báo cáo kiến tập chứng thực bản sao từ bản chính

35 133 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:29

chứng thực bản sao từ bản chính tại xã Xuân Mãn huyện Lộc bình Tỉnh Lạng sơn cơ sở lý luận của hoạt động chứng thực thực trạng của hoạt động chứng thực tại UBND xã Xuân Mãn Các công việc được giao giải pháp và kiến nghị Lời cảm ơn! Trên thực tế khơng có thành công mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người xung quanh Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập giảng đường đại học đến nay, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ q Thầy Cơ, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý Thầy Cô khoa Pháp Luật Hành Chính- Trường Đại học Nội vụ Hà Nội với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt thời gian học tập trường Và đặc biệt, kỳ này, Khoa tổ chức cho chúng em đợt kiến tập để hiểu thêm, áp dụng kiến thức chúng em học ghế nhà trường để làm việc thật mà theo em hữu ích sinh viên ngành Dịch vụ pháp lý Bài báo cáo kiến tập thực khoảng thời gian tuần Bước đầu vào kiến tập, tìm hiểu lĩnh vực hoạt động chứng thực UBND xã Xuân Mãn, kiến thức em hạn chế nhiều bỡ ngỡ Do vậy, khơng tránh khỏi thiếu sót điều chắn, em mong nhận ý kiến đóng góp q báu q Thầy Cơ Khoa để kiến thức em lĩnh vực hoàn thiện Một lần nữa, em xin kính chúc quý Thầy Cơ khoa Pháp Luật Hành Chính- trường Đại học Nội vụ Hà Nội thật dồi sức khỏe, niềm tin để tiếp tục thực sứ mệnh cao đẹp truyền đạt kiến thức cho hệ mai sau Em xin cảm ơn Đảng ủy, HĐND, UBND, ban ngành đoàn thể UBND xã Xuân Mãn huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn giúp đỡ em suốt q trình thu thập thơng tin để hoàn thiện báo cáo Xuân Mãn, ngày 20 tháng 12 năm 2018 Sinh Viên Lý Thị Chiều MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN CHỮ VIẾT TẮT A.PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thời gian, địa điểm thu thập xử lý số liệu Phương pháp thu thập thông tin Kết cấu đề tài B NỘI DUNG PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ KIẾN TẬP Lịch sử hình thành phát triển Cơ cấu tổ chức UBND Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn UBND PHẦN II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ KIẾN TẬP VỀ CÁC VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH DỊCH VỤ PHÁP LÝ Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động chứng thực 1.1 Các quy định pháp luật hành chứng thực 1.1.1 Khái niệm chung 1.1.2 Gía trị pháp lý cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chữ ký chứng thực 1.2 Thẩm quyền chứng thực người thực chứng thực UBND cấp xã 1.2.1 Thẩm quyền chứng thực 1.2.2 Người thực chứng thực UBND cấp xã 1.3 Thủ tục chứng thực 1.3.1 Thủ tục chứng thực từ 1.3.1.1 Quyền nghĩa vụ người yêu cầu chứng thực từ 1.3.1.2 Quyền nghĩa vụ Chủ tịch Phó Chủ tịch UBND cấp xã 1.3.1.3 Thủ tục chứng thực từ 1.3.1.4 Địa điển chứng thực từ 1.3.1.5 Trường hợp khơng chứng thực từ 1.3.1.6 Thời hạn chứng thực từ 1.3.2 Thủ tục chứng thực chữ ký 1.3.2.1 Thủ tục chứng thực chữ ký 1.3.2.2 Thời hạn chứng thực chữ ký 1.3.3 Thủ tục chứng thực hợp đồng 1.3.3.1 Chứng thực hợp đồng, văn soạn thảo sẵn 1.3.3.2 Chứng thực hợp đồng, văn người thực chứng thực soạn thảo giúp Chương 2: Thực trạng hoạt động chứng thực UBND xã Xuân Mãn huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn 2.1 Thực trạng công tác chứng thực UBND xã Xuân Mãn 2.1.1 Thực trạng cấp từ sổ gốc 2.1.2 Thực trạng chứng thực từ 2.1.3 Thực trạng chứng thực chữ ký 2.1.4 Kết đạt 2.2 Đánh giá 2.2.1 Ưu điểm 2.2.2 Hạn chế Chương 3: Công việc giao kết thực công chứng chứng thực UBND xã Xuân Mãn huyện Lộc Bình Tỉnh Lạng Sơn 3.1 Cơng việc giao đơn vị kiến tập 3.2 Đánh giá kết công việc thực trình kiến tập 3.2.1 Về mặt ưu điểm 3.2.2 Về mặt hạn chế thiếu sót 3.2.3 Nhận xét cá nhân đơn vị kiến tập PHẦN III: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến hoạt động chứng thực 1.1 Một số quy định thẩm quyền, thủ tục chứng thực việc cụ thể chưa phù hợp 1.2 Một số giải pháp thực trạng chứng thực UBND xã Xuân Mãn C KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CHỮ VIẾT TẮT UBND: Uỷ ban nhân dân HĐND: Hội đồng nhân dân NĐ 23/2015/NĐ- CP: Nghị định 23/2015/NĐ- CP cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký chứng thực hợp đồng, giao dịch SCT/BS: Sổ chứng thực/ CMDN: Chứng minh nhân dân cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký NĐ 79/2007/NĐ-CP: Nghị định 79/2007/NĐ-CP dân cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký A.PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong năm trở lại đây, nhu cầu sao, kể chứng thực lớn Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 05 năm 2007 Chính phủ cơng chứng, chứng thực đời có đóng góp to lớn việc đáp ứng yêu cầu chứng thực nhân dân Tuy nhiên, q trình thực Nghị định 79/2007/NĐ-CP bộc lộ hạn chế tình trạng ùn tắc, tải hoạt động công chứng, chứng thực giấy tờ, chữ ký Phòng Cơng chứng UBND huyện Nhận thấy cần thiết phải ban hành số văn để thay cho văn cũ, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký ( sau gọi NĐ 23/2015/NĐ-CP) Nghị định đời với đời Luật công chứng 2014 đáp ứng kịp thời yêu cầu nhân dân cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký thể tinh thần cải cách hành theo chế cửa, dấu, đáp ứng mong mỏi nhân dân vấn đề cấp Nghị định thực việc phân cấp, đặc biệt phân cấp thẩm quyền chứng thực cho UBND cấp xã giấy tờ, văn tiếng Việt, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân mở hệ thống rộng rãi cho UBND cấp xã, phường, thị trấn có thẩm quyền, chứng thực thay có Phòng Cơng chứng UBND cấp huyện nghị định trước Sau gần năm thực Nghị định số 23, kết đạt bộc lộ hạn chế, bất cập mặt tổ chức lẫn hoạt động Do nhận thức lý luận quy định pháp luật có lẫn lộn hai hoạt động công chứng chứng thực Sự lẫn lộn dẫn tới việc chứng thực không thẩm quyền, UBND cấp xã, phường chứng thực hợp đồng giao dịch Việc chứng thực theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thực gần năm thiếu hướng dẫn cụ thể Chứng thực giao cho ban pháp cấp xã, phường thách thức đội ngũ pháp xã, phường không trang bị công cụ hỗ trợ để nhận biết văn giả mạo văn giấy tờ giả mạo ngày tinh vi, khó phân biệt, phát Trong thời gian kiến tập địa phương, nhận thấy hoạt động chứng thực, chứng thực người dân quan tâm, đặc biệt nơi kiến tập – UBND xã Xuân Mãn huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn nhu cầu chứng thực sao, chứng thực chữ ký lớn Với mong muốn phản ánh xác thực tế trình thực hoạt động UBND xã nơi kiến tập nên chọn đề tài: “Thực trạng giải chứng thực từ chính” để làm chuyên đề kiến tập Để làm rõ mặt làm được, chưa làm UBND xã Xn Mãn, thân tơi rút học kinh nghiệm có kiến nghị khắc phục, đặc biệt điều kiện đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách pháp hội nhập kinh tế quốc tế đất nước ta Thời gian địa điểm thu thập thông tin xử lý số liệu Được phối hợp Ban cán lớp cao đẳng Dịch vụ pháp lý 16A, theo nguyện vọng UBND xã Xuân Mãn kiến tập Trải qua tuần UBND xã từ ngày 10/12/2018 đến ngày 30/12/2018, giúp đỡ của cán công chức pháp xã tiến hành thu thập thông tin cần thiết phục vụ cho chuyên đề Phương pháp thu thập thông tin Nhận thức rõ tầm quan trọng thông tin phục vụ cho việc viết chuyên đề, suốt q trình kiến tập tơi xác định rõ định hướng mục tiêu cụ thể để có thơng tin có độ xác cao Được giúp đỡ tận tình của cán Ban pháp nơi kiến tập, điều kiện thời tiết, lại chưa phải thuận tiện nhất, nhiên với cố gắng tơi có kiến thức cho riêng để hồn thành báo cáo Những tài liệu phục vụ cho việc viết chuyên đề nằm rải rác nhiều nguồn khác nhau, sách vở, tài liệu giấy tờ thực tiễn công việc Nó đòi hỏi người làm chun đề phải sử dụng kết hợp nhiều phương pháp thu thập khác Các phương pháp chủ yếu tơi sử dụng là: phương pháp điều tra, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh 3.1 Phương pháp tổng hợp, thống kê Phương pháp dựa số liệu tờ báo cáo, tờ trình, đề tài nghiên cứu khoa học, sau tổng hợp số liệu liên quan đến chuyên đề, từ phân loại số liệu cho mục nhỏ để làm dẫn chứng Phương pháp giúp người nghiên cứu hiểu khái quát hoạt động chứng thực địa bàn xã Xuân Mãn Đây phương pháp quan trọng khơng thể thiếu q trình tìm hiểu nghiên cứu chuyên đề 3.2 Phương pháp so sánh Từ số liệu thống kê, tổng hợp đem so sánh qua thời kỳ, năm đề thấy nhu cầu thực tế tốc độ gia tăng nhu cầu chứng thực Ngoài so sánh quy định văn pháp luật qua thời kỳ để tìm điểm mới, điểm tiến pháp luật đồng thời thấy tồn chưa thể khắc phục Trên sở đưa đánh giá khách quan xác thực tiễn ý kiến đề xuất hợp lý nhằm khắc phục hạn chế, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống nhân dân 3.3 Phương pháp phân tích Đi sâu vào phân tích hoạt động chứng thực để thấy tác động tích cực, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống nhân dân, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan 3.4 Phương pháp điều tra khảo sát thực tế Qua thực tế tìm hiểu hoạt động chứng thực UBND xã Xuân Mãn lấy ý kiến người dân đến chứng thực ý kiến cán làm công tác chứng thực để đánh giá khách quan hoạt động chứng thực hiểu tâm nguyện vọng nhân dân Đồng thời tham khảo thêm báo cáo Phòng pháp huyện Lộc Bình để đánh giá xác thực trạng chứng thực tồn huyện Lộc Bình 3.5 Phương pháp khác Lấy ý kiến chun gia có trình độ chun mơn cao kinh nghiệm trực tiếp làm việc lĩnh vực chứng thực để giúp người nghiên cứu hiểu sâu tác động chứng thực đến đời sống nhân dân Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, nội dung, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo phần nội dung chia làm phần phần chia nhỏ thành chương: Phần 1: TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ KIẾN TẬP Phần2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ KIẾN TẬP VỀ CÁC VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH DỊCH VỤ PHÁP LÝ Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động chứng thực Chương 2: Thực trạng hoạt động chứng thực UBND xã Xuân Mãn huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn Chương 3: Công việc giao kết thực công chứng chứng thực UBND xã Xuân Mãn huyện Lộc Bình Tỉnh Lạng Sơn Phần 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ B NỘI DUNG Phần I:Tổng quan đơn vị kiến tập 1.Lịch sử hình thành phát triển a Về vị trí, địa lý Xã Xuân Mãn xã thuộc huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam Là xã có tuyến đường quốc lộ 4B chạy qua trung tâm xã Xã Xuân Mãn có diện tích 10,36 km2 , dân số năm 1999 1058 người, mật độ dân số đạt 102 người/km2 , có dân tộc anh em sinh sống Xuân Mãn xã nông, kinh tế chủ yếu dựa sản xuất nông lâm nghiệp Chỉ gần chục năm trước, nơi nhiều gia đình phải lo ăn, mặc hàng ngày Xã Xuân Mãn nằm phía Tây Nam huyện Lộc Bình, cách thị trấn Lộc Bình 5km Phía Đơng giáp với xã Đồng Bục, Phía Nam giáp với xã Vân Mộng, Phía Tây giáp với xã Bằng Khánh, Phía Bắc giáp với xã Mẫu Sơn Xuân Mãn xã huyện Lộc Bình nằm vùng biên giới với Trung Quốc 31,69 km b Lịch sử hình thành UBND xã Xuân Mãn hình thành từ năm 1963, thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước Cơ quan hoạt động từ ngày thành lập trải qua nhiều hệ lãnh đạo ông Hoàng Xuân Bạo, ông Hoàng Văn Vinh từ năm 1990-2000, tiếp đến ơng Hồng Văn Nghịch từ năm 2000-2010, tiếp đến ông Vi Văn Kiên từ năm 2010 Trong năm qua, theo đà phát triển chung huyện Lộc Bình nói riêng địa phương tỉnh Lạng Sơn nói chung, kinh tế xã có bước tăng trưởng phát triển toàn diện theo hướng chuyển dịch cấu trồng; chuyển dịch cấu kinh tế xã hội Tính đến hết tháng 11 năm 2018 Đảng xã Xuân Mãn có chi với 75 đảng viên ( nữ 35 đồng chí), miễn sinh hoạt đồng chí, có cán nghỉ hưu Trải qua nhiều năm hoạt động xã có nhiều đổi Những đường liên thôn xã bê tơng hóa, xã phấn đấu để xây thêm nhà văn hóa thơn thời gian tới Cùng với phát triển kinh tế, đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân phong phú lành mạnh Năm 2012 tồn xã có có 70% số hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa, 3/5 khu đạt khu dân cư văn hóa Ngày 23/01/2016, xã Xuân Mãn, huyện Lộc Bình long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng cơng nhận đạt chuẩn nơng thơn năm 2015 Để có kết đó, Đảng bộ, quyền nhân dân dân tộc xã đoàn kết thực phong trào thi đua, vận động, giúp đỡ tạo việc làm, nâng cao thu nhập Công tác an ninh trật tự an toàn xã hội giữ vững (Do UBND xã Xuân Mãn hình thành từ lâu trải qua nhiều hệ lãnh đạo nên thông tin xã thu thập hạn chế, khơng nhớ rõ lịch sử hình thành nhớ năm 1963 UBND thành lập) Cơ cấu tổ chức UBND xã Xuân Mãn Căn vào luật tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015, kỳ họp HĐND xã Xuân Mãn nhiệm kỳ 2016-2021 bầu đồng chí vào vị trí lãnh đạo UBND xã gồm thành viên: - Đồng chí Chủ tịch UBND xã: Vi Văn Kiên - Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã: Hứa Văn Dũng - Đồng chí Trưởng cơng an xã: Hồng Văn Minh - Đồng chí Chỉ huy trưởng quân sự: Hứa Văn Tùng Cán bộ, công chức giúp việc cho UBND xã gồm: cơng chức văn phòngthống kê; chức danh kế tốn tài ngân sách; địa chính: đất đai xây dựng, giao thông thủy lợi; chức danh công chức pháp - Hộ tịch, pháp tuyên truyền; cơng chức văn hóa xã hội: cơng chức phụ trách lao động thương binh, phụ trách văn hóa thể thao du lịch Trưởng cơng an xã; Chỉ huy trưởng quân UBND tháng họp lần Các định UBND nửa tổng số thành viên UBND biểu tán thành UBND thảo luận tập thể định theo đa số vấn đề sau đây: - Chương trình làm việc UBND; - Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, toán ngân sách hàng năm quỹ dự trữ địa phương trình HĐND định; - Kế hoạch đầu tư, xây dựng cơng trình trọng điểm địa phương trình HĐND định; - Kế hoạch huy động nhân lực, tài để giải vấn đề cấp bách địa phương trình HĐND định; - Các biện pháp thực nghị HĐND kinh tế - xã hội; thông qua báo cáo UBND trước trình HĐND; - Đề án thành lập mới, sát nhập, giải thể quan chuyên môn thuộc UBND việc thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành địa phương Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn UBND xã Xuân Mãn - Có trách nhiệm quản lý kinh tế bao gồm ngành: nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, thương mại, tài chính, địa Quản lý trường, chợ, giao thông, thủy lợi sở hạ tầng kỹ thuật khác - Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật văn quan Nhà nước cấp trên, Nghị HĐND xã quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, an ninh quốc phòng Nâng cao chất lượng đội ngũ cán cơng chức cấp xã, tăng cường công tác đầu vào xây dựng vào tủ sách pháp luật - Giữ gìn trật tự an ninh trật tự xã hội, đảm bảo an ninh trị, thực nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang xây dựng quốc phòng tồn dân, quản lý hộ khẩu, hộ tịch địa phương, quản lý việc cư trú công dân, lại người nước ngồi địa phương - Phòng, chống thiên tai, bảo vệ tài sản Nhà nước, tổ chức xã hội, bảo vệ tính mạng, tự do, danh dự, tài sản quyền, lợi ích khác công dân; chống buôn lậu, ma túy, tham nhũng, trừ mê tín dị đoan nhân dân - Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tích cực vào công tác xã hội địa phương Phần II: Thực trạng hoạt động đơn vị kiến tập vấn đề có liên quan đến kiến thức chuyên ngành Dịch vụ pháp lý Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động chứng thực 1.1 Các quy định pháp luật hành chứng thực 1.1.1 Khái niệm chung Theo quy định pháp luật hành lĩnh vực chứng thực có thuật ngữ sau: - “ Bản chính” quan, tổ chức có thẩm quyền cấp lần có giá trị pháp lý để sử dụng, sở để đối chiếu chứng thực - “ Bản sao” chụp, in, đánh máy, đánh máy vi tính viết tay có nội dung đầy đủ, xác sổ gốc - “ Sổ gốc” sổ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp lập thực việc cấp chính, có ghi đầy đủ nội dung mà quan, tổ chức cấp - “ Cấp từ sổ gốc” việc quan, tổ chức quản lý sổ gốc, vào sổ gốc để cấp Bản từ sổ gốc phải có nội dung với nội dung ghi sổ gốc - “ Chứng thực từ chính” việc quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định Khoản Điều 2của Nghị định 23/2015 vào để chứng thực với 10 sửa lỗi kỹ thuật, người thực chứng thực gạch chân chỗ cần sửa, sau ghi chú, dấu số sửa vào bên lề kèm theo chữ ký đóng dấu quan Người thực việc sửa lỗi kỹ thuật văn chứng thực phải người thực việc chứng thực Trong trường hợp người thực việc chứng thực khơng làm cơng tác người đứng đầu quan có trách nhiệm thực việc sửa lỗi kỹ thuật 1.3.3.2 Chứng thực hợp đồng, văn người thực chứng thực soạn thảo giúp Người yêu cầu chứng thực đề nghị người thực chứng thực soạn thảo hợp đồng Người yêu cầu chứng thực nêu nội dung hợp đồng trước người thực chứng thực Người thực chứng thực phải ghi chép lại đầy đủ nội dung mà người yêu cầu chứng thực nêu; việc ghi chép đánh máy, viết tay đánh vi tính, phải dảm bảo nội dung tuyên bố không trái đạo đức xã hội người thực chứng thực soạn thảo hợp đồng a) Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng Đối với hợp đồng chứng thực việc sửa đổi, bổ sung phần tồn hợp đồng phải chứng thực việc chứng thực thực quan nhà nước có thẩm quyền chứng thực nào, trừ trường hợp việc công chứng hợp đồng có liên quan đến bất động sản thuộc thẩm quyền địa hạt Phòng Cơng chứng Vấn đề áp dụng việc hủy bỏ hợp đồng, bên giao kết yêu cầu chứng thực việc hủy bỏ hợp đồng b) Chế độ lưu trữ Hồ sơ chứng thực phải bảo quản chặt chẽ, lưu trữ lâu dài UBND xã, thị trấn phải thực biện pháp an toàn, phòng chống cháy, ẩm ướt, mối, mọt Người thực chứng thực phải giữ bí mật nội dung chứng thực thông tin liên quan đến việc chứng thực, trừ trường hợp quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu văn việc cung cấp hồ sơ việc chứng thực phục vụ cho việc kiểm tra, tra, điều tra, truy t, xét xử liên quan đến việc chứng thực, quan nhà nước có thẩm quyền chứng thực có trách nhiệm cung cấp văn chứng thực giấy tờ khác có liên quan Việc đối chiếu văn chứng thực với thực quan nhà nước có thẩm quyền chứng thực nơi lưu trữ hồ sơ c) Chế độ báo cáo UBND xã, thị trấn phải thực nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê số liệu chứng thực định kỳ tháng hàng năm Nội dung báo cáo phải thể đầy đủ tình hình tổ chức, sở vật chất, phương tiện làm việc kết hoạt động chứng thuwjctaji địa phương mình, đồng thời nêu rõ 21 khó khăn, vướng mắc phát sinh kiến nghị (nếu có) Kèm theo báo cáo có biểu thống kê số liệu chứng thực Số liệu thống kê kèm theo báo cáo tháng tính từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến hết ngày 31 tháng năm báo cáo; số liệu thống kê kèm theo báo cáo hàng năm tính từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến hết ngày 19 tháng năm báo cáo Thời hạn gửi báo cáo thực sau: báo cáo tháng đầu năm gửi cho UBND huyện Lộc Bình ( qua Phòng pháp) trước ngày 10 tháng hàng năm; báo cáo hàng năm gửi trước ngày 10 tháng 10 năm d) Giải khiếu nại Người yêu cầu chứng thực có quyền khiếu nại việc từ chối chứng thực không với quy định pháp luật Thẩm quyền thời hạn giải khiếu nại đói với UBND xã, thị trấn sau: - Chủ tịch UBND xã, thị trấn giải khiếu nại lần đầu việc từ chối chứng thực thuộc thẩm quyền UBND xã, thị trấn thời hạn không ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý để giải khiếu nại - Người yêu cầu chứng thực không đồng ý với việc giải khiếu nại Chủ tịch UBND xã, thị trấn có quyền khếu nại tiếp lên Chủ tịch UBND huyện Trong trường hợp khiếu nại tiếp, người yêu cầu chứng thực phải gửi đơn kèm theo định giải khiếu nại Chủ tịch UBND cấp xã tài liệu liên quan ( có) đến Chủ tịch UBND cấp huyện Trong thời hạn không 10 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý để giải tiếp đơn khiếu nại, Chủ tịch UBND cấp huyện phải giải thông báo văn cho người khiếu nại Chủ tịch UBND cấp xã giải khiếu nại trước biết Người yêu cầu chứng thực không đồng ý với giải khiếu nại Chủ tịch UBND cấp huyện có quyền khiếu nại tiếp lên Chủ tịch UBND cấp tỉnh Trong trường hợp này, người khiếu nại phải gửi đơn kèm theo định giải Chủ tịch UBND cấp huyện có tài liệu liên quan ( có) đến Chủ tịch UBND cấp tỉnh Trong thời hạn không 20 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý để giải tiếp đơn khiếu nại, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải giải thông báo văn cho người khiếu nại Chủ tịch UBND cấp huyện giải khiếu nại trước biết Quyết định giải khiếu nại Chủ tịch UBND cấp tỉnh định cuối Chương 2: Thực trạng hoạt động chứng thực UBND xã Xuân Mãn huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn 2.1 Thực trạng công tác chứng thực UBND xã Xuân Mãn 22 Trong năm qua, hoạt động chứng thực thể vai trò quan trọng đời sống kinh tế xã hội đất nước, góp phần thúc đẩy kinh tế, đảm bảo an toàn pháp lý cho giao dịch dân sự, kinh tế tổ chức cá nhân nước Luật Cơng chứng năm 2014 có số điểm tách chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chứng thực khỏi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn công chứng Giao việc chứng thực, xác nhận chữ ký cho UBND cấp xã thực theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP Nghị định 23/2015/NĐ-CP đời thể tinh thần cải cách hành cách mạnh mẽ đáp ứng mong mỏi nhân dân vấn đề Nghị định đưa UBND cấp xã, nhiên nơi có cách thực khác cách làm khác 2.1.1 Thực trạng cấp từ sổ gốc UBND xã Xuân Mãn quan lưu trữ sổ hộ tịch, thực việc cấp giấy tờ hộ tịch Vì Sổ hộ tịch lưu trữ hai cấp UBND huyện Lộc Bình cấp xã Khi tiếp nhận yêu cầu cấp từ sổ gốc theo quy định pháp luật phải thực thời hạn cấp ngày tiếp nhận yêu cầu Trên thực tế UBND xã Xuân Mãn việc cấp từ sổ gốc thực theo quy định pháp luật Cán pháp đảm bảo nhiệm vụ Tuy nhiên bên cạnh mặt đạt đơi lúc vướng mắc bên thực tế có Chủ tịch Phó Chủ tịch UBND xã bận họp khơng có mặt trụ sở làm việc để ký giấy tờ hộ tịch pháp xã thực tiếp nhận nên yêu cầu người dân mà phải hẹn sang hơm sau giải Bên cạnh đội ngũ cán pháp xã có 01 người Đối với yêu cầu gửi qua đường bưu điện chậm ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận yêu cầu quan, tổ chức tiếp nhận sao, phải gửi cho người yêu cầu Trên thực tế hoạt động UBND xã Xn Mãn nên nên có yêu cầu cung cấp thời hạn theo quy định pháp luật 2.1.2 Thực trạng chứng thực từ Theo quy định pháp luật UBND cấp xã chứng thực từ giấy tờ tiếng Việt văn song ngữ Tại UBND xã Xuân Mãn, công tác chứng thực thực cách trung thực, khách quan, xác đáp ứng đủ số lượng theo yêu cầu người yêu cầu chứng thực Tuy nhiên công tác chứng thực từ theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP thiếu hướng dẫn cụ thể nên công tác thực địa phương gặp nhiều khó khăn, lúng túng Hiện lời chứng thực khắc dấu nên việc chứng thực thực nhanh chóng dễ dàng hơn, đảm bảo thời gian hình thức Theo quy định việc tiếp nhận yêu cầu chứng thực từ thời gian làm việc buổi sáng 23 buổi chiều phải thực chứng thực buổi làm việc Nhìn chung tai UBND xã Xuân Mãn thực tốt quy định nhiên số trường hợp để lại sang ngày hôm sau Điều không đảm bảo quy định pháp luật Theo quy định pháp luật cán tiếp dân phải mang thẻ cán vấn đề UBND xã Xuân Mãn chưa thực tốt Cán pháp - Hộ tịch tiếp dân chưa mang thẻ cán bộ, điều chưa đảm bảo quy định pháp luật Đối với vấn đề cấp sai thẩm quyền giả mạo khơng chứng thực UBND xã Xuân Mãn đội ngũ cán pháp thiếu dụng cụ hỗn trợ, đơi không nhận biết văn cấp sai thẩm quyền giả mạo mà văn giấy tờ giả mạo ngày tinh vi khó phát nên dẫn tới việc chứng thực giấy tờ giả mạo Về vấn đề đổ lỗi cho cán pháp Vì ngày giấy tờ giả mạo khó phát hiện, phát mắt thường Thực tế cơng tác chứng thực từ công tác chiếm số lượng yêu cầu nhiều giấy tờ, văn chứng thực đa dạng Trong công tác chứng thực cán pháp thể tinh thần trách nhiệm cao, khách quan, trung thực, xác Bên cạnh cán pháp hộ tịch phải đảm nhiệm tới 15 công việc hộ tịch, Nghị định 23/2015/NĐ-CP đời cán pháp phải đảm nhiệm thêm công tác chứng thực, cơng việc thật q tải cán pháp, chưa nói tầm Tại UBND xã Xuân Mãn, công tác chứng thực đảm bảo thực theo yêu cầu người dân thời gian, trình tự theo pháp luật, điều đáng biểu dương 2.2.3 Thực trạng chứng thực chữ ký Chứng thực chữ ký công tác mà người dân yêu cầu quan pháp chứng thực chữ ký họ với văn bản, giấy tờ mà họ yêu cầu chứng thực Tại UBND xã Xuân Mãn, công tác cán pháp thực việc chứng thực đảm bảo quy định pháp luật Các cá nhân đến yêu cầu chứng thực chữ ký phải xuất trình CMND, giấy tờ tùy thân giấy tờ văn ký vào Người yêu cầu chứng thực phải ký trước mặt người thực chứng thực Trong công tác UBND xã Xuân Mãn cán pháp thực việc chứng thực ghi rõ ngày, tháng, năm chứng thực, địa điểm chứng thực, số giấy tờ tùy thân người yêu cầu chứng thực Về vấn đề chứng thực chữ ký người nước ngồi chưa có trường hợp thực UBND xã Xuân Mãn Tại UBND xã Xuân Mãn thực thời hạn chứng thực cán pháp tiếp nhận yêu cầu chứng thực vào buổi thực chứng thực buổi Đối với số trường hợp cần phải xác minh nhân thân người yêu cầu chứng thực, cán pháp hẹn lại 24 thời gian chứng thực không ba ngày làm việc Trong trường hợp người yêu cầu chứng thực chữ ký lý khơng thể ký tên thực chứng thực điểm Riêng trường hợp người chứng thực chữ ký già yếu hay bệnh tật phụ nữ sinh đến trụ UBND xã Xuân Mãn cán pháp đến tận địa người yêu cầu để tiến hành công tác chứng thực chữ ký Như công tác địa bàn thị trấn thực nghiêm túc, khách quan 2.2.4 Kết đạt Trong năm qua, với trình đổi mới, phát triển đất nước, hoạt động chứng thực xã Thanh Xuân có thay đổi Hoạt động chứng thực ngày hình thành hồn thiện, tác động tích cực đối vơi phát triển kinh tế - xã hội Trên sở chấp hành văn pháp luật trung ương ban hành quy định, hướng dẫn công tác chứng thực, UBND xã Xuân Mãn xây dựng bước hoàn thiện thể chế tiếp tục đạo, quản lý nhà nước công tác chứng thực, tổ chức thực Nghị định số 23/2015/NĐ – CP: Nghị định 23/2015/NĐ- CP cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký chứng thực hợp đồng, giao dịch Bên cạnh đó, cơng tác tun truyền, phổ biến pháp luật pháp luật chứng thực, văn pháp luật khác liên quan chứng thực quan tâm Để pháp luật chứng thực tuyên truyền, phổ biến với nhiều hình thức phong phú, đa dạng với nhiều hình thức tuyên truyền theo chiều rộng, lẫn chiều sâu, nội dung cần truyền tải đến với người dân, UBND xã Xuân Mãn đạo phận pháp với vai trò tham mưu trực tiếp nhiệm vụ quản lý nhà nước công tác chứng thực, chủ động triển khai thực cụ thể, kết tuyên truyền Nghị định 23/2015/NĐ-CP, Thông 20/2015/TT-BTP Về tổ chức máy làm công tác quản lý thực chứng thực ngày kiện tồn UBND xã Xn Mãn có 01 cán pháp - Hộ tịch 01 cán Văn phòng – Thống kê trực tiếp thực việc tiếp nhận hồ sơ Bộ phân cửa UBND xã trình lãnh đạo ký chứng thực Mặt khác, hoạt động chứng thực góp phần đáng kể vào đời sống kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm an toàn pháp lý cho hợp đồng, giao dịch tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng thực, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước hoạt động chứng thực địa bàn xã Qua năm thực kết cụ thể sau: Trong năm 2010 có trường hợp chứng thực chuyển nhượng quyền sử dụng đất; trường hợp chứng thực tặng cho quyền sử dụng đất, trường hợp chứng thực di chúc, có 1.523 trường hợp chứng thực từ trường hợp chứng thực chữ ký 25 Trong năm 2011 có trường hợp chứng thực chuyển nhượng quyền sử dụng đất; trường hợp chứng thực tặng cho quyền sử dụng đất; có 1.661 trường hợp chứng thực từ có trường hợp chứng thực chữ ký Năm 2012 có 14 trường hợp chứng thực chuyển nhượng quyền sử dụng đất; trường hợp chứng thuực tặng cho quyền sử dụng đất, 01 trường hợp chứng thực văn thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế, trường hợp chứng thực hợp đồng chấp tài sản, 1.442 trường hợp chứng thực từ trường hợp chứng thực chữ ký Năm 2013 có trường hợp chứng thực chuyển nhượng quyền sử dụng đất; trường hợp chứng thực tặng cho quyền sử dụng đất; có 1.677 trường hợp chứng thực từ có trường hợp chứng thực chữ ký Trong năm 2014 có trường hợp chứng thực chuyển nhượng quyền sử dụng đất; trường hợp chứng thực tặng cho quyền sử dụng đất, trường hợp chứng thực di chúc, có 1.770 trường hợp chứng thực từ 10 trường hợp chứng thực chữ ký Năm 2015 có 11 trường hợp chứng thực chuyển nhượng quyền sử dụng đất; trường hợp chứng thực tặng cho quyền sử dụng đất, trường hợp chứng thực văn thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế, trường hợp chứng thực hợp đồng chấp tài sản, 1.742 trường hợp chứng thực từ 37 trường hợp chứng thực chữ ký Trong năm 2016 có trường hợp chứng thực chuyển nhượng quyền sử dụng đất; trường hợp chứng thực tặng cho quyền sử dụng đất, trường hợp chứng thực di chúc, có 2.270 trường hợp chứng thực từ 19 trường hợp chứng thực chữ ký Năm 2017 có trường hợp chứng thực chuyển nhượng quyền sử dụng đất; trường hợp chứng thực tặng cho quyền sử dụng đất; có 2.677 trường hợp chứng thực từ có 32 trường hợp chứng thực chữ ký Năm 2018 có trường hợp chứng thực chuyển nhượng quyền sử dụng đất; trường hợp chứng thực tặng cho quyền sử dụng đất; có 2.557 trường hợp chứng thực từ có 52 trường hợp chứng thực chữ ký 2.3 Đánh giá chung 2.3.1 Ưu điểm Về cán pháp UBND xã Xn Mãn làm việc nhiệt tình có tinh thần trách nhiệm cao Lãnh đạo UBND xã quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện 26 cho cán pháp hồn thành cơng việc Ở UBND xã Xn Mãn cơng tác tun truyền phổ biến giáo dục pháp luật thực tốt nên người dân nắm bắt nhanh chóng quy định pháp luật - Lãnh đạo UBND xã Xuân Mãn nắm bắt kịp thời tâm nguyện vọng nhân dân - Nghị định 23/2015/NĐ – CP đời thể tinh thần cải cách hành lĩnh vực pháp, đáp ứng nhu cầu cấp thiết nhân dân xã, phường, thị trấn Theo quy định Nghị định người yêu cầu chứng thực đến trụ sở UBND cấp xã toàn quốc để yêu cầu chứng thực sao, chứng thực chữ ký Nghị định mạnh dạn xóa bỏ lệ thuộc hoạt động chứng thực mối quan hệ với hộ Người dân đến quan lưu trữ sổ gốc để yêu cầu cấp lại cho Nghị định đơn giản hóa việc xuất trình giấy tờ, rút ngắn thời gian giải chứng thực Nghị định cho phép người dân yêu cầu quan, tổ chức cấp từ sổ gốc, chứng thực từ đường bưu điện, khơng thiết phải đến quan tổ chức Ngồi phân cấp thẩm quyền tạo điều kiện cho người dân đến liên hệ công tác giao dịch đảm bảo 2.3.2 Hạn chế Theo quy định Luật Cơng chứng 2014 Nghị định 23/2015/NĐ-CP Chính phủ, từ năm 2014 việc cơng chứng sao, chữ ký văn tiếng việt cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung cấp xã) thực Thực Luật Công chứng văn hướng dẫn năm qua, công tác chứng thực cấp Đảng ủy, quyền, ngành hữu quan quan tâm đạo thực nghiêm túc Tuy nhiên hoạt động công chứng, chứng thực xã thời gian qua xuất số sai sót lĩnh vực chứng thực hợp đồng, bên tham gia giao kết hợp đồng chưa ghi đầy đủ thông tin ký tắt vào trang hợp đồng; hồ sơ lưu trữ giấy tờ kèm theo thiếu; việc mở sổ sách theo dõi tùy tiện Về nguyên nhân tồn điểm yếu nêu việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình ký chứng thực hợp đồng giao dịch cán địa thực dẫn đến nhiều hợp đồng chứng thực không ghi vào sổ, không lưu trữ hồ sơ chứng thực theo quy định: lực, trình độ phận cán làm cơng tác cơng chứng, chứng thực hạn chế; cán làm công tác công chứng, chứng thực đơi mối quan hệ cá nhân nể nên dễ dàng bỏ qua thủ tục quy định pháp luật dẫn đến việc làm sai Một số trường hợp có hiểu biết pháp luật chủ quan sức ép từ người có thẩm quyền 27 Những sai sót từ hoạt động gây số hậu đáng kể như: xảy tranh chấp hợp đồng khơng có sở khó giải quyết; số trường hợp xảy mâu thuẫn, tranh chấp khiếu kiện gây mâu thuẫn, gây ổn định địa phương - Lãnh đạo xã có lúc bận họp định kỳ, đột xuất giải cơng việc phát sinh nên có thời gian chưa thực tốt cơng tác giải hành chính, phải hẹn dân chờ đợi lâu - Việc trang bị công cụ hỗ trợ cho phận pháp xã, thị trấn để phát giấy tờ giả mạo chưa thực hiện, thực việc chứng thực mắt thường nghiệp vụ cán pháp, chưa vi tính hóa - Bộ phận pháp UBND xã có 01 công chức pháp – Hộ tịch, công việc chuyên môn nhiều nhu cầu xin việc làm, chứng thực dạng văn người dân tăng cao nên đảm bảo giải trả kết hồ sơ ngày làm việc đơi lúc để người dân chờ đợi lâu Chương 3: Công việc giao kết thực công chứng chứng thực UBND xã Xuân Mãn huyện Lộc Bình Tỉnh Lạng Sơn 3.1 Cơng việc giao đơn vị kiến tập - Trong trình học tập, ngồi ghế giảng đường Đại học Nội Vụ Hà Nội em niềm hạnh phúc to lớn Là sinh viên tỉnh lẻ lên Hà Nội học tập, em cảm thấy thầy cô trường nhiệt huyết yêu nghề, truyền kiến thức cho sinh viên tiết học Nhà trường tổ chức buổi thực tế cho sinh viên học hỏi, áp dụng kiến thức học nghế nhà trường vào đời sống Trong kì học nhà trường tổ chức cho sinh viên kiến tập thời gian từ ngày 10/12/2018 đến ngày 30/12/2018 Trong trình kiến tập UBND xã Xuân Mãn em giao công việc như: Chứng thực từ chính, ngồi cơng việc em phân cơng giúp cán Văn phòng – Thơng kê làm số cơng việc theo dõi, vào sổ, đóng dấu văn đi, đến Giúp cán pháp họp Các bước thực chứng thực từ sau: Người yêu cầu chứng chứng thực đến phòng pháp UBND xã Xuất trình giấy tờ cần thiết liên quan đến việc chứng thực Công chức pháp kiểm tra giấy tờ đối chiếu với 28 Nếu với tiến hành thực việc chúng thực, khơng với từ chối việc chứng thực Cán pháp ghi đầy đủ thông tin người yêu cầu chứng thực vào sổ chứng thực: Số thứ tự, người yêu cầu chứng thực, nội dung chứng thực Tiến hành việc đóng dấu: sao, chứng thực, chức danh Đưa cho người có thẩm quyền ký: Chủ tịch Phó Chủ tịch ký Xuống Văn phòng – Thống kê đóng dấu quan dấu giáp lai, thu lệ phí chứng thực Trả kết cho người yêu cầu chứng thực *) Sổ chứng thực Số Ngày Họ tên Tên Họ tên, Số Lệ Ghi chứng tháng của chức danh phí/phí thực năm người người ký chứng chứng yêu cầu giấy tờ, chữ ký chứng thực thực chứng văn chứng thực thực thực (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 2551 2552 10/12/2 018 11/12/20 18 2553 14/12/2 018 2554 14/12/2 018 2555 14/12/2 018 Mai Thị Lệ Hoàng Anh Tuyết Đường Ngọc Anh Đường Ngọc Anh Đường Ngọc Anh Sổ hộ Sổ hộ Hứa Văn Dũng Hứa Văn Dũng 12/02 Sổ hộ Vi Văn Kiên 06/02 Giấy khai sinh Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời Vi Văn Kiên 01/02 Vi Văn Kiên 01/02 29 24/04 2556 14/12/2 018 Đường Ngọc Anh 2557 14/12/2 018 2558 15/12/2 018 Đường Ngọc Anh Mã Văn Đức Bằng Vi Văn tốt Kiên nghiệp THCS CMND Vi Văn Kiên 01/02 Học bạ THPT 04/01 Hứa Văn Dũng 01/05 3.2 Đánh giá kết cơng việc thực q trình kiến tập 3.2.1 Về mặt ưu điểm Thủ tục diễn nhanh gọn khơng cầu kì, phức tạp Thủ tục thực buổi làm việc đó, khơng bắt người dân phải lại nhiều Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến thực hiệc chứng thực Có tinh thần trách nhiệm cao, ln niềm nở đón tiếp người dân Có tảng kiến thức từ nhà trường nên việc thực thủ tục diễn thuận lợi Đặc biệt nhận giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình anh chị quan, mà thành cơng lớn bước đầu khởi đầu sinh viên 3.2.2 Về mặt hạn chế thiếu sót Do lớp học lý thuyết mà chưa thực hành nên vào làm thật tơi bỡ ngỡ, tính chun nghiệp chưa cao Nhưng sau cán pháp hướng dẫn quen dần với việc chứng thực cách đóng dấu, ghi vào sổ chứng thực Nắm bước thực hiện, tiến hành thủ tục chứng thực từ 3.2.3 Nhận xét cá nhân đơn vị kiến tập UBND xã Xuân Mãn với đội ngũ cán bộ, công chức nhiệt tình cơng việc Giúp đỡ tơi, sinh viên ngồi ghế nhà trường người có lý thuyết mà chưa thực hành Lãnh đạo UBND quan tâm đến tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình kiến tập, khảng thời gian học nhiều điều Cán công chức pháp – Hộ tịch giúp đỡ tơi nhiều, q trình kiến tập, người hướng dẫn công việc thực thủ tục chứng thực Mọi người quan vui vẻ, giúp đỡ cho tơi tơi gặp phải khó khăn Tôi chân thành cảm ơn Đảng ủy, UBND đội ngũ cán công chức bảo hướng dẫn tạo kiện thuận lợi để tơi hồn thành chương trình kiến tập 30 PHẦN III: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến hoạt động chứng thực Qua trình tham khảo hoạt động chứng thực UBND xã Xuân Mãn bên cạnh mặt tích cực, pháp luật chứng thực bộc lộ số điểm chưa phù hợp, đòi hỏi phải sớm khắc phục để nâng cao chất lượng hoạt động chứng thực, góp phần cải cách hành chính, tạo mơi trường quản lý thuận lợi để người dân thực quyền, lợi ích hợp pháp thời kì hội nhập nay, thân xin có số kiến nghị sau: 1.1 Một số quy định thẩm quyền, thủ tục chứng thực việc cụ thể chưa phù hợp: - Về chứng thực sao: Theo quy định Điều Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, Phòng pháp có thẩm quyền chứng thực từ giấy tờ, văn tiếng việt, tiếng nước song ngữ, UBND cấp xã có quyền chứng thực từ giấy tờ, văn tiếng Việt Quy định gây tình trạng tải cáp Phòng pháp nay, nhiều giất tờ, văn cấp dạng song ngữ Để giải vấn đền này, việc phân định lại thẩm quyền chứng thực UBND cấp huyện, cấp xã cách hợp lý cần thiết - Hiện nay, quy định chứng thực số trường hợp chưa rõ ràng, dẫn đến tùy tiện áp dụng, cụ thể như: Đối với việc chứng thực từ hết hiệu lực pháp luật, chứng thực từ “ phó bản” pháp luật chưa có quy định cụ thể có chứng thực từ giấy tờ thuộc trường hợp hay khơng, gây tình trạng khơng thống áp dụng ( có quan tiếp nhận chứng thực từ “bản chính” này, có quan lại từ chối) Bên cạnh đó, quan có thẩm quyền nước ngồi cấp có cần phải hợp pháp hóa lãnh trước chứng thực từ hay khơng, giấy tờ, văn tiếng nước ngồi có cần phải dịch sang tiếng Việt trước thực chứng thực hay khơng, chưa có quy định cụ thể - Đặc biệt tình trạng lạm dụng có chứng thực ngày trở nên phổ biến, gây phiền hà cho người dân, lãng phí cho xã hội Mặc dù Khoản Điều Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định quan, tổ chức tiếp nhận khơng có chứng thực có quyền u cầu đương xuất trình để đối chiếu, song quy định lại không phát huy hiệu thực tế, quan, tổ chức tiếp nhận hồ sơ không tự nguyện áp dụng quy định Do đó, cần có quy định chặt chẽ, cụ thể việc quan, tổ chức tiếp nhận hồ sơ 31 phải tự tổ chức đối chiếu với chính, khơng yêu cầu nộp có chứng thực (trừ trường hợp gửi qua hệ thống bưu chính) để khắc phục tình trạng - Về chứng thực chữ ký: Hiện nay, Điều 25 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP có quy định cụ thể trường hợp khơng chứng thực chữ ký, nên tình trạng lợi dụng chứng thực chữ ký để hợp pháp hóa hợp đồng, giao dịch không diễn phổ biến - Về chứng thực hợp đồng giao dịch: Trên thực tế việc giao cho UBND cấp huyện, cấp xã chứng thực hợp đồng, giao dịch tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhiều cán chứng thực chưa đào tạo chuyên ngành luật, mặt khác cán chứng thực bị phân tán cơng việc quản lý nhà nước, hợp đồng, giao dịch ( đặc biệt hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản) loại việc phức tạp, có giá trị lớn, dễ nảy sinh tranh chấp, đòi hỏi chuyên nghiệp người thực chứng thực Do đó, cần quy định tách bạch trình tự, thủ tục chứng thực giá trị pháp lý văn chứng thực với trình tự thủ tục cơng chứng giá trị pháp lý văn công chứng, để người dân thực quyền tự định đoạt tự chịu trách nhiệm quyền, lợi ích hợp pháp 1.2 Một số giải pháp thực trạng chứng thực UBND xã Xuân Mãn Khi Nghị định số 23/2015/NĐ-CP triển khai thực UBND xã Xuân Mãn công việc cán pháp – Hộ tịch nhận biết văn bản, giấy tờ giả mạo hay cấp sai thẩm quyền Đối với vấn đề cần ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý để việc lưu trữ kiểm tra liệu thực nhanh chóng, an tồn, có khoa học Để nâng cao hiệu cơng tác chứng thực, đáp ứng nhu cầu nhân dân, bảo đảm tính an tồn pháp lý giao dịch tổ chức cá nhân cần thực tốt số giải pháp sau: - Một là: nâng cao vai trò trách nhiệm cấp Đảng ủy, quyền cấp sở đạo tổ chức thực nhiệm vụ công chứng, chứng thực thực tốt Luật Công chứng 2014 Nghị định 23/2015/NĐ-CP Chính phủ - Hai là: cần rà sốt, đánh giá hoạt động đội ngũ cán bộ, công chức pháp để từ có xếp bố trí làm cán cơng tác cơng chứng, chứng thực phù hợp với lực, trình độ, tiêu chuẩn theo hướng dẫn văn cấp - Ba là: đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp lý chứng thực đến đông đảo tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức 32 thiết thực như: Tuyên truyền thông qua hoạt động Câu lạc pháp luật buổi sinh hoạt tổ chức đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ Thực niêm yết công khai trụ sở UBND xã thủ tục từ trình tự công chứng, chứng thực để nhân dân dược biết để tiện theo dõi, giám sát thực theo quy định - Bốn là: tăng cường tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn công tác chứng thực cho cán làm công tác công chứng, chứng thực gắn với làm tốt công tác tra, kiểm tra để phát huy mặt tích cực, việc làm hay để nhân rộng, đồng thời kịp uốn nắn, khắc phục sai phạm Phòng pháp cần tăng cường cơng tác tra, kiểm tra chuyên ngành việc chứng thực UBND cấp xã để kịp chấn chỉnh, uốn nắn sai sót - Năm là: UBND cấp xã thực tốt việc thu lệ phí chứng thực theo quy định hành dành kinh phí hợp lý để tăng cường sở vật chất phục vụ có hiệu cho nhiệm vụ cơng chứng, chứng thực Có chế độ đãi ngộ động viên, khen thưởng kịp thời cán trực tiếp thực công tác chứng thực có thành tích./ 33 C KẾT LUẬN Được đồng ý Ban giám hiệu, Khoa Pháp Luật Hành Chính trường Đại học Nội vụ Hà Nội tơi đăng ký kiến tập UBND xã Xuân Mãn với đề tài: “Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu hoạt động chứng thực từ chính” Qua việc nghiên cứu tìm hiểu đề tài tơi nhận thực vai trò tầm quan trọng công tác công chứng, chứng thực yêu cầu người dân công cải cách hành Nhà nước Hoạt động cơng chứng, chứng thực giải nhiều khó khăn cho người chứng thực người làm công tác chứng thực Tuy gần tháng kiến tập không nhiều khoảng thời gian vô quý giá Tôi cọ sát với thực tế, vận dụng kiến thức học vào thực tiễn công việc Bên cạnh tơi quan sát cách làm việc anh chị ban pháp xã rút học kinh nghiệm cho thân Để trường vững tin với kiến thức học trải nhiệm thực tế từ khóa kiến tập để phục vụ cho cơng việc sau Trong thời gian kiến tập, nhận giúp đỡ tận tình đầy đủ trách nhiệm Thầy, cô giáo Khoa thầy, cô giáo trường Đại học Nội vụ Hà Nội anh, chị, cô, công tác UBND xã Xuân Mãn, cho bày tỏ lòng biết ơn thầy giáo, anh, chị, cơ, tận tình hướng dẫn hỗ trợ cho thân thời gian qua Do lực thân hạn chế nên báo cáo kiến tập chắn nhiều thiếu sót Rất mong nhận góp ý tận tình Q Thầy Cơ giáo Sinh viên kiến tập Lý Thị Chiều DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 34 Luật Công chứng năm 2014 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP: Nghị định 23/2015/NĐ- CP cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký chứng thực hợp đồng, giao dịch Luật tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015 Thông 20/2015/TT-BTP Luật Dân năm 2015 Luật Đất đai năm 2013 Các báo cáo từ năm 2010 đến năm 2018 UBND xã Xuân Mãn 35 ... 1.3.1.3 Thủ tục chứng thực từ 1.3.1.4 Địa điển chứng thực từ 1.3.1.5 Trường hợp khơng chứng thực từ 1.3.1.6 Thời hạn chứng thực từ 1.3.2 Thủ tục chứng thực chữ ký 1.3.2.1 Thủ tục chứng thực chữ ký... cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký chứng thực hợp đồng, giao dịch 1.3.1.1 Quyền, nghĩa vụ người yêu cầu chứng thực từ - Người yêu cầu chứng thực có quyền yêu cầu chứng thực. .. sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký chứng thực hợp đồng, giao dịch SCT/BS: Sổ chứng thực/ CMDN: Chứng minh nhân dân cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký NĐ 79/2007/NĐ-CP:
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo kiến tập chứng thực bản sao từ bản chính, báo cáo kiến tập chứng thực bản sao từ bản chính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn