Bản vẽ sơ đồ mạch điện xe ô tô LEXUS LX 570 - P17

3 968 7
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2012, 15:23

Bốn tháng sau khi ra mắt ở Mỹ, phiên bản đời 2013 của mẫu SUV hạng sang cỡ lớn trứ danh đã đến Việt Nam với những thay đổi đậm chất Lexus hơn.Tháng 1, Lexus trình làng LX570 tại triển lãm Detroit. H 123417 LX 570(Cont. next page)13 22 A16 2D30 2DBBL+BA–SR+SRAA–SL+SLAE2ABCL+ BCL–Y–BYY–BYWAA7–SLCSFR–SFR+CBK5AE1BCR+ BCR–A64SFL–SFL+B8BPL+BPL–7CPR+CPR–+SLBBL–AD+AD–AD2+AD2–AP+AP–AP2+AP2–BBBR+CBBR–C12 1221 2121 2134312 12+SR –SRBCL+ BCL– BCR+ BCR–BBR–BBR+BBL–BBL+AE12 AE11AA22 AA212D282D62L15K1L13E47(A), K27(B), L27(C)Y–BYY–BYY–BYY–GY–RYY–BP2+BWBWBWBBWBWW–BW–BBRW–BI9K721346521347865 30 28 29 27 24 23 17 1825 26121L+ R+L– R–P–Multiplex CommunicationSystem (CAN)<2–12>CANH CANLY–RY–GFront AirbagSensor LHFront AirbagSensor RHCenter Airbag Sensor AssemblyFront Side AirbagSquib Circuit LHFront Side AirbagSquib Circuit RHFront PretensionerRHEb13Eb14Eb11Eb12Y–PY–GRY–GY–RRMSWC21W2SRSP2– P+ 14136E2Curtain AirbagCutoff SwitchE78Junction ConnectorE67W–BBRIK12IK11IL12IL11RYYYRY–BYY–BE1W–B12AE21 AE22WBIL13IL14BWPRR–Y–BCPRR+C21Y12L14Rear Pretensioner RHEL24W14Junction ConnectorE62LL11L3W–BW–B(Shielded)L18I19RSCA OFFRR–RR+Front PassengerSide SquibCircuitFront PassengerSide Squib 2ndStep Circuit1A 2A 1B 2BFront Passenger Side Squib Circuitb1(A), b2(B)Front PretensionerLHFront Side Airbag SensorAssembly RHRear Side Airbag SensorAssembly LHFront Side AirbagSensor Assembly LHRear Side AirbagSensor Assembly RH2B81B7Rear Pretensioner LHK13Y–BPLR+ PLR–YRL–RL+z48(C)D2–D2+D–D+Driver SideSquib CircuitA1A2A4z47(B)Driver Side Squib2nd Step CircuitA3C2C1B2B1Spiral Cable Sub–AssemblyE13(A), z47(B), z48(C)SpiralCableSFL+ SFR+SFL– SFR–PretensionerPretensionerM OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAMLEXUS LX 570 (EM08F0U)786517 LX 570 (Cont' d) (Cont. next page)APAONP–ABABW2317FSR+CFSR–CIG2ABLBE+ LSP+BLSP+BLBE+LBE–K10Seat PositionAirbag Sensor6748E47(A), K27(B), L27(C)BRWBRG910LSP–21 22 1610AIGNWB1(IG)Buckle SwitchCenter Airbag Sensor AssemblySRSFE412 FE413 2B152D29B22D17Junction ConnectorE61BBCR+BCBCR–C21W19 20L19CL2–YBCL2+BY–B12 11RL–Y–BBRL+B21Y16 15K14Rear Side AirbagSquib Circuit LH9A 10A12E242A191A20E402C91C10Rear Side AirbagSquib Circuit RHL16YY–BYY–BY–BYDK+ DK– PK+ PK– RR+ RR–WBBEE16 EE11BWARONAIRF28(B)WBB4525EK31 EK32E21311 10JunctionConnectorE67BRBRBRGSWA18BC13 C14YCR2+ CR2–Y–BL4W–B(Shielded)Main Body ECU<3–8>20 B 9 BBRMILP19EK33PPBER+BER–Seat Belt WarningPASSENGERAIRBAG ON/OFFIndicatorC5C6L17(A), L20(B)YICR+ ICR–Y–BICR–ICR+2B1B2A1AFront Side Rear SideCR2–CR2+ICL+BYY–BK6(A), K9(B)34ICL+BICL–ICL–Front Side Rear SideCL2–CL2+2B1B2A1ACurtain Shield AirbagAssembly LHFront Seat Inner Belt Assembly LHRear Floor SideAirbag SensorLower No. 1 InstrumentPanel Airbag AssemblyLower No. 2 InstrumentPanel Airbag AssemblyMulti–DisplayCurtain Shield AirbagAssembly RHDK–DK+Knee AirbagPK–PK+Knee AirbagGSW3A242D442D26LLTelephone ECU Assembly<33–2>SRL–SRL+SRR–SRR+ABCDMLEXUS LX 570 (EM08F0U)910111217 LX 570 (Cont' d)BGNDGNDBuckle SwitchWBRBSWFSR+ FSR–EL166GPSVPSPSWBGRBT VBT GBTDLC3<13–3>PSRR–GRDIA VBT GBTBTVPS GPSEL167L7c9c8LGGR–GPR–BB–WBB–RBc33(A), c35(B)BRIG6Lc2B1Lc27Lc25Lc2Occupant Detection ECUOccupant Detection SensorSeat Belt Tension SensorFront Seat Inner Belt Assembly RHE2EL168BRWRBE+231321Seat Belt WarningBBW11 12 9 6 7 1510 5 13 14Lc28135JunctionConnectorE67BR16 17 8Lc23Lc22Lc24PGRLGE77PowerSupplyCircuitCANSRSDriver Seat BeltET CANH CANLBIG+WRNPEA3BRC1BR BRA19B14BR246JunctionConnectorE60JunctionConnectorA37(A), C52(B)675AMET12(IG)EA233B–RB5AECU–B112(BAT)13 2B 2D1486 26R–LRRJunctionConnectorE59Multiplex CommunicationSystem (CAN)<2–15>BuzzerBlinkIG+BIG+FE114YMulti–Display<35–14>YRSCA OFFR/OPP∗ 1 : w/ Climate Control Seat∗ 2 : w/o Climate Control SeatCombination Meter Assembly34Seat Position SensorSPRGSPGSPRBE– GSP1A 2A 3A 4A4B3B2B1B(∗2)(∗1)39302136 35261Seat Belt Tension SensorABCDM OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAMLEXUS LX 570 (EM08F0U) . SFR–PretensionerPretensionerM OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAMLEXUS LX 570 (EM08F0U)786517 LX 570 (Cont' d) (Cont. next page)APAONP–ABABW2317FSR+CFSR–CIG2ABLBE+. AirbagGSW3A242D442D26LLTelephone ECU Assembly<33–2>SRL–SRL+SRR–SRR+ABCDMLEXUS LX 570 (EM08F0U)910111217 LX 570 (Cont' d)BGNDGNDBuckle SwitchWBRBSWFSR+ FSR–EL166GPSVPSPSWBGRBT
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản vẽ sơ đồ mạch điện xe ô tô LEXUS LX 570 - P17, Bản vẽ sơ đồ mạch điện xe ô tô LEXUS LX 570 - P17, Bản vẽ sơ đồ mạch điện xe ô tô LEXUS LX 570 - P17