Tiểu luận giải quyết khiếu nại về quản lý đất đai thôn KP xã cao đức, huyện gia bình, tỉnh bắc ninh, năm 2019

15 133 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 11:01

giải quyết khiếu nại về quản lý đất đai thôn KP xã cao đức, huyện gia bình, tỉnh bắc ninh, năm 2016 giải quyết khiếu nại về quản lý đất đai thôn KP xã cao đức, huyện gia bình, tỉnh bắc ninh, năm 2016 giải quyết khiếu nại về quản lý đất đai thôn KP xã cao đức, huyện gia bình, tỉnh bắc ninh, năm 2016 ĐẶT VẤN ĐỀ Nhận thức chung Quản nhà nước (QLNN) hoạt động thực thi quyền lực Nhà nước quan quản nhà nước tiến hành tất cá nhân tổ chức hội, tất mặt đời sống hội cách sử dụng quyền lực nhà nước có tính cưỡng chế đơn phương nhằm mục tiêu phục vụ lợi ích chung cộng đồng, trì ổn định an ninh trật tự thúc đẩy hội phát triển theo hướng thống nhà nước Hành hiểu hoạt động chấp hành điều hành việc quản hệ thống theo quy định trước nhằm giúp cho hệ thống hồn thành mục tiêu Hành Nhà nước (HCNN) tác động có tổ chức điều chỉnh quyên lực nhà nước trình hội hành vi hoạt động công dân, quan hệ thống hành pháp từ trung ướng đến sở tiến hành để thực chức nhiệm vụ nhà nước Ở nước ta, hoạt động HCNN phải nằm lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm thực hóa chủ trương đường lối Đảng giai đoạn định HCNN có vai trò đặc biệt quan trọng phát triển kinh tế - hội quốc gia Thông qua hoạt động hành nhà nước, quy phạm pháp luật đưa vào đời sống hội, điều chỉnh, trì trật tự hội theo hướng mong muốn Nhà nước, Do vậy, cải cách hành hoạt động quan trọng thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cầu quản nhà nước Cải cách hành nước ta diễn khuôn khổ cải cách nhà nước theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa, tiền đề quan trọng để thực thành công trình đổi đất nước lãnh đạo Đảng Để thực quản nhà nước cần sử dụng kết hợp công cụ khác cơng cụ quản quan trọng pháp luật Pháp luật giữ vai trò điều chỉnh, hồn thiện hoạt động quản hành Nhà nước Các quy phạm pháp luật quy định địa vị pháp quan HCNN, gồm: Chính phủ, Bộ, quan ngang bộ: UBND cấp Xác định nguyên tắc quản HCNN Thơng qua đó, pháp luật đảm bảo việc củng cố, hồn thiện máy HCNN khơng ngừng nâng cao hiệu hoạt động quản HCNN chọn tình Tài ngun đất đai ln xem tài sản quý giá quốc gia nói chung Việt Nam nói riêng, nguồn lực nội sinh để phát triển kinh tế - hội thời kì cách mạng, đặc biệt thời kì cơng nghiệp hóa, đại háo Đảng Nhà nước ta đánh giá cao vai trò, tầm quan trọng tài sản quý giá này, coi tài sản quốc gia thuộc sở hữu toàn dân nhà nước thống quản Q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa diễn nhanh chóng, khu cơng nghiệp mọc lên khắp nơi, nhu cầu sử dụng đất cá nhân, tổ chức tăng cao, giá đất đai nóng lên ngày, làm cho quỹ đất khan Đó nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn đề sai phạm việc thực chấp hành Luật đất đai số cán lãnh đạo, quản Việc giải công việc cấp địa phương phần nhận thức am hiểu pháp luật, phần lợi dụng chức quyền tham nhũng dẫn đến tình trạng sử dụng đất cấp đất không thẩm quyền, sai pháp luật Do có nhiều đơn thư tố cáo, khiếu nại đến ngành, cấp thời gian qua Nhận thức rõ thực trạng thấy Đảng, Nhà nước ta không ngừng quan tâm, kiểm tra theo dõi sát đưa biện pháp quản nguồn tài nguyên quý giá quốc gia hệ thống pháp luật ngày hoàn thiện chặt chẽ Tại điều 18 hiến pháp 1992 quy định: Nhà nước thống quản toàn đất đai theo quy định pháp luật, bảo đảm sử dụng đất mục đích có hiệu quả… Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ, bồi bổ khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm đất Luật đất đai sửa đổi 2013 quy định chế độ quản thống nhà nước luật đất đai, quy định quyền nghĩa vụ người sử dụng đất nhằm quản chặt chẽ toàn đất lãnh thổ đất nước, đưa đất đai vào sử dụng có hiệu kinh tế cao Đồng thời góp phần vào việc tăng cường pháp chế hội chủ nghĩa nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội Việt Nam Mặc dù có hệ thống pháp luật tương đối hồn chỉnh vậy, có nhiều cán quản thực sai Ở địa phương vừa qua xuất nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo nhân dân việc sử dụng đất sai mục đích, cấp đất sai quy định số cán thôn, Là cán quan nhà nước, có quan tâm tìm hiểu vấn đề liên quan đến Luật Đất đai, sau khóa học bồi dưỡng kiến thức Quản Nhà nước chương trình chun viên khố năm 2018 Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, kết hợp với thực tiễn xảy địa phương, mạnh dạn chọn đề tài : “Giải khiếu nại quản đất đai thơn KP Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, năm 2016” làm đề tài nghiên cứu tiểu luận cuối khóa học Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu tiểu luận phân tích tình huống, tìm mâu thuẫn, bất cập, khó khăn nguyên nhân sai phạm trình cấp đất quyền sở, từ làm sáng tỏ số vấn đề luận thực tiễn có liên quan Bên cạnh việc đưa phương án, biện pháp giải quyết, việc nghiên cứu đưa kiến nghị, đề xuất với quan nhà nước có thẩm quyền nhằm hồn thiện quy định pháp luật việc cấp đất quyền sở Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Giải đơn thư khiếu nại công dân việc thực Luật đất đai 2013 quyền địa phương - Phạm vi nghiên cứu: Thôn KP, Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh năm 2016 Kết cấu tiểu luận Kết cấu tiểu luận gồm phần: ĐẶT VẤN ĐỀ: Trình bày lựa chọn tình huống, mục đích nghiên cứu, đối tượng phạm vi nghiên cứu GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: Mơ tả tình huống, phân tích tình xử tình huống, nêu phương án lựa chọn phương án tối ưu KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ: Tổng hợp đưa kết luận việc xử tình đồng thời kiến nghị với quan nhà nước có thẩm quyền để hồn thiện quy định pháp luật liên quan tới vấn đề trình bày nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực vấn đề tương tự tương lai GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I MƠ TẢ TÌNH HUỐNG I.1 Hồn cảnh diễn tình Thơn KP, Cao Đức, huyện Gia Bình địa phương nơng, người dân ln ln cần cù chịu khó làm ăn, kinh tế địa phương đà phát triển Trong năm qua nhu cầu người dân muốn có mảnh đất hai bên đường liên để mở mang ngành nghề dịch vụ buôn bán kinh doanh Trước nhu cầu đó, Chi Chính quyền địa phương thơn KP Ủy ban nhân dân Cao Đức họp vào ngày tháng năm 2016 đến thống bán đấu thầu cơng khai 20 lơ đất với diện tích 1500 m để lấy tiền xây dựng Đình nâng cấp đường làng Dự kiến quyền thơn, cho đấu thầu bán lơ đất vào ngày 22/9/2016 với giáđất từ cao xuống thấp Những hộ gia đình có đất nơng nghiệp phạm vi để bán đền bù với mức giá 30 triệu sào Trong thời gian từ ngày họp đến ngày thống bán lơ đất xảy nhiều vấn đề tiêu cực phát sinh thôn KP 1.2 Diến biến tình Vào ngày 25 tháng năm 2016 Ủy ban nhân dân huyện Gia Bình nhận số đơn thư khiếu nại tố cáo, có đơn thư tố cáo ông Nguyên Văn A thôn KP, Cao Đức (trong đơn thư có thêm 40 chữ kí cơng dân thơn khác) tố cáo Chính quyền thơn với lãnh đạo UBND bán đất nông nghiệp thành đất cho số hộ dân không với pháp luật Sau nhận đơn thư tố cáo công dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Bình xem xét chuyển đơn cho quan chức để thực nhiệm vụ Chánh tra huyện nghiên cứu nội dung đơn thư tố cáo đạo cơng tác tra theo pháp luật quy định II PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG 2.1 Mục tiêu phân tích tình Việc phân tích tình cách thấu đáo có ý nghĩa quan trọng, giúp quan nhà nước nắm rõ ràng, cụ thể, xác chất việc Xác định đắn động cơ, hành động đối tượng có liên quan giúp cho quan nhà nước làm rõ hành vi người có trách nhiệm, từ có biện pháp xử phù hợp, vừa nghiêm minh, pháp luật, vừa đảm bảo quyền lợi nhà nước, tập thể cá nhân liên quan, vừa có tính răn đe đối tượng vi phạm Mục tiêu việc phân tích tình xác định nội dung đơn thư phản ánh quần chúng nhân dân hay sai Nếu đúng, cần đề xuất phương án xử tổ chức thực quy định pháp luật 2.2 Cơ sở luận Đất đai thuộc quyền quản Nhà nước Quản Nhà nước hoạt động Nhà nước lĩnh vực lập pháp, hành pháp tư pháp nhằm thực chức đối nội, đối ngoại Nhà nước Nói cách khác: Quản Nhà nước tác động pháp luật chủ thể mang quyền lực Nhà nước tới đối tượng quản nhằm thực chức đối nội đối ngoại Nhà nước Như vậy, tất quan Nhà nước làm chức quản Nhà nước Trong quản hội quản Nhà nước có đặc điểm sau: - Chủ thể quản Nhà nước quan máy Nhà nước thực chức lập pháp, hành pháp, tư pháp - Đối tượng quản Nhà nước toàn thể nhân dân sống làm việc phạm vi lãnh thổ quốc gia - Quản Nhà nước diễn tất lĩnh vực đời sống hội, trị, kinh tế, văn hóa, hội, an ninh quốc phòng, ngoại giao nhằm thỏa mãn nhu cầu hợp pháp nhân dân Quản hành Nhà nước: Quản Nhà nước lĩnh vực hành pháp gọi quản hành Nhà nước Quản hành nhà nước hoạt động tác động quyền lực pháp luật Nhà nước, thực văn vản pháp luật quan quyền lực Nhà nước, có nội dung đảm bảo chấp hành văn pháp luật quan quyền lực Nhà nước, nhằm tổ chức, đạo cách trực tiếp thường xuyên lĩnh vực kinh tế, văn hóa – hội hành – trị Chế độ quản Nhà nước đất đai: Hoạt động quản đất đai không trọng đến việc hình thành kiện tồn quan quản Nhà nước đất đai Luật đất đai: Là tổng thể quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ chiếm hữu, sử dụng, định đoạt số phận pháp đất đai Nhà nước người sử dụng đất, nhằm mục đích sử dụng đất đai hợp lý, hiệu Bảo vệ quyền lợi ích Nhà nước người sử dụng đất Luật đất đai 2013: Trên sở kế thừa phát triển nội dung quản Nhà nước ghi nhận Luật đất đai 1993, Luật đất đai 2003; đặc biệt quan tâm đến số nội dung quan trọng trước thực tế sống đòi hỏi cần phảo quản mà pháp luật đất đai trước chưa đề cập đề cập chưa cụ thể, rõ ràng như: Thanh tra, kiểm tra, xử ác vi phạm đất đai; giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai 2.3 Phân tích diễn biến tình Chủ tịch UBND huyện họp thống thường trực Ủy ban nhân dân biện pháp xử vụ việc sau: - Ra định thành lập đoàn kiểm tra Chánh tra huyện làm Trưởng đoàn đại diện ban, ngành liên quan làm thành viên - Sau có định thành lập Đồn kiểm tra, Chủ tịch UBND huyện họp với đoàn thể giao nhiệm vụ cho thành viên yêu cầu đoàn thực tốt nội dung sau: + Kiểm tra, xác minh làm rõ việc bán đất có quy định pháp luật hay khơng, có cấp có thẩm quyền phê duyệt hay khơng? + Làm rõ tính chất sai phạm việc thiếu dân chủ, thiếu công bằng, thiếu khách quan Những yêu cầu đặt phải thực đầy đủ có kết luận cụ thể văn để xử pháp luật trả lời trước dân Sau đoàn kiểm tra thu thập chứng xác minh thực tế nhân dân, xem xét trường nghiên cứu văn quyền thơn UBND xã, Đồn kiểm tra có kết luận sau: - Trước hết Đồn kiểm tra khẳng định nội dung đơn thư tố cáo ông Nguyên Văn A: Đây vụ việc có thật, quyền thơn KP Cao Đức có Nghị bán 20 lơ đất ven bên đường liên thơn với diện tích 1500m2, từ đất nông nghiệp thành đất chưa có quy hoạch cụ thể chưa cấp có thẩm quyền phê duyệt định - Lãnh đạo thơn có chủ trương bán đất chưa ủng hộ Chị Đảng bàn bạc thống nhân dân Việc định giá đền bù không với khung giá Nhà nước quy định Qua điều tra, thực tế 20 lô đất người dân mua 10 lơ, lơ để bán cho người nhà lãnh đạo thôn Nghiêm trọng quyền thơn, tự ý bán lơ đất cho người ngồi thơn, lấy giá cao, tiền chênh lệch giá bỏ túi cá nhân không nộp vào ngân sách Toàn hồ sơ chứng từ bán đất Đồn thu thập gồm: + Nghị thơn việc bán 20 lô đất + Nghị bán đất Ban thường vụ + Nghị bán đất Chủ tịch UBND toàn biên lai thu tiền bán đất cho hộ Qua q trình kiểm tra thực tế diện tích đất toàn chứng đoàn kiểm tra đến kết luận: Việc tự ý chuyển đất nông nghiệp thành đất để bán thôn KP Cao Đức sai vi phạm luật đất đai, vi phạm luật quản hành nhà nước Việc nghị chia đất bán đất Chính quyền thôn Đảng ủy, UBND trái pháp luật khơng thẩm quyền, khơng có quy hoạch khu dân cư kế hoạch cấp đất cấp có thẩm quyền phê duyệt thiếu dân chủ không bàn bạc công khai dân Việc bán đất không đối tượng, khơng bảo đảm tính cơng bằng, đền bù giá đất bị thu hồi cho người dân không thỏa đáng, khơng khung giá đất Chính phủ quy định Bán đất không khách quan, không công mà mang tính vụ lợi cá nhân số cán lão đạo thôn, Do vậy, để giải có hiệu vụ việc vi phạm pháp luật cần phải xây dựng phương án giải tốt III XỬ TÌNH HUỐNG 3.1 Mục tiêu xử tình Từ việc phân tích, đánh giá tình thấy việc làm gây nên bất bình nhân dân, làm tổn hại đến niềm tin nhân dân vào lãnh đạo Đảng, quyền dẫn đến việc ổn định trị, hội địa phương Mục tiêu xử tình lấy lại niềm tin nhân dân lãnh đạo Đảng, quản lý, đạo điều hành quyền, giúp giữ vững ổn định trị, kinh tế hội địa phương Việc xử phải người, việc, đảm bảo khách quan, nghiêm minh, đảm bảo quyền lợi Nhà nước, hội song mang tính giáo dục, răn đe cao 3.2 Xây dựng lựa chọn phương án, giải tối ưu để xử Căn vào việc phân tích, đánh giá tình đưa phương án giải sau: 3.2.1 Phương án Sau xem xét toàn việc có thật, Ủy ban nhân dân huyện triệu tập ơng Trưởng thơn Bí thư Chi thôn KP, ông chủ tịch UBND Cao Đức, u cầu thơn q trình tự ý chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư vượt cấp không thẩm quyền phải làm kiểm điểm nhận sai sót trước Đảng ủy u cầu thơn nhận tiền lô đất người nhà mua lô đất bán chênh lệch giá mang tính chất vụ lợi cá nhân đem xung quỹ Qua phương án ta thấy việc giải mang tính chất tình cảm chung chung khơng hợp lý, khơng đảm bảo quyền lợi tập thể lợi ích cá nhân, giải mặt tình cảm mặt lẽ theo pháp luật khơng chấp nhận Vì phương án trái với quy định pháp luật mà phương án không mang tính khả thi 3.2.2 Phương án UBND huyện định đình việc bán đất trái thẩm quyền, thu hồi tồn lơ đất bán cho người nhà cán thôn, thu hồi lô đất bán cho người ngồi mang tính chất kinh doanh Đồng thời đạo UBND Cao Đức phối hợp với phòng Địa – xây dựng huyện ngành có liên quan tiến hành khảo sát lập đồ quy hoạch chuyển đổi 1500m đất nông nghiệp chuyển sang đất thổ cư để cấp đất cho dân Đền bù cho người dân có diện tích đất phải thu hồi từ đất nơng nghiệp canh tác sang đất thổ cư sách khung giá đất nhà nước quy định 3.3 Kế hoạch tổ chức thực phương án Trên sở phân tích hồ sơ tài liệu, chứng điều tra, thu thập xác minh, quy định pháp luật đất đai, lựa chọn phương án Đây phương án hợp pháp luật tối ưu có tính khả thi cao, phù hợp với nguyện vọng nhân dân Từ tạo niềm tin vào lãnh đạo đắn Đảng Pháp luật Nhà nước góp phần giữ vững ổn định an ninh nông thônquan chức có trách nhiệm giải khiếu nại ơng A người dân thơn KP UBND huyện Gia Bình UBND huyện Gia Bình lập hồ sơ chi tiết vụ việc đề nghị Sở Tài nguyên môi trường UBND tỉnh sau: - Chủ tịch UBND huyện Quyết nghị đình việc bán đất trái thẩm quyền lãnh đạo thôn KP, Cao Đức - Báo cáo với thường trực huyện ủy yêu cầu đồng chí Bí thư chi thơn KP Bí thư Đảng ủy Cao Đức phải làm kiểm điểm xử kỷ luật trước Đảng Nghị bán đất trái thẩm quyền không pháp luật - UBND huyện yêu cầu Trưởng thôn Chủ tịch UBND làm kiểm điểm trước UBND huyệnQuyết nghị xử kỷ luật Trưởng thơn KP Chủ tịch UBND Cao Đức đình bán đất trái thẩm quyền có hành vi thu tiền chênh lệnh lơ đất thu lời mang tính chất vụ lợi cá nhân không nộp vào ngân sách Áp dụng Điều Nghị định số 102/2014/NĐ-CP Chính phủ phạt hành triệu đồng với Chủ tịch UBND Cao Đức có hành vi tự ý định chuyển đổi 1500m đất 10 nông nghiệp để bán đất trái pháp luật có lợi dụng tiền tham chênh lệch lơ đất Tồn số tiền nộp vào ngân sách nhà nước Hủy bỏ định Chủ tịch UBND thu hồi tồn lơ đất bán cho người nhà cán thôn, thu hồi lô đất bán cho người ngồi mang tính chất kinh doanh Thơng báo trả lời trước nhân dân thôn KP định Chủ tịch UBND huyện: + Phối hợp với Phòng địa - xây dựng huyện ngành có liên quan tiến hành khảo sát lập đồ quy hoạch chuyển đổi 1500m đất nông nghiệp chuyển sang đất thổ cư để cấp đất cho dân + Bàn bạc dân chủ công khai với nhân dân để áp dụng giá đất đền bù cho diện tích phải thu hồi từ đất nơng nghiệp canh tác sang đất thổ cư, việc xác định giá phải đảm bảo sách khung giá đất Chính phủ quy định Sau hồn thành bước u cầu lãnh đạo thơn, UBND phải tổ chức Hội nghi công khai trước dân; lấy ý kiến đóng góp nhân dân, Chi phải bàn bạc thống có Nghị Đảng ủy có nghị Thực bán đất cho dân đối tượng, bảo đảm công khách quan pháp luật Sau có tờ trình hồ sơ quy hoạch xã, phòng địa xây dựng huyện, UBND huyện họp có Nghị đưa kế hoạch chung huyện bán đất cho nhân dân vào kế hoạch năm 2017 UBND huyện tiến hành làm tờ trình đề nghị Sở Tài ngun mơi trường, quan chuyên môn tỉnh thẩm định UBND tỉnh định Căn vào định UBND tỉnh phê chuẩn tổng số diện tích chuyển đổi cấp đất huyện năm 2017, chủ tịch UBND huyện cấp giấy chứng nhận đất chi tiết cho hộ dân thôn KP Cao Đức cần có nhu cầu sử dụng đất yêu cầu UBND thực đảm bảo công khách quan pháp luật 11 3.4 Kiến nghị đề xuất Từ học kinh nghiệm tình tác giả mạnh dạn có số kiến nghị đề xuất vấn đề quản sử dụng đất vấn đề hoàn thiện máy QLHC cấp sở sau: - Thực quản đất đai nhà nước sở địa phương (thôn, xã) kinh tế thị trường nhạy cảm tài sản mang lại thu nhập cao, nhu cầu đất gần quốc lộ, đường liên xã, trị trấn, thị xã, khu công nghiệp Do vậy, mua bán trao đổi, chuyển nhượng tranh chấp,… dẫn đến sai phạm pháp luật, gây rối trật tự địa phương, làm cho nhân dân bất bình viết đớn khiếu nại đến quan cấp có thẩm quyền Từ sai phạm thôn KP, Cao Đức, huyện Gia Bình cho ta thấy trước hết phải tổ chức triển khai tuyên truyền phổ biến Luật đất đai nói riêng pháp luật nói chung nhân dân nhiều hình thức nhằm giáo dục người có ý thức chấp hành sách pháp luật Nhà nước - Nâng cao vai trò trách nhiệm ý thức chấp hành pháp luật đội ngũ làm quản thôn lãnh đạo công tác quản đất đai: + Không buông lỏng, hữu khuynh công tác quản đất đai + Thường xuyên kiểm tra xử nghiêm minh hành vi sai phạm đất đai đồng thời đảm bảo luật công hội + Phải tiến hành khảo sát lập hồ sơ quy hoạch quản đất đai nông nghiệp, thổ cư thôn, để đảm bảo tính khoa học, tính dự báo trước mắt lâu dài, có tính thống quản sử dụng đất đai huyện theo phân cấp quản nhà nước + Nhà nước cần cụ thể hóa chủ trương Đảng, ban hành chế độ sách xã, phường ( đặc biệt cán thôn) cụ thể phù hợp đội ngũ quan trọng, thường xuyên gần dân trực tiếp tham gia 12 truyền tải chủ trương sách Đảng đến dân áp dụng quản thực địa phương + Phải có tiêu chí thống việc đào tạo, tuyển chọn bổ nhiệm đội ngũ cán thôn Nhất tiêu chí hàng đầu phẩm chất đạo đức tiêu chí tuổi đời, lực có tiêu chí cấp QLHC nhà nước quản hội + Chú trọng củng cố, hoàn thiện máy địa từ tỉnh đến địa phương, quan tâm, đào tạo đội ngũ cán công chức, viên chức ngành nhằm nâng cao trình độ, kiến thức quản nhà nước đất đai lực chuyên môn để đáp ứng tốt yêu cầu giải vấn đề thực tế đặt Do cấp ủy đảng, quyền, đồn thể bước đổi phương thức lãnh đạo, đạo, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn rõ ràng khâu đột phá, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực nhiệm vụ, sau nỗ lực vươn lên vượt khó khăn cấp, ngành đồn thể hướng tới mục đích xây dựng Bắc Ninh ngày giàu đẹp, văn minh đảm bảo thực pháp luật KẾT LUẬN Chúng ta biết đất đai tư liệu sản xuất chủ yếu, tư liệu sản xuất đặc biệt khơng thay đổi sản xuất nông nghiệp, đặc biệt đất nước mà 20% nhân dân sinh sống nơng nghiệp Vì phát triển “Tam nơng” (nơng nghiệp – nông dân – nông thôn) chiến lược quan trọng Đảng trình xây dựng đất nước lên chủ nghĩa hội Việc giải đất đai bảo đảm pháp luật đặc biệt có ý nghĩa nơng nghiệp, nơng thơn 13 Huyện Gia Bình đà phát triển với phát triển kinh tế hội tỉnh Bắc Ninh, thực Nghị Ban chấp hành Đảng lần thứ XIX tỉnh Bắc Ninh phấn đấu sớm đưa tỉnh ta trở thành tỉnh công nghiệp Vì với cấp ủy Đảng, quyền giải dứt điểm vướng mắc nhân dân, thường xuyên nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, tuyên truyền đường lối Đảng, sách Pháp luật Nhà nước để nhân dân thực theo quan điểm, đường lối Đảng Nhà nước góp phần thúc đẩy kinh tế - hội ngày phát triển đảm bảo đời sống tâm tư nguyện vọng nhân dân Qua thời gian theo học lớp bồi dưỡng quản nhà nước chương trình chuyên viên tác giả nghiên cứu kiến thức liên quan đến quản nhà nước Do vậy, tác giả mạnh dạn đưa việc có thật xảy địa phương để dễ dàng phân tích, giải Tiểu luận với tình phức tạp, đồng thời thời gian hoàn thành lực tác giả hạn chế khơng tránh khỏi sai sót hạn chế mong Thầy, Cô bạn bè, đồng nghiệp đóng góp ý kiến để tác giả tiếp tục hoàn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật khiếu nại 2011 Luật đất đai năm 2013 Nghị 19-NQ/TW Đảng tiếp tục đổi sách, pháp luật đất đai thời kỳ đẩy mạnh tồn diện cơng đổi Nghị định 181/2013/NĐ - CP hướng dẫn thi hành luật đất đai Nghị định 197/2013/NĐ – CP nồi thường hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất 14 Nghị định 84/ 2013/NĐ – CP quy định bổ sung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai Nghị định 102/2014/NĐ - CP Chính phủ xử phạt hành với cán có hành vi tự ý định chuyển đổi đất trái pháp luật Thông tư 06/2013/TT – BTNMT hướng dẫn thực nghị định 84/2013/NĐ – CP 15 ... Giải khiếu nại quản lý đất đai thôn KP xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, năm 2016” làm đề tài nghiên cứu tiểu luận cuối khóa học Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu tiểu luận phân... kinh tế, văn hóa – xã hội hành – trị Chế độ quản lý Nhà nước đất đai: Hoạt động quản lý đất đai khơng trọng đến việc hình thành kiện toàn quan quản lý Nhà nước đất đai Luật đất đai: Là tổng thể... kiểm tra đến kết luận: Việc tự ý chuyển đất nông nghiệp thành đất để bán thôn KP xã Cao Đức sai vi phạm luật đất đai, vi phạm luật quản lý hành nhà nước Việc nghị chia đất bán đất Chính quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận giải quyết khiếu nại về quản lý đất đai thôn KP xã cao đức, huyện gia bình, tỉnh bắc ninh, năm 2019, Tiểu luận giải quyết khiếu nại về quản lý đất đai thôn KP xã cao đức, huyện gia bình, tỉnh bắc ninh, năm 2019

Từ khóa liên quan