Thiết kế trò chơi mở rộng vốn từ trong dạy học tiếng việt lớp 4

155 55 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 15:03

BỘ GIÁO DỤCĐÀOTẠO TRƯỜNGĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI VŨTHỊ THU TRANG THIẾT KẾ TRÒ CHƠIMỞ RỘNG VỐN TỪ TRONG DẠY HỌC TIẾNG VIỆT LỚP LUẬN VĂNTHẠC SĨ KHOAHỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2018 BỘ GIÁO DỤCĐÀOTẠO TRƯỜNGĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI VŨTHỊ THU TRANG THIẾT KẾ TRÒ CHƠIMỞ RỘNG VỐN TỪ TRONG DẠY HỌC TIẾNG VIỆT LỚP Chuyên ngành: Giáo dục học (Tiểu học) Mã ngành: 8.14.01.01 LUẬN VĂNTHẠC SĨ KHOAHỌC GIÁO DỤC Ngườihướng dẫn khoa học: TS Lê Thị Lan Anh HÀ NỘI – 2018 LỜI CAMĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Kết nghiên cứu liệu luận vănlà trungthựcvàchưa cơng bố cơng trình khoa học Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm2018 Tác giả VũThị Thu Trang LỜI CẢM ƠN Trong trình tìm hiểu, nghiên cứu luận văn không khỏi lúng túng bỡ ngỡ Nhưngdưới giúp đỡ, bảo tận tình TS Lê Thị Lan Anh, tơi đãtừngbước tiến hành hồn thành luậnvănvới đề tài “Thiết kế tròchơimở rộng vốn từ dạy học Tiếng Việt lớp 4” Quađâytôixingửi lời cảm ơnsâusắc đến thầy cô giáo khoa Giáo dục Tiểu học, phòngsauĐại học trườngĐại học Sư phạm Hà Nội 2, giáo viên học sinh lớp trường Tiểu học Thạch Khôi, trường Tiểu học Cẩm Thượng – Thành phố Hải Dương, đãtạo điều kiện giúpđỡ tơi hồn thành luậnvănnày Tơi xin chân thành cảmơn Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm2018 Tác giả luậnvăn VũThị Thu Trang MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọnđề tài Mục đíchnghiên cứu 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giả thuyết khoa học 6.Phương phápnghiêncứu Cấu trúc luậnvăn CHƯƠNG1.CƠSỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC SỬ DỤNG TRÒCHƠIMỞ RỘNG VỐN TỪ TRONG DẠY HỌC TIẾNG VIỆT 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấnđề 1.1.1 Trên Thế giới 1.1.2 Ở Việt Nam 1.2 Cơsở lí luận đề tài nghiên cứu 1.2.1 Khái niệm tròchơi 1.2.2 Mục đíchsử dụngtrò chơimở rộng vốn từ 12 1.2.3.Cơ sở việc sử dụng trò chơi mở rộng vốn từ dạy học Tiếng Việt lớp 12 1.2.4.Đặc điểm tâm lí học sinh Tiểu học 13 1.3.Cơsở thực tiễn việc thiết kế số trò chơimở rộng vốn từ dạy học Tiếng Việt lớp 17 1.3.1 Vị trí nhiệm vụ phân mơn Tậpđọc, Luyện từ câu 17 1.3.2.ChươngtrìnhphânmơnTậpđọc, Luyện từ câu lớp 23 1.3.3 Nội dung dạy học phân môn Tập đọc, Luyện từ câu lớp 25 1.3.4 Thực trạng việc sử dụngtròchơitrongdạy học Tiếng Việt lớp 32 CHƯƠNG2.CÁCBIỆN PHÁP THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨCTRÒCHƠI MỞ RỘNG VỐN TỪ TRONG DẠY HỌC TIẾNG VIỆT LỚP 38 2.1 Nguyên tắc thiết kế tròchơimở rộng vốn từ dạy học Tiếng Việt 38 2.2 Quy trình lựa chọn tổ chứctròchơi 40 2.3 Nhữngđiều cầnlưuýkhitổ chứctròchơi 42 2.4.Các tròchơimở rộng vốn từ dạy học Tiếng Việt lớp 44 2.4.1 Một số tròchơimở rộng vốn từ phân môn Tậpđọc lớp 44 2.4.2 Một số tròchơimở rộng vốn từ phân mơn Luyện từ câu lớp 60 CHƯƠNG3.THỰC NGHIỆM SƯPHẠM 80 3.1 Mụcđíchthực nghiệm 80 3.2.Đốitượngvàđịa bàn thực nghiệm 80 3.2.1.Đốitượng thực nghiệm 80 3.2.2.Địa bàn thực nghiệm 81 3.3 Cách thức tiến hành thực nghiệm 81 3.4 Nội dung thực nghiệm 82 3.5 Kết thực nghiệm 83 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 89 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 PHỤ LỤC 95 DANH MỤC VIẾT TẮT STT Từ, cụm từ Viết tắt Đối chứng ĐC Giáo viên GV Học sinh HS Thực nghiệm TN DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH Tênbảng,biểuđồ, hình Trang Kếtquảvềthựctrạngnhậnthứctầmquan trọngcủa Bảng1.1 việc sử dụngtròchơitrong dạy họcdấucâu tạitrường 35 Tiểu họcThạchKhôi – ThànhphốHảiDương Bảng1.2 Bảng1.3 Bảng3.1 Bảng3.2 Biểu đồ 3.1 Biểu đồ 3.2 Hình 2.1 Mụcđíchcủaviệcsửdụng tròchơitrongdạyhọc Nhữngngun nhânảnh hưởngtớiviệcsử dụngtrò chơitrongdạyhọc Kếtquảđiểmkiểm tra bàitậpTậpđọcởcáclớp thực nghiệmvàđốichứng Kếtquảđiểmkiểm tra bàitậpLuyệntừvàcâuở lớpthựcnghiệm đốichứng So sánh kếtquảkiểm tra bàitậpTậpđọcở cáclớp thựcnghiệmvàđốichứng SosánhkếtquảkiểmtrabàitậpLuyệntừvàcâuởcác lớpthựcnghiệm đốichứng Quytrìnhlựachọnvàtổchức tròchơi 35 36 83 84 84 85 40 103 104 Phụ lục 3.2 THIẾT KẾ BÀI DẠY MINH HỌA Luyện từ câu Tuần 9: Động từ I Mục tiêu - HS hiểu động từ - HS lấy ví dụ động từ vàtìmđược động từ trongđoạnvănchotrước - Giáo dục HS ý thức sử dụng động từ vào nói viết chođạt hiệu II.Đồ dùng dạy học - Giáo viên: phiếu học tập ghi sẵn nội dung câu hỏi kiểm tra cũ, phiếu đánh số để học sinh bốcthăm,phiếu học tập phần nhận xét - Họcsinh:Sáchgiáokhoa,bút,… III Các hoạtđộng dạy học chủ yếu Kiểm trabàicũ - HS hát, truyền hộp bí mật, bốc thăm câu - HS thực hỏi,đọc trả lời câu hỏi hướng dẫn giáo viên + Thế Danh từ? Lấy ví dụ danh từ hiệntượng? + Nêu cách viết tên người tên địa lí nước ngồi? Lấy ví dụ? - GV nhận xét việc học bàicũ,tuyêndương - HS lắng nghe Bài 2.1 Giới thiệu 2.2 Bài giảng a) Nhận xét: Tìm hiểu đoạnvăn trích bàitập - HS đọc tên bài, đọc đọc: Trungthu độc lập đoạn văn, đọc yêu cầu - HS quan sát, lắng nghe nhận, lời câu hỏi - Thảo luận bàn dùi, - Gọi nhóm báo cáo kết - Các nhóm - Mời1HS đọc đoạnvăn vàđọc yêu cầu - HS thảo luậnnhómđơiđể trả quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV kết luận: Động từ từ hoạt động, trạng thái vật b) Luyện tập Bài GọiHSđọ c đề - HS gạch báo cáo kết chân động từ vào Sách giáo khoa (trang 94) - HS nêu - 1HSđọcđề - HS làm việc cánhân:Đọc thầm tập (SGK, trang 94) viết làm vào phiếu - HS thảo luận - HS thảo luận nhóm bốn, nhóm sáu trình bày - Đại diện nhóm trình bày kết thảo luận + Mỗi nhóm trả lời3đến từ + Nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV nhận xét, chốtđápánđúng *Đáp án: a) lau nhà, - HSđọc yêu cầu ăncơm,nhặt rau, rửa bát, Gạch động từ giặt quần áo b) viết bài, chạy cácđoạnvăn nhảy, tập thể dục, múa a) đến, yết hát,đọc kiến, cho, Bài xin, lặn b) mỉm, bẻ, biến, ngắt, - HSđọc làm h ỏ i t h ắ n g - HS GV nhận xét * Tròchơi : Ô chữ bí mật c u ộ c hỏi 1: Hành tham gia, đội chọn động câu hỏi để tìm từ hàng làm cho ngang, từ hàng ngang có đau để chữ từ khóa trừng chữ Thời giansuynghĩ câu phạt, có giây Trả lờiđúng chữ câu 100 điểm, trả lời sai hội dành cho2đội + Câu hỏi 2: Điền từ thiếu câu tục ngữ: ngang trả lời Ô chữ bí mật, trả lời đúnglà thắng cuộc, trả lời sai quyền tham gia - GV: Kết luậnđội t l ê n ? + Câu hỏi 4: Từ gồm chữ cái, T … s - Tổ chức: Sau hết giờ, HS trả lời Bấm đáp n T r i n g h ĩ a v i + Câu - Hướng dẫn luật chơi: đội lại.Saukhi tìm hàng : từ thiếu + câu C â u thành ngữ: Ănquả nhớ kẻ …….cây + C â u h ỏ i : Đ ộ n g t t r o n g c â u T h n g n g i n h thể thương thânlà từ nào? + Câu hỏi 6: Từ có chữ cái, cónghĩa bớt lại, dành riêng phần nàođóchoviệc sung sướng - HS nhận xét, bổ sung - HS lắng nghe khác => Ơ chữ bí mật: ĐỘNG TỪ HSthamgiatròch - Đánh - Lội - Xuống - Trồng - Thương - Chừa Củng cố, dặn dò - GV tổng kết tròchơi,tuyêndươngcả lớp - HS nhắc lại khái niệm động từ - HS lắng nghe - HS nhắc lại - Xácđịnh động từ câu sau: Em học làmbàiđầy đủ trước đến lớp - Nhận xét tết học, dặn dò - HS lắng nghe PHỤ LỤC MỘT SỐ BÀI TẬP KIỂM TRA LUYỆN TỪ VÀ CÂU Bài 1: Tìm từ ngữ nói về: a Thể lòng nhân hậu, tình cảmu thươngđồng loại b Thể tính cách hay việc làm trái với lòng nhân hậu,yêuthương c Thể tinh thầnđùmbọc,giúpđỡ đồng loại d Thể tính cách hay việc làm trái vớiđùmbọc,giúpđỡ Bài 2: Cho từ sau: nhân dân, nhân hậu, nhân ái, nhân tài, công nhân, nhân đức, nhân từ, nhân loại,nhânnghĩa, nhân quyền Hãy xếp: a Từ có tiếngnhân cónghĩa làngười b Từ có tiếngnhân cónghĩa làlòngthươngngười Bài 3:Đặt câu với từ nhóm a, từ nhóm b nói Bài 4: Khoanh tròn vào chữ trước câu dùng sai từ có tiếng "nhân": a Thời đạinàonướctacũngcónhiều nhân tài b Nhân dân ta có truyền thốnglaođộng cần cù c Bà tơi người nhân hậu, thấy gặpkhó khăn, bà thường hết lòng giúpđỡ d Cơ giáo lớp tơi nhân tài Bài 5: Viết thành ngữ (hoặc tục ngữ) vào chỗ trống: a Nói tìnhđồnkết b Nói lòng nhân hậu c Trái với lòng nhân hậu Bài 6: Cáccâudướiđây khuyênta điềugì,chêđiều gì? a Ở hiền gặp lành b Trâu buộc ghéttrâuăn c Một làm chẳng nên non d Ba chụm lại nên núi cao Bài 7: Tìm thành ngữ, tục ngữ nói đạo đức lối sống lành mạnh, tốt đẹp người ViệtNam.Đặt câu với thành ngữ vừa tìm Đặt câu: Bài 8: Em hiểunghĩacủa thành ngữ dướiđâynhưthế nào? a Môi hở rănglạnh b Máu chảy ruột mềm c.Nhườngcơmsẻ áo d Lálànhđùmlárách e Một ngựa đaucả tàukhôngăn cỏ Bài 9: Tìm từ đơnvà từ phức nói lòng nhân hậu Đặt câu với từ vừa tìm Bài 10: Tìm từ đơn,từ phức trongcâuvăn: a Một ngườiănxingiàlọm khọmđứngngaytrước mặt b Đôi mắtônglão đỏ đọc giàn giụa nước mắt Bài 11: a Tìm từ đơn, từ phức trongcáccâuthơsau: Đời cha ông vớiđời Nhưcon sôngvới chân trờiđãxa Chỉ truyện cổ thiết tha Cho tơi nhận mặt ơng cha mình" b Em hiểunhư nội dung 2dòngthơcuối Bài 12: Tìm từ phức có tiếng "anh", từ phức có tếng hùng theo nghĩa tiếng từ "anh hùng" Bài 13: Hãy xếp từ phức sau thành hai loại: Từ ghép từ láy: sừng sững, chung quanh, lủng củng, dữ, mộc mạc, nhũn nhặn, cứng cáp, dẻo dai, vững chắc, cao, giản dị, chí khí - Từ ghép: - Từ láy: Bài 14: a Gạch từ láy từ sau: Ngay ngắn Thẳng thắn Ngay thẳng Thẳng tuột Ngayđơ Thẳng b Gạch từ từ ghép: Chân thành Chân thật Chân tình Thật Thật Thật tình Bài 15: Từ láy xanh xao dùng để tả màu sắc đốitượng: (khoanh tròn ý đúng) a.dangười b non c.lácây già d trời Bài 16: Xếp từ: châm chọc, chậm chạp, mê mẩn, mong ngóng, nhỏ nhẹ, mong mỏi,phươnghướng, vươngvấn,tươitắn vào dòng: từ ghép từ láy - Từ ghép: 110 - Từ láy: Bài 17: Tạo từ ghép có nghĩa phân loại, từ ghép cónghĩatổng hợp, từ láy từ tiếng sau: nhỏ, sáng, lạnh,xanh,đỏ, trắng,vàng,đen Từ đơn nhỏ sang lạnh xanh đỏ trắng vàng đen TừghépTổng hợp TừghépPhânloại Từláy Bài 18 : Cho từ: mải miết, xa xôi, xa lạ, phẳng lặng, phẳng phiu, mong ngóng, mong mỏi,mơmộng a Xếp từ thành nhóm: từ ghép, từ láy - Từ ghép: - Từ láy: 111 b Cho biết tên gọi kiểu từ ghép từ láy nhóm - Những từ ghép thuộc kiểu từ ghépcó nghĩa - Những từ láy thuộc kiểu từ láy ……… Bài 19: Cho đoạn văn sau: Đêm khuya lặng gió Sương phủ trắng mặt sơng Những bầy cá nhao lên đới sương tom tóp, lúc đầu lống thống tiếngtũngtoẵng xơn xao quanh mạn thuyền" Gạch chân từ láycótrongđoạnvăn Bài 20 : Xác định rõ kiểu từ ghép học (từ ghép có nghĩa phân loại, từ ghép có nghĩa tổng hợp) từ ghép sau: nóng bỏng, nóng ran, nóng nực, nóng giãy, lạnh buốt, lạnh ngắt, lạnh gía - Từ ghép Tổng hợp: - Từ ghép Phân loại: Bài 21: Tìm từ láy có 2, 3, tiếng - Từ láy tiếng: - Từ láy tiếng: - Từ láy tiếng: Bài 22: Em ghép tiếng sau thành từ ghép có nghĩa: thích, q, u, thương,mến - Từ ghép: 1) 5) 2) 6) 3) 7) 4) 8) ... chứctr chơi 42 2 .4. Các tròchơimở rộng vốn từ dạy học Tiếng Việt lớp 44 2 .4. 1 Một số tròchơimở rộng vốn từ phân mơn Tậpđọc lớp 44 2 .4. 2 Một số tròchơimở rộng vốn từ phân môn Luyện từ. .. TỔ CHỨCTRÒCHƠI MỞ RỘNG VỐN TỪ TRONG DẠY HỌC TIẾNG VIỆT LỚP 38 2.1 Nguyên tắc thiết kế tròchơimở rộng vốn từ dạy học Tiếng Việt 38 2.2 Quy trình lựa chọn tổ chứctr chơi 40 2.3 Nhữngđiều... vốn từ dạy học Tiếng Việt lớp 4 nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy mở rộng vốn từ mơn Tiếng Việt lớp Mụcđíchnghiêncứu Thiết kế cáctr chơi mở rộng vốn từ dạy học Tiếng Việt lớp 3.Đốitượng phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế trò chơi mở rộng vốn từ trong dạy học tiếng việt lớp 4 , Thiết kế trò chơi mở rộng vốn từ trong dạy học tiếng việt lớp 4

Từ khóa liên quan