Tài liệu ôn thi công chức thuế, kho bạc nhà nước môn tin học có đáp án 2019

167 147 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 14:34

Tài liệu ôn thi công chức thuế, kho bạc nhà nước môn tin học có đáp án 2019Tài liệu ôn thi công chức thuế, kho bạc nhà nước môn tin học có đáp án 2019Tài liệu ôn thi công chức thuế, kho bạc nhà nước môn tin học có đáp án 2019Tài liệu ôn thi công chức thuế, kho bạc nhà nước môn tin học có đáp án 2019Tài liệu ôn thi công chức thuế, kho bạc nhà nước môn tin học có đáp án 2019Tài liệu ôn thi công chức thuế, kho bạc nhà nước môn tin học có đáp án 2019 HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CẤP TỈNH HƢỚNG DẪN ÔN THI MƠN TIN HỌC VĂN PHỊNG 06 mơ đun theo chuẩn kỹ sử dụng CNTT quy định Thông tƣ 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 Bộ Thông tin Truyền thông Tài liệu đƣợc xây dựng từ phần mềm tin học phổ biến Windows Microsoft Office 2010 (Ban hành kèm theo văn số 01-CV/HĐTT ngày 28 /4/2017 Hội đồng thi tuyển tỉnh) MỤC LỤC MÔ ĐUN KỸ NĂNG 01: HIỂU BIẾT VỀ CNTT BẢN Kiến thức máy tính mạng máy tính .6 I 1.1 Phần cứng: 1.2 Phần mềm 1.3 Mạng máy tính truyền thông .10 II Các ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông 13 2.1 Một số ứng dụng công ứng dụng kinh doanh 13 2.2 Một số ứng dụng phổ biến để liên lạc, truyền thông .16 Các vấn đề an tồn thơng tin làm việc với máy tính 17 III 3.1 Kiểm soát truy nhập, bảo đảm an toàn cho liệu 17 3.2 Phần mềm độc hại (malware) 19 MÔ ĐUN KỸ NĂNG 02: SỬ DỤNG MÁY TÍNH BẢN 21 Các hiểu biết để bắt đầu làm việc với máy tính 21 I 1.1 Trình tự lƣu ý thực cơng việc cách, an tồn 21 1.2 Mở máy, đăng nhập sử dụng bàn phím, chuột 21 II Làm việc với Hệ diều hành .27 2.1 Màn hình làm việc 27 2.2 Biểu tƣợng cửa sổ 30 III 3.1 Quản lý thƣ mục tệp .33 Thƣ mục tệp 33 3.2 Quản lý thƣ mục tệp: xem thông tin, di chuyển đến nơi lƣu giữ, tạo đƣờng tắt đến nơi lƣu giữ thƣ mục, tệp 35 3.3 Quản lý thƣ mục tệp: Tạo, đặt tên, đổi tên tệp thƣ mục, thay đổi trạng thái hiển thị thông tin tệp 37 3.4 Quản lý thƣ mục tệp: Chọn, chép, di chuyển tệp thƣ mục .38 3.5 Quản lý thƣ mục tệp: Xóa, khơi phục tệp thƣ mục 38 3.6 Quản lý thƣ mục tệp: Tìm kiếm tệp thƣ mục 40 IV Một số phần mềm tiện ích 41 4.1 Nén giải nén tệp 41 4.2 Phần mềm diệt virus, phần mềm an ninh mạng .42 4.3 Chuyển đổi định dạng tệp 42 4.4 Đa phƣơng tiện 43 V Sử dụng tiếng Việt 45 5.1 Các khái niệm liên quan 45 5.2 Lựa chọn cài đặt tiện ích sử dụng tiếng Việt 46 5.3 Chuyển đổi phông chữ Việt .48 5.4 Sử dụng nhiều ngôn ngữ tài liệu .50 VI Sử dụng máy in 50 6.1 Lựa chọn máy in 50 6.2 In 53 MÔ ĐUN KỸ NĂNG 03: XỬ LÝ VĂN BẢN BẢN .54 Kiến thức văn bản, soạn thảo xử lý văn 54 I 1.1 Khái niệm văn 54 1.2 Soạn thảo văn xử lý văn 54 II Sử dụng phần mềm xử lý văn Microsoft Word 2010 .56 2.1 Mở, đóng phần mềm xử lý văn 56 2.2 Mở văn sẵn, tạo văn mới, lƣu, xóa văn 57 2.3 Biên tập nội dung văn .62 2.4 Xử lý lỗi hiển thị tiếng Việt .65 Định dạng văn .70 III 3.1 Định dạng văn (text) 70 3.2 Định dạng đoạn văn 72 Nhúng (embed) đối tƣợng khác vào văn .76 IV 4.1 Bảng 76 4.2 Hình minh họa (đối tƣợng đồ họa) 79 4.3 Tham chiếu (reference) 82 4.4 Hoàn tất văn 84 V In văn 88 a Xem văn trƣớc in 88 b In văn 88 Thể thức kỹ thuật trình bày văn hành 89 VI MƠ ĐUN KỸ NĂNG 04: SỬ DỤNG BẢNG TÍNH BẢN 90 I Kiến thức bảng tính 90 1.1 Khái niệm bảng tính 90 1.2 Phần mềm bảng tính .90 II Sử dụng phần mềm bảng tính Microsoft Excel 91 2.1 Làm việc với phần mềm bảng tính 91 2.2 Mở, đóng bảng tính 93 Thao tác (ơ tính) 93 III 3.1 Nhập liệu vào ô 93 3.2 Sao chép, di chuyển nội dung ô .98 IV Thao tác trang tính 100 4.1 Dòng cột 100 4.2 Trang tính 103 Biểu thức hàm 105 V 5.1 Biểu thức/ cơng thức bảng tính 105 5.2 Hàm 107 Định dạng ô, dãy ô 111 VI 6.1 Các kiểu liệu 111 6.2 Văn 112 6.3 Căn chỉnh, tạo hiệu ứng viền 116 Biểu đồ 118 VII 7.1 Tạo biểu đồ 118 7.2 Chỉnh sửa, cắt, dán, di chuyển, xóa biểu đồ 122 Kết xuất phân phối trang tính, bảng tính 123 VIII 8.1 Trình bày trang tính để in 123 8.2 Kiểm tra in 124 8.3 Phân phối trang tính 125 MƠ ĐUN KỸ NĂNG 05: SỬ DỤNG TRÌNH CHIẾU BẢN 127 Kiến thức thuyết trình trình chiếu 127 I 1.1 Bài thuyết trình 127 1.2 Phần mềm trình chiếu 127 Sử dụng phần mềm trình chiếu Microsoft Powerpoint 127 II 2.1 Làm việc với phần mềm 127 2.2 Làm việc với thuyết trình 129 2.3 Làm việc với trang thuyết trình 130 III 3.1 Xây dựng nội dung thuyết trình 134 Chọn/ tạo mẫu thiết kế cho trình chiếu 134 a Chọn mẫu sẵn cho trình chiếu 134 b Tạo mẫu mới cho trì nh chiếu 134 3.2 Tạo định dạng văn 135 3.3 Danh sách 138 3.4 Bảng 139 Đƣa biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trang thuyết trình 140 IV 4.1 Biểu đồ 140 4.2 Sơ đồ tổ chức 140 Đƣa đối tƣợng đồ họa vào trang thuyết trình 141 V 5.1 Chèn thao tác với đối tƣợng đồ họa 141 5.2 Vẽ hình 142 5.3 Chuẩn bị trình chiếu 142 5.4 Tạo hiệu ứng cho văn 143 5.5 Kiểm tra, in, trình diễn 152 MÔ ĐUN KỸ NĂNG 06: SỬ DỤNG INTERNET BẢN 154 Kiến thức Internet 154 I 1.1 Các khái niệm/thuật ngữ thƣờng gặp 154 1.2 Bảo mật làm việc với Internet 156 Sử dụng trình duyệt web 158 II 2.1 Thao tác duyệt web 158 2.2 Thiết đặt (setting) 159 2.3 Chuyển hƣớng từ nguồn nội dung Internet qua nguồn khác 161 2.4 Đánh dấu 161 III Sử dụng Web 163 3.1 Biểu mẫu sử dụng số dịch vụ công 163 3.2 Lƣu nội dung 163 3.3 Chuẩn bị in in 164 IV Sử dụng thƣ điện tử 164 4.1 Khái niệm nguy sử dụng thƣ điện tử 164 4.2 Viết gửi thƣ điện tử 166 4.3 Nhận trả lời thƣ điện tử 167 MÔ ĐUN KỸ NĂNG 01: HIỂU BIẾT VỀ CNTT BẢN I Kiến thức máy tính mạng máy tính 1.1 Phần cứng: a Khái niệm máy vi tính, máy tính cá nhân, máy để bàn, máy xách tay, máy tính bảng: - Máy tính máy vi tính thiết bị điện tử dùng để tự động hóa q trình thu thập, lƣu trữ xử lý thơng tin Cấu trúc chung máy tính bao gồm: Bộ xử lý trung tâm (CPU–Central Procesing Unit), nhớ (Main Memory), thiết bị vào/ra, nhớ (Sencondary Memory) Bộ nhớ Bộ xử lý trung tâm Bộ điều khiển Thiết bị vào Bộ số học/lôgic Bộ nhớ Thiết bị Sơ đồ cấu trúc máy tính - Máy tính cá nhân: Máy tính cá nhân (tiếng Anh: personal computer, viết tắt PC) máy điện tốn siêu nhỏ, giá cả, kích thƣớc tƣơng thích khiến hữu dụng cho cá nhân Máy tính cá nhân hình thành công nghệ vi xử lý, cho phép nhà sản xuất đƣa toàn CPU lên chip Máy tính cá nhân quen thuộc với chúng ta, thƣờng đƣợc sử dụng nhƣ công cụ hỗ trơ cơng việc ví dụ nhƣ soạn thảo văn bản, tính tốn, quản lý sở liệu, gửi nhận văn bản, Ngồi ra, đƣợc dùng mục đích giải trí nhƣ chơi trò chơi điện tử, nghe nhạc, xem phim, lƣớt web, - Máy tính để bàn: Là máy tính cá nhân , thƣờng đƣợc đặt bàn trogn trình sử dụng, đó nó đƣ ợc gọi máy tính để bàn Loại má y tí nh này thƣờng to nhất tất cả các PC Mỗi bộ phận máy tí nh để bàn đ ều tách rời thay th ế đƣợc Đặc biệt gắn thêm thiết bị ngoại vi vào máy tính để bàn: loa, tai nghe, máy in,… Hình ảnh minh họa máy tính để bàn - Máy tính xách tay (Laptop): Là loại máy tính cá nhân kích thức nhỏ, trọng lƣợngnhẹ, nặng vài cân Loại laptop đại thƣờng đƣợc gọi máy tính notebook kích thƣớc mỏng, nhỏ Máy noteb ook thƣờng chỉ dày 10cm hoặc mỏng Các hãng sản xuất laptop notebook tiếng IBM , Apple, Compaq, Dell, Toshiba và HP Laptop và notebook đƣợc lắp hình LCD và thƣờng chạy bằng pin , điều này tạo cho ngƣời sƣ̉ dụng khả mang theo sử dụng di chuyển nhiều nơi Laptop và notebook kết hợp các bộ phận máy tí nh chủ yếu mợt thiết bị nhất Máy laptop ổ đĩa mềm, ổ CD ổ VCD , hoặc các ổ này có thể đƣợc gắnvào nhƣ thiết bị ngoại vi để giảm thiểu trọng lƣợng kích thƣớc Hình ảnh minh họa máy tính xách tay - Máy tính bảng: Cũng mợt loại máy tí nh tƣơng tự notebook Máy tính bảng (tiếng Anh: Tablet computer) đƣợc gọi ngắn gọn Tablet, loại thiết bị máy tính tất với hình cảm ứng inches trở lên, sử dụng bút cảm ứng (nếu có) hay ngón tay để nhập liệu thơng tin thay cho bàn phím chuột máy tính Hình ảnh minh họa máy tính bảng Là loại thiết bị di động thứ ba, máy tính xách tay hay điện thoại di động Nó bàn phím hay chuột kèm, tùy model tùy theo hãng sản xuất Tên gọi loại thiết bị bảng viết trơng giống bảng b Phần cứng máy tính, phân biệt thiết bị trung tâm thiết bị ngoại vi - Phần cứng máy tính: Phần cứng máy tính nói đến cấu tạo máy tính mặt vật lý Bao gồm toàn thiết bị, linh kiện điện tử máy tính (nhƣ: Case, main, chip, ram, ổ đĩa cứng, hình, chuột, bàn phím ) - Thiết bị trung tâm: Là thiết bị cấu thành máy tính nhằm đảm bảo máy tính vận hành đƣợc, nhƣ: Mainboard, CPU, RAM, ROM, đĩa cứng trong,… - Thiết bị ngoại vi: Thiết bị ngoại vi tên chung nói đến số loại thiết bị bên ngồi đƣợc kết nối vào máy tính với tính nhập xuất (IO) mở rộng khả lƣu trữ (nhƣ dạng nhớ phụ) Thiết bị ngoại vi máy tính thiết bị cấu thành máy tính khơng thể thiếu đƣợc số loại máy tính thiết bị mục đích mở rộng tính khả máy tính.Các thiết bị ngoại vi chính: Thiết bị lƣu trữ, thiết bị xuất/nhập, thiết bị mạng truyền thông c Các thành phần máy tính điện tử: Bộ xử lý trung tâm (CPU), nhớ - Bộ xử lý trung tâm (CPU): Bộ phận quan trọng gắn lên bảng mạch vi xử lý máy tính gọi CPU Là nơi tiến hành viẹc xử lý thơng tin phát tín hiệu điều khiển hoạt động máy tính, CPU trao đổi liệu với nhớ hay thiết bị qua hệ thống vào - Bộ nhớ trong: Bộ nhớ loại nhớ nằm bên thùng máy, đƣợc sử dụng lƣu trữ chƣơng trình, phục vụ trình xử lý CPU Bộ nhớ chia phần nhớ động (RAM) nhớ đọc (ROM) + Bộ nhớ động (RAM): RAM chữ viết tắt Random Access Memory, nhớ truy nhập ngẫu nhiên Là loại nhớ trong, tốc độ truy cập nhanh, cho phép lƣu giữ thông tin khoảng thời gian ngắn, nơi máy tính truy cập xử lí thơng tin tạm thời, liệu bị bị cắt nguồn điện + Bộ nhớ đọc (ROM): ROM chữ viết tắt Read Only Memory Là nhớ lƣu trữ chƣơng trình mà nguồn điện cung cấp không bị (xóa) Ngày cơng nghệ FlashROM tức nhớ ROM khơng đọc mà ghi lại đƣợc, nhờ cơng nghệ BIOS đƣợc cải tiến thành FlashBIOS d Đơn vị đo tốc độ xử lý trung tâm:Tốc độ xử lý xử lý trung tâm đƣợc đo bằng số lần thực lệnh giây, đơn vị Hz, MHz, GHz e Đơn vị đo dung lƣợng nhớ: KB, MB, GB, TB 1B (byte) =8 bit 1Kb(Kilobyte) = 1024 B 1Mb(Megabyte) =1024Kb 1Gb(Gigabyte) =1024Mb 1Tb(Terabyte) =1024Gb f Các loại phƣơng tiện lƣu trữ chính: Đĩa cứng trong, đĩa cứng ngoài, loại đĩa quang (CD, DVD), thẻ nhớ, ổ nhớ di động Biết đơn vị đo dung lƣợng lƣu trữ nhƣ bit, byte, KB, MB, GB, TB Biết đơn vị đo tốc độ quay của ổ cứng (rpm - rounds per minute) đo tốc độ ghi/đọc phƣơng tiện lƣu trữ (bps - bits per second) Biết khái niệm lƣu trữ mạng, lƣu trữ tệp tin trực tuyến g Các thiết bị nhập thông dụng cách nối chúng vào máy tính: Bàn phím, chuột, bi lăn (trackball), bảng chạm (touchpad), bút chạm (stylus), hình cảm ứng, cần điều khiển (joystick), máy ghi hình trực tiếp (webcam), máy ảnh kỹ thuật số, mi-crô (micro), máy quét ảnh (scanner) h Một số thiết bị xuất thông dụng cách nối chúng vào máy tính: Màn hình, hình cảm ứng, máy in, loa, tai nghe i Các cổng thông dụng: Cổng nối tiếp, cổng song song, cổng nối tiếp vạn (USB), cổng mạng 1.2 Phần mềm a Khái niệm phần mềm vai trò phần mềm - Phần mềm máy tính (Computer Software) hay gọi tắt Phần mềm (Software) tập hợp câu lệnh thị (Instruction) đƣợc viết bằng nhiều ngôn ngữ lập trình theo trật tự xác định, liệu hay tài liệu liên quan nhằm tự động thực số nhiệm vụ hay chức giải vấn đề cụ thể - Vai trò phần mềm: Phần mềm vai trò giúp vận hành hệ thống phần cứng (máy tính, thiết bị mạng,…) thực chức khác mà ngƣời dùng cần b Phân biệt hai loại phần mềm chính: phần mềm hệ thống (Ví dụ: hệ điều hành) phần mềm ứng dụng - Phần mềm hệ thống: Là phần mềm máy tính thiết kế cho việc vận hành điều khiển phần cứng máy tính cung cấp kiến trúc cho việc chạy phần mềm ứng dụng - Phần mềm ứng dụng: (tiếng Anh: Application software, viết tắt Application app) loại chƣơng trình khả làm cho máy tính thực trực tiếp cơng việc ngƣời dùng muốn thực c Chức hệ điều hành, biết tên số hệ điều hành thông dụng - Hệ điều hành phần mềm chạy máy tính, dùng để điều hành, quản lý thiết bị phần cứng tài nguyên phần mềm máy tính Hệ điều hành đóng vai trò trung gian việc giao tiếp ngƣời sử dụng phần cứng máy tính, cung cấp mơi trƣờng cho phép ngƣời sử dụng phát triển thực ứng dụng họ cách dễ dàng - Các hệ điều hành đƣợc sử dụng ngày máy tính đa chức (nhƣ máy tính cá nhân) chủ yếu gồm hai chủng loại: hệ điều hành họ Unix hệ điều hành họ Microsoft Windows Các máy tính mẹ (Mainframe computer) hệ thống nhúng dùng nhiều loại hệ điều hành khác nhau, Unix hay Windows, nhƣng tƣơng tự nhƣ Unix hay Windows d Chức số phần mềm ứng dụng thơng dụng: Xử lý văn bản, bảng tính, hệ quản trị sở liệu, trình chiếu, thƣ điện tử, trình duyệt web, biên tập ảnh, trò chơi máy tính số phần mềm khác e Phần mềm thƣơng mại phần mềm nguồn mở - Phần mềm nguồn mở: Là phần mềm đƣợc cung cấp dƣới dạng mã nguồn, khơng miễn phí tiền mua mà chủ yếu miễn phí quyền Do đƣợc mã nguồn phần mềm quy định giấy phép phần mềm nguồn mở (ví dụ General Public Licence – GPL), ngƣời sử dụng quyền sửa đổi, cải tiến, phát triển nâng cấp theo số nguyên tắc chung đƣợc qui định mà không cần phải xin phép - Phần mềm thƣơng mại: Là phần mềm đƣợc sản xuất nhằm mục đích bn bán phục vụ cho mục đích thƣơng mại Phần mềm thƣơng mại phần mềm sở hữu độc quyền mơ hình kinh doanh cho phần mềm mã nguồn mở f Tên chức số phần mềm nguồn mở thông dụng xử lý văn bản, bảng tính, trình chiếu, thƣ điện tử, trình duyệt web, biên tập ảnh Phần mềm văn phòng OpenOffice.org với mơ đun: Soạn thảo văn Writer; Bảng tính điện tử - Calc; Trình chiếu - Impress; sở liệu - Base; Đồ hoạ - Draw; Soạn thảo cơng thức tốn học - Math Phần mềm quản lý thƣ điện tử Mozilla Thunderbird; trình duyệt web: Firefox, Google Chrome,Opera,…Phần mềm xử lý ảnh GIMP 1.3 Mạng máy tính truyền thơng a Khái niệm mạng máy tính b Mạng máy tính tập hợp máy tính đƣợc kết nối theo phƣơng thức cho chúng trao đổi liệu dùng chung thiết bị Các máy tính đƣợc kết nối phòng, tòa nhà, thành phố phạm vi tồn cầu.Phân biệt mạng cục (LAN), mạng diện rộng (WAN) - Mạng cục (LAN): LAN viết tắt Local Area Network mạng cục kết nối máy tính với khu vực khơng gian nhỏ (nhƣ: trƣởng học, quan,…) để chia sẻ tài nguyên trao đổi thông tin Kết nối đƣợc thực thông qua môi trƣờng truyền thông tốc độ cao nhƣ dây cáp Các LAN kết nối với thành WAN LAN thƣờng bao gồm máy chủ (server , host) máy khách (client, máy trạm) 10 cửa sổ Powerpoint Nếu lỗi bài, bạn thấy biểu tƣợng dấu gạch chéo đỏ đầu sách b Thay đổi hƣớng trang thuyết trình (dọc, ngang); thay đổi kích cỡ trang Để thay đổi hƣớng trang, kích cỡ trang, vào thẻ Design công cụ chọn Page Setup, hộp thoại xuất tùy chỉnh để ngƣời sử dụng điều chỉnh cho phù hợp c Thực phƣơng án in khác nhau: toàn thuyết trình, trang thuyết trình cụ thể, để phân phát, trang thích, dàn ý; chọn số lƣợng thuyết trình - In tồn thuyết trình: Thực tƣơng tự nhƣ in văn thơng thƣờng - In trang thuyết trình cụ thể: Chọn lệnh in lựa chọn trang cần in - In để phân phát: In dƣới dạng Notes Pages Outline: Vào File\Print\Settings, vào mục chọn chế độ in - Chọn số lƣợng sao: Thực tƣơng tự nhƣ in văn thơng thƣờng d Trình chiếu thuyết trình (từ trang thuyết trình đầu tiên, từ trang thuyết trình tại); cách chuyển tới trang thuyết trình tiếp theo, trang thuyết trình trƣớc đó, trang thuyết trình đƣợc định trình diễn thuyết trình Vào thẻ Slide Show , chọn trình chiếu từ trang đầu , nhấn From beginning (hoặc ấn F 5) Chọn trình chiếu từ trang , nhấn From Current Slide (hoặc ấn Shift + F5) Ấn phí m mũi tên lên xuống hoặc phí m PgUp ,, PgDn để lên trang trƣớc hoặc trang sau Thốt trình chiếu bằng cách nhấn phím ESC End show từ thực đơn cḥt phải 153 MƠ ĐUN KỸ NĂNG 06: SỬ DỤNG INTERNET BẢN I Kiến thức Internet 1.1 Các khái niệm/thuật ngữ thƣờng gặp a Thuật ngữ Internet Internet đƣợc hiểu hệ thống thơng tin tồn cầu đƣợc truy nhập cơng cộng gồm mạng máy tính đƣợc liên kết với Hệ thống truyền thông tin theo kiểu chuyển mạch gói liệu (packet switching) dựa giao thức liên mạng đƣợc chuẩn hóa (giao thức IP) b Các ứng dụng Internet: truyền thơng - liên lạc, chuyển tệp, tra cứu cung cấp thông tin, làm việc kinh doanh trực tuyến Mạng Internet mang lại nhiều tiện ích hữu dụng cho ngƣời sử dụng, tiện ích phổ thơng Internet hệ thống thƣ điện tử (email), trò chuyện trực tuyến (chat), cơng cụ tìm kiếm (search engine), dịch vụ thƣơng mại chuyển ngân dịch vụ y tế giáo dục nhƣ chữa bệnh từ xa tổ chức lớp học ảo Chúng cung cấp khối lƣợng thông tin dịch vụ khổng lồ Internet - Liên lạc: Ngày nay, nhiều ứng dụng internet giúp ngƣời liên lạc với nhau: Chat, VoIP, thƣ điện tử,… - Chuyển tệp: Bằng hình thức gửi email hình thức khác chuyển tệp thơng tin cho - Cung cấp tra cứu thông tin: Mạng internet kho thơng tin khổng lồ, vai trò vơ to lớn việc cung cấp tra cứu thông tin cho ngƣời sử dụng Chúng ta tra cứu thơng tin qua website, mạng xã hội, diễn đàn, … - Kinh doanh trực tuyến: Là hình thức thƣơng mại điện tử dựa vào internet, mua bán sản phẩm hay dịch vụ hệ thống điện tử nhƣ Internet c Dịch vụ Internet vai trò nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) - Dịch vụ Internet: Là Dịch vụ mạng Internet cung cấp nhƣ: dịch vụ tìm kiếm thơng tin gồm: Wide Area Information Servere (WAIS), Gopher, World-Wide-Web (WWW) cho phép tìm kiếm thông tin từ nhiều sở liệu mạng Dịch vụ truyền File (File Transfer Protocol/FTP) cho phép gửi/nhận thông tin dạng file máy tính đƣợc nối mạng với Dịch vụ thƣ điện tử E-MAIL Dịch vụ telnet: Cho phép thuê bao truy nhập máy tính khác mạng Internet để chạy chƣơng trình truy nhập sở liệu máy - Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP): Chuyên cung cấp giải pháp kết nối mạng toàn cầu (Internet) cho đơn vị tổ chức hay cá nhân ngƣời dùng Các ISP phải thuê đƣờng cổng IAP Các ISP quyền kinh doanh 154 thông qua hợp đồng cung cấp dịch vụ Internet cho tổ chức cá nhân d Thuật ngữ World Wide Web web - World Wide Web: Gọi tắt Web WWW, khơng gianthơng tin tồn cầu mà ngƣời truy nhập (đọc viết) qua máy tính nối với mạng Internet e Các khái niệm: địa tài nguyên Internet (URL Uniform Resource Locator), cấu trúc thành phần nó; siêu liên kết (hyperlink) - Địa tài nguyên Internet: URL viết tắt "Uniform Resource Locator" đƣợc sử dụng để tham chiếu tới tài nguyên mạng Internet URL tạo nên khả siêu liên kết cho website Mỗi tài nguyên khác lƣu trữ Internet đƣợc gán bằng địa xác, địa URL Một URL bao gồm số thành phần: - Tên giao thức Các giao thức bạn thƣờng gặp http https, FTP, Mailto + Tên miền + Cổng định (có thể khơng) + Đƣờng dẫn máy chủ chứa tài nguyên + Ngoài truy vấn, mục (có thể khơng) - Hyperlink: Nghĩa siêu liên kết, nguồn dẫn tài liệu để ngƣời dùng click vào cho phép đến trang khác vị trí khác trang Hypertext văn với siêu liên kết Văn bản, nội dung mà bao gồm siêu liên kết (hyperlink) đƣợc gọi “anchor text” f Các khái niệm trang thông tin điện tử (website), trang web (webpage), trang chủ (homepage) - Trang thông tin điện tử (website): Là trang thông tin tập hợp trang thông tin môi trƣờng mạng phục vụ cho việc cung cấp, trao đổi thông tin - Trang web (webpage): Web Page trang nhỏ Website, phần Website Web Page là: Một viết, Một trang tin, Một landing page, Một cart page,… - Trang chủ (homepage):Trang chủ (thƣờng bằng văn nhƣ trang chủ) hay trang địa trang web tập tin tự động tải bắt đầu duyệt mộ web g Khái niệm chức trình duyệt web (browser) biết tên số trình duyệt web hay dùng nhƣ Mozilla Firefox, Chromium, Internet Explorer, Opera 155 - Trình duyệt web (browser): Là phần mềm ứng dụng cho phép ngƣời sử dụng xem tƣơng tác với văn bản, hình ảnh, đoạn phim, nhạc, trò chơi thông tin khác trang web địa web mạng toàn cầu mạng nội Văn hình ảnh trang web chứa siêu liên kết tới trang web khác địa web địa web khác Trình duyệt web cho phép ngƣời sử dụng truy cập thông tin trang web cách nhanh chóng dễ dàng thơng qua liên kết Trình duyệt web đọc định dạng HTML để hiển thị, trang web hiển thị khác trình duyệt khác Một số trình duyệt web cho máy tính cá nhân bao gồm Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Opera, Chromium Một số trình duyệt web cho Điện thoại di động bao gồm Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Opera, UCWeb h Khái niệm (máy) tìm kiếm (search engine) số tìm kiếm phổ biến Search Engine (tên đầy đủ Web Search Enigne) – Cơng cụ tìm kiếm: Là loại phần mềm hệ thống đƣợc thiết kế với chức tìm kiếm thông tin mạng World Wide Web Khi ngƣời dùng sử dụng cơng cụ tìm kiếm, họ cần phải nhập từ khóa tìm kiếm (keyword) chủ đề cần tìm hiểu thơng tin để nhận bảng kết tìm kiếm trang web, hình ảnh video, địa đồ (đối với tên địa danh) loại files tài liệu,… liên quan đến chủ đề tìm kiếm Một số cơng cụ tìm kiếm phổ biến nay: Google.com, Yahoo.com, Bing.com, Cốc cốc,… 1.2 Bảo mật làm việc với Internet a Một số rủi ro tham gia vào cộng đồng ảo hoạt động trực tuyến nhƣ vô ý tiết lộ thông tin cá nhân, bị quấy rầy, bị lợi dụng Khi tham gia cộng đồng ảo hoạt động trực tuyến, ngƣời sử dụng nguy gặp số rủi ro nhƣ vô ý tiết lộ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, bị quấy rầy, bị lợi dụng, tham gia trò chơi trực tuyến đà gây nhiều tác hại cho sức khỏe, tham gia thị trƣờng tài ảo dễ bị thiệt hại kinh tế, bị đánh cắp liệu,… b Khái niệm vai trò việc mật mã hóa (encryption) số nội dung truyền Internet Mật mã hóa (Encryption) trình chuyển đổi liệu đƣợc sử dụng thuật tốn mã hóa Nó chuyển đổi liệu ban đầu thành định dạng mà giải mã đƣợc khóa phù hợp Mục đích mã hóa để bảo mật thơng tin, ngƣời quyền đƣợc xem xem đƣợc Mã hóa mang lại tính an tồn cao cho thông tin, đặc biệt thời đại Internet ngày mà thông tin phải qua nhiều trạm trung chuyển trƣớc đến đƣợc đích Mã hóa làm cho bên cơng đƣợc thơng tin 156 hiểu đƣợc nội dung trừ khóa giải mã Vì thế, mã hóa giúp đảm bảo an tồn cho thơng tin c Khái niệm vai trò tƣờng lửa (firewall) - Firewall: đƣợc hiểu rào chắn mà số cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, quan nhà nƣớc lập nhằm ngăn chặn ngƣời dùng mạng Internet truy cập thông tin không mong muốn (và) ngăn chặn ngƣời dùng từ bên ngồi truy nhập thơng tin bảo mật nằm mạng nội Tác dụng Firewall kiểm sốt luồng thơng tin Intranet Internet Thiết lập chế điều khiển dòng thơng tin Intranet mạng Internet Một tƣờng lửa lọc lƣu lƣợng từ nguồn truy cập nguy hiểm nhƣ hacker, số loại virus công để chúng phá hoại hay làm tê liệt hệ thống Ngoài nguồn truy cập vào mạng nội mạng khác phải thông qua tƣờng lửa nên tƣờng lửa tác dụng theo dõi, phân tích luồng lƣu lƣợng truy cập định làm với luồng lƣu lƣợng đáng ngờ nhƣ khố lại số nguồn liệu khơng cho phép truy cập theo dõi giao dịch đáng ngờ d Nhận biết website đƣợc bảo mật (Ví dụ: giao thức https, ký hiệu “khóa”) Những dấu hiệu để nhận biết website đƣợc bảo mật: - URL bắt đầu với https:// - Thanh địa trình duyệt chuyển sang màu xanh hiển thị tên công ty quản lý website - Luôn ln kiểm tra địa URL trình duyệt - Cụm từ https:// biểu tƣợng ổ khóa địa trạng thái màu xanh e Các lựa chọn để kiểm sốt việc sử dụng Internet (Ví dụ: trẻ em): giám sát, hạn chế duyệt web, giới hạn trò chơi máy tính, hạn chế thời gian sử dụng máy tính Một số phƣơng pháp kiểm sốt việc sử dụng Internet, máy tính trẻ em: Trên Router: Thiết lập công cụ giám sát trẻ em router cho phép thực trình lọc web tất thiết bị kết nối mạng với máy tính nhƣ máy tính, smartphone, tablet, máy chơi game tích hợp sẵn trình duyệt TrênWindows 7: Windows tích hợp sẵn số công cụ điều khiển cho phép cha mẹ kiểm soát giám sát việc sử dụng máy tính dựa tài khoản đăng nhập Phƣơng pháp hữu ích nhƣ trẻ sử dụng tài khoản ngƣời dùng riêng biệt máy tính Trên Windows 8: Cơng cụ cho phép cha mẹ giám sát việc sử dụng máy tính trẻ Windows đƣợc cải tiến đáng kể Nó kết hợp tính 157 giới hạn thời gian sử dụng Windows khả giám sát việc truy cập chƣơng trình thơng qua lọc web Family Safety kèm với nhiều tính khác Sử dụng phần mềm: Chúng ta sử dụng cơng cụ giám sát trẻ bên thứ Nhiều ứng dụng bảo mật đƣợc trang bị sẵn công cụ giám sát Ngồi ra, nhiều giải pháp lọc web miễn phí khác sử dụng II Sử dụng trình duyệt web 2.1 Thao tác duyệt web a Cách mở, đóng trình duyệt web - Để mở trình duyệt web: Đƣa trỏ chuột vào biểu tƣợng trình duyệt web hình, nhấp đúp chuột để mở trình duyệt web nhấn chuột phải chọn Open.Trƣờng hợp đƣa trỏ chuột vào biểu tƣợng trình duyệt web dƣới Taskbar cần nhấp chuột lần để mở - Để đóng trình duyệt web: Đƣa trỏ chuột vào biểu tƣợng dấu X cơng cụ trình duyệt web mở nhấp chuột lần, dùng tổ hợp phím Alt+F4 b Sử dụng chức trợ giúp trình duyệt Các chức trợ giúp trình duyệt: Chúng ta sử dụng chức trợ giúp trình duyệt bao gồm: Xem lịch sử, cài đặt tùy chọn, đánh dấu trang, tiện ích, bảo mật,… c Cách nhập địa web (URL) vào địa chuyển tới địa web Trò chuột vào địa trình duyệt, gõ đầy đủ địa truy cập web (URL) ấn phím Enter, trình duyệt web chuyển tới địa web Trƣờng hợp địa web đƣợc truy cập lần lần gõ chữ địa web xuất tiên đốn, từ dùng chuột nhấp vào tiên đoán với địa cần truy cập d Cách hiển thị trang web cửa sổ mới, tab Muốn hiển thị trang web cửa sổ tab mới, trỏ chuột vào địa nhấp chuột phải, chọn tiếp (nhấp chuột trái) "Mở liên kết cửa sổ mới" "Mở liên kết tab mới" Đối với hiển thị trang web tab mới, nhấp lăn chuột sau chuột trỏ vào địa cần mở e Cách ngừng tải trang web về, cách khôi phục (refresh) việc tải trang web - Ngừng tải trang web: Khi tải trang web mà muốn dừng lại, nhấp chuột vào biểu tƣợng chữ X nằm hàng với địa 158 - Khôi phục (refresh) việc tải trang web: Muốn khôi phục việc tải trang web nhấp chuột vào biểu tƣởng mũi tên tròn nằm hàng với địa 2.2 Thiết đặt (setting) a Cách đặt trang chủ/trang đầu cho trình duyệt web Để cài đặt trang chủ cho trình duyệt web, mở trình duyệt, chọn Menu (thƣờng biểu tƣợng ) chọn Cài đặt (biểu tƣợng bánh răng), tìm đến mục Trang chủ, sau gõ địa trang chủ cần đặt vào địa lƣu lại b Cách xóa phần hay tồn lịch sử duyệt web Xóa phần xóa tồn lịch sử: Chúng ta mở trình duyệt, chọn Menu (thƣờng biểu tƣợng ) chọn Lịch sử (hoặc Lƣợc sử), tìm đến mục Xóa liệu duyệt web, tùy chọn để xóa tồn xóa phần, sau nhấp vào nút Xóa c Khái niệm cơng dụng cửa sổ bật (pop-up), cúc-ki (cookie) duyệt web - Pop-up: Là cửa sổ tự động nhảy mà ko bấm chuột thực trình duyệt web Nội dung Pop-up thƣờng quảng cáo, nhƣng nội dung khác Các chƣơng trình duyệt web chế chặn Pop-up Pop-up mang đoạn mã độc gây hại cho máy tính - Cookie: Là thơng tin lƣu máy tính thƣờng đƣợc dùng để nhận ngƣời sử dụng trình duyệt trang web Khi ngƣời sử dụng truy cập đến trang web sử dụng cookie, trang web tự động gửi cookie đến ngƣời sử dụng Nếu cookie chúng phải nhập lại thơng tin hình web Những thơng tin đƣợc lƣu trữ cookie hoàn toàn phụ thuộc vào website server Mỗi website lƣu trữ thơng tin khác cookie, ví dụ thời điểm lần cuối ta ghé thăm website, đánh dấu ta login hay chƣa, v.v d Cho phép hay không cho phép (khóa) pop-up và/hoặc cookie - Đối với Google Chrome: + Bấm chọn biểu tƣợng Settings góc bên phải trình duyệt > Settings + Cuộn chuột xuống chọn Show Advanced Settings + Trong mục Privacy, chọn Content Settings + Tại đây, chọn Do not allow any sites to show pop-ups + Chọn Manage Exception muốn thêm số website ngoại lệ 159 - Đối với Mozilla Firefox: + Mở Firefox, bấm vào biểu tƣợng Settings góc bên phải, chọn Options (hoặc Preferences) + Trong tab Content, kích hoạt Block Pop Up Windows Để khóa cookie: - Đối với Internet Explorer Mở trình duyệt IE máy tính Vào Tools > Safety > Delete browsing history… nhấn phím Ctrl + Shift + Del bàn phím Trên cửa sổ Delete Browsing History, bỏ chọn phần Preserve Favorites website data, chọn tùy chọn Temporary Internet Files Cookies dƣới phần đó; sau kích vào Delete Sau IE thực xóa xong, thơng báo phía dƣới cửa sổ xóa thành cơng cache cookie trình duyệt - Đối với Firefox Mở trình duyệt Firefox Vào tab Firefox góc bên trái trình duyệt, chọn Options > Options Trên cửa sổ thiết lập Firefox, chọn tab Privacy Trong phần History, bạn chọn Use custom settings for history Với tùy chọn xuất hiện, thấy nút Show Cookies, kích chọn Trên cửa sổ Cookies đƣợc mở ra, kích vào Remove All Cookies, sau kích Close Kích tiếp OK để đóng cửa sổ thiết lập Firefox - Đối với Chrome 10 Mở trình duyệt Chrome máy Vào biểu tƣợng “cờ lê” phía góc ngồi bên phải phần địa chọn Options Tab Options đƣợc mở chọn phần Under the Hood, nhiều cách để lựa chọn Cách Trên giao diện ban đầu Under the Hook, phần Privacy, chọn Clear browsing data Trên popup xuất bạn chọn liệu cần xóa: Browsing history, Download history Cache, Cookies and other site data, Saved passwords Saved Autofill form data Chúng ta chọn Delete cookies and other site data Empty the cache Sau kích nút Clear browsing data Cách Trong phần Privacy, chọn Content settings… Trên popup Content Settings, kích vào phần Clear cookies and other site data when I close my browser Với tùy chọn này, Chrome tự động xóa cookies lần đóng trình duyệt 160 Cách Trên giao diện Under the Hook, phần Privacy, chọn Content setting Trên popup Content Settings vừa xuất hiện, kích vào All cookies and site data Trên trang Cookies and Other Data, chọn Remove All, sau đóng hết cửa sổ lại e Xóa tệp tin trung gian, tập tin tạm thời lấy từ Internet Trong Windows 7, để đƣợc xoá tệp cặp Tệp Internet tạm thời Internet Explorer tải xuống, bấm bắt đầu Start, nhấp vào Bảng điều khiển, bấm vào mạng Internetvà sau bấm Tùy chọn Internet Bấm tab chung sau bấm xố lịch sử duyệt Nhấp vào xố tất cả, bấm để xác nhận rằng bạn muốn xố thơng tin này, sau bấm OK 2.3 Chuyển hƣớng từ nguồn nội dung Internet qua nguồn khác a Cách dùng địa chỉ, lịch sử duyệt web để chuyển hƣớng Để chuyển hƣớng từ nguồn nội dung Internet qua nguồn khác gõ URL cần đến vào địa trình duyệt ấn phím Enter để tới, truy cập vào lịch sử duyệt web chọn địa nguồn khác để tới b Kích hoạt siêu liên kết Để kích hoạt siêu liên kết, trỏ chuột vào siêu liên kết nhấp chuột trái, nhấp chuột phải chọn Open c Chuyển đến trang chủ website; đến trang web trƣớc, trang web sau trang web duyệt - Để đến trang chủ website, nhấp chuột vào biểu tƣợng nhà tab Trang chủ/Trang website - Để đến trang trƣớc website, nhấp chuột vào biểu tƣợng chữ mũi tên bên trái nằm hàng với địa - Để đến trang trƣớc website, nhấp chuột vào biểu tƣợng chữ mũi tên bên phải nằm hàng với địa 2.4 Đánh dấu a Cách đặt/xóa đánh dấu (bookmark) trang web - Để đánh dấu trang web, ví dụ trình duyệt Firefox, làm nhƣ sau: Nhấn lên biểu tƣợng Địa Chỉ Biểu tƣợng tự điền thông tin trang đánh dấu đƣợc tạo thƣ mục Các trang đánh dấu Chƣa xếp Để chỉnh sửa chi tiết trang đánh dấu, nhấn lên biểu tƣợng lần Hộp "Chỉnh sửa Trang đánh dấu Này" Trong hộp "Chỉnh sửa Trang đánh dấu Này", thay đổi chi tiết trang đánh dấu vừa tạo: 161 Tên: Tiêu đề đánh dấu Thƣ mục: Nơi bạn muốn lƣu trữ trang đánh dấu Nhấn lên trình đơn thả xuống để hiển thị danh sách thƣ mục hay dùng gần đây, chọn Chọn từ trình đơn thả xuống để hiển thị danh sách tất thƣ mục chứa trang đánh dấu Nhãn: thể để trống Nhãn đƣợc dùng việc tìm kiếm trang đánh dấu Để biết thêm thông tin, xem Bookmark Tags - Categorize bookmarks to make them easy to find Nhấn Xong để hoàn thành việc chỉnh sửa trang đánh dấu Tƣơng tự bookmark đƣợc trình duyệt khác nhƣ Coc Coc, Chrome, IE, Opera, hay Safari - Để xóa đánh dấu trang web, ví dụ trình duyệt Firefox, làm nhƣ sau: Đầu tiên, nhấp chuột vào mục Firefox góc bên phải, chọn Bookmarks ->Show all bookmarks Chọn tiếp vào Unsorted bookmarks, ô bên cạnh liệt kê bookmark bạn Nhấp chuột phải vào bookmark đó, chọn Delete đƣợc Tƣơng tự, xóa bookmark đƣợc trình duyệt khác nhƣ Coc Coc, Chrome, IE, Opera, hay Safari b Cách hiển thị trang web đánh dấu Để hiển thị trang web đánh dấu, ví dụ trình duyệt Firefox, làm nhƣ sau: Tại giao diện trình duyệt Firefox, chọn vào biểu tƣợng Hiển thị đánh dấu trang >> Show All Boomarks (Hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + B) Một cửa sổ lên, chọn vào All Bookmarks >> Bookmarks Menu >> Recently Bookmarked Khi đó, chúng thấy danh sách trang Web đƣợc đánh dấu Tƣơng tự, hiển thị trang đánh dấu đƣợc trình duyệt khác nhƣ Coc Coc, Chrome, IE, Opera, hay Safari c Cách tạo, xóa thƣ mục đánh dấu; thêm trang web vào thƣ mục đánh dấu - Để tạo thƣ mục đánh dấu, ví dụ trình duyệt Firefox, làm nhƣ sau: Tại giao diện trình duyệt Firefox, chọn vào biểu tƣợng Hiển thị đánh dấu trang, nhấp chuột phải vào bảng xuất hiện, chọn Thƣ mục mới, sau thêm Tên Mơ tả vào bảng yêu cầu xuất hiện, chọn Thêm Tƣơng tự, tạo thƣ mục đánh dấu đƣợc trình duyệt khác nhƣ Coc Coc, Chrome, IE, Opera, hay Safari 162 - Để xóa thƣ mục đánh dấu, ví dụ trình duyệt Firefox, làm nhƣ sau: Tại giao diện trình duyệt Firefox, chọn vào biểu tƣợng Hiển thị đánh dấu trang Tại bảng xuất hiện, tìm đến thƣ mục cần xóa, nhấp chuột phải chọn Xóa Tƣơng tự, xóa thƣ mục đánh dấu đƣợc trình duyệt khác nhƣ Coc Coc, Chrome, IE, Opera, hay Safari III Sử dụng Web 3.1 Biểu mẫu sử dụng số dịch vụ công a Biểu mẫu (form) cơng dụng Biểu mẫu phiên điện tử biểu mẫu giấy, đƣợc quản lý, lƣu trữ máy tính lƣu hành môi trƣờng mạng Biểu mẫu nhằm phục vụ thu thập liệu theo yêu cầu dịch vụ công trực tuyến tổ chức liệu dƣới định dạng chuẩn, thống để gửi tới ứng dụng cung cấp dịch vụ hành cơng tƣơng ứng b Cách sử dụng hộp văn (text box), danh sách kéo xuống (dropdown menu), hộp danh sách (list box), hộp kiểm tra (check box), nút bấm (radio button) để điền biểu mẫu web Chúng ta sử dụng hộp văn (text box) để nhập thông tin dạng ăn bản, danh sách kéo xuống (drop-down menu) để tìm kiếm chức năng, thơng tin sẵn biểu mẫu, hộp danh sách (list box) để điền thông tin sẵn dƣới dạng danh sách, hộp kiểm tra (check box), nút bấm (radio button) để điền biểu mẫu web c Cách gửi (submit) biểu mẫu, thiết lập lại biểu mẫu web Sau điền xong biểu mẫu, ấn nút submit nút tƣơng tự để gửi biểu mẫu, lúc biểu mẫu đƣợc chuyển d Đăng nhập vào trang mạng dịch vụ hành cơng trực tuyến Biết cách đăng nhập, khai báo biểu mẫu gửi biểu mẫu tƣơng ứng Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh địa http://dichvucong.hatinh.gov.vn Tất dịch vụ cồng trực tuyến quan địa bàn tỉnh đƣợc tích hợp vào Cổng dịch vụ cơng tỉnh Mọi ngƣời truy cập dễ dàng, nhiên để đăng ký dịch vụ công mức độ cần phải tự tạo tài khoản (theo hƣớng dẫn) để đăng nhập khai thác 3.2 Lƣu nội dung a Các cách khác để lƣu lại nội dung tìm thấy web Cách ghi lại trang web vào thƣ mục Để lƣu lại nội dung web, copy nội dung cần thiết lƣu trang web máy tính để xem Offline: 163 - Lƣu trang web dạng html: Chỉ bao gồm nội dung text, css - javascript(nếu có) mở lên nhìn thấy text bị vỡ khung, khơng hình ảnh - Lƣu trang web tồn bộ: bao gồm html file cần thiết khác, mở lên gần nhƣ đầy đủ nhƣ xem online b Cách tải tệp tin từ web ghi vào thƣ mục, chép văn bản, hình ảnh, địa (URL) từ trang web vào tài liệu - Tải tệp tin trừ trang web: Thực tải tệp tin từ web bằng cách nhấp chuột trực tiếp tệp tin vào biểu tƣợng Download cạnh tệp tin cần tải, sau chọn thƣ mục để lƣu - Sao chép văn bản, hình ảnh, địa URL từ trang web vào tài liệu: Bôi đen đối tƣợng cần chép, chuột phải chọn Copy (hoặc Ctrl+C), sau mở tài liệu, chọn Paste (hoặc Ctrl+V) 3.3 Chuẩn bị in in a Chuẩn bị trang web để in: thay đổi hƣớng trang in, kích cỡ giấy, lề trang in Xem trang web trƣớc in Để in trang web, trƣớc hết mở trang web cần in lên, chọn Menu (thƣờng biểu tƣợng ) chọn chức in Khi xuất trang web trƣớc in, đồng thời thêm thiết lập khác cho phép ngƣời sử dụng điều chỉnh theo ý muốn b Chọn lựa phƣơng án đƣa ra: toàn trang web, trang cụ thể, phần văn đƣợc chọn, số lƣợng in Để in trang web, trƣớc hết mở trang web cần in lên, chọn Menu (thƣờng biểu tƣợng ) chọn chức in Khi xuất trang web trƣớc in, đồng thời thêm thiết lập khác cho phép ngƣời sử dụng điều chỉnh theo ý muốn nhƣ in toàn trang, in phần, số lƣợng IV Sử dụng thƣ điện tử 4.1 Khái niệm nguy sử dụng thƣ điện tử a Khái niệm thƣ điện tử (e-mail) cơng dụng Thƣ điện tử, hay email (từ chữ electronic mail), hệ thống chuyển nhận thƣ từ qua mạng máy tính Email phƣơng tiện thơng tin nhanh Một mẫu thơng tin (thƣ từ) đƣợc gửi dạng mã hố hay dạng thơng thƣờng đƣợc chuyển qua mạng máy tính đặc biệt mạng Internet Nó chuyển mẫu thơng tin từ máy nguồn tới hay nhiều máy nhận lúc Ngày nay, email truyền gửi đƣợc chữ, truyền đƣợc dạng thơng tin khác nhƣ hình ảnh, âm thanh, phim, đặc biệt phần mềm thƣ điện tử kiểu hiển thị email dạng sống động tƣơng thích với kiểu tệp HTML b Thành phần cấu trúc địa thƣ điện tử 164 Cấu trúc địa thƣ điện tử nhƣ sau: Tên_định_dạng_thêm tên_email@tên_miền Phần tên_định_dạng_thêm: Đây dạng tên ngƣời đọc dễ dàng nhận ngƣời gửi hay nơi gửi Tuy nhiên, thƣ điện tử ngƣời ta khơng cần cho tên định dạng thƣ điện tử đƣợc gửi nơi Ví dụ: Trong địa gửi thƣ tới viết dƣới dạng Nguyễn Thị A nguyenthia111@yahoo.com hay viết dƣới dạng nguyenthia111@yahoo.com phần mềm thƣ điện tử hoạt động xác gửi đến địa Phần tên_email: Đây phần xác định hộp thƣ Thông thƣờng, cho dễ nhớ, phần hay mang tên ngƣời chủ ghép với vài kí tự đặc biệt Phần tên thƣờng ngƣời đăng kí hộp thƣ điện tử đặt Phần đƣợc gọi phần tên địa phƣơng Phần tên_miền: Đây tên miền nơi cung cấp dịch vụ thƣ điện tử Ngay sau phần tên_email bắt đầu bằng chữ "@" nối liền sau tên miền c Khái niệm lừa đảo (phishing) nhận diện lừa đảo thông thƣờng - Phishing hình thức gian lận để thơng tin nhạy cảm nhƣ username, password, credit card … bằng cách giả mạo nhƣ thực thể đáng tin cậy giao tiếp mạng Quá trình giao tiếp thƣờng diễn trang mạng xã hội tiếng, trang web đấu giá, mua bán hàng online…mà đa số ngƣời dùng không cảnh giác với Phishing sử dụng email tin nhắn tức thời, gửi đến ngƣời dùng, yêu cầu họ cung cấp thơng tin cần thiết Ngƣời dùng chủ quan cung cấp thơng tin cho trang web, trơng vẽ hợp pháp, nhƣng lại trang web giả mạo hacker lập nên - Đặc điểm nhận dạng email lừa đảo: Email yêu cầu ngƣời dùng cung cấp thông tin cá nhân Đƣa thông tin giải thƣởng, kiện cho ngƣời dùng Các tin liên quan đến vấn đề nóng xã hội thời điểm Gửi tập tin đính kèm từ ngƣời mà bạn khơng biết Các tập tin liên quan đến công việc, tuyển dụng hay thông tin lĩnh vực mà bạn quan tâm Email khơng chữ, hình ảnh nguy hiểm Bấm vào vùng email dẫn đến trang web để dụ bạn đăng nhập thông tin cá nhân bị nhiễm mã độc Email chứa nhiều thông tin bôi đậm Email với lời chào hỏi, làm quen chung chung không chi tiết Thƣờng bắt đầu theo kiểu “chào bạn”, “hello Friend”, “Dear Member” Gửi tập tin HTML form đăng nhập trang toán, login ngân hàng, website tiếng Khi ngƣời sử dụng tải nhập thông tin vào form này, tài khoản bạn đƣợc gửi cho tin tặc d Nguy lây nhiễm virus máy tính mở thƣ điện tử khơng an tồn, mở tệp tin đính kèm 165 Khi email gửi kèm đƣờng link liên kết códấu hiệu khơng phù hợp hay tập tin đính kèm khả nghi email chứa virus Chúng ta cần phải thận việc mở thƣ 4.2 Viết gửi thƣ điện tử a Mở, đóng phần mềm thƣ điện tử Mở, đóng phần mềm thƣ điện tử tƣơng tự nhƣ mở, đóng phần mềm khác Muốn mở thƣ điện tử việc nhấp chuột trực tiếp vào thƣ cần mở, cần đóng nhấp chuột vào biểu tƣợng chữ X giao diện thƣ b Cách ẩn/hiện công cụ, ruy-băng Biết cách sử dụng chức trợ giúp phần mềm thƣ điện tử Để ẩn/hiện công cụ, ruy băng, trỏ chuột phía cuối cơng cụ, sau nắm kéo lên/xuống nhiều chức trợ giúp phần mềm thƣ điện tử, vào phần Cài đặt lựa chọn trợ giúp theo mong muốn c Điền nội dung trƣờng Ngƣời nhận (To), Đồng gửi (Copy, Cc), Đồng gửi không hiển thị (Blind copy, Bcc), Chủ đề (Subject) Khi nhấp chuột vào soạn thƣ mới, xuất giao diện soạn thƣ trƣờng: Ngƣời nhận (To), Đồng gửi (Copy, Cc), Đồng gửi không hiển thị (Blind copy, Bcc), Chủ đề (Subject) Chúng ta vào nhu cầu gửi để điền nội dung cho phù hợp d Cách viết thƣ điện tử mới; chép văn từ nguồn khác vào thƣ điện tử Trong giao diện thƣ điện tử, nút chức soạn thƣ (hoặc soạn thƣ mới), ấn vào để thực việc viết thƣ điện tử (bao gồm trƣờng nội dung thƣ, tệp tin đính kèm) ấn nút chức gửi Việc chép văn từ nguồn khác vào thƣ giống nhƣ việc chép văn thông thƣờng e Sự cần thiết việc ghi chủ đề thƣ ngắn gọn xác, trả lời thƣ ngắn gọn, kiểm tra tả trƣớc gửi thƣ Chủ đề thƣ ngắn gọn xác đảm bảo ngƣời nhận biết tổng quát nội dung thƣ mà nhiều thời gian, công sức để đọc, giúp ngƣời nhận thƣ nhận biết đƣợc tầm quan trọng thƣ mà không cần đọc nội dung thƣ Nội dung trả lời ngắn gọn, kiểm tra tả trƣớc gửi giúp ngƣời đƣợc trả lời giảm thời gian đọc thƣ, tránh gây hiểu lầm khơng đáng f Sử dụng cơng cụ kiểm tra tả sửa lỗi tả Trong giao diện soạn thƣ chức kiểm tra sửa lỗi tả, lựa chọn ngơn ngữ để kiểm tra Chúng ta nhấp chuột vào để thực 166 g Cách đính kèm hủy đính kèm tệp theo thƣ Biết hạn chế gửi tệp đính kèm: kích thƣớc tối đa, kiểu tệp hợp lệ Trong giao diện soạn thƣ mới, nhấp chuột vào biểu tƣợng đinh ghim giấy để thực đính kèm tệp Dung lƣợng tối đa tệp kiểu tệp hợp lệ tùy thuộc vào quy định nhà cung cấp phần mềm thƣ điện tử (chủ yếu file văn bản, ảnh,… không 25MB) h Cách lƣu nháp (draft) email; gửi e-mail, gửi e-mail với ƣu tiên Sau soạn thƣ xong, chƣa muốn gửi thƣ đi, tiến hành lƣu thƣ Hiện nay, đa số phần mềm thƣ thực chức lƣu thƣ tự động Nếu muốn gửi, nhấp chuột vào nút chức gửi giao diện soạn thƣ 4.3 Nhận trả lời thƣ điện tử a Cách lấy thƣ về, mở thƣ lƣu tệp đính kèm (nếu có) vào thƣ mục; xem in nội dung thông điệp nhận đƣợc Muốn mở thƣ điện tử việc nhấp chuột trực tiếp vào thƣ cần mở Việc lƣu tệp đính kèm từ thƣ tƣơng tƣ nhƣ việc tải tệp website khác Trong giao diện đọc thƣ chức in thƣ, sử dụng để in nội dung thông điệp b Phân biệt sử dụng chức trả lời (reply), trả lời cho tất (reply to all); biết cách chuyển tiếp (forward) thƣ điện tử - Chức trả lời (reply): Reply nghĩa trả lời, trả lời trực tiếp cho ngƣời gửi, tệp tin đính kèm không đƣợc chuyển tiếp sử dụng chức reply - Chức trả lời cho tất (reply to all): Trả lời tất ngƣời bao gồm ngƣời nằm mục CC (không gồm BCC) - Chuyển tiếp (forward) thƣ điện tử: Forward nghĩa chuyển tiếp, nghĩa tồn nằm mail trƣớc đƣợc chuyển đi, bao gồm nội dung thƣ cũ tập đính kèm HỘI ĐỒNG THI TUYỂN 167 ... tiếp cần thi t ngƣời dạy ngƣời học bị phá vỡ Ngƣời học không đƣợc rèn kĩ giao tiếp xã hội 14 Đối với môn học mang tính thực nghiệm, E-Learning khơng thể đáp ứng yêu cầu môn học, không rèn đƣợc... 'password' tránh sử dụng thông tin công bố công khai nhƣ số điện thoại ngƣời dùng mật Tuyệt đối không nhập mật ngƣời dùng sau truy cập vào liên kết email đƣợc gửi từ trang web không đáng tin cậy c... tính bảng có kết nối Internet Tin tức báo điện tử đƣợc cập nhật thƣờng xuyên, tin ngắn thông tin từ nhiều nguồn khác - Trang thông tin điện tử tổng hợp: Là trang thông tin điện tử quan, tổ chức,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn thi công chức thuế, kho bạc nhà nước môn tin học có đáp án 2019, Tài liệu ôn thi công chức thuế, kho bạc nhà nước môn tin học có đáp án 2019