Xây dựng và sử dụng website dạy học chương “đại cương về kim loại” hóa học 12 nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh

143 24 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 14:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRƯƠNG THỊ KIỀU LOAN XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG WEBSITE DẠY HỌC CHƯƠNG “ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI” - HÓA HỌC 12 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRƯƠNG THỊ KIỀU LOAN XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG WEBSITE DẠY HỌC CHƯƠNG “ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI” - HÓA HỌC 12 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH Chuyên ngành: Lý luận Phương pháp dạy học mơn Hóa học Mã số: 8.14.01.11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học PGS.TS Đào Thị Việt Anh HÀ NỘI, 2018 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến PGS.TS Đào Thị Việt Anh tận tnh hướng dẫn, động viên giúp đỡ, chỉnh sửa cho suốt q trình thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn phòng sau đại học thầy giáo khoa Hóa học đặc biệt thầy cô giáo tổ Phương pháp giảng dạy khoa Hóa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ để tơi hồn thiện luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, thầy cô giáo, em học sinh trường THPT Ngô Quyền trường THPT Lương Thế Vinh tạo điều kiện thuận lợi để tến hành thực nghiệm đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp, gia đình người thân động viên, giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu thực đề tài Hà Nội, tháng 11 năm 2018 Tác giả Trương Thị Kiều Loan LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tn trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Nếu không nêu trên, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm đề tài Hà Nội, tháng 11 năm 2018 Tác giả Trương Thị Kiều Loan MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp đề tài Cấu trúc đề tài NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG WEBSITE TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH 1.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu 1.2 Đổi phương pháp dạy học 1.2.1 Các xu hướng đổi phương pháp dạy học 1.2.2 Phương pháp dạy học tích cực 1.2.3 Đổi PPDH với hỗ trợ CNTT 1.2.4 Công nghệ thông tn truyền thơng với dạy học Hóa học 1.3 Tự học 14 1.3.1 Khái niệm tự học 14 1.3.2 Các hình thức tự học 15 1.3.3 Chu trình tự học học sinh 15 1.3.4 Vai trò tự học 16 1.3.5 Tự học qua mạng lợi ích 17 1.4 Năng lực tự học 18 1.4.1 Khái niệm lực tự học 18 1.4.2 Cấu trúc lực tự học 19 1.5 Website 19 1.5.1 Khái niệm Website 19 1.5.2 Các phần mềm thiết kế Website 21 1.6 Thực trạng sử dụng Website dạy học Hóa học lực tự học học sinh số trường THPT tỉnh Quảng Ninh 23 Tiểu kết chương 30 Chương XÂY DỰNG WEBSITE DẠY HỌC CHƯƠNG “ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI” - SGK HÓA HỌC 12 31 2.1 Phân tích đặc điểm cấu trúc, nội dung kiến thức chương “Đại cương kim loại” 31 2.1.1 Mục têu chương 31 2.1.2 Cấu trúc nội dung chương 32 2.1.3 Một số điểm lưu ý nội dung phương pháp dạy học 32 2.1.4 Những điểm cần lưu ý dạy học cụ thể 33 2.2 Thiết kế Website 43 2.2.1 Nguyên tắc thiết kế 43 2.3.2 Quy trình thiết kế 46 2.3.3 Cấu trúc nội dung Website 48 2.3 Sử dụng Website thiết kế để giúp HS phát triển lực tự học 57 2.3.1 Hướng dẫn học sinh giáo viên sử dụng Website 57 2.3.2 Sử dụng Website để nâng cao lực tự học học sinh 58 2.4 Thiết kế công cụ đánh giá lực tự học thông qua Website 60 2.4.1 Tiêu chí đánh giá lực tự học 60 2.4.2 Xây dựng công cụ đánh giá lực tự học 64 2.4.3 Đánh giá qua kiểm tra 68 Tiểu kết chương 68 Chương THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 69 3.1 Mục đích thực nghiệm 69 3.2 Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm 69 3.3 Đối tượng phương pháp thực nghiệm 69 3.3.1 Chọn đối tượng thực nghiệm sư phạm 69 3.3.2 Phương pháp thực nghiệm 70 3.4 Phương pháp xử lý kết thực nghiệm sư phạm 70 3.5 Tổ chức thực nghiệm sư phạm 72 3.6 Kết thực nghiệm 72 3.6.1 Kết nhận xét giáo viên Website 72 3.6.2 Kết nhận xét học sinh Website 75 3.6.3 Kết đánh giá lực tự học học lớp TN 77 3.6.4 Kết kiểm tra lớp thực nghiệm đối chứng 79 Tiểu kết chương 87 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 88 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT HS Học sinh HTBT Hệ thống tập SGK Sách giáo khoa THPT Trung học phổ thông CNTT Công nghệ thông tn DH Dạy học GV Giáo viên PPDH Phương pháp dạy học TT Truyền thông NLTH Năng lực tự học TH Tự học HH Hóa học PTHH Phương trình hóa học TNSP Thực nghiệm sư phạm TN Thực nghiệm ĐC Đối chứng DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Cấu trúc biểu NLTH học sinh THPT 19 Bảng 1.2 Thống kê số lượng 55 GV tham gia điều tra 24 Bảng 1.3 Thống kê số lượng 172 HS tham gia điều tra 24 Bảng 1.4 Kết điều tra thực trạng sử dụng CNTT giáo viên 25 Bảng 1.5 Kết điều tra thực trạng sử dụng CNTT học sinh 27 Bảng 2.1 Các têu chí mức độ đánh giá NLTH 60 Bảng 2.2 Bảng kiểm quan sát đánh giá NLTH HS (dành cho giáo viên) 64 Bảng 3.1 Các lớp thực nghiệm đối chứng 69 Bảng 3.2 Danh sách GV nhận xét website 72 Bảng 3.3 Nhận xét GV website 74 Bảng 3.4 Nhận xét HS website 75 Bảng 3.5 Kết đánh giá lực tự học học sinh lớp TN trường THPT Lương Thế Vinh 77 Bảng 3.6 Kết đánh giá lực tự học học sinh lớp TN trường THPT Ngô Quyền 78 Bảng 3.7 Bảng phân phối tần số HS đạt điểm Xi kiển tra lần 79 Bảng 3.8 Phân phối tần suất, tần suất lũy tích kiểm tra lần lớp TN1 ĐC1, TN2 - ĐC2 79 Bảng 3.9 Tổng hợp kết học tập kiểm tra lần 81 Bảng 3.10: Tổng hợp tham số đặc trưng kiểm tra lần (15ph) 81 Bảng 3.11 Bảng phân phối tần số HS đạt điểm Xi kiểm tra lần 82 Bảng 3.12 Phân phối tần suất, tần suất lũy tích kiểm tra lần 82 Bảng 3.13 Tổng hợp kết học tập kiểm tra lần (Bài 45 phút) 83 Bảng 3.14 Tổng hợp tham số đặc trưng kiểm tra số (45 phút) 84 Bảng 3.15 Bảng phân loại kết kiểm tra trường 85 Bảng 3.16 Bảng phân loại kết kiểm tra tổng hợp HS 85 Bảng 3.17 Bảng tổng hợp tham số đặc trưng kiểm tra 86 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Hệ thống kiến thức chương……………………………………… 32 Hình 2.2 Vị trí nguyên tố phi kim loại bảng tuần hoàn 33 Hình 2.3 Mơ hình đánh giá bốn bậc theo Kirkpatrick 47 Hình 2.4 Giao diện Trang chủ 49 Hình 2.5 Giao diện trang Bài dạy 50 Hình 2.6.Giao diện trang tư liệu dạy học 51 Hình 2.7 Giao diện trang tập 52 Hình 2.8 Giao diện trang Thi – Kiểm tra 53 Hình 2.9 Giao diện trang Lich sử hóa học 54 Hình 2.10 Giao diện trang Hóa học vui 54 Hình 2.11 Giao diện trang Phim tài liệu 55 Hình 2.12 Giao diện trang Thảo luận 56 Hình 2.13 Giao diện trang Liên hệ 56 Hình 3.1 Đồ thị biểu diễn đường lũy tích kiểm tra lần lớp TN 12A1- ĐC 12A2 (THPT Lương Thế Vinh) 80 Hình 3.2 Đồ thị biểu diễn đường lũy tích kiểm tra lần lớp TN 12A1- ĐC 12A2 (THPT Ngô Quyền) 80 Hình 3.3 Đồ thị phân loại kết học tập HS lớp TN1 - ĐC1(Bài KT lần 1) THPT Lương Thế Vinh 81 Hình 3.4 Đồ thị phân loại kết học tập HS lớp TN2 – ĐC2 (Bài KT lần 1) THPT Ngô Quyền 81 Hình 3.5 Đồ thị biểu diễn đường lũy tích kiểm tra lần lớp TN 12A1 - ĐC 12A2 (THPT Lương Thế Vinh) 83 Hình 3.6 Đồ thị biểu diễn đường lũy tích kiểm tra lần lớp TN 12A1- ĐC 12A2 (THPT Ngô Quyền) 83 Hình 3.7 Đồ thị phân loại kết học tập HS lớp TN1 - ĐC1 (Bài KT lần 2) THPT Lương Thế Vinh 84 Hình 3.8 Đồ thị phân loại kết học tập HS lớp TN1 - ĐC1 (Bài KT lần 2) THPT Ngô Quyền 84 Hình 3.9: Biểu đồ phân loại kết học tập tổng hợp HS 85 chất thu điện cực n: Số electron mà nguyên tử ion cho nhận I: Cường độ dòng điện (ampe) - GV: Gọi HS lên bảng làm SGK t: Thời gian điện phân (giấy) trang 98 F: Hằng số Farađây (F = 96.500) HS: Làm - Ví dụ: BT5/98 - GV: Gọi HS nhận xét chốt đáp án Củng cố giảng: - HS lên bảng vẽ sơ đồ tư kiến thức cần nhớ “Điều chế kim loại” - Làm kiểm tra 15 phút Bài tập nhà: - Hoàn thiện tập SGK trang 98 tập website - Tự nghiên cứu nội dung kiến thức làm tập “bài 22: Luyện tập tính chất kim loại” có website “Đại cương kim loại” Phụ lục Bài kiểm tra đánh giá độ bền kiến thức Phụ lục 6.1 Đề kiểm tra lần (Kiểm tra 15 phút) Bước Xác định mục đích đề kiểm tra Đánh giá kết học tập HS thông qua dạy học Bài Điều chế kim loại qua biết mức độ đạt HS, sai lầm, vướng mắc HS - Kiến thức: Kiểm tra kiến thức Điều chế kim loại - Kỹ năng: Rèn kỹ lựa chọn phương pháp điều chế kim loại cụ thể cho phù hợp; quan sát hình ảnh, sơ đồ để rút nhận xét phương pháp điều chế kim loại; xác định PTHH điều chế kim loại cụ thể; tính tốn liên quan phương pháp điện phân Bước Xác định hình thức đề kiểm tra Kết hợp trắc nghiệm khách quan 12 câu (100%) Thang điểm câu TNKQ: 0,833 điểm/câu Thời gian: 15 phút Bước Thiết lập ma trận đề kiểm tra Mức độ nhận biết: Câu – 5; Mức độ thông hiểu: Câu - 9; Mức độ vận dụng: 10 - 11; Mức độ vận dụng cao: 12 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – HÓA HỌC LỚP 12 Năm học 2017 – 2018 (Điều chế kim loại) Mức độ nhận thức Nội dung kiến thức Nguyên tắc Nhận biết Nguyên chung Thông hiểu Vận dụng ận dụng cao Cộng tắc điều chế kim loại Số câu hỏi Số điểm 0,83 0,83 -Xác định KL Phạm vi áp PP nhiệt Bài tập tính dụng điều chế luyện qua sơ PP nhiệt luyện KL tốn: xác PP đồ thí nghiệm định kim loại - Xác định PP nhiệt kim loại luyện nhiệt luyện điều chế Số câu hỏi Số điểm 0,83 PP nhiệt luyện 1,67 0,83 3,33 Điều chế Cu Xác định PP Thủy luyện PP thủy kim loại luyện điều chế PP thủy luyện Số câu hỏi Số điểm 1 0,83 0,83 1,67 - Phạm vi áp - Sự di chuyển -Tác dụng dụng điều chế ion Criolit KL PP điện cực đpnc, đpdd sản xuất nhôm PP điện đpnc phân Số câu hỏi PP - Bài tập tính tốn điện phân dung dịch 2 Số điểm 1,67 0,83 1,67 Tổng câu 5 4,17 12 câu Tổng điểm 4,17 đ 3,33 đ 1,67 đ 0,83 đ 10,0 đ % 41,7% 33,3% 16,7% 8,3% 100% Bước Biên soạn đề kiểm tra ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT (Điều chế kim loại) (Hãy chọn câu tương ứng 01 đáp án nhất) Câu Nguyên tắc chung để điều chế kim loại A khử caton kim loại B oxi hóa caton kim loại C oxi hóa kim loại D khử kim loại Câu Dãy gồm kim loại điều chế phương pháp nhiệt luyện A Al, Na, Ba B Ca, Ni, Zn C Fe, Cr, Cu D Mg, Fe, Cu Câu Để thu kim loại Cu từ dung dịch CuSO4 theo phương pháp thuỷ luyện, dùng kim loại sau đây? A Na B Ag C Ca D Fe Câu Cho dãy kim loại sau: Al, Na, Fe, Cu, Zn, Ag, Mg Các kim loại dãy điều chế theo phương pháp điện phân nóng chảy hợp chất A Al, Na, Cu B Fe, Cu, Zn, Ag C Al, Na, Mg D Na, Fe, Zn Câu Dãy kim loại điều chế phương pháp điện phân dung dịch A Mg, Zn, Cu B Fe, Cu, Ag C Al, Fe, Cr D Ba, Ag, Au Câu Hình vẽ sau mơ tả thí nghiệm khí X tác dụng với chất rắn Y, nung nóng sinh khí Z Phương trình hố học phản ứng tạo thành khí Z t A CuO + H2  Cu + H2O t 2Fe + 3H2O B Fe2O3 + 3H2  t CaCl2 + CO2 + H2O C 2HCl + CaCO3  t Cu + CO2 D CuO + CO  Câu Cho kim loại sau: K, Ba, Cu Ag Số kim loại điều chế phương pháp điện phân dung dịch (điện cực trơ) A B C D Câu Kim loại M điều chế cách khử ion oxit khí hiđro nhiệt độ cao Mặt khác, kim loại M tác dụng với dung dịch H2SO4 lỗng giải phóng H2 Vậy kim loại M A Fe B Al C Cu D Ag Câu Trong trình điện phân, ion âm (anion) di chuyển A anot, chúng bị khử B catot, chúng bị oxi hoá C anot, chúng bị oxi hoá D catot, chúng bị khử Câu 10 Criolit (còn gọi băng thạch) có cơng thức phân tử Na3AlF6, thêm vào Al2O3 trình điện phân Al2O3 nóng chảy để sản xuất nhơm Criolit khơng có tác dụng sau đây? A Làm tăng độ dẫn điện Al2O3 nóng chảy B Làm giảm nhiệt độ nóng chảy Al2O3 C Tạo lớp ngăn cách để bảo vệ Al nóng chảy D Bảo vệ điện cực khỏi bị ăn mòn Câu 11 Dẫn khí CO dư qua ống sứ đựng 7,2 gam bột FeO nung nóng, thu hỗn hợp khí X Cho tồn X vào nước vơi dư thu m gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 5,0 B 15,0 C 7,2 D 10,0 Câu 12 Điện phân điện cực trơ dung dịch muối sunfat kim loại hố trị II với dòng điện có cường độ 3A Sau 2310 giây điện phân thấy khối lượng catot tăng lên 2,3 gam Kim loại A Cu B Zn C Ni D Sn Bước Đáp án Câu - Đáp án 1-A 2- C 3-D 4-C 5–B -D 7-B 8-A 9-C 10 - D 11 - D 12 - B Bước Xem xét lại đề kiểm tra Phụ lục 6.2 Đề kiểm tra lần (Kiểm tra 45 phút) Bước Xác định mục đích đề kiểm tra - Kiến thức: Kiểm tra kiến thức phương pháp điều chế kim loại, tính chất vật lí, tính chất hóa học, điều chế ứng dụng kim loại kiềm – kim loại kiềm thổ hợp chất kim loại kiềm thổ, nước cứng - Kỹ năng: Phân biệt phương pháp điều chế kim loại, phương pháp làm mềm nước cứng, cách giải toán liên quan, cách bảo quản natri - Thái độ: Trung thực; làm việc độc lập; - Năng lực hướng tới: lực sử dụng ngôn ngữ hóa học, tư logic, tính tốn Bước Xác định hình thức đề kiểm tra Kết hợp trắc nghiệm khách quan (60%) với tự luận (40% điểm) Trong phần TNKQ (chiếm 15% câu hỏi có nhiều lựa chọn Thang điểm câu TNKQ: 0,3 điểm/câu Phần tự luận câu, câu điểm Thời gian: 45 phút VD: Đề KT có 20 câu TNKQ, có câu có nhiều lựa chọn Bước Thiết lập ma trận đề kiểm tra B - MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT -LỚP 12 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN Bài kiểm tra số (Lần – kỳ 2) Năm học 2017 - 2018 Mức độ nhận thức Nội dung Nhận biết kiến thức TN Thông hiểu TL TN TL Vận dụng Vận dụng TN mức cao TL - Nêu nguyên tắc chung - Xác định sản - Dựa vào phương pháp thủy luyện điều chế kim loại phẩm điều chế kim loại (nhiệt luyện) xác định PTHH xảy TN Cộng TL - Xác định sản phẩm qua phương - Nhận biết phương qua phương trình phản - Xác định muối kim loại pháp nhiệt luyện Điều chế pháp thuỷ luyện qua ứng kim loại PTHH điều chế PP điện phân - Xác định PP dung dịch điều chế kim loại - Xác định q trình oxi hóa – khử xảy điện cực Số câu hỏi câu câu Số điểm 0,6 đ 0,3 đ - Xác định câu sai qua PTHH câu 1,2 đ câu 0,3 đ câu 2,4 đ (24%) Kim loại - Biết cách bảo quản kim - Điều chế kim loại - Vận dụng làm tập qua - Xác định kim kiềm loại kiềm (Na) kiềm tính chất hóa học kim loại loại thơng qua hợp chất - Xác định số electron - Xác định tính chất kiềm tập tính tốn kim ngồi nhóm IA - Xác định tên nguyên tố kim loại KLK loại kiềm Số câu hỏi câu câu câu câu Số điểm 0,6 đ 0,6 đ 0,6 đ 2,0 đ Kim loại - Xác định cấu hình kiềm thổ electron lớp ngồi hợp chất nhóm IIA - Cách làm mềm nước cứng - Tính chất hóa học của kim loại - Xác định ion có kim loại kiềm thổ kiềm thổ thành phần nước cứng câu 3,8 đ (38%) - Áp dụng tính chất hóa học để giải thích tượng tự nhiên - Dựa vào tính chất hóa học cho biết sản phẩm phản ứng - Sơ đồ phản ứng Số câu hỏi câu câu câu câu câu Số điểm 0,6 đ 0,6 đ 0,6 đ 2,0 đ Tổng số câu câu câu câu câu câu câu 22 câu Tổng số 1,8 đ 1,5 đ 2,4 đ 2,0 đ 0,3 đ 2,0 đ 10,0 đ điểm (18%) (15%) (24%) (20%) (3%) (20%) (100%) 3,8 đ (38%) Bước Biên soạn đề kiểm tra PHẦN A TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6 điểm) Câu Nguyên tắc chung dùng để điều chế kim loại A cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với chất khử B oxi hoá ion kim loại hợp chất thành nguyên tử kim loại C cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với chất oxi hoá D khử ion kim loại hợp chất thành nguyên tử kim loại Câu Phản ứng điều chế kim loại thuộc phương pháp thủy luyện ? A Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu B 2Al2O3  4Al + 3O2 C MgCl2  Mg + Cl2 D C + ZnO  Zn + CO Câu Để bảo quản kim loại Natri cách ngâm A H2O B HNO3 C NaCl D Dầu hoả Câu Số electron lớp kim loại kiềm (nhóm IA) A B C D Câu Cấu hình electron lớp kim loại kiềm thổ A ns B ns 2 C ns np - D ns np 2- - Câu Nước cứng có chứa đồng thời anion HCO3 SO4 Cl caton 2+ 2+ Ca , Mg nước cứng có tính cứng A vĩnh cửu B tạm thời C toàn phần D không xác định Câu Nung hỗn hợp bột MgO, Fe2O3, Al2O3 nhiệt độ cao cho dòng khí CO (dư) qua hỗn hợp thu chất rắn gồm: A MgO, Fe, Al2O3 B MgO, Fe, Al C MgO, FeO, Al2O3 D Mg, Fe, Al Câu Phản ứng hoá học sau thực phương pháp điện phân ? A Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu B CuSO4 + 2NaOH  Cu(OH)2 + Na2SO4 C Cu + 2AgNO3  Cu(NO3)2 + 2Ag D 2CuSO4 + 2H2O  2Cu + O2 + 2H2SO4 Câu Để điều chế kim loại Na, người ta thực phản ứng A điện phân dung dịch NaCl B điện phân nóng chảy NaCl NaOH C cho dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HNO3 D điện phân nóng chảy NaOH Câu 10 Khi cắt miếng Na kim loại để ngồi khơng khí, bề mặt vừa cắt có ánh kim mờ đi, Na bị oxi hóa chất khơng khí? A O2 B N2 C CO2 D NO2 Câu 11 Ở điều kiện thường, kim loại phản ứng với nước A Mg, Sr, Ba B Cs, K, Ca C Cr, Ca, Ba D K, Be, Sr Câu 12 Có cốc nhãn đựng riêng biệt chất sau: Nước nguyên chất, nước cứng tạm thời, nước cứng vĩnh cửu, nước cứng tồn phần Hố chất dùng để nhận biết cốc A NaHCO3 B MgCO3 C Na2CO3 D Ca(OH)2 Câu 13 Trong trình điện phân, dương (caton) di chuyển A anot, chúng bị khử B anot, chúng bị oxi hoá C catot, chúng bị khử D catot, chúng bị oxi hoá Câu 14 Cho phương trình điện phân sau, phương trình viết sai A 4AgNO3 + 2H2O đ pdd    B Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu C MgCl2 ñ pnc    D FeCl2 ñ pnc    4Ag + O2 + 4HNO3 Mg + Cl2 Fe + Cl2 Câu 15 Cho 4,9 gam kim loại kiềm M vào cốc nước Sau thời gian lượng khí vượt q 7,5 lít (đktc) Kim loại kiềm M A Li B Na C K D Rb Câu 16 Phản ứng giải thích xâm thực nước mưa với đá vôi tạo thành thạch nhũ hang động A phản ứng CO2 không khí với CaO thành CaCO3 B CaO tác dụng với SO2 O2 tạo thành CaSO4 C phân huỷ Ca(HCO3)2  CaCO3 + H2O + CO2 D trình: CaCO3 + H2O + CO2 Ca(HCO3)2 xảy thời gian lâu Câu 17 Nung nóng hồn tồn hỗn hợp CaCO3, Ba(HCO3)2, MgCO3, Mg(HCO3)2 đến khối lượng không đổi, thu sản phẩm chất rắn gồm: A CaO, BaCO3, MgO, MgCO3 B CaO, BaO, MgO C CaCO3, BaCO3, MgCO3 D Ca, BaO, Mg, MgO Câu 18 Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung nhiệt độ cao Sau phản ứng hỗn hợp rắn lại là: A Cu, Fe, Zn, MgO B Cu, Fe, ZnO, MgO C Cu, Fe, Zn, Mg D Cu, FeO, ZnO, MgO Câu 19 Điện phân dùng điện cực trơ dung dịch muối sunfat kim loại hoá trị với cường độ dòng điện 3A Sau 1930 giây thấy khối lượng catot tăng 1,92 gam Tìm cơng thức muối sunfat? A NiSO4 B CuSO4 C FeSO4 D PbSO4 Câu 20 Thể tích dung dịch NaOH 2M tối thiểu để hấp thụ hết 4,48 lít CO2 (đktc) A 200 ml B 250 ml C 100 ml PHẦN B TỰ LUẬN (4 điểm) Câu (2 điểm): Hoàn thành chuỗi phản ứng D 150 ml Ca (1)  CaO ( 2) (   ( 4)    Ca(HCO3)2 3)   Ca(OH)2 CaCO3 Câu (2 điểm): Hỗn hợp X gồm hai kim loại A, B nằm kế tếp nhóm IA Lấy 6,2 gam X hồ tan hồn tồn vào nước thu 2,24 lít hiđro (đktc) Tìm kim loại A, B? HẾT Bước Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) thang điểm I - Đáp án phần trắc nghiệm (6 điểm) Câu Đ/A D A D A B C A D B A Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đ/A B C C D A D B A B D (Mỗi câu cho 0,3 điểm có câu đáp án có nhiều lựa chọn) 10 II - Đáp án phần tự luận (4 điểm) Câu (2 điểm): Hoàn thành chuỗi phản ứng Ca  CaO  Ca(OH)2  CaCO3  Ca(HCO3)2 (1) (2) (3) (4) Câu 2,0 điểm (1) (2) (3) (4) ĐÁP ÁN Điểm Ca + O2  CaO CaO + H2O  Ca(OH)2 Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 CaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2 4x0,5 Câu (2 điểm): Hỗn hợp X gồm hai kim loại A, B nằm kế tếp nhóm IA Lấy 6,2 gam X hồ tan hồn tồn vào nước thu 2,24 lít hiđro (đktc) Tìm kim loại A, B? Câu ĐÁP ÁN Điểm Đặt công thức chung A B R 2,0 điểm Phương trình phản ứng : 2R + 2H2O  2ROH + H2 mol: 0,2  0,1 6,  M  31 (g/mol) Vậy kim loại 0, Na (23) K (39) Bước Xem xét lại đề kiểm tra 4x0,5 ... lận thực tễn vấn đề xây dựng sử dụng website dạy học hóa học để phát triển lực tự học cho học sinh Chương 2: Xây dựng Website dạy học chương “Đại cương kim loại” - Hóa học 12 Chương 3: Thực nghiệm... pháp dạy học, chọn đề tài: Xây dựng sử dụng Website dạy học chương “Đại cương kim loại” - Hóa học 12 nhằm phát triển lực tự học cho học sinh , với mong muốn góp phần đổi phương pháp dạy học nhằm. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRƯƠNG THỊ KIỀU LOAN XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG WEBSITE DẠY HỌC CHƯƠNG “ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI” - HÓA HỌC 12 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và sử dụng website dạy học chương “đại cương về kim loại” hóa học 12 nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh , Xây dựng và sử dụng website dạy học chương “đại cương về kim loại” hóa học 12 nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh

Từ khóa liên quan