Giáo dục kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 5 qua hoạt động trải nghiệm

164 76 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 14:48

LÊ HOÀNG HUY BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI *** LÊ HOÀNG HUY CHUYÊN NGÀNH: GIÁO DỤC TIỂU HỌC GIÁO DỤC KĨ NĂNG GIAO TIẾP CHO HỌC SINH LỚP QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC *** KHÓA HỌC: 2016 - 2018 HÀ NỘI, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LÊ HOÀNG HUY GIÁO DỤC KĨ NĂNG GIAO TIẾP CHO HỌC SINH LỚP QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Chuyên ngành: Giáo dục học (Tiểu học) Mã số: 14 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN ĐỨC SƠN HÀ NỘI, 2018 LỜI CẢM ƠN Luận văn “Giáo dục kĩ giao tếp cho học sinh lớp qua hoạt động trải nghiệm” hoàn thành kết trình học tập, nghiên cứu người thực với hướng dẫn tận tình q thầy, giúp đỡ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, người tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành Luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo, nhà khoa học thuộc trường Đại học Sư phạm Hà Nội quan tâm, tạo điều kiện cho học tập nghiên cứu Đồng thời, tơi xin tỏ lòng biết ơn tới q tác giả cơng trình khoa học mà dùng làm tài liệu tham khảo nhà khoa học có ý kiến q báu góp ý cho Luận văn tơi Trân trọng cảm ơn thầy, cô giáo em học sinh,các thầy cô giáo trường tiểu học địa bàn huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội giúp đỡ việc triển khai thực nghiệm sư phạm kết Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn người thân gia đình, bạn bè động viên, tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành Luận văn Trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018 Tác giả Lê Hoàng Huy LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, hồn thành hướng dẫn giúp đỡ tận tình nhiều nhà khoa học Các kết nêu luận văn trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể, đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC GIÁO DỤC KĨ NĂNG GIAO TIẾP CHO HỌC SINH LỚP QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.1.1 Những nghiên cứu Giáo dục kĩ giao tếp 1.1.2 Một số nghiên cứu vê Hoạt động trải nghiệm giới 1.2 Kĩ giao tếp 10 1.2.1 Khái niệm 10 1.2.2 Vai trò Giáo dục kĩ giao tếp cho học sinh lớp 14 1.2.3 Mục đích Giáo dục kĩ giao tiếp 19 1.2.4 Nội dung Giáo dục kĩ giao tiếp 20 1.2.5 Phương pháp Giáo dục kĩ giao tiếp 25 1.2.6 Hình thức Giáo dục kĩ giao tiếp 26 1.3 Lý luận HĐTN 26 1.3.1 HĐTN 26 1.3.2 Vai trò HĐTN 27 1.3.3 Đặc trưng HĐTN 28 1.3.4 Các loại hình HĐTN 30 1.4 Giáo dục kĩ giao tiếp cho học sinh Tiểu học qua Hoạt động trải nghiệm 32 1.4.1 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng Giáo dục kĩ giao tếp thông qua HĐTN trường tiểu học 32 1.4.2 Vai trò HĐTN với việc Giáo dục kĩ giao tiếp cho HSTH 34 1.4.3 Mục đích, nội dung Giáo dục kĩ giao tiếp thông qua HĐTN 36 1.4.4 Phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức Giáo dục kĩ giao tiếp thông qua HĐTN 39 1.4.5 Kiểm tra, đánh giá KNGT thông qua HĐTN 41 1.4.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Giáo dục kĩ giao tiếp 42 1.5.Thực trạng Giáo dục kĩ giao tiếp cho học sinh lớp qua HĐTN 45 1.5.1 Mục đích khảo sát 45 1.5.2 Nội dung khảo sát 45 1.5.3- Đối tượng khảo sát địa bàn khảo sát: 45 1.5.4 Phương pháp khảo sát, điều tra 45 1.5.5 Kết khảo sát 46 CHƯƠNG 2: BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG GIAO TIẾP CHO HỌC SINH LỚP QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 56 2.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp Giáo dục kĩ giao tếp cho học sinh lớp qua HĐTN 56 2.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 56 2.1.2 Nguyên tắc đảm bảo phát huy tính tích cực người học 57 2.1.3 Nguyên tắc đảm bảo trải nghiệm đa dạng kĩ giao tiếp 58 2.2 Biện pháp Giáo dục kĩ giao tiếp cho học sinh lớp qua Hoạt động trải nghiệm 58 2.2.1 Thiết kế tổ chức hoạt động có tch hợp nội dung giáo dục kĩ giao tếp cho học sinh tiểu học qua Hoạt độngtrải nghiệm 58 2.2.2 Tăng cường tổ chức loại hình hoạt động nhằm mở rộng đối tượng, phạm vi, nội dung giao tiếp cho HS tểu học theo chuẩn hành vi ứng xử học sinh 64 2.2.3 Tổ chức môi trường hoạt động giáo dục để khuyến khích tính tch cực, chủ động học sinh hoạt động nhằm tăng cường tính tự chủ cho học sinh trình giao tiếp 67 2.2.4 Thường xuyên phối hợp nhà trường, gia đình cộng đồng việc thực Giáo dục kĩ giao tiếp cho học sinh 71 2.3 Thiết kế số HĐTN giáo dục kĩ giao tiếp cho học sinh lớp 77 2.3.1 Thiết kế hoạt động xã hội cộng đồng 77 2.3.2 Thiết kế hoạt động hướng nghiệp 80 2.3.3 Thiết kế hoạt động lao động cơng ích 81 CHƯƠNG THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 84 3.1 Mục đích thực nghiệm 84 3.2 Nội dung thực nghiệm 84 3.3 Đối tượng thực nghiệm 84 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 PHỤ LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT Viết tắt KNS Viết đầy đủ Kĩ sống HĐTN Hoạt động trải nghiệm KNGT Kĩ giao tếp GD Giáo dục HS Học sinh TN Thực nghiệm TPT Tổng Phụ trách BTCĐ Bí Thư chi đoàn MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Giao tiếp có vị trí quan trọng việc hình thành nhân cách người Giao tiếp trình quan trọng cá nhân, nhóm, xã hội bao gồm tạo hồi đáp lại thơng điệp thích nghi với người mơi trường Giao tiếp mối quan hệ qua lại người với người Với học sinh hoạt động giao tiếp vô quan trọng giao tếp tốt giúp em học tập tốt, xây dựng mối quan hệ thân thiện, tốt nhất, thể khả nhận thức, phép lịch thân trình học tập hoạt động người học sinh Thay đổi toàn diện Giáo dục vấn đề quan trọng Giáo dục Giáo dục Tiểu học có ý nghĩa quan trọng việc hình thành nhân cách gốc cho học sinh, đặt sở tảng để học sinh phát triển bền vững Mục tiêu Giáo dục tiểu học hướng vào việc trang bị kiến thức kĩ ban đầu làm sở để học sinh tếp tục học lớp cao Nội dung Giáo dục tiểu học tập trung vào mơn học văn hóa, Giáo dục đạo đức, kĩ sống cho học sinh vv , nội dung Giáo dục kĩ giao tiếp cho học sinh chiếm vị trí, vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng hiệu Giáo dục tiểu học Bởi hoạt động dạy học, Giáo dục, sinh hoạt nhà trường phải thực thông qua giao tếp Giao tiếp trường tiểu học tến hành mối quan hệ thầy - trò, trò - trò mối quan hệ thầy, trò với người xung quanh Để giao tếp thành cơng, hiệu đòi hỏi thầy giáo học sinh phải có kĩ giao tiếp Hơn nữa, xã hội tiềm ẩn nhiều nguy tác động trực tếp tới đạo đức, nhân cách, lối sống người, có giới trẻ Lứa tuổi học sinh lứa tuổi hình thành giá trị nhân cách, giàu ước mơ, ham e) Ý kiến khác ………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Trong học, cô gọi học sinh trả bài, em khơng thuộc hơm qua em bị sốt Em làm gì? a) Ngồi im khơng nói b) Lên gặp nói lý mong cô thông cảm c) Chấp nhận nhận điểm gọi d) Khi gọi nói lý do, khơng gọi ngồi im e) Ý kiến khác ………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 10.Chiếc cặp em q cũ, em nói với bố mẹ để mua cặp mới? a) Nằn nặc đòi bố mẹ mua thích có cặp b) Nói với bố mẹ: “Cặp bị hư, không bảo quản tập sách đồ dùng học tập Bố mẹ mua cho cặp nhé!” c) “Cặp bị hư rồi, bố mẹ phải mua liền cho cặp mới, không không đến lớp học” d) Nhờ ông bà nói với bố mẹ mua cho e) Ý kiến khác ………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 11.Vơ tình lúc chơi đùa em làm ngã em học sinh lớp Em làm nói với em ấy? a) Khơng nói tiếp tục chơi đùa b) Đến đỡ em dậy nói lời xin lỗi c) Chạy nơi khác quan sát xem em bé có bị khơng d) Đến đỡ em dạy tiếp tục chơi đùa e) Ý kiến khác ………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 12.Trong chơi, bạn xếp hàng thứ tự nơi tin để mua quà, bánh.Một bạn từ chen vào hàng Lúc em làm gì? a) Đẩy bạn khỏi hàng b) Nhắc bạn phải biết phép lịch xếp hàng c) Em nói: “Bạn ơi, nên xếp hàng theo thứ tự để thể nếp sống văn minh” d) Kệ bạn, không cần quan tâm e) Ý kiến khác: …….……………………………………………………… ……………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn em! PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN CỦA CBQL VỀ NHỮNG KHÓ KHĂN KHI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KNGT CHO HS THÔNG QUA HĐTN Trường tiểu học:……………………………………………………… Xin q thầy, cho biết ý kiến cách đánh dấu(X) vào nội dung đây: Mức độ TT Những khó khăn Rất khó khăn Nâng cao nhận thức cho đội ngũ GV Phân công lực lượng cho công tác Giáo dục HS Mơ hình tổ chức giải pháp Giáo dục CSVC trang thiết bị Kiểm tra đánh giá hoạt động Kinh phí tổ chức hoạt Khó khăn Cơng tác phối hợp mơi trường GD Xin trân trọng cảm ơn q thầy cơ! Khơng khó khăn PHỤ LỤC * PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN CỦA CBQL, GV VỀ THĂM DÒ SỰ CẦN THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP Trường tiểu học:…………………………………………………… Xin q thầy, cho biết ý kiến cách đánh dấu(X) vào nội dung đây: Sự cần thiết TT Nội dung Số ý Rất kiến cần thiết Nâng cao nhận thức tầm quan trọng việc Giáo dục kĩ giao tiếp cho học sinh tiểu học Thu hút tham gia, thực phối hợp lực lượng Giáo dục Giáo dục kĩ giao tiếp cho học sinh lớp thơng qua HĐTN Phát huy tính tích cực, chủ động học sinh Cần thiết Mức độ khả thi Không Khả cần thi thiết cao Khả Không thi khả thi hoạt tăng động nhằm cường tính tự chủ cho học sinh q trìnhxun giao tiếp Thường phối hợp nhà trường, gia đình cộng đồng việc thực Giáo dục kĩ giao tiếp cho học sinh Tổ chức giáo dục kĩ giao tiếp cho HS thông qua hoạt động hướng nghiệp Biện pháp giáo dục KNGT cho học sinh thông qua hoạt động lao động công ích Tích cực giáo dục KNGT cho học sinh thông qua hoạt động xã hội cộng đồng Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô! so GIAO DT)C VA DAO Th-0 TRUONG DHSP HA N()I C()NG HOA XA H()I CHU NGHIA VIl):T NAM D{>c l�p - Tl! - H�nh phtc BIENBA.N HQP H(>I DONG CHAM LU�N VAN TH�C Si Ten dS tai luan van: Gido due ky niing giao tip cho hoc sinh lop qua hoi d8ng chfm lu�n van thac sl Truong DHSP Ha N{>i I THANH VIEN CUA H(>I DONG PGS.TS Dang Thanh Hung - Chu tich TS Hoang Thi Hanh - Thu ki PGS TS Luong Vi�t Thai - Phan bien PGS.TS Phan Thanh Long - Phan bien PGS.TS Nguyen Dile Quang - Uy vien II D�I BIEU DV BA.O V:¢ LU�N VAN: III CHU'ONG TRINH LAM VIJ::C Tac gia luan van bao cao kSt qua NCKH ( ghi tom t&t) · ,-/ , l.f_:::-;,r :.; ·.:.: .r ·'1 ,v� ,., r (� /J r 17 - ; :fl- - ;� ·'"""'"""'-!' • t;.;r, •• �,··�··V.,.l-:' •• � •••• a , ·/+.· :": Cd :��:: 17 • r/ " r;- !'!,,, .-zc�.,� � :m, w - �.�-·¥··"""···�····1·�······ ····�················································································r·································· ·········�···�·····a:c·' �./�···�···.; � P.-:v �.•.� �7····�····3�···�·,····································· ····································································································································· ····································································································································· ····································································································································· ····································································································································· ····································································································································· Cac y kiSn phan bien: - Phan bien ( Ghi t6m t�t) .:-, �: !wffl� M.�,,t.� � � �.� &!Y ··j'#··.ifr: k kv.: � �' � m·······�························· ·.·.-··�··#·: & �.!:Cdb.� � , : � tv.;y � � : � < M ,;,l:v.r;.;., � ····=·l�;�;··�·;·�··'!0·�v:;5··�··�············································· ·····"'··�·;7···�;_�·-::_"'···-.�c_'·;·:······················································ ••••• � •• 1,,t, •• � ••� •••• r.Y.Y,,J ••IJ.U �/ � ·� � � ct;,vu, r.Ur.i:r! v· -�· ····································································································································· ····································································································································· ····································································································································· ····································································································································· ····································································································································· ····································································································································· Danh gia cua Hoi d6ng cham luan van (do Chu tch kilt luan) a) Vu di@m cua luan van :.� -� -�·-······························································· - �:.-:: P.i., °-:-:� : �-� v7�· · ., _ , n- • - ' ,,,,;J;, ��.Y � �-�-··lf;-1 ··"''iI DONG CHU TJCH H(>I DONG ( H9 ten va chfr ky) ( H9 ten va chfr ky) CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA Vl¥T NAM Dqc I�p - T\f - H�nh phac Ha N(Ji, thdngl l nam 2018 BAN GIA.I TRiNH CUA HQC VIEN VE VI'E:C SUA CHUA, BO�SUNG LU�N VAN SAU KHI BAO V'E: - �./[la, a.& 1iff c!w.:fj:;.Jbj sq.lt! f{:il.TTV /,,.E tiOAN6:: t:W.� , � Ho va ten hoc vien: Te� d� tai luan van: Nganh: nganh: G;io:b 4t\c Gn:rlo d�c· J.oc.:{ :f.tw f®.J f / / Ma sb: t{t 04 0f Chuyen •• Dan vi dao tao: Truong Dai hoc Su pham Ha N(>i Sau nhan duce ket Juan cua H(>i d6ng cham Juan van thac si va cua cac Phan bien, Hoc vien da nghiem tuc thuc hien vice nghien ciru, tep thu, sira chfra, b& sung �·· ir··c£ CM.d u, luan van va co cac �iai trinh nhu sau: :/)a� J.tfl1 ,4t1}P :-f{��.cf&Lg, -, Xin tran cam an NGlJOI HlJ'ONG DAN ? KHOA HO C I PHAN Bil):N CHU TJCH H(>I DONG Uwjc _ �di� ... giao tiếp 58 2.2 Biện pháp Giáo dục kĩ giao tiếp cho học sinh lớp qua Hoạt động trải nghiệm 58 2.2.1 Thiết kế tổ chức hoạt động có tch hợp nội dung giáo dục kĩ giao tếp cho học sinh. .. 45 1 .5. 5 Kết khảo sát 46 CHƯƠNG 2: BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG GIAO TIẾP CHO HỌC SINH LỚP QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 56 2.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp Giáo dục kĩ giao tếp cho học. .. pháp Giáo dục kĩ giao tếp cho học sinh lớp qua HĐTN Chương 3: Thực nghiệm sư phạm CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC GIÁO DỤC KĨ NĂNG GIAO TIẾP CHO HỌC SINH LỚP QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 5 qua hoạt động trải nghiệm , Giáo dục kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 5 qua hoạt động trải nghiệm

Từ khóa liên quan