BT trac nghiem tu luan vat ly 10 CB

45 91 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 11:09

MỤC LỤC Phần tập trắc nghiệm Chương : Động học chất điểm Trang Chương : Động lực học chất điểm Trang Chương : Tónh học vật rắn Trang 11 Chương : Các đònh luật bảo toàn Trang 13 Chương : Chất khí Trang 16 Chương : Cơ sở nhiệt động lực học Trang 19 Chương : Chất rắn, chất lỏng chuyển thể Trang 22 Phần tập tự luận Chương Trang 25 Chương Trang 28 Chương Trang 33 Chương Trang 34 Chương + Trang 36 Ôn tập Trường THPT Lương Thế Vinh Tổ: Lí – Tin – CN GV : lê tùng ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HKI Vật10 cb Chương : ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Câu Vận tốc gọi vận tốc trung bình ? A Vận tốc đạn khỏi nòng súng B Vận tốc trái banh sau cú sút C Vận tốc đích vận động viên chạy 100 m D Vận tốc xe hai đòa điểm Câu "Lúc 13 10 phút ngày hôm qua, xe chạy quốc lộ 1, cách Long An 20km" Việc xác đònh vò trí xe thiếu yếu tố ? A Chiều dương đường B Mốc thời gian C Vật làm mốc D Thước đo đồng hồ Câu Trong phương trình sau đây, phương trình mô tả chuyển động thẳng nhanh dần ? A x = 4t B x = -3t2 - C x = 5t + D x = t2 – 3t Câu Trường hợp coi vật chất điểm ? A Trái Đất chuyển động tự quay quanh trục B Hai bi lúc va chạm với C Xe chở khách chạy bến D Viên đạn chuyển động không khí Câu Phương trình chuyển động chất điểm dọc theo trục Ox có dạng : x = + 60 t ( x đo km, t đo giờ) Chất điểm xuất phát từ điểm chuyển động với vận tốc ? A Từ điểm M, cách O 5km, với vận tốc 60km/h B Từ điểm M, cách O 5km, với vận tốc 5km/h C Từ điểm O, với vận tốc 60km/h D Từ điểm O, với vận tốc 5km/h Câu Trong trường hợp coi máy bay chất điểm ? A Chiếc máy bay bay thử nghiệm B Chiếc máy bay trình hạ cánh xuống sân bay C Chiếc máy bay bay từ Hà Nội Tp Hồ Chí Minh D Chiếc máy bay chạy sân bay Câu Hai ô tô xuất phát lúc hai điểm A B cách 15km đường thẳng qua A B, chuyển động chiều từ A đến B Tốc độ ô tô xuất phát A 20km/h, ô tô xuất phát B 12km/h Chọn gốc toạ độ A, gốc thời gian lúc xuất phát, phương trình chuyển động hai xe : A xA = 20t ; xB = 12t B xA = 15 + 20t ; xA = 12t C xA = 20t ; xA = 15 + 12t D xA = 15 + 20t ; xB = 15 + 12t Câu Khẳng đònh sau cho chuyển động thẳng chậm dần ? A Gia tốc chuyển động không đổi B Vận tốc chuyển động giảm theo thời gian C Chuyển động có véctơ gia tốc không đổi D Vận tốc chuyển động hàm bậc thời gian Câu Một vật chuyển động thẳng, giây m, giây thứ m, giây thứ m, giây thứ m Chuyển động chuyển động -2- Ơn tập GV : lê tùng A thẳng chậm dần B thẳng nhanh dần C thẳng biến đổi D thẳng Câu 10 Trong phương trình sau đây, phương trình mô tả chuyển động thẳng nhanh dần ? A x = -3t2 + B x = t2 + 3t C x = 5t + D x = 4t Câu 11 Phương trình chuyển động chất điểm dọc theo trục Ox có dạng : x = - 50 + 20 t ( x đo km, t đo giờ) Quãng đường chất điểm sau 2h chuyển động ? A 10km B 40km C - 40km D - 10km Năm năm 2007, gốc thời gian chọn Câu 12 A năm 2000 B năm 2007 C Công nguyên D trước Công nguyên Câu 13 Giờ khởi hành chuyến tàu từ Tp Hồ Chí Minh Hà Nội lúc 19 30 phút ngày, gốc thời gian chọn A B 19 30 phút C D 12 Câu 14 Đồ thò toạ độ - thời gian chất điểm chuyển động thẳng có dạng : x (m) 1 t (s) Phương trình chuyển động chất điểm là: A x = + t B x = + 2t C x = + t D x = t Câu 15 Trong trường hợp số thời điểm mà ta xét trùng với số đo khoảng thời gian trôi ? A Một trận bóng diễn từ 16 đến 17 45 phút B Không có trường hợp phù hợp với yêu cầu nêu C Lúc xe ô tô khởi hành từ Tp Hồ Chí Minh, sau xe đến Vũng Tàu D Một đoàn tàu xuất phát từ Vinh lúc giờ, đến 05 phút đoàn tàu đến Huế Câu 16 Chuyển động thẳng đặc điểm ? A Tốc độ không đổi từ lúc xuất phát đến lúc dừng lại B Vật quãng đường khoảng thời gian C Quỹ đạo đường thẳng D Tốc độ trung bình quãng đường Câu 17 Phương trình chuyển động thẳng dọc theo trục Ox, trường hợp vật không xuất phát từ điểm O : A x = vt B s = x + vt C s = vt D x = x0 + vt Câu 18 Để xác đònh hành trình tàu biển, người ta không dùng đến thông tin ? A Ngày, tàu điểm B Kinh độ tàu điểm C Hướng tàu điểm D Vó độ tàu điểm Câu 19 Trong phương trình sau đây, phương trình mô tả chuyển động thẳng chậm dần ? A x = -4t B x = 5t + C x = -t2 + 3t D x = -3t2 - t -3- Ơn tập GV : lê tùng Câu 20 Đồ thò toạ độ - thời gian chuyển động thẳng chất điểm có dạng sau : x O t1 t2 t Trong khoảng thời gian chất điểm chuyển động thẳng ? A Từ đến t1 B Không có lúc xe chuyển động thẳng C Từ t1 đến t2 D Từ t0 đến t2 Câu 21 Trong công thức tính vận tốc chuyển động thẳng nhanh dần v = v0 + at : A a luôn âm B a dấu với v C a ngược dấu với v D v luôn âm Câu 22 Một giọt nước rơi tự từ độ cao 45 m xuống đất Cho g = 10 m/s Thời gian giọt nước rơi tới mặt đất bao nhiêu? A 4,5s B 2s C 9s D 3s Chuyển động nhanh dần chậm dần khác Câu 23 điểm nào? A Chuyển động nhanh dần có vận tốc đầu, chậm dần có không B Gia tốc chuyển động nhanh dần âm, chậm dần dương C Chuyển động nhanh dần có vận tốc đầu, chậm dần có D Gia tốc chuyển động nhanh dần dương, chậm dần âm Câu 24 Đặc điểm sau không cho chuyển động rơi tự ? A Chuyển động B Gia tốc không đổi C Chiều từ xuống D Phương thẳng đứng Câu 25 Một xe chạy với vận tốc 36 km/h tăng tốc Sau giây xe đạt vận tốc 54 km/h Gia tốc xe bao nhiêu? A m/s2 B 2,5 m/s2 C 1,5 m/s2 D m/s2 Câu 26 Đặc điểm sau cho chuyển động rơi tự ? A Quỹ đạo nhánh Parabol B Vận tốc tăng theo thời gian C Gia tốc tăng theo thời gian D Chuyển động thẳng Câu 27 Một giọt nước rơi tự từ độ cao 20 m xuống đất Cho g = 10 m/s Thời gian giọt nước rơi tới mặt đất bao nhieâu? A 2s B 1s C 4s D 3s Câu 28 Công thức công thức liên hệ vận tốc, gia tốc quãng đường chuyển động thẳng nhanh dần ? A v − v = 2as 2 B v + v = 2as C v + v = 2as 2 D v − v = 2as Câu 29 Hai vật thả rơi từ hai độ cao khác h h2 Khoảng thời gian rơi vật thứ hai gấp hai lần khoảng thời gian rơi vật thứ h1 Tỉ số độ cao : h2 A 0,25 B 0,5 C D Câu 30 Một đoàn tàu chuyển động với vận tốc 15 m/s hãm phanh chuyển động thẳng chậm dần để vào ga Sau phút tàu -4- Ơn tập GV : lê tùng dừng lại sân ga Quãng đường mà tàu thời gian hãm : A 225m B 900m C 500m D 600m Câu 31 Nhaän xét sau sai ? A Véctơ gia tốc rơi tự có phương thẳng đứng, hướng xuống B Tại nơi Trái Đất gia tốc rơi tự không đổi C Gia tốc rơi tự thay đổi theo vó độ D Gia tốc rơi tự 9,81 m/s2 nơi Câu 32 Một ôtô từ A đến B giờ, đầu ôtô với tốc độ 50 km/h, sau ôtô với tốc độ 30 km/h Tốc độ trung bình ôtô đoạn đường AB : A 40 km/h B 38 km/h C 46 km/h D 35 km/h Câu 33 Trong coâng thức tính vận tốc chuyển động thẳng nhanh dần v = v0 + at : A a ngược dấu với v B a luôn dương C v luôn dương D a dấu với v Câu 34 Chuyển động vật coi rơi tự thả rơi ? A Một mẩu phấn B Một C Một D Một sợi Câu 35 Trong phương trình sau đây, phương trình mô tả chuyển động thẳng nhanh dần ? A x = 5t + B x = t2 - 3t C x = -4t D x = -3t2 - t Câu 36 Thả viên bi từ đỉnh tháp xuống đất Trong giây cuối viên bi rơi 45m Lấy g = 10m/s2 Chiều cao tháp laø : A 450m B 350m C 245m D 125m Câu 37 Một xe chuyển động với vận tốc 36 km/h hãm phanh chuyển động thẳng chậm dần Đi 50 m xe dừng hẳn Nếu chọn chiều dương chiều chuyển động xe gia rốc xe : A - 2m/s2 B 2m/s2 C - 1m/s2 D 1m/s2 Câu 38 Trong đồ thò vận tốc chuyển động thẳng đây, đoạn ứng với chuyển động thẳng nhanh dần ñeàu? v B C E A O D F t A AB vaø DE B AB vaø CD C CD DE D AB EF Câu 39 Khẳng đònh sau cho chuyển động thẳng nhanh dần ? A Vận tốc chuyển động tăng theo thời gian B Gia tốc chuyển động không đổi C Chuyển động có véctơ gia tốc không đổi D Vận tốc chuyển động hàm bậc thời gian Câu 40 Phương trình diễn tả chuyển động thẳng nhanh dần chất điểm theo chiều dương trục Ox có dạng ñaây? A x = at + v0 t + x0 B x = v t + at 2 -5- GV : lê tùng Ôn tập C x = − at + v t − x D x = x + vt + at Câu 41 Một điểm nằm vành lốp xe máy cách trục bánh xe 60 cm Xe chuyển động thẳng Khi đồng hồ tốc độ xe nhảy 1,5 số ứng với 1,5 km số vòng mà bánh xe quay A 2500 B 428 C 796 D 90 Công thức liên hệ tốc độ dài tốc độ góc chất điểm Câu 42 chuyển động tròn : A v = ω.r B C ω = v = r.ω v2 r D ω = v.r Câu 43 Tốc độ góc kim giây π rad / s A B rad / s C D π rad / s 2π rad / s 2π Câu 44 Chuyeån động vật chuyển động tròn ? A Chuyển động điểm đầu cánh quạt trần quay ổn đònh B Chuyển động mắc xích xe đạp C Chuyển động Trái Đất quanh Mặt Trời D Chuyển động lắc đồng hồ Câu 45 Chọn công thức : A ω = 2π = 2πT f B T = ω = f 2π C ω = 2π = 2πf T D f = = 2πω T Câu 46 Một vật thả rơi tự từ độ cao 11,25m so với mặt đất Lấy g = 10m/s2 Vận tốc vật chạm đất : A 20 B 15 C 30 D 25 Câu 47 Moät quạt trần quay với tần số 300 vòng/phút Cánh quạt dài 0,75 m Tốc độ dài điểm đầu cánh quạt A 23,55 m/s B 225 m/s C 15,25 m/s D 40 m/s Câu 48 Một vật thả rơi tự từ độ cao 180m so với mặt đất Lấy g = 10m/s2 Vận tốc vật chạm đất : A 18m/s B 25m/s C 40m/s D 60m/s Câu 49 Chuyển động tròn đặc điểm ? A Tốc độ góc không đổi B Tốc độ dài không đổi C Quỹ đạo đường tròn D Véctơ gia tốc không đổi Câu 50 Mặt Trăng xem vệ tinh Trái Đất, chuyển động tròn quanh Trái Đất Gia tốc Mặt Trăng hướng A Mặt Trời B nơi khác C Sao Thổ D Trái Đất Câu 51 Chọn câu sai : Véctơ gia tốc hướng tâm chuyển động tròn A có độ lớn không đổi B đặt vào vật chuyển động tròn C có phương chiều không đổi D hướng vào tâm quỹ đạo tròn Câu 52 Tốc độ góc kim giây π 30 π rad / s rad / s rad / s A B C D 60π rad / s 60 π 30 Câu 53 Gia tốc hướng tâm chất điểm chuyển động tròn tăng hay giảm vận tốc góc giảm nửa bán kính quỹ đạo tăng lần ? A Không đổi B Tăng lần C Tăng lần D Giảm nửa Câu 54 Tốc độ góc kim -6- GV : lê tùng π π 1800 rad / s rad / s rad / s A B C D 3600π rad / s 21600 1800 π Câu 55 Tần số vật chuyển động tròn A số vòng tổng cộng vật quay B số vòng vật quay giây C thời gian vật quay n vòng D thời gian vật quay vòng Câu 56 Gia tốc hướng tâm chất điểm chuyển động tròn tăng hay giảm tốc độ dài giảm nửa bán kính quỹ đạo tăng lần ? A Tăng lần B Giảm nửa C Giảm lần D Không đổi Câu 57 Một vật thả rơi tự từ độ cao 9,8m so với mặt đất Lấy g = 10m/s2 Vận tốc vật chạm đất : A 10m/s B 14m/s C 8m/s D 15m/s Câu 58 Chu kì vật chuyển động tròn A số vòng vật quay giây B thời gian vật quay n vòng C số vòng tổng cộng vật quay D thời gian vật quay vòng Câu 59 Đặc trưng chuyển động tròn chuyển động khác A véctơ gia tốc có môđun không đổi có phương vuông góc véctơ vận tốc B véctơ gia tốc có môđun không thay đổi C véctơ vận tốc có môđun không thay đổi D véctơ gia tốc hướng vào điểm cố đònh Câu 60 Chuyển động tròn có đặc điểm ? A Véctơ gia tốc có phương tiếp tuyến với quỹ đạo B Véctơ gia tốc không đổi C Tốc độ góc không đổi D Quỹ đạo hình tròn Câu 61 Gia tốc hướng tâm chất điểm chuyển động tròn tăng hay giảm tốc độ dài giảm nửa bán kính quỹ đạo giảm lần ? A Giảm lần B Giảm nửa C Tăng lần D Không đổi Câu 62 Một hành khách ngồi toa tàu A, nhìn qua cửa sổ thấy toa tàu B bên cạnh gạch lát sân ga chuyển động Chọn khẳng đònh A Cả hai tàu đứng yên B Tàu B đứng yên, tàu A chạy C Tàu A đứng yên, tàu B chạy D Cả hai tàu chạy Câu 63 Chu kỳ T vật chuyển động tròn đại lượng A tỉ lệ thuận với bán kính vòng tròn tốc độ dài B tỉ lệ thuận với bán kính vòng tròn tỉ lệ nghòch với tốc độ dài C tỉ lệ thuận với lực hướng tâm D tỉ lệ nghòch với bán kính vòng tròn Câu 64 Chọn câu khẳng đònh Đứng Mặt Trăng ta thấy A Trái Đất đứng yên, Mặt Trời Mặt Trăng quay quanh Trái Đất B Mặt Trăng đứng yên, Mặt Trời Trái Đất quay quanh Mặt Trăng C Mặt Trăng đứng yên, Trái Đất quay quanh Mặt Trời Mặt Trời quay quanh Mặt Trăng D Mặt Trời đứng yên, Mặt Trăng quay quanh Trái Đất Trái Đất quay quanh Mặt Trời -7Ôn tập Ôn tập GV : lê tùng Câu 65 Chọn phát biểu : A Vận tốc góc chuyển động tròn đại lượng vô hướng có giá trò không đổi B Vectơ vận tốc tức thời chuyển động tròn vectơ có độ lớn không đổi C Trong chuyển động tròn phương vectơ vận tốc trùng với bán kính vòng tròn điểm D Trong chuyển động tròn phương vectơ vận tốc tức thời vuông góc với bán kính điểm Câu 66 Chọn câu khẳng đònh Đứng Trái Đất ta thấy A Mặt Trời đứng yên, Mặt Trăng quay quanh Trái Đất Trái Đất quay quanh Mặt Trời B Trái Đất đứng yên, Mặt Trăng quay quanh Trái Đất Mặt Trời quay quanh Mặt Trăng C Mặt Trăng đứng yên, Trái Đất quay quanh Mặt Trời Mặt Trời quay quanh Mặt Trăng D Trái Đất đứng yên, Mặt Trời Mặt Trăng quay quanh Trái Đất Câu 67 Khẳng đònh sau :    Từ công thức cộng vận tốc v13 = v12 + v 23 ( với v12, v13, v23 độ lớn vectơ vận tốc ) ta kết luận :    A v13 chiều với v12 v12 hướng theo chiều dương   B v13 = v12 + v23 v12 v 23 phương     C v13 chiều với v12 v12 hướng với v 23 D v13 = v12 - v23 neáu   v phương ngược chiều v 12 23 Câu 68 Một thuyền xuôi dòng với vận tốc 30 km/h, vận tốc dòng nước km/h Vận tốc thuyền so với nước : A 25 km/h B 35 km/h C 20 km/h D 15 km/h -8- GV : lê tùng Ôn tập Chương : ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM Câu 71 Câu sau nói tác dụng lực ? A Vận tốc vật thay đổi có lực không cân tác dụng lên B Vật chuyển động có lực tác dụng lên C Khi lực tác dụng lên vật chuyển động trở nên cân vật dừng lại D Nếu không chòu lực tác dụng vật đứng yên Câu 72 Các lực tác dụng lên vật gọi cân A hợp lực tất lực tác dụng lên vật không B hợp lực tất lực tác dụng lên vật số C vật chuyển động với gia tốc không đổi D vật đứng yên Câu 73 Chọn đáp án Cặp "lực phản lực" đònh luật III Niutơn A phải độ lớn không cần phải phương B không cần phải độ lớn C phải tác dụng vào hai vật khác D phải tác dụng vào vật Câu 74 Đònh luật II Niutơn phát biểu : A Gia tốc vật hướng với lực tác dụng ; có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn lực tỉ lệ nghòch với khối lượng vật B Gia tốc vật hướng với lực tác dụng ; có độ lớn tỉ lệ nghòch với độ lớn lực khối lượng vật C Gia tốc vật hướng với lực tác dụng ; có độ lớn tỉ lệ nghòch với độ lớn lực tỉ lệ thuận với khối lượng vật D Gia tốc vật hướng với lực tác dụng ; có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn lực khối lượng vật Câu 75 Lực làm cho thuyền có mái chèo chuyển động mặt hồ? A Lực mà chèo tác dụng vào tay B Lực mà tay tác dụng vào chèo -9- Ơn tập GV : lê tùng C Lực mà nước tác dụng vào chèo D Lực mà chèo tác dụng vào nước Câu 76 Đònh luật I Niutơn phát biểu : A Một vật đứng yên chuyển động thẳng hợp lực lực tác dụng lên vật không B Một vật đứng yên lực tác dụng lên chuyển động thẳng hợp lực lực tác dụng lên không C Nếu không chòu tác dụng lực chòu tác dụng lực có hợp lực không vật đứng yên chuyển động thẳng D Nếu không chòu tác dụng lực vật đứng yên tiếp tục đứng yên, chuyển động tiếp tục chuyển động thẳng Câu 77 Nhận đònh sau sai ? A Khối lượng có tính chất cộng B Khối lượng đại lượng đặc trưng cho xu hướng bảo toàn vận tốc hướng độ lớn vật C Khối lượng đại lượng đặc trưng cho phân biệt vật với vật khác D Khối lượng đại lượng vô hướng, dương không đổi với vật Câu 78 Một sợi dây có khối lượng không đáng kể, đầu giữ cố đònh, đầu có gắn vật nặng có khối lượng m Vật đứng yên cân Khi A vật chòu tác dụng trọng lực B vật chòu tác dụng trọng lực, lực ma sát lực căng dây C vật chòu tác dụng ba lực hợp lực chúng không D vật chòu tác dụng trọng lực lực căng dây Câu 79 Khi ngựa kéo xe, lực tác dụng vào ngựa làm chuyển động phía trước A lực mà xe tác dụng vào ngựa B lực mà ngựa tác dụng vào xe C lực mà ngựa tác dụng vào mặt đất D lực mà mặt đất tác dụng vào ngựa Câu 80 Một cầu thủ tung cú sút vào bóng nằm yên sân cỏ Biết lực sút 200 N, thời gian chân chạm bóng 0,02 giây, khối lượng bóng 0,5 kg Khi đò bóng bay với tốc độ A m/s B m/s C m/s D m/s Câu 81 Một chất điểm chuyển động chòu tác dụng hai lực đồng quy   F1 vàF2 véc tơ gia tốc chất điểm  A phương, chiều với lực F2  B phương, chiều với lực F1    C phương, chiều với lực F = F1 − F2    D phương, chiều với hợp lực F = F1 + F2 Câu 82 Nếu vật chuyển động có gia tốc mà độ lớn lực tác dụng lên vật tăng lên gia tốc vật A tăng lên B tăng lên giảm xuống C giảm xuống D không đổi "Lực phản lực" có đặc điểm sau ? Câu 83 A Là hai lực cân B Cùng điểm đặt - 10 - GV : lê tùng c Ôtô chạy với vận tốc 30 km/h tăng tốc 60km/h sau 10 giây ĐS : a 0,17m/s2 ; b -1,5m/s2 ; c 0,83m/s2 Một viên bi thả lăn mặt phẳng nghiêng không vận tốc đầu với gia tốc 0,1 m/s2 Hỏi sau kể từ lúc thả viên bi có vận tốc 2m/s ĐS : 20s 10 Một vật bắt đầu trượt từ đỉnh dốc đến chân dốc nhanh dần hết s chân dốc vật có vận tốc 10m/s Nó tiếp tục chạy chậm dần 10s dừng lại Tính gia tốc vật giai đoạn ĐS : 2m/s2 -1m/s 12 Một vật nằm chân dốc đẩy chạy lên với vận tốc đầu 10m/s Vật chuyển động chậm dần với gia tốc m/s Tìm quãng đường vật lên dốc thời gian hết quãng đường ĐS : 12,5m 2,5s 13 Một ôtô chuyển động thẳng nhanh dần , sau 10s vận tốc tăng từ 4m/s đến 6m/s Trong thời gian xe đoạn đường ? ĐS : 50m 14 Một đầu tàu chạy với vận tốc 36km/h hãm phanh chuyển động chậm dần với gia tốc 0,5 m/s Tính quãng đường tàu 10s sau lúc hãm phanh ĐS : 75m 15 Một tàu hỏa bắt đầu rời ga, chuyển động nhanh dần với gia tốc 0,1m/s2 Cần thời gian để tàu đạt đến vận tốc 36km/h thời gian tàu quãng đường bao nhiêu? ĐS : 100s 1500m 16 Một ôtô chuyển động với vận tốc 36km/h hãm phanh chuyển động chậm dần với gia tốc 2m/s Xác đònh đường xe sau hãm phanh 2s dừng hẳn ĐS : 16m 25m 17 Môt viên bi chuyển động nhanh dần với gia tốc 0,2m/s vận v(m/s)bi thời gian tốc ban đầu không Tính quãng đường giây giây thứ ba ĐS : 0,9m 0,5m 18 (NC) Cho đồ thò vận tốc vật hình vẽ : 20 A a Xác đònh loại chuyển động gia tốc B C giai đọan 10 b Tính quãng đường vật 56s D c Viết phương trình vận tốc vật O t(s) 50 56 20 giai đoạn với gốc thời gian Ơn tập ĐS : a aAB = - 0,5m/s2, aBC = 0m/s2, aCD = - 0,625m/s2 b 630m ; c vAB = 20 – 0,5t, vBC = 10, vCD = 10 – 0,5(t – 50) 19 (NC) Một ôtô chuyển động với vận tốc 36 km/h xuống dốc chuyển động nhanh dần với gia tốc 0,1 m/s , đến cuối dốc đạt vận tốc 54km/h a Tìm chiều dài dốc thời gian hết dốc b Tại chân dốc xe bắt đầu hãm phanh , CĐCDĐ sau 10s dừng lại Tìm quãng đường gia tốc giai đoạn CĐCDĐ ĐS : a 625m, 50s ; b -1,5m/s , 75m 20 Một ôtô chuyển động với vận tốc 72 km/h tắt máy CĐCDĐ , chạy thêm 200m dừng lại - 31 - GV : lê tùng a Tính gia tốc xe thời gian từ lúc tắt máy đến lúc dừng lại b Kể từ lúc tắt máy , ô tô thời gian để 100 m ĐS : a - 1m/s2, 20s ; b 5,86s 21 Thang máy bắt đầu lên theo giai đoạn : Nhanh dần không vận tốc đầu với gia tốc m/s2 1s Đều 5s Chuyển động chậm dần dừng lại hết 2s Tìm : a Vận tốc chuyển động b Quãng đường tổng cộng mà thang máy ĐS : a 2m/s ; b 22,5m 22 Một vật chuyển động nhanh dần với vận tốc đầu v = 18km/h Trong giây thứ năm vật quãng đường 5,45m Tìm : a Gia tốc vật b Quãng đường sau s ÑS : a 0,1m/s2 ; b 31,8m 23 (NC) Lúc 8giờ ô tô qua điểm A đường thẳng với vận tốc 10 m/s, chuyển động chậm dần với gia tốc 0,2m/s Cùng lúc điểm B cách A 560m xe thứ hai bắt đầu khởi hành ngược chiều với xe thứ , chuyển động nhanh dần với gia tốc 0,4 m/s2 Xác đònh thời gian hai xe để gặp , thời điểm gặp vò trí lúc gặp 24 (NC) Một xe đạp với vận tốc 7,2 km/h xuống dốc CĐNDĐ với gia tốc 0,2 m/s2 Cùng lúc ô tô lên dốc với vận tốc ban đầu 72km/h CĐCDĐ với gia tốc 0,4 m/s Chiều dài dốc 570m Xác đònh quãng đường xe lúc gặp Giải toán cách lập phương trình chuyển động ĐS : 150m 25 (NC) Cùng lúc ô tô xe đạp khởi hành từ hai điểm A, B cách 120 m chuyển động chiều, ô tô đuổi theo xe đạp Ô tô bắt đầu rời bến chuyển động nhanh dần với gia tốc 0,4m/s2 xe đạp chuyển động Sau 40 giây ô tô đuổi kòp xe đạp Xác đònh vận tốc xe đạp khoảng cách hai xe sau thời gian 60s ĐS : 5m/s 300m 26 Một vật chuyển động có phương trình đường : s = 16t - 0,5t2 a Xác đònh đặc tính chuyển động : v , a , tính chất chuyển động ? b Viết phương trình vận tốc vẽ đồ thò vận tốc vật ĐS : a 16m/s, - 1m/s2, CDÑ ; b v = 16 – t 27 Phương trình chuyển động chất điểm : x= 50t + 20t - 10 (cm,s) a Tính gia tốc chuyển động b Tính vận tốc vật lúc t =2s c Xác đònh vò trí vật lúc có vận tốc 120 cm/s ÑS : a 1m/s ; b 2,2m/s ; c 60cm 28 Một ôtô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều, sau 4s ôtô đạt vận tốc 4m/s a Tính gia tốc ôtô b Sau 20s ôtô quãng đường ? c Sau quãng đường 288m ôtô có vận tốc ? d Vẽ đồ thò vận tốc – thời gian ô tô 20s ĐS : a 1m/s2; b 100m ; c 24m/s 29 Một vật rơi tự từ độ cao 19,6 m xuống đất Tính thời gian rơi vận tốc Ơn tập - 32 - GV : lê tùng Ơn tập chạm đất Cho g = 9,8 m/s2 ĐS : 2s, 19,6m/s 30 Một đá rơi từ miệng giếng cạn đến đáy 3s Tính độ sâu giếng Cho g = 9,8 m/s2 ĐS : 44,1m 31 Một vật rơi tự giây cuối rơi 35m Tính thời gian từ lúc bắt đầu rơi đến chạm đất Cho g = 10m/s2 ĐS : 4s 32 Tính quãng đường vật rơi tự giây thứ Lấy g=10m/s2 ĐS : 35m 33 Tính thời gian rơi đá , biết hai giây cuối vật rơi một quãng đường dài 60m Lấy g=10m/s2 ĐS : 4s 34 Một vật rơi tự Thời gian rơi 10s Lấy g=10m/s2 Hãy tính : a Thời gian rơi 90m b Thời gian vật rơi 180m cuối ĐS : a 3s ; b 2s 35 Từ độ cao 20m vật thả rơi tự Lấy g = 10m/s2 Tính : a Vận tốc vật lúc chạm đất b Thời gian rơi c Vận tốc vật trước chạm đất 1s d Vẽ đồ thò (v,t) 3s đầu ĐS : 20m/s ; 2s ; 10m/s 36 Thời gian rơi vật thả rơi tự 4s Lấy g = 10m/s Tính : a Độ cao vật so với mặt đất b Vận tốc lúc chạm đất c Vận tốc trước chạm đất 1s d Quãng đường vật giây cuối ĐS : 80m ; 40m/s ; 30m/s ; 35m 37 Trước chạm đất 1s, vật thả rơi tự có vận tốc 30m/s Lấy g = 10m/s2 Tính : a Thời gian rơi b Độ cao vật c Quãng đường vật giây thứ hai d Vẽ đồ thò (v,t) 5s đầu 38 (NC) Từ điểm A cách mặt đất 4,8m vật nhỏ ném lên cao theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu 5m/s Lấy g = 10m/s Chọn gốc tọa độ mặt đất, chiều dương hướng lên a Viết phương trình chuyển động b Xác đònh độ cao cực đại mà vật đạt so với mặt đất c Xác đònh thời gian vận tốc vật chạm đất d Vẽ đồ thò vận tốc – thời gian vật 2s tính từ lúc bắt đầu ném ĐS : a y = 4,8 + 5t – 5t2 ; b 6,05m ; c 1,6s -11m/s 39 Một bánh xe bán kính 60 cm quay 100 vòng thời gian 2s Tìm chu kỳ , tần số , tốc độ góc, tốc độ dài điểm vành bánh xe ÑS : 0,02s ; 50Hz ; 314rad/s ; 188,4m/s 40 Bánh xe xe đạp có đường kính 60 cm Tính vận tốc xe đạp người xe đạp cho bánh xe quay 180 vòng /phút ĐS : 5,652m/s 41 Chiều dài kim phút đồng hồ dài gấp 1,5 lần kim Hỏi vận tốc dài đầu kim phút gấp lần vận tốc dài - 33 - Ơn tập GV : lê tùng kim ? ĐS : 18 lần 42 Một ô tô có bán kính vành bánh xe 25 cm Xe chạy với vận tốc 36 km/h Tính tốc độ góc gia tốc hướng tâm điểm vành bánh xe ĐS : 40rad/s ; 400m/s2 43 Cho Trái Đất có bán kính R= 6400 km Khoảng cách trái đất với Mặt Trăng 384000km Thời gian trái đất quay vòng quanh : 24h = 8,64 104 s Thời gian Mặt Trăng quay vòng quanh Trái Đất : 2,36 106 s Hãy tính : a Gia tốc hướng tâm điểm xích đạo b Gia tốc hướng tâm Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất ĐS : a 0,034m/s2 ; b 2,7.10-3 m/s 44 Moät xe đạp chuyển động thẳng với vận tốc lúc không gió 15 km/h Người từ A B xuôi gió từ B trở lạiA ngược gió Vận tốc gió km/h Khoảng cách AB = 28 km Tính thời gian tổng cộng ĐS : 3,75h 45 Một thuyền chuyển động thẳng xuôi dòng nùc từ bến A bến B cách 6km dọc theo dòng sông quay B tất 2h30 phút Biết vận tốc thuyền nước yên lặng 5km/h Tính vận tốc dòng nước thời gian thuyền xuôi dòng ĐS : 1km/h 1h 46 (NC) Một phà theo phương vuông góc với bờ sông sang bờ bên Vận tốc phà nước 8km/h, vận tốc dòng nước 2km/h Thời gian qua sông 15phút Hỏi sang bờ bên phà cách điểm đối diện với bờ bên ? ĐS : ≈ 2km 47 (NC) Một người lái xuồng máy dự đònh mở máy cho xuồng chạy ngang sông rộng 240m, mũi xuồng luôn vuông góc với bờ sông Nhưng nước chảy nên xuồng sang đến bờ bên đòa điểm cách bến dự đònh 180m phía hạ lưu xuồng hết phút Xác đònh vận tốc xuồng so với dòng sông ĐS : 5m/s Chương : ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM Một xe có khối lượng 1000kg chạy với vận tốc 30,6km/h hãm phanh, biết lực hãm 1500N a Tính gia tốc ôtô b Quãng đường xe chạy thêm trước dừng hẳn c Thời gian xe chạy thêm trước dừng hẳn ÑS : a -1,5m/s2 ; b ≈ 24m ; c ≈ 5,7s Lực F truyền cho vật m gia tốc 2m/s2, truyền cho vật m2 gia tốc 6m/s2 Hỏi lực F truyền cho vật có khối lượng m = m + m2 gia tốc ? ĐS : 1,5m/s2 Một xe tải có khối lượng 2000kg chuyển động hãm phanh dừng lại sau thêm quãng đường 9m 3s Tính lực hãm ĐS : 4000N Một ôtô có khối lượng 1200kg chuyển động phanh gấp với lực hãm 3200N Ô tô dừng lại sau thêm 12m Tính thời gian từ lúc hãm phanh đến lúc dừng lại ĐS : 3s Một vật có khốilượng 2,5kg chuyển động thẳng với vận tốc v0 = 2m/s bắt đầu chòu tác dụng lực F = 10N chiều chuyển động Hỏi từ lúc chòu tác dụng lực F vật quãng đường 7,5m thời gian ? ĐS : 1,5s - 34 - Ôn tập GV : lê tùng Một ôtô có khối lượng chuyển động với vận tốc 36km/h đột ngột hãm phanh, sau 5s tính từ lúc hãm phanh vận tốc ô tô 18km/h a Tính độ lớn lực hãm b Quãng đường ôtô từ lúc hãm phanh đến lúc dừng hẳn c Thời gian từ lúc hãm phanh đến lúc dừng hẳn ĐS : a 2000N ; b 50m ; c 10s Một vật bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần với lực kéo 20N có phương phương chuyển động Sau quãng đường 7,2m vật có vận tốc 6m/s Bỏ qua ma sát a Tính khối lượng vật b Nếu lực kéo có phương hợp với phương chuyển động góc 600, sau quãng đường 6,4m vận tốc vật ? ĐS : a 8kg ; b 4m/s Lực hấp dẫn hai chất điểm : a Khoảng cách chúng tăng lần b Khoảng cách chúng giảm lần c Khối lượng vật tăng lần d Khối lượng vật giảm lần e Khối lượng vật tăng lần, khối lượng vật giảm lần f Khối lượng vật tăng lần, khoảng cách chúng giảm2 lần g Khối lượng vật tăng lần, khoảng cách chúng tăng lần Tìm gia tốc rơi tự nơi có độ cao nửa bán kính Trái Đất Biết gia tốc rơi tự mặt đất 9,81m/s2 ĐS : 4,36m/s2 10 Tính lực hấp dẫn Trái Đất Mặt Trời Biết khối lượng Trái Đất 6.1024kg, khối lượng Mặt Trời 2.1030kg, khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời 1,5.1011m, số hấp dẫn G = 6,67.10-11Nm2/kg2 ĐS : ≈ 3,56.1022N 11 Một lò xo có chiều dài tự nhiên 14cm, đầu giữ cố đònh Khi treo vật có khối lượng 200g chiều dài lò xo 18cm Lấy g = 10m/s2 a Tính độ cứng lò xo b Nếu treo thêm vật có khối lượng m’ chiều dài lò xo 19cm Tính m’ ĐS : a 50N/m ; b 50g 12 Một lò xo có chiều dài tự nhiên 26cm, bò nén lò xo có chiều dài 22cm lực đàn hồi lò xo 3N a Tính độ cứng lò xo b Khi bò nén với lực đàn hồi 6N chiều dài lò xo ? ĐS : a 75N/m ; b 18cm 13 Khi treo cân có khối lượng 200g vào đầu lò xo (đầu cố đònh) lò xo dài 25cm Khi treo thêm cân có khối lượng 100g chiều dài lò xo 27cm Lấy g = 10m/s Tính chiều dài ban đầu độ cứng lò xo ĐS : 21cm 50N/m 14 Một người dùng dây kéo vật có khối lượng m= 5kg trượt sàn ngang Dây kéo nghiêng góc α = 300 so với phương ngang Hệ số ma sát trượt 0,3 Lấy g = 10m/s2 Xác đònh độ lớn lực kéo F ĐS : 14,8N - 35 - Ơn tập GV : lê tùng 15 Một xe lăn chuyển động không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng Trong 2s đầu xe 10m Ma sát không đáng kể Lấy g = 10m/s2 Tìm góc nghiêng ĐS : 300 16 Một xe lăn chuyển động không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng Trong 2s đầu xe 10m Ma sát không đáng kể Lấy g = 10m/s2 Tìm góc nghiêng ĐS : 300 17 Một vật trượt xuống mặt phẳng nghiêng dài 1m cao 0,2m Tính hệ số masát vật mặt phẳng nghiêng ? ĐS : 0,2 18 (NC) Một vật bắt đầu trượt từ đỉnh mặt phẳng nghiêng dài 10m, góc nghiêng α =300 Hỏi vật tiếp tục chuyển động mặt phẳng ngang xuống hết mặt phẳng nghiêng Biết hệ số ma sát vật với mặt nghiêng với mặt phẳng ngang 0,2 Lấy g = 10m/s2 ĐS : 16m 19 Một vật có khối lượng 6kg đặt mặt phẳng nghiêng α =300 Tác dụng vào vật lực F = 48N song song với mặt phẳng nghiêng Vật chuyển động lên nhanh dần Hãy tìm gia tốc chuyển động quãng đường vật sau thời gian 2s Biết hệ số ma sát vật mặt phẳng nghiêng 0,3 Lấy g = 10m/s ĐS : 0,4m/s2 0,8m 20 Một ôtô chuyển động với vận tốc 36km/h hãm phanh bắt đầu chuyển động thẳng chậm dần đều, hệ số ma sát trượt bánh xe mặt đường 0,25 Lấy g = 10m/s2 a Tính gia tốc ôtô b Hỏi ôtô đoạn đường dừng lại ? Thời gian hết quãng đường ĐS : a -2,5m/s2 ; b 20m, 4s 21 Kéo vật có khối lượng 5kg chuyển động thẳng sàn nhà Biết lúc đầu vật đứng yên, lực kéo có phương ngang có độ lớn 30N, hệ số ma sát trượt vật sàn 0,4 Lấy g = 10m/s a Tính gia tốc vật b Sau quãng đường 16m vật có vận tốc ? Thời gian hết quãng đường ? c Nếu bỏ qua ma sát lực kéo có phương hợp với phương chuyển động góc 600 vật chuyển động với gia tốc ? ĐS : a 2m/s2 ; b 16m, 4s ; c 3m/s 22 Một vật có khối lượng 3kg nằm yên sàn nhà Khi chòu tác dụng lực F phương chuyển động vật chuyển động thẳng nhanh dần với gia tốc 2m/s Hệ số ma sát trượt vật sàn 0,2 Lấy g = 10m/s2 a Tính độ lớn lực F b Nếu bỏ qua ma sát sau 2s vật quãng đường ? ĐS : a 12N ; b 12m 23 Một vật bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần sàn với lực kéo 20N có phương phương chuyển động Sau quãng đường 3,2m vật có vận tốc 4m/s Bỏ qua ma sát a Tính khối lượng vật b Nếu hệ số ma sát vật sàn 0,2 sau quãng đường 4m vận tốc vật ? Lấy g = 10m/s2 ĐS : a 8kg ; b 2m/s - 36 - Ôn tập GV : lê tùng 24 Một vật bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần sàn với lực kéo 24N có phương hợp với phương chuyển động góc 60 Sau 4s vật có vận tốc 6m/s Bỏ qua ma sát a Tính khối lượng vật b Nếu hệ số ma sát vật sàn 0,17 sau quãng đường 8m vận tốc vật ? Lấy g = 10m/s2 ĐS : a 8kg ; b 2m/s 25 Một ôtô có khối lượng 1400kg chuyển động qua đọan cầu vượt (coi cung tròn) với tốc độ 32,4km/h Lấy g = 10m/s 2.Biết bán kính cong đoạn cầu vượt 35m Tính áp lực ôtô vào mặt cầu điểm cao ĐS : 10760N 26 Một vệ tinh nhân tạo bay quanh Trái Đất độ cao h bán kính R Trái Đất Cho R = 6400km lấy g = 10m/s Tính tốc độ dài chu kỳ quay vệ tinh ĐS : 5,66km/s 14200s 27 Một vật có khối lượng m = 20g đặt mép bàn quay Hỏi phải quay bàn với tần số vòng lớn để vật không văng khỏi bàn Biết mặt bàn hình tròn, bán kính 1m, lực ma sát nghỉ cực đại 0,08N ĐS : 0,32vòng/s 28 Từ độ cao 20m so với đất, vật ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu 10m/s Lấy g = 10m/s2, bỏ qua ma sát Tính a Thời gian chuyển động b Tầm xa vật c Vận tốc vật lúc chạm đất ĐS : a 2s ; b 20m ; c 22,4m/s 29 Một vật ném theo phương ngang với vận tốc v = 20 m/s độ cao h=80m Cho g=10m/s2 bỏ qua sức cản môi trường a Viết phương trình quỹ đạo vẽ quỹ đạo vật b Tính tầm xa vật c Xác đònh độ lớn vận tốc vật chạm đất ĐS : a y = 0,0125x ; b 80m ; c 44,7m/s 30 Từ máy bay chuyển động thẳng với vận tốc v người ta thả rơi vật nhỏ Biết độ cao máy bay 720m điểm rơi cách điểm thả vật 600m Tính vận tốc v máy bay Lấy g = 10m/s2 Bỏ qua ma sát ĐS : 50m/s 31 Từ đỉnh tháp người ta ném vật theo phương ngang với vận tốc ban đầu 25m/s Biết điểm chạm đất cách chân tháp 80m Lấy g = 10m/s2, bỏ qua ma sát Tính chiều cao tháp ĐS : 51,2m 32 Tại điểm A cách mặt đất đoạn h, người ta đồng thời thả vật rơi tự ném vật theo phương ngang Sau 3s vật rơi tự chạm đất, chạm đất hai vật cách 27m Lấy g = 10m/s 2, bỏ qua ma sát Tính : a Độ cao h b Vận tốc ban đầu vật bò ném ĐS : a 45m ; b 9m/s 33 Một vật có khối lượng m = 0,7kg nằm yên sàn Tác dụng vào vật lực kéo có phương ngang, độ lớn F Sau kéo 2s vật đạt vận tốc 2m/s Lấy g = 10m/s2 a Tính gia tốc vật quãng đường vật 2s đầu - 37 - Ơn tập GV : lê tùng b Tính F, biết hệ số ma sát trượt vật sàn µt = 0,3 ĐS : 1m/s2 ; 2m ; 2,8N 34 Một vật có khối lượng m = 25kg bắt đầu trượt sàn nhà tác dụng lực kéo nằm ngang, độ lớn F = 100N Hệ số ma sát trượt vật sàn µt = 0,2 Lấy g = 10m/s2 Tìm : a Gia tốc vật b Quãng đường vật giây thứ ĐS : 2m/s ; 3m 35 Từ đỉnh tháp người ta ném vật theo phương ngang với vận tốc ban đầu v0 = 12m/s, biết điểm chạm đất cách chân tháp 36m Bỏ qua ma sát, lấy g = 10m/s2 a Viết phương trình quỹ đạo b Tính thời gian chuyển động vật c Tính chiều cao tháp ĐS : y = 0,035x2 ; 3s ; 45m 36 (NC) Một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng α = 300 (như hình vẽ) Hệ số ma sát trượt vật mặt phẳng nghiêng µt = 0,3 Lấy g = 10m/s2 a Tính gia tốc vật b Tính vận tốc vật chân mặt phẳng nghiêng Biết h = 0,6m ĐS : 2,4m/s2 ; 2,4m/sh α 37 Một ôtô có trọng lượng P = 16000N chuyển động qua đoạn cầu vượt (coi cung tròn), áp lực ôtô lên mặt cầu điểm cao N = 14400N Biết bán kính cong cầu r = 49m Lấy g = 10m/s2 Tính vận tốc ôtô ĐS : 7m/s 38 Một vật có khối lượng m = 5,6kg nằm yên sàn nhà Tác dụng vào vật lực kéo có phương hợp với phương chuyển động góc α = 450 có độ lớn F Hệ số ma sát trượt vật sàn µt = 0,25 Lấy g = 10m/s a Tính F để vật chuyển động nhanh dần với gia tốc a = 0,5m/s2 b Sau 3s lực kéo ngừng tác dụng Tính thời gian vật thêm trước dừng hẳn ĐS : 19N ; 0,4s 39 Khi treo vật có khối lượng 200g vào đầu lò xo (đầu cố đònh) chiều dài lò xo 25cm Khi treo thêm cân có khối lượng 100g chiều dài lò xo 27cm Tính chiều dài ban đầu l0 độ cứng k lò xo ĐS : 21cm ; 50N/m 40 Một vật có khối lượng m = 30kg bắt đầu trượt sàn nhà tác dụng lực nằm ngang có độ lớn F = 150N Hệ số ma sát trượt vật sàn µt = 0,3 Lấy g = 10m/s2 Tính : a Gia tốc vật b Vận tốc vật cuối giây thứ c Quãng đường vật giây đầu d Vận tốc vật sau quãng đường 16m e Quãng đường vật giây thứ năm ĐS : a 2m/s2 ; b 6m/s ; c 9m ; d 8m/s ; e 9m 41 Một vật có khối lượng m = 4kg chuyển động mặt sàn nằm  ngang tác dụng lực F có phương với hướng chuyển - 38 - Ơn tập GV : lê tùng động Hệ số ma sát vật sàn µt = 0,3 Lấy g = 10m/s2 Tính độ lớn lực F để : a Vật chuyển động với gia tốc 1,25 m/s2 b Vật chuyển động thẳng ĐS : a 17N ; b.12N 42 Một vật có khối lượng m = 4kg chuyển động mặt sàn nằm  ngang tác dụng lực F có phương hợp với hướng chuyển động góc α = 450 Hệ số ma sát vật sàn µt = 0,3 Lấy g = 10m/s2 Tính độ lớn lực F để : a Vật chuyển động với gia tốc 1,25 m/s2 b Vật chuyển động thẳng ĐS : a 18,5N ; b.12N 43 Một vật có khối lượng 1kg đặt mặt bàn nằm ngang (như hình vẽ) Hệ số ma sát trượt vật bàn µt = 0,37 Vật bắt đầu kéo lực F = 4N có phương hợp với phương nằm ngang góc α = 300 Lấy g = 10m/s2 a Tính gia tốc vật b Quãng đường vận tốc vật sau 4s ĐS : 0,5m/s2 ; 2m 44 Một lò xo có chiều dài tự nhiên l = 12cm đầu giữ cố đònh Khi treo vật có khối lượng 200g chiều dài lò xo 14cm Lấy g = 10m/s2 a Tính độ cứng lò xo b Muốn lò xo có chiều dài 15cm ta phải treo thêm vật nặng có khối lượng ? ĐS : 100N/m ; 100g 45 (NC) Dùng tay giữ vật có khối lượng m = 0,52kg đặt mặt phẳng nghiêng hợp với phương ngang góc α =300 (như hình vẽ) Hệ số ma sát trượt vật mặt phẳng nghiêng µt = 0,26 Lấy g = 10m/s2 Khi buông tay vật trượt xuống a Tính gia tốc vật b Tính vận tốc vật chân mặt phẳng nghiêng α thời gian vật trượt hết mặt phẳng nghiêng Biết chiều dài mặt phẳng nghiêng 5,5m ĐS : 2,75m/s2 ;5,5m/s ; 2s 46 (NC) Từ mặt đất vật ném chếch lên với vận tốc ban đầu 10m/s, có phương hợp với phương ngang góc α = 450 Lấy g = 10m/s2 a Viết phương trình quỹ đạo chuyển động vật b Độ cao lớn (so với mặt đất) mà vật đạt tới ĐS : y = x – 0,1x2 ; 2,5m 47 Một ôtô có khối lượng 1500kg chuyển động thẳng qua đoạn cầu vượt (coi cung tròn) với vận tốc 36km/h Hỏi áp lực ôtô vào mặt đường điểm cao ? Biết bán kính cong đoạn cầu vượt 50m Lấy g = 10m/s2 ĐS : 12000N Chương : CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN Một cầu có khối lượng 2,5kg treo vào tường nhờ sợi dây Dây hợp với tường góc α = 600 Cho g = 9,8 m/s - 39 - α Ôn tập GV : lê tùng Bỏ qua ma sát chỗ tiếp xúc cầu tường Tính lực căng dây treo áp lực cầu lên tường ĐS : 49N 42,4N Một vật có khối lượng kg giữ yên mặt phẳng nghiêng sợi dây song song với đường dốc α Biết α = 30 Cho g = 9,8 m/s Tính lực ép vật lên mặt phẳng nghiêng lực căng dây ĐS : 2,45N 4,24N Một rắn AB đồng chất dài 1m có m1 m2 khối B O lượng 1,4kg quay quanh trục O A C D hình vẽ Trên rắn có gắn vật nặng có khối lượng m1 = 3kg m2 = 1kg Lấy g = 10m/s2 Tìm vò trí đặt vật m2 để thăng Biết OA = 30cm, OC = 20cm ÑS : OD = 46cm Một rắn AB đồng chất dài 1m có m1 m2 khối B A O lượng 2kg quay quanh trục O C D hình vẽ Trên rắn có gắn vật nặng có khối lượng m1 = 3kg m2 Lấy g = 10m/s2 Tìm khối lượng vật m2 để thăng Biết OA = 30cm, OC = 20cm, BD = 20cm ÑS : 400g Một người gánh thúng lúa thúng gạo, thúng lúa nặng 10kg, thúng gạo nặng 15kg Đòn gánh dài 1m, hai thúng đặt hai đầu mút đòn gánh Tìm vò trí đòn gánh đặt vai để hai thúng cân ĐS : cách đầu thúng gạo 40cm Xác đònh trọng tâm phẳng mỏng, đồng chất, hình tròn có bán kính 12cm bò khoét O’ O lỗ tròn nhỏ có bán kính 6cm hình vẽ ĐS : Trên đường nối OO’, bên phải O, cách O 2cm Một mảnh hình chữ nhật, đồng chất có trục quay  O nằm ngang qua trọng tâm Người ta tác F A dụng A vào ngẫu lực có độ lớn 2N đặt vào hai điểm A, B •O cách 6cm hình vẽ  a Tính momen ngẫu lực F B b Nếu quay góc 60 so với phương thẳng B đứng, hai lực nằm ngang đặt A, B momen ngẫu lực ? ĐS : a 0,12N.m ; b 0,06N.m Chương : CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN Khi vật có vận tốc không đổi, khối lượng tăng gấp đôi động vật thay đổi ? - 40 - GV : lê tùng ĐS : tăng gấp Ơn tập đôi Khi vật có vận tốc tăng gấp đôi , khối lượng không đổi động vật thay đổi ? ĐS : tăng gấp bốn Khi vật có vận tốc giảm nửa , khối lượng tăng gấp bốn động vật thay đổi ? ĐS : không đổi Người ta thả rơi tự vật 5kg từ điểm A cách mặt đất 20m Cho g = 10m/s2 Chọn gốc mặt đất Với giả thuyết trả lời : a Tại A , Tìm : ; động ; vật b Tại B cách A 15m ,Tìm : ; động ; vật c Tại mặt đất C , Tìm : Vận tốc lúc chạm đất ; động lúc chạm đất ; lúc chạm đất d Ở độ cao động e Ở độ cao nửa động f Tìm vận tốc vật lần động Một vật có khối lượng 100g ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu 40m/s Chọn gốc nơi bắt đầu ném vật Cho g = 10m/s2 Với giả thuyết trả lời a Tại mặt đất , Tìm : ; động ; vật b Tại vò trí cao ,Tìm: động ; ; độ cao cực đại vật c Tìm độ cao vật động d Tìm độ cao vật ½ động e Tìm vận tốc vật động f Tìm vận tốc vật gấp lần động Vật có khối lượng 100g rơi tự không vận tốc đầu Cho g = 10m/s a Sao , vật bắt đầu rơi, vật có động 5J b Quảng đường vật rơi , vật có động 1J ĐS : 1s ; 10m Một vật có khối lượng 1kg trượt không ma sát , không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng dài 10m nghiêng góc 300 so với mặt phẳng nằm ngang Khi đến chân mặt phẳng nghiêng, vận tốc vật có giá trò ? Cho g = 10m/s2 ĐS : 10m/s Một vật có khối lượng 1kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng BC dài 10m nghiêng góc 30 so với mặt phẳng nằm ngang Hệ số ma sát vật mặt phẳng nghiêng 0,1 , vận tốc vật vò trí M mặt phẳng nghiêng có giá trò ? Cho g = 10m/s2 ĐS : 6,43(m/s Một vật có khối lượng 1kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng BC dài 10m nghiêng góc 30 so với mặt phẳng nằm ngang Cho g = 10m/s2 Tính vận tốc vật cuối chân dốc : a Vật trượt không ma sát b Vật trượt có ma sát, cho hệ số ma sát 0,2 c Nhận xét kết Giải thích 10 Một vật có khối lượng 2kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng cao 5m , góc nghiêng 300 so với phương ngang a Tìm công lực ma sát, biết vận tốc cuối dốc 8m/s - 41 - Ơn tập GV : lê tùng b Tính hệ số ma sát ĐS : 36J ; 0,21 11 Một xe có khối lượng tấn, bắt đầu chuyển động thẳng mặt phẳng nằm ngang từ điểm O tác dụng lực kéo động không thay đổi F = 2400N Bỏ qua ma sát Áp dụng đònh động tìm : a Quãng đường xe đến điểm K Biết vận tốc xe K 6m/s b Vận tốc xe điểm M sau quãng đường OM = 60m ĐS : 15m ; 12m/s 12 Một xe chuyển động với vận tốc 20m/s tắt máy, bắt đầu chuyển động thẳng chậm dần từ điểm O Cho hệ số ma sát chuyển động µ = 0,2 g = 10m/s Áp dụng đònh động tìm : a Quãng đường xe kể từ tắt máy đến xe dừng hẳn điểm M b Vận tốc xe đến điểm N , biết quãng đường ON = 75m Đáp số : 100m ; 10m/s 13 Một xe có khối lượng 3,5 tấn, bắt đầu chuyển động thẳng mặt phẳng nằm ngang từ điểm O dướt tác dụng lực kéo động không thay đổi F = 21000N Cho hệ số ma sát chuyển động µ = 0,4 g = 10m/s Áp dụng đònh động tìm : a Quãng đường xe xe đến điểm M Biết vận tốc xe M 10m/s b Vận tốc xe điểm N sau quãng đường ON = 100m c Quãng đường xe từ N đến điểm K Biết vận tốc xe K 25m/s Đáp số : 25m ; 20m/s ; 56,25m 14 Một vật có khối lượng 200g thả rơi không vận tốc đầu từ điểm O cách mặt đất 80m Bỏ qua ma sát cho g = 10m/s A Áp dụng đònh luật bảo toàn Tìm : a Vận tốc vật chạm đất điểm M b Độ cao vật rơi đến điểm N có vận tốc 20m/s c Động vật rơi đến điểm K , biết K vật có động lần B Áp dụng đònh động Tìm : a Vận tốc vật rơi đến điểm Q cách mặt đất 35m b Quãng đường rơi từ Q đến điểm K Đáp số : A a 40m/s ; b 60m ; c 144J ; B a 30m/s ; b 27m 15 Một vật ném thẳng đứng từ điểm O mặt đất với vận tốc đầu 50m/s Bỏ qua ma sát , cho g = 10m/s Tìm : a Độ cao cực đại mà vật đạt đến điểm M b Vận tốc vật đến điểm N cách mặt đất 45m c Giả sử vật có khối lượng 400g c1 Tìm đến điểm K Biết K vật có động c2 Áp dụng đònh động tìm quãng đường vật từ N đến K Đáp soá : a 125m ; b 40m/s ; c1 250J ; c2 17,5m 16 Một vật có khối lượng 900g trượt không vận tốc đầu từ đỉnh O dốc dài 75m , cao 45m Bỏ qua ma sát , cho g = 10m/s Tìm : A Áp dụng đònh luật bảo toàn tìm : a Vận tốc vật đến điểm M cuối dốc b Thế vật đến điểm N Biết vật có động lần - 42 - Ơn tập GV : lê tùng B Áp dụng đònh động tìm : a Vận tốc vật đến điểm K cách M 27m b Quãng đường vật trượt tới điểm G, Biết vận tốc G 12m/s Đáp số : A a 30.m/s ; b 135.J ; B a 24.m/s ; b 12.m 17 Một vật có khối lượng 200g trượt không vận tốc đầu từ đỉnh O dốc dài 100m , cao 40m Cho lực ma sát chuyển động 0,4 N g = 10m/s Áp dụng đònh động tìm : a Vận tốc vật đến điểm M cuối dốc b Vò trí vật trượt đến điểm N, biết vận tốc N 12m/s Đáp số : 1/ 20.m/s ; 2/ ON = 36.m 18 Một xe có khối lượng , bắt đầu chuyển động từ điểm M mặt phẳng nằm ngang với lực kéo không đổi 4000N Cho hệ số ma sát toàn chuyển động 0,2 g = 10m/s Áp dụng đònh động Tìm : a Quãng đường xe tới điểm N Cho vận tốc điểm N 10m/s b Vận tốc xe điểm P Biết khoảng cách NP = 75m c Khi xe tới điểm P tắt máy xuống dốc Biết dốc nghiêng 60 chiều dài dốc 10m Tìm vận tốc xe cuối dốc C 19 Một vật có khối lượng 200g thả rơi không vận tốc đầu từ điểm O cách mặt đất 180m Bỏ qua ma sát lấy g = 10m/s Áp dụng đònh luật bảo toàn tìm : a Cơ chuyển động b Động vật rơi đến điểm A cách mặt đất 120m c Độ cao vật rơi đến điểm B động d Chứng tỏ : vận tốc vật không phụ thuộc vào khối lượng ĐS : a/ 360(J) ; b/ 120(J) ; c/ 90(m) ; d/ v = v0 + 2g(h0 − h) 20.(NC) Một vật có khối lượng 0,5 thả rơi tự từ độ cao h so với mặt đất Biết vật 100J Lấy g = 10m/s Chọn gốc mặt đất a Tính h b Xác đònh độ cao vật mà động gấp ba lần c Khi chạm đất vật nảy lên đạt độ cao cực đại thấp h 8m Hỏi có mát lượng ? Phần lượng bò mát ? ĐS : 20m ; 5m ; 40J 21 (NC) Từ độ cao 15m so với mặt đất, vật nhỏ có khối lượng 1kg ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu 10m/s Bỏ qua ma sát, lấy g = 10m/s2 Chọn gốc mặt đất a Tính vật xác đònh độ cao cực đại mà vật lên b Xác đònh vận tốc vật mà động gấp ba lần c Khi rơi đến mặt đất, đất mềm nên vật sâu vào đất đoạn 8cm Xác đònh độ lớn lực cản trung bình đất tác dụng lên vật ĐS : 200J ; 20m ; 17,3m/s ; 2510J 22 (NC) Từ độ cao h = 16m vật nhỏ ném thẳng đứng hướng xuống với vận tốc ban đầu v0, vận tốc vật lúc vừa chạm đất v = 18m/s Bỏ qua ma sát Lấy g = 10m/s Chọn gốc mặt đất Tính : - 43 - Ơn tập GV : lê tùng a Vận tốc ban đầu v0 b Khi chạm đất, vật lún sâu vào đất 3cm Tìm độ lớn lực cản trung bình đất tác dụng lên vật Biết vật có khối lượng 200g ĐS : 2m/s ; 1082N 23 (NC) Vật có khối lượng 8kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng có độ cao 1,5m Khi tới chân mặt phẳng nghiêng vật có vận tốc 5m/s Lấy g = 10 m/s2 Tính công lực ma sát ĐS : -20J 24 Từ độ cao h = 16m vật nhỏ ném thẳng đứng hướng xuống với vận tốc ban đầu v 0, vận tốc vật lúc vừa chạm đất v = 18m/s Bỏ qua ma sát Lấy g = 10m/s Chọn gốc mặt đất Tính : a Vận tốc ban đầu v0 b Độ cao vật vò trí động ĐS : 2m/s ; 8,1m 25 Một ôtô có khối lượng m = chuyển động với động W đ = 2.105J a Tính vận tốc ôtô b Nếu chòu tác dụng lực hãm sau quãng đường s = 50m ôtô dừng hẳn Tính độ lớn lực hãm ĐS : 10m/s ; 4000N Chương + : CHẤT KHÍ + CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC Một bình thép có dung tích 30 lít chứa khí Hiđrô áp suất 5Mpa nhiệt độ 270C Dùng bình bơm sang bình sắt, sau bơm hai bình có áp suất 3MPa, nhiệt độ 150C a Tính thể tích bình sắt b Tính khối lượng khí Hiđrô bình sắt Biết µ H = g / mol c Muốn áp suất bình sắt 3,5MPa bình sắt phải có nhiệt độ ? ĐS : 18l ; 45g ; 63oC Trước nén hỗn hợp khí xylanh có nhiệt độ 47 0C Sau nén áp suất tăng lần, thể tích giảm lần Hỏi nhiệt độ sau nén 0C ? ĐS : 367oC Có 0,5g khí Oxy nhiệt độ 25 0C đun nóng đẳng tích để áp suất tăng gấp đôi Tính : a Nhiệt độ khí sau đun b Nhiệt lượng truyền cho khí, biết nhiệt dung riêng đẳng tích Oxy 0,913J/g.0C ĐS : 596K ; 136J Áp suất khí trơ bóng đèn tăng lần đèn sáng Biết nhiệt độ đèn sáng 3500C, đèn tắt 250C ĐS : 2,1 lần Bơm không khí có áp suất 1atm vào bóng da, lần bơm ta đưa 125cm3 không khí vào bóng Sau bơm 12 lần áp suất bóng ? Biết V bóng 2,54 lít, trước bơm bóng chứa không khí áp suất 1atm, coi nhiệt độ không khí không đổi ĐS : 1,6atm Có 6,5g khí Hiđrô nhiệt độ C đun nóng đẳng áp để thể tích tăng gấp đôi Tính : a Nhiệt độ khí sau đun b Nhiệt lượng truyền cho khí, biết nhiệt dung riêng đẳng áp Hiđrô 14,3kJ/kg.K - 44 - GV : lê tùng ÑS : 3270C ; 27,9kJ Một chất khí có khối lượng 2g nhiệt độ 27 0C, áp suất 0,6.10 5Pa thể tích 2,6lít Hỏi khí khí ? Biết đơn chất Cho R = 8,31J/mol.K ĐS : Oxi 12g khí chiếm thể tích 4lít C sau đun nóng đẳng áp khối lượng riêng khí 1,2g/l Tìm nhiệt độ khí sau đun ĐS : 4270C Tính khối lượng riêng không khí đỉnh núi Phăng-xi-păng cao 3140m Biết lên cao thêm 10m áp suất khí giảm 10mmHg nhiệt độ đỉnh núi 0C Khối lượng riêng không khí điều kiện tiêu chuẩn (áp suất 760mmHg nhiệt độ 0C) 1,29 kg/m3 ĐS : 0,75.103g/cm3 10 Một bình nhôm khối lượng 0,5kg chứa 0,118kg nước nhiệt độ 20 0C Người ta thả vào bình miếng sắt khối lïng 0,2 kg đun nóng tới 75oC Xác đònh nhiệt độ nước bắt đầu có cân nhiệt Bỏ qua truyền nhiệt môi trường bên Nnhiệt dung riêng nhôm 0,92.10 j/(kg.k); nước 4,18.10 3J/(kg.k); sắt 0,46.10 3J/ (kg.k) ĐS : 250C 11 Một nhiệt lượng kế đồng thau khối lượng 123 g chứa 210 g nước nhiệt độ 8,40C Người ta thả miếng kim loại khối lượng 192 g đun nóng tới 1000C vào nhiệt lượng kế Xác đònh nhiệt dung riêng chất làm miếng kim loại , biết nhiệt độ bắt đầu có cân nhiệt 21,50C Bỏ qua truyền nhiệt môi trường bên ngoài, nhiệt dung riêng đồng thau 0,128.100C J/(kg.k) ĐS : 0,78.103Jkg.K Ôn tập - 45 - ... 36km/h Động ôtô A 10. 104J B 103 J C 20 .104 J D 2,6 .106 J Câu 143 Một ôtô có khối lượng chuyển động với vận tốc 36km/h Động lượng oâtoâ laø A 10. 104kgm/s B 7,2 .104 kgm/s C 72kgm/s D 2 .104 kgm/s Câu 144... nhiệt có áp suất 0,8 .10 5Pa nhiệt độ 370C Sau bò nén, thể tích khí giảm lần nhiệt độ tăng gấp đôi Áp suất khí cuối trình nén A 4,5 .105 Pa B 8 .105 Pa C 2,4 .105 Pa D 2 .105 Pa Câu 210 Chọn phát biểu sai... xylanh chứa 150cm3 khí áp suất 2 .105 Pa Píttông nén khí xylanh xuống 100 cm Coi nhiệt độ không đổi, áp suất khí xylanh lúc A 4 .105 Pa B 1,33 .105 Pa C 3 .105 Pa D 2,5 .105 Pa Câu 215 Một xylanh chứa V1
- Xem thêm -

Xem thêm: BT trac nghiem tu luan vat ly 10 CB, BT trac nghiem tu luan vat ly 10 CB