Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón NTR2 và K2SO4 đến năng suất và chất lượng của giống cam xã đoài tại huyện hàm yên, tuyên quang

106 135 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 09:25

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VŨ VĂN DŨNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN NTR2 K2SO4 ĐẾN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG CỦA GIỐNG CAM ĐOÀI TẠI HUYỆN HÀM YÊN, TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG THÁI NGUYÊN – NĂM 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VŨ VĂN DŨNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN NTR2 K2SO4 ĐẾN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG CỦA GIỐNG CAM ĐOÀI TẠI HUYỆN HÀM YÊN, TUYÊN QUANG Ngành: Khoa học trồng Mã số: 8.62.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thế Huấn Thái Nguyên – Năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Vũ Văn Dũng ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn nỗ lực thân nhận giúp đỡ nhiệt tình quan, thầy cơ, bạn bè đồng nghiệp gia đình Trước tiên tơi xin bầy tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Thế Huấn người tận tình hướng dẫn đóng góp ý kiến q báu q trình thực hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Khoa Nông học khoa sau đại học - Trường đại học Nông Lâm Thái Ngun giúp đỡ tơi q trình học tập thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn tới tất đồng nghiệp, bạn bè người thân động viên tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Vũ Văn Dũng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Yêu cầu đề tài Y nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 4.1 Y nghĩa khoa học 4.2 Y nghĩa thực tiễn Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.2 Tình hình sản xuất cam giới nước 1.2.1 Tình hình sản xuất cam giới 1.2.2 Tình hình sản xuất cam nước 1.2.3 Tình hình sản xuất cam Hàm Yên 12 1.3.Nguồn gốc cam phân loại 14 1.4 Nghiên cứu dinh dưỡng cam 15 1.5 Tổng quan phân hữu 23 1.5.1 Phân loại tiêu chuẩn phân hữu 23 1.5.2 Giá trị sử dụng phân hữu 28 1.6 Giới thiệu phân NTR2 K2SO4 29 1.6.1 Phân hữu khoáng NTR2 29 1.6.2 Phân khoáng K2SO4 33 1.7 Kết luận rút từ tổng quan tài liệu 34 CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 2.1.Đối tượng vật liệu nghiên cứu 36 2.1.1 Đối tượng 36 2.1.2 Vật liệu 36 2.2.Thời gian nghiên cứu 36 2.3.Địa điểm nghiên cứu 36 2.4.Nội dung nghiên cứu 37 2.5.Phương pháp nghiên cứu 37 2.5.1 Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân NTR2 đến suất chất lượng giống cam Đoài trồng huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 37 2.5.2 Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân K2SO4 bón bổ sung đến suất chất lượng giống cam Đoài 38 2.5.3 Các tiêu theo dõi 38 2.5.4 Biện pháp kĩ thuật 41 2.5.5 Phương pháp xử lý số liệu 41 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42 3.1.Kết nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân NTR2 đến suất chất lượng giống cam Đoài huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 42 3.1.1 Ảnh hưởng liều lượng phân NTR2 đến thời gian hoa cam Đoài huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 42 3.1.2 Ảnh hưởng liều lượng phân NTR2 đến tỷ lệ đậu hoa cam Đoài huyện Hàm Yên – Tuyên Quang 43 3.1.3 Ảnh hưởng liều lượng phân NTR2 đến động thái rụng cam Đoài huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 45 3.1.4 Ảnh hưởng liều lượng phân NTR2 đến động thái tăng trưởng chiều cao cam Đoài huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 47 3.1.5 Ảnh hưởng liều lượng phân NTR2 đến biểu sâu bệnh hại cam Đoài huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang 51 3.1.6 Ảnh hưởng liều lượng phân NTR2 đến yếu tố cấu thành suất cam Đoài huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 54 3.1.7 Ảnh hưởng liều lượng phân NTR2 đến số tiêu chất lượng cam Đoài huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 57 3.1.8 Hiệu kinh tế bón phân NTR2 cam Đồi huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 58 3.2.Kết nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân K2S04 bón bổ sung đến suất chất lượng giống cam Đoài huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang .60 3.2.1 Ảnh hưởng liều lượng phân K2S04 đến yếu tố cấu thành suất cam Đoài huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 60 3.2.2 Ảnh hưởng liều lượng phân K2S04 đến biểu sâu bệnh hại cam Đoài huyện Hàm Yên – Tuyên Quang 62 3.2.3 Ảnh hưởng liều lượng phân K2S04 đến chất lượng cam Đoài huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 63 3.2.4 Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng liều lượng phân K2S04 cam Đoài huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 65 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 66 Kết luận 66 Kiến nghị 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CC : Chiều cao CD : Chiều dài CT : Công thức ĐC : Đối chứng ĐK : Đường kính DT : Diện tích ĐVT : Đơn vị tính FAO : Food and Agricultural Organization of the Unitet National Kg : Kilogam KL : Khối lượng NSTB : Năng suất trung bình TB : Trung bình TG : Thời gian TT : Thứ tự vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Tình hình sản xuất cam giới Bảng 1.2 Tình hình sản xuất cam Việt Nam 12 Bảng 1.3 Tình hình sản xuất số trồng cam huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang năm 2016 13 Bảng 1.4: Mức phân bón cam 21 Bảng 1.5: Yêu cầu dinh dưỡng cam 22 Bảng 3.1 Ảnh hưởng liều lượng phân NTR2 đến thời gian hoa cam Đoài huyện Hàm Yên – Tuyên Quang 42 Bảng 3.2 Ảnh hưởng liều lượng phân NTR2 đến tỷ lệ đậu hoa cam Đoài huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 44 Bảng 3.3 Ảnh hưởng liều lượng phân NTR2 đến động thái rụng cam Đoài huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 46 Bảng 3.4 Ảnh hưởng phân NTR2 đến động thái tăng trưởng chiều cao cam Đoài huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 48 Bảng 3.5 Ảnh hưởng phân NTR2 đến động thái sinh trưởng đường kính cam Đoài huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 49 Bảng 3.6 Ảnh hưởng liều lượng phân NTR2 đến biểu bệnh hại cam Đoài huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 51 Bảng 3.7 Ảnh hưởng liều lượng phân NTR2 đến biểu sâu hại cam Đoài huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 52 Bảng 3.8 Ảnh hưởng liều lượng phân NTR2 đến yếu tố cấu thành suất cam Đoài huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 55 Bảng 3.9 Ảnh hưởng phân NTR2 đến số tiêu cam Đoài huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 57 Bảng 3.15 Hiệu kinh tế sử dụng liều lượng phân K2S04 cam Đoài huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 65 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Ảnh hưởng liều lượng phân NTR2 đến động thái rụng cam Đoài huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 47 Hình 3.2 Ảnh hưởng phân NTR2 đến động thái tăng trưởng chiều cao cam Đoài huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 48 Hình 3.3 Ảnh hưởng phân NTR2 đến động thái sinh trưởng đường kính cam Đồi huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 50 Hình 3.4 Ảnh hưởng liều lượng phân NTR2 đến yếu tố cấu thành suất cam Đoài huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 56 Cơng thức 4: Đ/C Kơng bón K2S04 - Thuốc BVTV + Thuốc BPDYGAN 5.4EC trừ nhện pha 0,1 lít thuốc/500 lít nước/ha, 54.000đ/lọ 450ml: 100ml thuốc/ha = ((100ml x 54.000đ)/450ml)/625 x lần = 77đ/cây/năm + Thuốc trừ sâu Fultocsuper 550EC sâu vẽ bùa, nhện đỏ, pha 8- 10ml/ bình 16- 20l nước: (35.000đ/lọ 240ml/30 x lần/cây/ năm ) = 4.667đ/cây + Thuốc trừ nấm bệnh Sulfurluxthai80WG phun 20- 30g /bình lít: (45.000đ/gói/75cây x lần/cây/năm) = 2.400đ/cây - Công lao động: + công/cây/năm x 200.000đ/ cơng = 200.000đ - Phân bón + Phân bón NTR1: (Bón lót 3kg/cây/năm) x 3.600đ/kg = 10.800đ/cây + Phân NTR2: (9kg/cây/ năm) x 4.100đ/kg = 36900đ + Phân K2SO4: 0đ Phụ lục Tình hình thời tiết huyện Hàm n – Tun Quang Nhiệt độ Ẩm độ khơng khí (độ) (%) 18,7 85 18,8 82 21,0 88 24,2 87 26,9 86 28,7 88 28,1 89 28,0 90 28,2 88 10 24,6 89 11 21,1 92 12 16,6 84 Tháng (Nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn huyện Hàm Yên, 2018) Phụ lục KẾT QUẢ XỬ LY THỐNG KÊ THÍ NGHIỆM 1 Tỷ lệ đậu BALANCED ANOVA FOR VARIATE TLEDAUQU FILE XL 27/ 9/18 11:13 :PAGE VARIATE V003 TLEDAUQU LN SOURCE OF VARIATION MEAN F RATIO PROB ER SUMS OF SQUARES LN SQUARES ============================================================================= NLAI 3.12859 1.56429 1.90 0.229 CT$ 32.4239 10.8080 13.15 0.005 * RESIDUAL 4.92961 821602 * TOTAL (CORRECTED) 11 40.4821 3.68019 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE XL 27/ 9/18 11:13 :PAGE MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 4 DF TLEDAUQU 7.69683 6.44943 6.99436 SE(N= 4) 0.453211 5%LSD 6DF 1.56773 MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS 3 3 TLEDAUQU 7.09076 7.74634 8.91579 4.43461 SE(N= 3) 0.523323 5%LSD 6DF 1.81026 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE XL 27/ 9/18 11:13 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE TLEDAUQU GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 7.0469 STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 1.9184 0.90642 12.9 0.2287 |CT$ | | | 0.0055 | | | | Chiều cao BALANCED ANOVA FOR VARIATE CAOQUA FILE VAN 11/ 8/18 23:11 :PAGE VARIATE V003 CAOQUA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 2.121714E-02.608568E-03 0.08 0.926 CT$ 3.150864 502879E-01 6.41 0.027 * RESIDUAL 6.470637E-01.784395E-02 * TOTAL (CORRECTED) 11.199145 181041E-01 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE VAN 11/ 8/18 23:11 :PAGE MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 4 CAOQUA 7.38200 7.35964 7.36178 SE(N= 4) 0.442830E-01 5%LSD 6DF 0.153182 MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS 3 3 CAOQUA 7.31375 7.52976 7.40136 7.22635 SE(N= 3) 0.511337E-01 5%LSD 6DF 0.176879 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE VAN 11/ 8/18 23:11 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATEGRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |CT$ | (N= 12) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | CAOQUA 12 7.3678 0.13455 0.88566E-01 1.2 0.9258 0.0274 3 Đường Kính Quả BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKQUA FILE VAN 11/ 8/18 23:42 :PAGE VARIATE V003 DKQUA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 2.362105E-01.181052E-01 0.59 0.587 CT$ 3.500941 166980 5.44 0.039 * RESIDUAL 6.184154 306923E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11.721306 655733E-01 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE VAN 11/ 8/18 23:42 :PAGE MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 4 DKQUA 8.24820 8.22357 8.35045 SE(N= 4) 0.875961E-01 5%LSD 6DF 0.303009 MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS 3 3 DKQUA 8.18028 8.54302 8.37427 7.99873 SE(N= 3) 0.101147 5%LSD 6DF 0.349885 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE VAN 11/ 8/18 23:42 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATEGRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |CT$ | (N= 12) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | DKQUA 12 8.2741 0.25607 0.17519 2.1 0.5869 0.0386 Năng suất BALANCED ANOVA FOR VARIATE QUA/CAY FILE VAN 12/ 8/18 10:10 :PAGE VARIATE V003 QUA/CAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 74.0184 37.0092 0.28 0.767 CT$ 10145.9 3381.95 25.61 0.001 * RESIDUAL 792.202 132.034 * TOTAL (CORRECTED) 11 11012.1 1001.10 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSUAT/CA FILE VAN 12/ 8/18 10:10 :PAGE VARIATE V004 NSUAT/CA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 22.0553 11.0276 0.85 0.475 CT$ 1171.13 390.375 30.16 0.001 * RESIDUAL 77.6528 12.9421 * TOTAL (CORRECTED) 11 1270.83 115.530 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLQUA FILE VAN 12/ 8/18 10:10 :PAGE VARIATE V005 KLQUA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 392.195 196.098 5.08 0.051 CT$ 1756.87 585.623 15.18 0.004 * RESIDUAL 231.438 38.5730 * TOTAL (CORRECTED) 11 2380.50 216.409 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE VAN 12/ 8/18 10:10 :PAGE MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 4 QUA/CAY NSUAT/CA KLQUA 252.917 60.2069 236.700 246.833 59.3013 238.000 249.917 62.5210 249.425 SE(N= 4) 5.74530 1.79876 3.10536 5%LSD 6DF 19.8739 6.22219 10.7419 MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS 3 3 QUA/CAY 243.222 284.111 266.000 206.222 NSUAT/CA 58.0528 73.3833 64.8866 46.3830 KLQUA 238.667 258.300 244.033 224.500 SE(N= 3) 6.63410 2.07703 3.58576 5%LSD 6DF 22.9484 7.18477 12.4037 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE VAN 12/ 8/18 10:10 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATEGRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |CT$ | (N= 12) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | QUA/CAY 12 249.89 31.640 11.491 4.6 0.7667 0.0012 NSUAT/CA 12 60.676 10.749 3.5975 5.9 0.4748 0.0008 KLQUA 12 241.38 14.711 6.2107 2.6 0.0513 0.0039 5 Độ chua brix BALANCED ANOVA FOR VARIATE BRIX FILE VAN 12/ 8/18 10:28 :PAGE VARIATE V003 BRIX LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 2.161717 808583E-01 2.02 0.213 CT$ 1.48922 496408 12.38 0.006 * RESIDUAL 6.240550 400917E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 1.89149 171954 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DOCHUA FILE VAN 12/ 8/18 10:28 :PAGE VARIATE V004 DOCHUA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 2.397817 198908 4.35 0.068 CT$ 1.31989 439964 9.63 0.011 * RESIDUAL 6.274184 456973E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 1.99189 181081 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE VAN 12/ 8/18 10:28 :PAGE MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 4 BRIX 9.18000 9.42750 9.42500 DOCHUA 4.78500 4.35500 4.46750 SE(N= 4) 0.100115 0.106885 5%LSD 6DF 0.346312 0.369731 MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS 3 3 BRIX 9.12333 9.72333 9.64667 8.88333 DOCHUA 4.46333 4.31333 4.27000 5.09667 SE(N= 3) 0.115602 0.123420 5%LSD 6DF 0.399887 0.426929 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE VAN 12/ 8/18 10:28 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATEGRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |CT$ | (N= 12) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | BRIX 12 9.3442 0.41467 0.20023 2.1 0.2135 0.0063 DOCHUA 12 4.5358 0.42554 0.21377 4.7 0.0679 0.0112 Một số tiêu BALANCED ANOVA FOR VARIATE %KANDK FILE VAN 12/ 8/18 10:37 :PAGE VARIATE V003 %KANDK LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 2.395281 197640 0.24 0.793 CT$ 16.0316 5.34388 6.58 0.026 * RESIDUAL 4.87583 812639 * TOTAL (CORRECTED) 11 21.3028 1.93661 BALANCED ANOVA FOR VARIATE %ANDK FILE VAN 12/ 8/18 10:37 :PAGE VARIATE V004 %ANDK LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 2.395282 197641 0.24 0.793 CT$ 16.0316 5.34388 6.58 0.026 * RESIDUAL 4.87583 812639 * TOTAL (CORRECTED) 11 21.3027 1.93661 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HAT/QUA FILE VAN 12/ 8/18 10:37 :PAGE VARIATE V005 HAT/QUA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 2.950001E-01.475000E-01 0.66 0.554 CT$ 3.215832 719441E-01 1.00 0.456 * RESIDUAL 6.431667 719446E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11.742500 675000E-01 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE VAN 12/ 8/18 10:37 :PAGE MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 4 %KANDK %ANDK 15.3644 84.6356 15.7959 84.2041 15.6726 84.3274 HAT/QUA 19.3000 19.5000 19.3250 SE(N= 4) 0.450732 0.450732 0.134112 5%LSD 6DF 1.55916 1.55916 0.463916 MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS 3 3 %KANDK 15.0225 14.6357 15.2046 17.5811 %ANDK 84.9775 85.3643 84.7954 82.4189 HAT/QUA 19.5667 19.4333 19.2667 19.2333 SE(N= 3) 0.520461 0.520461 0.154860 5%LSD 6DF 1.80036 1.80036 0.535684 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE VAN 12/ 8/18 10:37 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATEGRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |CT$ | (N= 12) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | %KANDK 12 15.611 1.3916 0.90146 5.8 0.7927 0.0259 %ANDK 12 84.389 1.3916 0.90146 1.1 0.7927 0.0259 HAT/QUA 12 19.375 0.25981 0.26822 1.4 0.5537 0.4558 THÍ NGHIỆM Năng suất BALANCED ANOVA FOR VARIATE QUA/CAY FILE XL 12/ 8/18 1:15 :PAGE VARIATE V003 QUA/CAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 56.4629 28.2315 0.99 0.426 CT$ 1183.66 394.552 13.87 0.005 * RESIDUAL 170.648 28.4413 * TOTAL (CORRECTED) 11 1410.77 128.252 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NS/CAY FILE XL 12/ 8/18 1:15 :PAGE VARIATE V004 NS/CAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 2.32704 1.16352 0.05 0.949 CT$ 562.480 187.493 8.53 0.015 * RESIDUAL 131.828 21.9714 * TOTAL (CORRECTED) 11 696.635 63.3305 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLTBQUA FILE XL 12/ 8/18 1:15 :PAGE VARIATE V005 KLTBQUA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 2.16666 1.08333 0.01 0.995 CT$ 2826.29 942.096 5.08 0.044 * RESIDUAL 1111.75 185.292 * TOTAL (CORRECTED) 11 3940.21 358.201 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE XL 12/ 8/18 1:15 :PAGE MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 QUA/CAY 286.000 287.917 282.667 NS/CAY 71.0236 71.2719 70.2387 KLTBQUA 247.700 246.950 247.950 SE(N= 4) 2.66652 2.34368 6.80610 5%LSD 6DF 9.22391 8.10718 23.5434 MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS 3 3 QUA/CAY 282.667 288.111 299.444 271.889 NS/CAY 68.0038 71.1010 81.5183 62.7557 KLTBQUA 240.367 246.733 272.233 230.800 SE(N= 3) 3.07903 2.70625 7.85901 5%LSD 6DF 10.6509 9.36136 27.1856 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE XL 12/ 8/18 1:15 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NL |CT$ (N= 12) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | QUA/CAY 12 285.53 11.325 5.3330 1.9 0.4261 0.0048 NS/CAY 12 70.845 7.9580 4.6874 6.6 0.9489 0.0147 KLTBQUA 12 247.53 18.926 13.612 5.5 0.9950 0.0442 | Độ brix độ chua BALANCED ANOVA FOR VARIATE BRIX FILE XL 12/ 8/18 1:30 :PAGE VARIATE V003 BRIX LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 2.202667E-01.101334E-01 0.13 0.882 CT$ 3.41949 1.13983 14.38 0.004 * RESIDUAL 6.475733 792889E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 3.91549 355954 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DOCHUA FILE XL 12/ 8/18 1:30 :PAGE VARIATE V004 DOCHUA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 2.231166E-01.115583E-01 0.26 0.778 CT$ 3.949225 316408 7.23 0.021 * RESIDUAL 6.262550 437583E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 1.23489 112263 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE XL 12/ 8/18 1:30 :PAGE MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 BRIX 10.1375 10.1775 10.2375 DOCHUA 4.15000 4.04500 4.07750 SE(N= 4) 0.140791 0.104592 5%LSD 6DF 0.487020 0.361802 MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS 3 3 BRIX 10.1567 10.2700 10.9067 9.40333 DOCHUA 4.12333 3.93000 3.78000 4.53000 SE(N= 3) 0.162572 0.120773 5%LSD 6DF 0.562362 0.417773 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE XL 12/ 8/18 1:30 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NL |CT$ (N= 12) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | BRIX 12 10.184 0.59662 0.28158 2.8 0.8819 0.0045 DOCHUA 12 4.0908 0.33506 0.20918 5.1 0.7779 0.0212 | 3.% ăn được, % Không ăn được, số hạt BALANCED ANOVA FOR VARIATE %KANDK FILE XL 12/ 8/18 1:40 :PAGE VARIATE V003 %KANDK LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 2.740339E-01.370169E-01 0.11 0.894 CT$ 25.6524 8.55081 26.19 0.001 * RESIDUAL 1.95871 326451 * TOTAL (CORRECTED) 11 27.6852 2.51683 BALANCED ANOVA FOR VARIATE %ANDK FILE XL 12/ 8/18 1:40 :PAGE VARIATE V004 %ANDK LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 2.740332E-01.370166E-01 0.11 0.894 CT$ 25.6524 8.55082 26.19 0.001 * RESIDUAL 1.95871 326451 * TOTAL (CORRECTED) 11 27.6852 2.51684 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HAT/QUA FILE XL 12/ 8/18 1:40 :PAGE VARIATE V005 HAT/QUA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 2.921666 460833 1.03 0.413 CT$ 3.635834 211945 0.48 0.712 * RESIDUAL 2.67167 445278 * TOTAL (CORRECTED) 11 4.22917 384470 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE XL 12/ 8/18 1:40 :PAGE MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 %KANDK 15.3200 15.4739 15.4969 %ANDK 84.6800 84.5261 84.5031 HAT/QUA 19.6000 19.3250 20.0000 SE(N= 4) 0.285680 0.285679 0.333646 5%LSD 6DF 0.988211 0.988211 1.15413 MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS 3 3 %KANDK 15.9110 15.0630 13.3513 17.3956 %ANDK 84.0890 84.9370 86.6487 82.6044 HAT/QUA 19.4000 19.8000 19.4333 19.9333 SE(N= 3) 0.329874 0.329874 0.385261 5%LSD 6DF 1.14109 1.14109 1.33268 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE XL 12/ 8/18 1:40 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NL |CT$ (N= 12) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | %KANDK 12 15.430 1.5865 0.57136 3.7 0.8941 0.0011 %ANDK 12 84.570 1.5865 0.57136 0.7 0.8941 0.0011 HAT/QUA 12 19.642 0.62006 0.66729 3.4 0.4127 0.7123 | ... Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân NTR2 đến suất chất lượng giống cam Xã Đoài huyện Hàm Yên - Tỉnh Tuyên Quang 3 - Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân K2SO4 bón bổ sung đến suất chất lượng giống. .. QUẢ NGHIÊN CỨU 42 3.1.Kết nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân NTR2 đến suất chất lượng giống cam Xã Đoài huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 42 3.1.1 Ảnh hưởng liều lượng phân NTR2 đến. .. NÔNG LÂM VŨ VĂN DŨNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN NTR2 VÀ K2SO4 ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA GIỐNG CAM XÃ ĐOÀI TẠI HUYỆN HÀM YÊN, TUYÊN QUANG Ngành: Khoa học trồng Mã
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón NTR2 và K2SO4 đến năng suất và chất lượng của giống cam xã đoài tại huyện hàm yên, tuyên quang , Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón NTR2 và K2SO4 đến năng suất và chất lượng của giống cam xã đoài tại huyện hàm yên, tuyên quang , DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, * Các vùng trồng cam chính ở Việt Nam, Bảng 1.5: Yêu cầu về dinh dưỡng đối với cam, Phân hữu cơ truyền thống, * Hạn chế của phân hữu cơ, Sơ đồ: Quy trình sản xuất phân hữu cơ khoáng NTR2, * Tình hình sâu bệnh hại, Thời gian theo dõi (ngày), Ảnh hưởng của việc bón phân K2S04 bón bổ sung đến năng suất chất lượng giống cam Xã Đoài tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang., TÀI LIỆU THAM KHẢO, II. Tài liệu tiếng Anh, Hình 4: Đo chiều cao, đường kính cam thí nghiệm, Thí Nghi ệ m 1:, Thí nghi ệ m 2:, Tỷ lệ đậu quả, Một số chỉ tiêu về quả

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn