Báo cáo thực tập tốt nghiệp biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty may việt thành

60 48 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 14:38

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ -o0o THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Họ tên sinh viên Lớp Giáo viên hướng dẫn : Trần Tấn Đạt : QTKD – K4 : Ths Nguyễn Tấn Thịnh TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI Khoa Kinh tế Quản lý ****************** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên: Trần Tấn Đạt Lớp: Tại chức QT KD – K4 Họ tên giáo viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Tấn Thịnh Tên đề tài tốt nghiệp: Phân tích đề xuất biện pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh Doanh Công tyTNHH May Xuất Khẩu Việt Thành Các số liệu ban đầu: Thu thập Công ty ………………………………………………………………………………………… Nội dung phần thuyết minh tính tốn: Phần 1: Cơ sở lý luận chung phân tích hiệu kinh doanh Doanh Nghiệp Phần 2: Phân tích thực trạng kinh doanh Công ty … Phần 3: Đề xuất số biện pháp nâng cao hiệu qủa kinh doanh Công ty … ………………………………………………………………………………………………… ………………………………… Số lượng tên bảng biểu, vẽ:…7-8 Ao để bảo vệ ………………………………………………………………………………………………… ……………………………… Ngày giao nhiệm vụ thiết kế:……………………… ………… Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ……………30 – – 2016 ………………………………………… TRƯỞNG BỘ MÔN Cần Thơ, ngày tháng năm 2016 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Nguyễn Tấn Thịnh NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên: Trần Tấn Đạt Lớp: QTKD – K4 Tên đề tài: Phân tích đề xuất biện pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh Doanh Cơng ty TNHH May Xuất Khẩu Việt Thành Tính chất đề tài: ………………………………………………………… I NỘI DUNG NHẬN XÉT: 1.Tiến trình thực khóa luận ………………………………………………… Nội dung đồ án:……………………………………………………… - Cơ sở lý thuyết:………………………………………………………………… - Các số liệu, tài liệu thực tế:……………………………………………… … - Phương pháp mức độ giải vấn đề:……………………………… Hình thức đồ án:……………………………….………………………… - Hình thức trình bày:………………………………………………………… - Kết cấu đồ án:……………………………………………………………… Những nhận xét khác:………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………… II ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM: - Tiến trình làm đồ án: ………/20 - Nội dung đồ án: ………/60 - Hình thức đồ án: ………/20 Tổng cộng: ………/100 (Điểm: …………) Ngày tháng năm 2016 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Nguyễn Tấn Thịnh NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN DUYỆT Họ tên sinh viên: Trần Tấn Đạt Lớp:QTKD – K4 Tên đề tài: Phân tích đề xuất biện pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty TNHH May Xuất Khẩu Việt Thành Tính chất đề tài: ………………………………………………………… I NỘI DUNG NHẬN XÉT: Nội dung đồ án: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… Hình thức đồ án: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… Những nhận xét khác: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… II ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM: - Nội dung đồ án: ………/80 - Hình thức đồ án: ………/20 Tổng cộng: ………/100 (Điểm: …………) Ngày tháng năm 2016 GIÁO VIÊN DUYỆT LỜI MỞ ĐẦU Cùng với phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần hoạt động theo chế thị trường có quản lý nhà nước, phát triển không ngừng khoa học kỹ thuật thúc đẩy nhiều mơ hình kinh tế, loại hình doanh nghiệp phát triển đồng thời tạo môi trường cạnh tranh ngày gay gắt Xu hướng hội nhập hóa, quốc tế hóa tạo cho doanh nghiệp nhiều thuận lợi khơng khó khăn Vì để tồn phát triển đòi hỏi doanh nghiệp phải động, mềm dẻo, linh hoạt việc sử dụng triển khai có hiệu phương án sản xuất kinh doanh, sử dụng hợp lý nguồn lực có người, máy móc, thiết bị… Sản xuất kinh doanh gì? Phương án thực nào? Con người, máy móc thiết bị sử dụng để đạt hiệu tối ưu ? Đó ln toán đặt với doanh nghiệp Mỗi doanh nghiệp có đáp án khác hướng tới mục tiêu chung lợi nhuận kinh doanh, mở rộng hoạt động, đứng vững thị trường cạnh tranh ngày khốc liệt Với lý đó, lần thực tập tốt nghiệp này, em tìm hiểu, nghiên cứu đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH May Xuất Khẩu Việt Thành phân tích hiệu sản xuất kinh doanh Công ty đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Cơng ty Tên đề tài khố luận tốt nghiệp em là: “Phân tích đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty TNHH May Xuất Khẩu Việt Thành ” Khóa luận tốt nghiệp gồm có phần: Phần I: Cơ sở lý luận Hiệu kinh doanh Doanh nghiệp Phần II: Phân tích hiệu kinh doanh Công ty TNHH May Xuất Khẩu Việt Thành Phần III: Đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Công ty TNHH May Xuất Khẩu Việt Thành Em xin chân thành cảm ơn ! PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP Khái niệm và phân loại hiệu quả kinh doanh 1.1 Khái niệm về hiệu quả kinh doanh Trong điều kiện kinh tế nay, hiệu kinh doanh vấn đề doanh nghiệp quan tâm Hiệu kinh doanh doanh nghiệp phản ánh trình độ sử dụng nguồn lực sẵn có doanh nghiệp (nhân lực, tài lực, vật lực, tiền vốn) để đạt kết kinh doanh cao với tổng chi phí thấp Từ khái niệm khái quát này, hình thành cơng thức biểu diễn khái qt phạm trù hiệu kinh tế sau: Hiệu kinh doanh = + Kết kinh doanh (kết đầu ra) đo tiêu như: giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận,… + Chi phí kinh doanh (yếu tố đầu vào) bao gồm: lao động, tiền lương, chi phí nguyên vật liệu, chi phí giá vốn, chi phí bán hang, vốn cố định, vốn lưu động,… - Như đánh giá hiệu kinh doanh không dừng lại việc đánh giá kết mà đánh giá chất lượng tạo kết Trong kết đầu doanh nghiệp quan trọng lợi nhuận Để đạt hiệu kinh doanh ngày cao vững đòi hỏi nhà kinh doanh khơng phải nắm nguồn lực lao động, vật tư, tiền vốn,… mà phải nắm cung cầu hang hóa thị trường, đối thủ cạnh tranh,… hiểu mạnh, yếu doanh nghiệp để khai thác hết tiềm lực có tận dụng hội vàng thị trường 1.2 Bản chất hiệu quả kinh doanh sản xuất kinh doan Thực chất khái niệm hiệu kinh doanh nói chung hiệu sản xuất kinh doanh hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng khẳng định chất hiệu kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh mặt chất lượng hoạt động kinh doanh, phản ánh trình độ sử dụng nguồn lực (lao động, thiết bị máy móc, nguyên nhiên vật liệu tiền vốn) để đạt mục tiêu cuối hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp – mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận 1.3 Sự cần thiết nâng cao hiệu quả kinh doanh Như biết tài nguyên thiên nhiên trái đất đất đai, khoáng sản, hải sản, lâm sản… vô hạn Bên cạnh đó, việc sử dụng nguồn tài nguyên cách bừa bãi, không khoa học góp phần làm cho chúng ngày cạn kiệt khan dần Sự khan tài nguyên thiên nhiên đòi hỏi bắt buộc người phải nghĩ đến việc lựa chọn kinh tế, khan tăng lên vấn đề lựa chọn kinh tế tối ưu phải đặt nghiêm túc, gay gắt Người ta buộc phải lựa chọn phương pháp sản xuất để tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên lấy tiền đề cho sản xuất lâu dài Cùng với phát triển kỹ thuật sản xuất ngày người ta tìm nhiều phương pháp khác để chế tạo sản phẩm Kỹ thuật sản xuất phát triển cho phép với nguồn lực đầu vào định người ta tạo nhiều sản phẩm khác Điều cho phép doanh nghiệp có khả lựa chọn kinh tế: lựa chọn sản xuất kinh doanh sản phẩm (cơ cấu sản phẩm) tối ưu Sự lựa chọn đắn mang lại cho doanh nghiệp hiệu kinh doanh cao nhất, thu nhiều lợi ích Giai đoạn phát triển kinh tế theo chiều rộng kết thúc nhường chỗ cho phát triển kinh tế theo chiều sâu: tăng trưởng kết kinh tế sản xuất chủ yếu nhờ vào việc cải tiến yếu tố sản xuất mặt chất lượng, ứng dụng tiến kỹ thuật mơi, cơng nghệ mới, hồn thiện cơng tác quản trị cấu kinh tế… Như nâng cao hiệu kinh doanh tức nâng cao khả sử dụng nguồn lực có hạn sản xuất, đạt lựa chọn tối ưu Mọi định kinh tế: sản xuất gì? Sản xuất nào? Và sản xuất cho ai? Đều phải hoạch định rõ ràng Hoạt động kinh doanh chế thị trường, môi trường cạnh tranh gay gắt, nâng cao hiệu kinh doanh hoạt động sản xuất điều kiện tồn phát triển doanh nghiệp Trong chế thị trường, việc giải ba vấn đề kinh tế bản: sản xuất gì, sản xuất nào, sản xuất cho dựa quan hệ cung cầu, giá thị trường, cạnh tranh hợp tác Các doanh nghiệp phải tự định kinh doanh mình, tự hạch tốn lãi lỗ, lãi nhiều hưởng nhiều, lãi hưởng ít, khơng có lãi đến phá sản Lúc mục tiêu lợi nhuận trở thành mục tiêu quan trọng nhất, mang tính chất sống kinh doanh Mặt khác kinh tế thị trường doanh nghiệp phải cạnh tranh để tồn phát triển Môi trường cạnh tranh ngày gay gắt, cạnh tranh có nhiều doanh nghiệp trụ vững, phát triển sản xuất, khơng doanh nghiệp thua lỗ, giải thể Để trụ lại chế thị trường, doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng hàng hóa, giảm chi phí sản xuất, nâng cao uy tín… nhằm tới mục tiêu tối đa lợi nhuận Do vậy, đạt hiệu kinh doanh nâng cao hiệu kinh doanh vấn đề quan tâm doanh nghiệp trở thành điều kiện sống để doanh nghiệp tồn phát triển kinh tế thị trường Phân loại và hệ thống các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh 2.1 Phân loại hiệu quả: - Hiẹ u quả kinh té : lien quan tớ i ké t quả kinh té và nguò n lực mà tỏ chức, khu vực địa lý , quó c gia bỏ Ở cá p doanh nghiẹ p khá i niẹ m đó trù ng vớ i hiẹ u quả kinh doanh hay hiẹ u quả tà i chính Hiẹ u quả kinh doanh là hiẹ u quả hoạ t đọ ng kinh doanh đó ké t quả đà u đượ c đo dướ i dạ ng doanh thu và lợ i nhuạ n có đượ c - Hiẹ u quả khá c (khong xé t dướ i gó c đọ kinh té ): là cá c dạ ng ké t quả khá c só lượ ng viẹ c là m đượ c tạ o bở i doanh nghiẹ p, sự xá o trọ n đoiwf só ng củ a mọ t vù ng dan cư, mức đọ tá c đọ ng tớ i moi trườ ng tự nhien 2.2 Phân loại hiệu quả kinh doanh - Phan loạ i theo ké t quả đà u ra: có cá c chỉ tieu nang suá t (sức sả n xuá t) và doanh lợ i (sức sinh lợ i) + Nang xuá t củ a nguò n lực X = Doanh thu thuà n/X + Doanh lợ i củ a nguò n lực X = Lợ i nhuạ n/X - Phan loạ i theo nguò n lực đà u và o: có cá c chỉ tieu hiẹ u quả sử dụ ng lao đọ ng, hiẹ u quả sử dụ ng chi phí, hiẹ u quả sử dụ ng tà i sả n, hiẹ u quả sử dụ ng vó n + Hiẹ u quả sử dụ ng lao đọ ng = Ké t quả /só lao đọ ng bình quan + Hiẹ u quả sử dụ ng chi phí = Ké t quả /chi phí (tỏ ng chi phí, giá vó n hà ng bá n, chi phí bá n hà ng, chi phí quả n lý doanh nghiẹ p, chi phí lao đọ ng,…) + Hiẹ u quả sử dụ ng tà i sả n = Ké t quả /tà i sả n bình quan (tỏ ng tà i sả n, tà i sả n ngá n hạ n, tà i sả n dà i hạ n, hà ng tò n kho) + Hiẹ u quả sử dụ ng vó n = Ké t quả /vó n (vó n chủ sở hữu, vó n vay) - Phan loạ i theo phạ m vi só liẹ u tỏ chức: + Hiẹ u quả kinh doanh tỏ ng thẻ : Ké t quả kinh doanh củ a toà n doanh nghiẹ p/Nguò n lực củ a toà n doanh nghiẹ p + Hiẹ u quả kinh doanh bọ phạ n: Ké t quả kinh doanh củ a bọ phạ n/Nguò n lực củ a bọ phạ n 2.3 Hệ thống các chỉ tiêu hiệu quả Hẹ thó ng cá c chỉ tieu hiẹ u quả kinh doanh củ a Doanh nghiẹ p có thẻ tóm tắt bảng sau: Kết quả đầu Nguồn lực Lao đọ ng (L) Doanh thu (S-sale) Lợi nhuận sau thuế (R-return) Nang suá t LĐ(sức sả n xuá t củ a Doanh lợ i LĐ(sức sinh lờ i củ a lao lao đọ ng) đọ ng) SL= RL= Nang suá t chi phí Doanh lợ i chi phí SC= RC = Nang suá t tà i sả n (SOA) Doanh lợ i tà i sả n (ROA) STS= RTS= Vó n chủ sở hữu Nang suá t vó n chủ sở hữu (SOE) Doanh lợ i vó n chủ sở hữu (ROE) (VCSH) SVCSH= RVCSH= Chi phí (C) Tà i sả n (TS) - Mó i lien hẹ giữa hai nhó m chỉ tieu nang suá t(sức sả n xuá t) và doanh lợ i(sức sinh lờ i) là : Sức sinh lời nguồn lực X = Sức sản xuất nguồn lực X*ROS Trong đó : ROS (return of sales) là tỷ só lợ i nhuạ n tren doanh thu hay doanh lợ i tieu thụ - Do đó phan tích: + Cá c chỉ tieu nang suá t: cà n so sá nh tó c đọ tang củ a nguò n lực vớ i tó c đọ tang củ a doanh thu + Cá c chỉ tieu doanh lợ i: cà n sử dụ ng phương phá p thay thé lien hoà n đẻ phan tích ả nh hưở ng củ a thà nh phà n nang suá t và củ a tỷ só lợ i nhuạ n tren doanh thu - Đó i vớ i cá c chỉ tieu hiẹ u quả sử dụ ng lao đọ ng cà n tính: + Hiẹ u quả sử dụ ng tỏ ng lao đọ ng STL; RTL + Hiẹ u quả sử dụ ng tỏ ng lao đọ ng trực tié p SLTT ; RLTT Bảng hệ số ổn định cho phép Độ dài thời gian Loại hình sản xuất Hệ số ổn định cho phép [ Kođ ] (giây) Công việc máy 6 6 … Loạt vừa … 1,2 1,1 Công việc máy-tay 2,0 1,7 Công việc tay 2,5 2,3 … … … Sau thực định mức ta thu Mức thời gian may chi tiết áo sơ mi cộc tay nam thể bảng sau: Bảng định mức thời gian chế tạo chi tiết áo sơ mi cộc tay Mã 394 VANDIN – Cỡ 40 TT Nội dung bước công việc Thời gian định mức (giây) Thời gian thực tế (giây) May lộn cổ đặt dây cá 70 71 May diễu cổ 60 62 Sửa chân may bọc chân cổ 36 35 Sửa chân cổ vào ba 96 98 Tra mí cổ, cắt đặt cỡ nhãn 224 225 May nẹp cúc (cữ) 42 42 May nẹp khuyết 30 30 May dán túi hoàn chỉnh 65 70 May chắp cầu vai sau 54 54 10 May chắp lộn vai 65 66 11 Tra may áo ly 145 145 12 May diễu vòng tay (2 kim) 86 86 13 May sườn 93 95 14 May cửa tay 76 76 15 Sửa may xong gấu 92 92 16 Nhận bán thành phẩm, giao cho bước công việc 40 40 17 Dứt chỉ, sửa lộn cổ 75 75 18 Dứt chỉ, sửa lộn chân cổ 54 54 19 Là bẻ nẹp khuyết 43 48 20 Chấm định vị túi, vạch sửa họng cổ 42 47 21 Là bẻ miệng túi 25 22 22 Là sửa túi 45 40 23 Là bẻ cửa tay 74 66 24 Là sửa cầu vai 27 30 25 Thùa khuyết 50 50 26 Chấm dấu đính cúc 90 90 27 Cắt + nhặt 71 78 28 Khâu hóa 64 72 Tổng hợp chi tiết: Máy kim thường : 25 máy Máy thùa : máy Máy đính : máy Máy kim : máy Máy ống : 1,5 máy => Nhận xét: + Ưu điểm: - Cân đối thời gian cho bước công việc dây may - Phát huy hết lực người công nhân - Xác định mức khoán suất ngày người lao động, gắn trách nhiệm người lao động với bước cơng việc - Tạo điều kiện cho người quản lý dựa vào để bố trí, xếp lao động hợp lý, tăng suất ngày - Áp dụng nhiều mã hàng - Người lao động ngồi phân, chuyên khâu nên tay nghề vững, hiệu lao động cao 3.2 Biện pháp thứ 2: Giảm lượng hàng hóa tồn kho - Lý thực hiện Như phần phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động Doanh nghiệp ta thấy giá trị hàng hóa tồn kho Doanh nghiệp lớn Năm 2015 giá trị hàng tồn kho là: 23,579,531,397 đồng chiếm tỷ trọng 14,20 % tổng lượng vốn lưu động Đến năm 2016 giá trị hàng tồn kho Doanh nghiệp là: 22,113,951,224 đồng chiếm 11% tổng lượng vốn lưu động cuả Doanh nghiệp Việc lượng hàng hóa tồn kho Doanh nghiệp lớn ảnh hưởng lớn tới hiệu sử dụng vốn lưu động, làm tăng thêm khoản chi phí trả lãi vay Ngân hàng - Nợi dung biện pháp Để giải việc giảm lượng hàng hóa Doanh nghiệp ngun nhân thứ gặp nhiều khó khăn đặc thù ngành việc trì sản xuất ổn định liên tục, cần phải dự trữ nguyên vật liệu vải, chỉ, bông, sợi… chủ yếu phải nhập khẩu, lý nguồn cung cấp có số khu vực giới Mỹ, nước Tây Phi, Nga nước vùng Trung Á Mặt khác việc dự trữ số phụ kiện, ngành may thiết bị ngành dệt may phải số hãng chuyên nghiệp hãng mà Doanh nghiệp đầu tư nhập để sản xuất Đó thiết bị đặc chủng sản xuất lắp đặt độc quyền theo hãng Ở nội dung biện pháp mà em đề cập đến giải nguyên nhân thứ hai: - Các công việc triển khai làm bao gồm: * Thành lập phòng Marketting Xí nghiệp + Chức tham mưu lên kế hoạch tiêu thụ sản phẩm cho Công ty + Nhiệm vụ nghiên cứu, mở rộng thị trường quảng bá thương hiệu Đưa dự báo tiêu thụ sản phẩm truyền thống tương lai Xí nghiệp Về nhân lực: Tuyển dụng đào tạo bồi dưỡng trình độ chun mơn cho nhân viên tăng cường tìm kiếm mở rộng thị trường Phòng làm việc bố trí xếp Phòng tổ chức hành Xí nghiệp Trang thiết bị đầu tư thêm * Trách nhiệm thực biện pháp + Người chịu trách nhiệm phân công phối hợp đạo, giám sát tiến độ Phó giám đốc (tăng cường biện pháp quản lý) + Thời hạn để thực công việc tuyển dụng đào tạo thêm nhân viên chuyên trách thời gian tuyển dụng 30 ngày; 60 ngày đào tạo Tất công đoạn trình chuẩn bị diễn đồng thời tổng cộng thời gian chuẩn bị 90 ngày Các công việc cụ thể tiến độ đồng chí Phó giám đốc, đạo Phòng ban có liên quan để tổ chức thực 3.3 Giải pháp 3: Giảm các khoản phải thu khách hàng cách sử dụng chiết khấu toán 3.3.1 Cơ sở giải pháp a Thực trạng Công ty có những tồn tại Giảm tỷ trọng khoản phải thu, nâng cao hiệu sử dụng vốn, tăng khả toán tức thời Qua phân tích bảng cân đối kế toán ta thấy khoản phải thu Doanh nghiệp lớn khoản phải thu khách hàng có xu hướng tăng Doanh nghiệp cần áp dụng biện pháp để thu hồi vốn b Định hướng Công ty Trong năm tới, Doanh nghiệp có biện pháp thu hồi cơng nợ để tăng thêm vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giảm chi phí cơng ty thiếu vốn vay ngân hàng Trong điều kiện kinh tế doanh nghiệp cần nỗ lực tăng nhanh vòng quay vốn, giảm thiểu khoản phải thu, rút ngắn kỳ thu tiền bình quân trì tốt mối quan hệ với bạn hàng 3.3.2 Nội dung giải pháp Hạn chế tình trạng bị chiếm dụng vốn cải thiện hiệu sử dụng vốn, cần có biện pháp giảm khoản phải thu Đẩy mạnh thu hồi vốn, tăng vòng quay vốn lưu động Ngồi ra, việc áp dụng chiết khấu, kích thích khách hàng toán sớm giúp doanh nghiệp giảm nguy phát sinh khoản nợ q hạn, nợ khó đòi Cơng ty có tỷ trọng khoản phải thu tương đối cao, chiếm 42,44% tài sản ngắn hạn năm 2015 52,61% tài sản ngắn hạn năm 2016 Công ty cần sử dụng biện pháp để giảm khoản phải thu Muốn giảm khoản phải thu, ta giảm tài khoản “phải thu khách hàng”, “các khoản phải thu khác” Tuy nhiên ta thấy tốc độ tăng khoản phải thu khách hàng cao, số ngày thu hồi vốn cao Vì cơng ty muốn rút ngắn kỳ thu tiền bình qn áp dụng biện pháp chiết khấu toán khách hàng toán trước hợp đồng khách hàng truyền thống Qua bảng cân đối kế toán cho thấy khoản phải thu khách hàng Cơng ty có tăng lên mạnh mẽ Năm 2015 52,701,994,120 đồng, năm 2016 79,393,297,139 đồng Do để nhanh chóng thu hồi khoản phải thu hạn chế khoản chi phí khơng cần thiết Cơng ty cần giảm “các khoản phải thu” Nội dung biện pháp: Phân nhóm khách hàng Bảng 3.2.1 Phân loại khách hàng theo thời gian toán Loại Thời gian trả tiền Tỷ trọng (%) Thanh toán 30 Thanh to án t 1-30 ng ày 35 Thanh toán t 30-60 ng ày 20 Thanh toán 60 ngày 15 Cộng 100 Ta thấy khoản nợ phát sinh Doanh nghiệp thường trả với kỳ hạn đến 60 ngày Do Doanh nghiệp chấp nhận việc trả chậm khách hàng xây dựng mức chiết khấu hợp lý khuyến khích khách hàng trả tiền nhanh Trước hết ta tiến hành xếp thời gian toán khoản phải thu, thu theo độ dài thời gian, vào đưa mức chiết khấu hợp lý cho khách hàng hưởng chiết khấu Tinhds mức chiết khấu mà Doanh nghiệp áp dụng cho mức thời gian GỌi: r – lãi suất ngân hàng tính theo tháng ( lãi suất năm 10%) => r = 10%/12 = 0,83% n – số kỳ tính lãi Ta có: - Giá trị tương lai dòng tiền đơn FVn: FVn = PV(1+nr) - Giá trị dòng tiền đơn FVn: (PV) Mức chiết khấu áp dụng cho khoản tốn có thời gian toán 60 ngày Nếu 60 ngày khơng hưởng chiết khấu Trong khoản nợ phải thu khách hàng có phần vượt 60 ngày nên Doanh nghiệp phải chịu lãi cho khoản tiền nợ tháng Mức chiết khấu cao mà Doanh nghiệp chấp nhận cho mức thời gian toán Ta gọi: D – khoản tiền khách hàng phải trả mua hàng i% - tỷ lệ chiết khấu dành cho khách hàng Ta có: Giá trị số tiền D khách hàng trả sau n tháng không hưởng chiết khấu: = PV = Giá trị số tiền khách hàng trả cho Doanh nghiệp chấp nhận trả trước để hưởng chiết khấu i%: PV = D(1 – i%) Xí nghiệp áp dụng mức chiết khấu D(1 – i%) ≥ Hay: PV = D(1 – i%) - ≥0 Để có tỷ lệ chiết khấu phù hợp, Doanh nghiệp tính kỳ tính tốn 30 ngày/tháng lãi suất ngân hàng 0,83%/kỳ Từ ta có cụ thể trường hợp sau: - Trường hợp toán (tức T = 0) NPV = D(1 – i%) - ≥0 => i% ≤ 2,458% - Trường hợp toán khoảng từ 1-30 ngày NPV = D(1 – i%) - ≥0 => i% ≤ 1,638% - Trường hợp toán khoảng từ 30-60 ngày NPV = D(1 – i%) - => i% ≤ 0,823% ≥0 - Trường hợp tốn từ sau 60 ngày: Khách hàng khơng hưởng chiết khấu Doanh nghiệp Bảng 3.2.2 Bảng tỷ lệ chiết khấu Loại Thời gian Tỷ lệ chiết khấu (%) Thanh toán Thanh toán từ 1-30 ngày Thanh toán từ 30-60 ngày Thanh tốn 60 ngày 2,458% 1,638% 0,823% Khơng có chiết khấu Sau có thỏa thuận bán hàng trả chậm với khách hàng Doanh nghiệp hy vọng tỷ lệ toán đề suất bảng khuyến khích khách hàng tốn nhanh Ngồi cơng ty nên áp dụng số biện pháp khác như: Thứ 1: Mở sổ theo dõi chi tiết khoản phải thu thường khách hàng, thường xuyên kiểm tra đôn đốc thu hồi hạn Thứ 2: Trong hợp đồng bán hàng cần quy định rõ ràng chặt chẽ thời hạn phương thức toán, vượt q thời hạn tốn theo hợp đồng công ty thu lại tương tự với lãi suất hạn ngân hàng Thứ 3: Phân loại khoản nợ hạn, tìm nguyên nhân khoản nợ để có biện pháp xử lý thích hợp gia hạn nợ, thỏa ước xử lý nợ, xóa phần nợ cho khách yêu cầu tòa án kinh tế giải theo thủ tục phá sản doanh nghiệp Thứ 4: Doanh nghiệp nên có phần thưởng khuyến khích cho nhân viên doanh nghiệp làm cơng việc đòi nợ (hiện nhân viên làm nhiệm vụ nhân viên thuộc phòng Tài – Kế tốn), thường xun tích cực nhắc nhở đòi khách hàng toán hẹn cách khéo léo để trì mối quan hệ làm ăn lâu dài đảm bảo vốn doanh nghiệp không bị chiếm dụng Phần thưởng cho việc đòi nợ 1% khoản thu Bảng kiểm kê chi tiết công nợ STT Hồ sơ Tên Khách hàng Thời gian nợ Số tiền nợ Biên bản nợ Ngoài với loại nợ ta áp dụng sách phù hợp để thu hồi Diễn giải 3.4 Biện pháp thứ 4: Giảm các khoản nợ ngắn hạn và lãi vay cách huy động vốn cán bộ công nhân viên Công ty - Lý thực hiện biện pháp: Công ty cổ phần may Tiên Hưng doanh nghiệptương đối lớn ngành may lĩnh vực hoạt động kinh doanh cần huy động vốn có hiệu cao Để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh mình, Cơng ty huy động sử dụng nguồn vốn nhiều hình thức khác như: Vay ngân hàng; Sử dụng thuế phải nộp cho nhà nước (đến kỳ chậm nộp); Thỏa thuận khách hàng, nhà cung cấp trả chậm tiền hàng; Trả cán công nhân viên chưa trả… Qua việc phân tích hiệu hoạt động tài Cơng ty ta thấy, Xí nghiệp phải vay khoản nợ ngắn hạn lớn để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh Như đáp ứng cho sản xuất kinh doanh ngày tăng số vốn cho sản xuất kinh doanh mà Doanh nghiệp cần phải huy động tương ứng lớn đôi với nhứng khoản chi phí cho cơng tác tài chính, thường áp lực phải trả hạn lớn Giải vấn đề này, Doanh nghiệp cần linh hoạt với hình thức huy động vốn có dù thời gian ngắn Theo em biện pháp linh động có hiệu huy động vốn nhàn rỗi cán CNV Biện pháp đưa để huy động vốn nhàn rỗi từ cán CNV nhằm giảm bớt khoản vay nợ ngắn hạn, làm tăng thu nhập cho cán CNV - Nội dung thực hiện biện pháp: + Trước hết ta huy động vốn từ cán CNV từ phòng ban NV có thu nhập cao ổn định hy vọng lượng tiền nhàn rỗi cao Cũng huy động vốn từ cán CNV khác thấp (ở đối tượng lượng tiền nhàn rỗi thấp hơn) Bên cạnh việc thu hút vốn ta cần tính tốn có đề sách khuyến khích, đãi ngộ nhân viên có số vốn đóng góp cao (có chế độ thưởng xứng đáng) Số người mà ta cần đề xuất họ cho vay phần thu nhập hàng tháng để hưởng lãi suất mà XN trả dự kiến cao mà họ cho vay ngân hàng khoảng 120 người Số tiền dự kiến sau: Bình quân cán CNV cho vay hàng tháng 500 000đ/người/tháng Tổng số tiền bình quân năm Doanh nghiệp huy động là: 120 x 500 000 x 12 tháng = 720,000,000đ Để huy động lượng vốn Doanh nghiệp phải trả cho cán CNV khoản lãi cho lãi suất phải lớn lãi suất tiền gửi lãi suất tiền vay thông qua công thức: Cơng thức quy kỳ hạn tính lãi khác kỳ hạn năm Trong đó: – lãi suất kỳ hạn m n – số kỳ hạn so với kỳ hạn vay + Lãi suất tiền gửi ngân hàng kỳ hạn năm là: 8,5%/năm => 0,708%/tháng + Lãi suất tiền vay kỳ hạn là: 0,83%/tháng => = 10%/năm + Lãi suất huy động XN là: 9,2%/năm - Kết mong đợi thực biện pháp: Sau thực huy động vốn với mức lãi suất 9,2%/năm XN đạt số kết sau: + Xí nghiệp tiết kiệm lãi vay là: 720 000 000 x (10% - 9,2) = 5.760.000 đ + Các cán CNV lợi thêm là: 720 000 000 x (9,2% - 8,5%) = 5.040.000đ Qua người lao động thấy lợi ích họ huy động gia đình, người thân tham gia cho vay cao Xí nghiệp hy vọng huy động tăng số vốn nhàn rỗi cán CNV lên cao Xí nghiệp tiết kiệm khoản chi phí tài chính, góp phần giảm khoản chi phí tăng hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh 3.5 Biện pháp 5: Xây dựng chương trình truyền thông nhằm tri ân khách hàng cũ và quảng bá thương hiệu tới các khách hàng mới Mục tiêu: - Tri ân khách hàng cũ - Quảng bá thương hiệu, dịch vụ tới doanh nghiệp ngồi địa bàn Cơng ty đặt trụ sở Căn cứ đưa biện pháp Căn vào nhu cầu cần nâng cao chất lượng dịch vụ quảng bá doanh nghiệp đến khách hàng Trang web công ty thường xuyên không cập nhật thông tin sản phẩm mới, hỗ trợ khách hàng Cần thiết phải quảng bá, giới thiệu hình ảnh thương hiệu cơng ty đến tất khách hàng tiềm Nội dung biện pháp Tổ chức kiện Hội nghị khách hàng hội trường Công ty Danh sách bao gồm khách hàng cũ, khách hàng tiềm năng, đại diện khu công nghiệp Xây dựng lại trang web công ty: cập nhật liên tục thông tin, sản phẩm công ty, mở thêm phần dịch vụ tư vấn hỗ trợ trực tuyến cho khách hàng Ước tính chi phí và hiệu quả Do có chương trình xúc tiến nên ước tính doanh thu tăng thêm 3% so với năm trước Vậy doanh thu tăng thêm là: 398.265.897.256 x 3% = 19.913.294.863 đồng Chi phí cho Hội nghị khách hàng dự kiến 500.000 đồng/khách, tổng chi phí dự kiến cho 300 người là: 300 người x 500.000 đồng/khách = 150.000.000 đồng Chi phí tổ chức Hội nghị khách hàng khoảng 100 triệu đồng Chi phí xây dựng lại trang web: 50.000.000 đồng Hiệu mà chương trình mang lại là: khách hàng cũ cảm nhận cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ, nhận thấy tôn trọng chiến lược rõ ràng Công ty tập trung vào khách hàng Với khách hàng mới, hội nghị giới thiệu sản phẩm giải pháp hỗ trợ khách hàng tốt, tăng cường hiểu biết khách hàng công ty, khách hàng cảm nhận công ty đối tác tin cậy lựa chọn dịch vụ tương lai Bảng 3.5: Bảng kết quả và hiệu quả Đơn vị tính: VNĐ Stt 3.1 Chỉ tiêu Doanh thu tăng thêm (3%) Lợi nhuận tăng thêm (= ROS * DT tăng thêm ) Tổng chi phí biện pháp Chi phí hội nghị khách hàng Giá trị 19.913.294.863 796.531.795 300.000.000 150.000.000 3.2 Chi phí xây dựng lại trang web Lợi nhuận biện pháp (5=3-4) 50.000.000 496.531.795 Mặc dù lợi nhuận biện pháp không cao biện pháp quảng báo hình ảnh cơng ty, thể mong muốn xây dựng dịch vụ khách hàng chất lượng cao 3.6 Các kiến nghị khác 3.6.1 Tập trung huy động vốn: Để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh đòi hỏi Cơng ty phải có lượng vốn lớn, điều kiện kinh tế thị trường Qua phân tích ta thấy hiệu sử dụng vốn cố định vốn lưu động Công ty chưa đạt hiệu cao, Công ty cần có biện pháp cụ thể để khắc phục tình trạng - Cơng ty cần mở rộng biện pháp huy động vốn từ nhiều nguồn để đảm bảo đủ vốn kinh doanh tạo chủ động dử dụng vốn Cơng ty cổ phần hóa doanh nghiệp từ Cơng ty huy động nguồn vốn từ lao động công ty - Cần nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động cách đôn đốc, giải tích cực khoản vốn tốn, vốn bị chiếm dụng nợ nần dây dưa để thu hồi nhanh chóng, đồng thời theo dõi thường xuyên thực trạng tình hình cơng nợ Cơng ty; hạn chế chiếm dụng vốn đơn vị khác; Chủ động kịp thời giải hàng tồn kho; Tăng vòng quay vốn lưu động, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh 3.6.2: Tổ chức sản xuất hợp lý, khoa học nhằm tiết kiệm chi phí công tác quản lý: - Kinh tế thị trường biến động, muốn tồn phát triển đòi hỏi doanh nghiệp phải thích ứng với biến động Cơng ty Cổ phần may Tiên Hưng khơng nằm ngồi vòng xốy thị trường cạnh tranh khốc liệt nên hồn cảnh tình trạng khủng hoảng kinh tế gây ảnh hưởng tồn cầu Cơng ty cần có chiến lược kinh doanh phù hợp để ứng phó với biến động thị trường Muốn vậy, Công ty mặt phải tổ chức máy quản lý, tổ chức sản xuất cách hợp lý, khoa học, tiết kiệm có hiệu quả, mặt có hoạt động tìm hiểu thị trường, tìm hiểu cung cầu, giá để có phương án sản xuất kinh doanh, giá thành phù hợp tránh kinh doanh loại hàng hóa mà khơng tiêu thụ - Hoạt động sản xuất Công ty diễn nhiều xí nghiệp, xí nghiệp đảm nhận khâu riêng biệt chuỗi hoạt động sản xuất kinh doanh Phải làm sau để hoạt động đơn vị trực thuộc diễn nhịp nhàng, liên tục cân đối vấn đề mà Công ty cần giải cách rõ ràng, có đảm bảo cho hoạt động sản xuất có hiệu quả, kết sản xuất kinh doanh đạt mức cao Muốn vậy, Công ty cần: - Tiếp tục hoàn thiện hạng mục dự án đầu tư, đảm bảo tiêu định mức kinh tế kỹ thuật - Máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển, thiết bị, dụng cụ quản lý khoản mục quan trọng ngành nghề sản xuất kinh doanh Công ty, Công ty cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng mua đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh diễn liên tục, nhịp nhàng, có hiệu 3.6.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Những năm gần đây, Công ty Cổ phần may Tiên Hưng có nhiều trọng đến đội ngũ lao động Cơng ty, khơng ngừng nâng cao trình độ tay nghề cho cán công nhân viên lao động Cơng ty Tuy số bất cập số cán có trình độ thâm niên kiến thức khoa học cơng nghệ lạc hậu, chưa bắt kịp xu nay, cán trẻ sinh viên trường chưa có kinh nghiệm thực tế, hiệu làm việc chưa cao điều kiện Cơng ty mở rộng quy mơ Bên cạnh đó, số lao động gián tiếp nhiều vừa làm cho công tác quản lý phải qua nhiều khâu nhiều bước lại khiến lãng phí ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh - Nắm bắt điều này, thời gian qua Công ty không ngừng tìm kiếm giải pháp nhằm hồn thiện đội ngũ nhân lực Công ty đảm bảo yêu cầu trình sản xuất kinh doanh Một số giải pháp đưa sau: - Cơng ty cần hình thành nên cấu lao động tối ưu cách xây dựng chế thu hút lao động có chất lượng cao vào Công ty; Phải đảm bảo đủ việc làm sở phân cơng bố trí lao động hợp lý cho phù hợp với lực, sở trường nguyện vọng người Trước phân cơng bố trí đề bạt cán phải qua kiểm tra tay nghề Khi giao việc cần xác định rõ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm Đặc biệt cơng tác trả lương, thưởng, khuyến khích lợi ích vật chất người lao động ln vấn đề quan trọng Duy trì làm tốt sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Công ty, nâng cao chất lượng lao động, giải kịp thời, chế độ sách lao động dôi dư - Tiếp tục chấn chỉnh lại tổ chức, công tác cán để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh độc lập, phát huy triệt để lực có - Huy động vốn cán công nhân viên người lao động Công ty 3.6.4: Quan tâm đến tổ chức văn hóa - đời sống cho lao động: - Tiếp tục thực quy chế dân chủ sở, củng cố hồn thiện cơng trình phục vụ ăn ở, sinh hoạt cho người lao động, không ngừng chăm lo điều kiện vật chất, tinh thần cho người lao động - Duy trì biện pháp đảm bảo an toàn lao động, loại bỏ nguy xảy tai nạn lao động để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người thiết bị Cần có biện pháp dự phòng cụ thể trường hợp bất ổn khí hậu, thời tiết để người lao động yên tâm làm việc, không ảnh hưởng đến suất lao động, tránh lãng phí sức lao động có thiên tai xảy - Làm tốt công tác tư tưởng với cán công nhân viên người lao động để họ nhận thức tình hình khó khăn tại, đồn kết chung sức vượt qua khó khăn, tránh thái độ bàng quang, ỷ lại, giữ vững ổn định Công ty xây dựng Công ty phát triển bền vững - Duy trì tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao từ Cơng ty đến đơn vị thành viên, tổ chức ăn ở, sinh hoạt theo nếp sống văn hóa, phát phòng chống tệ nạn xã hội lực lượng lao động trẻ KẾT LUẬN Qua thời gian thực tập làm việc Công ty Cổ phần may Tiên Hưng, Em nhận thấy Công ty thực tốt nghĩa vụ đóng góp khoản thuế, phí cho ngân sách Nhà nước, Đảng, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động, góp phần nâng cao liên kết cộng đồng địa phương Mặc dù vậy, em nhận thấy công ty mmotj số hạn chế cần sớm khắc phục, thiếu sót cấu tài vấn đề cần quan tâm nhằm hoạch định chiếm lược kinh doanh cho năm để cơng ty phát triển cách bền vững, ổn định lâu dài Em mong tham gia đóng góp ý kiến thầy bạn đồng nghiệp Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy cô trường đại học Bách Khoa, thầy cô Viện kinh tế quản lý đặc biệt thầy Nguyễn Tấn Thịnh truyền đạt cho em hiểu biết vốn kiến thức suốt thời gian học tập trường thời gian thực tập làm Khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngô Trần Ánh (2000), Kinh tế Quản lý doanh nghiệp, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội GS.TS Nguyễn Văn Cơng (2000), Giáo trình kế tốn doanh nghiệp, NXB Tài Chính Nguyễn Thị My, Phan Đức Dũng (2006), Phân tích hoạt động kinh doanh, Trường Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Đệ (2002), Phân tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Tấn Thịnh (2008), Quản lý nhân lực Doanh nghiệp, NXB Khoa học –Kỹ thuật ... II: Phân tích hiệu kinh doanh Công ty TNHH May Xuất Khẩu Việt Thành Phần III: Đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Công ty TNHH May Xuất Khẩu Việt Thành Em xin chân thành cảm ơn... công ty TNHH May Xuất Khẩu Việt Thành phân tích hiệu sản xuất kinh doanh Công ty đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Cơng ty Tên đề tài khố luận tốt nghiệp em là:... tích đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty TNHH May Xuất Khẩu Việt Thành ” Khóa luận tốt nghiệp gồm có phần: Phần I: Cơ sở lý luận Hiệu kinh doanh Doanh nghiệp Phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty may việt thành , Báo cáo thực tập tốt nghiệp biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty may việt thành

Từ khóa liên quan