THIẾT kế NHÀ máy sản XUẤT sợi POLYESTER từ NHỰA PET tái SINH NĂNG SUẤT 3000 tấn TRÊN năm

123 367 6
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 21:58

Luận Văn Tốt Nghiệp THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT SỢI POLYESTER TỪ NHỰA PET TÁI SINH NĂNG SUẤT 3000 TẤN/NĂM Luận Văn Tốt Nghiệp MỤC LỤC CHƯƠNG TỔNG QUAN .10 1.1 Giới thiệu về ngành nhựa việt nam 10 1.1.1 Tình hình phát triển chung của ngành nhựa 10 1.1.2 Tình hình nhu cầu thị trường nước của ngành nhựa .12 1.1.3 Giới thiệu về hạt nhựa 14 1.2 Tình trạng rác thải nhựa và khả tái sinh nhựa 16 1.2.1 Tình trạng rác thải 16 1.2.2 Các công nghệ sản xuất nhựa 17 1.3 Tình hình phát triển của ngành nhựa PET 18 1.3.1 Giới thiệu chung về PET .18 1.3.2 Tình hình sản xuất và tiêu thụ PET giới 19 1.3.3 Giới thiệu về PET tái chế .20 1.3.4 Cơ hội và khó khăn của PET tái chế 20 1.3.5 Phương pháp tái chế PET 22 1.4 Tiềm và suất thiết kế nhà máy sản xuất sợi polyester từ PET tái sinh .25 1.4.1 Tiềm sản xuất sợi Polyester 25 1.4.2 Năng suất thiết kế nhà máy sản xuất sợi polyester từ PET tái sinh…………………………………………………………………….27 CHƯƠNG NGUYÊN LIỆU VỀ THIẾT KẾ SẢN PHẨM 29 2.1 Tổng quan về sợi Polyester .29 2.1.1 Lịch sử phát triển sợi Polyester .29 Luận Văn Tốt Nghiệp 2.1.2 Tình hình chung sợi polyester .30 2.1.3 Ứng dụng của sợi Polyester tái sinh .30 2.2 Cấu tạo sản phẩm sợi dệt 32 2.2.1 Nguyên liệu tạo sợi polyester 32 2.2.2 Một số đặc điểm của sợi Polyester 32 2.2.3 Tính chất của sản phẩm 33 2.3 Giới thiệu về nguyên liệu PET 34 2.3.1 Tổng quan 34 2.3.2 Cấu trúc phân tử 35 2.3.3 Đặc tính đặc trưng 36 2.3.4 Độ nhớt đặc trưng 37 2.3.5 Độ hút ẩm 37 2.3.6 Sự kết tinh .37 2.3.7 Sự giảm cấp của nhựa 38 2.3.8 Chỉ số chảy 38 2.3.9 Ứng dụng .38 2.3.10 Những ưu điểm của chai nhựa PET 38 2.4 Máy móc thiết bị và cơng nghệ sản xuất sợi Polyester .39 2.4.1 Máy trộn 39 2.4.2 Máy đùn 40 2.4.3 Máy bơm định lượng .41 2.4.4 Máy sợi 42 2.4.5 Máy nghiền 43 2.5 Đơn pha chế sản xuất sợi Polyester 43 Luận Văn Tốt Nghiệp CHƯƠNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 45 3.1 Quy trình công nghệ sản xuất mảnh PET 45 3.1.1 Sơ đồ quy trình sản xuất mảnh PET 45 3.1.2 Thuyết minh quy trình 46 3.2 Quy trình công nghệ tạo sơi Polyester 46 3.2.1 Sơ đồ quy trình sản xuất sợi polyester 46 3.2.2 Thuyết minh quy trình công nghệ 47 CHƯƠNG CÂN BẰNG VẬT CHẤT & TÍNH TỐN LỰA CHỌN THIẾT BỊ 49 4.1 Cân vật chất tổng quát .49 4.1.1 Số làm việc ngày 49 4.1.2 Cân vật chất tổng quát 50 4.1.3 Định mức nguyên liệu 52 4.1.4 Định mức theo sản phẩm: 52 4.1.5 Định mức loại nguyên liệu năm 52 4.1.6 Định mức sản xuất thực tế .53 4.2 Máy trộn nguyên liệu 53 4.3 Máy đùn trục vít .56 4.4 Máy bơm định lượng 58 4.5 Gương sen 60 4.6 Hệ thống máy kéo sợi .61 4.7 Buồng làm nguội 63 4.8 Hệ thống máy kéo căng sợi 63 4.9 Máy quấn sợi 65 Luận Văn Tốt Nghiệp 4.10 Máy nghiền dao 66 CHƯƠNG TÍNH TỐN MẶT 69 5.1 Xác định kho nguyên liệu 69 5.2 Xác định diện tích kho chứa thành phẩm 71 5.3 Xác định diện tích phân xưởng .72 5.4 Diện tích khu vực khác .74 5.5 Diện tích cho khu nhà hành chính: 75 5.6 Lựa chọn địa điểm xây dựng 77 CHƯƠNG TÍNH TỐN NĂNG LƯỢNG CHO NHÀ MÁY 78 6.1 Tính toán điện tiêu thụ .78 6.1.1 Điện dùng cho chiếu sáng: 78 6.1.2 Điện dùng cho sản xuất và các thiết bị phụ: 81 6.1.3 Tổng công suất tiêu thụ của thiết bị nhà máy .83 6.1.4 Tổng điện tiêu thụ của nhà máy năm 84 6.2 Tính lượng nước tiêu thụ 84 6.2.1 Tính lượng nước dùng cho sản xuất 85 6.2.2 Tính lượng nước dùng cho sinh hoạt .86 6.2.3 Lượng nước dùng cho tưới ngày 87 6.2.4 Lượng nước dùng cho phòng cháy chữa cháy .88 CHƯƠNG TÍNH KINH TẾ .90 7.1 Bố trí nhân sự nhà máy 90 7.1.1 Sơ đồ tổ chức của máy 91 7.1.2 Nhiệm vụ của các phòng ban 91 7.1.3 Bố trí nhân sự 95 Luận Văn Tốt Nghiệp 7.2 Tính vốn đầu 97 7.2.1 Tính vốn đầu cho tài sản cố định .97 7.2.2 Vốn lưu động của nhà máy 100 7.2.3 Vay vốn ngân hàng và lãi xuất .106 7.3 Tính kinh tế dự án 117 7.3.1 Gía bán sản phẩm và doanh thu của nhà máy .117 7.3.2 Lãi trước thuế 118 7.3.3 Lãi sau thuế 118 7.3.4 Tính cho các năm lại .118 CHƯƠNG AN TOÀN LAO ĐỘNG 119 8.1 An toàn lao động .119 8.1.1 An toàn tiếp xúc với nhiệt độ 119 8.1.2 An toàn tiếp xúc với tiếng ồn 119 8.1.3 An toàn tiếp xúc với hóa chất độc hại 120 8.2 Phòng chống cháy nổ 120 8.3 Vệ sinh môi trường 121 8.3.1 Môi trường làm việc 121 8.3.2 Xử lí nước thải và phế liệu 122 Luận Văn Tốt Nghiệp DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 : Cơ cấu ngành nhựa Việt Nam qua các năm ……………….……13 Hình 1.2 : Cơ cấu ngành nhựa Việt Nam theo nhóm ngành 2015….………14 Hình 1.3 : Một số sản phẩm ngành nhựa……………………………….… 15 Hình 1.4 : Tình hình tiêu thụ chất dẻo 2012-2016…………………… … 16 Hình 1.5 : Cơ cấu ngành nhựa Việt Nam theo doanh thu 2015……….……16 Hình 1.6 : Hạt nhựa nguyên sinh………………………………….……… 18 Hình 1.7 : Hạt nhựa phế thải……………………………….……………….19 Hình 1.8 : Hiện trạng rác thải nhựa của nước ta……………………………20 Hình 1.9 : Phản ứng thủy phân………………………………………….….26 Hình 1.10 : Phương trình phản ứng rượu phâ ………… ……….……26 Hình 1.11 : Phương trình phản ứng glycol phân……………………… …27 Hình 1.12 : Biểu đồ thể nhu cầu sử dụng các loại nguyên liệu ngành dệt may Việt Nam nay………………………………….…….31 Hình 2.1 : Tổng tiêu thụ sợi toàn cầu từ 2008-2017……………………… 34 Hình 2.2 : Khối lượng thị trường R-PET toàn cầu tính đến cuối năm 2016……………………………………………………………………… 34 Hình 2.3 : Các sản phẩm từ sợi Polyester ứng dụng nội thất….…… 36 Hình 2.4 : Các sản phẩm từ sợi Polyester thành phẩm…………………… 38 Hình 2.5 : Một số loại máy trộn nhựa…………………………………… 44 Hình 2.6 : Máy đùn nhựa………………………………………………… 45 Hình 2.7 : Bơm định lượng…………………………………………………46 Hình 2.8 : Hệ thống kéo sợi……………………………………………… 46 Hình 2.9 : Máy cuộn sợi Winder………………………………………… 47 Luận Văn Tốt Nghiệp Hình 2.10 : Máy nghiền và số phận máy nghiền nhựa……….48 Hình 2.11 : Công thức hóa học của IRGANOX AO- 1076……………… 49 Hình 3.1 : Sơ đồ quy trình sản xuất mảnh PET……………………………50 Hình 3.2 : Sơ đồ quy trình sản xuất sợi Polyester………………………….52 Hình 4.1 : Bảng định mức nguyên liệu cho sản xuất……………………….56 Hình 4.2 : Máy trộn……………………………………………………… 59 Hình 4.3 : Máy đùn trục vít………………………………………….…… 61 Hình 4.4 : Bơm định lượng…………………………………………………63 Hình 4.5 : Gương sen……………………………………………………….65 Hình 4.6 : Hệ thống trục kéo sợi……………………………………………66 Hình 4.7 : Hệ thống trục kéo căng sợi……………………………… ……68 Hình 4.8 : Máy quấn sợi……………………………………………………69 Hình 4.9 : Máy nghiền dao…………………………………………………70 Hình 7.1 : Sơ đồ bố trí nhân sự của cơng ty……………………………… 93 Luận Văn Tốt Nghiệp DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tính chất vật lý của nhựa PET………………………………… 41 Bảng 2.2: Đơn công nghệ sản xuất sợi Polyester……………………….…48 Bảng 4.1: Bảng định mức nguyên liệu cho sản xuất……………………….57 Bảng 4.2: Bảng tổng kết thiết bị dây chuyền sản xuất……………….72 Bảng 5.1: Bảng tính toán số ballet cần thiết dây chuyền sản xuất sợi………………………………………………………………….……… 74 Bảng 5.2: Liệt các thiết bị dây chuyền sản xuất sợi…………… 76 Bảng 5.3: Liệt diện tích dây chuyền sản xuất ống………….……77 Bảng 5.4: Các công trình phụ trợ……………………………….………….78 Bảng 5.5: Các cơng trình khu nhà hành chính………………………….….79 Bảng 5.6: Tổng kết diện tích các cơng trình nhà máy…………… 80 Bảng 6.1: Công suất chiếu sáng cho các khu vực nhà máy………… 83 Bảng 6.2: Công suất chiếu sáng nhà máy…………………………….84 Bảng 6.3: Công suất các thiết bị nhà máy……………………………85 Bảng 6.4: Tổng công suất tiêu thụ của thiết bị nhà máy…………….86 Bảng 6.5: Lượng nước để làm nguội dây chuyền sản xuất…………………87 Bảng 6.6: Tổng số lao động nhà máy……………………………… 89 Bảng 7.1: Bảng tổng số lượng nhân viên phòng ban……………97 Bảng 7.2: Bảng phân bố số lượng nhân viên làm theo ca sản xuất……… 98 Bảng 7.3: Chi phí cho trang thiết bị của nhà máy……………………… 100 Bảng 7.4: Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm mới nhất………………………102 Bảng 7.5: Bảng lương tháng của nhân viên trực tiếp tham gia sản xuất……………………………………………………………………… 103 Luận Văn Tốt Nghiệp Bảng 7.6: Bảng lương tháng dành cho nhân viên hành chánh……….104 Bảng 7.7: Chi phí nguyên liệu 30 ngày của nhà máy……………….104 Bảng 7.8: Tính dư nợ giảm dần cho năm thứ nhất……………………… 107 Bảng 7.9: Tính dư nợ giảm dần cho năm thứ hai…………………………108 Bảng 7.10 : Tính dư nợ giảm dần cho năm thứ ba……………………….109 Bảng 7.11: Tính dư nợ giảm dần cho năm thứ tư…………………………110 Bảng 7.12: Tính dư nợ giảm dần cho năm thứ năm………………………111 Bảng 7.13: Tính dư nợ giảm dần cho năm thứ nhất………………………112 Bảng 7.14: Tính dư nợ giảm dần cho năm thứ hai……………………… 113 Bảng 7.15: Tính dư nợ giảm dần cho năm thứ ba……………………… 114 Bảng 7.16: Tính dư nợ giảm dần cho năm thứ tư…………………….… 115 Bảng 7.17: Tính dư nợ giảm dần cho năm thứ năm………………………116 Bảng 7.18: Tổng chi phí phải trả cho ngân hàng…………………………117 Bảng 7.19: Lợi nhuận của nhà máy các năm……………….………118 10 Luận Văn Tốt Nghiệp 8.597.145.308 390.779.334 68.060.734 458.840.068 8.206.365.974 390.779.334 64.967.064 455.746.398 7.815.586.640 390.779.334 61.873.394 452.652.728 7.424.807.306 390.779.334 58.779.724 449.559.059 7.034.027.972 390.779.334 55686054,78 446.465.389 6.643.248.638 390.779.334 52.592.385 443.371.719 6.252.469.304 390.779.334 49.498.715 440.278.049 10 5.861.689.970 390.779.334 46.405.045 437.184.380 11 5.470.910.636 390.779.334 43.311.376 434.090.710 12 5.080.131.302 390.779.334 40.217.706 430.997.040 Tổng chi phí trả cho ngân hàng 5.376.146.684 Bảng 7.39: Tính dư nợ giảm dần cho năm thứ năm T háng Nợ gốc ( Đồng) Nợ gốc trả Lãi hàng hàng tháng tháng (Đồng) (Đồng) Số tiền trả hàng tháng (Đồng) 4.689.351.968 390.779.334 37.124.036 427.903.370 4.298.572.634 390.779.334 34.030.367 424.809.701 3.907.793.300 390.779.334 30.936.697 421.716.031 3.517.013.966 390.779.334 27.843.027 418.622.362 3.126.234.631 390.779.334 24.749.357 415.528.693 109 Luận Văn Tốt Nghiệp 2.735.455.295 390.779.334 21.655.688 412.435.025 2.344.675.958 390.779.334 18.562.018 409.341.356 1.953.896.620 390.779.334 15.468.348 406.247.687 1.563.117.281 390.779.334 12.374.678 403.154.018 10 1.172.337.941 390.779.334 9.281.009 400.060.350 11 781.558.600 390.779.334 6.187.339 396.966.681 12 390.779.258 390.779.334 3.093.669 393.873.012 4.930.658.287 Tổng chi phí trả cho ngân hàng b Tính cho vốn lưu động Tính dư nợ giảm dần cơng cụ Excel cho năm ta bảng kết sau: Bảng 7.40: Tính dư nợ giảm dần cho năm thứ T háng Nợ gốc ( Đồng) Nợ gốc trả Lãi hàng hàng tháng tháng (Đồng) (Đồng) Số tiền trả hàng tháng (Đồng) 160.360.340.100 2.672.672.335 1.002.252.126 3.674.924.461 157.687.667.765 2.672.672.335 985.547.923 3.658.220.259 155.014.995.430 2.672.672.335 968.843.721 3.641.516.056 152.342.323.095 2.672.672.335 952.139.519 3.624.811.854 149.669.650.760 2.672.672.335 935.435.317 3.608.107.652 146.996.978.425 2.672.672.335 918.731.115 3.591.403.450 144.324.306.090 2.672.672.335 902.026.913 3.574.699.248 110 Luận Văn Tốt Nghiệp 141.651.633.755 2.672.672.335 885.322.711 3.557.995.046 138.978.961.420 2.672.672.335 868.618.509 3.541.290.844 10 136.306.289.085 2.672.672.335 851.914.307 3.524.586.642 11 133.633.616.750 2.672.672.335 835210104,7 3.507.882.440 12 130.960.944.415 2.672.672.335 818.505.903 3.491.178.238 Tổng chi phí trả cho ngân hàng 42.996.616.189 Bảng 7.41: Tính dư nợ giảm dần cho năm thứ hai T háng Nợ gốc ( Đồng) Nợ gốc trả Lãi hàng hàng tháng tháng (Đồng) (Đồng) Số tiền trả hàng tháng (Đồng) 128.288.272.080 2.672.672.335 801.801.701 3.474.474.036 125.615.599.745 2.672.672.335 785.097.499 3.457.769.833 122.942.927.410 2.672.672.335 768.393.297 3.441.065.631 120.270.255.075 2.672.672.335 751.689.095 3.424.361.429 117.597.582.740 2.672.672.335 734.984.893 3.407.657.227 114.924.910.405 2.672.672.335 718.280.690 3.390.953.025 112.252.238.070 2.672.672.335 701.576.488 3.374.248.823 109.579.565.735 2.672.672.335 684.872.286 3.357.544.621 106.906.893.400 2.672.672.335 668.168.084 3.340.840.419 10 104.234.221.065 2.672.672.335 651.463.882 3.324.136.217 11 101.561.548.730 2.672.672.335 634.759.680 3.307.432.015 12 98.888.876.395 2.672.672.335 618.055.478 3.290.727.812 111 Luận Văn Tốt Nghiệp Tổng chi phí trả cho ngân hàng 40.591.211.088 Bảng 7.42: Tính dư nợ giảm dần cho năm thứ ba T háng Nợ gốc ( Đồng) Nợ gốc trả Lãi hàng hàng tháng tháng (Đồng) (Đồng) Số tiền trả hàng tháng (Đồng) 96.216.204.060 2.672.672.335 601.351.276 3.274.023.610 93.543.531.725 2.672.672.335 584.647.074 3.257.319.408 90.870.859.390 2.672.672.335 567.942.872 3.240.615.206 88.198.187.055 2.672.672.335 551.238.670 3.223.911.004 85.525.514.720 2.672.672.335 534.534.467 3.207.206.802 82.852.842.385 2.672.672.335 517.830.265 3.190.502.600 80.180.170.050 2.672.672.335 501.126.063 3.173.798.398 77.507.497.715 2.672.672.335 484.421.861 3.157.094.196 74.834.825.380 2.672.672.335 467.717.659 3.140.389.994 10 72.162.153.045 2.672.672.335 451.013.457 3.123.685.792 11 69.489.480.710 2.672.672.335 434.309.255 3.106.981.589 12 66.816.808.375 2.672.672.335 417.605.053 3.090.277.387 Tổng chi phí trả cho ngân hàng 38.185.805.986 112 Luận Văn Tốt Nghiệp Bảng 7.16: Tính dư nợ giảm dần cho năm thứ T háng Nợ gốc ( Đồng) Nợ gốc trả Lãi hàng hàng tháng tháng (Đồng) (Đồng) Số tiền trả hàng tháng (Đồng) 64.144.136.040 2.672.672.335 400.900.851 3.073.573.185 61.471.463.705 2.672.672.335 384.196.649 3.056.868.983 58.798.791.370 2.672.672.335 367.492.447 3.040.164.781 56.126.119.035 2.672.672.335 350.788.244 3.023.460.579 53.453.446.700 2.672.672.335 334.084.042 3.006.756.377 50.780.774.365 2.672.672.335 317.379.840 2.990.052.175 48.108.102.030 2.672.672.335 300.675.638 2.973.347.973 45.435.429.695 2.672.672.335 283.971.436 2.956.643.771 42.762.757.360 2.672.672.335 267.267.234 2.939.939.569 10 40.090.085.025 2.672.672.335 250.563.032 2.923.235.366 11 37.417.412.690 2.672.672.335 233.858.823 2.906.531.164 12 34.744.740.355 2.672.672.335 217.154.628 2.889.826.962 Tổng chi phí trả cho ngân hàng 35.780.400.885 Bảng 7.17: Tính dư nợ giảm dần cho năm thứ năm T háng Nợ gốc Nợ gốc trả Lãi hàng ( Đồng) hàng tháng tháng 113 Số tiền trả hàng tháng Luận Văn Tốt Nghiệp (Đồng) (Đồng) (Đồng) 32.072.068.020 2.672.672.335 200.450.426 2.873.122.760 29.399.395.685 2.672.672.335 183.746.223 2.856.418.558 26.726.723.350 2.672.672.335 167.042.021 2.839.714.356 24.054.051.015 2.672.672.335 150.337.819 2.823.010.154 21.381.378.680 2.672.672.335 133.633.617 2.806.305.952 18.708.706.345 2.672.672.335 116.929.415 2.789.601.750 16.036.034.010 2.672.672.335 100.225.213 2.772.897.548 13.363.361.675 2.672.672.335 83.521.010 2.756.193.345 10.690.689.340 2.672.672.335 66.816.808 2.739.489.143 10 8.018.017.005 2.672.672.335 50.112.606 2.722.784.941 11 5.345.344.670 2.672.672.335 33.408.404 2.706.080.739 12 2.672.672.335 2.672.672.335 16704202,09 2.689.376.537 Tổng chi phí trả cho ngân hàng 33.374.995.783 c Tổng chi phí trả cho ngân hàng Bảng 7.43: Tổng chi phí phải trả cho ngân hàng Năm Chi phí cho vốn cố định Chi phí cho vốn lưu động Tổng 6.321.832.672 42.996.616.189 49.318.448.861 6.267.123.565 40.591.211.088 46.858.334.653 5.821.635.124 38.185.805.986 44.007.441.110 5.376.146.684 35.780.400.885 41.156.547.569 114 Luận Văn Tốt Nghiệp 4.930.658.287 33.374.995.783 38.305.654.070 7.3 Tính kinh tế dự án 7.3.1 Gía bán sản phẩm doanh thu của nhà máy a Tổng chi phí nhà máy năm thứ Bao gồm tiền phải trả cho ngân hàng năm thứ nhất, vốn lưu động của nhà máy tính cho năm, khấu hao hàng năm về tài sản cố định Vậy tổng chi phí năm thứ là: TC = 49.318.448.861+ (16.589.000.700 /30)*290 + 1.574.788.600 = 211.253.577.600 đồng b Chi phí cho sản phẩm nhà máy TSP = TC/(290*20000) = 211.253.577.600 /(290*20000) = 36.423 đồng c Gía bán sản phẩm nhà máy: G = (1 + VAT% + a%) x TSP Trong đó: VAT% là thuế giá trị gia tăng (10% ), a% là phần trăm lợi nhuận của nhà máy (20%) Vậy: G = (1+ 0,1+ 0,2)* 36.423 = 47.350 đồng d Tổng doanh thu nhà máy năm thứ DT = G x 290 x 20000 = 47.350 x 290 x 20000 = 274.630.000.000 đồng 7.3.2 Lãi trước thuế Chi phí cho thuế giá trị gia tăng TVAT = 10% DT = 0,1*274.630.000.000 = 27.463.000.000 đồng Lãi trước thuế : LTT = DT - TC - TVAT = 274.630.000.000 – 211.253.577.600 – 27.463.000.000 = 35.913.422.400 đồng 7.3.3 Lãi sau thuế Chi phí cho thuế thu nhập doanh nghiệp 115 Luận Văn Tốt Nghiệp TTTN = 20% × (LTT −ACĐ) = 0,2*(35.913.422.400 – 1.574.788.600) = 6.867.726.760 đồng Lãi sau thuế: LST = LTT - TTTN = 35.913.422.400 - 6.867.726.760 = 29.045.695 đồng 7.3.4 Tính cho năm lại Tính tương tự năm thứ ta bảng sau: Bảng 7.44: Lợi nhuận của nhà máy các năm Năm Tổng chi phí (đồng) Lãi trước thuế (đồng) Lãi sau thuế (đồng) 208.793.000.000 33.034.774.523 26.742.777.338 205.943.000.000 29.699.229.078 24.074.340.982 203.092.000.000 26.363.683.635 21.405.904.628 200.241.000.000 23.028.138.241 18.737.468.313 CHƯƠNG AN TOÀN LAO ĐỘNG PHỊNG CHỐNG CHÁY NỞ, VỆ SINH MƠI TRƯỜNG 8.1 An toàn lao động Trong quá trình lao động, người lao động có thể có thể tiếp xúc với nhiều tác nhân gây ảnh hưởng đến sức khỏe như: Khói bụi, tiếng ồn, nhiệt độ cao, hóa chất gây hại…và có thể xảy rủi ro, tai nạn bất ngờ Do cơng tác bảo hộ cần đề cao để bảo vệ người lao động Ngoài ra, thân người lao động cần tự giác thực tốt quy định, nội quy về an toàn lao động sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ quá trình lao động[16] 116 Luận Văn Tốt Nghiệp 8.1.1 An toàn tiếp xúc với nhiệt độ Nhiệt độ cao có thể sinh các cơng đoạn sản xuất sản sinh nhiệt, nhiệt từ thiết bị máy móc lượng xạ mặt trời Khi tiếp xúc với nhiệt độ cao người lao động bị nước, thân nhiệt tăng cao đột ngột gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần Các biện pháp an toàn tiếp xúc với nhiệt độ cao: - Trang bị đầy đủ trang phục bảo hộ chống nóng cho người lao động - Cơ giới hóa, tự động hóa quá trình sản xuất, hạn chế cho người lao động tiếp xúc trực tiếp với nguồn nhiệt - Đối với các công đoạn các thiết bị máy móc sản sinh nhiệt cao cần sử dụng hiệu các vật liệu cách nhiệt các phận giải nhiêt - Sử dụng các biện pháp thơng gió tự nhiên[16] 8.1.2 An tồn tiếp xúc với tiếng ồn Tiếng ồn công nghiệp là yếu tố ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh của người, gây rối loạn các thể chất tâm lý của người lao động Nếu làm việc mơi trường có nhiều tiếng ồn thời gian dài người lao động có thể bị điếc các chứng bệnh về tâm thần Các biện pháp an toàn làm việc mơi trường có tiếng ồn: - Nhà, xưởng cần bố trí khơng gian đủ rộng và thoáng đảng để giảm thiểu xạ của sóng âm - Việc bố trí mặt nhà máy cần hợp lí để cách li khu vực có nhiều tiếng ồn - Các thiết bị máy móc sinh nhiều tiếng ồn cần đặt khu vực - Trang bị đầy đủ nút tai, bịt tai cách âm cho người lao động[16] 117 Luận Văn Tốt Nghiệp 8.1.3 An tồn tiếp xúc với hóa chất độc hại Việc tiếp xúc với số hóa chất cơng nghiệp có thể gây ức chế hệ thần kinh, các bệnh về hô hấp, tuần hoàn… chí là gây nguy hiểm đến tính mạng người lao động Các biện pháp an toàn tiếp xúc với hóa chất độc hại: - Trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ, găng tay, ủng, mắt kính… - Người lao động cần đào tạo và tự giác thực quy định về an toàn tiếp xúc với hóa chất độc hại - Cách li khu vực có chứa các hóa chất độc hại với các khu vực sản xuất khác [16] Phòng chống cháy nổ PCCC là trách nhiệm của toàn thể cán công nhân viên làm việc tại nhà máy, khách tham quan, khách hàng có mặt tại nhà máy Mỗi cơng nhân phải đề cao cảnh giác phòng khơng để sự cố cháy nổ xảy ra, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện phòng cần chữa cháy kịp thời và hiệu (bình chữa cháy, thùng cát, hệ thống ống dẫn nước, vòi rồng, hố chữa cháy, máy bơm tại nhà máy khu vực và văn phòng làm việc) Triệt để tuân theo các quy định về PCCC Hết sức cẩn thận và nghiêm túc tiếp xúc với nguồn nhiệt, điện, hóa chất có nguy cháy nổ và độc hại Cấm câu mắc, sử dụng điện tùy tiện, sau làm việc phải kiểm tra các thiết bị tiêu thụ điện Chú ý đến đèn, quạt, bếp điện trước về Không để hàng hóa, vật áp sát vào dây điện Phải tuân thủ nghiệm ngặt quy định về kỹ thuật an toàn lao động sử dụng điện Sắp xếp vật tư, hàng hóa kho phải gọn gàng, sạch Xếp riêng loại có khoảng cách ngăn cháy (0,5 mét cách tường) để tiện việc kiểm tra hàng và chữa cháy cần thiết 118 Luận Văn Tốt Nghiệp Khi xuất hàng, xe không mở máy kho, nơi sản xuất và không hút thuốc lá, xe đậu phải hướng đầu xe ngoài Không để các chướng ngại vật lối lại Phương tiện chữa cháy không sử dụng vào việc khác và phải để nơi dễ thấy, dễ lấy để chữa cháy Đặt các biển bảo tại nơi dễ xảy cháy nổ Thường xuyên sinh hoạt, nhắc nhở lực lương CBCNV trực tiếp sản xuất về an toàn lao động Đề và tuân thủ chặt chẽ các quy trình an toàn[16] 8.2 Vệ sinh môi trường Trong quá trình sản xuất phát sinh nhiều sự ô nhiễm nhiệt, bụi, tiếng ồn, mùi khó chịu của các hóa chất, nước thải, phế liệu Do vấn đề về vệ sinh môi trường là vấn đề quan trọng và thiết yếu, cần lưu ý đến các mặt sau: 8.2.1 Môi trường làm việc Trong quá trình sản xuất việc sản sinh bụi, nhiệt, tiếng ồn với điều kiện khí hậu nóng ẩm đặc trưng của nước ta làm cho môi trường bên nhà máy trở nên ngột ngạt,nóng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người lao động là môi trường thuận lợi cho sự phát triển của các loại vi sinh vật gây hại Để khắc phục ngoài các biện pháp an toàn lao động cần thiết thì việc trồng thêm xanh, thơng gió, chiếu sáng thích hợp là quan trọng: - Cây xanh nên trồng nhiều trước cổng vào nhà máy, phía sau hàng rào bao quanh, trước khu nhà hành chính, trước xưởng sản xuất để cải thiện môi trường và tạo mỹ quan cao cho nhà máy - Việc thơng gió và chiếu sáng nên thực tốt, nên ưu tiên việc thơng gió và chiếu sáng tự nhiên là nhân tạo[16] 119 Luận Văn Tốt Nghiệp 8.2.2 Xử lí nước thải phế liệu Nước thải và phế phẩm cần xử lí tốt trước thải môi trường Cần trang bị hệ thống tái chế để có thể tận dụng tốt nguồn nước cho các hoạt động của nhà máy và bổ sung nguồn nguyên liệu cho sản xuất ngoài mục đích tiết kiệm đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường[16] 120 Luận Văn Tốt Nghiệp KẾT LUẬN Sau quá trình thực luận văn tốt nghiệp “ Thiết kế nhà máy sản xuất sợi polyester từ nhựa PET tái sinh ”, em tìm hiểu, tính toán và thiết kế hoàn thành nhà máy với các tiêu chí về xây dựng, suất, nguyên nhiên liệu phù hợp Nhà máy có suất 3000 năm Nguyên liệu sử dụng chủ yếu là mảnh nhựa PET tái sinh và phụ gia sản xuất cung cấp từ các nguồn nước Máy móc chọn dựa suất phù hợp, tiết kiệm nguyên nhiên liệu , chi phí giá thành và hoạt động ổn định, an toàn Quy trình công nghệ của nhà máy tương đối đơn giản Xây dựng, bố trí của nhà máy đảm bảo các quy định về thiết kế và là các điều kiện về thơng gió, chiếu sáng và tính an toàn lao động sản xuất Địa điểm xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp Bình Chánh, quận Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh Vị trí của Khu công nghiệp khá thuận lợi và đáp ứng nhu cầu về phân phối và tiêu thụ sản phẩm của nhà máy đến các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và là địa điểm lý tưởng cho các nhà đầu sản xuất hàng tiêu thụ nước tao điều kiện xuất 121 Luận Văn Tốt Nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo ngành nhựa Việt Nam hội thách thức thời kì hội nhập, Cơng ty cổ phần nhựa Châu Âu, 2016 [2] Báo cáo ngành nhựa Việt Nam - 3/2017 “fpts.com.vn” [3] Cách phân biệt nhựa nguyên sinh nhựa tái sinh, Công ty TNHH DT&PT TM Quốc Đạt, T11/2018 [4] Báo cáo lượng rác thải nhựa xả biển, Tổ chức Bảo vệ Môi trường biển Ocean Conservancy, 2015 [5] Phan Vũ Hoài Giang, Nghiên cứu khoa học “ Công nghệ tái sử dụng chai PET”, T3/2008 [6] Chemical Recycling Making Fiber to Fiber Recycling a Reality for Polyester Textiles, Tạp chí báo cáo tái chế hóa học Greenblue, 2015 [7] Tổng quan ngành nhựa giới, Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến, T11/2018 [8] Văn Phạm Đan Thủy, Trương Hà Phương Ân, Nguyễn Thanh Việt , Tái chế nhựa Polyethylene Terephthalate (PET) ứng dụng nhựa qua tái chế, Tạp chí khoa học trường đại học cần thơ, 2015 [9] Hướng cho ngành nhựa tái chế, Tạp chí báo thời nay, T11/ 2018 [10] Báo cáo báo động rác thải , Bộ tài nguyên và môi trường [11] Nguyễn Thị Lê Thanh, Kỹ thuật sản xuất sợi hóa học, Giáo trình giảng dạy Đại học Tôn Đức Thắng, T9/2018 [12] Hoàng Minh, Chai PET ứng dụng, DTTN Sản Xuất – Đầu Từ Quốc Hưng, 2003 [13] Nguyễn Quang Khuyến, Bài giảng Kỹ Thuật Gia Công Polymer (lưu hành nội bộ), Trường Đại Học Tôn Đức Thắng, 2017 122 Luận Văn Tốt Nghiệp [14] Huỳnh Văn Trí, Cơng nghệ gia cơng sợi hố học, Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, 2004 [15] Nguyễn Quang Khuyến, Cơ sở thiết kế nhà máy hóa chất, Giáo trình giảng dạy Đại học Tơn Đức Thắng (T9/2018) [16] Tài liệu nội Công ty TNHH SX TM Tổng hợp II, 2017 [17] Nguyễn Tuấn Anh, Nguyên Liệu Dệt, NXB Đại Học Quốc Gia TP.HCM, 2013 123 ... suất thiết kế nhà máy sản xuất sợi polyester từ PET tái sinh .25 1.4.1 Tiềm sản xuất sợi Polyester 25 1.4.2 Năng suất thiết kế nhà máy sản xuất sợi polyester từ PET tái sinh ………………………………………………………………….27... trường nước Công ty sợi Thế Kỷ, Nhà máy sợi Đình Vũ – Hải Phòng vì em chọn đề tài là: thiết kế nhà máy sản xuất sợi Polyester từ nhựa PET tái sinh suất 3000 tấn/ năm Sinh viên thực 11... hình tivi…), hệ thống lọc thoát nước …[8] 1.4 Tiềm suất thiết kế nhà máy sản xuất sợi polyester từ PET tái sinh 1.4.1 Tiềm sản xuất sợi Polyester Trong xu hướng phát triển của khoa học
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT kế NHÀ máy sản XUẤT sợi POLYESTER từ NHỰA PET tái SINH NĂNG SUẤT 3000 tấn TRÊN năm , THIẾT kế NHÀ máy sản XUẤT sợi POLYESTER từ NHỰA PET tái SINH NĂNG SUẤT 3000 tấn TRÊN năm , 1 Giới thiệu về ngành nhựa việt nam, 3 Tình hình phát triển của ngành nhựa PET, 4 Tiềm năng và năng suất thiết kế nhà máy sản xuất sợi polyester từ PET tái sinh., CHƯƠNG 2 NGUYÊN LIỆU VỀ THIẾT KẾ SẢN PHẨM, 1 Tổng quan về sợi Polyester, 3 Giới thiệu về nguyên liệu PET, Độ hấp thụ nước, 4 Máy móc thiết bị và công nghệ sản xuất sợi Polyester, CHƯƠNG 3 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ, 2 Quy trình công nghệ tạo sơi Polyester, Chất làm mờ TiO2, 2 Máy trộn nguyên liệu, 4 Máy bơm định lượng, 8 Hệ thống máy kéo căng sợi, CHƯƠNG 6 TÍNH TOÁN NĂNG LƯỢNG CHO NHÀ MÁY, 1 Tính toán điện năng tiêu thụ, 2 Tính lượng nước tiêu thụ, a. Tính cho vốn cố định, b. Tính cho vốn lưu động, d. Tổng doanh thu của nhà máy trong năm thứ nhất, CHƯƠNG 8 AN TOÀN LAO ĐỘNG, 2 Vệ sinh môi trường

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn