tiểu luận chính sách người khuyết tật

19 237 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 13:52

Chính sách của nhà nước đóng vai trò như là cầu nối để người khuyết tật để họ có thể dễ dàng hoà nhập với cộng đồng và xã hội từ đó phát huy được khả năng của mình. Chính vì những lý do đó để làm rõ “chính sách giải quyết học nghề và việc làm cho người khuyết tật là rất cần thiết.Tiểu luận được thực hiện bằng phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp để xử lý tài liệu thu thập, so sánh và minh hoạ bằng biểu đồ, sơ đồ, tham khảo tài liệu có liên quan đến người khuyết tật tại tỉnh Đồng Nai như kế hoạch trợ giúp người khuyết tật của UBND tỉnh Đồng Nai giai đoạn 20132015 1 I Đặt vấn đề Người khuyết tật người bị khiếm khuyết nhiều phận thể hay nhiều chức phận thể bị suy giảm Do khuyết tật nên họ gặp nhiều khó khăn sống sinh hoạt, học tập, lao động tham gia hoạt động xã hội Do việc đảm bảo bình đẳng việc thực quyền nghĩa vụ kinh tế, trị, văn hố, xã hội người khuyết tật nghĩa vụ gia đình, xã hội nhà nước Là mắt xích quan trọng sách an sinh xã hội, với truyền thống nhân đạo dân tộc, người khuyết tật nhận quan tâm Đảng Nhà nước ta Việt Nam nước phát triển, chịu ảnh hưởng nặng nề sau chiến tranh, với tác động ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, thiên tai, dịch bệnh, người khuyết tật ngày tăng lên Đồng Nai tỉnh chịu ảnh hưởng nhiều từ tác động Thời gian qua tỉnh Đồng Nai quan tâm, tạo điều kiện cho người khuyết tật, có sống sống "tàn không phế", thụ hưởng chế độ ưu đãi vật chất lẫn tinh thần theo Nghị định 67/2007 Nghị định 13/2010 Chính phủ Toàn tỉnh thực trợ cấp thường xuyên cho 3000 người khuyết tật nặng Hiện nay, người khuyết tật gặp nhiều khó khăn, hội tiếp cận hoạt động, dịch vụ nhằm nâng cao lực, tạo thuận lợi cho việc hội nhập đời sống cộng đồng Bản thân người khuyết tật hội nhập vào sống cộng đồng nỗ lực thân mà cần quan tâm chia sẻ, tạo thuận lợi từ gia đình, cộng đồng xã hội Chính sách nhà nước đóng vai trò cầu nối để người khuyết tật để họ dễ dàng hoà nhập với cộng đồng xã hội từ phát huy khả Chính lý để làm rõ “chính sách giải học nghề việc làm cho người khuyết tật" cần thiết Tiểu luận thực phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp để xử lý tài liệu thu thập, so sánh minh hoạ biểu đồ, sơ đồ, tham khảo tài liệu có liên quan đến người khuyết tật tỉnh Đồng Nai kế hoạch trợ giúp người khuyết tật UBND tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2013-2015, báo cáo Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội, hoạt động với tổ chức nước nhằm hỗ trợ việc làm an sinh xã hội cho người khuyết tật II Nội dung II.1 Khái niệm, nội dung sách II.1.1 Khái niệm người khuyết tật Theo DDA (Đạo luật chống phân biệt đối xử với người khuyết tật) thì: Người khuyết tật (tiếng Anh: People with disability) người có nhiều khiếm khuyết thể chất tinh thần mà gây suy giảm đáng kể lâu dài đến khả thực hoạt động, sinh hoạt hàng ngày Theo Pháp lệnh người khuyết tật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam định nghĩa người khuyết tật sau: “Không phân biệt nguồn gốc gây khuyết tật, người khuyết tật người bị khiếm khuyết hay nhiều phận thể chức biểu dạng khuyết tật khác nhau, làm suy giảm khả hoạt động, khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp nhiều khó khăn” II.1.2 Khái niệm việc làm Ở Việt Nam, khái niệm việc làm quy định Điều 13 Bộ luật lao động: “Mọi hoạt động lao động tạo nguồn thu nhập không bị pháp luật cấm thừa nhận việc làm” II.1.3 Khái niệm sách Chính sách việc làm tổng thể quan điểm, tư tưởng mục tiêu, giải pháp công cụ nhằm sử dụng lực lượng lao động tạo việc làm cho lực lượng lao động đó, nói cách khác sách việc làm thể chế hóa pháp luật Nhà nước lĩnh vực lao động việc làm, hệ thống quan điểm, phương pháp mục tiêu giải pháp giải việc làm cho người lao động 3 II.1.4 Nội dung sách dạy nghề việc làm II.1.4.1 Dạy nghề người khuyết tật Nhà nước bảo đảm để người khuyết tật tư vấn học nghề miễn phí, lựa chọn học nghề theo khả năng, lực bình đẳng người khác Cơ sở dạy nghề có trách nhiệm cấp văn bằng, chứng chỉ, công nhận nghề đào tạo người khuyết tật học hết chương trình đào tạo đủ điều kiện theo quy định thủ trưởng quan quản lý nhà nước dạy nghề Cơ sở dạy nghề tổ chức dạy nghề cho người khuyết tật phải bảo đảm điều kiện dạy nghề cho người khuyết tật hưởng sách ưu đãi theo quy định pháp luật Người khuyết tật học nghề, giáo viên dạy nghề cho người khuyết tật hưởng chế độ, sách theo quy định pháp luật II.1.4.2 Việc làm người khuyết tật Nhà nước tạo điều kiện để người khuyết tật phục hồi chức lao động, tư vấn việc làm miễn phí, có việc làm làm việc phù hợp với sức khỏe đặc điểm người khuyết tật Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân không từ chối tuyển dụng người khuyết tật có đủ tiêu chuẩn tuyển dụng vào làm việc đặt tiêu chuẩn tuyển dụng trái quy định pháp luật nhằm hạn chế hội làm việc người khuyết tật Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động người khuyết tật tùy theo điều kiện cụ thể bố trí xếp cơng việc, bảo đảm điều kiện môi trường làm việc phù hợp cho người khuyết tật 4 Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động người khuyết tật phải thực đầy đủ quy định pháp luật lao động lao động người khuyết tật Tổ chức giới thiệu việc làm có trách nhiệm tư vấn học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho người khuyết tật Người khuyết tật tự tạo việc làm hộ gia đình tạo việc làm cho người khuyết tật vay vốn với lãi suất ưu đãi để sản xuất kinh doanh, hướng dẫn sản xuất, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm theo quy định Chính phủ Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên người khuyết tật hỗ trợ cải tạo điều kiện, môi trường làm việc phù hợp cho người khuyết tật; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp; vay vốn với lãi suất ưu đãi theo dự án phát triển sản xuất kinh doanh; ưu tiên cho thuê đất, mặt bằng, mặt nước miễn, giảm tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước phục vụ sản xuất, kinh doanh theo tỷ lệ lao động người khuyết tật, mức độ khuyết tật người lao động quy mô doanh nghiệp Nhà nước khuyến khích quan, tổ chức doanh nghiệp nhận người khuyết tật vào làm việc Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động người khuyết tật hưởng sách ưu đãi theo quy định Chính phủ quy định chi tiết sách khuyến khích quan, tổ chức doanh nghiệp nhận người khuyết tật vào làm việc quy định II.2 Thực trạng dạy nghề, việc làm người khuyết tật tỉnh Đồng Nai Thực trạng Theo báo cáo kết điều tra, rà soát NKT, TEKT năm 2013 cộng II.2.1 đồng dân cư Trung tâm, sở BTXH sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai, tồn tỉnh có 23.235 người khuyết tật, chiếm 0,93% dân số toàn tỉnh (Nam Số Lượng Người Khuyết Tật 13.846, Nữ 9.389) biểu đồ Chia theo độ tuổi: Từ đến 16 tuổi có 2.460 người; từ 16 đến 60 tuổi có 15.471 người; 60 tuổi có 5.296 người, có 4.746 người khuyết tật đặc biệt nặng, 18.489 người khuyết tật nặng tương đối nặng, bao gồm dạng tật sau: biểu đồ Từ 16 tuổi đến đến 60 có tổng số 15.259 người độ tuổi lao động (Nam 9.282, Nữ 5.977), Biểu đồ Nhu cầu nguyện vọng chăm sóc sức khỏe; phục hồi chức 3.070 người; học văn hóa 207 người; học nghề 587 người; tìm việc làm 942 người; trợ cấp BTXH 4.834 người nguyện vọng khác 822 người (Vay vốn SXKD, hỗ trợ tư vấn việc làm, hòa nhập cộng đồng ) Về học nghề: Thực Đề án số 1956 Chính phủ, Sở Lao động – Thương binh Xã hội tỉnh Đồng Nai triển khai công tác đào tạo nghề cho địa bàn tỉnh, ngồi hỗ trợ tiền ăn tiền xe lại Nghề học người khuyết tật chủ yếu may công nghiệp, pha chế thức uống, massage, vi tính, đan mây tre, làm tranh gạo, in lụa tự kinh nhà Về việc làm: Trong năm qua, Sở Lao động – Thương binh Xã hội giới thiệu vào công ty làm việc cho 1200 người khuyết tật, nhiều công ty may giầy da xuất II.2.2 Nguyên nhân II.2.2.1 Trình độ văn hóa Nhìn chung trình độ học vấn người khuyết tật thấp Xét theo giới tính người khuyết tật nam giới có trình độ học vấn cao so với người khuyết tật nữ giới cấp học cao khoảng cách chênh lệch trình độ văn hoá nam giới nữ giới lớn, cấp Phổ thông trung học, tỷ lệ nam giới đạt trình độ cao gần lần so với nữ giới Xét theo dạng khuyết tật: tỷ lệ chưa biết chữ cao dạng khuyết tật nhận thức Trong nhóm dạng tật nhóm dạng tật vận động có trình độ văn hố cao Như rõ ràng nhóm dạng tật khác khả học tập có khác biệt, sách hỗ trợ cần lưu ý khác biệt Trình độ học vấn người khuyết tật thấp khơng có xu hướng cải thiện tương lai khơng có biện pháp hỗ trợ tích cực từ phía gia đình cộng đồng xã hội Trình độ chun mơn kỹ thuật Phần lớn người khuyết tật chưa qua đào tạo nghề Về tương lai tình trạng II.2.2.2 khơng qua đào tạo nghề người khuyết tật khó cải thiện mà nhu cầu học nghề người khuyết tật thấp Đa số người khuyết tật rơi vào vào gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn, khơng có phương tiện lại, khơng có người đưa đón, đặc biệt nhóm người khuyết tật vùng sâu, vùng xa lại khó khăn hơn, việc học văn hóa, học nghề tham gia hoạt động khác hòa nhập khác không thực Việc tuyên truyền đường lối, sách pháp luật trực tiếp cho nhóm người khuyết tật vùng sâu, vùng xa không thực họ không tập trung, truyền thông gián tiếp qua hệ thống đài phát phát khu vực hạn chế, nên họ thường thiếu thông tin đường lối, sách, pháp luật người khuyết tật Người khuyết tật thường tự ty, mặc cảm, tiếp xúc với cộng đồng xã hội, rào cản lớn người khuyết tật, họ khơng trợ giúp pháp lý khơng xóa bỏ rào cản để tạo điều kiện cho họ hòa nhập với cộng đồng II.3 Sự tiếp cận sách Người khuyết tật Đã triển khai thực tốt công tác trợ giúp người khuyết tật, như: Trợ giúp xã hội, học nghề, giải việc làm… Thông qua hệ thống truyền thông trực tiếp gián tiếp, nên người khuyết tật hiểu biết sách đảng, pháp luật nhà nước xóa tự ty, mặc cảm để hòa nhập với cộng đồng xã hội; Chính sách trợ giúp học nghề hỗ trợ vốn khơng hồn lại vốn vay thơng qua Ngân hàng sách Xã hội giúp cho người khuyết tật kinh doanh thành đạt, có thu nhập, ổn định sống, khơng lệ thuộc vào gia đình xã hội Cơng tác đào tạo nghề, giải việc làm giúp cho người khuyết tật có thu nhập cao, xóa bỏ tự ty, mặc cảm tuyệt đối tin tưởng vào đường lối sách đảng, pháp luật Nhà nước, gương lao động sáng tạo, điển hình người khuyết tật ngày đơng Từ tháng 3-2014, tỉnh thành lập Ban Vận động doanh nghiệp tiếp nhận người lao động khuyết tật vào làm việc Đến nay, ngày có nhiều doanh nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi nhận lao động khuyết tật vào làm việc Theo báo “Người Lao Động” tỉnh Đồng Nai người khuyết tật tạo hội việc làm ổn định Chị Bùi Thị Thanh Thủy, công nhân Công ty Changshin Việt Nam bộc bạch: “Năm 17 tuổi, bị cánh tay phải sau tai nạn giao thơng Tơi lo với hồn cảnh khó tìm việc làm, thấy nhiều doanh nghiệp Đồng Nai tiếp nhận lao động khuyết tật nên tơi tập làm việc cánh tay lại Năm 2008, Công ty Chang Shin nhận vào làm việc Hiện làm công nhân năm, thu nhập tháng gần triệu đồng Tơi nghĩ, người khuyết tật sức lao động muốn làm việc, vấn đề cộng đồng cần tạo cho hội thử sức” Cũng chị Thủy, chị Trần Thị Trinh, công nhân Công ty TNHH Unipax (KCN Amata) khát khao làm việc để tự nuôi sống thân Chị chồng Lâm Văn Tâm người khuyết tật có năm làm cơng nhân với thu nhập ổn định Vượt qua tự ti với đôi chân bại liệt, anh chị siêng năng, chịu khó học hỏi Mỗi ngày vào xưởng chị người hỗ trợ đẩy xe lăn, trước so với thời gian quy định trả lương xứng đáng Những năm trở lại đây, nhiều doanh nghiệp FDI bắt đầu quan tâm nỗ lực tạo việc làm cho lao động khuyết tật Đến thời điểm này, có hàng chục doanh nghiệp tiếp nhận người khuyết tật vào làm việc Điển Cơng ty Changshin Việt Nam (100% vốn đầu tư Hàn Quốc, đóng KCN Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) sử dụng 335 lao động khuyết tật, Công ty Sanlim Furniture Việt Nam (KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom) có 36 người khuyết tật làm việc Ngồi ra, Cơng ty Taekwang Vina (KCN Biên Hòa 2), Công ty Pousung Việt Nam (Khu công nghiệp Bàu Xéo), Cơng ty TNHH Watabase Weeding (KCN Biên Hòa 2)… sử dụng nhiều lao động khuyết tật Theo Sở LĐ-TBXH, đến thời điểm này, doanh nghiệp địa bàn tỉnh Đồng Nai tiếp nhận 1.600 lao động khuyết tật vào làm việc với mức lương từ 3,5 triệu đồng/tháng đến triệu đồng/tháng Trong số này, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) sử dụng 1.200 lao động khuyết tật Tại Công ty Sanlim Furniture Việt Nam, từ năm 2009, doanh nghiệp bắt đầu tuyển dụng lao động khuyết tật, đến thời điểm này, doanh nghiệp tiếp nhận gần 40 người khuyết tật (các dạng tật khiếm thính, bị cụt chân, cụt tay…) vào làm việc với thu nhập từ 4,8 đến 6,3 triệu đồng/tháng Thời gian qua, công ty tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho lao động khuyết tật cho phép lao động khuyết tật xuống ca trước 20 phút để ăn cơm, Giờ bắt đầu làm việc người khuyết tật trễ so với người thường Thuyết phục doanh nghiệp nhận người khuyết tật đa số người khuyết tật ln cố gắng, chăm làm việc, hồn thành nhiệm vụ giao Tuy nhiên, có số lao động dù công ty nhận vào làm tâm lý mặc cảm, số người gia đình bảo bọc, khiến họ chán nản, thiếu động lực lao động, tự ý xin nghỉ việc Về góc độ doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp FDI đề sách riêng nhằm hỗ trợ, phát huy lực làm việc người khuyết tật Song số doanh nghiệp chưa nắm thơng tin sách pháp luật liên quan đến lao động khuyết tật Doanh nghiệp băn khoăn giải pháp an toàn lao động, chống cháy nổ tuyển người khuyết tật vào làm việc Trước tình hình đó, từ tháng 3-2014, tỉnh thành lập Ban Vận động doanh nghiệp tiếp nhận người lao động khuyết tật vào làm việc Sau tháng hoạt động, Ban tổ chức tuyên truyền sách pháp luật chủ trương Nhà nước công tác hỗ trợ người khuyết tật Tổ chức gặp gỡ gần 40 doanh nghiệp Đồng Nai để vận động công ty tiếp nhận người khuyết tật vào làm việc Trong số doanh nghiệp mà Ban Vận động đến làm việc, có gần 20 doanh nghiệp sử dụng lao động khuyết tật Các doanh nghiệp lại sau tuyên truyền tuyển dụng 32 lao động vào làm việc Để hỗ trợ người khuyết tật có khả lao động làm việc lâu dài, thời gian tới, Ban Vận động tăng cường gặp gỡ, khuyến khích doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp FDI để tăng cường thuyết phục tiếp nhận lao động khuyết tật Đồng thời, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề song song với việc hỗ trợ, giới thiệu người khuyết tật vào làm việc công ty II.4 Nguồn lực tỉnh Đồng Nai việc triển khai sách II.4.1 Nguồn lực tài Theo kế hoạch số 997/KH-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2013 tỉnh Đồng Nai, kinh phí huy động để thực kế hoạch trợ giúp người khuyết tật tỉnh giai đoạn 2013 - 2015 dự kiến 56.620 triệu đồng, đó: Ngân sách Nhà nước 30.720 triệu đồng, (Trung ương: 1.500 triệu đồng để thực cơng tác tun truyền, xây dựng mơ hình; ngân sách tỉnh 22.900 triệu đồng (để thực sách BTXH 21.000 triệu đồng; tổ chức hội nghị sơ tổng kết, thi đua khen thưởng, hướng dẫn, kiểm tra giám sát 1.500 triệu đồng; ngân sách huyện 3.300 triệu đồng (100 triệu/1 huyện/1 năm); ngân sách xã 3.420 triệu đồng (20 triệu đồng/xã /năm); huy động tổ chức Quốc tế, tổ chức phi phủ: 15.000 triệu đồng; tổ chức từ thiện xã hội Hội: Chữ thập đỏ, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội hỗ trợ NKT vươn lên, Quỹ BTTE… là: 9.000 triệu đồng; 500 gia đình NKT hỗ trợ sinh kế sản xuất kinh doanh 500 triệu đồng (1 triệu đồng/hộ/3 năm); hàng, quà, vật quy tiền 1.000 triệu đồng (kèm theo phụ lục dự toán kinh phí) Nguồn ngân sách nhà nước, đơn vị tính: Triệu đồng TT Hoạt động Kinh 2013 - 2015 2013 2014 2015 10 phí nhà Cơng tác tổ chức chế, nghiên cứu ban hành sách Khảo sát, bổ sung NKT nhẹ; nước 500 100 150 250 400 100 200 100 2.100 500 800 800 nghề, việc làm sách 27.720 9.400 9.100 9.220 BTXH, an sinh xã hội Tổng cộng 30.720 10.100 10.250 10.370 hoàn thiện phần mềm, nâng cấp phục vụ quản lý số liệu NKT Nâng cao lực truyền thơng, Xây dựng mơ hình hỗ trợ NKT Hỗ trợ y tế, giáo dục, học Nguồn vận động, đơn vị tính: Triệu đồng TT Hoạt động Công tác tổ chức chế, nghiên cứu ban hành sách Khảo sát, bổ sung TKT nhẹ; hoàn thiện phần mềm, nâng cấp phục vụ quản lý số liệu TKT Nâng cao lực truyền thơng, xây dựng mơ hình điểm Hỗ trợ y tế, giáo dục, học nghề, việc làm sách Vận động 2013 - 2015 2013 2014 2015 2.000 600 700 1.000 200 800 2.900 900 1.000 1.000 7.500 8.100 25.500 5.700 10.000 9.800 19.600 4.000 700 BTXH, an sinh xã hội Tổng cộng 11 Nguồn kinh phí ngân sách vận động hỗ trợ học nghề việc làm mức cao, đánh giá quan tâm quyền địa phương việc thực sách cho Người khuyết tật ln ưu tiên II.4.2 Nguồn lực người công tác tổ chức chế sách Tiếp tục củng cố ban đạo thực Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật cấp tỉnh ban điều hành huyện, thị xã Long Khánh thành phố Biên Hòa đảm bảo phối hợp ngành, đồng thời tăng cường công tác hướng dẫn, giám sát đánh giá việc triển khai thực sở Củng cố mạng lưới cộng tác viên làm công tác quản lý trường hợp, tham vấn cộng đồng xã, phường, thị trấn Mỗi xã, phường, thị trấn có 04 cộng tác viên (cán Lao động - Thương binh Xã hội, cán Giáo dục - Đào tạo, Cán Trạm Y tế, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ Hội Nạn nhân chất độc da cam) Huy động nguồn lực kinh phí để tập huấn công tác xã hội với người khuyết tật, hỗ trợ trì mạng lưới cộng tác viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Ban hành, bổ sung, điều chỉnh quy định chế độ bồi dưỡng cho giáo viên dạy hòa nhập, ưu tiên tăng định biên cho trường có dạy hòa nhập chun biệt, chế độ đãi ngộ cho sở dạy nghề sở sản xuất tư nhân có nhận dạy nghề cho người khuyết tật, quy định chế độ hỗ trợ cho người khuyết tật tham gia học nghề, quy chế dạy nghề linh hoạt người khuyết tật (quy trình, thời gian đào tạo…), thực chế độ ưu tiên nước sạch, vệ sinh môi trường phù hợp gia đình có người khuyết tật Hỗ trợ số trường, trung tâm dạy nghề tỉnh tiếp tục xây dựng, hoàn chỉnh chương trình đào tạo nghề phù hợp với lực người khuyết tật Cung cấp trang thiết bị đào tạo chuyên sâu phù hợp với ngành nghề dành cho người khuyết tật sở dạy nghề có nhận đào tạo cho người khuyết tật Tư vấn nghề cho 100% người khuyết tật độ tuổi lao động có khả học nghề để có lựa chọn nghề phù hợp với tình trạng khuyết tật sức khoẻ Tổ chức dạy nghề cho 60% người khuyết tật tư vấn 12 Vận động 100% sở dạy nghề Nhà nước, tư nhân 10% sở sản xuất tư nhân nhận dạy nghề cho người khuyết tật Vận động sở sản xuất (đặc biệt Cơ quan, Doanh nghiệp Nhà nước) nhận người khuyết tật qua đào tạo nghề vào làm việc, giới thiệu II.5 việc làm cho người khuyết tật đào tạo sở dạy nghề Khó khăn, giải pháp việc triển khai sách học nghề, việc làm cho Người khuyết tật tỉnh Đồng Nai II.5.1 Khó khăn Bên cạnh khơng người khuyết tật gặp khó khăn q trình tiếp cận hội học nghề, tìm việc làm, người khuyết tật gặp nhiều khó khăn Thiếu thơng tin học nghề, việc làm trở ngại, người khiếm thính Để khắc phục cần có quan tâm gia đình, đồn thể, tổ chức hội, quyền địa phương giới thiệu, cung cấp thông tin cho người khuyết tật, điều không mong đợi Cùng với thân người khuyết tật tự ti không mạnh dạn liên hệ chủ động đề nghị giới thiệu, giúp đỡ Rào cản giao thông thách thức không nhỏ Quy định cấm xe bánh chở hàng, đồng thời lại chưa có giải pháp tháo gỡ thỏa đáng khiến phận người khuyết tật sống nghề chở hàng xe ba bánh việc, khơng có thu nhập chưa chuyển đổi nghề khác phù hợp Đi lại giao thông cơng cộng xe bt khơng tiếp cận được, thái độ phục vụ thờ Đến lại đường hàng khơng trường hợp bị từ chối phục vụ Khó khăn lại đồng nghĩa với khó khăn tìm kiếm việc làm (trừ số người làm lĩnh vực công nghệ thông tin, nhận gia công nhà ) Rào cản môi trường xây dựng như: Trụ sở nơi làm việc, sở học nghề khơng có lối người khuyết tật Rào cản nhận thức hầu hết chủ doanh nghiệp cho sử dụng người khuyết tật thêm nặng trách nhiệm, tốn Còn địa phương tồn nhận thức giải việc làm cho người lành chưa xong, lo cho người khuyết tật Nhận thức sai lầm, tình trạng thất nghiệp tồn xã hội, không giải triệt để Nếu việc phải chờ lo cho xong người lành đến người khuyết tật họ khơng có hội việc làm 13 Quy định người khuyết tật làm việc 7h/ngày kiến nhiều doanh nghiệp ngại tuyển dụng người khuyết tật khơng đảm bảo hoạt động sản xuất bình thường Với số cơng việc đòi hỏi trình độ cao, người khuyết tật đáp ứng không quan tâm đào tạo người khuyết tật tự tạo việc làm gặp nhiều khó khăn tiếp cận vốn vay Ngân hàng Chính sách khơng có tài II.5.2 sản chấp, thủ tục vay vốn phức tạp Giải pháp hỗ trợ cho Người khuyết tật trình dạy nghề, việc làm Để cải thiện tình trạng trên, nâng cao hội cho người khuyết tật học nghề, có việc làm cần phối hợp đồng bộ, có hiệu ngành hữu quan quan tâm cộng đồng Phải phổ cập nâng cao trình độ văn hóa cho người khuyết tật, tạo điều kiện cho họ học tập học cao tốt Cần đào tạo cho Người khuyết tật (NKT) trình độ văn hóa Đào tạo nghề phải gắn với tạo việc làm, có thu nhập Quan tâm đến vấn đề can thiệp sớm, phục hồi chức từ nhỏ để tránh khuyết tật nặng, tránh gây khó khăn học nghề tìm việc làm sau Tạo điều kiện cho NKT lại thuận lợi Các quan, doanh nghiệp, sở giáo dục, đào tạo, dạy nghề phải sửa chửa, cải tạo sở vật chất để NKT tiếp cận sử dụng Nếu chung ngành nghề, môi trường làm việc, quan tâm chia ưu tiên chút cho người NKT Thay đổi nhận thức chủ sử dụng lao động khả làm việc NKT, thay đổi định kiến cho NKT không đảm bảo sức khỏe làm việc, nhận NKT thêm phiền phức, tốn kém, kinh doanh khơng có lãi Bên cạnh lợi ích việc sử dụng lao động NKT, cần phải nhận thức trách nhiệm xã hội Vì khơng làm việc NKT phải sống phụ thuộc, gánh nặng gia đình cộng đồng Thơng tin dạy nghề, việc làm cho NKT phải đến NKT Nên thông qua tổ chức tự lực NKT, tổ chức NKT để tuyên truyền chương trình, dự án, khóa học nghề, tuyển dụng NKT để họ nắm thông tin đăng ký tham dự Cần tổ chức nhiều hội chợ việc làm, ngày hội tuyển dụng dành cho NKT Tiếp tục hồn thiện sách cần nghiên cứu, có chế phù hợp việc NKT làm việc giờ/ngày Cần có quy định ngành nghề dành riêng cho NKT 14 Cần chặt chẽ quy định tổ chức dạy nghề cho NKT như: Giáo án phù hợp, sách thỏa đáng cho giáo viên dạy văn hóa, dạy nghề, phiên dịch cho người khiếm thính Thời gian học nghề NKT cần phải linh hoạt, tăng thêm thời gian so với người không khuyết tật Tạo điều kiện cho NKT tiếp cận nguồn vốn vay, hỗ trợ kinh phí cho tổ chức tự lực, sở sản xuất kinh doanh NKT Đặc biệt quan tâm tạo điều kiện cho đơn vị, sở NKT tự tạo việc làm phát triển như: Cho họ tham gia thực dự án, chương trình việc làm cho NKT; ưu đãi vốn, thuế, mặt bằng, địa điểm tổ chức sản xuất, tham gia tập huấn quản lý Khơng nên dành sách ưu đãi sở sản xuất, kinh doanh mà nên mở rộng sách ưu đãi sở NKT lĩnh vực như: dịch vụ du lịch, dịch vụ tư vấn, Vì nay, NKT có mặt tham gia vào lĩnh vực sống Lồng ghép vấn đề việc làm cho NKT vào chương trình xóa đói giảm nghèo, giải việc làm cho lao động nông thôn Phải tách riêng kinh phí dạy nghề để tạo tạo việc làm cho NKT, khơng để chung với kinh phí hỗ trợ cho nông dân Tạo thuận lợi ưu tiêu thụ, tìm đầu cho sản phẩm đảm bảo chất lượng NKT sản xuất, tương tự ưu tiên dành đường, chỗ đỗ xe Cho NKT Có sách khuyến khích dạy nghề cho NKT cộng đồng Vì phần lớn NKT sống gia đình, gắn với cộng đồng dân cư nên hướng dạy nghề, tạo việc làm cho NKT cộng đồng thích hợp thuận tiện Đầu tư nâng cao lực, trang thiết bị kiến thức, kỹ năng, tay nghề, phát huy tài lao động NKT Với NKT vùng xâu, vùng xa, khu vực nông thôn, nên quan tâm nâng thành tầm chiến lược cấp quốc gia thực "Chương trình tạo việc làm chỗ", tạo điều kiện cho NKT gia đình họ tự tạo việc làm Người khuyết tật (NKT) đối tượng xã hội tồn Dạy nghề tạo việc làm, hỗ trợ, giúp đỡ NKT ổn định sống, hòa nhập với cộng đồng việc làm có ý nghĩa trị, kinh tế, xã hội tính nhân văn sâu sắc Để làm tốt việc này, theo ý kiến chun gia cần phải có khảo sát, thống kê phân loại NKT theo dạng tật khả lao động, từ nghiên cứu ban hành 15 danh mục nghề đào tạo phù hợp, phát triển mơ hình dạy nghề tạo việc làm cho NKT Nếu NKT khu vực thành thị có hội tìm việc làm phù hợp nhiều cơng ty với mơ hình loại hình cơng việc đa dạng, vùng sâu vùng xa, người khỏe mạnh bình thường muốn tìm cơng việc ổn định điều khó Đây cho khó khăn lớn mà khơng có chung tay cộng đồng, NKT dù có nỗ lực đến đâu khó cảnh thất nghiệp nghèo khó Những năm gần đất nước ngày phát triển hội việc làm cho NKT ngày nhiều quan tâm Nhà nước thông qua sách đời tổ chức tự lập, tổ chức phi phủ Đặc biệt Luật NKT Việt Nam Quốc hội thông qua vào thực tiễn Song song đó, trình độ dân trí, phương tiện giao thơng thông tin đại chúng phát triển mang đến hội học tập cho NKT, cụ thể ngày nhiều sinh viên khuyết tật Câu lạc Sinh viên khuyết tật trường đại học thành lập Người sử dụng lao động có cách nhìn tích cực lực lượng lao động NKT Họ tuyển NKT trình độ lực khơng nhìn vào “khuyết tật”, lòng nhân đạo hay “quen biết” Tuy nhiên, thách thức nhiều Hàng năm, Bộ LĐTB&XH có giao tiêu ngân sách cho Sở LĐ-TB&XH tỉnh thành phố để đào tạo nghề cho NKT, số NKT sau đào tạo khơng có nhiều việc làm nên tình hình khơng cải thiện Câu hỏi đặt Bộ LĐ-TB&XH có đánh giá chất lượng việc đào tạo nghề cho NKT sau khóa học? Trước sau đào tạo nghề có tìm hiểu nhu cầu NKT tình hình thực tế nghề liệu có phù hợp với thực tế? Trình độ lòng nhiệt tình người dạy Đây vấn đề tế nhị người dân ta thường “tơn sư trọng đạo” người dạy nghề khơng đủ trình độ chuyên môn đào tạo “hỏng” học sinh hậu người học thất nghiệp trường Thêm vào đó, thầy phải hiểu tâm lý học trò tránh làm tổn thương họ NKT dễ tổn thương suy diễn hành động, lời 16 nói vơ tình giáo viên Ngồi ra, địa phương có đặc thù riêng nên ngành nghề phải dựa Nghề có đáp ứng với nhu cầu thực tế sống? Có thể “sống” với nghề? Điều quan trọng ngân sách, thời gian đào tạo máy móc thiết bị có trang bị đủ cho việc đào tạo nghề? Thời gian đào tạo nên hiểu thời gian đủ để học viên học, thực hành sáng tạo để sau khóa học, họ thạo nghề kiếm sống từ nghề đào tạo Ngoài sở đào tạo nghề Nhà nước năm gần đây, tổ chức phi phủ tổ chức tự lực NKT tham gia vào việc đào tạo nghề cho NKT Ngồi khó khăn nêu trên, tổ chức lại gặp vấn đề nan giải khác: ý thức NKT gia đình họ Đa số NKT thường mặc cảm tự ti khuyết tật nên ngại xa gia đình học nghề Tâm lý tự ti trở ngại khoảng cách địa lý làm họ e ngại, không muốn vươn lên học nghề không tự tin làm việc tự ni sống gia đình Bên cạnh, hầu hết gia đình NKT gia đình nghèo, nơng thơn, dân trí thấp nên họ khơng khuyến khích con, cháu học nghề mà muốn họ nhà để giữ nhà làm hết việc cho người làm Điều làm tăng cao tỷ lệ thất nghiệp NKT Đây vòng lẩn quẩn mà NKT ln gặp phải Khơng khí nơi làm việc rào cản lớn NKT tìm việc làm Trước tiên, nói thái độ làm việc NKT Bên cạnh số NKT thực làm muốn tự lực, có số NKT làm việc nhà buồn, muốn tìm chỗ đơng người để vui chơi, khơng cần kiếm tiền, có gia đình chu cấp Chính quan điểm nên thái độ làm việc khơng tích cực, khơng nỗ lực, cầu tiến, dẫn đến người sử dụng lao động có suy nghĩ lệch lạc thái độ làm việc NKT, không muốn tuyển dụng Về việc làm: quan chức có liên quan tổ chức dự án xúc tiến việc làm cho người khuyết tật như: tạo nghề phổ biến nghề nghiệp phù hợp cho người khuyết tật, thiết kế xây dựng nhà xưởng nơi làm việc phù hợp để người tàn tật thuộc dạng tật khác tiếp cận 17 được, hỗ trợ sử dụng công nghệ mới, phát triển sản xuất phương tiện phương pháp hỗ trợ người khuyết tật để họ có việc làm trì cơng việc mình, cung cấp khố đào tạo việc làm phù hợp tiếp tục trợ giúp cá nhân dịch vụ phiên dịch, thiết kế, xây dựng chiến dịch nâng cao nhận thức cho công chúng nhằm loại bỏ thái độ tiêu cực hay định kiến công nhân, nhân viên người khuyết tật, có biện pháp cải thiện mơi trường làm việc để phòng ngừa tai nạn hay bệnh nghề nghiệp phải có biện pháp giáo dục, phục hồi chức cho người bị tai nạn nghề nghiệp III Kết luận Trong xã hội có phận người có may mắn, người nghèo, hay bệnh nan y người khuyết tật…sự không may mắn họ nhiều nguyên nhân đưa đến, người khuyết tật, để lý giải nguyên nhân gây khuyết tật có nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như: tai nạn giao thông, thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn lao động, bệnh bẩm sinh…Song Đảng, Nhà nước nhân dân quan tâm cách đưa sách phù hợp để họ tự phát triển thân không gánh nặng cho gia đình, cộng đồng xã hội Chính sách giải học nghề, việc làm cho người lao động khuyết tật quy định pháp lý xây dựng nhằm loại bỏ bất công mà người khuyết tật phải gánh chịu, xóa bỏ chế khiến người khuyết tật bị tách biệt xã hội, đồng thời tăng cường hội việc làm bình đẳng cho họ thị trường lao động Đất nước ta tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế đôi với tiến xã hội công xã hội, lẽ đó, việc chăm lo cho người, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người khuyết tật yêu cầu quan trọng Hơn lúc hết cần phải tổ chức tốt hoạt động thực sách người khuyết tật với hệ thống pháp luật đồng bộ, không rào cản người khuyết tật nói riêng hoạt động thực hệ 18 thống pháp luật nói chung Thực trạng người khuyết tật công tác thực pháp luật người khuyết tật cho thấy có nhiều tiến trình tổ chức thực song đời sống người khuyết tật gặp nhiều khó khăn, việc tiếp cận đầy đủ hoà nhập đời sống xã hội họ nhiều rào cản Thực tế đòi hỏi phải có đổi nhận thức thực pháp luật người khuyết tật giai đoạn Những giải pháp nhằm bảo đảm thực sách người khuyết tật hướng đến việc xác định trách nhiệm từ phía nhà nước vai trò tổ chức xã hội, chủ thể quan trọng q trình thực sách giải việc làm cho người khuyết tật Như vậy, giải việc làm cho người khuyết tật không trông chờ vào tinh thần nhân đạo tổ chức, doanh nghiệp theo chương trình hợp tác dự án với tổ chức nhân đạo ngước ngồi Về phía người khuyết tật phải tự trang bị cho kiến thức, kỹ chuyên môn, sẵn sàng đảm đương công việc nhà tuyển dụng để khẳng định người “tàn mà khơng phế” Đã đến lúc, cần phải có hành lang pháp lý chặt chẽ trách nhiệm người quản lý Có vậy, người khuyết tật hưởng đầy đủ quyền nghĩa vụ pháp lý người lao động bình thường khác, góp phần đưa ước nguyện “hãy đưa chúng tơi hòa nhập với cộng đồng” người khuyết tật trở thành thực Tài liệu tham khảo Báo cáo Sở Lao Động Thương Xã Hội tỉnh Đồng Nai Người Khuyết Tật Luật Người khuyết tật Quốc Hội thơng qua ngày 17/06/2010 có hiệu lực ngày 01/01/2011 Kế hoạch số 9971 trợ giúp người khuyết tật tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2013-2015 Báo vnexpress Báo người lao động Báo tuổi trẻ 19 Hội nghị diễn đàn Người khuyết tật Châu Á Thái Bình Dương năm 2014
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận chính sách người khuyết tật, tiểu luận chính sách người khuyết tật