265 câu lý thuyết môn Vật lý của các trường chuyên

24 150 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 14:28

265 CÂU THUYẾT CỦA CÁC TRƯỜNG CHUYÊN Câu 1: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, vật dao động điều hòa với biên độ A Khi vật qua vị trí cân người ta giữ chặt lò xo vị trí cách điểm treo lò xo đoạn 3/ chiều dài lò xo lúc Biên độ dao động vật sau A 2A B A / C A/ D A Câu 2: Một vật dao động điều hòa với chu kì 2s biên độ A Quãng đường dài vật thời gian 1/3 s A 3A/2 B 2A/3 C A D A/2 Câu 3: Ngưỡng nghe tai phụ thuộc A mức cường độ âm B tai người tần số âm C cường độ âm D nguồn phát âm Câu 4: Tia (sóng) đây, có chất khác với tia lại ? A Tia X (rơnghen) B Tia catốt C Tia hồng ngoại D Sóng vơ tuyến Câu 5: Dao động sau khơng phải dao động tuần hồn ? A Dao động lắc đồng hồ không khí B Dao động thân máy phát điện máy nổ không tải C Dao động đung đưa cành hoa gió D Dao động lắc đơn chân không Câu 6: Hiện tượng sau chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt ? A Hiện tượng quang điện B Hiện tượng nhiễu xạ C Hiện tượng giao thoa D Hiện tượng tán sắc Câu 7: Phát biểu sau máy quang phổ sai A Buồng ảnh phận dùng để quan sát quang phổ ánh sáng chiếu tới B Hệ tán sắc gồm nhiều thấu kính ghép đồng trục C Ống trực chuẩn có vai trò tạo chùm sáng song song D Máy quang phổ dụng cụ phân tích ánh sáng phức tạp thành ánh sáng đơn sắc Câu 8: Sóng âm sóng điện từ A loại siêu âm vi sóng truyền xa vũ trụ B truyền khơng khí chân khơng C có bước sóng giảm xuống truyền từ khơng khí vào nước D phản xạ, nhiễu xạ giao thoa Câu 9: Chọn câu Pha ban đầu dao động điều hoà phụ thuộc vào A tần số dao động B chiều dương trục toạ độ C gốc thời gian trục toạ độ D biên độ dao động Câu 10: Kết luận sau sai ? Một lắc đơn dao động xung quanh điểm treo cố định, chuyển động qua vị trí cân A tốc độ cực đại B lực căng dây lớn C gia tốc cực đại D li độ Câu 11: Tìm phát biểu sai laze: A Nhờ có tính định hướng cao, tia laze truyền xa cường độ thay đổi B laze dùng thí nghiệm giao thoa có tính kết hợp C Phơtơn tia laze có lượng lớn photon tia sáng thường D Laze có nghĩa khuyết đại ánh sáng xạ cảm ứng Câu 12: Vì khác biệt mà tên gọi động điện ba pha gắn liền với cụm từ "không đồng " ? A Rôto quay chậm từ trường cuộn dây stato gây B Khi hoạt động, rơto quay stato đứng n C Dòng điện sinh rơto chống lại biến thiên dòng điện chạy stato D Stato có ba cuộn dây rơto có lòng sóc Câu 13: Người ta dùng lõi thép kỹ thuật điện máy biến áp, mục đích để A làm mạch từ tăng cường từ thông qua cuộn dây Trang 1/24 B làm mạch dẫn dòng điện từ cuộn sơ cấp sang cuộn thứ cấp C làm khung lắp cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp D làm giảm hao phí tỏa nhiệt dòng điện Fu-cơ Câu 14: Giá trị trung bình đại lượng có ý nghĩa vật điện xoay chiều điện chiều ? A I B P C U D Suất điện động Câu 15: Dao động người xuýt đu dao động A có bổ sung lượng đu sinh B điều hoà C có bổ sung lượng người sinh D cưỡng Câu 16: Dụng cụ sau ứng dụng tượng quang phát quang ? A Bút laze B Bóng đèn ống C Pin quang điện D Quang trở Câu 17: Phát biểu sai nói tia hồng ngoại? A Tia hồng ngoại có tần số nhỏ tần số ánh sáng đỏ B Tia hồng ngoại có màu hồng C Cơ thể người phát tia hồng ngoại D Tia hồng ngoại dùng để sấy khô số nông sản Câu 18: Sóng trung sóng có đặc điểm: A Bị tầng điện li phản xạ tốt B ban ngày bị tầng điện li hấp thụ mạnh, ban đêm bị tầng điện li phản xạ C Ít bị nước hấp thụ nên dùng để thông tin nước D Không bị tầng điện li hấp thụ phản xạ 210 210 Câu 19: Bitmut 210 83 Bi chất phóng xạ Hỏi Bitmut 83 Bi phóng hạt biến đổi thành pôlôni 84 Po ? A Pôzitrôn B Nơtrôn C Electrôn D Prôtôn Câu 20: Khi ánh sáng từ nước khơng khí điều sau đúng? A Tần số tăng lên vận tốc giảm B Tần số giảm bước sóng nước nhỏ khơng khí C f khơng đổi bước sóng nước lớn khơng khí D f khơng đổi bước sóng nước nhỏ khơng khí Câu 21: Điều sai nói động khơng đồng ba pha? A Có hai phận Stato Rôto B Biến đổi điện thành lượng khác C Từ trường quay động kết việc sử dụng dòng điện xoay chiều pha D HĐ dựa sở tượng cảm ứng điện từ sử dụng từ trường quay Câu 22: Chọn phương án sai Q trình truyền sóng là: A trình truyền vật chất B trình truyền lượng C trình truyền pha dao động D trình truyền trạng thái dao động Câu 23: Sự phát sáng vật phát quang? A Bóng đèn pin B Bóng đèn ống C Hồ quang D Tia lửa điện Câu 24: Sau xảy tượng cộng hưởng A giảm độ lớn lực ma sát T tăng B tăng độ lớn lực ma sát biên độ giảm C giảm độ lớn lực ma sát f tăng D tăng độ lớn lực ma sát biên độ tăng Câu 25: Chọn phương án Sai nói tượng quang điện A Mỗi phôtôn ánh sáng bị hấp thụ giải phóng electron liên kết để trở thành electron dẫn B Năng lượng cần để bứt electrôn khỏi liên kết bán dẫn thường lớn nên phôtôn vùng tử ngoại gây tượng quang dẫn C Các lỗ trống tham gia vào trình dẫn điện D Là tượng giảm mạnh điện trở bán dẫn bị chiếu sáng Câu 26: Trong dao động điều hòa vât vận tốc gia tốc biến thiên theo thời gian: A Lệch pha lượng  B Vuông pha với C Cùng pha với D Ngược pha với Câu 27: Quang phổ vạch thu chất khí: Trang 2/24 A Khí hay nóng sáng áp suất thấp B Khí hay nóng sáng áp suất cao C Rắn D Lỏng Câu 28: Hạt nhân bền vững có: A Năng lượng liên kết riêng lớn B Số nucleon nhỏ C Các nucleon lớn D Năng lượng liên kết lớn Câu 29: Hai âm có độ cao chúng có cùng: A bước sóng B lượng C cường độ âm D tần số Câu 30: Khi nói quan hệ điện trường từ trường trường điện từ kết luận đúng? A Tại điểm không gian từ trường điện trường lệch pha  B Điện trường từ trường biến thiên theo thời gian với chu kì C Vecto cường độ điện trường cường độ từ trường có độ lớn D Tại điểm không gian từ trường điện trường dao động ngược pha Câu 31: Đơn vị đơn vị khối lượng nguyên tử? A MeV/s B kgm/s C MeV/C D (kg.MeV)1/2 Câu 32: Đặt điện áp u  U cost vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L Tại thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại cường độ dòng điện qua cuộn cảm U0 U U A B C D L 2 L 2 L Câu 33: Li độ hai dao động điều hòa tần số ngược pha A trái dấu B C dấu D đối Câu 34: Điều sau sai nói ánh sáng đơn sắc? A Khi biết f ta kết luận ánh sáng đơn sắc có màu B Các ánh sáng đơn sắc khác có giá trị bước sóng C Khi biết bước sóng ta kết luận ánh sáng đơn sắc có màu D Các ánh sáng đơn sắc truyền với tốc độ chân không Câu 35: Một đàn kèn phát nốt sol độ cao Tai ta phân biệt hai âm chúng khác A mức cường độ âm B âm sắc C tần số D cường độ âm Câu 36: Một lắc đơn dao động điều hòa Trong vật di chuyển từ biên sang biên A gia tốc đổi chiều lần B gia tốc có hướng khơng thay đổi C vận tốc có hướng khơng thay đổi D Vận tốc đổi chiều lần Câu 37: Khi có sóng dừng dây đàn hồi A dây sóng tới, sóng phản xạ bị triệt tiêu B khơng có truyền lượng dao động dây C nguồn phát sóng ngừng dao động điểm dây dao động D dây sóng phản xạ, sóng tới bị triệt tiêu Câu 38: Khi ánh sáng Mặt Trời chiếu qua lớp kính cửa sổ khơng quan sát thấy tượng tán sắc ánh sáng, A tia sáng qua cửa sổ bị tán sắc tia ló chồng chất lên nhau, tổng hợp trở lại thành ánh sáng trắng B kính sổ khơng phải lăng kính nên khơng làm tán sắc ánh sáng C kính sổ loại thấu kính có chiết suất ánh sáng đơn sắc D ánh sáng trắng ngồi trời sóng ánh sáng không kết hợp nên chúng không bị tán sắc Câu 39: Một vật dao động tắt dần Cứ sau chu kỳ biên độ dao động giảm 4% Phần lượng bị dao động toàn phần xấp xỉ A 7,8% B 6,5% C 4,0% D 16,0% Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi tần số thay đổi vào hai đầuđoạn mạch gồm biến trở R (có thể thay đổi giá trị từ đến R0 hữu hạn), cuộn dây cảm L tụ điện C mắc nối tiếp Ban đầu mạch có tính cảm kháng Để dòng điện qua mạch sớm pha  so với điện áp hai đầu mạch phải A điều chỉnh R đến giá trị giảm f B điều chỉnh R đến giá trị R0 tăng f C điều chỉnh R đến giá trị tăng f D điều chỉnh R đến giá trị R0 giảm f Câu 41: Sơ đồ khối máy thu đơn giản phận Trang 3/24 A khuếch đại B tách sóng C biến điệu D anten Câu 42: Khi từ trường biến thiên theo thời gian làm xuất điện trường, đường sức điện trường A đường song song với đường sức từ trường B đường cong khép kín bao quanh đường sức từ trường C đường thẳng song song cách D đường tròn đồng tâm có bán kính Câu 43: Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại 10  cm/s Độ lớn vận tốc trung bình vật chu kì dao động A cm/s B 20 cm/s C 10 cm/s D 20  cm/s Câu 44: Tính chất biến điệu sóng vô tuyến tia hồng ngoại ứng dụng A điều khiển từ xa B để quay phim ban đêm C để gây số phản ứng hóa học D để sấy khơ sản phẩm Câu 45: Cho hai dao động điều hoà phương, f Dao động tuần hoàn pha với dao dộng thành phần ngược pha với dao dộng thành phần hai dao dộng thành phần A ngược pha có biên độ khác B ngược pha biên độ C pha biên độ D pha có biên độ khác Câu 46: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m lò xo nhẹ có độ cứng k treo thang máy đứng yên Ở thời điểm t lắc đao động, thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần theo phương thẳng đứng lên Nếu thời điểm t lắc A qua vị trí cân biên độ dao động khơng đổi B vị trí biên biên độ dao động tăng lên C vị trí biên biên độ dao động giảm D qua vị trí cân biên độ dao động tăng lên Câu 47: Trong trình truyền tải điện năng, biện pháp giảm hao phí đường dây tải điện sử dụng chủ yếu A tăng điện áp trước truyền tải B giảm tiết diện dây C tăng chiều dài đường dây D giảm công suất truyền tải Câu 48: Khi ánh sáng đơn sắc miền nhìn thấy truyền nước tốc độ ánh sáng A phụ thuộc vào cường độ chùm sáng B lớn ánh sáng đỏ C lớn ánh sáng tím D ánh sáng đơn sắc Câu 49: Nhận định sau sai nói dao động học tắt dần? A Trong dao động tắt dần, giảm dần theo thời gian B Lực ma sát lớn dao động tắt nhanh C Dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian D Dao dộng tắt dần có động giảm dần biến thiên điều hòa Câu 50: Chọn đáp án đúng: A Chiếu chùm sáng trắng hẹp từ khơng khí vào nước theo phương xiên góc với mặt nước tia sáng lệch có tốc độ lớn so với tia lại B Một chùm tia sáng hẹp, màu lục qua lăng kính khơng thể bị tán sắc C Chiếu chùm sáng gồm tia màu đỏ, lục, vàng, chàm tím từ nước khơng khí thấy tia sáng màu chàm bị phản xạ toàn phần chứng tỏ tia sáng màu vàng bị phản xạ toàn phần D Khi chiếu ánh sáng trắng qua thủy tinh hai mặt song song theo phương vng góc bề mặt xảy tượng tán sắc ánh sáng Câu 51: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U0cos(t + ) dòng điện mạch i = I0cost Nhận xét sau sai công suất tức thời đoạn mạch? U I A Công suất tức thời cực đại P max = 0 (cos   1) B P = u.i U I C P = 0 cos  D Cơng suất tức thời biến thiên tuần hồn với tần số góc 2 Câu 52: Cho bốn nhận xét sau, tìm số nhận xét sai: Trang 4/24 – Hạt nhân nặng lượng liên kết lớn nên lượng liên kết riêng lớn – Các hạt nhân đồng vị có số nơtron nhiều bền vững – Vì tia β- electron nên hạt nhân phóng xạ tia β- phải chứa e – Q trình phóng xạ khơng chịu tác động nhiệt độ mơi trường bên ngồi hạt nhân nên khơng tỏa nhiệt bên ngồi A B C D Câu 53: Trong dao động điều hồ A véctơ vận tốc ln hướng với chuyển động vật, véctơ gia tốc hướng VTCB B véctơ vận tốc véc tơ gia tốc đổi chiều vật qua VTCB C véctơ vận tốc véc tơ gia tốc hướng với chuyển động vật D vectơ vận tốc véctơ gia tốc vectơ không đổi Câu 54: Chọn đáp án đúng: A Ánh sáng phát đom đóm tượng quang – phát quang B Dùng tính chất sóng ánh sáng giải thích tượng quang điện C Trong tượng quang điện trong, lượng kích hoạt lượng cần thiết để giải phóng electron dẫn thành electron tự D Pin quang điện không biến đổi trực tiếp quang thành điện Câu 55: Phát biểu sau sai nói sóng điện từ? A Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách hai mơi trường bị phản xạ khúc xạ B Sóng điện từ truyền chân khơng C Sóng điện từ sóng ngang D Trong sóng điện từ dao động điện trường từ trường điểm vuông pha với Câu 56: Đơn vị khối lượng nguyên tử u A Một nửa tổng khối lượng proton nơtron B 1/12 khối lượng đồng vị nguyên tử 126 C C Một nửa tổng khối lượng proton, nơtron electron D 1/12 khối lượng đồng vị hạt nhân 126 C Câu 57: Giới hạn quang điện kim loại phụ thuộc vào A bước sóng ánh sáng chiếu vào kim B chất kim loại C lượng photon chiếu tới kim loại D động ban đầu electron bật khỏi kim loại Câu 58: Chọn đáp án laze: A Các phôtôn chùm sáng laze dao động mặt phẳng vng góc B Các phơtơn bay theo hướng nên sóng điện từ chùm sáng pha C Màu đỏ laze hồng ngọc ion nhơm phát D Anh-xtanh người tìm tượng phát xạ cảm ứng Câu 59: Một cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện vào điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng U Điện áp tức thời hai đầu mạch u, hai đầu cuộn dây u d Biết u 2d  u  2U Kết luận sau sai? A Điện áp tức thời hai đầu cuộn dây hai đầu mạch vuông pha B Điện áp hai đầu hai đầu tụ, hai đầu cuộn dây hai đầu mạch C Hệ số công suất mạch cuộn dây D Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện 2U Câu 60: Chọn đáp án sai nói sóng âm? A Khi sóng âm truyền từ khơng khí vào nước bước sóng tăng lên B Sóng âm truyền khơng khí sóng dọc C Ngưỡng đau tai người không phụ thuộc vào tần số âm D Cường độ âm lớn, tai người nghe to Câu 61: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ vuông pha với Khi vật có vận tốc cực đại Trang 5/24 A hai dao động có li độ biên độ B hai dao động thành phần có li độ đối C hai dao động thành phần có li độ D hai dao động có vận tốc cực đại Câu 62: Khi đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC dao động điện từ mạch A dao động tự B dao động tắt dần C dao động trì D dao động cưỡng Câu 63: Trong kỹ thuật truyền thơng sóng điện từ, để trộn dao động âm dao động cao tần thành dao động cao tần biến điệu người ta phải A biến tần số dao động cao tần thành tần số dao động âm tần B biến tần số dao động âm tần thành tần số dao động cao tần C làm cho biên độ dao động cao tần biến đổi theo thời gian dao động âm tần D làm cho biên độ dao động âm tần biến đổi theo thời gian dao động cao tần Câu 64: Sự phóng xạ phản ứng nhiệt hạch giống điểm sau đây? A Tổng khối lượng hạt sau phản ứng lớn tổng khối lượng hạt trước phản ứng B Tổng độ hụt khối hạt sau phản ứng lớn tổng độ hụt khối hạt trước phản ứng C Để phản ứng xảy phải cần nhiệt độ cao D Đều phản ứng hạt nhân xảy cách tự phát không chịu tác động bên Câu 65: Một máy hạ áp lí tưởng có điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp ổn định Nếu ta tăng số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp lên số vòng điện áp hai đầu cuộn thứ cấp để hở A Tăng B Giảm C Không đổi D Tăng hay giảm phụ thuộc số vòng dây quấn thêm Câu 66: Chọn phát biểu sai trình lan truyền sóng học A Là q trình lan truyền phần tử vật chất không gian theo thời gian B Là trình truyền pha dao động C Là trình truyền dao động môi trường vật chất theo thời gian D Là trình truyền lượng Câu 67: Trong mạch dao động điện từ LC, với cuộn dây có điện trở R Sự tắt dần nhanh hay chậm phụ thuộc vào A Độ tự cảm B Điện dung C C Điện trở R cuộn dây D Tần số dao động riêng mạch Câu 68: Phát biểu sau với tia X sai? A Tia X có khả làm ion hóa khơng khí B Tia X khơng có tác dụng sinh lí C Tia X có khả đâm xuyên yếu tia gamma D Tia X có kh làm phát quang số chất Câu 69: Một thấu kính mỏng thủy tinh có hai mặt cầu lồi đặt khơng khí Một chùm tia sáng hẹp, song song gần trục gồm ánh sáng đơn sắc đỏ, lam, tím, vàng chiếu tới thấu kính song song với trục thấu kính Điểm hội tụ chùm sáng màu tính từ quang tâm O xa theo thứ tự A đỏ, vàng, lam, tím B tím, lam, vàng, đỏ C đỏ, lam, vàng, tím D tím, vàng, lam, đỏ Câu 70: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Nhận xét sau sai? A Lực tác dụng lò xo vào vật bị triệt tiêu vật qua vị trí lò xo khơng biến dạng B Hợp lực tác dụng vào vật bị triệt tiêu vật qua vị trí cân C Lực tác dụng xo vào giá đỡ hợp lực tác dụng vào vật dao động D Khi lực lò xo tác dụng vào giá đỡ có độ lớn cực đại hợp lực tác dụng lên vật dao động có độ lớn cực đại Câu 71: Chọn câu sai nói tính chất ứng dụng loại quang phổ? A Dựa vào quang phổ liên tục ta biết thành phần cấu tạo nguồn sáng B Dựa vào quang phổ liên tục ta biết nhiệt độ nguồn sáng C Dựa vào quang phổ vạch hấp thụ vạch phát xạ ta biết thành phần cấu tạo nguồn sáng D Mỗi nguyên tố hoá học đặc trưng quang phổ vạch phát xạ quang phổ vạch hấp thụ riêng Câu 72: Theo nội dung thuyết lượng tử, kết luận sau sai? Trang 6/24 A Phôtôn tồn trạng thái chuyển động đứng yên B Phôtôn xạ đơn sắc khác có lượng khác C Phôtôn chuyển động chân không với vận tốc lớn D Năng lượng Phôtôn không đổi truyền chân không Câu 73: Hiện tượng thực nghiệm sau chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt? A Quang phổ đèn dây tóc phát B Quang phổ loãng Natri bị đốt nóng sáng C Hiện tượng quang điện D Hiện tượng phóng xạ  Câu 74: Trong chuyển động sau đây, chuyển động dao động tuần hồn? A Chuyển động lắc lò xo khơng có ma sát B Chuyển động rung dây đàn C Chuyển động tròn chất điểm D Chuyển động lắc đồng hồ Câu 75: Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay quanh trục qua trung điểm hai cạnh đối diện khung, từ trường có B vng góc với trục quay Suất điện động cảm ứng xuất khung đạt cực đại mặt khung A vuông góc với B B tạo với B góc 450 C song song với B D tạo với B góc 600 Câu 76: Phát biểu sau sai so sánh phản ứng hạt nhân phản ứng hóa học A Q trình phóng xạ không điều chỉnh tốc độ số phản ứng hóa học B Hai loại phản ứng tạo nguyên tố từ nguyên tố ban đầu C Phản ứng hạt nhân phản ứng hóa học tỏa thu nhiệt D Phản ứng hóa học xảy vỏ nguyên tử, phản ứng hạt nhân xảy hạt nhân Câu 77: Bộ phận khơng có sơ đồ khối máy phát vô tuyến điện A Mạch khuếch đại B Mạch biến điệu C Anten D Mạch tách sóng Câu 78: Một mạch dao động lí tưởng (gồm cuộn dây cảm tụ điện) thực dao động điện từ tự Gọi Io cường độ dòng điện cực đại mạch, Qo điện tích cực đại tự điện Năng lượng điện trường tụ điện biến thiên tuần hoàn với chu kì Q I Q I A 4 o B  o C 4 o D  o Qo Io Qo Io Câu 79: Biên độ dao động cưỡng không thay đổi thay đổi A biên độ ngoại lực tuần hoàn B tần số ngoại lực tuần hoàn C pha ban đầu ngoại lực tuần hồn D lực ma sát mơi trường Câu 80: Khi nói tia hồng ngoại tia tử ngoại, phát biểu sau đúng? A Chỉ có tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt, tia tử ngoại khơng B Tia hồng ngoại dễ tạo giao thoa tia tử ngoại C Tần số tia hồng ngoại lớn tần số tia tử ngoại D Tia hồng ngoại tia tử ngoại có chất khác Câu 81: Phát biểu sau nói động điện xoay chiều? A Nguyên tắc hoạt động động điện xoay chiều hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ sử dụng từ trường quay B Động không đồng ba pha tạo dòng điện xoay chiều ba pha C Tốc độ quay rơto động khơng đồng nhỏ hay lớn tốc độ quay từ trường, tùy vào tải động nhỏ hay lớn D Từ trường quay tạo nhờ phần ứng động Câu 82: Khi sóng âm truyền từ khơng khí vào nước A bước sóng f thay đổi B bước sóng khơng đổi, f thay đổi C bước sóng thay đổi, f khơng đổi D bước sóng f khơng đổi Câu 83: Hiện tượng quang điện A tượng electron chuyển động mạnh hấp thụ photon B tượng e hấp thụ photon có lượng đủ lớn để bứt khỏi khối chất C xảy với ánh sáng có bước sóng D xảy với khối chất bán dẫn tần số ánh sáng kích thích lớn tần số giới hạn Câu 84: Năng lượng liên kết hạt nhân Trang 7/24 A toàn lượng nguyên tử gồm động lượng nghỉ B lượng toàn phần hạt nhân tính trung bình số nuclon C lượng tỏa nuclon liên kết với tạo thành hạt nhân D lượng liên kết electron hạt nhân nguyên tử Câu 85: Phát biểu sau đúng? A Khi có sóng dừng dây đàn hồi tất điểm dây dừng lại không dao động B Khi có sóng dừng dây đàn hồi dây có sóng phản xạ, sóng tới bị triệt tiêu C Khi có sóng dừng dây đàn hồi nguồn sóng ngừng dao động tất điểm dây dao động D Khi có sóng dừng dây đàn hồi dây có điểm dao động mạnh xen kẽ với điểm đứng yên Câu 85: Phát biểu sau sai nói dao động điều hòa? A Dao động điều hòa biểu diễn vectơ khơng đổi B Dao động điều hòa dao động mà li độ mô tả định luật dạng sin (hoặc cosin) theo thời gian: x = Acos(ωt + φ), A, ω, φ số C Khi vật dao động điều hòa động biến thiên tuần hồn D Dao động điều hòa coi hình chiếu chuyển động tròn lên đường thẳng nằm mặt phẳng quỹ đạo Câu 86: Một lắc đơn chiều dài l treo vào trần toa xe chuyển động xuống dốc nghiêng góc α so với phương nằm ngang Hệ số ma sát xe mặt phẳng nghiêng k, gia tốc trọng trường g Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì lcos l A T  2 B T  2 g cos  g k 1 C T  2 l g cos  k  D T  2 l g (k  1) cos  Câu 87: Một vật dao động điều hòa với phương trình: x  10cos(4 t   2) ) (cm) Gốc thời gian chọn vào lúc A vật qua vị trí cân theo chiều dương B vật vị trí biên âm C vật vị trí biên dương D vật qua VTCB theo chiều âm Câu 88: Chọn câu trả lời sai Ánh sáng đơn sắc ánh sáng A có màu sắc xác định B không bị tán sắc qua lăng kính C bị khúc xạ qua lăng kính D có vận tốc khơng đổi truyền từ mơi trường sang môi trường Câu 89: Trong trình truyền tải điện xa, biện pháp giảm hao phí đường dây tải điện áp dụng rộng rãi A tăng tiết diện dây dẫn B giảm chiều dài dây dẫn truyền tải C chọn dây có điện trở suất nhỏ D tăng điện áp đầu đường dây truyền tải Câu 90: Một lò xo nhẹ có độ cứng k, đầu gắn vào điểm cố định, đầu gắn với vật khối lượng M Vật M trượt khơng ma sát mặt phẳng nằm ngang Người ta đặt vật nhỏ m lên vật M Hệ số ma sát nghỉ m M μ Gia tốc trọng trường g Kích thích để hệ dao động với biên độ A Giá trị lớn A để vật m không trượt M hệ dao động  Mg  mg  (m  M ) g g A B C D k k mk k Câu 91: Khi nói dao động tắt dần, phát biểu sau sai? A Lực cản môi trường hay lực ma sát luôn sinh công âm B Dao động tắt dần chậm lượng ban đầu truyền cho hệ dao động lớn lực cản môi trường nhỏ C Biên độ hay lượng dao động tắt dần giảm dần theo thời gian D Dao động tắt dần lúc có hại Câu 92: Khi nói phóng xạ, phát biểu sau đúng? Trang 8/24 A Phóng xạ tượng hạt nhân nguyên tử phát sóng điện từ B Phóng xạ tượng hạt nhân nguyên tử phóng đồng thời tia α, β, γ C Phóng xạ tượng hạt nhân tự độngphóng tia khơng nhìn thấy biến đổi thành hạt nhân khác D Phóng xạ tượng hạt nhân nặng bị phá vỡ thành hạt nhân nhẹ hấp thụ notron Câu 93: Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha dòng điện so với điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào A cường độ I hiệu dụng mạch B điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch C đặc tính mạch điện tần số dòng điện xoay chiều D cách chọn gốc thời gian để tính pha ban đầu Câu 94: Phát biểu sau sai? A Sóng siêu âm sóng âm mà tai người không nghe B Âm nghe có tần số nằm khoảng từ 16 Hz đến 20.000 Hz C Về chất vật lí sóng âm, sóng siêu âm sóng hạ âm khơng có khác nhau, chúng sóng D Sóng âm truyền mơi trường vật chất rắn, lỏng, khí Câu 95: Sự tổng hợp hạt nhân hiđrô thành hạt nhân Heli dễ xảy A nhiệt độ thấp áp suất thấp B nhiệt độ cao áp suất cao C nhiệt độ thấp áp suất cao D nhiệt độ cao áp suất thấp Câu 96: Hạt nhân 210 84 Po đứng n phóng xạ α Ngay sau đó, động hạt α A lớn động hạt nhân B nhỏ động hạt nhân C động hạt nhân D nhỏ động hạt nhân Câu 97: Tính chất sau tính chất chung tia hồng ngoại tia tử ngoại? A Làm ion hóa khơng khí B Làm phát quang số chất C Có tác dụng nhiệt D Có tác dụng chữa bệnh còi xương Câu 98: Chọn câu sai nói tính chất ứng dụng loại quang phổ? A Dựa vào quang phổ liên tục ta biết thành phần cấu tạo nguồn sáng B Dựa vào quang phổ liên tục ta biết nhiệt độ nguồn sáng C Dựa vào quang phổ vacgh hấp thụ quang phổ vạch phát xạ ta biết thành phần cấu tạo nguồn sáng D Mỗi nguyên tố hoá học đặc trưng quang phổ vạch phát xạ quang phổ vạch hấp thụ riêng đặc trưng Câu 99: Đối với sóng học, tốc độ truyền sóng A phụ thuộc vào bước sóng chất mơi trường truyền sóng B phụ thuộc vào chu kỳ, bước sóng chất mơi trường truyền sóng C phụ thuộc vào chất mơi trường truyền sóng D phụ thuộc vào tần số sóng Câu 100: Trong phóng xạ β- ln có bảo tồn A số nơtrơn B điện tích C khối lượng D số prơton Câu 101: Sự phóng xạ phản ứng nhiệt hạch giống điểm sau đây? A Để phản ứng xảy phải cần nhiệt độ cao B Tổng khối lượng hạt sau phản ứng lớn tổng khối lượng hạt trước phản ứng C Tổng độ hụt khối hạt sau phản ứng lớn tổng độ hụt khối hạt trước phản ứng D Đều phản ứng hạt nhân xảy cách tự phát khơng chịu tác động bên ngồi Câu 102: Một vật dao động điều hòa với tần số góc ω Động vật A biến đổi tuần hồn với chu kì   B biến đổi tuần hồn với chu kì  2 C hàm dạng sin theo thời gian với tần số góc ω D đại lượng khơng đổi theo thời gian Câu 103: Khi nói tia , phát biểu sau sai? Trang 9/24 A Tia  phóng từ hạt nhân với tốc độ 2000 m/s B Khi qua điện trương hai tụ điện, tia  bị lệch phía âm tụ điện C Khi khơng khí, tia  làm ion hóa khơng khí dần lượng D Tia  dòng hạt nhân heli ( 24 He ) Câu 104: Chọn phát biểu nói laze? A Để có chùm laze, người ta cho phôtôn truyền qua lại môi trường hoạt tính nhiều lần B Trong laze rubi có biến đổi điện thành quang C Nguyên tắc hoạt động laze dựa việc ứng dụng tượng phát xạ cảm ứng D Tia laze gây tượng quang điện với nhiều kim loại Câu 105: Năng lượng ε  hf mà electron nằm bề mặt kim loại nhận từ phôtôn A truyền hồn tồn cho êlectrơn động ban đầu B cung cấp cho êlectrơn cơng thốt, truyền cho êlectrơn động ban đầu truyền phần lượng cho mạng tinh thể kim loại C cung cấp cho electron cơng truyền cho êlectrơn động ban đầu D cung cấp hồn tồn cho êlectrơn cơng Câu 106: Trong mạch dao động LC, thời điểm t dòng điện qua cuộn dây có cường độ sau 1/ chu kỳ A điện tích tụ có giá trị Q0 B lượng từ cuộn dây lượng điện tụ C lượng điện tụ lượng từ cuộn dây D dòng điện qua cuộn dây có cường ̣ giá trị hiệu dụng Câu 107: Sóng âm A khơng mang lượng B sóng ngang C khơng truyền chân khơng D sóng dọc truyền khơng khí Câu 108: Phát biểu sau sai nói lực kéo về? A F kéo có độ lớn tỉ lệ với li độ vật B F kéo dao động ngược pha với gia tốc C F hướng VTCB D F kéo có độ lớn chuyển động vật biên Câu 109: Bức xạ sau có tần số nhỏ nhất? A Tia X B Tia tử ngoại C Tia hồng ngoại D Ánh sáng nhìn thấy Câu 110: Với mạch điện xoay chiều chứa tụ C cuộn cảm L và cảm kháng khác dung kháng dòng điện i A điện áp u hai đầu mạch điện pha B trễ pha điện áp hai đầu mạch góc 900 C điện áp u hai đầu mạch điện vuông pha D sớm pha điện áp hai đầu mạch góc 900 Câu 111: Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau đúng? A Dao động cưỡng có tần số nhỏ tần số lực cưỡng B Dao động lắc đồng hồ dao động cưỡng C Dao động cưỡng có biên độ khơng đổi có tần số tần số lực cưỡng D Biên độ dao động cưỡng biên độ lực cưỡng Câu 112: Trong bốn xạ: hồng ngoại, tử ngoại, Rơn-ghen va gamma, xạ co tần số nhỏ xạ A Tử ngoại B Gamma C Rơn-ghen D Hồng ngoại Câu 113: Hai lắc đơn dao động điều hòa nơi Trái Đất với Khối lượng nặng thứ gấp ba lần khối lượng nặng thứ hai (m1 = 3m2) Chiều dài dây treo lắc thứ nửa chiều dài dây treo lắc thứ hai Quan hệ biên độ góc hai lắc là: A 1   B 1  1.5 C 1  2 D 1  1.5 Câu 114: Đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp có tính cảm kháng Khi tăng dần tần số dòng điện hệ số cơng suất mạch A Tăng B Bằng C Không đổi D Giảm Câu 115: Trong đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, phát biểu nao sau đúng? Cơng suất điện (trung bình) tiêu thụ mạch: Trang 10/24 A phụ thuộc vào giá trị điện trở R đoạn mạch B tổng công suất tiêu thụ điện trở đoạn mạch C không thay đổi ta mắc vào đoạn mạch tụ điện cuộn dây cảm D khơng phụ thuộc vào L va C Câu 116: Hai lắc đơn làm hai bi có bán kính nhau, treo hai sợi dây có độ dài Hai bi có khối lượng khác Hai lắc dao động mơi trường với li độ góc ban đầu vận tốc ban đầu Phát biểu sau đúng? A Biên độ lắc nhẹ giảm chậm biên độ lắc nặng B Con lắc nặng tắt dần nhanh C Biên độ hai lắc giảm theo thời gian với tốc độ D Con lắc nhẹ tắt dần nhanh Câu 117: Để truyền tín hiệu truyền hình vơ tuyến, người ta thường dùng sóng điện từ có tần số vào khoảng A vài nghìn megahec (MHz) B vài kilohec (kHz) C vài chục megahec (MHz) D vài megahec (MHz) Câu 118: Chọn phát biểu sai nói sóng âm A Vận tốc truyền âm phụ thuộc tính đàn hồi khối lượng riêng mơi trường B Sóng âm truyền tới điểm khơng khí phần tử khơng khí dao động theo phương vng góc với phương truyền sóng C Sóng âm nghe có tần số nằm khoảng từ 16 Hz đến 20000 Hz D Sóng âm lan truyền dao động môi trường khi, lỏng, rắn Câu 119: Một lắc lo xo dao động điều hòa theo phương ngang Khi vật nặng lắc qua VTCB thi va chạm dính vào vật nhỏ đứng yên Sau đó: A Biên độ dao động lắc tăng B Năng lượng dao động lắc tăng C Chu kì dao động lắc giảm D Tần số dao động lắc giảm Câu 120: Phát biểu nao sau sai ? A Khi từ trường biến thiên theo thời gian sinh điện trường mà đường sức đường kép kín bao quanh đường cảm ứng từ B Tầng điện li không hấp thụ phản xạ sóng (điện từ) cực ngắn C Khơng thể có điện trường từ trường tồn riêng biệt, độc lập với D Các vec tơ E , B sóng điện từ vng góc với dao động ngược pha Câu 121: Chọn phát biểu A Tia hồng ngoại va tia tử ngoại có chất khác B Tần số tia hồng ngoại lớn tần số tia tử ngoại C Chỉ có tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt, tia tử ngoại khơng D Tia hồng ngoại dễ quan sát tia tử ngoại Câu 122: Tia tử ngoại phát mạnh từ A Màn hình vơ tuyến B Hồ quang điện C Lò vi sóng D Lò sưởi điện Câu 123: Điều kiện để thu quang phổ vạch hấp thụ A TO đám khí hay hấp thụ phải cao nhiệt độ nguồn phát quang phổ liên tục B Áp suất khối khí phải thấp C T0 đám khí hay phải thấp nhiệt độ nguồn phát quang phổ liên tục D Không cần điều kiện Câu 124: Lượng lượng mà sóng âm truyền qua đơn vị diện tích đặt vng góc với phương truyền đơn vị thời gian có giá trị bằng: A Độ to âm B Độ cao âm C Cường độ âm D Mức cường độ âm Câu 125: Chọn phát biểu đúng? A Chỉ có dòng điện ba pha tạo từ trường quay B Rôto động không đồng quay với tốc độ góc từ trường quay C Véc tơ cảm ứng từ từ trường quay thay đổi hướng lẫn trị số D Tốc độ góc động khơng đồng phụ thuộc vào tốc độ quay từ trường vào momen cản Câu 126: Phát biểu sau sai cơng suất hao phí đường dây truyền tải điện năng? Trang 11/24 A tỉ lệ với bình phương cơng suất truyền B tỉ lệ với chiều dài đường dây tải điện C tỉ lệ nghịch với bình phương điện áp hai đầu dây trạm phát điện D tỉ lệ với thời gian truyền điện Câu 127: Người ta phân biệt sóng siêu âm, hạ âm, sóng âm dựa vào? A khả cảm thụ tai người B biên độ dao động chúng C chất vật lí chúng khác D tốc độ truyền chúng khác Câu 128: Khi nói dao động điều hòa, phát biểu sâu đúng? A Khi vật dao động điều hòa lực tác dụng lên vật ln hướng vị trí cân B Năng lượng dao động điều hòa vật khơng phụ thuộc vào biên độ vật C Dao động lắc lo xo dao động tự D Dao động lắc đơn dao động tự Câu 129: Bản chất tương tác nucleon hạt nhân là: A Lực điện từ B Lịch tĩnh điện C Lực tương tác mạnh D Lực hấp dẫn Câu 130: Một đặc điểm phát quang là: A quang phổ vật phát quang quang phổ liên tục B quang phổ vật phát quang phụ thuộc vào ánh sáng kích thích C xạ phát quang xạ riêng biệt vật D ánh sáng phát quang có bước sóng ngắn bước sóng ánh sáng kích thích Câu 131: Khi nói tia  , phát biểu sau sai A Tia  phóng từ hạt nhân với tốc độ 2000m/s B Tia  chùm hạt mang điện tích dương C Tia  làm ion hóa khơng khí dần lượng D Tia  chùm hạt Heli Câu 132: Phát biểu sai, dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch chứa tụ điện: A không sinh điện trường B không bị tiêu hao điện tỏa nhiệt C biến thiên tần số với điện áp D “ qua” tụ điện Câu 133: Chiếu vào khe máy quang phổ chùm ánh sáng trắng thì: A chùm tia qua lăng kính chùm ánh sáng đơn sắc song song B chùm tia chiếu tới buồng ảnh chùm song song C chùm tia chiếu tới lăng kính chùm phân kỳ D quang phổ thu màng quang phổ vạch Câu 134: Phát biểu sau sai nói cấu tạo hoạt động pin quang điện: A hoạt động dựa tượng quang điện B cấu tạo từ khối bán dẫn tinh khiết có phủ hai lớp điện cực C suất điện động pin có giá trị nhỏ khoảng 0,5 V đến 0,8 V D Pin hoạt động chiếu ánh sáng nhìn thấy Câu 135: Giới hạn quang điện kim loại phụ thuộc vào: A chất kim loại B lượng photon chiếu tới kim loại C màu sắc ánh sáng chiếu vào kim loại D Động ban đầu e bậc khỏi kim loại Câu 136: Đồ thị biểu thị biến đổi gia tốc theo li độ là: A Đường elip B Đường hình sin C Đường parapol D Đoạn thẳng Câu 137: Cho tia phóng xạ qua điện trường hai tụ điện, tia  lệch tia  chủ yếu do: A khối lượng hạt  lớn hạt B vận tốc hạt  lớn C điện tích hạt  lớn D lực điện tác dụng lên hạt  lớn hớn Câu 138: Năng lượng máy phát dao động dùng Transito do: A dao động cưỡng B dao động tắt dần C dao động tự D dao động trì Câu 139: Những vật không hấp thụ ánh sáng miền nhìn thấy quang phổ là: A suốt có màu B Trong suốt khơng màu C vật có màu đen D vật phát quang Câu 140: Trong lò phản ứng hạt nhân người ta kiểm sốt phản ứng dây truyền cách A hấp thụ notron chậm Cadimi B làm chậm notron than chì C làm chậm notron nước nặng D thay đổi áp suất nhiệt độ lò Câu 141: Khi nói sóng âm, điều sau sai? Trang 12/24 A Độ to âm tỉ lệ thuận với cường độ âm B Trong chất rắn, sóng âm sóng ngang sóng dọc C Khi nhạc cụ phát âm có tần số f0, đồng thời phát họa âm có tần số 2f0; 3f0; 4f0… D Có thể chuyển dao động âm thành dao động điện dùng dao động kí điện tử để khảo sát dao động âm Câu 142: Trong dao động điều hòa đại lượng dao động tần số với li độ A Vận tốc, gia tốc, B động năng, lực phục hồi C vận tốc, động D vận tốc, gia tốc lực phục hồi Câu 143: Đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp có tính dung kháng Khi tăng tần số hệ số cơng suất mạch A giảm tăng B không đổi C D tăng giảm Câu 144: Khi tổng hợp hai dao động điều hoà phương tần số có biên độ thành phần a 2a dao động điều hòa có biên độ 3a Hai dao động thành phần A pha với B lệch pha 2 / C vuông pha với D lệch pha 5 / Câu 145: Trong dao động điều hòa lắc lò xo, lực phục hồi tác dụng lên vật A có giá trị đồng biến với li độ hướng vị trí cân B có giá trị nghịch biến với li độ ln hướng vị trí cân C độ lớn tỉ lệ thuận với độ biến dạng lò xo D có giá trị nghịch biến với li độ hướng xa vị trí cân Câu 146: Chọn câu sai nói quan hệ điện trường từ trường biến thiên theo thời gian? A Khi từ trường biến thiên làm xuất điện trường biến thiên ngược lại B Từ trường biến thiên nhanh điện trường sinh có tần số lớn C Chỉ cần có điện trường biến thiên sinh sóng điện từ D Đường sức điện trường từ trường biến thiên gây đường cong kín Câu 147: Chùm ánh sáng hẹp truyền qua lăng kính A khơng bị tán sắc chùm tia tới ánh sáng đơn sắc B chắn bị tán sắc C không bị tán sắc chùm tia tới ánh sáng trắng D khơng bị tán sắc góc chiết quang lăng kính nhỏ Câu 148: Một sóng ngang truyền theo chiều từ P đến Q nằm phương truyền sóng Hai điểm cách khoảng 5 / A P li độ cực đại dương, Q có vận tốc cực đại dương B P có vận tốc cực đại dương, Q li độ cực đại dương C li độ dao động P Q luôn độ lớn ngược dấu D P cực đại, Q có động cực tiểu Câu 149: Phát biểu sau sai sóng điện từ? A Có thể truyền qua nhiều loại vật liệu B Tần số lớn truyền chân khơng C Có thể bị phản xạ gặp bề mặt D Tốc độ truyền môi trường khác khác Câu 150: Với vật dao động điều hòa A véc tơ vận tốc gia tốc chiều vật từ biên âm vị trí cân B tốc độ vật lớn li độ lớn C giá trị gia tốc vật nhỏ tốc độ lớn D gia tốc vật sớm pha li độ  / Câu 151: Sự phóng xạ phản ứng nhiệt hạch giống điểm sau đây? A Đều phản ứng hạt nhân xảy cách tự phát không chịu tác động bên B Để phản ứng xảy phải cần nhiệt độ cao C Tổng khối lượng hạt sau phản ứng lớn tổng khối lượng hạt trước phản ứng D Tổng độ hụt khối hạt sau phản ứng lớn tổng độ hụt khối hạt trước phản ứng Câu 152: Chọn câu sai nói tính chất ứng dụng loại quang phổ? Trang 13/24 A Dựa vào quang phổ liên tục ta biết thành phần cấu tạo nguồn sáng B Dựa vào quang phổ liên tục ta biết nhiệt độ nguồn sáng C Dựa vào quang phổ vạch vạch phát xạ ta biết thành phần cấu tạo nguồn sáng D Mỗi nguyên tố hoá học đặc trưng quang phổ vạch phát xạ quang phổ vạch hấp thụ riêng đặc trưng Câu 153: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y-âng làm cho nguồn kết hợp lệch pha vân sáng thay đổi nào? A Xê dịch nguồn trễ pha B Khơng vân giao thoa C Vẫn nằm khơng thay đổi D Xê dịch nguồn sớm pha Câu 154: Chiếu chùm ánh sáng trắng song song hẹp (coi tia sáng) từ khơng khí vào bể nước với góc tới 300 Dưới đáy bể có gương phẳng đặt song song với mặt nước mặt phản xạ hướng lên Chùm tia ló khỏi mặt nước sau phản xạ gương A chùm sáng song song có màu cầu vồng, phương hợp với tia tới góc 60 B chùm sáng phân kì có màu cầu vồng, tia tím lệch nhất, tia đỏ lệch nhiều C chùm sáng song song có màu cầu vồng, phương vng góc với tia tới D chùm sáng phân kì có màu cầu vồng, tia tím lệch nhiều nhất, tia đỏ lệch Câu 155: Năng lượng ε  hf mà êlectrôn nằm bề mặt kim loại nhận từ phơtơn A truyền hồn tồn cho êlectrơn động ban đầu B cung cấp cho êlectron cơng truyền cho êlectrơn động ban đầu C cung cấp hoàn toàn cho êlectrơn cơng D cung cấp cho êlectrơn cơng thốt, truyền cho êlectrơn động ban đầu truyền phần lượng cho mạng tinh thể kim loại Câu 156: Vạch quang phổ có tần số nhỏ dãy Ban-me tần số f1 Vạch quang phổ có tần số nhỏ dãy Lai-man tần số f2 Vạch quang phổ dãy Lai-man sát với vạch có tần số f2 có tần số bao nhiêu? A f  f1 B f1  f C f1.f f1  f D f1.f Câu 157: Phát biểu sau sai? A Chu kì dao động cưỡng chu kì dao động riêng B Tần số dao động cưỡng tần số lực cưỡng C Tần số dao động cưỡng tần số dao động riêng D Chu kì dao động cưỡng chu kì lực cưỡng Câu 158: Một chùm ánh sáng đơn sắc chiếu lên bề mặt kim loại làm bứt êlectrôn khỏi kim loại Nếu tăng cường độ chùm sáng lên ba lần A động ban đầu cực đại êlectrôn quang điện tăng ba lần B số lượng êlectrơn khỏi bề mặt kim loại giây tăng ba lần C động ban đầu cực đại êlectrôn quang điện tăng chín lần D cơng êlectrơn giảm ba lần Câu 159: Hai hạt nhân X Y có độ hụt khối nhau, số nuclôn hạt nhân X lớn số nuclơn hạt nhân Y A lượng liên kết hạt nhân X lớn lượng liên kết hạt nhân Y B hạt nhân Y bền vững hạt nhân X C lượng liên kết riêng hai hạt nhân D hạt nhân X bền vững hạt nhân Y Câu 160: Chọn câu sai nói sóng dừng xảy sợi dây? A Hai điểm đối xứng qua điểm nút dao động ngược pha B Hai điểm đối xứng qua điểm nút dao động pha C Khoảng cách điểm nút điểm bụng liền kề phần tư bước sóng D Khoảng thời gian hai lần liên tiếp dây duỗi thẳng nửa chu kì Câu 161: Tính chất tính chất chung tia hồng ngoại tia tử ngoại? A Làm ion hóa khơng khí B Có tác dụng nhiệt C Có tác dụng chữa bệnh còi xương D Làm phát quang số chất Trang 14/24 Câu 162: Khi nói siêu âm, phát biểu sau sai? A Trong môi trường, siêu âm có bước sóng lớn bước sóng hạ âm B Siêu âm có khả truyền chất rắn C Siêu âm có tần số lớn 20 kHz D Siêu âm gặp vật cản bị phản xạ Câu 163: Quang phổ vạch phát xạ phát A nung nóng chất rắn, lỏng khí áp suất cao B nung nóng chất khí điều kiện tiêu chuẩn C nung nóng chất khí áp suất thấp D nung nóng chất rắn nhiệt độ cao Câu 164: Khi nói sóng cơ, phát biểu sau sai? A Sóng lan truyền chất rắn B Sóng lan truyền chất lỏng C Sóng lan truyền chân khơng D Sóng lan truyền chất khí Câu 165: Trong máy phát vô tuyến, mạch biến điệu dùng để A tạo dao động điện từ cao tần B khuếch đại dao động điện từ cao tần C trộn sóng âm tần với sóng mang D tạo dao động điện từ âm tần Câu 166: Đặt điện áp u  U cos( t) ( U0 không đổi,  thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có RLC mắc nối tiếp Điều chỉnh  để mạch xảy tượng cộng hưởng điện Phát biểu sau sai? A Cường độ dòng điện qua mạch pha với điện áp hai đầu mạch B Điện áp tức thời hai đầu điện trở sớm pha 0,5  với u hai đầu mạch C Điện áp tức thời hai tụ điện trế pha 0,5  với u hai đầu đoạn mạch D Hệ số công suất mạch đạt cực đại Câu 167: Trong đoạn mạch điện xoay chiều có RLC mắc nối tiếp, điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha so với cường độ dòng điện qua mạch A dung kháng đoạn mạch tổng cảm kháng điện trở đoạn mạch B cảm kháng đoạn mạch dung kháng đoạn mạch C dung kháng đoạn mạch lớn cảm kháng đoạn mạch D cảm kháng đoạn mạch lớn dung kháng đoạn mạch Câu 168: Bức xạ ứng dụng để chế tạo điều khiển từ xa thiết bị điện tử, điện dân dụng (ti vi, máy điều hòa nhiệt độ, quạt điện…) A tia tử ngoại B tia X C ánh sáng nhìn thấy D tia hồng ngoại Câu 169: Biên độ dao động cưỡng hệ không phụ thuộc vào A tần số ngoại lực cưỡng B tần số dao động riêng hệ C biên độ ngoại lực cưỡng D pha ban đầu ngoại lực cưỡng Câu 170: Phát biểu đúng? Trong dao động tắt dần phần biến đổi thành A Nhiệt B Hóa C Quang D Điện Câu 171: Phát biểu sau : A Suất điện động máy phát điện xoay chiều tỉ lệ với tốc độ quay roto B Dòng điện xoay chiều pha máy phát điện xoay chiều pha tạo C Chỉ có dòng điện xoay chiều pha tạo từ trường quay D Dòng điện máy phát điện xoay chiều ln có tần số số vòng quay Câu 172: Mạch RLC có điện áp hai dầu mạch không đổi, mạch xảy cộng hưởng nào: A thay đổi R để công suất tiêu thụ đoạn mạch đạt cực đại B thay đổi C để công suất tiêu thụ đoạn mạch đạt cực đại C thay đổi L để điện áp hiệu dụng cuộn cảm đạt cực đại D thay đổi f để điện áp hiệu dụng tụ đạt cực đại Câu 173: Phát biểu sai nói mạch có cuộn cảm thuần: A Đối với dòng điện khơng đổi cuộn cảm có tác dụng điện trở B u hai đầu cuộn dây cảm nhanh pha  so với I xoay chiều chạy qua C Đối với mạch xoay chiều, cuộn cảm cản trở dòng điện cản trở tăng theo tần số f D Dòng điện xoay chiều qua cuộn dây cảm không gây tỏa nhiệt dây Trang 15/24 Câu 174: Trong dao động lắc lò xo nhận xét sai? A chu kì riêng phụ thuộc vào đặc tính hệ dao động B Động đại lượng không bảo toàn C Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ ngoại lực tuần hoàn D Lực cản môi trường nguyên nhân gây dao động tắt dần Câu 175: Một lắc lò xo dao động điều hòa va chạm với vật nhỏ khác đứng yên VTCB, xét hai trường hợp: va chạm đàn hồi, va chạm hồn tồn mềm A Chu kì dao động giảm TH B Chu kì dao động tăng TH C Chu kì dao động giảm TH D Chu kì dao động tăng TH Câu 176: Trong dao động tự trì, biên độ dao động hệ phụ thuộc vào A ma sát môi trường B Năng lượng cung cấp cho hệ ban dầu C lượng cung cấp cho hệ chu kì D C A Câu 177: Vận tốc truyền sóng mơi trường phụ thuộc vào yếu tố A f B tính chất mơi trường C Biên độ sóng D Độ mạnh sóng Câu 178: Phát biểu sau sai: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh điện áp xoay chiều có tần số thay đổi Cho tần số thay đổi đến giá trị f0 dòng điện đạt giá trị cực đại, đó: A Điện áp hiệu dụng hai đầu R lớn điện áp hai đầu tụ B Cảm kháng dung kháng C Điện áp hiệu dụng hai đầu L hai đầu C D u tức thời hai đầu điện trở u tức thời hai đầu đoạn mạch Câu 179: Chọn câu sai: Ý nghĩa tượng giao thoa ? A kết luận tượng nghiên cứu có chất sóng chất hạt B kết luận tượng nghiên cứu khơng có chất sóng C kết luận tượng nghiên cứu có chất hạt D kết luận tượng nghiên cứu có chất sóng Câu 180: Phát biểu động không đồng sai? A vecto cảm ứng từ từ trường thay đổi hướng trị số B Roto động quay với tốc độ góc nhỏ tốc độ gốc từ trường quay C Nguyên tắc hoạt động động dựa vào tượng cảm ứng điện từ sử dụng từ trường quay D Hai phận động Roto Stato Câu 181: Gia tốc vật dao động điều hòa A có giá trị vật đổi chiều chuyển động B có giá trị max vật vị trí biên C Ln hướng VTCB có độ lớn không đổi D Luôn ngược pha với vận tốc có độ lớn tỉ lệ với li độ Câu 182: Mạch dao động LC xạ bước sóng dài, để mạch xạ bước sóng trung phải: A Mắc nối tiếp thêm vào mạch cuộn dây có độ tự cảm thích hợp B Mắc nối tiếp thêm vào mạch điện trở thích hợp C Mắc song song thêm vào mạch tụ điện có điện dung thích hợp D Mắc song song thêm vào mạch cuộn dây có độ tự cảm thích hợp Câu 183: Một sóng ngang bước sóng  truyền sợi dây căng ngang theo chiều từ P đến Q nằm phương truyền sóng Hai điểm cách khoảng 5 / Tại thời điểm P có li độ dương chuyển động xuống Tại thời điểm Q có: A li độ dương,chiều chuyển động xuống B li độ âm, chiều chuyển động xuống C li độ dương, chiều chuyển động lên D li độ âm, chiều chuyển động lên Câu 184: Cảm giác âm phụ thuộc vào A Nguồn môi trường(MT) truyền âm B Nguồn âm tai người nghe C MT truyền âm tai người nghe D Thần kinh thính giác tai người nghe Câu 185: Trong thơng tin liên lạc sóng điện từ, sau trộn tính hiệu âm tần có tần số fa với tính hiệu dao động có tần số f, tín hiệu đưa đến ăng ten phát với tần số: A f biên độ biên độ dao động âm tần B fa biến thiên theo thời gian vơi tần số f C fa biên độ biên độ dao động cao tần D f biến thiên theo thời gian với tần số fa Trang 16/24 Câu 186: Một lắc đơn gồm cầu kim loại nhỏ có khối lượng m, tính điện q
- Xem thêm -

Xem thêm: 265 câu lý thuyết môn Vật lý của các trường chuyên, 265 câu lý thuyết môn Vật lý của các trường chuyên

Từ khóa liên quan