Vận dụng phương pháp dạy học hợp đồng trong chương 6 hóa học 12 nhằm phát triển năng lực vận dụng nội dung hóa học vào thực tiễn cho học sinh

193 36 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 14:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP ĐỒNG TRONG CHƯƠNG HÓA HỌC 12 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG NỘI DUNG HÓA HỌC VÀO THỰC TIỄN CHO HỌC SINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Hà Nội - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP ĐỒNG TRONG CHƯƠNG HÓA HỌC 12 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG NỘI DUNG HÓA HỌC VÀO THỰC TIỄN CHO HỌC SINH Chuyên ngành: Lí luận phương pháp dạy học mơn Hóa học Mã số: 14 01 11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS Cao Thị Thặng Hà Nội - 2018 LỜI CẢM ƠN Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn TS Cao Thị Thặng người tận tnh hướng dẫn, giúp đỡ em suốt trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo thuộc mơn phương pháp dạy học hóa học, với thầy tham gia giảng dạy lớp Lí luận phương pháp dạy học mơn Hóa học K20 nhiệt tnh giảng dạy, truyền thụ tri thức chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi để học viên chúng em hồn thành khóa học luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu, thầy tổ mơn Hóa học em học sinh trường THPT Bình Xuyên, trường THPT Võ Thị Sáu, trường THPT Quang Hà thuộc huyện Bình Xun - Vĩnh Phúc, ln tạo điều kiện giúp đỡ, động viên thực luận văn Cuối tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi suốt thời gian học tập hoàn thiện luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2018 Tác giả Nguyễn Thị Thanh Hương LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả Nguyễn Thị Thanh Hương DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ DHHH Dạy học hóa học PP Phương pháp DHHĐ Dạy học hợp đồng NL Năng lực VDNDHH Vận dụng nội dung hóa học TT Thực tiễn THPT Trung học phổ thông DHTC Dạy học tch cực PPDH Phương pháp dạy học PTHH Phương trình hóa học GV Giáo viên HS Học sinh TNSP Thực nghiệm sư phạm TN Thực nghiệm ĐC Đối chứng PTN Phòng thí nghiệm BT Bài tập KL Kim loại KLK Kim loại kiềm KT Kiểm tra MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU .1 Lý chọn đề .1 Lịch sử vấn đề nghiên tài cứu Mục đích cứu .3 nghiên Nhiệm vụ nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên Phạm vi cứu .4 nghiên Giả thuyết khoa học Phương pháp cứu .4 Đóng góp đề tài 10 Cấu trúc cứu nghiên nghiên luận cứu văn PHẦN NỘI DUNG Chương 1: Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn việc vận dụng phương pháp dạy học hợp đồng chương 6, hóa học 12 nhằm phát triển lực vận dụng nội dung hóa học vào thực tiễn cho học sinh 1.1 Phương pháp dạy .6 1.1.1 Khái niệm học 1.1.2.Phương pháp dạy 1.2 Phương pháp dạy học tch cực phương pháp dạy tch cực hợp đồng học học 1.2.1 Khái niệm dạy 1.2.2 Bản chất dạy học hợp học 1.2.3 Quy trình thực đồng đồng hợp dạy học đồng hợp 1.2.4 Ưu điểm hạn chế PPDHHĐ .….15 1.2.5 Điều kiện để thực có hiệu PPDHHĐ .16 1.2.6.Một số kĩ thuật dạy học tch cực sử dụng dạy học hợp đồng 17 1.3 Dạy học theo định 20 hướng phát triển lực 1.3.1 Khái niệm lực 20 1.3.3 Đánh giá 22 lực 1.3.4 Sử dụng tập hóa học theo định hướng phát triển lực cho học sinh 28 1.4 Năng lực vận dụng tiễn 32 nội dung hóa học vào thực 1.4.1 Khái niệm lực vận dụng nội dung hóa học vào thực tiễn .32 1.4.2 Cấu trúc lực vận dụng nội dung hóa học vào thực tiễn .32 1.4.3 Sự cần thiết việc hình thành, phát triển nâng cao lực vận dụng nội dung hóa học vào thực tiễn cho học sinh .33 1.5 Thực trạng việc áp dụng phương pháp DHHĐ nhằm phát triển lực VDND HH vào TT cho học sinh dạy học hóa học trường THPT 34 1.5.1 Phân tch nội dung chương trình sách giáo khoa chương 6: kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm vấn đề phát triển lực vận dụng nội dung hóa học vào thực tiễn .34 1.5.2 Sử dụng PPDHHĐ chương lớp 12 THPT 35 1.5.3 Điều tra thực trạng việc vận dụng PPDH theo hợp đồng trường THPT huyện Bình Xuyên – Vĩnh Phúc nhằm phát triển lực vận dụng nội dung hóa học vào thực tiễn dạy học hóa học chương lớp 12 36 1.5.4 Kết đánh .37 giá kết Tiểu kết 37 điều tra chương Chương 2: Vận dụng phương pháp dạy học hợp đồng chương hóa học 12 nhằm phát triển lực vận dụng nội dung hóa học vào thực tiễn cho học sinh 39 2.1 Năng lực vận nội dung hóa học vào thực tiễn HS THPT 39 2.1.1 Biểu cuả lực vận dụng nội dung hóa học vào thực tiễn 39 2.1.2 Tiêu chí, báo mức độ lực VDNDHH vào TT 39 2.2 Thiết kế công cụ đánh giá lực VDNDHH vào TT cho HS chương lớp 12 45 2.2.1 Yêu cầu công cụ đánh giá lực VDNDHH vào TT 45 2.2.2 Cở sở để thiết kế công cụ đánh giá lực VDNDHH vào TT 45 2.2.3 Bộ công cụ đánh giá lực VDNDHH vào TT chương Hóa học 12 .4 2.3 Các dạng câu hỏi/bài tập có nội dung vận dụng nội dung hóa học vào thực tiễn chương hóa học 12 sử dụng luyện tập 53 2.3.1 Nguyên tắc tuyển chọn xây dựng hệ thống câu hỏi/bài tập theo định hướng phát triển lực VDNDHH vào TT 53 2.3.2 Qui trình tuyển chọn xây dựng hệ thống câu hỏi/bài tập theo định hướng phát triển lực VDNDHH vào TT 53 2.3.3 Hệ thống câu hỏi/bài tập có nội dung vận dụng nội dung hóa học vào thực tiễn chương hóa học 12 sử dụng luyện tập 54 2.4 Vận dụng dạy học hợp đồng để phát triển lực vận dụng nội dung hóa học vào thực tiễn cho học sinh thông qua dạy học chương lớp 12 65 2.4.1 Nguyên tắc vận dụng .65 2.4.2 Yêu cầu chung kế hoạch học luyện tập 66 2.4.3 Một số kế hoạch học minh họa 67 Tiểu kết chương 84 Chương 3: Thực nghiệm sư phạm 84 3.1 Mục đích thực nghiệm sư phạm 85 3.2 Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm 85 3.3 Đối tượng địa bàn thực nghiệm 85 3.4 Tiến hành thực nghiệm sư phạm 86 3.5 Kết thực nghiệm .87 3.5.1 Phương pháp xử lí số liệu kết TNSP 87 3.5.2 Thu thập kết thực nghiệm .88 3.5.3 Phân tch kết thực nghiệm sư phạm 90 Tiểu kết chương 96 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO .99 PHỤ LỤC Al(OH)3  Al2O3 + 3H2O 2Al2O3 dpnc 4Al +2 3O Câu 8: a) Chỉ dùng hóa chất nhận biết dung dịch muối sau: KNO3, Cu(NO3)2, FeCl3, AlCl3, NH4Cl Dùng dung dịch NaOH cho vào mẫu thử: Mẫu có khí có mùi khai NH4Cl NH4Cl + NaOH→ NaCl + NH3+ H2O Mẫu có kết tủa màu xanh Cu(NO3)2 Cu(NO3)2 + 2NaOH → 2NaNO3 + Cu(OH)2↓ Mẫu có kết tủa màu nâu đỏ FeCl3 FeCl3.+ 3NaOH → 3NaCl+ Fe(OH)3 ↓ Mẫu có kết tủa keo sau kết tủa tan NaOH dư AlCl3 AlCl3.+ 3NaOH → 3NaCl+ Al(OH)3 ↓ Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O Mẫu lại là: KNO3 khơng có tượng b) Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết oxit : CaO, MgO, Al2O3 Dùng H2O hòa tan mẫu thử mẫu tan CaO CaO + H2O → Ca(OH)2 Dùng dung dịch NaOH cho vào mẫu lại mẫu tan Al2O3 Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O Mẫu không tan MgO Câu 9: Đáp án đề kiểm tra 15 phút Đáp án Điểm Câu ( 4,5 điểm ) Hòa tan bột nhơm vào dung dịch HCl lỗng: Có bọt khí khí 0,5 H2 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 0,5 Thêm dần dung dịch NaOH đến dư vào ống nghiệm 1: Có kết tủa xuất sau kết tủa tan dung dịch NaOH dư AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl 0,5 Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O 0,5 Thêm dần dung dịch NH3 đến dư vào ống nghiệm 2: Có kết tủa xuất kết tủa không tan dung dịch NH3 dư AlCl3 + 3NH3+ 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl 0,5 Câu 2:( 5,5 điểm ) Dùng lượng dung dịch NaOH vừa đủ cho vào hỗn hợp chất rắn: AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl 0,5 MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2↓ + 2NaCl 0,5 lọc lấy kết tủa tách riêng dung dịch NaCl Hòa tan kết tủa Al(OH)3, Mg(OH)2 dung dịch NaOH lọc bỏ kết tủa không tan Mg(OH)2 Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O Từ dung dịch NaAlO2 sục khí CO2 dư vào thu kết tủa Al(OH)3 lọc kết tủa cho tác dụng với dung dịch HCl sau đem cạn dung 0,5 dịch thu AlCl3 NaAlO2 + CO2 + H2O → Al(OH)3↓ + NaHCO3 0,5 Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O 0,5 Câu 10 : ĐÁP ÁN Ô CHỮ C H Á Y O X N H Ô M H I Q U Ặ N G I Á N G I Đ R O X B O X S I T Í N H T L Ư Ỡ N G T T H Ụ Đ Ộ N G N A O H N H I Ệ T N H Ô M Phụ lục 6: Bài kiểm tra trước tác động BÀI KIỂM TRA: HỌC KỲ I I Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Túi nilon dùng sinh hoạt hàng ngày cấu tạo chủ yếu từ polime sau : A Nilon-6 B Poli(vinyl clorua ) C Polietilen D Poli(vinyl axetat ) Câu 2: Chất X có cơng thức phân tử C3H6 O2, este axit axetic Công thức cấu tạo thu gọn X là: A HO-C2H4-CHO B CH3COOCH3 C C2H5 COOH D HCOOC2H5 Câu 3: Chất béo trieste axit béo với A ancol metylic B ancol etylic C etylen glicol D glixerol Câu 4: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với AgNO3 dung dịch NH3 (dư) khối lượng Ag tối đa thu A 16,2 gam B 10,8 gam C 21,6 gam D 32,4 gam Câu 5: Chất thuộc loại đisaccarit A Saccarozơ B fructozơ C Xenlulozơ D glucozơ Câu 6: Ứng dụng sau glucozơ? A Tráng gương, tráng ruột phích B Nhiên liệu cho động đốt C Sản xuất rượu etylic D Thuốc tăng lực y tế Câu 7: Polime sau tổng hợp phản ứng trùng ngưng? A poli (metyl metacrylat) C poli acrilonitrin B poli stiren D poli (etylen terephtalat) Câu 8: Công thức cấu tạo Glyxin ? A H2N- CH2 – COOH B H2N (CH3)CH–COOH C H2N-CH2-CH2-COOH D C6H5–NH2 Câu 9: Trong chất chất amin bậc ? A H2N- [CH2]6NH2 B (CH3)2CH–NH2 C C2H5–NH–CH3 D C6H5–NH2 Câu 10: Một polime X xác định có phân tử khối 78125 đvc với hệ số trùng hợp để tạo polime 1250 X A PVC B PP C PE D Teflon II Phần tự luận ( điểm ) Câu 11: Viết phương trình thực dãy chuyển hóa sau, ghi rõ điều kiện có: (C6H10O5)n → C6H12O6 → C2H5OH → CH3COOH → CH3COOC2H5 Câu 12: Cho 33,2 gam hỗn hợp X gồm axit axetic ancol etylic chia làm phần nhau: Phần 1: Phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M Phần 2: Thêm lượng H2SO4 đặc làm xúc tác thực phản ứng este hóa, hiệu suất đạt 75% - Viết phương trình hóa học xảy ? - Tính khối lượng este thu ? Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 9,1 g hợp chất hữu X (chứa C,H,O,N ) 12,88 lít O2, sau phản ứng thu 8,1g nước 11,2 lít hỗn hợp khí Y (thể tch khí đo đktc) Dẫn hỗn hợp khí Y qua dung dịch nước vơi dư lại hỗn hợp khí có tỉ khối so với He 7,75 - Xác định CTPT X biết CTPT trùng với CTĐGN ? - Viết CTCT X, biết X muối vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM I Phần trắc nghiệm : Mỗi câu 0,4 điểm Câu Câu Câu Câu Câu Câu C B D D A Câu Câu Câu D A C B Câu 10 A II Phần tự luận : STT Câu 11 điểm Nội dung Điểm Viết phương trình 0,5 điểm, thiếu điều kiện trừ ½ số điểm  o (C6H10O5)n + n H2O Ht  n C6H12O6 C6H12O6 enzim,t  2C2H5OH + 2CO2 o m eng iam C2H5OH + O2     CH3COOH + H2O + H ,t CH3COOH + C2H5OH Câu 12 điểm o CH3COOC2H5 + H2O CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O (1) + H ,t CH3COOH + C2H5OH o CH3COOC2H5 + H2O (2) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 n CH3COOH = n NaOH = 0,2 mol → m CH3COOH = 12 g 0,25 → m C2H5OH = (33,2-12.2 ) :2 = 4,6 g →n C2H5OH = 0,1 mol 0,25 Phản ứng este hóa : Tính hiệu suất theo số mol ancol 0,5 Số mol este tạo thành = 0,1.0,75=0,075 mol Khối lượng este = 0,075.88= 6,6 g 0,5 Câu 13 n O2= 0,575 mol ; n H2O = 0,45 mol ; nY = 0,5 mol 0,25 điểm Gọi số mol CO2, N2, O2 hỗn hợp Y : x , y , z Ta có : x + y + z = 0,5 (1) 44x + 28y + 32z = 9,1+( 0,575.32) – 8,1=19,4 (2) 28y +32z = 31(y+z ) (3) Giải 0,25 hệ pt : x = 0,3 ; y = 0,05 ; z = 0,15 m C X = 0,3.12=3,6 g m H X = 0,45.2 = 0,9g m 0,25 N X = 0,05.28= 1,4 g m O X = 3,2 g X có dạng: CxHyOzNt Vậy x : y : z : t = 0,3: 0.9: 0,2:0,1 = 3:9:2:1 0,25 CTĐGN : C3H9O2N CTPT C3H9O2N Các CTCT phù hợp: Mỗi CTCT 0,25 điểm) CH3CH2COONH4; CH3COOCH3NH3 HCOOC2H5NH3; HCOO(CH3)2NH2 Phụ lục 7: Bảng phân tích kết TNSP trường TNSP 7.1 Bảng phân tch kết TNSP trường THPT Bình Xuyên TT Tham số Điểm KT 45 phút Điểm hỏi GV Điểm hỏi HS thống kê TN ĐC TN ĐC TN ĐC 52 45 45 32 5 54 43 52 46 48 51 48 35 43 49 47 34 5 24 25 53 45 29 23 53 48 6 59 17 56 42 52 34 43 35 45 45 48 37 10 36 35 36 26 11 46 39 39 45 12 50 30 54 42 13 52 43 35 36 14 57 46 26 40 15 52 45 45 37 16 47 32 32 18 17 53 38 54 25 18 52 30 46 27 19 56 34 54 46 20 43 45 47 36 21 48 48 44 48 22 36 42 50 32 23 52 51 55 28 24 52 50 53 30 25 44 35 48 34 26 51 46 47 32 27 42 26 53 28 28 43 45 53 42 29 49 42 46 32 30 38 39 52 37 31 40 40 54 52 32 52 38 41 34 33 7 48 45 39 36 34 52 43 35 38 35 46 47 44 46 36 41 39 52 35 Mode 52 45 53 37 Trung vị 48 42 47.5 36 Trung 7.138889 5.944444 46.77777 39.58333 46.63888 36.69444 bình Độ lệch 1.334226 1.392725 7.586119 8.319942 7.341283 7.509306 chuẩn SMD P 0.857631 0.000202 0.86472 0.00013 1.32428 0.000014 7.2 Bảng phân tch kết TNSP trường THPT Võ Thị Sáu TT Tham số Điểm KT 45 phút Điểm hỏi GV Điểm hỏi HS thống kê TN ĐC TN ĐC TN ĐC 47 40 34 32 52 39 56 46 46 51 43 36 38 40 47 34 24 22 27 45 43 24 53 37 56 18 54 52 48 26 43 35 9 43 40 48 46 10 32 35 36 26 11 46 39 39 20 12 50 42 46 46 13 52 35 51 39 14 28 30 24 40 15 48 45 45 36 16 37 32 32 24 17 50 28 51 19 18 5 54 42 48 50 19 48 34 52 36 20 43 33 47 32 21 48 24 45 46 22 36 42 51 36 23 52 52 50 28 24 4 48 50 56 31 25 35 35 43 34 26 50 40 27 18 27 42 26 51 28 28 7 48 50 54 42 29 45 42 46 36 30 38 37 51 26 31 40 36 54 37 32 46 41 Mode 48 40 51 36 Trung vị 46 37 47 36 Trung 6.750000 5.483871 44.156250 36.419350 45.156250 35.258060 bình Độ lệch 1.391217 1.411169 chuẩn SMD 7.513898 0.897219 0.000336 P 8.785496 8.714502 0.880644 0.000202 7.3 Bảng phân tch kết TNSP trường THPT Quang Hà Điểm hỏi GV TT Tham số Điểm KT 45 phút 8.918026 1.109908 0.000184 Điểm hỏi HS thống kê TN ĐC TN ĐC TN ĐC 45 45 50 44 52 37 48 27 47 35 46 30 43 46 45 38 34 25 50 45 28 23 39 32 54 47 53 27 48 34 45 35 43 43 47 38 10 36 35 34 28 11 47 32 37 43 12 50 30 50 42 13 52 43 42 39 14 47 49 56 43 15 48 45 40 38 16 47 32 28 17 17 49 28 50 26 18 53 30 42 48 19 55 34 56 44 20 43 47 47 30 21 47 46 41 23 22 36 40 50 37 23 8 54 37 25 25 24 48 50 50 52 25 44 35 34 38 26 51 35 45 32 27 42 26 52 28 28 7 43 48 47 41 29 47 42 48 34 30 38 31 50 36 31 40 20 54 25 32 56 38 43 38 33 48 36 34 52 34 Mode 47 35 50 38 Trung vị 5.5 47 37 46.5 36.5 Trung bình 6.735294 5.437500 46.088240 37.312530 44.529411 35.093752 Độ lệch 1.377499 1.543718 6.426119 8.161426 8.117521 7.648471 chuẩn SMD 0.840693 1.07527 1.162381 P 0.000321 0.000049 0.000041 Phụ lục 8: Bảng phân bố tần số, tần suất tần suất tích lũy điểm KT 8.1 Bảng phân bố tần số, tần suất tần suất tch lũy điểm KT trường THPT Võ Thị Sáu Điểm 10 Tổng Số HS đạt điểm xi % HS đạt điểm xi TN 0 0 6 32 TN 0.00 0.00 0.00 0.00 6.25 18.75 18.75 28.13 15.62 12.50 0.00 100.00 ĐC 0 0 31 ĐC 0.00 0.00 0.00 9.67 16.13 29.03 22.58 12.9 9.68 0.00 0.00 100.00 % HS đạt điểm xi trở xuống TN ĐC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.67 6.25 25.80 25.00 54.83 43.75 77.41 71.87 90.32 87.50 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 8.2 Bảng phân bố tần số, tần suất tần suất tch lũy điểm KT trường THPT Quang Hà Điểm 10 Tổng Số HS đạt điểm xi % HS đạt điểm xi TN 0 0 3 11 34 TN 0.00 0.00 0.00 0.00 8.82 8.82 20.59 32.35 20.59 8.82 0.00 100.00 ĐC 0 8 0 32 ĐC 0.00 0.00 3.12 9.38 12.50 25.00 25.00 15.62 9.38 0.00 0.00 100.00 % HS đạt điểm xi trở xuống TN ĐC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 8.82 25.00 17.64 50.00 38.24 75.00 70.59 90.62 91.18 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Phụ lục 9: Biểu đồ phân loại kết điểm kiểm tra lực HS 9.1 Hình 3.3 Biểu đồ phân loại kết điểm kiểm tra lực HS trường THPT Võ Thị Sáu 9.2 Hình 3.4 Biểu đồ phân loại kết điểm kiểm tra lực HS trường THPT Quang Hà Phụ lục 10: Đường lũy tích điểm kiểm tra lực HS 10.1 Hình 3.5 Đường lũy tch điểm kiểm tra lực HS trường THPT Võ Thị Sáu 10.2 Hình 3.6 Đường lũy tch điểm kiểm tra lực HS trường THPT Quang Hà ... phát triển lực vận dụng nội dung hóa học vào thực tiễn cho học sinh 39 2.1 Năng lực vận nội dung hóa học vào thực tiễn HS THPT 39 2.1.1 Biểu cuả lực vận dụng nội dung hóa học vào thực tiễn. .. phát triển lực vận dụng nội dung hóa học vào thực tiễn cho học sinh Chưa có tác giả cơng bố kết nghiên cứu Vận dụng phương pháp dạy học hợp đồng chương hóa học 12 nhằm phát triển lực vận dụng nội. .. sinh 28 1.4 Năng lực vận dụng tiễn 32 nội dung hóa học vào thực 1.4.1 Khái niệm lực vận dụng nội dung hóa học vào thực tiễn .32 1.4.2 Cấu trúc lực vận dụng nội dung hóa học vào thực tiễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng phương pháp dạy học hợp đồng trong chương 6 hóa học 12 nhằm phát triển năng lực vận dụng nội dung hóa học vào thực tiễn cho học sinh , Vận dụng phương pháp dạy học hợp đồng trong chương 6 hóa học 12 nhằm phát triển năng lực vận dụng nội dung hóa học vào thực tiễn cho học sinh