Bình luận về đức tính siêng năng cần cù của con người

2 90 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 22:08

Bình luận về đức tính siêng năng cần cù của con người Ngữ Văn 12 Bình chọn:Học tập hôm nay là để có ngày mai đúng ý nghĩa. Đó là một ngày mai lao động sáng tạo, ấm no, hạnh phúc. Siêng năng và cần cù hôm nay là để có một ngày mai tươi đẹp...Bình luận về đức tính khiêm tốn của con người Ngữ Văn 12Bình luận về nỗi lo và sự rèn luyện, tu dưỡng Ngữ Văn lớp 12Văn hào Nga Lép Tônxtôi nói: “Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì...Trình bày quan niệm của bạn về câu ngạn ngữ: Không có nghề nào hèn cả, chỉ có những...Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Siêng năng, cần cù là phẩm chất tốt đẹp của người lao động, mà học sinh chúng ta, tuổi trẻ chúng ta phải rèn luyện hằng ngày.Chăm chỉ làm việc và học hành một cách đều đặn, thường xuyên thì gọi là siêng năng cần cù nghĩa là chăm chi, chịu khó một cách thường xuyên trong bất cứ công việc nào, nhất là trong lao động và học tập.Có quý trọng thì giờ, mới biết cần cù, siêng năng. Có biết coi thì giờ quý như vàng bạc thì mới có ý thức chăm chỉ, chịu khó trong lao động sản xuất, trong học hành luyện trí, luyện tài. Có siêng năng, cần cù mới có ý thức không để thì giờ trôi qua một cách vô ích, vô vị.Biết dùi mài kinh sử, biết suy nghĩ vận động, vươn lên học hỏi những điều mới mẻ, những kiến thức khoa học hiện đại thì mới có thể nói là cần cù, siêng năng. Thức khuya dậy sớm, chăm chỉ làm ăn, vượt qua mọi khó khăn thì mới gọi là siêng năng, chịu khó.Người thợ coi tám giờ lao động là vàng ngọc. Người nông dân cuốc bẫm cày sâu, một nắng hai sương để làm nên những mùa vàng bội thu, những cánh đồng đồ khoai xanh tốt, cần cù, siêng năng để làm ra của cải vật chất, để sáng tạo nên mọi giá trị tinh thần để làm cho cuộc sống ngày một ấm no hạnh phúc, làm cho đất nước, xã hội ngày một thêm giàu có. Muốn được sống trong ấm no, hạnh phúc thì phải siêng năng, cần cù. “Có làm thì mới có ăn Không dưng ai dễ đem phần đến cho” là một lời khuyên chí lí. Muốn dân giàu, nước mạnh thì người người phải lao dộng, nhà nhà phải lao động; lao động một cách Gần cù. siêng năng.Nhân dân ta, đặc biệt là người nông dân rất siêng năng, cần cù. Có biết bao bài ca dao ngợi ca phấm chất cao quý của họ:Lao xao gà gáy rạng ngày, Vai vác cái cày, tay dắt con trâu.Bước chân xuống cánh đồng sâu,Mắt nhắm mắt mở đuổi trâu ra cày.Ai ơi, bưng bát cơm đầy,Nhớ công hôm sớm cấy cày cho chăng.Trên đời, xưa và nay, cái đáng quý là lao động, người đáng quý là người lao động. Chính nhân dán lao động đã giáo dục chúng ta lòng yêu nước và đức tính cần cù, siêng năng. Nhờ siêng năng, cần cù mà mỗi chúng ta không sợ khó, sợ khổ, biết bền bỉ, nhẫn nại trong làm ăn, trong học hành.Trái với siêng năng, cần cù là lười biếng, là “nhác làm siêng ăn”, là lãng phí thì giờ, trở thành kẻ sống thừa, vô tích sự.Châm biếm kẻ lười biếng, nhân dân ta có câu ca:Đời người chỉ một gang tayAi hay ngủ ngày còn một nửa gang.Kẻ hay ngủ ngày là kẻ lười biếng, chi biết “há miệng chờ sung”.Học sinh chúng ta, tuổi trẻ chúng ta phảiXem thêm tại: https:loigiaihay.combinhluanveductinhsiengnangcancucuaconnguoinguvan12c30a450.htmlixzz5n3yqXJk0 Bình luận đức tính siêng cần người - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Học tập hơm để có ngày mai ý nghĩa Đó ngày mai lao động sáng tạo, ấm no, hạnh phúc Siêng cần hôm để có ngày mai tươi đẹp • Bình luận đức tính khiêm tốn người - Ngữ Văn 12 • Bình luận nỗi lo rèn luyện, tu dưỡng - Ngữ Văn lớp 12 • Văn hào Nga Lép Tơn-xtơi nói: “Lí tưởng đèn đường Khơng có lí tưởng • Trình bày quan niệm bạn câu ngạn ngữ: "Khơng có nghề hèn cả, có Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Siêng năng, cần phẩm chất tốt đẹp người lao động, mà học sinh chúng ta, tuổi trẻ phải rèn luyện ngày Chăm làm việc học hành cách đặn, thường xuyên gọi siêng cần nghĩa chăm chi, chịu khó cách thường xuyên công việc nào, lao động học tập Có quý trọng giờ, biết cần cù, siêng Có biết coi q vàng bạc có ý thức chăm chỉ, chịu khó lao động sản xuất, học hành luyện trí, luyện tài Có siêng năng, cần có ý thức khơng để trơi qua cách vơ ích, vơ vị Biết dùi mài kinh sử, biết suy nghĩ vận động, vươn lên học hỏi điều mẻ, kiến thức khoa học đại nói cần cù, siêng Thức khuya dậy sớm, chăm làm ăn, vượt qua khó khăn gọi siêng năng, chịu khó Người thợ coi tám lao động vàng ngọc Người nông dân cuốc bẫm cày sâu, nắng hai sương để làm nên mùa vàng bội thu, cánh đồng đồ khoai xanh tốt, cần cù, siêng để làm cải vật chất, để sáng tạo nên giá trị tinh thần để làm cho sống ngày ấm no hạnh phúc, làm cho đất nước, xã hội ngày thêm giàu có Muốn sống ấm no, hạnh phúc phải siêng năng, cần “Có làm có ăn - Khơng dưng dễ đem phần đến cho” lời khuyên chí lí Muốn dân giàu, nước mạnh người người phải lao dộng, nhà nhà phải lao động; lao động cách Gần siêng Nhân dân ta, đặc biệt người nông dân siêng năng, cần Có ca dao ngợi ca phấm chất cao quý họ: Lao xao gà gáy rạng ngày, Vai vác cày, tay dắt trâu Bước chân xuống cánh đồng sâu, Mắt nhắm mắt mở đuổi trâu cày Ai ơi, bưng bát cơm đầy, Nhớ công hôm sớm cấy cày cho Trên đời, xưa nay, đáng quý lao động, người đáng quý người lao động Chính nhân dán lao động giáo dục lòng u nước đức tính cần cù, siêng Nhờ siêng năng, cần mà không sợ khó, sợ khổ, biết bền bỉ, nhẫn nại làm ăn, học hành Trái với siêng năng, cần lười biếng, “nhác làm siêng ăn”, lãng phí giờ, trở thành kẻ sống thừa, vơ tích Châm biếm kẻ lười biếng, nhân dân ta có câu ca: Đời người gang tay Ai hay ngủ ngày nửa gang Kẻ "hay ngủ ngày" kẻ lười biếng, chi biết “há miệng chờ sung” Học sinh chúng ta, tuổi trẻ phải Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/binh-luan-ve-duc-tinh-sieng-nang-can-cu-cua-con-nguoi-ngu-van-12c30a450.html#ixzz5n3yqXJk0 ... Trên đời, xưa nay, đáng quý lao động, người đáng quý người lao động Chính nhân dán lao động giáo dục lòng u nước đức tính cần cù, siêng Nhờ siêng năng, cần cù mà không sợ khó, sợ khổ, biết bền... ăn, học hành Trái với siêng năng, cần cù lười biếng, “nhác làm siêng ăn”, lãng phí giờ, trở thành kẻ sống thừa, vơ tích Châm biếm kẻ lười biếng, nhân dân ta có câu ca: Đời người gang tay Ai hay... tuổi trẻ phải Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/binh-luan-ve-duc-tinh-sieng-nang-can-cu-cua -con- nguoi-ngu-van-12c30a450.html#ixzz5n3yqXJk0
- Xem thêm -

Xem thêm: Bình luận về đức tính siêng năng cần cù của con người, Bình luận về đức tính siêng năng cần cù của con người

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn