Giáo án Hóa học 10: Ôn tập đầu năm

9 85 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 21:31

Giáo án Hóa học 10: Ôn tập đầu năm. Giáo án Hóa học 10: Ôn tập đầu năm. Giáo án Hóa học 10: Ôn tập đầu năm. Giáo án Hóa học 10: Ôn tập đầu năm. Giáo án Hóa học 10: Ôn tập đầu năm. Giáo án Hóa học 10: Ôn tập đầu năm. Giáo án Hóa học 10: Ôn tập đầu năm. CƠNG THỨC CẦN NHỚ I Số Avogađrơ: N = 6,023 1023 II Khối lượng mol: Đ/ n : Là khối lượng mol chất Công thức : MA = mA / nA mA: Khối lượng gam chất A nA: Số mol chất A III Phân tử lượng trung bình hỗn hợp (M) M= mhh hay m1 + m2 + M= nhh n1 + n2 + M1V1 + M2V2 + = V1 + V2 + mhh: Khối lượng hỗn hợp nhh: Số mol hỗn hợp IV Tỉ khối (d) chất A chất B Đ/n : Là tỉ lệ khối lượng thể tích khí A chia cho khối lượng thể tích khí B đk nhiệt độ áp suất Công thức : dA/B = MA/MB = mA/ mB (đo điều kiện: V, T, P) Một số công thức tính tỉ khối cần nhớ : * Tỉ khối khí A khơng khí * Tỉ khối khí A hỗn hợp khí X * Tỉ khối hỗn hợp khí X hỗn hợp khí Y V Khối lượng riêng D Đ/n : Là khối lượng đơn vị thể tích Công thức : D = Khối lượng m / Thể tích V Đơn vị : g/ml kg/lít VI Nồng độ phần trăm Đ/n : Là số gam chất tan có 100 gam dung dịch Cơng thức : C% = mct 100%/mdd mct: Khối lượng chất tan (gam) mdd: Khối lượng dung dịch = mct + mdm (g) Chú ý : * Cơng thức tính khối lượng dung dịch sau ( Dựa vào ĐLBTKL ) * Khi tính nồng độ % nhiều chất tan dung dịch phảI rính cụ thể cơng thức VII Nồng độ mol / lít: Đ/n : số mol chất tan có lít dung dịch Cơng thức : nA (mol) CM = Vdd (lít) Chú ý : * Quan hệ C% CM: 10 C% D CM = M VIII Nồng độ % thể tích (CV %) CV% = Vct 100%/ Vdd Vct: Thể tích chất tan (ml) Vdd: Thể tích dung dịch (ml) IX Độ tan T ( hay S ) Đ/n Độ tan T chất số gam chất tan 100g dung mơi nước tạo dung dịch bão hồ: m ct T= 100 m dm Chú ý : * Quan hệ C% T 100 C% T= 100 - C% IX Số mol khí đo đktc: nkhí A = VA / 22,4 hay n = Số hạt vi mơ / N X Số mol khí đo điều kiện khơng chuẩn( phương trnh khí lí tưởng ) n= PV R.T P: áp suất khí tC (atm) V: Thể tích khí tC (lít) T: Nhiệt độ tuyệt đối (K) T = t + 273 R: Hằng số lý tưởng: R = 22,4/273 = 0,082 Hay: PV = nRT Phương trình Menđeleep - Claperon * Chú ý: Với tốn chất khí xảy bình kín có dung tích khơng đổi (V khơng đổi) cần tính số mol hỗn hợp cho trước sau phản ứng Số mol hỗn hợp trước phản ứng là: n1 = P1V1 (R không đổi) R.T1 Số mol hỗn hợp khí sau phản ứng là: n2 = P2 V2 (R không đổi) R.T2 Kết tìm thấy a Khi V, T = cost (V, T cố định) ta có n1 P1  tỷ lê thuận n P2 n1 P1V1 P2V2 P1V1T2R  :  n RT1 RT2 P2 V2T1R b Khi V, P = cost (V, P cố định) ta có: n1 P1V1 P2 V2  : n RT1 RT2 �P V RT n1 �P1V1 T � RT1 �1  (tỉ lệ nghịch) n �P2 V2 �RT1 P2 V2 T1 n1 P1V1 P2 V2  : c Khi V, P = cost (V, P cố định) ta có: n RT1 RT2 �P V RT n1 �P1V1 T � RT1 �1  (tỉ lệ nghịch) n �P2 V2 �RT1 P2 V2 T1 XI Cơng thứuc tính thành phần % % theo khối lượng XII Hiệu suất phản ứng % theo số mol % theo thể tích Kí hiệu: H% hay h% Cơng thức tính hiệu suất * Hiệu suất tính theo sản phẩm H% = l� � ng SP th� c t�thu � � � c 100% l� � ng SP t� nh theo l�thuy� t (PTP �) * Hiệu suất tính theo chất tham gia H%= l� � ng ch� t� � u th� c t�p� 100% l� � ng ch� t ban � � u� �d� ng theo l�thuy� t Cách làm: Khi giải toán liên quan đến hiệu suất phản ứng ta làm thơng thường chưa biết hiệu suất phản ứng Nếu yêu cầu tính lượng chất cần dùng lượng chất đầu cần dùng = [lượng chất tính từ phương trình phản ứng (lý thuyết) : H% Nếu yêu cầu tính lượng sản phẩm thu thực tế = lượng chất tính từ phương trình phản ứng x H% Chú ý: * cho độ tinh khiết hợp chất a%, tạp chất b% a + b = 100 * Khi yêu cầu tính hiệu suất phản ứng chuỗi phản ứng:  1  2  3 A �� � B �� � C �� �D Khi hiệu suất q trình phản ứng A  D H% Nếu toán cho trình (1), (2), (3) H1%, H 2% , H3% H% = H1%.H2%.H3%.100% MỘT SỐ HỢP CHẤT VƠ CƠ A OXIT AXIT I khái niệm: hợp chất oxit với phi kim [ trừ CO, N2O… khơng tạo muối , gọi oxit trơ ] II Tính chất học học : Tác dụng với nước :Phản ứng SO3, P2O5 với H2O tạo axit tương ứng SO3 + H2O  H2SO4 P2O5 + H2O  H3PO4 Tác dụng với dung dịch bazơ: - Cần nhớ: Các oxit axit CO2, SO2… tác dụng với dung dịch bazơ tạo sản phẩm khác tuỳ theo tỷ lệ phản ứng VD: Phản ứng CO2 với dung dịch NaOH: 1:1 CO2 + NaOH �� (1) � NaHCO3 Natri hiđrocacbonat 1:2 CO2 + 2NaOH �� (2) � Na2CO3 + H2O * Chú ý: Trong oxit axit có oxit axit NO2 tác dụng với dung dịch kiềm tạo đồng thời hai muối VD: 2NO2 + 2NaOH  NaNO3 + NaNO2 + H2O 4NO2 + 2Ba(OH)2  Ba(NO3)2 + Ba(NO2)2 + 2H2O Tác dụng với oxit bazơ VD: CO2 + CaO  CaCO3 SO2 + CaO  CaSO3 Tác dụng với dung dịch muối VD: Khi sục CO2 vào dung dịch NaAlO2 hay KAlO2 có phản ứng: CO2 + NaAlO2 + H2O  Al(OH)3 + NaHCO3 CO2 + KAlO2 + H2O  Al(OH)3 + KHCO3 B OXIT BAZƠ I Khái niệm: Oxit bazơ hợp chất oxit với kim loại II Tính chất hóa học Tác dụng với nước : Các oxit kim loại kiềm, kiềm thổ (VD: Na2O, K2O, BaO, CaO) tan nước nhiệt độ thường thành dung dịch bazơ VD: Na2O + H2O  NaOH BaO + 2H2O  Ba(OH)2 � muối + nước Tác dụng với dung dịch axit �� VD: MgO + 2HCl  MgCl2 + H2O Fe2O3 + HCl  2FeCl3 + 3H2O VD2: Al2O3 + 6HCl  2AlCl3 + 3H2O Fe3O4 + 8HCl  2FeCl2 + 3FeCl3 + 4H2O Tác dụng với oxit axit (xem oxit axit) Tác dụng với kim loại Tác dụng với chất khử: H2, CO, C hay kim loại Al a) Với chất khử H2, CO khử oxit kim loại sau Zn nhiệt độ cao kim loại tự t0 VD: CuO + H2 �� � Cu + H2O t Fe2O3 + 3CO d �� � 2Fe + 2CO2 MgO + CO không phản ứng Vận dụng: Xác định thành phần chất rắn sau phản ứng dẫn H2 dư qua ống hỗn hợp X gồm CuO, FeO, MgO, ZnO nung nóng Trả lời: Sau phản ứng gồm có Cu, Fe, MgO, ZnO Phương trình phản ứng: CuO + H2  Cu + H2O FeO + H2  Fe + H2O * Lưu ý: Với oxit sắt III hay sắt từ bị CO, H2 khử theo nấc CO, t CO, t CO, t - Sơ đồ: Fe2O3 ��� � Fe3O4 ��� � FeO ��� � Fe b Với chất khử C, khử oxit kim loại từ Zn trở VD ZnO + C  2Zn + CO MgO + C không phản ứng c Với chất khử kim loại Al (Xem 1.B.III) C OXIT LƯỠNG TÍNH I Gồm: Al2O3, ZnO, PbO, BeO, Cr2O3 II Tính chất hóa học - Ngồi tính chất oxit kim loại oxit bazơ chúng oxit lưỡng tính Tác dụng với dung dịch axit VD: Al2O3 + HCl  AlCl3 + H2O ZnO + HCl  ZnCl2 + H2O Tác dụng với dung dịch bazơ VD1: Al2O3 + NaOH  NaAlO2 + H2O Al2O3 + Ba(OH)2  Ba(AlO2)2 + H2O VD2: ZnO + NaOH  Na2ZnO2 + H2O Natri zincat ZnO + Ba(OH)2  BaZnO2 + H2O Bari zincat * Như Al2O3 ZnO hợp chất lưỡng tính * Lưu ý: Dung dịch chứa muối aluminat hay zincat muối axit yếu nên bị axit mạnh đẩy khỏi muối (kể CO2) VD1: NaAlO2 + CO2 + H2O  Al(OH)3  + NaHCO3 VD2: NaAlO2 + HCl + H2O  Al(OH)3 + NaCl Nếu axit HCl dư có phản ứng: Al(OH)3 + 3HCl  AlCl3 + 3H2O * Vận dụng: Nêu tượng viết phương trình phản ứng cho tượng sau: a Dẫn CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2 b Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl KAlO2 c Nhỏ từ từ đến dư dung dịch axit H2SO4 loãng vào dung dịch Ba(OH)2 Giải a………………… b Hiện tượng: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl đến dư vào dung dịch KAlO2 dung dịch xuất kết tủa keo trắng sau kết tủa tan thành dung dịch đồng suốt Phương trình phản ứng: KAlO2 + HCl + H2O  KCl + Al(OH)3 Al(OH)3 + 3HCl  AlCl3 + 3H2O c Hiện tượng: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch H2SO4 dung dịch Ba(OH)2 dung dịch xuất kết tủa trắng bền bên kết tủa keo trắng lơ lửng Sau kết tủa keo trắng tan phần dung dịch phía sau thu đồng suốt Phương trình phản ứng: Ba(AlO2)2 + H2O + H2O  BaSO4 + Al(OH)3 Trắng bền keo trắng 2Al(OH)3 + 3H2SO4  Al2(SO4)3 + 6H2O D AXIT I Định nghĩa II Tính chất hóa học E.TÍNH CHẤT HỐ HỌC CƠ BẢN CỦA HIĐROXIT I Hiđroxit tan ( dung dịch kiềm ) Gồm hiđroxit kim loại kiềm, kiềm thổ, NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2 Tính chất hố học: Có đầy đủ tính chất hóa học dung dịch bazơ + Làm quỳ tím hóa xanh + Dung dịch phenolphtalein không màu  hồng + Tác dụng với oxit axit tạo sản phẩm tuỳ theo phản ứng 1:1 VD: CO2 + NaOH �� � NaHCO3 1:2 CO2 + NaHCO3 �� � Na2CO3 + H2O + Tác dụng với axit tạo muối VD: NaOH + HCl  NaCl + H2O + Tác dụng với dung dịch muối có hiđro khơng tan VD: 2NaOH + MgCl2  2NaCl + Mg(OH)2 6NaOH + Fe2(SO4)3  3Na2SO4 + 2Fe(OH)3 + Tác dụng với kim loại, oxit lưỡng tính VD: Al + NaOH + H2O  NaAlO2 + H2 Zn + NaOH  NaZnO2 + H2 Al2O3 + Ba(OH)2  Ba(AlO2)2 + H2O ZnO + Ba(OH)2  Ba(ZnO2)2 + H2O II Hiđroxit không tan Gồm hiđroxit khác hiđroxit kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ Tính chất hóa học a) Tác dụng với dung dịch axit VD: Mg(OH)2 + HCl  MgCl2 + H2O Fe(OH)3 + HNO3  Fe(NO3)3 + H2O Al(OH)3 + H2SO4  Al2(SO4)3 b) phản ứng nhiệt phân hiđroxit kim loại t0 TQ: 2M(OH)n �� � M2On + nH2O (Với điều kiện kim loại khác kim loại kiềm, Ag) t0 VD: Mg(OH)2 �� � MgO + H2O t 2Fe(OH)3 �� � Fe2O3 + 3H2O t Al(OH)3 �� � Al2O3 + 3H2O Lưu ý: Riêng AgOH lúc đầu bị nhiệt phân tạo Ag2O sau tiếp tục bị nhiệt phân tạo Ag O2 t0 2AgOH �� � Ag2O + H2O t Ag2O �� � 2Ag + O2 t Phương trình chung: 2AgOH �� � 2Ag + O2 + H O t Với hiđroxit kim loai kiềm: NaOH �� � NaOH  không bị nhiệt phân Riêng Fe(OH)2 nhiệt phân tạo sản phẩm tuỳ theo điều kiện phản ứng - Nếu nhiệt phân điều kiện yếu khí, khơng có nước khơng có oxi t0 Fe(OH)2 �� � FeO + H2O - Nếu nhiệt phân điều kiện có oxi thì: 2Fe(OH)2 + t0 O2 �� � Fe2O3 + 2H2O III Hiđroxit lưỡng tính Gồm Al(OH)3, Zn(OH)2 Cần nhớ: Trong dung dịch Al(OH)3, Zn(OH)2 chất kết tủa dạng keo trắng viết dạng công thức axit là: HAlO2.H2O H2ZnO2 Tác dụng với dung dịch axit: VD: Al2(OH)3 + HCl  AlCl3 + H2O Zn(OH)2 + HCl  ZnCl2 + H2O Al(OH)3 + HNO3  Al(NO3)3 + H2O Zn(OH)2 + HNO3  Tác dụng với dung dịch bazơ: VD: Al(OH)3 + NaOH  NaAlO2 + H2O Al(OH)3 + Ba(OH)2  Ba(AlO2)2 + H2O Zn(OH)2 + NaOH  Na2AlO2 + H2O Zn(OH)2 + Ba(OH)2  BaZnO2 + H2O ... chất hóa học E.TÍNH CHẤT HỐ HỌC CƠ BẢN CỦA HIĐROXIT I Hiđroxit tan ( dung dịch kiềm ) Gồm hiđroxit kim loại kiềm, kiềm thổ, NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2 Tính chất hố học: Có đầy đủ tính chất hóa học. .. trở VD ZnO + C  2Zn + CO MgO + C không phản ứng c Với chất khử kim loại Al (Xem 1.B.III) C OXIT LƯỠNG TÍNH I Gồm: Al2O3, ZnO, PbO, BeO, Cr2O3 II Tính chất hóa học - Ngồi tính chất oxit kim loại... Ba(AlO2)2 + H2O ZnO + Ba(OH)2  Ba(ZnO2)2 + H2O II Hiđroxit không tan Gồm hiđroxit khác hiđroxit kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ Tính chất hóa học a) Tác dụng với dung dịch axit VD: Mg(OH)2 + HCl 
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 10: Ôn tập đầu năm, Giáo án Hóa học 10: Ôn tập đầu năm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn