BÀI THU HOẠCH CHUYÊN đề năm 2019 học tập tư TƯỞNG PHONG CÁCH hồ CHÍ MINH 2019

13 1,040 0
  • Loading ...
1/13 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 21:09

EBOOKBKMT.COM SỞ DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT BÀI THU HOẠCH Chuyên đề năm 2019: “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh xây dựng ý thức tơn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân” Họ tên: ……………………………… Chức danh, chức vụ:…………………… Đơn vị công tác:………………………… , tháng … năm 2019 EBOOKBKMT.COM SỞ GD&ĐT …… TRƯỜNG ……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - , ngày tháng năm BÀI THU HOẠCH Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, cán bộ, đảng viên Họ tên: Chức vụ: Đơn vị Công tác tại: Qua học tập nghiên cứu chuyên đề xây dựng phong cách tác phong công tác người đứng đầu cán đảng viên tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tơi xin trình bày nhận thức, kết thực cụ thể thân thu hoạch thị 05 năm 2019, thu hoạch thị 05 đảng viên sau: I TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN Về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân Trước hết, tư tưởng Hồ Chí Minh tơn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân thể phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí nhân dân - Theo Bác, muốn thật tôn trọng nhân dân phải hiểu dân Chính tài dân, sức dân, dân, quyền dân, lòng dân, khơn khéo, hăng hái, anh hùng tạo nên “cái gốc” dân Cùng với thái độ đánh giá cao vai trò nhân dân, ý thức tơn trọng nhân dân phải đặc biệt ý khơng xâm phạm đến lợi ích, EBOOKBKMT.COM quyền lợi hợp pháp, không xúc phạm nhân dân Phải ln ln tơn trọng giữ gìn cơng, nhân dân - Phát huy dân chủ khía cạnh biểu ý thức tôn trọng nhân dân Từ chỗ đánh giá cao vai trò dân, Hồ Chí Minh nhấn mạnh trách nhiệm Đảng, Nhà nước việc phát huy quyền làm chủ nhân dân, cho họ có lực làm chủ, biết hưởng, dùng quyền dân chủ, dám nói, dám làm - Dân chủ Người giải thích ngắn gọn, súc tích dân làm chủ dân chủ Trong nước dân chủ địa vị cao dân, dân quý nhất, lực lượng nhân dân mạnh Phát huy dân chủ phát huy tài dân Muốn vậy, phải chịu khó nghe dân, gặp dân, hiểu dân, học dân, hỏi dân Học hỏi dân để lãnh đạo dân Theo Hồ Chí Minh “Khơng học hỏi dân khơng lãnh đạo dân Có biết làm học trò dân, làm thầy học dân”(1) - Theo tư tưởng Hồ Chí Minh chăm lo đời sống nhân dân người, người, trước hết dân dân Người nói “tơi có ham muốn, ham muốn bậc, cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào có cơm ăn áo mặc, học hành”(2) - Theo Bác, muốn có sức dân, lòng dân phải chăm lo đời sống dân Trước lúc xa, Hồ Chí Minh quan tâm “đầu tiên công việc người” Người dặn Di chúc “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống nhân dân” - Thứ hai, đạo đức Hồ Chí Minh ý thức tôn trọng Nhân dân thể bật thống tư tưởng đạo đức tư tưởng trị Người -Ý thức tơn trọng nhân dân khía cạnh đạo đức cần phải khai thác việc coi trọng, đề cao nhân dân Tôn trọng nhân dân đạo đức Hồ Chí Minh đề cao ý dân, sức dân, “dễ mười lần không dân chịu Khó trăm lần dân liệu xong” Vì vậy, “đối với dân ta đừng có làm điều trái ý dân Dân muốn gì, ta phải làm nấy”(3) Người yêu cầu cán bộ, đảng viên hết lòng, phục vụ nhân dân, yêu kính nhân dân, thật tơn trọng nhân dân -Đạo đức Hồ Chí Minh phát huy dân chủ hiểu ngắn gọn: dân chủ dân làm chủ Từ chỗ nâng cao dân trí, bồi dưỡng ý thức, lực làm chủ, phát triển văn hóa trị tính tích cực cơng dân, khuyến khích nhân dân tham gia vào cơng việc Đảng, Chính phủ, điều quan trọng tạo điều kiện cho dân “dùng quyền dân chủ mình, dám nói, dám làm” (4) -Đạo đức Hồ Chí Minh chăm lo đời sống nhân dân thể rõ quan điểm Người nói điều tóm tắt, đạo đức cách mạng là: Đặt lợi ích Đảng nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng EBOOKBKMT.COM cá nhân Hết lòng phục vụ nhân dân Chăm lo đời sống nhân dân sứ mệnh Đảng ta từ đời “Đảng tổ chức để làm quan phát tài Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”(5) -Trăn trở đời sống Nhân dân, Di chúc, Người không quên nhắc nhở Đảng, Nhà nước “chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí tiền bạc nhân dân” -Thứ ba, phong cách Hồ Chí Minh tơn trọng nhân dân xuất phát cách tự nhiên từ nhân cách, đời, tâm, đức nước, dân Người Phong cách tôn trọng nhân dân Hồ Chí Minh thể nhiều cách Hồ Chí Minh có cách giao tiếp hoàn toàn lãnh tụ quần chúng nhân dân, thể thái độ yêu thương, quý mến, trân trọng người -Phong cách Hồ Chí Minh phát huy dân chủ xuất phát từ chỗ tôn trọng nhân dân, đề cao vai trò, vị trí nhân dân Dù bận nhiều công việc đối nội, đối ngoại, với dân, đến với quần chúng, người “không quan trọng” để học dân, hỏi dân, hiểu dân, nghe dân nói, thấy dân làm, để nắm vững dân tình, dân tâm, dân ý nhu cầu thường trực Bác -Để thực phong cách dân chủ, cần phải hiểu: “nếu quần chúng nói mười điều mà có vài điều xây dựng, quý báu bổ ích Uy tín người lãnh đạo chỗ mạnh dạn thực tự phê bình phê bình, biết học hỏi quần chúng, sửa chữa khuyết điểm, để đưa công việc ngày tiến chỗ giấu giếm khuyết điểm e sợ quần chúng phê bình”(6) Người rõ: “để phát huy ưu điểm, điều quan trọng dân nói Dân biết nhiều việc mà cấp lãnh đạo khơng biết Việc phải bàn với dân; dân có ý kiến hay”(7) -Phong cách Hồ Chí Minh chăm lo đời sống cho nhân dân: +Trong nghiệp kiến thiết chủ nghĩa xã hội, Người cho “hễ có người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn, Đảng đau thương, cho chưa làm tròn nhiệm vụ”(8) Người nói: “một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào chịu cực khổ ngày ăn không ngon, ngủ không yên”, Người biến tình thương thành trách nhiệm thân +Theo Người, Đảng cán bộ, đảng viên phải gần gũi nhân dân, quan tâm đến việc nhỏ cho đời sống ngày Nhân dân “Chính sách Đảng Chính phủ phải chăm nom đến đời sống nhân dân Nếu dân đói, Đảng Chính phủ có lỗi; dân rét Đảng Chính phủ có lỗi; dân dốt Đảng Chính phủ có lỗi; dân ốm Đảng Chính phủ có lỗi Vì vậy, cán Đảng quyền từ xuống dưới, phải quan tâm đến đời EBOOKBKMT.COM sống nhân dân Phải lãnh đạo, tổ chức, giáo dục nhân dân tăng gia sản xuất tiết kiệm Dân đủ ăn đủ mặc sách Đảng Chính phủ đưa dễ dàng thực Nếu dân đói, rét, dốt, bệnh sách ta dù có hay khơng thực được”(9) +Nói chuyện hội nghị sản xuất cứu đói, Người rõ: “Khi thiếu gạo, cán tổ chức sản xuất tự cứu, tổ chức nhân dân giúp đỡ Khơng biết tổ chức trưng vay +Theo Hồ Chí Minh, tham nhũng tội ác với dân, cần nghiêm trị tất kẻ bất liêm, chúng ai, cương vị Thực có hiệu xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân -Năm 2019 năm toàn Đảng, toàn quân toàn dân kỷ niệm 50 năm thực Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); 70 năm Bác viết tác phẩm “Dân vận” (1949 - 2019); 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân” (1969 - 2019) -Trong bối cảnh nêu trên, việc thực có hiệu chủ đề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân năm 2019 năm góp phần thực tốt Chỉ thị 05-CT/TW Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Trong đó, cần trọng số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau: -Thứ nhất, tổ chức đảng, quyền, Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội: +Quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm Đảng, pháp luật Nhà nước "dân làm gốc"; đạo thực Quy chế dân chủ sở, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tự sản xuất, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân +Nghiêm túc triển khai thực hiện: Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12-122013 Bộ Chính trị khóa XI “về việc ban hành Quy chế giám sát phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồn thể trị - xã hội”; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 Bộ Chính trị quy định “về việc Mặt trận Tổ quốc đồn thể trị - xã hội nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng quyền”; Quy định 124-QĐ/TW ngày 2-2-2018 Ban Bí thư khóa XII “Giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức trị xã hội nhân dân việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống người đứng đầu, cán chủ chốt cán bộ, đảng viên” EBOOKBKMT.COM -Thứ hai, cán lãnh đạo, người đứng đầu, cần chủ động, tích cực thực chương trình, kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, bảo vệ mơi trường; phát huy sức dân, huy động nhân dân tham gia thực mục tiêu đề lợi ích nhân dân +Thực nghiêm Quy định 08-Qđi/TW, ngày 25-10-2018 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, trước hết Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” Nghiêm túc thực yêu cầu tiếp xúc, trao đổi, đối thoại với nhân dân nêu Nghị Trung ương khóa XI “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay” “cán chủ chốt cán dân cử cấp phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, chủ động nắm bắt tâm tư, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên có biện pháp giải kịp thời” -Thứ ba, cán bộ, đảng viên, công chức hệ thống trị: +Tập trung xây dựng đội ngũ cán sạch, vững mạnh, đủ phẩm chất, lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái đội ngũ cán Thực tốt Nghị 26-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Xây dựng đội ngũ cán bộ, cán cấp chiến lược đủ phẩm chất, lực uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" Tự giác thực nghiêm Quy định 47QĐ/TW ngày 1-11-2011 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Những điều đảng viên không làm”, Quy định 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 Ban Bí thư khóa XI “Trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, cán chủ chốt cấp”, Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 Bộ Chính trị khóa XII “Một số việc cần làm để tăng cường vai trò nêu gương cán bộ, đảng viên” +Trong đó, yêu cầu cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện, tuyên truyền bảo vệ chủ trương, đường lối Ðảng, sách, pháp luật Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân lợi ích chung Ðảng, Nhà nước nhân dân./ Phong cách Hồ Chí Minh tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân - Phong cách Hồ Chí Minh tôn trọng Nhân dân xuất phát cách tự nhiên từ nhân cách, đời, tâm, đức nước, dân Người Hồ Chí Minh người sinh từ Nhân dân, sống lòng dân cuối đời lại muốn trở với Nhân dân, làm nhà nho nhỏ, nơi có non xanh nước biếc, câu cá trồng hoa, sớm chiều làm bạn với cụ già hái củi, trẻ em, chăn trâu, khơng dính líu với vòng danh lợi Người thường nói khơng có Nhân dân khơng có Bác Hồ Chí EBOOKBKMT.COM Minh có trái tim đập nhịp, có tâm hồn biết xót xa đến thân phận người khổ, Nhân dân Chính nhân cách lớn đời oanh liệt Hồ Chí Minh tạo phong cách tôn trọng Nhân dân Người - Phong cách tôn trọng Nhân dân Hồ Chí Minh thể nhiều cách Người ý lắng nghe ý kiến giải kiến nghị đáng quần chúng, sẵn sàng tiếp thu phê bình quần chúng hoan nghênh quần chúng phê bình - Phong cách Hồ Chí Minh phát huy dân chủ xuất phát từ chỗ tôn trọng Nhân dân, đề cao vai trò, vị trí Nhân dân Dù bận nhiều công việc đối nội, đối ngoại, với dân, đến với quần chúng, người “không quan trọng” để học dân, hỏi dân, hiểu dân, nghe dân nói, thấy dân làm, để nắm vững dân tình, dân tâm, dân ý nhu cầu thường trực Bác +Phong cách làm cho lãnh tụ quần chúng hòa nhập với đồng cảm sâu sắc “Cán hợp tác xã vào nhà chủ nhiệm để có chỗ có cơm nước đàng hồng mà phải vào nhân dân”, phải “ba cùng” +Mỗi cán thực phong cách phát huy dân chủ phải hiệu, công việc, sách chúng ta, phải dựa vào ý kiến kinh nghiệm dân chúng, phải nghe theo nguyện vọng dân chúng +Theo Hồ Chí Minh, dân chủ, sáng kiến, hăng hái, ba điều quan hệ với Có dân chủ làm cho cán quần chúng đề sáng kiến Những sáng kiến khen ngợi, người thêm hăng hái người khác học theo - Phong cách Hồ Chí Minh chăm lo đời sống cho Nhân dân: sở nhận thức “dân dĩ thực vi thiên”, nghĩa dân lấy ăn làm trời, “có thực vực đạo”, nghĩa khơng có ăn chẳng làm việc cả, tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh thể đậm nét việc chăm lo đời sống Nhân dân +Theo Người, Đảng cán bộ, đảng viên phải gần gũi Nhân dân, quan tâm đến việc nhỏ cho đời sống ngày Nhân dân “Chính sách Đảng Chính phủ phải chăm nom đến đời sống nhân dân +Hồ Chí Minh ln ln gương mẫu, thực nói đơi với làm, “gần dân” phải tăng cường tiếp xúc với dân EBOOKBKMT.COM II CHỦ TRƯƠNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP VỀ XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chủ trương Đảng a) Về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân: - Quán triệt sâu sắc tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Lực lượng dân to Việc dân vận quan trọng Dân vận việc Dân vận khéo việc thành công" Cách mạng nghiệp nhân dân, nhân dân, Nhân dân; Nhân dân chủ, Nhân dân làm chủ; tin tưởng trí tuệ Nhân dân, tin vào sức mạnh lực lượng Nhân dân để làm cách mạng - Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền đội ngũ cán bộ, đảng viên - Xây dựng tổ chức thực có hiệu chế phát huy vai trò Nhân dân tham gia xây dựng Đảng - Xây dựng đội ngũ đảng viên thật tiên phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm cao cơng việc, có lĩnh trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật lực hoàn thành nhiệm vụ, vững vàng trước khó khăn, thách thức, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng Đảng - Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết Đảng với Nhân dân; có kế hoạch thường xuyên tìm hiểu tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng Nhân dân để có chủ trương, biện pháp xử lý đắn, kịp thời - Củng cố vững niềm tin Nhân dân Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc mối quan hệ mật thiết Đảng với Nhân dân; tập hợp, vận động Nhân dân thực tốt chủ trương Đảng sách, pháp luật Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn Nhân dân, tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng bảo vệ Tổ quốc - Đổi phương thức lãnh đạo Đảng công tác dân vận điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế b) Về phát huy dân chủ: EBOOKBKMT.COM - Tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân Mọi đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền lợi ích đáng nhân dân, nhân dân tham gia ý kiến Dân chủ phải thực đầy đủ, nghiêm túc tất lĩnh vực đời sống xã hội - Thể chế hóa nâng cao chất lượng hình thức thực dân chủ trực tiếp dân chủ đại diện Thực quyền người, quyền nghĩa vụ công dân, theo tinh thần Hiến pháp năm 2013; gắn quyền với trách nhiệm, nghĩa vụ, đề cao đạo đức xã hội Tiếp tục thực tốt dân chủ sở; hoàn thiện hệ thống pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền người, quyền nghĩa vụ công dân - Để thực dân chủ xã hội, trước hết phải bảo đảm phát huy dân chủ Đảng hạt nhân để phát huy đầy đủ dân chủ xã hội Đẩy mạnh dân chủ hóa xã hội để phát huy quyền làm chủ nhân dân, vai trò chủ động, sáng tạo Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân Tổ chức thực tốt Quy chế giám sát phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội; Quy định việc Mặt trận Tổ quốc, tổ chức trị - xã hội nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng quyền; Quy định giám sát đảng viên cán thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý quy định, quy chế khác - Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tập trung giải xúc, nguyện vọng đáng Nhân dân, vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, đền bù thu hồi đất đai, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội - Quan tâm điều chỉnh hài hòa lợi ích giai tầng xã hội, vùng miền, lĩnh vực; gắn nghĩa vụ với quyền lợi, cống hiến với hưởng thụ, lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể cộng đồng, xã hội - Xử lý nghiêm minh vụ việc tiêu cực, tham nhũng; giải dứt điểm vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp, kéo dài - Phát huy dân chủ phải liền với tăng cường pháp chế, đề cao trách nhiệm công dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương đề cao đạo đức xã hội Phê phán biểu dân chủ cực đoan, dân chủ hình thức Xử lý nghiêm hành vi lợi dụng dân chủ để làm an ninh trị, trật tự, an tồn xã hội hành vi vi phạm quyền dân chủ quyền làm chủ Nhân dân EBOOKBKMT.COM c) Chăm lo đời sống cho Nhân dân: - Động lực thúc đẩy phong trào Nhân dân phát huy quyền làm chủ, đáp ứng lợi ích thiết thực Nhân dân; kết hợp hài hòa lợi ích; quyền lợi phải đơi với nghĩa vụ cơng dân; trọng lợi ích trực tiếp người dân; huy động sức dân phải đôi với bồi dưỡng sức dân; có lợi cho dân làm, có hại cho dân tránh - Tiếp tục hồn thiện sách an sinh xã hội phù hợp với trình phát triển kinh tế - xã hội Mở rộng đối tượng nâng cao hiệu hệ thống an sinh xã hội đến người dân; tạo điều kiện để trợ giúp có hiệu cho tầng lớp yếu thế, dễ tổn thương người gặp rủi ro sống - Phát triển thực tốt sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, Chuyển từ hỗ trợ nhân đạo sang bảo đảm quyền an sinh xã hội cơng dân - Đổi sách giảm nghèo theo hướng tập trung, hiệu tiếp cận phương pháp đo lường nghèo đa chiều nhằm bảo đảm an sinh xã hội tiếp cận dịch vụ xã hội - Tổ chức tốt việc cung cấp dịch vụ xã hội thiết yếu - Thực tốt sách hỗ trợ nhà cho đối tượng sách, người nghèo, Nhân dân sống vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; phát triển nhà xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất sinh viên, - Phát triển đa dạng hình thức từ thiện, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia giúp đỡ người yếu - Coi trọng chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, cơng tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em; xây dựng gia đình hạnh phúc Tiếp tục bổ sung, hồn thiện hệ thống sách, pháp luật - Kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương Đảng thành sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn đáp ứng lợi ích, nguyện vọng đáng nhân dân Tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa mối quan hệ "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ", nội dung Nhân dân làm chủ phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" EBOOKBKMT.COM - Đảng Nhà nước tiếp tục quan tâm bổ sung, hoàn thiện hệ thống sách, pháp luật, quy chế bảo đảm phát huy dân chủ, quyền làm chủ Nhân dân, tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân - Thực nghiêm túc, có hiệu Nghị Trung ương khóa XI “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay” Nghị Trung ương khóa XII “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" nội bộ” - Tập trung lãnh đạo, đạo, tổ chức thực có kết Chỉ thị 05CT/TW Bộ Chính trị khóa XII “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Trong đó, tâm thực tốt nội dung: “Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương người đứng đầu cán chủ chốt cấp, cán bộ, đảng viên học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức năm nhiệm kỳ - Tổ chức thực Quy định 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 Ban Bí thư khóa XII “cơng tác kiểm tra tổ chức đảng việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cán bộ, đảng viên” (thay Quy định tên số 55-QĐ/TW, ngày 10/01/2012 Ban Bí thư khóa XI) - Một số đối tượng phải quan tâm trọng là: “bà mẹ, trẻ em, đặc biệt khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo Một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể a) Đối với tổ chức đảng, quyền, Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội: - Quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm Đảng, pháp luật Nhà nước, "dân làm gốc"; xây dựng chương trình, kế hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân ngành, địa phương, quan đơn vị, coi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, nguồn lực để thực nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc EBOOKBKMT.COM - Tập trung đạo thực Quy chế dân chủ sở, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tự sản xuất, kinh doanh theo pháp luật, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khơng ngừng nâng cao đời sống Nhân dân - Nghiêm túc triển khai thực Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 Bộ Chính trị khóa XI việc ban hành Quy chế giám sát phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồn thể trị - xã hội - Nhận thức sâu sắc, quán triệt thực nghiêm Quyết định số 218QĐ/TW, ngày 12-12-2013 Bộ Chính trị quy định việc Mặt trận Tổ quốc đồn thể trị - xã hội nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng quyền - Triển khai thực có hiệu Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 Ban Bí thư khóa XII “giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức trị - xã hội nhân dân việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống người đứng đầu, cán chủ chốt cán bộ, đảng viên” b) Đối với cán lãnh đạo, người đứng đầu: - Chủ động, tích cực thực chương trình, kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, bảo vệ mơi trường; phát huy sức dân, huy động Nhân dân tham gia thực mục tiêu đề lợi ích Nhân dân - Nói đơi với làm, tạo uy tín tốt nhân dân, làm gương để Nhân dân noi theo; tiền phong, gương mẫu, có trách nhiệm chịu trách nhiệm cao - Thực nghiêm Quy định 08-Qđi/TW, ngày 25/10/2018 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, trước hết Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” Hết lòng, phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân, lợi ích nhân dân, quốc gia - dân tộc mục tiêu, lý tưởng cách mạng Đảng Không làm việc có hại cho Đảng, cho đất nước nhân dân Lấy ấm no, hạnh phúc hài lòng nhân dân làm mục tiêu phấn đấu - Thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, hiệu - Tích cực giải dứt điểm vấn đề phức tạp, xúc, tồn đọng kéo dài EBOOKBKMT.COM - Nghiêm khắc với thân kiên chống độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân, thờ ơ, vơ cảm trước khó khăn, xúc nhân dân - Nghiêm túc thực yêu cầu tiếp xúc, trao đổi, đối thoại với Nhân dân nêu Nghị Trung ương khóa XI “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay”: “cán chủ chốt cán dân cử cấp phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, chủ động nắm bắt tâm tư, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên có biện pháp giải kịp thời” c) Đối với cán bộ, đảng viên, cơng chức hệ thống trị: - Tập trung xây dựng đội ngũ cán sạch, vững mạnh, đủ phẩm chất, lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái đội ngũ cán Thực tốt Nghị 26-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Xây dựng đội ngũ cán bộ, cán cấp chiến lược đủ phẩm chất, lực uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" - Thực quan điểm Đảng, sách pháp luật Nhà nước thực hành công vụ, quan hệ với Nhân dân Tích cực tham gia chương trình mục tiêu, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, người Đảng, Nhà nước đề phát động, làm gương giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo địa phương, cộng đồng - Kiên đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, tự giác thực cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư, vận động tầng lớp nhân dân tham gia, thực lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh: "muốn người ta theo mình, phải làm gương trước" - Tự giác thực nghiêm Quy định 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “những điều đảng viên không làm”, Quy định 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 Ban Bí thư khóa XI “trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, cán chủ chốt cấp”, Quy định số 55QĐ/TW, ngày 19/12/2016 Bộ Chính trị khóa XII “một số việc cần làm để tăng cường vai trò nêu gương cán bộ, đảng viên” NGƯỜI VIÊN THU HOẠCH ... Tự - Hạnh phúc - , ngày tháng năm BÀI THU HOẠCH Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xây dựng phong cách, tác phong cơng tác người đứng đầu, cán bộ, đảng... ba, phong cách Hồ Chí Minh tơn trọng nhân dân xuất phát cách tự nhiên từ nhân cách, đời, tâm, đức nước, dân Người Phong cách tơn trọng nhân dân Hồ Chí Minh thể nhiều cách Hồ Chí Minh có cách. .. Qua học tập nghiên cứu chuyên đề xây dựng phong cách tác phong công tác người đứng đầu cán đảng viên tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tơi xin trình bày nhận thức, kết thực cụ thể thân thu hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THU HOẠCH CHUYÊN đề năm 2019 học tập tư TƯỞNG PHONG CÁCH hồ CHÍ MINH 2019, BÀI THU HOẠCH CHUYÊN đề năm 2019 học tập tư TƯỞNG PHONG CÁCH hồ CHÍ MINH 2019, Về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, Thực hiện có hiệu quả xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn