Ngân hàng bài tập trắc nghiệm Hóa Học theo chuyên đề tách từ đề thi thử 2018 (Có lời giải chi tiết).Part2

2,323 104 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 09:03

Ngân hàng bài tập trắc nghiệm Hóa Học theo chuyên đề tách từ đề thi thử 2018 (Có lời giải chi tiết).Part2Ngân hàng bài tập trắc nghiệm Hóa Học theo chuyên đề tách từ đề thi thử 2018 (Có lời giải chi tiết).Part2Ngân hàng bài tập trắc nghiệm Hóa Học theo chuyên đề tách từ đề thi thử 2018 (Có lời giải chi tiết).Part2Ngân hàng bài tập trắc nghiệm Hóa Học theo chuyên đề tách từ đề thi thử 2018 (Có lời giải chi tiết).Part2Ngân hàng bài tập trắc nghiệm Hóa Học theo chuyên đề tách từ đề thi thử 2018 (Có lời giải chi tiết).Part2 Câu 150: (THPT Lý Bơn - Thái Bình - Lần - Năm 2018)Nhỏ dung dịch iot lên miếng chuối xanh thấy xuất màu xanh tím chuối xanh có chứa A xenlulozơ B glucozơ C tinh bột D saccarozơ Chọn đáp án C Câu 151: (THPT Lý Bơn - Thái Bình - Lần - Năm 2018) Glucozo gọi A đường nho B đường mật ong C đường mía D đường mạch nha Chọn đáp án A Câu 152: (THPT Lý Bôn - Thái Bình - Lần - Năm 2018)Cho tính chất sau: (1) tan dễ dàng nước lạnh, (2) thủy phân dung dịch axit đun nóng, (3) tác dụng với iot tạo xanh tím Tinh bột có tính chất sau: A (1), (2), (3) B (2), (3) C (1), (3) D (1), (2) Chọn đáp án B Câu 153: (THPT Lý Bơn - Thái Bình - Lần - Năm 2018)Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất phản ứng 81%, toàn lượng CO2 hấp thụ vào dung dịch nước vôi thu 375 gam kết tủa dung dịch Y Đun kĩ dung dịch Y thêm 150 gam kết tủa Khối lượng m A 750 gam B 375 gam C 675 gam D 450 gam Chọn đáp án C Câu 154: (THPT Lý Bơn - Thái Bình - Lần - Năm 2018) Tinh bột, xenluloza, saccaroza, mantozơ có khả tham gia phản ứng A phản ứng công B tráng gương C phản ứng tách D thủy phân Chọn đáp án D Câu 155: (THPT Lý Bơn - Thái Bình - Lần - Năm 2018) Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với lượng dư AgNOO3 NH3 sinh m gam Ag Giá trị m A 16,2 B 24,3 C 21,6 Chọn đáp án D Câu 156: (THPT Lý Bôn - Thái Bình - Lần - Năm 2018)Cho phát biểu sau: D 32,4 (a) Thủy phân hoàn toàn vinyl axetat NaOH thu natri axetat anđehit fomic (b) Polietilen điều chế từ ancol metylic (c) Ở điều kiện thường anilin chất khí (d) Tinh bột thuộc loại polisaccarit (e) Ở điều kiện thích hợp triolein tham gia phản ứng cộng H2 Số phát biểu A B C D Chọn đáp án C Câu 157: (THPT Lương Tài - Bắc Ninh - Lần - Năm 2018) Chất không tham gia phản ứng thủy phân A saccarozơ B tinh bột C fructozơ D xenlulozơ Chọn đáp án C Câu 158: (THPT Lương Tài - Bắc Ninh - Lần - Năm 2018) Trong phân tử cacbohiđrat ln có A nhóm chức anđehit B nhóm chức ancol C nhóm chức axit D nhóm chức xeton Chọn đáp án B Câu 159: (THPT Lương Tài - Bắc Ninh - Lần - Năm 2018) Phát biểu sau đúng? A Glucozơ bị khử dung dịch AgNO3 NH3 B Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh C Saccarozơ làm màu nước brom D Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh Chọn đáp án D Câu 160: (THPT Lương Tài - Bắc Ninh - Lần - Năm 2018) Để chứng minh phân tử glucozo có nhiều nhóm hiđroxyl (-OH), người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với A kim loại Na B AgNO3 dung dịch NH3 đun nóng, C Cu(OH)2 NaOH, đun nóng Chọn đáp án D D Cu(OH)2 nhiệt độ thường Câu 161: (THPT Lương Tài - Bắc Ninh - Lần - Năm 2018) Thủy phân hoàn toàn m gam saccarozơ môi trường axit, thu dung dịch X Cho toàn dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng, thu 4,32 gam Ag Giá trị m A 64,80 B 34,20 C 3,42 D 6,48 Chọn đáp án C Câu 162: (THPT Lương Tài - Bắc Ninh - Lần - Năm 2018) Khối lượng tinh bột cần dùng trình lên men để tạo thành lít ancol etylic 46° (biết hiệu suất trình 72% khối lượng riêng ancol etylic nguyên chất 0,8 g/mL) A 4,50 kg B 2,33 kg C 5,00 kg D 3,24 kg Chọn đáp án A Câu 163: (THPT Lương Tài - Bắc Ninh - Lần - Năm 2018) Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo X lượng vừa đủ dung dịch NaOH, đun nóng, thu 4,6 gam glixerol 45,8 gam muối Giá trị m A 44,4 B 89,0 C 88,8 D 44,5 Chọn đáp án A Câu 164: (THPT Lương Tài - Bắc Ninh - Lần - Năm 2018) Cho dãy chất sau: anilin, saccaroza, xenlulozo, glucozo, triolein, tripanmitin, fructoza Số chất dãy tác dụng với Br2 là: A B C D Chọn đáp án C Câu 165: (THPT Quảng Xương - Thanh Hóa - Lần - Năm 2018) Nhận xét sau không đúng? A Tinh bột chất rắn vô định hình, màu trắng B Xenlulozo khơng tham gia phản ứng tráng bạc C Ở điều kiện thường, tri stearin tồn trạng thái lỏng D Saccarozo không tác dụng với hiđro Chọn đáp án C CÂU 166: (THPT Triệu Sơn - Thanh Hóa - Lần - Năm 2018) Trong điều kiện thường, X chất rắn, dạng sợi màu trắng Phân tử X có cấu trúc mạch khơng phân nhánh, không xoắn Thủy phân X môi axit, thu glucozo Tên gọi X A saccarozo B amilopectin C xenlulozo D fructozo Chọn đáp án C Câu 167: (THPT Triệu Sơn - Thanh Hóa - Lần - Năm 2018) Ba dung dịch: glucozơ, saccarozơ fructozơ có tính chất chung sau đây? A Đều tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 tạo kết tủa Ag B Đều tham gia phản ứng thủy phân C Hòa tan Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam D Đun nóng với Cu(OH)2 có kết tủa đỏ gạch Chọn đáp án C Câu 168: (THPT Triệu Sơn - Thanh Hóa - Lần - Năm 2018) Glucozơ lên men thành ancol etylic theo phản ứng sau: men C6 H12 O6   2C2 H 5OH  2CO 30 350 C Để thu 92 gam C2H5OH cần dùng m gam glucozo Biết hiệu suất trình lên men 60% Giá trị m A 270 B 360 C 108 D 300 Chọn đáp án D Câu 169: (THPT Triệu Sơn - Thanh Hóa - Lần - Năm 2018) Cho chất sau: saccarozo, xenlulozo, fructozo, glucozo Số chất dãy bị thủy phân đun nóng với dung dịch axit vơ là: A B C D Chọn đáp án B Số chất dãy bị thủy phân đun nóng với dung dịch axit vơ là:saccarozơ, xenlulozơ Đáp án B Câu 170: (THPT Triệu Sơn - Thanh Hóa - Lần - Năm 2018) Cho 9,0 gam glucozo phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 (đun nóng), thu m gam Ag Giá trị m là: A 16,2 Chọn đáp án A B 21,6 C 5,4 D 10,8 Câu 171: (THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc - Lần năm 2018) Khi bị ốm, sức, nhiều người bệnh thường truyền dịch đường để bổ sung nhanh lượng Chất dịch truyền có tác dụng A saccarozo B mantozo C fructozơ D glucozo Chọn đáp án D ► Dung dịch "nước biển" mà ta thường truyền bệnh viện chứa đường glucozơ Dung dịch glucozơ có nhiều loại: 5%, 10%, 20%, 30% || Nửa lít glucoza 5% cung cấp lượng tương đương ăn bát cơm Nếu bị nặng truyền dung dịch chứa chất đạm α-amino axit v.v ⇒ chọn D Câu 172: (THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc - Lần năm 2018) Chất sau có phản ứng tráng gương? A Tinh bột B Glucozo C Saccarozo D Xenlulozo Chọn đáp án B Trong cacbohidrat có glucozơ, fructozơ mantozơ có phản ứng tráng gương Frutozơ khơng có nhóm chức anđehit môi trường kiềm NH3 fructozơ chuyển thành glucozơ theo cân bằng: fructozơ (OH–)⇄ Glucozơ nên có phản ứng ⇒ đáp án có B thỏa mãn ⇒ chọn B Câu 173: (THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc - Lần năm 2018) Phát biểu sau ? A Xenlulozo bị thuỷ phân dung dịch kiềm đun nóng B Dung dịch saccarozo phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam C Glucozo bị thủy phân mơi trường axit D Tinh bột có phản ứng tráng bạc Chọn đáp án B A Sai, xenlulozơ bị thủy phân mơi trường axit đun nóng C Sai, glucozơ monosaccarit nên không bị thủy phân môi trường axit D Sai, tinh bột khơng có phản ứng tráng bạc ⇒ có B ⇒ chọn B Câu 174: (THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc - Lần năm 2018) Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozo, tinh bột, glucozo saccarozo cần 2,52 lít O2 (đktc), thu 1,8 gam nước Giá trị m A 3,60 B 6,20 C 5,25 D 3,15 Chọn đáp án D Hỗn hợp gồm cacbohidrat ⇒ có dạng Cn(H2O)m ⇒ nC = nO2 = 0,1125 mol ⇒ m = mC + mH2O = 3,15(g) Câu 175: (THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc - Lần năm 2018) Glucozo có thẻ tham gia phản ứng tráng bạc phản ứng với H2 (Ni, t°) Qua hai phản ứng chứng tỏ glucozo A khơng thể tính khử tính oxi hố B thể tính khử tính oxi hố C thể tính khử D thể tính oxi hoá Chọn đáp án B t  Amoni gluconat + Ag↓ ⇒ glucozơ thể tính khử Glucozơ + AgNO3/NH3  Ni,t  Sobitol ⇒ glucozơ thể tính oxi hóa ⇒ chọn B Glucozơ + H2  Câu 176: (THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc - Lần năm 2018) Chọn đáp án C (1) CH3COOC6H5 + 2NaOH → CH3COONa + C6H5ONa + H2O (2) CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3CHO (3) CH2=CHCOOCH3 + NaOH → CH2=CHCOONa + CH3OH (4) HCOOCH2CH=CH2 + NaOH → HCOONa + CH2=CH-CH2OH (5) CH3COOCH2C6H5 + NaOH → CH3COONa + C6H5CH2OH ⇒ có (1) (2) khơng sinh ancol ⇒ chọn C Chọn đáp án B Câu 177: (THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc - Lần năm 2018) Nhóm mà tất chất tác dụng với H2O (khi có mặt chất xúc tác điều kiện thích hợp) A xenlulozơ, lòng trắng trứng, metylfomat B Gly- Ala, fructozơ, triolein C saccarozơ, etylaxetat, glucozơ D tinh bột, tristearin, valin Chọn đáp án D  H ,t  nC6H12O6 A ● Xenlulozơ: (C6H10O5)n + nH2O   H ,t  α-amino axit ● Lòng trắng trứng chất protein: Lòng trắng trứng + H2O  ● Metylfomat: HCOOCH3 + H2O (H+, to) ⇄ HCOOH + CH3OH ⇒ chọn A  H ,t  Gly + Ala B ● Gly-Ala: Gly-Ala + H2O  ● Fructozơ monosaccarit nên không tham gia phản ứng thủy phân ⇒ loại B  H ,t  3C17H33COOH + C3H5(OH)3 ● Triolein: (C17H33COO)3C3H5 + 3H2O   H ,t  C6H12O6 (glucozơ) + C6H12D6 (fructozơ) C ● Saccarozơ: C12H22O11 + H2O   H ,t  CH3COOH + C2H5OH ● Etyl axetat: CH3COOC2H5 + H2O  ● Glucozơ monosaccarit nên không tham gia phản ứng thủy phân ⇒ loại C  H ,t  nC6H12O6 D ● Tinh bột: (C6H10O5)n + nH2O   H ,t  3C17H35COOH + C3H5(OH)3 ● Tristearin: (C17H35COO)3C3H5 + 3H2O  ● Val α-amino axit nê không tham gia phản ứng thủy phân ⇒ loại D Câu 178: (THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc - Lần năm 2018) Thủy phân m gam saccarozo môi trường axit với hiệu suất 90%, thu sản phẩm chứa 10,8 gam glucozo Giá trị m A 18,5 B.20,5 C 17,1 D 22,8 Chọn đáp án D C12H22O11 + H2O → C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ) ⇒ nsaccarozơ = nglucozơ = 0,06 mol m = 0,06 ì 342 ữ 0,9 = 22,8(g) Câu 179: (THPT Tân Châu - Tây Ninh - Lần năm 2018) Chất sau không thủy phân môi trường axit? A Glucozo B Xenlulozo C Tinh bột D Saccarozo Chọn đáp án A + Glucozo monosaccarit ⇒ Glucozo khơng có phản ứng thủy phân ⇒ Chọn A Câu 180: (THPT Tân Châu - Tây Ninh - Lần năm 2018) Đường fructozơ có nhiều mật ong, ngồi có loại hoa rau xanh như: ổi, cam, xoài, rau diếp xoắn, cà chua tốt cho sức khỏe Công thức fructozơ A.C12H22O11 B.CH3COOH C C6H10O5 D C6H12O6 Chọn đáp án D Fructozo glucozo monosaccarit có chung CTPT C6H12O6 ⇒ Chọn D Câu 181: (THPT Tân Châu - Tây Ninh - Lần năm 2018) Để tráng lớp bạc lên ruột phích, người ta cho chất X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, đun nong Chất X A etyl axetat B saccarozơ C glucozơ D tinh bột Chọn đáp án C + Để có tráng bạc ta cần nhóm chức –CHO có CTCT + Có nhiều hợp chất thỏa mãn yêu cầu nhiên thực tế để tráng lớp bạc lên ruột phích, người ta dùng glucozo ⇒ Chọn C Câu 182: (THPT Tân Châu - Tây Ninh - Lần năm 2018) Trong điều kiện thường, X chất rắn, dạng sợi màu trắng Phân tử X có cấu trúc mạch không phân nhánh, không xoắn Thủy phân X môi trường axit thu glucozơ Tên gọi X A fructozơ B xenlulozơ C saccarozơ D amilopectin Chọn đáp án B Từ kiện X chất rắn, dạng sợi màu trắng Phân tử X có cấu trúc mạch không phân nhánh, không xoắn ⇒ X xenlulozo ⇒ Chọn B Câu 183: (THPT Tân Châu - Tây Ninh - Lần năm 2018) Để phân biệt dung dịch glucozơ fructozơ dùng A Na B dung dịch AgNO3 NH3 C nước Br2 D Cu(OH)2 Chọn đáp án C Trong môi trường axit fuctozo chuyển hóa thành glucozo ⇒ Chọn C fructozo khơng có tượng glucozo làm màu dung dịch brom Câu 184: (THPT Tân Châu - Tây Ninh - Lần năm 2018) Phát biểu sau đúng? A Tinh bột có phản ứng tráng bạc B Xenlulozơ bị thủy phân dung dịch kiềm đun nóng C Dung dịch saccarozơ phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam D Glucozơ bị thủy phân môi trường axit Chọn đáp án C + Saccarozo CTCT có nhóm OH ⇒ Saccarozo hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam ⇒ Chọn C Câu 185: (THPT Tân Châu - Tây Ninh - Lần năm 2018) Thủy phân 410,40 saccarozơ, thu m gam hỗn hợp X gồm glucozơ fuctozơ (hiệu suất 80%) Cho m gam hỗn hợp X tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu a gam Ag Giá trị a A 414,72 B 518,40 C 207,36 D 437,76 Chọn đáp án A Ta có nSaccarozo = 1,2 mol ⇒ ∑n(Glucozo + Fructozo) = 1,2 × × 0,8 = 1,92 mol ⇒ ∑nAg = 2∑n(Glucozo + Fructozo) = 3,84 mol ⇒ mAg = 414,72 gam ⇒ Chọn A Câu 186: (THPT Tân Châu - Tây Ninh - Lần năm 2018) Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X Quỳ tím Quỳ tím chuyển màu hồng Y Dung dịch iot Hợp chất màu xanh tím Z Dung dịch AgNO3 NH3 đun nóng Kết tủa Ag trắng T Nước brom Kết tủa trắng X, Y, Z, T A anilin, tinh bột, axit glutamic, glucozơ B axit glutamic, tinh bột, glucozơ, anilin C axit glutamic, tinh bột, anilin, glucozơ glucozơ D anilin, axit glutamic, tinh bột, Chọn đáp án B + X làm thay đổi màu quỳ tím sang hồng ⇒ Loại A D có anilin + Z có phản ứng tráng gương ⇒ Loại C có anilin ⇒ Chọn B Câu 187: (THPT Yên Định - Thanh Hóa - Lần năm 2018) Chất khơng thủy phân môi trường axit A tinh bột B xenlulozơ C glucozơ D saccarozơ Chọn đáp án C A, B sai tinh bột xenlulozơ thủy phân H+ tạo glucozơ D sai saccarozơ thủy phân H+ tạo glucozơ fructozơ ⇒ chọn C Câu 188: (THPT Yên Định - Thanh Hóa - Lần năm 2018) Cacbohiđrat có nhiều mía củ cải đường? A Fructozơ B Saccarozơ C Mantozơ D Glucozơ Chọn đáp án B Fructozơ thường có nhiều ngọt, đặc biệt mật ong (40%) Saccarozơ thường có mía, củ cải đường, cụm hoa nốt Glucozơ có hầu hết phận chín, đặc biệt có nhiều nho chín ⇒ chọn B Câu 189: (THPT Yên Định - Thanh Hóa - Lần năm 2018) Thủy phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozơ (C12H22O11), cho toàn sản phẩm thu tác dụng với AgNO3/NH3 (dư, đun nóng) thu m gam bạc Giá trị m là: A 21,6 B 43,2 C 32,4 Chọn đáp án B  H  fructozơ + glucozơ saccarozơ + H2O  fructozơ → Ag || glucozơ → Ag ⇒ saccarozơ → Ag nsaccarozơ = 0,1 mol ⇒ m = 0,1 × × 108 = 43,2(g) ⇒ chọn B D 10,8 Vì chất X chứa hai nhóm chức số nhóm –OH, –CHO, –COOH ⇒ X gồm HO-CH2-CHO : 0,01875 mol HO-CH2-COOH: ( 0,02 - 0,01875) = 1,25 10-3 mol ⇒ m = 0,01875 60 + 1,25 10-3 76 = 1,22 gam Câu 145: Đáp án D Câu 146: Đáp án A Câu 147: Đáp án A (Dethithpt.com) (a) sai chất khơng phải peptit (c) sai C6H5NH2 tính bazo yếu không đủ làm quỳ ẩm đổi màu (d) sai đipeptit khơng có khả tạo phức với Cu(OH)2 Câu 148: Đáp án B (Dethithpt.com) X + NaHCO3 → Khí ⇒ X axit ⇒ Loại A X có phản ứng tráng gương ⇒ Loại D T có pứ màu biure ⇒ T khơng thể đipeptit ⇒ Loại C Câu 149 Đáp án D Thủy phân vinyl axetat (CH3COOCH=CH2) thu CH3COOH CH3CHO Câu 150: Đáp án D Do este no, đơn chức, mạch hở nên đốt nCO2 = nH2O = nCaCO3 = 40/100 = 0,4 mol =>mH2O = 0,4.18 = 7,2 gam Câu 151: Đáp án A Gồm chất: etyl axetat, tripanmitin, etyl clorua Câu 152: Đáp án B Glucozo không tạo kết tủa trắng tác dụng với dung dịch brom => loại D Glyxin không làm chuyển màu quỳ tím => loại C Hồ tinh bột khơng phản ứng với Cu(OH)2 môi trường kiềm tạo dung dịch xanh lam => loại A Câu 153: Đáp án C Gồm chất: Phenol, anilin, buta-1,3-đien, stiren, vinyl clorua, axit acrylic Câu 154 Đáp án B Gồm chất: etilen, stiren, anđehit axetic, axit acrylic Câu 155: Đáp án D Gồm có: triolein, etyl axetat, Ala-Gly-Ala, vinyl fomat, anbumin Câu 156: Đáp án C A C2H5OH chất lỏng điều kiện thường B C6H5NH2 chất lỏng điều kiện thường, tan nước C Đúng D CH3NH2 chất khí điều kiện thường Câu 157: Đáp án C nX = 8,88: 222 = 0,04 (mol) ; nKOH = 0,2.0,9 = 0,18 (mol) C2H3OOCC6H3(OH)OOCCH3 + 4KOH → CH3CHO + KOOCC6H3(OK)2 + CH3COOK +2H2O 0,04 → 0,16 → 0,04 →0,08 Bảo toàn khối lượng mrắn = mX + mKOH – mCH3CHO – mH2O = 8,88 + 0,18.56 – 0,04.44 – 0,08.18 = 15,76 (g) Câu 158: Đáp án D Y có nhiệt độ sơi cao => Y phenol X có nhiệt độ sơi cao thứ hai có pH = 6,48 => X anilin Z có pH = 10,8 có mơi trường bazo mạnh T ( pH = 10,12) => Z CH3NH2 T NH3 A Đúng CH3NH2 NH3 làm quỳ tím chuyển sang màu xanh B Đúng pH X = 6,48 < nên có mơi trường axit Y,Z, T có pH > nên có mơi trường bazo C Đúng phenol anilin tạo kết tủa trắng với dd brom D Sai X Y khơng làm đổi màu quỳ tím nên không phân biệt Câu 159: Đáp án D C3H6O2 có độ bất bão hòa k = Các đồng phân là: CH3CH2COOH (1); CH3COOCH3 (2); HCOOC2H5 (3) ; CH2(OH)- CH2CHO; CH3-CH(OH)-CHO (5) Số đồng phân làm quỳ tím hóa đỏ x = (ứng với cơng thức (1) ) Số đồng phân tác dụng với NaOH không tác dụng với Na là: y = ( ứng với (2); (3) ) Số đồng phân vừa tác dụng với dd NaOH vừa tác dụng với AgNO3 z = ( ứng với (3) ) Số đồng phân cấu tạo vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với dd AgNO3/NH3 t = ( ứng với (4); (5)) Vậy D z = sai Câu 160: Đáp án A CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O (1) CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2 (2) Ba(HCO3)2 + Ca(OH)2→ BaCO3 + CaCO3 + H2O (3) Gọi số mol (3) CaCO3 = BaCO3 = x (mol) => 100x + 197x = 53,46 => x = 0,18 (mol) Bảo toàn nguyên tố Ba => nBaCO3(1) = 0, 2- 0,18 = 0,02 (mol) Bảo toàn nguyên tố C => nCO2 = nBaCO3(1) + 2nBa(HCO3)2 = 0,38 (mol) CH2 = CH – COOCH3 hay C4H6O2 = C4H2 + 2H2O HO-CH2-CH2-OH hay C2H6O2 = C2H2 + 2H2O CH3-CHO hay C2H4O = C2H2 + H2O CH3OH hay CH4O = CH2 + H2O Vậy phần cháy có cơng thức chung CxH2: 0,15 (mol) CxH2 + (x + 0,5) O2 → xCO2 + H2O 0,15 →0,15 ( x + 0,5) →0,38 => x = 0,38 / 0,15 => nO2 = 0,15 ( x + 0,15 ) = 0,445 (mol) Câu 161: Đáp án B Gồm: etilen, axetilen, buta-1,3-đien, stiren, metyl metacrylat Câu 162: Đáp án B Do X1 Y1 có số C mà X1 có phản ứng với nước brom Y1 khơng phản ứng => X1 có chứa liên kết đơi, Y1 khơng chứa liên kết đôi X: CH2=CHCOOCH2-CH3 Y: CH3-CH2COOCH=CH2 X1: CH2=CHCOONa Y1: CH3-CH2COONa X2: CH3-CH2-OH Y2: CH3CHO Câu 163: Đáp án A Câu 164: Đáp án C X ko tan nước => loại A Y làm màu nước brom => loại D Z tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 có kết tủa => Đáp án C Câu 165: Đáp án B Gồm: H2NCH2COOH, H2NCH2CONHCH(CH3)COOH, CH3COONH3C2H5 Câu 166: Đáp án B Đặt mol HCOOCH3 CH3COOC6H5 x, y x/y = 1/2 60x+136y = 16,6 Giải hệ x = 0,05; y = 0,1 nNaOH = 0,3 mol HCOOCH3 + NaOH → HCOONa + CH3OH 0,05 0,05 0,05 CH3COOC6H5 + 2NaOH → CH3COONa + C6H5ONa + H2O 0,1 0,2 0,1 0,1 Chất rắn gồm: HCOONa (0,05 mol), CH3COONa (0,1 mol), C6H5ONa (0,1 mol) NaOH dư (0,3–0,05–0,2=0,05 mol) m chất rắn = 0,05.68+0,1.82+0,1.116+0,05.40 = 25,2 gam Câu 167: Đáp án A Chỉ có amin sau thể khí điều kiện thường: CH3NH2, CH3-NH-CH3, (CH3)3N C2H5NH2 Vậy công thức cấu tạo X thỏa mãn là: (NH4)CO3NH(CH3)3, (CH3NH3)CO3(NH3CH2CH3) (CH3NH3)CO3NH2(CH3)2 Câu 168: Đáp án A Các chất là: dd saccarozo, glixerol => có chất Câu 169: Đáp án B Vì nCH3OH = nC3H7OH => chất có phân tử khối trung bình ( 32 + 60)/2 = 46 (g/mol) => Quy tất chất X chất có MX = 46 (g/mol) nH2 = 0,1 (mol) => nX = nH linh động = 2nH2 = 0,2 (mol) => mX = 0,2.46 = 9,2 (g) Câu 170: Đáp án D A Sai, giấm ăn dd CH3COOH Axit CH3COOH mạnh H2CO3 nên xảy phản ứng 2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2↑ + H2O => tượng có sủi bọt khí B Sai Zn + CH3COOH → (CH3COO)2Zn + H2↑ => tượng có khí C Sai giấm ăn dd CH3COOH có tính axit nên phải làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ D Câu 171: Đáp án B Các chất làm màu dd nước brom là: etilen( CH2=CH2) , axetilen ( CH ≡CH) , ancol anlylic ( CH2=CH-CH2-OH) => có chất Câu 172: Đáp án B Các chất tham gia phản ứng tráng bạc là: fomandehit (HCHO); phenyl fomat ( HCOOC6H5), Glucozo ( CH3OH[CH2OH]4CHO); anđehitaxetic (CH3CHO); => có chất Câu 173: Đáp án A Các phát biểu là: a), b), c) d), e), g) => có phát biểu Câu 174: Đáp án A C4H8O2 có độ bất bão hòa k = X tác dụng với Na NaOH => X axit có nhánh: CH3CH(CH3)-COOH Y tác dụng với NaOH điều chế từ acol axit có số nguyên tử C => Y este: CH3COOC2H5 Z t/d với NaOH AgNO3/NH3 không phân nhánh => Z HCOOCH2CH2CH3 Câu 175: Đáp án C Các chất thủy phân môi trường kiềm: etyl axetat, tripanmitin, Gly- Ala => có chất Câu 176: Đáp án A A C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl ( muối khơng độc) B sai, amin chất độc C sai, amin đầu dễ tan nước, amin khó tan hơn, riêng anilin tan nước D sai, anilin khơng làm quỳ tím chuyển màu Câu 177: Đáp án D X phản ứng với dd AgNO3/NH3 cho kết tủa Ag=> X etyl fomat Y làm quỳ tím chuyển sang màu xanh => Y lysin ( có nhóm NH2) Z vừa tạo kết tủa Ag với dd AgNO3/NH3 vừa tạo dung dịch xanh lam với Cu(OH)2 => Z glucozo T tạo kết tủa trắng với dd Br2 => T anilin phenol Vậy thứ tự phù hợp X, Y, Z, T etyl fomat, lysin, glucozo, phenol Câu 178: Đáp án C X HOOC  CH  CH  CH  COOH C5 H O N | NH Y H 3COOC  CH  CH  CH  COOH | NH 3Cl C6 H12 O NCl Z H 3COOC  CH  CH  CH  COOC2 H C8 H16 O NCl | NH 3Cl T NaOOC  CH  CH  CH  COONa C5 H O Na N | NH Câu 179: Đáp án B (a) S Điều chế phản ứng trùng hợp (b) S Anilin điều kiện thường chất lỏng (c) Đ (d) Đ (e) Đ Câu 180 Đáp án A Chú ý: C2H5ONa bazơ hữu mạnh Câu 181: Đáp án C Câu 182: Đáp án A Y1 CH3COOH Y CH3CHO, C2H5OH X CH3COOCH=CH2 CH3COOC2H5 Câu 183: Đáp án D Do 50 < MX < MY < MZ => T không chứa HCHO, HCOOH nC = nCO2 = 0,3 mol nCHO = nAg/2 = 0,26 mol nCOOH = nKHCO3 = 0,04 mol Ta thấy nC = nCOOH + nCHO => Các chất X, Y, Z khơng gốc hidrocacbon, thạo thành từ CHO COOH => X: OHC-CHO (x mol), Y: OHC-COOH (y mol), Z: HOOC-COOH (z mol) nCHO = 2x+y = 0,26 nCOOH = y+2z = 0,04 x = 4(y+z) Giải ta thu x = 0,12; y = 0,02; z = 0,01 %mY = 0,02.74/(0,12.58+0,02.74+0,01.90) = 15,85% Câu 184: Đáp án B G CH3CHO X HCHO Y HCOOH Z C2H2 T HCOOCH=CH2 %mO=32/72=44,44% Câu 185: Đáp án C Các phản ứng xảy là: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Câu 186: Đáp án D A amilozo amilopectin có CTPT (C6H10O5)n n khác => đồng phân B anilin ( C6H7N) analin ( C3H7NO2) => đồng phân C etyl aminoaxetat ( CH3COONH3C2H5) α- aminopropionic ( CH3CH2(NH2)COOH) => khác CTPT => loại D vinyl axetat ( CH3COOCH=CH2) mety acrylat ( CH2=CH-COOCH3) có CTPT C4H6O2 => đồng phân => chọn D Câu 187: Đáp án D X tác dụng với NaHCO3và AgNO3/ NH3, t0 => X axit focmic Y tác dụng với AgNO3/ NH3, t0 Cu(OH)2/OH- => X glucozơ Z tác dụng với Cu(OH)2/OH- tạo phức xanh lam => Z glixerol T tác dụng với Cu(OH)2/OH- tạo dung dịch tím => T Lys- Val- Ala Câu 188: Đáp án D Z tác dụng với Na sinh H2 => Z ancol HCOOCH2CHO + NaOH → HCOONa + HOCH2CHO Câu 189: Đáp án A C – C(CH3) = C – C + H2O → (CH3)2C(OH) – CH2 – CH3 Câu 190: Đáp án B Các chất thỏa mãn : CH3COOC2H5, H2NCH2COOH Câu 191: Đáp án B Y + Cu(OH)2/OH → Màu tím => Lòng trắng trứng (Phản ứng biure) Z có phản ứng tráng bạc => Glucozo Câu 192: Đáp án A (a) Đúng (b) Đúng (c) Đúng (d) Đúng (g) Sai Tripanmitin không phản ứng với H2 Câu 193: Đáp án B (e) Đúng A B sai dung dịch amino axit tồn dạng ion lưỡng cực C D Câu 194: Đáp án C Các chất có khả phản ứng với dd NaOH lỗng, đun nóng là: isoamyl axetat ( CH3COOCH2-CH-CH(CH3)-CH3) ; Valin ( CH3-CH(CH3) -CH(NH2)-COOH) , phenylamoni clorua ( C6H5NH3Cl ) ; Gly – Ala – Val => có chất Câu 205: Đáp án A H2O HCOOH (T) + Br2   CO2 + 2HBr => Y HCOONa HCOONa (Y) + HCl → HCOOH + NaCl => Z HCHO HCHO (Z) + 2Br2 + H2O → CO2 + 4HBr => X : HCOOCH2OOCH H O,t HCOOCH2OOCH (X) + 2NaOH   2HCOONa (Y) + HCHO (Z) + H2O => CTPT X là: C3H4O4 Câu 206: Đáp án A Các chất tác dụng với H2 xúc tác Ni nung nóng là: axetilen (CH≡CH), isopren ( CH2=C(CH3)-CH=CH3), stiren( C6H5CH=CH2), metyl acrylat ( CH2=CH-COOCH3) => có chất Câu 207: Đáp án C X: C3H12N2O3 + NaOH → hỗn hợp khí Z + Muối axit vô => X muối CO32Các CTCT thỏa mãn: (C2H5NH3)OCOONH4 ; (CH3)2NH2OCOONH4 => có cơng thức thỏa mãn Câu 208: Đáp án A X glucozo Y benzylamin ( C6H5CH2NH2) Z xiclohexen T gixerol Câu 209: Đáp án A 1) CH3COOH có phân tử khối lớn có liên kết H mạnh C2H5OH => có nhiệt độ sơi cao 2) CH3COOCH=CH2 + Br2→ CH3COOCHBr-CH2 3) sai tinh bột bị thủy phân môi trường axit không bị thủy phân môi trường kiềm 4) 5) => có phát biểu Câu 210: Đáp án A 1) 3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3CH2OH-CH2OH + 2MnO2↓ + 2KOH 2) C17H35COONa + Ca(OH)2 → (C17H35COO)2Ca ↓+ NaOH 3) C2H5NH2 + CH3COOH → CH3COONH3C2H5 4) C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu (dd xanh lam) + H2O 5) C2H5OH + CuO t0→→t0 CH3CHO + Cu↓+ H2O => có phản ứng KHƠNG thu chất rắn Câu 211 Đáp án D CTCT cumen C6H5- CH(CH3)- CH3 => Có tất nguyên tử C Câu 212: Đáp án B C8H15O4N có độ bất bão hòa k = ( 8.2+2+1 -15)/ = => este amino axit có nhóm COOH CTCT thỏa mãn là: 2.3 viết PTHH với HCl tương tự A Sai có Y làm chuyển màu quỳ tím, X khơng B Đúng C Sai X muối aminaxit có nhóm –COOH nhóm –NH2 D Sai X tác dụng với HCl theo tỉ lệ 1:3 Câu 213: Đáp án C X hồ tinh bột Y anilin Z axit axetic T metyl fomat Câu 214: Đáp án A Từ đồ thị ta thấy số mol HCl bắt đầu 0,1 mol xuất kết tủa => 0,1 mol HCl dùng để trung hòa Ba(OH)2 => nOH- = nH+ = 0,1 (mol) => nBa(OH)2 = 1/2nOH- = 0,05 (mol) = a Ta thấy giá trị nHCl = 0,3 0, mol thu lượng kết tủa Al(OH)3: 0,2 (mol) => Tại nHCl = 0,7 mol lượng kết tủa Al(OH) đạt cực đại, sau bị hòa tan đến 0, mol Áp dung cơng thức nhanh ta có: nH+ = 4nAlO2 – 3nAl(OH)3 + nOH=>0, = 2b – 0,2 + 0,1 => b = 0,15 (mol) Vậy a: b = 0,05: 0,15 = 1: Câu 215 Đáp án A Các chất tác dụng với dd nước Br2 điều kiện thường là: etilen, buta- 1,3- đien, stiren, phenol, metyl acrylat, anilin => có chất tất Câu 216: Đáp án B Các chất tham gia phản ứng thủy phân môi trường kiềm là: etyl axetat, tripanmitin, Gly-Ala, anbumin => có chất Câu 217: Đáp án B X: H2, C3H6, C3H4O2, C3H6O Ta thấy ngồi hiđro chất lại có 3C phản ứng với hiđro theo tỉ lệ mol 1: Quy hỗn hợp X H2 C3HyOz nCO2 = 1,35 (mol) => nC3HyOz = 1/3nCO2 = 0,45 (mol) => nH2 = 0,75 – 0,45 = 0,3 (mol) Vì khối lượng trước sau phản ứng  nx M Y   1, 25 nY M X => nY = nX/ 1,25 => nY = 0,6 (mol) => Số mol giảm số mol H2 phản ứng = 0,75 – 0,6 = 0,15 (mol) Bảo tồn số mol pi ta có: 0,45 = nH2 pư + nBr2 pư => nBr2 pư = 0,45 – 0,15 = 0,3 (mol) Ta có: 0,6 mol Y pư với 0,3 mol Br2 Vậy 0,1 mol Y pư với 0,05 mol Br2 => VBr2 = 0,05: 0,125 = 0,4 (l) Câu 218: Đáp án B A Sai CTCT Etyl acrylat CH2= CH-COOC2H5 B Đúng C Sai Thủy phân etyl axetat thu ancol etylic D Sai Tripanmitin chất béo tạo axit no nên khơng có phản ứng với nước brom Câu 219: Đáp án D A Các chất phản ứng với Cu(OH)2: saccarozo, glucozo, Gly-Ala, lòng trắng trứng, axit axetic => B Chất làm quỳ tím chuyển đỏ: axit axetic => C Các chất thủy phân môi trường axit là: saccarozo, Gly-Ala, lòng trắng trứng => D Các chất thủy phân mơi trường kiềm: Gly-Ala, lòng trắng trứng => sai Câu 220: Đáp án C Xét đáp án: A Loại axit glutamic (Z) không làm dung dịch Br2 màu B Loại axit oxalic (Z) không làm dung dịch Br2 màu C Thỏa mãn D Loại metyl fomat (Y) không làm dung dịch Br2 màu Câu 221: Đáp án D X là: CH3NH3OOC-COONH3CH3 NH4OOC-COONH3C2H5 Y CH3CH2NH3NO3 Do E tác dụng với dung dịch NaOH sinh hỗn hợp khí gồm chất hữu đơn chức (đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm) nên X CH3NH3OOC-COONH3CH3 (X khơng thể NH4OOCCOONH3C2H5 sinh NH3 khơng phải chất hữu cơ) G/s: nX = x, nY = y mol 152x + 108y = 7,36 (1) 2x + y = 0,08 (2) Giải (1) (2) => x = 0,02; y = 0,04 Muối khan gồm có NaOOC-COONa (0,02) NaNO3 (0,04) => m muối = 0,02.134 + 0,04.85 = 6,08 gam Câu 222: Đáp án A (a) Đ (b) S Dung dịch anilin không làm hồng phenolphtalein (c) Đ (d) Đ Vì stiren làm màu dung dịch KMnO4 nhiệt độ thường, toluen làm màu dung dịch thuốc tím đun nóng, benzen khơng phản ứng với thuốc tím (e) Đ (f) S Glucozo chất khử (g) S Tơ visco, tơ axetat tơ bán tổng hợp (xuất phát từ polime thiên nhiên chế biến thêm phương pháp hóa học) (h) Đ Thủy phân xenlulozo (xt, H+, to) thu glucozo nên tham gia phản ứng tráng gương Câu 223: Đáp án C Gồm có: phenylamoni clorua, triolein, tơ nilon-6,6, glyxin, poli(vinyl clorua) Câu 224 Đáp án C Cx H y Oz ;%mO  100%  %mC  %mH  100%  81, 08%  8,1%  10,82% x: y:z  %mC %mH %mO 81, 08 8,1 10,82 : :  : :  10 :12 :1 12 16 12 16  CTDGN : C10 H12 O  CTPT : (C10 H12 O) n M anetol  5, 286.28  148  148n  148  n   CTPT : C10 H12 O Câu 225: Đáp án A Xét đáp án: Loại C, D T (glucozo, anilin) không làm đổi màu quỳ tím Loại B Y (anilin) khơng tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam Câu 226: Đáp án C nCHO = nAg:2 = 0,01875 mol nNH3>nCHO => có nhóm COOH nNH3 = nCHO + nCOOH => nCOOH = 0,02 – 0,0185 = 0,00125 mol  HO  R  CHO : 0, 01875 AgNO3 / NH TH 1:   HO  R  COONH : 0, 02  HO  R  C OOH : 0, 00125  M muoi  1,86  93  R  17  44  18  93  R  14(CH ) 0, 02  HO  CH  CHO : 0, 01875 X  m  0, 01875.60  0, 00125.76  1, 22( g )  HO  CH  C OOH : 0, 00125 R(CHO) : 0, 009375 TH :   R(C OONH ) : 0, 01  R(C OOH ) : 0, 000625  M muoi  1,86  186 0, 01  R  2(44  18)  62  R  62 (Loại R có dạng CH ) Câu 227: Đáp án A nCO2(1) (đốt cháy) = 0,12 mol nCO2(2) (tác dụng NaHCO3) = 0,07 mol nAg = 0,1 mol nCOOH = nCO2(2) = 0,07 mol nCHO = nAg/2 = 0,05 mol Ta thấy nCHO + nCOOH = nCO2(1) => X chứa nhóm CHO COOH Mà 50 nNaOH = mKOH = 40 56 0,00625m mol BTKL: mX + mNaOH + mKOH = m muối + mH2O => m + 0,00625m.40 + 0,00625m.56 = 8,8 + 18.0,0125m => m = 6,4 gam Câu 229: Đáp án A Từ PTHH : X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4 => X3 phải axit Từ PTHH: X3 + X4 → Nilon-6,6 + H2O => X3 : HOOC-[CH2]4-COOH : axit ađipic: => X4 : NH2-[CH2]6-NH2 hexametylen amin => X1 NaOOC-[CH2]4-COONa C8H14O4 có độ bất bào hòa k = (8.2 + -14)/2 = => Có CTCT H3COOC-[CH2]4-COOCH3 => X2 CH3OH A B Sai, nhiệt độ sôi CH3OH < CH3COOH C sai NH2-[CH2]6-NH2 làm quỳ tím chuyển sang màu xanh D Sai X3 có phân tử khối nhỏ X1 nên nhiệt độ nóng chảy thấp Câu 230: Đáp án D Các chất mol tác dụng tối đa với mol NaOH là: m-CH3COOC6H4CH3; ClH3NCH2COONH4; p-C6H4(OH)2; => có chất m-CH3COOC6H4CH3 + 2NaOH → CH3COONa + m-NaOC6H4CH3 ClH3NCH2COONH4 + 2NaOH → H2NCH2COONa + NaCl + NH3 + H2O p-C6H4(OH)2 + 2NaOH → p- C6H4(ONa)2 Câu 231: Đáp án D Các đáp án là: a), b), c), g) d) sai tạo muối, andehit xeton muối nước e) sai từ tri peptit có phản ứng màu với Cu(OH)2 tạo hợp chất có màu tím => có phát biểu Câu 232: Đáp án A Các phát biểu là: a), b), c), d), e) f) sai amilozo có cấu trúc mạch khơng phân nhánh => có đáp án Câu 233: Đáp án D X làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ => X có mơi trường axit X tác dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam => X có nhiều nhóm –OH kề X axit => X axit glutamic ( HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH) Y tác dụng với dd AgNO3/NH3 tạo kết tủa Ag => Y etyl fomat ( HCOOC2H5) Z tác dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam, tác dụng với dd AgNO3/NH3 tạo kết tủa Ag => Z glucozo T làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ => T có mơi trường axit T tác dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam => T có nhiều nhóm –OH kề X axit T tác dụng với dd AgNO3/NH3 tạo kết tủa Ag => T có nhóm –CHO phân tử => T axit focmic (HCOOH) Vậy X, Y , Z, T là: axit glutamic, etyl fomat, glucozo, axit fomic Câu 235: Đáp án A Các chất bị thủy phân môi trường axit vơ đun nóng là: isoamyl axetat, tripanmitin, xenlulozo, Gly-Ala-Val => có chất Câu 236: Đáp án A (a) sai, axetilen không no nên Br2 cộng vào liên kết bội, glucozo no chức andehit có tính khử nên bị Br2 oxi hóa b) sai, có phản ứng tráng bạc c) sai, dạng rắn lỏng d) 2(C15H31COO)3C3H5 + 3Ca(OH)2 → (C15H31COO)2Ca↓ + C3H5(OH)3 e) sai, amilozo mạch không phân nhánh f) sai, số có tơ visco, tơ axetat tơ bán tổng hợp ( nhân tạo) => có phát biếu Câu 237: Đáp án A - Y Gly-Gly - Do cho M tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch gồm: muối axit cacboxylic Z, muối amino axit T ancol E => X este - M có tham gia phản ứng tráng bạc nên X este HCOOH: X: HCOOH3NCH2COOCH3 Z: HCOONa T: H2NCH2COONa E: CH3OH ... ⇒ Chọn A Câu 186: (THPT Tân Châu - Tây Ninh - Lần năm 2018) Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X Quỳ tím Quỳ tím chuyển màu hồng Y Dung... Đồng - Lần năm 2018) Cho chất: alanin, anilin saccarozơ, glucozo chưa dán nhãn kí hiệu chữa X, Y, Z, T Kết thí nghiệm chất X, Y, Z, T với thuốc thử ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Y Dung dịch... Định - Thanh Hóa - Lần năm 2018) Cacbohiđrat chứa hai gốc glucozơ phân tử A saccarozo B xenlulozo C mantozo D tinh bột Chọn đáp án C Câu 213: (THPT Yên Định - Thanh Hóa - Lần năm 2018) Xenlulozo
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngân hàng bài tập trắc nghiệm Hóa Học theo chuyên đề tách từ đề thi thử 2018 (Có lời giải chi tiết).Part2, Ngân hàng bài tập trắc nghiệm Hóa Học theo chuyên đề tách từ đề thi thử 2018 (Có lời giải chi tiết).Part2