840 cau trac nghiem tin hoc co dap an thi cong chuc viên chức chắc chắn đỗ

117 77 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 14:13

840 CÂU TRẮC NGHIỆM TIN HỌC THI CÔNG CHỨC Phương án có dấu * Đáp án STT CÂU HỎI A B Câu Ấn chuột phải vào thư mục, chọn Properties Thao tác có thể: Xem thông tin chi tiết thư mục Đổi tên thư mục Câu Bấm phím phím sau dùng để nới rộng cấp Folder cửa sổ TreeView Windows Explorer: Mũi tên lên Câu Câu C Thiết đặt thuộc tính (chỉ đọc, ẩn…) cho thư mục Mũi tên xuống *Mũi tên qua trái Dùng tổ hợp Dùng chuột kích chọn phím Alt + Cả A B vào tên ứng dụng Tab để chọn không TaskBar ứng dụng cần làm việc Chọn nhiều Folder, File *Chọn nhiều liên tục: Kích Folder, File chuột tên khơng liên Chọn Folder/ File: Folder/ File Chọn câu phát biểu không tục:nhấn giữ kích chuột tên đầu tiên, xác: phím Shift Folder/ File nhấn giữ phím kích chuột Shift kích tên Folder chuột tên File Folder/ File cuối Chọn cách cách sau để chuyển qua lại ứng dụng kích hoạt Windows: D *Cả A C Mũi tên qua phải *Cả A B Chọn nhiều Folder, File không liên tục:nhấn giữ phím Ctrl kích chuột tên Folder File Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Có thể Copy tồn cài đặt Windows XP Vào ổ đĩa Flash USB có dung lượng 256MB không: Control Box hộp chứa lệnh để: Để ẩn phần mở rộng tên File/Folder Windows nhận diện (Ví dụ: EXE, TXT, INI ), ta phải Double Click chuột vào biểu tượng cửa sổ Control Panel (Xem hình): Để cài đặt máy in ta thực thao tác: Để chọn biểu tượng nằm cách hình Desktop, ta dùng chuột nhắp chọn biểu tượng đồng thời bấm giữ phím: Để chọn liên tiếp biểu tượng (Shorcut) Desktop, ta nhấn giữ phím kích chuột: *Khơng thể cài đặt WindowsXP lớn 256 Mb Cực đại kích thước cửa sổ Câu A Khơng có câu trả lời Cực tiểu kích thước cửa sổ *Tất lệnh Keyboard Date/Time System *Folder Options Start -Settings Printers and Faxes Start -Settings - Control Panel Printers and Faxes *Câu A B Câu A B sai Alt *Ctrl Enter Shift Alt Ctrl Tab *Shift Hồn tồn Đóng cửa sổ Câu 11 Để chụp lại toàn hình sử dụng ta bấm phím sau bàn phím: Để chuyển đổi qua lại trình ứng dụng kích hoạt, ta sử dụng: Scroll Lock Pause Insert *Print Screen *Tổ hợp phím Alt + Tab Tổ hợp phím Ctrl + Tab Tổ hợp phím Shift + Tab Tổ hợp phím Ctrl + C Câu 13 Để cực đại hố kích thước cửa sổ, ta thực hiện: Kích vào nút Maximize Mở ControlBox chọn Maximize Double Click vào Title Bar cửa sổ *Các cách Câu 14 Để di chuyển cửa sổ hành môi trường Windows, ta thực thao tác sau tiêu đề cửa sổ: Double click chuột Click chuột Right click chuột *Drag Nhấn Ctrl + C sau di chuyển đến nơi cần di chuyển đến nhấn Ctrl + V Nhấn Ctrl + X sau di chuyển đến nơi cần di chuyển đến nhấn Ctrl + C System *Regional Settings *Cả A B Cả A B sai Câu 12 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Nhấn Ctrl + P Để di chuyển File hay *Nhấn Ctrl + X sau sau di Folder Panel phải di chuyển đến nơi cần chuyển đến Windows Explorer, sau chọn di chuyển đến nhấn nơi cần di File Folder cần di chuyển, Ctrl + V chuyển đến ta thực hiện: nhấn Ctrl + V Để điều chỉnh kiểu định dạng Ngày Tháng Năm Thời Gian, ta phải Double Click chuột vào Keyboard Date/Time biểu tượng cửa sổ Control Panel (Xem hình): Click nút Close Để đóng cửa sổ ứng dụng Bấm tổ hợp tiêu đề cửa thực hiện: phím Alt + F4 sổ trình ứng dụng Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Để đóng cửa sổ ứng dụng Windows ta thực thao tác sau: Nhắp chuột vào nút Close góc phải cửa sổ ứng dụng Để đóng ứng dụng chạy, ta thực hiện: Click nút Close tiêu đề cửa sổ trình ứng dụng Để giấu Folder File đặt thuộc tính Hidden, Windows Explore, ta thực hiện: Vào View - Customize This Folder - General Hidden Để thị đồng hồ TaskBar ta thực hiện: *Start - Setting TaskBar & Start Menu - TaskBar Option Show Clock - Apply OK Để hiển thị ngày hệ thống Taskbar, ta thực hiện: *Click phải chuột Taskbar, chọn Properties, đánh dấu chọn mục Show Clock thẻ Taskbar Nhắp chuột vào hộp điều khiển ControlBox, chọn Close Bấm tổ hợp phím Alt + F4 *Tất câu Bấm tổ hợp phím Alt + F4 RightClick chuột tên ứng dụng TaskBar chọn Close *Tất câu *Vào Tools Folder Options Cả A B View - chọn Do not Show Hidden Files or Folder Start -Setting TaskBar & Right click chuột Start Menu vào chổ trống -TaskBar TaskBar Option chọn Cascade Always On Windows Top - Apply OK Click phải Click phải chuột chuột trên Desktop, Taskbar, chọn Properties, chọn Lock the chọn Setting Taskbar Clock Cả A B sai Right click chuột vào chỗ trống TaskBar ToolBars Address Cả ba câu sai Câu 23 Câu 24 Để hiển thị phần mở rộng tập tin, cửa sổ Windows Explorer ta thực hiện: Để hiển thị Taskbar ln nằm cửa sổ trình ứng dụng mở, ta thực hiện: Câu 25 Để khởi động Explorer ta thực hiện: Câu 26 Để khởi động Explorer ta thực hiện: Câu 27 Để khởi động Explorer ta thực hiện: Câu 28 Để khởi động trình ứng dụng cài đặt lên máy tính ta thực hiện: *Chọn View - Folder Options - View - Bỏ chọn Hide File Extension For Known File Types - Apply OK View - Folder Options View - Chọn Show All Files - Apply OK View - Folder Options - View chọn Hide File Extension For Known File Types - Apply OK Tất câu Kích chuột phải Desktop, chọn Properties chọn Background *Kích chuột phải Taskbar, chọn Properties chọn Always On Top Kích chuột phải Desktop, chọn Properties chọn Always On Top Kích chuột phải Taskbar, chọn Properties chọn Auto Hide Nhắp phải chuột Kích chọn Start biểu tượng My *Tất câu Programs - Windows Computer trên Explorer Desktop, chọn Explore *Right click chuột vào Double click Double click biểu tượng My chuột vào biểu chuột vào biểu Tất Computer chọn tượng My tượng My Explore Computer Document Double Click Bấm tổ hợp phím ALT *Bấm tổ hợp Bấm tổ hợp chuột vào nút + Spacebar Windows + E phím ALT + A lệnh Start Click nút Start Double Click *Cả A B Cả A B Programs - chọn tên chuột vào biểu sai trình ứng dụng tượng Shortcut trình Nhắp phải chuột nút Start chọn Explore ứng dụng Để khởi động trình ứng dụng Câu 29 Windows Explorer, ta thao tác sau: Để khôi phục tập tin Câu 30 Recycle Bin vị trí cũ ta thực hiện: Để kích hoạt menu Favorites Câu 31 Explorer ta sử dụng tổ hợp phím: Nhấn tổ hợp phím "Windows + E" Chọn tập tin - vào Menu Edit - chọn Restore *Alt + A Câu 32 Để lựa chọn nhiều File không liền cửa sổ Folder hành, ta thực hiện: Giữ phím Shift kích chuột vào File cần chọn Câu 33 Để mở cửa sổ tìm kiếm File hay Folder ta thực hiện: Kích chọn Start -Search - For Files Or Foldes Câu 34 Câu 35 Để Mở Đóng cửa sổ TreeView Windows Explorer, ta kích chọn nút (xem hình) cơng cụ: Để mở hộp ControlBox cửa sổ, ta bấm tổ hợp phím: Kích chuột Kích chuột phải phải vào Start My Computer - Explore - Explore Chọn tập tin - Kích chuột phải vào Menu File lên tập tin - chọn - chọn Restore Restore Shift + F *Giữ phím Ctrl kích chuột vào File cần chọn Right Click chuột biểu tượng My Computer Chọn Search *Tất câu *Cả B C Alt + F Ctrl + F Giữ phím Alt kích chuột vào File cần chọn Các ý trả lời sai Right Click chuột nút Start Chọn Search *Tất câu *Nút số Nút số Nút số Nút số Ctrl + Tab *Alt + Space Bar Alt + Tab Ctrl + Alt Câu 36 Để mở hộp thoại TaskBar Option ta thực hiện: Câu 37 Để mở hộp thoại tìm kiếm Windows, hình Desktop ta nhấn tổ hợp phím: Right click chuột vào chỗ trống TaskBar, chọn Properties Ctrl + F Câu 38 Để mở cửa sổ ứng dụng Windows, ta thực hiện: Kích đúp chuột biểu tượng ứng dụng Câu 39 Để mở tập tin Windows Explorer, ta thực hiện: DoubleClick chuột vào tên tập tin Câu 40 Để phục hồi tập tin Recyle Bin, ta thực hiện: Chọn tập tin, chọn Restore Chọn Start Settings TaskBar & Start Menu *Câu A B Câu A B sai Ctrl + Alt + F *Phím Windows +F Khơng có tổ hợp phím Chọn biểu tượng sổ ứng dụng, Nhấn Enter *Các ý trả lời Nhắp phải chuột vào tên tập tin chọn Open *Cả câu Chọn tập tin, chọn File Restore *Chỉ có B C Kích phải chuột biểu tương ứng dụng chọn, chọn Open Nhắp chuột vào tập tin ấn Enter Nhắp phải chuột tập tin, chọn Restore Câu 41 Để phục hồi tập tin Recyle Bin, ta thực hiện: Chọn tập tin, chọn Restore Kích chuột lên tập tin, chọn Restore Câu 42 Để chép Folder, File chọn sang đĩa mềm A:, ta thực thao tác: Chọn Folder, File muốn chép, sau đó: Click phải chuột Folder, File chọn, chọn lệnh Send to - Floppy A: Chọn menu File - Send to - Floppy A: *Chọn tập tin, chọn trình đơn File, chọn Restore Chọn nút Copy, chọn đĩa A:, Click phải chuột đĩa A: chọn lệnh Paste Câu B C *Các câu Khi nhấn CTRL + V chương trình Lưu tạm tìm theo *Lưu nhớ đĩa cứng định hướng tạm (Clipboard) máy (Hard disk) mà ta chọn đối tượng từ trước Kích chuột Để chép File chọn Kích chuột phải, chọn Kích chuột phải, phải, chọn *Cả đáp án A Explorer vào đĩa mềm ta Send to, chọn Floppy chọn Copy, chọn Copy to, chọn C thực hiện: (A) ổ A, chọn Paste Floppy (A) *Nhấn CTRL Để chép File hay Folder Nhấn CTRL + Nhấn CTRL + X sau + C sau Panel phải Windows Psau chuyển chuyển đến nơi cần chuyển đến Cả câu A, B Explorer, sau chọn File đến nơi cần sao chép đến nhấn nơi cần C sai Folder cần chép, ta thực chép đến nhấn Ctrl + V chép đến hiện: Ctrl + V nhấn Ctrl + V Right click Đánh dấu chọn Right click chuột vào chuột vào biểu Để chép tập tin từ ổ đĩa tập tin, bấm Ctrl biểu tượng tập tin tượng tập tin *Câu A C C: sang ổ đĩa mềm A: ta thực + C, mở ổ đĩa chọn Send to chọn Send hiện: mềm A: bấm Floppy(A) to - My Ctrl + V Documents Để xếp biểu tượng Tile Windows Desktop theo tên, ta kích chuột Tile Windows *Arrange Icons Arrange Icons Horizontally vùng trống Desktop Vetically - Name By - Name By - Size Modified chọn: Để chép File Folder chọn, ta nhấn tổ hợp phím CTRL Khơng lưu đâu + C, chuyển đến Folder đích mà chép theo Câu 43 (nơi chép đến) nhấn định hướng ta chọn CTRL + V Hỏi sau ta nhấn đối tượng từ trước CTRL + C liệu cần chép lưu đâu: Câu 44 Câu 45 Câu 46 Câu 47 Câu 48 Câu 49 Câu 50 Câu 51 Câu 52 Để tạo Folder Windows Explorer, ta chọn Folder cha cửa sổ bên trái (TreeView) thao tác sau: Để tạo ShortCut cho thư mục, tập tin Windows Explorer, ta thực hiện: Để thay đổi biểu tượng ShortCut, ta thực hiện: Chọn Edit - New Folder Chọn File New Folder Chọn Edit - New - Folder *Chọn File New - Folder Nhắp phải chuột vào thư mục, tập tin chọn Create ShorrtCut Nhắp phải chuột vào thư mục, tập tin chọn Open With/ Create ShortCut Cả A B *Cả A B sai Nhắp phải *Nhắp phải chuột chuột tại ShortCut, Change ShortCut Icon ShortCut chọn chọn Properties Change Icon Change Icon Để thay đổi biểu tượng chuẩn Windows như: My Computer, Recycle Bin ta thực sau: Nhắp phải chuột biểu tượng, chọn Properties chọn Change Icon Để thay đổi cách thể thông tin ngày tháng năm, ta chọn Start Display Nhắp phải chuột hình nền, chọn Properties chọn Effect, tiếp tục đánh dấu chọn biểu tượng cần thay đổi chọn tiếp Change Icons *Regional Settings Nhắp phải chuột ShortCut, chọn Properties - ShortCut Change Icon Nhắp chuột biểu tượng chọn Change Icons *Tất câu sai Date/Time Mouse - Settings - Control Panel chọn: Câu 53 Câu 54 Câu 55 Câu 56 Right click *Right click chuột chỗ chuột chỗ Right click chuột trống Để thay đổi chế độ bảo vệ trống chỗ trống Desktop Desktop hình ta thực hiện: Desktop - Properties - Setting Properties Properties Desktop Screen saver Background Right click chuột chỗ Right click chuột *Right click chuột trống chỗ trống Để thay đổi chế độ hiển thị màu chỗ trống Desktop Desktop Desktop ta thực hiện: - Properties - Setting Properties Properties Desktop Screen saver Background Kích chuột Để thay đổi kí hiệu cho dấu phân phải biểu *Start - Settings Kích chuột phải cách chữ số lẻ thập phân tượng My Control Panel biểu tượng My (Decimal Symbol) cho trình Computer, Reginal Settings Computer, chọn ứng dụng Windows, ta thực chọn Regional chọn thẻ Regional Settings hiện: Settings Numbers Number Để thay đổi hình Right click chuột *Right click Right click chuột Desktop ta thực hiện: chỗ trống Desktop chuột chỗ chỗ trống - Properties - Setting trống Desktop Desktop Properties Properties Screen Saver Desktop - Right click chuột chỗ trống Desktop Properties Appearance Right click chuột chỗ trống Desktop Properties Appearance Tất câu Right click chuột chỗ trống Desktop Properties Appearance Câu 725 Câu 726 Câu 727 Câu 728 Kích vào biểu tượng biểu tượng sau(xem hình) chèn hàm vào cơng thức: Kích vào nút biểu tượng biểu tượng sau (xem hình) cho phép ta xếp liệu giảm dần (Descending): Ký hiệu dùng trước số để chuyển số dạng Text: Ký tự sau khơng sử dụng tốn tử: Biểu tượng số *Biểu tượng số Biểu tượng số Biểu tượng số Biểu tượng số Biểu tượng số Biểu tượng số *Biểu tượng số = (Dấu bằng) *' (Dấu nháy đơn) "" (Dấu nháy đôi) ) (Dấu ngoặc đơn) / *x > ^ Câu 729 Ký tự phân cách đối số hàm(List Separator) là: Dấu phẩy (,) Dấu chấm phẩy (;) Dấu chấm (.) Câu 730 Loại địa sau không hợp lệ: $Y1 AB$11 *$11$G Câu 731 Mỗi Workbook ta chèn thêm để có tối đa Sheet: 16 36 *255 Câu 732 Mục Wrap Text thẻ Alignment nằm hộp thoại Format Cells, dùng để: Câu Muốn ẩn cột bảng tính, ta *Tùy thuộc vào cách thiết lập cấu hình Windows người dùng qui định Tất địa không hợp lệ Không giới hạn *Phân đoạn Thay đổi hướng Canh lề trái Trộn huỷ trộn liệu (Xuống quay phải cho ô ô chọn dòng) ô liệu ô chọn chọn chọn *Nhắp phải chuột Chọn View Chọn Format Chọn Edit - 733 chọn cột cần ẩn thực hiện: Chọn Hide chọn Hide Format Name Define, nhập vào tên muốn đặt Chọn lệnh (Menu Bar) Format - Row - Hide Hide Hide Insert - Name, nhập vào tên muốn đặt Format - Name, nhập vào tên muốn đặt Muốn đặt tên vùng tham chiếu cho khối, ta chọn khối thực hiện: *Insert - Name Define, nhập vào tên muốn đặt Câu 735 Muốn dấu (ẩn) hàng, ta chọn hàng và: Chọn lệnh (Menu Bar) - Format - Sheet Hide Câu 736 Muốn di chuyển đến Sheet khác WorkBook, ta thực hiện: Nhấn phím F12 gõ số thứ tự Sheet Nhấn chuột tên Sheet cần tác động Muốn di chuyển đến Sheet khác tập tin, ta thực hiện: Nhấn phím F12 gõ vào số thứ tự Sheet Nhấn chuột tên Sheet cần di chuyển đến Chọn Edit Rename *Cả A B Alt+; Alt+: Câu 734 Câu 737 Câu 738 Muốn đổi tên Sheet ta thực hiện: Format - Sheet Rename Kích phải chuột vào tên Sheet, chọn Rename Câu 739 Muốn nhập ngày hệ thống vào ô hành, ta nhấn tổ hợp phím: *Ctrl+; Ctrl+, Kéo chuột vạch ngăn hàng, cho độ cao hàng *Nhấn tổ hợp phím Ctrl+PageUp Ctrl+PageDown Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Page Up Ctrl+Page Down cho đến Sheet cần di chuyển đến *Các câu B C Cả A B *Chỉ có câu B C Câu 740 Muốn quay lui thao tác vừa thực ta phải: Click vào biểu tượng Undo công cụ Chọn Edit Undo Bấm tổ hợp phím Ctrl + Z *Tất cách Câu 741 Muốn trả giá trị dò tìm hàng ta dùng hàm: Vlookup *Hlookup Index Match Nhấn phím Delete Nhấn phím Ctrl+Delete Click phải chuột tên cột, chọn lệnh Insert *Click phải chuột tên cột, chọn lệnh Delete Ctlr + Enter Ctrl + Shift + Enter *Alt + Enter Shift + Enter All *Formulas Values Formats *####### #NUM! #NAME? #DIV/0 *=1>2 False True No 1>2 *False =1>2 No Câu 742 Muốn xố bỏ cột khỏi bảng tính, ta chọn cột thực hiện: Câu 743 Muốn xuống hàng ấn tổ hợp phím: Nếu chép công thức vùng liệu nguồn, sau thực Edit - Copy Edit - Past Special, ta chọn: Nếu độ rộng liệu kiểu số vùng lớn độ rộng cột ô xuất hiện: Nếu ta nhập ô A1 giá trị là: =1>2 kết hiển thị Formula Bar là: Nếu ta nhập ô A1 giá trị là: =1>2 kết hiển thị A1 là: Câu 744 Câu 745 Câu 746 Câu 747 Câu 748 Câu 749 Mở hộp thoại Mở hộp thoại Font Find and Replace Nút Merge and Center Tạo màu cho ô Tạo đường Gộp ô công cụ có chức năng: chọn viền cho chọn chọn Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P để: *Mở hộp thoại Print Khơng có tác dụng *Gộp ô chọn canh liệu Câu 750 Câu 751 Câu 752 Câu 753 Câu 754 Câu 755 Câu 756 Câu 757 Câu 758 Phép toán sau thực với liệu kiểu chuỗi: Phép tốn sau khơng thực với liệu kiểu chuỗi: Phép toán sau thực với liệu kiểu số: Phím cho phép sửa lại liệu ơ: Số cột có WorkSheet là: Số hàng có WorkSheet là: Sử dụng hàm để biến đổi ký tự đầu từ thành ký tự in hoa ô chứa kiểu liệu kiểu chuỗi (Text): Sử dụng hàm để biến đổi ký tự đầu từ thành ký tự in hoa ô chứa kiểu liệu kiểu chuỗi (Text): Sử dụng ký tự bên trái Ký Hiệu tra Bảng Tra (xem hình), để điền tên Sản Phẩm B3 ta sử dụng công thức: Nhân *Hợp Chia Cộng *Tất phép toán kể *Tất phép toán Nhân, Chia Luỹ Thừa Cộng, Trừ Nhân, Chia Luỹ thừa, Hợp Cộng, Trừ F5 ESC Tab *F2 65536 *256 16 65346 *65536 65416 65426 Trim Lower Upper *Proper Upper *Tất hàm không thực *Cả A B Cả A B sai Trim Lower =INDEX($C$ 10:$C$12,MA =VLOOKUP(LEFT(A TCH(LEFT(A 3,1), 3,1), $B$10:$D$12,2,0) $B$10:$B$12, 0),1) Câu 759 Câu 760 Câu 761 Câu 762 Câu 763 Câu 764 Sử dụng ký tự bên trái =VLOOKUP( =HLOOKUP(LE Ký Hiệu tra Bảng Tra =INDEX($C$10:$C$1 *Tất FT(A3,1), LEFT(A3,1), (xem hình), để điền tên Sản 2,MATCH(LEFT(A3, cơng thức $C$10:$D$12 $C$10:$D$12,2,0 Phẩm B3 ta sử dụng cơng 1),$B$10:$B$12,0),2) sai ) ,2,0) thức: Tại Cell A1 có công thức: =If(4>5,"Sai","Đúng"), giá trị Sai *Đúng trả Cell A1 là: Tại địa A1 chứa giá trị ngày tháng năm sinh học sinh Nguyễn Văn Bình *=Year(Now())=2004-A1 =2003-A1 =Now()-A1 12/10/1978, cơng thức sau Year(A1) cho kết số tuổi học sinh Bình: Tại địa A1 chứa giá trị ngày tháng năm sinh học sinh Nguyễn Văn Bình =Year(Today() *=Year(Todeay()) =2007-A1 =Now()-A1 12/10/1978, cơng thức sau )-A1 -Year(A1) cho kết số tuổi học sinh Bình: Tại địa ơ, ta thực hàm tính tốn bị sai FALSE *#NAME #VALUE! #N/A tên hàm xuất thơng báo lỗi là: Tại ô A1 chứa giá trị 12, B2 chứa giá trị 28 Tại C2 ta ban hành cơng thức 50 40 30 *20 =AVERAGE(A1,B2) kết ô C2 là: Câu 765 Tại ô A1 chứa giá trị ngày tháng năm sinh học viên Nguyễn Thị Tý 20/10/1980, công thức sau cho kết số tuổi học viên này: Year(Today())-A1 2006-A1 Now()-A1 *Year(Today())Year(A1) Câu 766 Tại ô A1 có chứa giá trị là: 10/03/2008, giá trị là: Ngày 10 tháng 03 năm 2008 Tháng 10 ngày 03 năm 2008 Tuỳ thuộc vào định dạng người sử dụng *Chỉ có câu C Số *Chuỗi Logic Công thức Số Ngày Tháng Năm *Cả A B Cả A B *Số Chuỗi Logic Công thức "DA NANG" FALSE #VALUE *"D" "DA NANG" FALSE *"G" #VALUE Câu 767 Câu 768 Câu 769 Câu 770 Câu 771 Tại A1 có chứa giá trị là: 29/02/2007, với quy định kiểu ngày tháng năm DD/MM/YYYY A1 chứa giá trị kiểu: Tại A1 có chứa giá trị là: 29/02/2008, với quy định kiểu ngày tháng năm DD/MM/YYYY A1 chứa giá trị kiểu: Tại A1 có chứa giá trị là: 29/02/2008, với quy định kiểu ngày tháng năm DD/MM/YYYY ô A1 chứa giá trị kiểu: Tại ô A1 nhập chuỗi "DA NANG", cho biết kết thực công thức =LEFT(A1): Tại ô A1 nhập chuỗi "DA NANG", cho biết kết Câu 772 Câu 773 Câu 774 Câu 775 Câu 776 Câu 777 thực công thức =RIGHT(A1): Tại ô A1 nhập chuỗi "VAN HOA", Cho biết kết thực lệnh ="Left(A1) là: Tại ô A1, ta nhập giá trị sau: 13/12/2004 Vậy ô A1 chứa giá trị kiểu: VAN HOA Number VAN Date #VALUE! *V Text *Khơng biết kiểu liệu điều phụ thuộc vào cách thiết lập cấu hình Windows ControlPanel Tại ô A2, ta ban hành công thức =Mid("ABCDE",3,2)&Right(Le "BCDCD" "BCBC" *"CDCD" "DEDE" ft("ABCDE",4),2) Kết trả ô A2 là: Tại ô A5 nhập chuỗi "TIN HOC", cho biết kết thực "T" False #Value *"C" lệnh:=RIGHT(A5): Tại B2 có cơng thức: =C1*=E3=D3=D3VLOOKUP(A3,$E$10:$G$12,3, =C3VLOOKUP(C VLOOKUP(C5,$ VLOOKUP(D5, 0)-$E2 Khi chép công thức VLOOKUP(C5,$E$10 5,$E$10:$G$1 E$10:$G$12,3,0) $E$10:$G$12,3 đến D4 ta có cơng thức :$G$12,3,0)-$E4 2,3,0)-$E4 -$E4 ,0)-$E4 nào: Tại B3 có cơng thức =F4+SUMIF($C$2:$C *=F4+SUMIF =F4+SUMIF($C$ =F5+SUMIF($ =D2+SUMIF($C$2:$C$6,A5,$E $6,C7,$E$2:$E$6)($C$2:$C$6,C 2:$C$6,E7,$E$2: C$2:$C$6,C7,$ $2:$E$6)-C$3 chép công D$5 7,$E$2:$E$6) $E$6)-E$3 E$2:$E$6)-E$3 thức đến D5 có cơng -E$3 thức nào: Câu 778 Câu 779 Câu 780 Câu 781 Câu 782 Câu 783 Câu 784 Tại B3 có cơng thức: =SUMIF($C2:$C6,C7,$E$2:$E$ =SUMIF($C$ =SUMIF($C$2:$C$6, 6) Khi chép công thức 4:$C$8,E9,$E C9,$E$4:$E$8) đến ô D5 công thức $2:$E$6) biến đổi thành: Tại ô C12 ta nhập vào giá trị là: S24 Vậy ô C12 chứa liệu Thời Gian Số kiểu: Tại C2 có cơng thức: = E1=I1SumIf($B$2:$B$8,F13,$G$2:$G *=I5SumIf($B$2:$ $8)+A$10 Khi chép công SumIf($B$2:$B$8,J17 B$8,J15,$G$2 thức đến G6 có cơng ,$G$2:$G$8)+$E$10 :$G$8)+A$10 thức nào: Tại E4 có cơng thức =A2B$1+$C2+A15, chép =B3-C$1+ =B2-C$1+$C2+B15 cơng thức đến E5 có công thức $C3+B16 là: Thao tác lọc liệu View - Filter Format - Filter thực ta chọn: Thao tác sau cho phép Chọn Insert ẩn/hiện công thức cửa Chọn View - Toolbars Toolbars sổ bảng tính: Chọn tất Thao tác sau cho phép Bấm tổ hợp phím cột có chọn tất có Ctrl+A bảng bảng tính: tính *=SUMIF($C4:$ C8,E9,$E$2:$E$ 6) =SUMIF($C$2: $C$6,C9,$E$2: $E$6) Ngày Tháng Năm *Chuỗi =I5=I1SumIf($B$2:$B$ SumIf($B$2:$B 8,J17,$G$2:$G$8 $8,J15,$G$2:$ )+A$10 G$8)+$E$10 =A3-B$1+ $C3+A15 *=A3-B$1+ $C3+A16 Edit- Filter *Data- Filter Chọn Tools Formula Bar *Chọn View Formula Bar Chọn tất hàng có bảng tính *Tất thao tác Câu 785 Câu 786 Câu 787 Câu 788 Câu 789 Câu 790 Câu 791 Câu 792 Câu 793 Câu 794 Thao tác sau cho phép lưu bảng tính: Thao tác sau cho phép thục việc xếp liệu bảng tính: Thao tác xếp có tác dụng liệu kiểu: Theo mặc định, ký tự dạng chuỗi được: Theo mặc định, ký tự dạng số được: Tổ chức bảng tính điện tử WorkSheet theo dạng bảng bao gồm: Tốn tử "&" Excel dùng để: Tổng số cột có WorkSheet là: Trần Thanh Phương có kết học tập cuối năm với ĐTB = 7.0, với công thức xếp loại học tập sau: =IF(ĐTB
- Xem thêm -

Xem thêm: 840 cau trac nghiem tin hoc co dap an thi cong chuc viên chức chắc chắn đỗ, 840 cau trac nghiem tin hoc co dap an thi cong chuc viên chức chắc chắn đỗ

Từ khóa liên quan