Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

86 23 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 10:28

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC Xà HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC Xà HỘI TRẦN NHẬT QUÂN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH BÌNH ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI- năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC Xà HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC Xà HỘI TRẦN NHẬT QUÂN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH BÌNH ĐỊNH Ngành : Luật kinh tế Mã số : 838.01.07 Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN MINH ĐỨC HÀ NỘI - năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan: Những nội dung luận văn thực hướng dẫn trực tiếp thầy TS.Trần Minh Đức Mọi tham khảo dùng luận văn trích dẫn rõ ràng, trung thực, tên tác giả, tên cơng trình, thời gian, địa điểm cơng bố.Mọivi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá,tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm Tác giả luận văn Trần Nhật Quân MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP 1.1 Sự cần thiết phải bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp 1.2 Khái niệm, đặc điểm, vai trò pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp 1.3 Cơ cấu pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp 10 1.4 Các yêu cầu pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp 11 1.5 Các yếu tố tác động đến pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp 12 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH 15 2.1 Thực trạng quy định pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đấtnơng nghiệp tỉnh Bình Định 15 2.2 Thực tiễn áp dụng pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tỉnh Bình Định 36 2.3 Đánh giá kết đạt qua việc áp dụng pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp áp dụng Bình Định 55 CHƯƠNG NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG ĐỂ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NƠNG NGHIỆP TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH 59 3.1 Nhu cầu hoàn thiện pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp từ thực tiễn tỉnh Bình Định 59 3.2 Phương hướng hoàn thiện pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nơng nghiệp từ thực tiễn tỉnh Bình Định 62 3.3 Giải pháp hoàn thiện pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp từ thực tiễn tỉnh Bình Định 64 KẾT LUẬN 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Nguyên nghĩa Kí hiệu 01 CNH - HĐH : Cơng nghiệp hóa, đại hóa 02 GCNQSDĐ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 03 GPMB : Giải phóng mặt 04 KT : Kinh tế 05 LĐĐ : Luật Đất đai 06 MTTQVN : Mặt trận tổ quốc Việt Nam 07 NN : Nông nghiệp 08 SDĐ : Sử dụng đất 09 TLSX : Tư liệu sản xuất 10 THĐ : Thu hồi đất 11 UBND : Ủy ban nhân dân 12 XH : Xã hội DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Diện tích phân bố loại đất tỉnh Bình Định 2.2 Diện tích, cấu sử dụng đất đaitỉnh Bình Định từ năm 2010 đến 2020 17 2.3 Đơn giá đất trồng lúa đất trồng hàng năm khác năm 2015 37 2.4 Đơn giá đất trồng lâu năm năm 2015 37 2.5 Thống kê dự án từ năm 2012-2016 39 2.6 Khái quát tiến độ công tác bồi thường GPMB năm 2012-2016 39 16 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình Trang 2.1 Tỷ lệ phân bố loại đất tỉnh Bình Định 16 2.1 Tỷ lệ phân bố loại đất tỉnh Bình Định 39 2.3 Tiến độ công tác bồi thường GPMB từ năm 2012 đến 2016 năm 40 2012-2016 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam nước nông nghiệp với khoảng 70% dân số nơng dân đất nông nghiệp người nông dân nguồn sống, nguồn việc làm Là điều kiện để kiếm kế sinh nhai tồn trì phát triển sống người, gia đình Đất nông nghiệp tài sản thiêng liêng, quý giá có giá trị quan trọng bậc đời sống người nông dân Trong năm gần đây, thực đường lối cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Đảng ta đề xướng, triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng cải thiện sở hạ tầng, dự án cần quỹ đất Việc thu hồi đất đem lại kết tích cực yêu cầu phát triển sở hạ tầng, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế, chuyển dịch cấu lao động từ ngành nghề nông, lâm nghiệp sang ngành công nghiệp, dịch vụ; dự án thu hồi đất để xây dựng cơng trình an sinh xã hội góp phần đảm bảo đời sống nhân dân Nhà nước, người sử dụng đất nhà đầu tư tìm “tiếng nói” đồng thuận Bởi lẽ, người bị thu hồi đất chịu ảnh hưởng nặng nề từ việc thu hồi đất nông nghiệp, họ người bị đất sản xuất nông nghiệp, tư liệu sản xuất, trở thành người thất nghiệp đời sống gia đình rơi vào hồn cảnh khó khăn Hơn nữa, thu hồi đất nơng nghiệp đặt thách thức mà xã hội phải giải quyết; việc giảm sút diện tích đất nơng nghiệp ảnh hưởng lớn đến an ninh lương thực quốc gia, làm giảm sản lượng gạo xuất hàng năm… Nhận thức thách thức việc thu hồi đất nông nghiệp gây cho phát triển bền vững đất nước, Đảng Nhà nước ta có đường lối, sách ban hành pháp luật bồi thường thu hồi đất nông nghiệp nhằm giải hài hòa lợi ích người sử dụng đất, lợi ích xã hội lợi ích nhà đầu tư Mặc dù ngành, cấp sở có nhiều cố gắng, song sách tổ chức thực việc đền bù thiệt hại nhiều tồn tại: tượng khiếu kiện kéo dài, số nơi chậm triển khai triển khai chưa phù hợp với sách, hồ sơ quản lý đất đai chưa đầy đủ, nhiều địa phương phải điều chỉnh lại quy hoạch, sửa đổi thiết kế dự án, chờ đợi không giải phóng mặt sở hạ tầng không đảm bảo Hậu làm ảnh hưởng tiến độ, gây thiệt hại lớn kinh tế doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhu cầu sử dụng đất Nhà nước, làm ổn định tình hình trị - xã hội địa phương Bình Định tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ, để phát triển mạnh kinh tếxã hội tỉnh chủ trương đa dạng hố loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất đời sống góp phần giải việc làm chuyển dịch cấu kinh tế Sự phát triển Bình Định mặt: kinh tế, văn hóa, xã hội có tác động to lớn đến phát triển chung khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ Với ý nghĩa vậy, Đảng nhân dân tỉnh Bình Định khơng ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng tỉnh phát triển mặt Để thực mục tiêu đặt ra, Bình Định cần số lượng diện tích khơng nhỏ để xây dựng cơng trình, phục vụ dự án phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao sở hạ tầng, làm tiền đề góp phần tăng trưởng GDP hàng năm Với lượng không nhỏ dự án tương lai đặt cho Bình Định vấn đề lớn công tác bồi thường, GPMB Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Bình Định Việc thu hồi đất bồi thường Nhà nước thu hồi đất nơng nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển tỉnh tác động lớn đến đời sống hàng nghìn hộ gia đình Chính vậy, Đảng ủy UBND tỉnh Bình Định cần có chuẩn bị đồng chế, sách hợp lý, xây dựng phương án bồi thường thích hợp nhằm giải thấu đáo, tránh vướng mắc, gây khiếu kiện vấn đề liên quan đến bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, hạn chế tình trạng ổn định an ninh trị, trật tự an tồn xã hội Với ý nghĩa trên, lựa chọn đề tài: “Bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định”để làm luận văn tốt nghiệp nhằm góp phần hồn thiện quy định pháp luật nâng cao hiệu tổ chức thực việc có tính cấp thiết Tình hình nghiên cứu đề tài Trong nhiều chuyên đề nghiên cứu, tạp chí, báo cáo, viết, báo nhiều tổ chức quốc tế khu vực giới Hiệp hội nước Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (APEC), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)và nước thứ 12 đàm phán gia nhập Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) 3.3 Giải pháp hoàn thiện pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp từ thực tiễn tỉnh Bình Định 3.3.1 Hồn thiện quy định pháp luật bồi thường, hỗ trợ nhà nước thu hồi đất nông nghiệp Thứ nhất, hồn thiện quy định trình tự, thủ tục thu hồi bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp Việt Nam Là nước với 70% dân số làm nghề nông Khi quy hoạch đất nông nghiệp, đặc biệt đất lúa để chuyển sang sử dụng vào mục đích khác Chúng ta cần phải có nguyên tắc quán triệt như: hạn chế tối đa việc chuyển đất chuyên trồng lúa sang mục đích khác đất sử dụng không hiệu để lấy đất cho dự án Những quy định cần phải thể chế đồng Luật Đất đai văn hướng dẫn thi hành trình tự, thủ tục thu hồi bồi thường đất Thứ hai, hồn thiện quy định việc tính giá bồi thường đất theo thời điểm bồi thường thực tế Quy định thời điểm tính giá bồi thường thời điểm có định thu hồi đất chưa hợp lý Giá đất để tính bồi thường Nhà nước quy định thấp thực tế nhiều Đa phần việc bồi thường Nhà nước thu hồi đất nói chung, đất nơng nghiệp nói riêng vấp phải phản ứng người dân không chấp nhận mức giá đất bồi thường Thêm vào đó, từ có định thu hồi đất quan chức hoàn thiện quy định, thủ tục để người dân nhận tiền bồi thường kéo dài điều tất yếu giá đất thời điểm nhận tiền bồi thường giá đất thời điểm có định thu hồi đất có có chênh lệch khơng nhỏ Thứ ba, hoàn thiện quy định nguyên tắc bồi thường Nhà nước thu hồi đất Tại Khoản 2, Điều 74 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Việc bồi thường thực việc giao đất có mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, 64 khơng có đất để bồi thường bồi thường tiền theo giá đất cụ thể loại đất thu hồi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định thời điểm định thu hồi đất” Như vậy, mặt nguyên tắc, người bị thu hồi đất nơng nghiệp bồi thường việc giao đất nông nghiệp mới, dường ngun tắc ưu tiên Nếu khơng có đất nơng nghiệp để bồi thường bồi thường tiền tương ứng với giá trị quyền sử dụng đất nông nghiệp bị thu hồi Trên thực tế việc bồi thường đất đất khơng có tính khả thi phân tích chương Hầu hết địa phương chọn phương án bồi thường tiền (với giá trị tương ứng với quyền sử dụng đất nông nghiệp bị thu hồi) cho người bị đất sản xuất Trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, đa số khiếu nại người dân liên quan đến mức giá đất bồi thường Giá đất thời điểm nhận tiền bồi thường thấp nhiều so với giá đất thay đổi mục đích sử dụng sau Vì vậy, người bị thu hồi đất ln chịu thiệt thòi Việc thu hồi đất nông nghiệp chuyển sang sử dụng xây dựng khu đô thị, xây dựng khu nhà thương mại Người bị thu hồi đất bồi thường theo giá đất nông nghiệp Sự chênh lệch giá trị đất đai tạo từ thay đổi mục đích sử dụng đất khơng điều tiết vào ngân sách Nhà nước mà rơi vào túi chủ đầu tư làm cho họ giàu lên cách nhanh chóng Điều góp phần làm gia tăng khoảng cách giàu - nghèo xã hội Để khắc phục bất cập trên, Nhà nước nên sửa đổi quy định vấn đề theo hướng sau đây: quy định việc tính giá bồi thường theo thời điểm trả tiền bồi thường thực tế, (mặc dù Nghị định số 69/2009/NĐ-CP có quy định việc điều chỉnh giá đất cho sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế thị trường số trường hợp, theo Điều 11; mặt nguyên tắc, thời điểm tính giá bồi thường thời điểm định thu hồi đất, theo Khoản 2, Điều14) Khi thu hồi đất để thực dự án đầu tư, Nhà nước cần phải dự liệu lợi ích thu để thực bồi thường cho hợp lý cơng (tránh tình trạng lợi ích thuộc nhà đầu tư, người dân bị đất lại không hưởng lợi ích “phát triển” đó), thực sách thuế 65 doanh nghiệp, điều tiết nguồn lợi thu cho người bị thu hồi đất thông qua mức bồi thường hỗ trợ thỏa đáng Thứ tư, hoàn thiện quy định liên quan đến điều kiện bồi thường Nhà nước thu hồi đất.Từ vụ việc thực tiễn nêu chương 2, cho thấy rằng, pháp luật thời gian tới cần thiết phải quy định cụ thể thống cách thức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trường hợp đất có vườn ao, theo đó, cần phải quy định cấp giấy chứng nhận ghi cụ thể phạm vi ranh giới đất ở, đất vườn ao trực tiếp giấy chứng nhận mà không tiến hành cấp loại giấy khác (1 giấy cấp riêng cho đất ở, giấy cấp riêng cho đất vườn ao) Nếu tách riêng dẫn đến việc áp giá bồi thường cho người có đất bị thu hồi đất vườn ao vô thiệt thòi mức bồi thường lúc Nhà nước áp dụng mức giá bồi thường đất nông nghiệp túy, cấp giấy mà giấy Nhà nước ghi đất vườn ao gắn liền với đất thu hồi Nhà nước bồi thường theo giá đất nông nghiệp trồng lâu năm họ nhận mức hỗ trợ vô hậu hĩnh (70% giá đất liền thửa) Điều đáng nói thiệt thòi khơng người thu hồi đất gây mà cách thức cấp giấy không quy định cụ thể nên dẫn đến hệ bồi thường khác địa phương triển khai việc cấp giấy khơng thực Thứ năm, hồn thiện quy định pháp luật giải khiếu nại, tố cáo bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp.Với quy định lệch pha thời gian hiệu lực khiếu nại Luật Khiếu nại với Luật Đất đai văn hướng dẫn thi hành Theo tôi, nên thống văn quy phạm pháp luật theo hướng Luật Khiếu nại phải tôn trọng Đây đạo luật tiến thể chế hóa Điều 74 Hiến pháp năm 1992 điều 30, Hiến pháp năm 2013, ghi nhận quyền chủ thể chịu quản lý, vốn coi chủ thể cần bảo vệ Hơn nữa, pháp điển hóa Luật Khiếu nại dành cho quản lý hành nhà nước đạo luật văn luật khác nên tôn trọng Để tạo nên đồng thống quy định pháp luật có liên quan đến vấn đề giải khiếu nại, tố cáo bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông 66 nghiệp, Luật Đất đai năm 2013 ban hành khẳng định việc giải khiếu nại, tố cáo lĩnh vực đất đai thực theo quy định chung pháp luật khiếu nại, tố cáo (Điều 204, Điều 205) Điều tạo nên quán đảm bảo pháp chế thực thi pháp luật vấn đề Cũng cần lưu ý thời gian tới, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013 phải cụ thể hóa quy định mang tính ngun tắc luật khiếu nại, tố cáo, đồng thời quy định rõ thời hiệu khiếu nại, khiếu kiện cho phù hợp với văn pháp luật có liên quan, để đảm bảo tổ chức thực thi có hiệu thực tế vấn đề Tuy nhiên, phân tích chương 2, lĩnh vực này, vấn đề bất cập cần hồn thiện là: quy định giải khiếu nại Khoản 2, Điều 40, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 23/8/2009 Theo đó, chưa có định giải khiếu nại phải thực định thu hồi đất, cho dù định thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt có hay sai Trong trường hợp khơng có sai phạm, đương nhiên câu chuyện khơng có để bàn, thực có sai phạm, khuất tất từ phía quyền địa phương, mà khơng giải khiếu nại Đồng thời, triển khai việc thu hồi đất thực tế, sau sai sửa muộn màng, người bị thiệt hại bị tổn thương khơng khác người có đất bị thu hồi, mà họ người cần pháp luật bảo vệ Cần phải tôn trọng quyền chủ sử dụng đất bị thu hồi, họ chưa đồng thuận với việc thu hồi đất Việc thu hồi áp đặt phải thay trao đổi đồng thuận Đồng thời, cần quy định việc giải khiếu nại giai đoạn phải giải dứt điểm giai đoạn theo thời hạn luật định Ngoài ra, việc giải xúc, khiếu nại người bị thiệt hại việc thu hồi đất gây phải quan tâm giải kịp thời, có sở pháp lý rõ ràng Nhà đầu tư dự án phải cung cấp chi phí để trợ giúp, hướng dẫn người bị thiệt hại thực quyền khiếu nại mình, việc trợ giúp giúp hạ nhiệt từ phía người khiếu nại, làm giảm xúc, kích động, lôi kéo khiếu kiện người bị thu hồi đất 67 Cuối cùng, Luật Đất đai năm 2013 có quy định tổ chức hoạt động xác định giá đất nước ta chưa có quan chuyên trách định giá đất cấp Trung ương địa phương đồng thời chưa hình thành tổ chức chuyên theo dõi, thu thập, đánh giá, xử lý thông tin giao dịch đất đai thị trường nên khó theo dõi sát, nắm bắt kịp thời diễn biến giá đất trình biến động thị trường để đưa đánh giá, mức giá xác Nhà nước cần xác lập chế pháp lý rõ ràng cho nghề nghiệp định giá đất đai - bất động sản nước ta, để chuyên nghiệp hóa hoạt động định giá bất động sản; đào tạo đội ngũ vừa giỏi chun mơn vừa có tư cách đạo đức tốt 3.3.2 Giải pháp nâng cao hiệu áp dụng pháp luật bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp Thứ nhất, đẩy mạnh việc cơng khai hóa, minh bạch hóa q trình thực thi pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp Ở nhiều nơi, việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp diễn khơng rõ ràng, minh bạch Chính điều gây nên nghi ngờ nhân dân không công tâm cán thực thi việc bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất nơng nghiệp.Vì vậy, cần lưu ý rằng, minh bạch, công khai bồi thường phải đảm bảo tất khâu, công đoạn trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt Thứ hai, tăng cường cơng tác tun truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nói riêng cho cán nhân dân.Việc bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp nhằm giải hài hòa lợi ích Nhà nước người dân có đất bị thu hồi Việc thu hồi đất đai nói chung, đất nơng nghiệp nói riêng đa phần trở lên khó khăn khơng đạt đồng thuận người dân, khơng lợi ích kinh tế họ chưa đạt mà chủ yếu người dân chưa hiểu rõ, chưa nắm bắt đường lối, chủ trương sách pháp luật Nhà nước đất đai Khơng thể phủ nhận có khơng khiếu kiện vơ lý, thiếu Đặc biệt người dân không nắm pháp luật lại bị phần tử xấu lôi kéo, xúi giục không chấp hành định thu hồi đất quyền, 68 khiếu kiện vượt cấp, gây bất an dư luận Tại nhiều dự án, số người dân khơng hiểu biết quy trình tiến hành GPMB ngăn cản cán đến đo đạc, kiểm đếm, nhận tiền hỗ trợ GPMB không chịu bàn giao mặt cho chủ đầu tư, dẫn đến phải thực cưỡng chế thu hồi đất - Tăng cường tổ chức buổi tập huấn, phổ biến văn quy phạm pháp luật mới, sách Trong giai đoạn nay, văn quy phạm pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp có thay đổi liên tục Từ góp phần nâng cao trình độ chun mơn, kiến thức pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp cho đội ngũ cán làm công tác bồi thường - Tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục nhân dân phương tiện thông tin đại chúng địa phương tiếp xúc trực tiếp với nhân dân Mặt khác, góp phần nâng cao nhận thức người dân mục đích, ý nghĩa hiệu to lớn nhiều mặt việc thu hồi đất Đồng thời giúp họ biết cách sử dụng tiền bồi thường có hiệu quả, đem lại sống thực ổn định sau khơng đất sản xuất Thứ ba, kiện toàn đội ngũ cán làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất Một nguyên nhân khiến việc bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp chưa đạt hiệu xuất phát từ đội ngũ trực tiếp thực công tác Đây không đội ngũ giữ vai trò thực thi pháp luật bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất mà người tư vấn, định hướng cho nhà đầu tư, người có đất bị thu hồi để họ chủ động việc thực quyền nghĩa vụ Đội ngũ đa phần làm việc theo chế kiêm nghiệm, thiếu tính chuyên nghiệp việc lập hồ sơ phục vụ công tác bồi thường Trong thời gian tới, cần bổ sung biên chế, nâng cao lực, tinh thần trách nhiệm cán làm công tác kiểm kê, lập phương án đến bù, tổ chức thực bồi thường, hỗ trợ Hội đồng bồi thường cần quan tâm tới cán địa địa phương thơn, xã Có thể bổ sung thêm cán làm địa cho xã xã có nhiều dự án cần giải phóng mặt 69 Để góp phần nâng cao hiệu việc thực quy trình thu hồi đất bồi thường, cần thực số giải pháp sau: (i),tăng cường kiểm tra, tra tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, UBND cấp xã quan có thẩm quyền thu hồi đất, có liên quan trình thực quy định trình tự thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời sai phạm xử lý nghiêm minh vi phạm trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp (ii), thực việc giám sát, vai trò giám sát xã hội quan truyền thông, tổ chức xã hội người dân, việc thực hiên quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường quan có thẩm quyền thu hồi đất tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường Các quan có liên quan giao nhiệm vụ thực công việc bồi thường Nhà nước thu hồi đất (iii), trình dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm pháp luật từ việc đo đạc, kiểm đếm đến đất đai đến việc chi chả chậm, không đầy đủ cho người dân bồi thường, hỗ trợ Điều không ảnh hưởng trực tiếp đến thiệt hại Nhà nước, người dân có đất bị thu hồi mà lâu dài gây khiếu kiện, mâu thuẫn, bất ổn, lòng tin người dân quyền Vì mà q trình thực công tác bồi thường người dân có đất nơng nghiệp bị thu hồi ln cần có kiểm tra, giám sát chặt chẽ Mọi quy trình, thủ tục cần có cơng khai, minh bạch, tn thủ quy định pháp luật để bảo đảm kiểm tra, giám sát không thông qua đoàn tra nhà nước mà cần bảo đảm phát huy chế dân chủ, giám sát người dân, kịp thời giải khiếu nại, tố cáo có biện pháp xử lý khắc phục nhanh chóng sai phạm đồng thời có hình thức xử phạt nghiêm minh cán có hành vi sai trái, sách nhiễu thực thi nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ người dân Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp Tiểu kết Chương Để thực tốt quy định pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất bảo đảm quyền lợi người dân Nhà nước người làm cơng tác xây 70 dựng pháp luật phải hồn thiện pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nơng nghiệp Nó nhiệm vụ khó khăn phức tạp, đòi hỏi phải có trình Bên cạnh việc nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp bồi dưỡng trình độ chun mơn cho đội ngũ cán quan thực thi pháp luật Vì vậy, pháp luật phải quy định rõ ràng, cụ thể chức năng, nhiệm vụ quyền hạn trách nhiệm phối hợp quan, thực nhiệm vụ 71 KẾT LUẬN Trong bối cảnh phát triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa nước ta nay, đất nơng nghiệp khẳng định vị vai trò tài nguyên vô quý giá quốc gia Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nơng nghiệp nằm xu chung phát triển góp phần tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư ngồi nước, phát triển doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cấu kinh tế, cấu lao động, làm thay đổi mặt đời sống nông thôn Nhà nước cần thiết phải tiến hành thu hồi đất nơng nghiệp để thực sách quản lý đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trị đất nước Tuy nhiên, việc thu hồi đất nông nghiệp dù phục vụ mục đích phát triển chung cộng đồng, quốc gia, dân tộc song nhiều nguyên nhân mà không tránh khỏi dư luận, xúc người dân, tỷ lệ khiếu kiện tăng cao, hậu xã hội tiêu cực đòi hỏi Nhà nước phải giải tốt việc bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất nông nghiệp Nhà nước ta dù quan tâm đến vấn đề bồi thường, hỗ trợ cho người dân bị thu hồi đất nói chung, đất nơng nghiệp nói riêng đồng thời với việc ban hành Luật Đất đai, chủ trương sách cần bảo đảm đồng hệ thống văn hướng dẫn thi hành có tổng kết, đánh giá hiệu thực tế triển khai áp dụng Từ đó, kịp thời có sửa đổi, bổ sung cho phù hợp mặt pháp lý thực tiễn thi hành công tác bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất Điều đòi hỏi hồn thiện đồng mặt chủ trương, sách cơng tác thu hồi đất quản lý đất đai Nhà nước Từ việc tìm hiểu quy định hành, đặc biệt quy định pháp luật bồi thường hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thực tiễn áp dụng tỉnh đồng Bình Định, luận văn tồn thực tế Qua đó, tác giải mạnh dạn đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp nhằm bảo đảm cho 72 người dân tiếp tục sản xuất, ổn định sống, bảo vệ nghề nông nguồn tài nguyên quý giá đất nước Qua nghiên cứu đề tài: "Bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định”, tơi rút số kết luận sau: - Nhà nước thu hồi đất nơng nghiệp sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng sử dụng vào mục đích phát triển kinhtế chung đất nước không lỗi người sử dụng đất gây mà xuất phát từ nhu cầu khách quan xã hội - Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp làm cho nông dân đất sản xuất bị tư liệu sản xuất, người nơng dân trở thành người khơng có cơng ăn việc làm, khơng có thu nhập rơi vào tình trạng đời sống gia đình gặp nhiều khó khăn - Thu hồi đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế, xã hội: thu hồi đất bắt buộc thu hồi đất thoả thuận gây so bì người bị thu hồi đất nông nghiệp phát sinh tranh chấp, khiếu kiện Ngồi ra, việc người sử dụng đất khơng có thiện chí hợp tác với doanh nghiệp, chủ đầu tư nên đặt nhiều yêu cầu, đòi hỏi giá bồi thường vượt khả tài doanh nghiệp nhà đầu tư khiến việc chậm tiến độ bàn giao mặt để triển khai dự án làm giảm tính hấp dẫn nhà đầu tư vào số địa phương - Mỗi năm UBND tỉnh đưa bảng giá đất bồi thường theo bảng giá đất UBND tỉnh Bình Định quy định công bố vào ngày 01/01 hàng năm chưa phù hợp Do bảng giá đất thường thấp giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế thị trường - Giá bồi thường đất xác định thời điểm bồi thường chưa hợp lý Vì người bị thu hồi đất nơng nghiệp không nhận tiền bồi thường thời điểm thu hồi đất nông nghiệp, mà họ phải chờ thời gian sau nhận tiền bồi thường nhiều thủ tục 73 - Ý thức chấp hành pháp luật người dân bị thu hồi đất nông nghiệp chưa cao, nhiều đối tượng áp dụng đầy đủ sách bồi thường cố tình chống đối, khơng chấp hành việc thu hồi đất Để khắc phục bất cập việc hoàn thiện pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp cần dựa phương hướng chủ yếu sau: - Hoàn thiện pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp dựa quan điểm, đường lối Đảng tiếp tục đổi sách, pháp luật đất đai thời kỳ đẩy mạnh tồn diện cơng đổi tạo tảng đến năm 2020, nước ta trở thành nước công nghiệp phát triển theo hướng đại - Hoàn thiện pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp phải đặt mối quan hệ với việc hoàn thiện pháp luật đất đai nói chung đạo luật khác có liên quan - Hoàn thiện pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp cần xem xét, tham khảo kinh nghiệm thực tiễn pháp lý nước giới lĩnh vực Trên sở phương hướng hoàn thiện pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, Luận văn đưa số giải pháp hoàn thiện sau: - Hoàn thiện quy định trình tự, thủ tục thu hồi bồi thường Nhà nước thu hồi đất nơng nghiệp - Hồn thiện quy định việc tính giá bồi thường đất theo thời điểm bồi thường thực tế - Hoàn thiện quy định nguyên tắc bồi thường Nhà nước thu hồi đất - Hoàn thiện quy định liên quan đến điều kiện bồi thường Nhà nước thu hồi đất - Hoàn thiện quy định pháp luật giải khiếu nại, tố cáo bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nói riêng cho cán nhân dân Đẩy mạnh việc 74 cơng khai hóa, minh bạch hóa q trình thực thi pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp - Tăng cường tra, kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm trình thực quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp Nhà nước cần xây dựng chế đồng bộ, thống điều kiện, đào tạo, bồi dưỡng trình độ chun mơn nghiệp vụ cho đội ngũ cán định giá đất đôi với việc thành lập tổ chức tư vấn, định giá đất chuyên nghiệp 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên môi trường (2014), Tờ trình phủ việc ban hành Nghị định quy định chi tiết số điều bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất, Hà Nội Bộ Tài nguyên môi trường (2014), Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 Bộ Tài nguyên môi trường quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất, Hà Nội Chính phủ (2004), Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004về bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất, Hà Nội Chính phủ (2009), Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009, quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, Hà Nội Chính phủ (2014) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Đất đai, Hà Nội Chính phủ (2014), Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất, Hà Nội C.Mác Ph.Ănghen (1995), C.Mác Ph.Ănghen tồn tập, tập 13, NXB Chính trị quốc gia Đảng cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội 10 Trần Quang Huy (2003), Các vấn đề pháp lý tài đất đai giá đất,Tạp chí Luật học, Đặc san Luật Đất đai năm 2003 11 Trần Quang Huy, Chính sách hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất, Tạp chí Luật học, số 10/2010 12 Nguyễn Quốc Hùng (2006), Đổi sách chuyển đởi mục đích sử dụng đất đai q trình cơng nghiệp hóa, thị hóa Việt Nam, Nhà xuất Chính trị Quốc gia năm 2006 13 Phan Trung Hiền (2011), Pháp luật thu hồi đất thực quy hoạch chế định trưng dụng đất pháp luật Việt Nam, Tạp chí Luật học, (số 3) 14 Nguyễn Thanh Hải (2014), Một số vấn đề khiếu nại, tố cáo giải khiếu nại tố cáo lĩnh vực đất đai, Trang tin tổng hợp Ban nội trung ương, ngày 5/4/2014 15 Phạm Duy Nghĩa (2011), Xác lập quyền tài sản nông dân với đất nông nghiệp, báo điện tử tiasang.com ngày 7/11/2011 16 Phạm Hữu Nghị (2005), Vai trò Nhà nước việc thực quyền sở hữu toàn dân đất đai, Nhà nước pháp luật, số 1/2005 17 Doãn Hồng Nhung (chủ biên) (2013), Pháp luật định giá đất bồi thường, giải phóng mặt Việt Nam, NXB Tư pháp 18 Phương pháp tiếp cận, định giá giải khiếu nại người dân Ngân hàng Thế giới (2011), Hà nội 19 Hoàng Thị Kim Quế (2007), Giáo trình Lý luận chung Nhà nước pháp luật, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 20 Quốc hội (2003), Luật Đất đai năm 2003 21 Quốc hội (2013), Luật Đất đai năm 2013 22 Sở Tài nguyên mơi trường tỉnh Bình Định, Báo cáo tởng hợp hồ sơ thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 2012-2016 23 Lê Minh Tâm, Về khái niệm hiệu pháp luật tiêu chí xác định hiệu pháp luật, Tạp chí Nhà nước pháp luật 11/2000.tr.51 24 Lê Ngọc Thạnh (2013), Pháp luật hỗ trợkhi Nhà nước thu hồi đất nơng nghiệp,Tạp chí Dân chủ Pháp luật Số 4/2013 25 Nguyễn Quang Tuyến, Tạp chí Luật học số 01/2009 26 Nguyễn Quang Tuyến (2012), Công khai, minh bạch để bảo vệ quyền lợi người bị thu hồi đất, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp 27 Tổng cục thống kê Việt Nam, Số liệu thống kê dân số lao động, website https://www.gso.gov.vn 28 Từ điển Luật học, Nxb Từ điển Bách khoa Nxb Tư pháp, Hà Nội 29 Từ điển Tiếng Việt (2011), Nxb Đà nẵng, Trung tâm Từ điển học, Hà Nội 30 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (2009), Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 việc Quy định điều chỉnh, bổ sung sách hỗ trợ tự chuyển đởi nghề nghiệp tạo việc làm địa bàn tỉnh Bình Định 31 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (2009), Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 việc ban hành sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất, địa bàn tỉnh Bình Định 32 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (2010), Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 22/02/2010 việc ban hành sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất, địa bàn tỉnh Bình Định 33 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (2011), Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 việc ban hành bảng giá loại đất năm 2012, địa bàn tỉnh Bình Định 34 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (2015), Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 việc ban hành sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất, địa bàn tỉnh Bình Định 35 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, Ban quản lý giải phóng mặt phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định, Hồ sơ phương án bồi thường GPMB dự án địa bàn tỉnh năm 2009 đến 2016 36 Võ Khánh Vinh Giáo trình lý luận chung Nhà nước Pháp luật (NXB Công an nhân dân 2000) 37 Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp (2006), Từ điển Luật học, Nxb Từ điển Bách khoa Nxb Tư pháp, Hà Nội 38 Hoàng Việt, Hoàng Văn Cường (Đồng chủ biên) (2008), Bình ởn giá quyền sử dụng đất thị Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội ... VỀ BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP 1.1 Sự cần thiết phải bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp 1.2 Khái niệm, đặc điểm, vai trò pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi. .. luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nơng nghiệp tỉnh Bình Định CHƯƠNG NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP 1.1 Sự cần thiết phải bồi thường Nhà nước. .. khái niệm bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp ta cần làm rõ số thu t ngữ sau: -Đất nông nghiệp: Đất nông nghiệp thu t ngữ sử dụng phổ biến văn pháp luật đất đai nước ta: Đất nông nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp