Báo cáo thực tập tốt nghiệp hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý công ty cổ phần dệt 10 10

77 20 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 14:30

HỒN THIỆN TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT 10-10 PHẦN I ******** Cơ cấu tổ chức máy doanh nghiệp tổng hợp phận khác có mố i liên hệ quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, chuyên mơn hố giao trách nhiệ m quyền hạn định xếp theo cấp khâu nhằ m thực hiệ n chức quản lý doanh nghiệp Cơ cấu tổ chức quản lý hình thức phân cơng lao động lĩnh vực n trị,có tác động đến q trình hoạt động hệ thống quản trị.Cơ cấu tổ chức mặt phản ánh cấu sản xuất, mặt khác tác động tích cực trở lại đến q trình phát triển sản xuất I/ MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ QUẢN LÝ Theo quan điểm Taylo : “ Quản lý biết xác điều bạn muố n người khác làm sau hiểu họ hồn thành công việc cách tốt rẻ nhất” Theo quan điể m khác : “Quản lý tác động có mục đích đến hệ thống nhằ m biến đổi từ trạng thái sang trạng thái khác” Quản lý doanh nghiệp trình vận động quy luật kinh tế, quy luật t ự nhiên việc lựa chọn xác định biện pháp ( kinh tế, xã hội, tài kế tốn ) để tác động đến tập thể người lao động thông qua họ để tác động đế n yếu tố vật chất sản xuất kinh doanh Mục đích quản lý doanh nghiệp phát triển sản xuất số lượng chất lượng với chi phí thấp hiệu kinh tế cao nhất,đồng thời không ngừng cải thiện tình hình lao động nâng cao đời sống cho thành viên doanh nghiệp Thực chất quản lý doanh nghiệp quản lý người, yếu tố q trình sản xuất.Quy mơ doanh nghiệp mở rộng vai trò quản lý ngày nâng cao trở thành nhân tố quan trọng để tăng suất lao động, tăng hiệu kinh tế sản xuất kinh doanh II/ VAI TRÒ CHỨC NĂNG CỦA BỘ MÁY QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CỦA DOANH NGHIỆP 1/ Vai trò máy quản lý hoạt động doanh nghiệp Xuất phát từ đặc điể m quản lý ta thấy rõ vai trò quan trọng máy quản lý mà nhiều định sống doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp bố trí máy quản lý phù hợp sản xuất đạt hiệ u cao tiết kiệm thời gian nguyên liệu Mặt khác máy nhẹ tiết kiệ m chi phí có định nhanh, đắn.Ngồi cơng tác quản lý biết bố trí người việc phát huy hết khả tiềm tàng cá nhân tập thể người lao động, ngược lại gây hậu khó lường, thậ m chí dẫn tới phá sản doanh nghiệp 2/ Chức quản trị kinh doanh: Là hình thức biểu tác động có chủ đích doanh nghiệp lên khách thể kinh doanh, tập hợp nhiệm vụ khác mà chủ doanh nghiệp phải tiế n hành trình kinh doanh.Như thực chất chức quản trị kinh doanh lý tồn hoạt động quản trị kinh doanh Việc nghiên cứu phân loại chức quản lý doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng lý luận thực tiễn Trước hết, việc xác định đắn chức quản lý tiền đề cần thiết khách quan để quản lý doanh nghiệp có hiệu Hơn muốn tổ chức máy quản lý doanh nghiệp theo hướng chuyên, tinh, gọn, nhẹ có hiệu lực khơng thể khơng phân tích phù hợp cấu máy quản lý với chức quản lý Sau phân loại chức quản lý: 2.1 - Chức định hướng Định hướng trình ấn định nhiệm vụ, mục tiêu phương pháp tốt để thực nhiệ m vụ mục tiêu Việc định hướng phải nhằm thiết lập môi trường tốt để cá nhân làm việc với doanh nghiệp thực nhiệm vụ có hiệu Định hướng việc lựa chọn phương án hành động tương lai cho doanh nghiệp phận doanh nghiệp.Nó bao gồ m lựa chọn mục tiêu doanh nghiệp phận xác định phương thức để đạt mục tiêu 2.2 - Chức tổ chức phối hợp Để đạt mục đích sản xuất kinh doanh có nhiều ngườ i làm việc với nhóm thành viên nhóm phải đóng vai trò định Mỗi vai trò cho biết cơng việc mà người thực có mục đích mục tiêu định.Sự hoạt động họ nằm phạ m vi mà họ biết rõ mục tiêu công việc họ ăn khớp với hoạt động nỗ lực nhóm ,tại họ có nhiệ m vụ quyền hạn cần thiết có cơng cụ thơng tin cần thiết để hồn thành nhiệm vụ Chính thơng qua hoạt động riêng biệt nảy sinh cần thiết phải tổ chức phối hợp hoạt động cá nhân lại với qua hình thành nên cấu tổ chức máy quản lý phù hợp quy chế làm việc có hiệu qủa thích nghi với biến động môi trường cạnh tranh bên 2.3 - Chức điều khiển Điều khiển chức quản lý, trình tác động lên co n nguời doanh nghiệp cách có chủ định để họ tự nguyện nhiệt tình phấn đấu đạt mục tiêu đề doanh nghiệp.Trong trình thực chức điều khiển chủ doanh nghiệp phải đưa định quản lý tổ chức thực cách tốt 2.4 - Chức kiểm tra Là chức chức trách chủ doanh nghiệp.Kiểm tra đo lường chấn chỉnh việc thực nhằ m đảm bảo mục tiêu doanh nghiệp kế hoạch vạch để đạt tốt mục tiêu hoàn thành.Thực chất việc kiểm tra doanh nghiệp nhằm sửa chữa sai lầm phát sinh trình quản lý 2.5 - Chức điều chỉnh Điều chỉnh thường xuyên theo dõi vận động hệ thống để kịp thời phát rối loạn tổ chức ln cố gắng trì mối quan hệ bình thưòng phận điều khiển phận chấp hành.Muốn điều chỉnh đạt hiệu phải thường xuyên thu thập tài liệu chênh lệch hệ thống thông số cho thông qua kiểm tra 2.6 - Chức quản trị sản xuất Là việc sử dụng nguồn nhân lực nhằ m tác động để chế biến yếu tố đầu vào khác (vật chất, tài chính, thơng tin ) thành sản phẩm hàng hoá dịch vụ phù hợp với nhu cầu mà doanh nghiệp phát thị trường.Đây trình tốn ké m thời gian chuỗi hoạt động kinh doanh dễ trở thành lạc hậu không theo kịp với biến động thị trường 2.7 - Chức quản trị nhân Quản trị nhân việc bố trí hợp lý người lao động máy móc thiết bị, phưong pháp cơng nghệ sản xuất nguyên vật liệu cách có hiệu quả.Quản trị nhân gồ m hai việc: Quản lý người - cơng việc hàng ngày cá nhân tập thể người lao động cơng việc xây dựng kíp điều động, điều phối phản ứng tạo doanh nghiệp có khả phát sai sót mặt kinh tế kỹ thuật 2.8 - Chức quản trị tài Tổ chức sản xuất tốt, quản trị nhân chưa phải đủ, doanh nghiệp cần phải đối phó với biến động thường xuyên xảy thị trường để đứng vững phát triển.Quản trị tài giúp cho chủ doanh nghiệp biết có tiền, thu tiền , tiêu hao tiền tiêu nào, huy động nguồn vốn từ đâu, phải dừng kinh doanh lại? Nói cách khác, quản trị tài doanh nghiệp việc quản trị mố i quan hệ tài phát sinh q trình hoạt động doanh nghiệp thu, chi, lỗ, lãi mối quan hệ tài doanh nghiệp với thị trường tài bên ngồi ổn định ,tăng trưởng, phát triển, lạm phát, khủng hoảng, suy thoái III NHỮNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ: 1- Phải bảo đảm tính tối ưu Giữa khâu cấp quản trị thiết lập mối quan hệ hợp lý thiết kế cho số lượng cấp quản lý khơng thừa, thiếu phận nào,không chồng chéo nhiệm vụ phòng ban cho nhiệm vụ quyền hạn phải tương ứng.Cấp quản trị xử lý nhiều, thông tin bị sai lệch cồng kềnh nên yêu cầu máy quản lý phải linh hoạt, có khả thích ứng với thị trường với doanh nghiệp.Trong kinh doanh trước thắng.Khi thị trường biến động nhiệm vụ doanh nghiệp thay đổi theo.Nếu người quản lý không linh hoạt, cầu vượt cung mà doanh nghiệp sản xuất tất yếu thua lỗ - Đảm bảo linh hoạt Cơ cấu tổ chức quản lý phải đảm bảo tính xác tất thông tin sử dụng doanh nghiệp nhờ đảm bảo phối hợp tốt hoạt động nhiệm vụ tất phận doanh nghiệp - Đảm bảo tính kinh tế Cơ cấu tổ chức máy quản lý phải sử dụng chi phí quản lý đạt hiệu nhất.Tiêu chuẩn xe m xét yêu cầu mối tương quan chi phí dự định bỏ kết thu - Thiết kế máy quản lý phải bảo đảm nguyên tắc chế độ thủ trưởng Quyền định kinh tế kỹ thuật, tổ chức hành đời sống phạ m vi toàn doanh nghiệp phận phải giao cho người - Thủ trưởng.Người có nhiệ m vụ quản lý toàn hoạt động đơn vị mình, trao trách nhiệm quyền hạn định Thủ trưởng sử dụng máy cố vấn giúp việc tranh thủ ý kiến đóng góp cấp dưới, người định cuối giám đốc(Thủ trưởng) Mọi giá m đốc uỷ quyền cho cấp phải chịu trách nhiệm liên đới.Mọi người doanh nghiệp phận phải phục tùng nghiêm chỉnh mệnh lệnh thủ trưởng Tính tất yếu phải tiến hành chế độ thủ trưởng xuất phát từ nguyên tắc tập trung dân chủ quản lý kinh tế xuất phát từ yêu cầu đời sống phải xác, kịp thời xuất phát từ chun mơn hố lao động sâu sát hợp tác lao động xả y ra.Yêu cầu hợp tác phải có huy thống Trong trường hợp doanh nghiệp lớn thủ trưởng cấp phải phục tùng nghiêm chỉnh thủ trưởng cấp trước hết thủ trưởng cấp trực tiếp, thủ trưởng phận có quyền định vấn đề phận chịu trách nhiệ m trước thủ trưởng cấp Các cấp phó người giúp việc thủ trưởng.Để làm rõ thêm nguyên tắc ta có bảng sau: Bảng : Chức danh vị trí thủ trưởng mối quan hệ chúng Công ty Chức danh Vị trí chức thủ trưởng danh Giá m đốc Quản đốc Đốc công Tổ trưởng công tác Phạm vi phát huy tác dụng Giúp việc thủ Người trưởng quyền Thủ trưởng cấp cao Toàn doanh doanh nghiệp nghiệp Thủ trưởng cấp cao Toàn phân phân xưởng xưởng Thủ trưởng cấp cao Toàn ca Mọi người trong ca làm việc làm việc ca Thủ trưởng cấp cao tổ Tồn tổ Các phó giám đốc Các phó quản đốc Tổ phó Mọi người doanh nghiệp Mọi người phân xưởng Mọi người tổ Các trưởng phòng ban chức Thủ trưởng cấp cao Tồn phòng ban phòng ban Phó phòng ban Mọi người phòng ban IV/ NHỮNG NƠI DUNG CƠ BẢN CỦA CƠNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TRONG DOANH NGHIỆP - Các kiểu cấu tổ chức doanh nghiệp Cùng với phát triển sản xuất hình thành kiểu tổ chức quản lý khác nhau.Mỗi kiểu chứa đựng đặc điểm, ưu điểm, nhược điể m áp dụng điều kiện cụ thể định.Sau số kiểu cấu tổ chức quản lý thường gặp: 1.1 Cơ cấu chức Người lãnh đạo doanh nghiệp Người lãnh đạo chức A Người lãnh đạo chức B n Đặc điểm: Nhiệm vụ quản lý phân chia cho đơn vị quản lý riêng biệt theo chức quản trị hình thành nên người lãnh đạo chun mơn hố đảm nhận thực chức định Mối liên hệ nhân viên tổ chức phức tạp Những người thừa hành nhiệm vụ cấp nhận mệnh lệnh từ người lãnh đạo doanh nghiệp mà người lãnh đạo chức khác hẳn Ưu điể m: + Chun mơn hố quản lý theo chức cách sâu sắc + Giảm bớt gánh nặng quản lý cho người lãnh đạo +Tận dụng tài quan chức Nhược điểm: + Một cấp phải chịu đạo nhiều cá nhân cấp trê n trực tiếp + Hay xảy định khác người lãnh đạo quản lý chung người lãnh đạo chức 1.2 - Cơ cấu tổ chức trực tuyến (đường thẳng) Người lãnh đạo doanh nghiệp Người lãnh đạo trực tuyến 1 Người lãnh đạo trực tuyến B1 B2 B3 Đặc điểm: Một người lãnh đạo thực tất chức quản lý chịu trách nhiệm hồn tồn hệ thống phụ trách, vấn đề giải theo kênh đường thẳng.Người thừa hành mệnh lệnh nhận mệnh lệnh qua cấp trực tiếp thi hành mệnh lệnh người mà thơi Ưu điểm: Mệnh lệnh thi hành nhanh, dễ thực chế độ thủ trưởng.Mỗi cấp thực mệnh lệnh cấp trực tiếp Nhược điểm: + Người lãnh đạo phải thực tốt chức quản lý người lãnh đạo phải có kiến thức tồn diện khơng có số đơn vị trực thuộc lớn 10 + Chưa tận dụng tài đóng góp chuyên gia cấu trực tuyến (đường thẳng) sử dụng cho tổ sản xuất 1.3 - Cơ cấu trực tuyến chức Lãnh đạo doanh nghiệp Lãnh đạo chức A Lãnh đạo T1 Lãnh đạo chức B Lãnh đạo T2 A B Đây cấu thường áp dụng cho doanh nghiệp mà nhiệ m vụ quản lý phân thành chức chuyên môn.Các phận làm nhiệm vụ tư vấ n giúp việc tham mưu cho giám đốc theo dõi mặt chuyên môn hẹp phận sản xuất không quyền lệnh trực tiếp Đây cấu có nhiều ưu điể m áp dụng rộng rãi 1.4 - Cơ cấu trực tuyến tham mưu: Lãnh đạo trực tuyến Lãnh đạo trực tuyến 2 Tham mưu Tham mưu Tham mưu A 11 B Lãnh đạo trực tuyến C Chuyên đề tốt nghiệp Hà Trọng Hải - Lớp Q7T1 La o ®én g 3 22 th êi vơ N÷ TRÌNH ĐỘ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG CÁC PHÒNG BAN VÀ PHÂN XƯỞNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10-10 DỆT DỆT V.SẤ CẮ MA Y Y T Đại học 2 3 Trung cấp 4 1 2 4 1 Thợ bậc cao P TTH MAY TCBV KTCĐ ĐBCL KHSX 4 TỔNG TV KD HCYT 41 30 CỘNG 19 57 Chuyên đề tốt nghiệp Tổng cộng Hà Trọng Hải - Lớp Q7T1 9 10 10 93 ( Nguồn : Phòng Tổ chức – Bảo vệ Công ty cổ phần Dệt 10-10 ) 58 Chuyên đề tốt nghiệp Lớp Q7T1 Hà Trọng Hải - PHẦN III ********** Mục tiêu việc hoàn thiện tổ chức máy quản lý Công ty Cổ phần dệt 10-10 Việc hoàn thiện tổ chức máy quản lý Công ty phải đạt mục tiêu cụ thể sau đây: - Nâng cao tính động máy quản lý, đem lại hiệu lao động cao hơn, làm cho tiêu Công ty nâng cao như: tiêu suất lao động, tiết kiệ m quỹ lương - Xây dựng cấu gọn nhẹ hơn, phản ứng linh hoạt với tình xảy ra, làm cho định thực nhanh chóng Bộ máy quản lý gọn nhẹ đảm bảo tính xác, tiết kiệm chi phí sản xuất, lưu thơng, phục vụ - Phân công theo nhiệ m vụ bố trí cán nhằm khai thác tốt khả trình độ cán cơng nhân viên, đánh giá đắn, cơng đóng góp khả năng, trình độ cán - Chức năng, nhiệm vụ cán công nhân viên xác định rõ ràng, tránh khâu trung gian, việc thừa, người quen dựa dẫm vào người khác - Khuyến khích động viên cán cơng nhân viên học tập, rèn luyện phấn đấ u nâng cao trình độ mặt Việc hồn thiện cơng tác theo chức bố trí cán làm cho cơng việc không bị xé lẻ mà liên hệ mật thiết với nhau, cán hiểu biết nhiều loại công 59 Chuyên đề tốt nghiệp Hà Trọng Hải Lớp Q7T1 việc, có khả đảm nhiệm khối lượng cơng việc lớn hồn thiện chất lượng c a o Hồn thiện phân cơng lao động theo chức bố trí cán kiêm nhiệ m nhiều chức vụ, giảm bớt số lượng lao động quản lý, nâng cao chất lượng công tác, tiết kiệ m quản lý, tiết kiệm thời gian đặc biệt quỹ lương Cơng ty Đồng thời biện pháp khuyến khích vật chất tinh thần, cải thiện điều kiệ n làm việc nhằ m mục tiêu chung tạo động lực cho lao động quản lý, góp phần củng cố hoàn thiện tổ chức lao động quản lý nâng cao hiệu lực n lý, tăng thêm sức mạnh cạnh tranh thị trường NHỮNG GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ Qua nghiên cứu phân tích tình hình tổ chức máy quản lý Cơng ty Cổ phần Dệt 10-10, ta thấy hiệu hoạt động máy quản lý nói riêng cán cơng nhân viên tồn Cơng ty nói chung Để khắc phục tồn tạ i nâng cao hiệu công tác tổ chức lao động quản lý, Công ty cần áp dụng đồng thời biện pháp khác Dưới xin đề xuất số ý kiến giả i pháp nhằ m hồn chỉnh cơng tác tổ chức lao động quản lý Cơng ty - Hồn thiện cấu tổ chức máy quản lý Trong chế thị trường, trước yêu cầu gắt gao kinh tế, má y quản lý Cơng ty phải hồn thiện theo hướng chun, tinh, gọn nhẹ, phù hợp với mục tiêu sản xuất kinh doanh Cơ cấu tổ chức máy quản lý phải đảm bảo mối quan hệ hợp lý với số lượng, với khâu quản lý Để đạt điều này, đòi hỏ i cán lãnh đạo Cơng ty, phận tổ chức cán phải có mạnh dạn tâm xếp, bố trí lại tổ chức cán bộ, phải có nhìn nhận khách quan phù hợp với tình hình chung Có máy quản lý động, sát vào phục vụ sản xuất kinh doanh 60 Chuyên đề tốt nghiệp Hà Trọng Hải Lớp Q7T1 Một biện pháp Cơng ty áp dụng xác định lại định mức cho lao động quản lý Xác định số lượng biên chế việc cần thiết gặp khơng khó khăn, ta phải vào nhiều nội dung để xác định Đối với đơn vị sản xuất kinh doanh Cơng ty Cổ phần Dệt 10-10 ta vào phương pháp xây dựng mức lao động để xác định số lượng biên chế.Thực tế cho thấy, Cơng ty bố trí lao động chưa phù hợp với lực ( Ví dụ cơng tác tạo mẫu công tác XDCB ) Một số lao động có trình độ khơng cao, số khác lại bố trí khơng phù hợp với ngành nghề đào tạo Những lao động hồn thành cơng việc chủ yếu nhờ vào kinh nghiệm làm việc lâu năm( Ví dụ : nhân viên kiểm tra chất lượng thành phẩm ) Để khắc phục tình trạng này, Cơng ty nên có kế hoạch đào tạo lại, tuyển chọn người có chun mơn, xếp bố trí cơng việc cách hợp lý, cụ thể phận Đối với cơng tác hành quản lý tài - hạch tốn kinh doanh, t uy khối lượng công việc lớn cán công nhân viên phận đả m bảo hoàn thành tốt công việc giao Đối với phận này, Công ty cần trang bị thêm thiết bị hỗ trợ cho cơng việc máy vi tính, máy Photocopy Quan trọng phải không ngừng khuyến khích người tự nâng cao trình độ, kiến thức liên quan đến cơng việc Với phòng Kinh doanh, biên chế 30 người đông Các nhâ n viên thu mua vật tư tiếp thị - tiêu thụ sản phẩ m không nên xếp vào biên chế lao động quản lý Hai khâu thu mua vật tư tiêu thụ sản phẩm nên giao cho hai chuyên viên quản lý chịu trách nhiệm trực tiếp với Chuyên viên Như vậy, chuyên viên quản lý công tác thu mua vật tư quản lý nhân viên, chuyên viên quản lý công tác tiêu thụ sản phẩm quản lý 20 nhân viên Tổng cộng 27 nhân viên ta đưa vào biên chế lao động trực tiếp lao động quản lý Trong số 27 người này, có người tốt nghiệp đại học Công ty nên tổ chức bồi dưỡng thê m để 61 Chuyên đề tốt nghiệp Hà Trọng Hải Lớp Q7T1 bổ sung người vào biên chế phòng Biên chế phòng tương lai sau: Chuyên viên - (Trưởng phòng) người Chuyên viên quản lý thu mua vật tư người Chuyên viên quản lý tiêu thụ sản phẩm người Thủ kho người Tổng cộng : người Trong công tác quản lý điều hành kỹ thuật- công nghệ -sản xuất chất lượng sản phẩm, nên giả m bớt nhân viên quản lý để máy gọn nhẹ Chun viên kiê m phó giám đốc phụ trách sản xuất đạo chung toàn vấn đề liên quan đến kỹ thuật sản xuất Số lượng nhân viên KCS nên giảm để phù hợp vớ i quy mô sản xuất Cơng ty Biên chế mới: - Chun viên chính:Quản lý công tác kỹ thuật - Công nghệ người - Chuyên viên chính: Quản lý chất lượng sản phẩm người - Nhân viên quản lý kinh tế người - Nhân viên quản lý kỹ thuật người - Nhân viên KCS người Tổng cộng : 14 người So với biên chế cũ, giảm 20 - 14 = người Qua việc xếp lại tổ chức nhân trên, hầu hết phận hoạt động có hiệu hơn, tiết kiệm hao phí thời gian lao động, giả m bớt chi phí gián tiếp Ngồi việc bố trí xếp lại cán nhân viên quản lý, em thấy cần phải nâng cao chất lượng cán nhân viên quản lý phận quản lý nói riêng tồ n Cơng ty nói chung 62 Chun đề tốt nghiệp Hà Trọng Hải Lớp Q7T1 Do thành viên Ban Giám đốc đồng thời thành viên Hội đồng quản trị, Chuyên viên quản lý công tác kế hoạch - sản xuất thành viên Hộ i đồng quản trị, Chuyên viên quản lý công tác thị trường kiê m Kiểm soát viên trưởng, nhân viên quản lý kinh tế phận điều hành kỹ thuật- cơng nghệ- sản xuất kiêm kiể m sốt viên Do tình trạng kiê m nhiệm bố trí lao động quản lý nên thực lao động quản lý lại 47 người Nếu tính nhân viên bảo vệ, lái xe, nhân viê n tạp vụ biên chế lao động gián tiếp 73 người So với biên chế cũ giảm: 104 -73 = 31 người Cơ sở xây dựng biên chế lao động quản lý STT Bộ phận quản lý Hội đồng quản trị STT Bộ phận quản lý Ban giám đốc Biên chế Biên chế cũ iên B Biê5n chế c3hế cũ m ới BaHnộkiiđểm ồnsgoqáut ản trị 26 26 CôBnagntágciátm ổ cđhốứcc cán bộ-hành 403 383 t h hạch tốn kinh doanh CơBnagntákciểtm ài scoháín 62 62 CơCnơgntgáctákcintổh cdhoứacnhcátniêbuột-hhụànsảhncphhínẩhm 3040 838 CơCnơgntgáctáđciềtàui hcàhnínhhkvỹàthhuạậcth-tocáơnngkinnghhdệoanh 106 76 CôCnôgntgáctácchkấết lhưoợạncgh svảànM phaẩrkmet(iK ngCS) 830 48 104 73 Cộng 2- Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ phận Để nâng cao chất lượng, hiệu công tác quản lý phận quản lý quan hệ chúng chức nhiệ m vụ phận phải ln hồn thiện Muốn thực việc phải tiến hành phân tích, đánh giá tình hình thực chức quy định, khối lượng công việc phận, lao động quản lý ; phát khâu yếu việc phân bổ khối lượng 63 Chuyên đề tốt nghiệp Hà Trọng Hải Lớp Q7T1 công tác, phân chia quyền hạn, trách nhiệm, phân định nhiệ m vụ cho phậ n quản lý; tỷ lệ cán gián tiếp so với lao động trực tiếp Trên sở đánh giá hợp lý, đề biện pháp nhằm hoàn thiện chức năng, nhiệ m vụ mối quan hệ phận quản lý Trong trình nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ phận quản lý, e m thấy chức năng, nhiệm vụ tương đối hồn chỉnh, chặt chẽ Song em mạnh dạn xin đưa số kiến nghị, bổ sung thêm nhằm hoàn thiện chức năng, nhiệ m vụ số phận quản lý tiêu biểu a/ Ban giám đốc Giá m đốc Công ty người đại diện pháp nhân Công ty giao dịch, trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Giám đốc có quyền hạn nhiệm vụ sau: - Điều hành chịu trách nhiệm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty theo Nghị quyết, định Hội đồng quản trị, Nghị Đại hội cổ đông, Điều lệ Công ty tuân thủ pháp luật - Bảo toàn phát triển vốn, thực phương án kinh doanh Hộ i đồng quản trị phê duyệt thông qua Đại hội cổ đơng - Xây dựng trình Hội đồng quản trị: kế hoạch dài hạn kế hoạch hàng năm - Quyết định biện pháp tuyên truyền quảng cáo, tiếp thị, biện pháp khuyến khích mở rộng sản xuất - Đề nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệ m miễn nhiệ m, khen thưởng, kỷ luật chức danh: Phó Giám đốc, Kế tốn trưởng - Quyết định, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng cán công nhân viên quyền 64 Chuyên đề tốt nghiệp Lớp Q7T1 - Ký kết hợp đồng kinh tế theo luật định Hà Trọng Hải - - Báo cáo trước Hội đồng quản trị tình hình, kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty - Có quyền phản đối định Hội đồng quản trị thấy trá i Điều lệ trái Nghị Đại hội cổ đông trái với Pháp luật Đồng thời phải có trách nhiệ m thơng báo cho Kiểm soát viên - Giám đốc Cơng ty uỷ nhiệ m cho Phó Giám đốc người khác thay giải số công việc Công ty chịu trách nhiệ m trước pháp luật uỷ quyền, uỷ nhiệ m Để hồn thành tốt chức năng, nhiệm vụ mình, Giám đốc nên phụ trác h chung uỷ quyền cho Phó Giám đốc Cơng ty điều hành theo lĩnh vực Giữa hai Phó Giá m đốc phải có mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ, tránh tình trạng có cơng việc mà khơng đạo có việc mà hai hay ba người đạo Từ tạo nên thống cao Nhiệ m vụ quyền hạn Phó Giám đốc: - Chỉ đạo lĩnh vực công việc cụ thể tổ chức thực nhiệm vụ Giám đốc Công ty giao chịu trách nhiệm trước Giám đốc kết cơng việc - Thay mặt Giá m đốc sử dụng quyền hạn Giám đốc để giả i công việc giao Nhiệm vụ cụ thể Phó Giám đốc phâ n công theo khối lượng công việc thể văn bản, phù hợp với đặc điể m, yêu cầu đòi hỏi hoạt động sản xuất kinh doanh trình độ, lực, khả nhận hồn thành cơng việc người thời kỳ 65 Chuyên đề tốt nghiệp Hà Trọng Hải Lớp Q7T1 + Theo dõi việc thực nội dung, chương trình, chất lượng đào tạo lớp đào tạo công nhân kỹ thuật + Tổ chức tuyển sinh, kiể m tra liệu công nhân thi nâng bậc kỹ thuật hàng nă m Phối hợp với phận kỹ thuật - công nghệ - sản xuất chuẩn bị nội dung đề thi; giám sát đánh giá kết thi tốt nghiệp lớp thi nâng bậc Công ty - Công tác thi đua tuyên truyền + Hướng dẫn thực phong trào thi đua tồn Cơng ty Thường xu n theo dõi tổng hợp việc thực phong trào thi đua Công ty, làm thủ tục đề nghị quan chức khen thưởng tập thể, cá nhân đạt danh hiệu thi đua + Xây dựng quy chế khen thưởng Công ty, tham gia xây dựng quy chế m việc c/ Cơng tác tài hạch tốn kinh doanh - Lập quản lý kế hoạch thu chi tài chính, đơn đốc đạo, hướng dẫn việc thực - Quản lý loại vốn, quỹ tập trung tồn Cơng ty Tham gia lập phương án điều hoà vốn, quỹ tập trung toàn Cơng ty - Tổng hợp tình hình tài Công ty báo cáo lên theo quy định - Tham gia xây dựng quản lý mức giá cho Công ty d/ Công tác kinh doanh – tiêu thụ sản phẩm Theo em, công tác tiêu thụ sản phẩm nên phát triển hệ thống đại lý tiêu thụ khu vực Các đại lý hưởng mức hoa hồng định Như vậy, số lượng nhân viên tiếp thị - tiêu thụ sản phẩm giảm đáng kể Và qua đó, Cơng ty giả m chi phí trung gian tiêu thụ sản phẩm đến người tiêu dùng e/ Công tác điều hành kỹ thuật - công nghệ - sản xuất 68 Chuyên đề tốt nghiệp Hà Trọng Hải Lớp Q7T1 Xây dựng quy định về: Quản lý máy móc, thiết bị, quản lý bí mật cơng nghệ, nghiên cứu chế thử sản phẩ m f/ Công tác quản lý chất lượng Xây dựng quy định quản lý chất lượng: nguyên vật liệu mua cho sả n xuất, thành phẩm nhập kho - Hoàn thiện chế quản lý Cơ chế quản lý kinh tế phương thức đấu tranh có kế hoạch sở khác h quan phát triển bao gồm tổng thể giải pháp, hình thức, thủ tục để thực yêu cầu quy luật khách quan Qua phân tích trên, ta thấy Cơng ty chưa thực có chế quản lý hợp lý doanh nghiệp phát triển mạnh, địa bàn hoạt động ngày mở rộng nên việc thực quản lý đơi lúc chưa sát tình hình thực tế Bên cạnh chưa phát huy tính động, sáng tạo có ý thức trách nhiệm cán công nhân viên Mặt khác với kiểu quản lý buộc máy lãnh đạo Công ty phả i đưa lượng lớn định, điều dẫn đến chậ m trễ định Do phải xử lý nhiều thông tin nên lãnh đạo Công ty thường ưu tiên định phụ, giải pháp tạ m thời, làm thiệt hại đến định quan trọng gắn liền với tương lai Công ty Như vậy, để phát triển Công ty nên xác định rõ mục tiêu hoạt động cụ thể cho tổ sản xuất (phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, kế hoạch lao động tiền lương ) giao cho Phó giá m đốc, tổ sản xuất thực mục tiêu đó.Cơng ty có trách nhiệ m kiểm tra, giám sát, cung cấp phương tiện thực xây dựng hành lang pháp lý để người lao động hoàn thành mục tiêu, nhiệ m vụ giao.Với chế quản lý này, cơng việc hành giấy tờ giả m mức tối đa, lực Công ty giải phóng, định đưa nhanh 69 Chuyên đề tốt nghiệp Hà Trọng Hải Lớp Q7T1 chóng hơn, rõ ràng tạo cho người lao động có trách nhiệm cơng việc - Nâng cao hiệu đào tạo bồi dưỡng cán quản lý Công ty Đây giải pháp cần thiết để phát triển Công ty Cổ phần Dệt 10-10 thời gian tới Bởi vì, Cơng ty đà phát triển, có đủ kinh nghiệ m liên doanh, liên kết với nhiều bạn hàng, đa dạng hoá sản phẩ m sản xuất khơng có đội ngũ cán có trình độ tương ứng việc phát triển Cơng ty khó thực Điều cần thiết đề nội dung, chương trình học tập, hình thức tổ chức đào tạo đối tượng đào tạo phù hợp, có lợi cho Công ty Bên cạnh công tác đào đào tạo cán bộ, Công ty cần trọng tới công tác tuyển dụng cán công nhân viên.Hầu hết cán quản lý cơng ty có thâ m niên cơng tác 20 năm Do việc tuyển dụng thêm nhân lực điều tất yếu.Tuyển dụng thêm nhân lực không giúp cho Công ty có đội ngũ cán quản lý trẻ, có nhiệt huyết mà khắc phục nhược điểm tồn Cơng ty.Nhược điểm cách bố trí nhân phòng Đảm bảo chất lượng, Phòng Kỹ thuật điện,Phòng Kế hoạch sản xuất nêu phần Bởi để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Cơng ty đòi hỏi có đóng góp cá nhân, nên cán lựa chọn phải dựa theo tiêu chuẩn đức, tài bảo đảm cho việc nâng cao phẩm chất, nâng cao chất lượng hiệu cán Khi tuyển chọn bổ nhiệ m cán công nhân viên, Công ty cần trọng tới tài năng, tri thức, hứng thú, phẩm chất, tư cách, sức khoẻ người để xếp vào vị trí tương ứng Chỉ có đạt tới phối hợp tối ưu người với việc, thực m cho người vào việc phù hợp, chức vụ xứng với lực, người m hết khả tài tận dụng Để làm điều đó, đòi hỏi đội ngũ cán lãnh đạo phậ n tha m mưu giúp việc phải người có đầy đủ lực phẩm chất để điều khiển hệ thống phát triển không ngừng Trong điều hành sản xuất kinh doanh, 70 Chuyên đề tốt nghiệp Hà Trọng Hải Lớp Q7T1 cán lãnh đạo - cụ thể Giám đốc, Phó giá m đốc chuyên viên chính, chuyên viên phải người có lực thực kinh nghiệm tổ chức thực định, định hướng Hội đồng quản trị Bên cạnh đó, cán cần có đủ phẩm chất trị, giữ vững lập trường, quan điể m việc quản lý mình, tránh tình trạng dao động trước ý đồ khơng tốt đối thủ, dẫn tới hậu khó lường kinh doanh Với đội ngũ cán đầy đủ lực, phẩm chất, lại bố trí ngành nghề chun mơn chắn Cơng ty phát triển, đạt hiệu kinh doanh cao góp phần đáng kể vào nghiệp CNH- HĐH đất nước - Khuyến khích vật chất, tinh thần Khuyến khích biện pháp kinh tế mặt đời sống tinh thần Biện pháp kinh tế mà Công ty áp dụng chủ yếu mở rộng kinh doanh, đa dạng hoá loại hình sản xuất kinh doanh để tạo việc làm cho cán cơng nhân viên Bên cạnh Cơng ty nên áp dụng đòn bẩy kinh tế làm cho cá nhân tập thể quan tâm có trách nhiệm vật chất kết định đề Hướng người lao động vào việc giải nhiệ m vụ kinh tế kế hoạch cách sáng tạo, khơng cần có tác động thường xuyên trực tiếp mặt hành cấp Sau số biện pháp mà Cơng ty áp dụng: - Khuyến khích vật chất đơn vị hoàn thành vượt tiêu kế hoạch - Thưởng vật chất đơn vị, cá nhân góp ý kiến hay hoà n thiện cấu tổ chức máy quản lý Cơng ty - Động viên khuyến khích vật chất tập thể, cá nhân tích cực tìm kiếm nguồn hàng, có sáng kiến biện pháp quản lý kinh tế có hiệu - Chăm lo đến đời sống tinh thần người lao động, động viên khuyế n 71 Chuyên đề tốt nghiệp Hà Trọng Hải Lớp Q7T1 khích tạo nguồn hứng khởi công việc Đây công tác quan trọng mà Công ty nên quan tâm, đặc biệt lao động quản lý lao động trí óc, m việc, người cán không thoải mái, thần kinh căng thẳng dẫn đến giả m hiệu lao động - Hồn thiện cơng tác tổ chức phục vụ nơi làm việc cho lao động quản lý Như biết hiệu m việc phụ thuộc phần vào điều kiện m việc lao động quản lý Để hạn chế tiếng ồn cho lao động quản lý, Cơng ty sử dụng vật liệ u khung nhô m, cửa kính, vừa cách ly tiếng ồn, vừa có điều kiện quan sát hoạt động lại vừa tạo vẻ sang trọng Công tác tổ chức phục vụ nơi làm việc phải đảm bảo tốt yêu cầu ánh sáng, màu sắc, thẩm mỹ trang thiết bị vật chất cho nơi làm việc Đối với trang thiết bị làm việc như: bàn làm việc, tủ đựng hồ sơ, ghế ngồi phải bố trí hợp lý phòng, khơng gây ảnh hưởng khơng tốt đến hiệu làm việc lao động quản lý 72 Chuyên đề tốt nghiệp Lớp Q7T1 Hà Trọng Hải - 73 ... cấu tổ chức máy quản lý Công ty 3.1 - Cơ cấu quản lý điều hành sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Dệt 10/ 10 sau: SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÍ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT CƠNG TY CỔ PHẦNDỆT 10/ 10 Đại hội cổ đông... sách đãi ngộ doanh nghiệp đội ngũ cán quản lý V/ SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP - Thực trạng công tác tổ chức máy quản lý doanh nghiệp nước ta Từ... thuật, công nghệ với biến đổi không ngừng xã hội kinh tế 23 PHẦN II I./QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT 10/ 10 Công ty Cổ phần Dệt 10/ 10 trước Xí nghiệp Dệt 10/ 10 thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý công ty cổ phần dệt 10 10 , Báo cáo thực tập tốt nghiệp hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý công ty cổ phần dệt 10 10

Từ khóa liên quan