Walmart siêu thị bán lẻ lớn nhất thế giới

161 34 0
  • Loading ...
1/161 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:24

Têåp sấch nây lâ mưåt phêìn bưå sấch ÀẨO KINH DOANH VIÏÅT NAM V THÏË GIÚÁI Vâ bưå sấch nây lâ kïët quẫ ca dûå ấn nghiïn cûáu mang tïn Ài tòm Àẩo Kinh doanh ca Viïåt Nam vâ Thïë giúái cấc chun gia ca PACE cng mưåt sưë tấc giẫ phưëi húåp thûåc hiïån PACE giûä bẫn quìn Copyright©2007 by PACE Bưå sấch àậ àûúåc àùng k bẫn quìn, mổi thưng tin xin vui lông gûãi vïì: PACE Tôa nhâ PACE 341 Nguỵn Trậi, Qån TP Hưì Chđ Minh, Viïåt Nam Email: BOOK@pace.edu.vn In lêìn thûá nhêët tẩi TP.HCM, Nhâ xët bẫn Trễ êën hânh Tấc giẫ têåp sấch: Nguỵn Phẩm Àùng Khoa (mưåt phêìn ca dûå ấn) vâ cấc chun gia ca PACE Giấm àưëc àiïìu phưëi dûå ấn: Trêìn V Ngun Nhốm biïn têåp vâ àiïìu phưëi dûå ấn: Trêìn V Ngun Nguỵn Dûúng Hiïëu Nguỵn Hưìng Dung Nguỵn Thõ Hâ SAM WALTON & WAL-MART ÀẨO KINH DOANH VIÏÅT NAM V THÏË GIÚÁI Sam Walton & WAL-MART GIÂU NHÊËT NHÚ BẤN HÂNG RỄ NHÊËT Nguỵn Phẩm Àùng Khoa vâ cấc chun gia ca PACE Chòu trách nhiệm xuất bản: Ts Quách Thu Nguyệt Biên tập: Thành Nam Bìa: Hữu Bắc Sửa in: Phạm Nguyễn Kỹ thuật vi tính: Mai Khanh + Thanh Hà NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 161B Lý Chính Thắng - Quận - Thành phố Hồ Chí Minh ĐT: 9316289 - 9316211 - 8465595 - 8465596 - 9350973 Fax: 84.8.8437450 - E-mail: nxbtre@ hcm.vnn.vn Website: http://www.nxbtre.com.vn CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN TRẺ TẠI HÀ NỘI 20 ngõ 91, Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa - Hà Nội ĐT & Fax: (04) 7734544 E-mail: vanphongnxbtre@ hn.vnn.vn GIÂU NHÊËT NHÚ BẤN HÂNG RỄ NHÊËT Nhốm chun gia, nhốm àiïìu phưëi, nhốm tấc giẫ vâ nhốm biïn têåp ca dûå ấn nghiïn cûáu Ài tòm Àẩo Kinh doanh Viïåt Nam vâ Thïë giúái xin chên thânh cẫm ún cấc cưng ty, cú quan, àún võ vâ cấc cấ nhên àậ nhiïåt tònh hưỵ trúå thưng tin, tû liïåu viïåc triïín khai dûå ấn nghiïn cûáu vâ thûåc hiïån têåp sấch nây SAM WALTON & WAL-MART Mc lc Cng bẩn àổc KIÏËM TIÏÌN HAY PHNG SÛÅ XẬ HƯÅI? Lúâi nối àêìu 13 Phêìn I CÛÃA HÂNG TẨP HỐA CA THÏË GIÚÁI 19 Chûúng SAM WALTON - CÖNG DÊN TUÅT DIÏÅU CA THÏË GIÚÁI 39 Chûúng “BẤN HÂNG TƯËT NHÊËT VÚÁI MÛÁC GIẤ THÊËP NHÊËT CỐ THÏÍ!” Vùn hốa kinh doanh àang àûúåc viïët lẩi! 45 55 Chûúng TRIÏËT L “MƯÅT ÀƯLA” Phêìn II TƯI L NGÛÚÂI BẤN HÂNG CHO BẨN - VÊÅY THƯI! Chûúng 73 HẬY NGHƠ NHÛ NGÛÚÂI TIÏU DNG Chûúng 83 VÛÚÅT THAÁC Chûúng 97 THAÁCH ÀÊËU Chûúng 111 CÊU LẨC BƯÅ SAM GIÂU NHÊËT NHÚ BẤN HÂNG RỄ NHÊËT Phêìn III PH LC “NÛÚÁC M TÛÅ HÂO VÏÌ ƯNG” 124 GIA ÀỊNH WALTON 132 CHNG TƯI LÂM VỊ MỔI NGÛÚÂI 136 SAM WALTON: HẬY LÂM THEO TƯI! 142 VIÏÅT NAM: CON SOÁI ÀANG ÀÏËN! 146 SAM WALTON 158 SAM WALTON & WAL-MART Cng bẩn àổc KIÏËM TIÏÌN HAY PHNG SÛÅ XẬ HƯÅI? Bưå sấch mâ bẩn àổc àang cêìm trïn tay lâ kïët quẫ ca dûå ấn nghiïn cûáu mang tïn Ài tòm Àẩo Kinh doanh ca Viïåt Nam vâ Thïë giúái Tưí húåp Giấo dc PACE thûåc hiïån sët 14 thấng vûâa qua Chng tưi àùåt tïn cho bưå sấch nây lâ Àẩo Kinh doanh Viïåt Nam vâ Thïë giúái vúái mong mën àûúåc chia sễ cng bẩn àổc, àùåc biïåt lâ bẩn àổc doanh nhên vâ bẩn àổc quan têm àïën kinh doanh, nhûäng kiïën giẫi vïì hâng loẩt cấc cêu hỗi nhû: “Kinh doanh lâ gò?”, “Doanh nhên lâ ai?”, “Àêu lâ ‘àẩo’ ca nghïì kinh doanh?” vâ “Tẩi kinh doanh lâ mưåt nghïì cao qu vâ xûáng àấng àûúåc xậ hưåi tưn vinh?” Àưåi ng chun gia ca PACE cng cấc cưång sûå àậ nghiïn cûáu cåc àúâi vâ sûå nghiïåp ca 25 doanh nhên huìn thoẩi, àïën tûâ 25 têåp àoân kinh doanh dêỵn àêìu nhûäng baóng xùởp haồng doanh nghiùồp trùn toaõn thùở giỳỏi, nhựỗm tòm kiïëm “cấi àẩo”, cấi triïët l cưët lội kinh doanh ca hổ Mc àđch lâ àïí l giẫi xem vò hổ lâ nhûäng ngûúâi kiïëm tiïìn nhanh nhêët, kiïëm tiïìn nhiïìu nhêët vâ kiïëm tiïìn bïìn vûäng nhêët thïë giúái, àưìng thúâi hổ lẩi àûúåc xậ hưåi àùåc biïåt kđnh trổng? Phên tđch tûâng chùång àûúâng, tûâng mưëc sûå nghiïåp, tûâng bûúác thùng trêìm ca nhûäng huìn thoẩi doanh nhên nây, chng tưi àậ àc kïët àûúåc nhûäng nết chung GIÂU NHÊËT NHÚ BẤN HÂNG RỄ NHÊËT nhêët, nối chđnh xấc hún, lâ nhûäng ëu tưë khiïën hổ trúã nïn vơ àẩi, trúã thânh nhûäng doanh nhên huìn thoẩi Àố lâ sûå khao khất, lâ niïìm àam mï mưåt cấch mậnh liïåt àïí sấng tẩo, àïí àem àïën thêåt nhiïìu giấ trõ múái cho cåc sưëng vâ cho xậ hưåi Hổ àậ thûåc hiïån àûúåc iùỡu oỏ bựỗng viùồc cửởng hiùởn caó cuửồc ỳõi mũnh lêỵn viïåc truìn àẩt, dêỵn àûúâng cho hêåu thïë Trong lúâi àêìu nây ca bưå sấch, chng tưi cng mën kïí lẩi vúái qu võ mưåt vâi cêu chuån vâ mưåt vâi so sấnh mâ PACE ln tûå hâo tòm thêëy nố hânh trònh Khất vổng Doanh trđ ca mònh sët nhûäng nùm vûâa qua: Bâ ch mưåt tiïåm tẩp hốa sët ngây khưng vui vò bn bấn ïë êím Nhûng sau nhûäng ngây thấng nhòn vâo “mùỉt” khấch hâng, bâ chúåt nghơ: “Sao tưi khưng lâ ngûúâi giẫi quët vêën àïì nhu ëu phêím cho cẫ xốm?” Vâ mổi chuån thay àưíi Tûâ àố, nhiïìu gia àònh chûa khấ giẫ khu phưë cố thïí mua mưåt, hai gối mò tưm (mâ khưng cêìn phẫi mua cẫ thng mò), mưåt tếp bưåt ngổt (mâ khưng cêìn phẫi mua cẫ gối bưåt ngổt) Bâ cố thïí múã cûãa lc múâ sấng hay nûãa àïm, chùèng côn núi nâo bấn hâng nûäa àïí àấp ûáng nhu cêìu “hïët chanh àưåt xët” hóåc “nhâ khưng côn nûúác mùỉm” Hay hún nûäa, mổi ngûúâi chó “xểt” mưåt hai bûúác chên lâ cố nhûäng vêåt phêím cêìn thiïët nhêët cho gia àònh Lẩi thïm chuån giấ cẫ ca bâ so vúái chúå vaâ siïu thõ cuäng chùèng chïnh lïåch lâ bao Ai cng àoấn kïët quẫ: cûãa tiïåm sët ngây ngûúâi kễ vâo, bâ thò bấn hâng ln tay vâ cûúâi nối ln miïång Khưng chó tiïìn lậi thu àûúåc tùng cao, mâ bâ côn cố “lúåi nhån” lúán nhêët lâ sûå qu mïën ca mổi ngûúâi dânh cho mưåt ngûúâi biïët kinh doanh nhû bâ SAM WALTON & WAL-MART Cêu chuån thûá hai vïì mưåt cú súã sẫn xët t sùỉt Ngûúâi ta thûúâng mua t ca cú súã nây vïì àïí àûång hưì sú Mưåt cú súã bế xđu rêët àưỵi bònh thûúâng thò liïåu cố mang ngûúâi “sûá mïånh xậ hưåi”? Trong mưåt thúâi gian dâi, cú súã hoẩt àưång cêìm chûâng, cho àïën mưåt ngây ưng ch ca nố thay àưíi cấch nghơ: tưi khưng “bấn t sùỉt” nûäa, mâ sệ “bấn giẫi phấp lûu trûä hưì sú vùn phông” Tûâ àố, ưng vâ àưìng sûå tiïën hânh nghiïn cûáu àïí tẩo nhûäng cấi t cho cố thïí chưëng àûúåc mưëi, mổt, chưëng thêëm, ngùn t nây thò cố khốa kiïn cưë àïí àûång hưì sú quan trổng, ngùn t khấc thò khưng cêìn khốa àïí dïỵ kếo kếo vâo Ưng cng chõu khố ài àïën cấc vùn phông àïí nghiïn cûáu mâu sún, thay àưíi kđch cúä, kiïíu dấng Thïë lâ sẫn phêím ca ưng côn thïm tđnh nùng lâm àểp cho cẫ vùn phông ca cấc cưng ty Chó sau mưåt thúâi gian ngùỉn, cú súã ca ưng àậ lưåt xấc vâ phất triïín rêët nhanh Nhû vêåy, doanh nghiïåp lúán hay nhoã tuây thåc vâo vêën àïì xậ hưåi mâ hổ giẫi quët àûúåc Bâ ch tẩp hốa ca khu phưë nổ cng Sam Walton (ưng ch têåp àoân bấn lễ lúán nhêët thïë giúái Wal-Mart) àïìu giẫi quët vêën àïì mua sùỉm ca xậ hưåi thưng qua viïåc múã cûãa hâng bấn lễ Hổ chó khấc vïì phẩm vi: xậ hưåi ca bâ ch tiïåm tẩp hốa lâ mưåt khu phưë, côn xậ hưåi ca Sam mang têìm cúä thïë giúái Àiïìu xậ hưåi quan têm khưng phẫi lâ doanh nghiïåp àố kiïëm àûúåc bao nhiïu mâ lâ hổ àậ mang lẩi gò cho cưång àưìng Chùèng hẩn, tó ph Nhêåt, Toyoda (“cha àễ” ca Toyota), vúái tinh thêìn aái quöëc àûúåc ngûúâi Nhêåt xem nhû anh huâng dên tưåc thò tó ph Nga, Khodorkovsky (ưng ch ca Yukos), ưng ta lâ mùỉt dên Nga thò chó ngûúâi Nga múái thêëu rộ Sûå khấc nây cố lệ cấch thûác kiïëm tiïìn ca hổ GIÂU NHÊËT NHÚ BẤN HÂNG RỄ NHÊËT Nghïì kinh doanh, xûa vêỵn thûúâng bõ hiïíu chó nhû lâ nghïì “kiïëm tiïìn” Nhûng thûåc chêët, khưng hïì cố nghïì kiïëm tiïìn, búãi nghïì nâo thò cng kiïëm tiïìn cẫ Chùèng hẩn, luờồt sỷ kiùởm tiùỡn bựỗng viùồc haõnh nghùỡ luờồt, baỏc sụ kiùởm tiùỡn bựỗng caỏch chỷọa bùồnh cỷỏu ngỷỳõi Vâ doanh nhên, ngûúâi hânh nghïì kinh doanh, cng kiïëm tiùỡn bựỗng caỏch laọnh aồo mửồt doanh nghiùồp vaõ thửng qua doanh nghiïåp àố àïí giẫi quët vêën àïì hay àấp ûáng nhu cêìu nâo àố ca xậ hưåi Nhûng àiïìu khấc biïåt ca nghïì kinh doanh lâ quấ trònh hânh nghïì ca mònh doanh nhên khưng hânh àưång mưåt cấch àún lễ mâ biïët kiïën tẩo cấc chỵi giấ trõ C thïí hún, hổ nùỉm lêëy mưåt doanh nghiïåp vâ têåp húåp bïn mònh nhiïìu thânh viïn ùớ cuõng cửồng hỷỳóng laồi nhựỗm hũnh thaõnh mửồt sỷỏc mẩnh tưíng lûåc, tûâ àố tẩo nhiïìu giấ trõ hún cho xậ hưåi Àố cng chđnh lâ l mâ nghïì kinh doanh thûúâng kiïëm àûúåc nhiïìu tiïìn hún so vúái nhûäng nghïì khấc vâ vêỵn àûúåc cưång àưìng xậ hưåi ng hưå Nghiïn cûáu 25 huìn thoẩi doanh nhên thïë giúái cho thêëy, d cố quấ nhiïìu sûå khấc biïåt nhûng hổ àïìu cố chung mưåt tû tûúãng ch àẩo: “Kinh doanh lâ phng sûå xậ hưåi” Hay nối mưåt cấch àêìy hún, “Kinh doanh lâ kiïëm tiùỡn bựỗng caỏch phuồng sỷồ xaọ hửồi, bựỗng caỏch duõng sẫn phêím hay dõch v nhû lâ phûúng tiïån àïí giẫi quët nhûäng vêën àïì ca xậ hưåi vâ lâm cho cåc sưëng trúã nïn tưët àểp hún” Cấi “àẩo” kinh doanh nây àậ àûúåc hổ quấn triïåt tûâ bíi àêìu khúãi nghiïåp àêìy gian khố cho túái lc thânh cưng Vâ sûå thêåt nây cng chđnh lâ l gip hổ kiïëm tiïìn nhanh nhêët, nhiïìu nhêët, bïìn nhêët, côn bẫn thên hổ thò àûúåc xậ hưåi tưn vinh, nïí trổng, vâ rưìi 10 SAM WALTON & WAL-MART hổ ài vâo lõch sûã kinh doanh thïë giúái nhû nhûäng huìn thoẩi, doanh nghiïåp ca hổ cng vơ àẩi vâ trûúâng tưìn Nhû vêåy, vúái mưåt têm thïë ln hûúáng vïì cưång àưìng, ln khất khao lâm cho xậ hưåi quanh mònh (cố thïí nhỗ gổn mưåt ngưi laõng hoựồc rửồng lỳỏn bựỗng caó mửồt hùồ mựồt trỳõi) tưët àểp hún, chđnh hổ, nhûäng doanh nhên (d lúán hay nhỗ, d “Têy” hay “Ta”, d “cưí” hay “kim”) ln àûúåc xậ hưåi tưn vinh khưng phẫi vò sưë ca cẫi khưíng lưì hổ kiïëm àûúåc, mâ vò nhûäng àống gốp vư giấ ca hổ vâo sûå àưíi thay cuãa thïë giúái naây Song song vúái nhûäng doanh nhên lêỵy lûâng ca thïë giúái, àiïìu khấc biïåt úã bưå sấch nây lâ chng tưi àậ khúãi sûå hânh trònh tòm kiïëm nhûäng “huìn thoẩi doanh nhên Viïåt Nam” àïí, nhû mưåt cưë gùỉng, “àõnh võ” xem ưng cha ta ngây xûa àậ khúãi sûå kinh doanh nhû thïë nâo Vâ thêåt bêët ngúâ, lõch sûã Viïåt Nam àậ tûâng cố nhûäng Lûúng Vùn Can, Bẩch Thấi Bûúãi, Nguỵn Sún Hâ, Trõnh Vùn Bư vúái nhûäng tû tûúãng kinh doanh cố thïí gêy ngẩc nhiïn cho àïën têån bêy giúâ Nhòn “Têy” sệ thêëy “Àưng”, soi “cưí” mâ ngêỵm túái “kim”, àố lâ àiïìu mâ chng tưi, nhûäng ngûúâi thûåc hiïån bưå sấch, mong mën àûúåc chia sễ Bưå sấch nây cng lâ mưåt cêu chuån, mưåt phấc thẫo cho bûác tranh toân cẫnh sinh àưång vâ àêìy mâu sùỉc vïì doanh nhên thïë giúái - nhûäng doanh nhên lâm thay àưíi thïë giúái, vâ vïì mưåt thïë hïå doanh nhên tiïìn bưëi ca Viïåt Nam cấch àêy gêìn mưåt trùm nùm lõch sûã - mưåt thïë hïå doanh nhên mâ àïën ngây chng ta vêỵn cố thïí tûå hâo Tûâ àố, nhûäng nưỵ lûåc nây sệ gốp phêìn hònh thânh vùn hốa doanh nhên Viïåt, mưåt bưå phêån quan trổng vùn hốa Viïåt Nam GIÂU NHÊËT NHÚ BẤN HÂNG RỄ NHÊËT 11 Nam khùèng àõnh, vâi nùm túái Metro sệ trúã thânh nhâ cung cêëp ch lûåc hâng thûåc phêím vâ phi thûåc phêím cho cấc khấch hâng tẩi Viïåt Nam Cố thïí tûâ àïën nùm 2008, hïå thưëng Big C sệ tiïëp tc múã rưång mẩng lûúái ca mònh thïm àẩi siïu thõ múái Cuâng vúái sûå lúán maånh cuãa hai têåp àoân trïn, cëi thấng 6.2005, trung têm mua sùỉm Parkson àêìu tiïn tẩi Viïåt Nam àậ khai trûúng Dûå kiïën, hai nùm àêìu, Parkson sệ múã ba trung têm mua sùỉm tẩi TPHCM vâ Hâ Nưåi múã àêìu cho mưåt chỵi cấc siïu thõ khấc àûúåc xêy dûång tẩi cấc tónh, thânh cẫ nûúác vúái tưíng sưë vưën àêìu tû lïn àïën 70 triïåu àưla Nhû vêåy, sau gêìn nùm thêm nhêåp vâo thõ trûúâng Viïåt Nam, àậ cố ba têåp àoân hoẩt àưång lơnh vûåc siïu thõ laâ Bourbon Group, Metro Cash&Carry vaâ Parkson Sau Parkson, cấi tïn àûúåc nhùỉc àïën nhiïìu nhêët hiïån lâ Dairy Farm (Hưìng Kưng) Theo Bưå Thûúng mẩi, cấc têåp àoân phên phưëi hâng àêìu thïë giúái nhû Wal-Mart (M), Carrefour (Phấp), Tesco (Anh) vâ Giant South Asia Investment Pte (Singapore) àậ àûa Viïåt Nam vâo kïë hoẩch múã rưång cấc thõ trûúâng trổng àiïím thúâi gian túái Bïn cẩnh àố, chỵi siïu thõ lúán thûá nhò tẩi Hân Qëc - cng àang xem xết viïåc thêm nhêåp thõ trûúâng Viïåt Nam nùm túái Theo àaánh giấ ca mưåt cưng ty nghiïn cûáu thõ trûúâng, thõ trûúâng bấn lễ sệ chõu chi phưëi búãi cấc kïnh phên phưëi hiïån àẩi theo chiïìu hûúáng ngây GIÂU NHÊËT NHÚ BẤN HÂNG RỄ NHÊËT 149 câng múã rưång hún Chùèng hẩn nghiïn cûáu kïnh phên phưëi hiïån àẩi (siïu thõ, cấc chỵi cûãa hâng tiïån dng ) úã hai thânh phưë lúán lâ Hâ Nưåi vâ TP HCM cho thêëy kïnh phên phưëi nây àậ tùng tûâ 18% nùm 2004 lïn 23% nùm 2005 so vúái kïnh phên phưëi truìn thưëng (chúå, cûãa hâng thûåc phêím, ngûúâi bấn dẩo ) àang giẫm tûâ 82% xëng côn 77% Xu hûúáng nây cng thïí hiïån rộ sưë lûúång cấc cûãa hâng úã TP HCM vâ Hâ Nưåi úã kïnh phên phưëi truìn thưëng àang giẫm tûâ 45.346 cûãa hâng xëng côn 44.638 cûãa hâng Cấc chun gia dûå bấo rựỗng, xu hỷỳỏng naõy seọ coõn tiùởp tuồc tựng maồnh nhiïìu nùm túái câng cố nhiïìu têåp àoân bấn lễ àïën Viïåt Nam Thêåt thấch thûác khưng xët hiïån trûåc diïån vâ dïỵ thêëy nhû thïë Theo sưë liïåu ca Bưå Thûúng mẩi, hâng hốa àïën tay ngûúâi tiïu dng ch ëu vêỵn qua hïå thưëng chúå (khoẫng 40%) vâ qua hïå thưëng cấc cûãa hâng bấn lễ àưåc lêåp (khoẫng 44%) Hâng bấn qua hïå thưëng phên phưëi hiïån àẩi nhû siïu thõ, cûãa hâng tiïån lúåi chó múái chiïëm khoẫng 10%; côn lẩi 6% lâ nhâ sẫn xët trûåc tiïëp bấn thùèng Nhû thïë cấc têåp àoân bấn lễ, nïëu cố vâo Viïåt Nam, thò trûúác mùỉt sệ cẩnh tranh úã phên khc 10% nối trïn Dêìn dâ, nhúâ tđnh chun nghiïåp, hổ sệ àem lẩi cho ngûúâi tiïu dng sûå tiïån lúåi, thoẫi mấi vâ hâi lông nïn t lïå 10% nây sệ tùng lïn nhanh chống T lïå nây câng tùng thò t lïå 44% cấc cûãa hâng àưåc lêåp sệ giẫm, gêy khố 150 SAM WALTON & WAL-MART khùn cho cấc hưå kinh doanh gia àònh, nhêët lâ úã nhûäng khu vûåc mổc lïn cấc siïu thõ hay cûãa hâng tiïån lúåi Nhû vêåy, nhûäng nùm sùỉp túái sệ cố sûå chuín dõch, chêåm chûá khưng thïí nhanh, hònh thûác kinh doanh bấn lễ Nhiïìu cûãa hâng àưåc lêåp sệ àống cûãa, nhiïìu cûãa hâng khấc sệ trúã thânh vïå tinh cho mưåt chỵi cûãa hâng tiïån lúåi nâo àố Theo dûå bấo ca Bưå Thûúng mẩi, àïën nùm 2010, kïnh phên phưëi hiïån àẩi sệ chiïëm tyó lùồ 30-40%, bựỗng vỳỏi Trung Quửởc hiùồn vaõ ùởn nựm 2020, chiùởm khoaóng 60%, bựỗng vỳỏi Thaỏi Lan hiïån Trong tònh hònh nhû vêåy, cấc doanh nghiïåp bấn lễ tẩi Viïåt Nam vêỵn côn nhûäng hẩn chïë vâ àiïím ëu nhêët àõnh: Š Tâi chđnh: Àêy lâ ëu tưë khưng cêìn bân cậi nhiïìu Š Hêåu cêìn: Kinh doanh siïu thõ hiïån àẩi àôi hỗi mưåt hïå thưëng hêåu cêìn chun nghiïåp Tưíng giấm àưëc ca Metro Cash&Carry cho biïët, Metro àậ chi gêìn 20-25 triïåu euro trang bõ hïå thưëng cung ûáng hâng (kho lẩnh, xe chun dng, thiïët bõ kiïím tra, bẫo quẫn hâng hốa ) theo chín ca Metro toân cêìu vâ chi gêìn 800.000 euro cho cưng tấc hën luån Trong àố, úã cấc siïu thõ ca Viïåt Nam, cấc giấm àưëc siïu thõ vêỵn côn tranh cậi vúái vïì viïåc trung têm phên phưëi hóåc nhâ cung cêëp khưng giao hâng bấn dõp lïỵ, Tïët mâ GIÂU NHÊËT NHÚ BẤN HÂNG RỄ NHÊËT 151 chûa cố biïån phấp nâo àïí khùỉc phc tònh trẩng nây Viïåc àiïìu phưëi cấc xe giao hâng àng loẩi, àng núi, àng thúâi àiïím vêỵn côn àûúåc àiïìu hânh, quẫn l khấ àún giẫn Àiïìu nây khưng chó ẫnh hûúãng àïën hoẩt àưång kinh doanh mâ côn lâm gia tùng chi phđ lao àưång Š cng nhû quẫn l Tđnh chun nghiïåp: Kinh doanh bấn lễ hiïån àẩi àôi hỗi nhâ quẫn l cố nhûäng cưng c hưỵ trúå àïí àûa cấc quyïët àõnh Àöëi vúái möåt hïå thöëng siïu thõ, böå phêån mua hâng àống vai trô khấ quan trổng Chun viïn mua hâng chun nghiïåp cố thïí àiïìu àònh vúái nhâ cung cêëp trïn têët cẫ mổi phûúng diïån tûâ giấ cẫ, sưë lûúång, thúâi gian giao nhêån hâng, cấc chûúng trònh tiïëp thõ, khuën mậi, quy cấch bao bò, àống gối Thêåm chđ hổ cố thïí tû vêën lẩi cho nhâ cung cêëp nïn sẫn xët hâng nhû thïë nâo, tiïëp thõ, quẫng bấ Tuy nhiïn, úã khêu nây, dûúâng nhû cấc chun viïn mua hâng ca cấc nhâ bấn lễ nûúác ngoâi tỗ lêën lûúát Trûúác sûác têën cưng ca cấc têåp àoân nûúác ngoâi, nhûäng nhâ kinh doanh nûúác tỗ lo lùỉng vïì mưåt cåc chiïën khưng cên sûác vâ àậ àïën hưìi quët liïåt, gêy cêën Vò thïë, cấc doanh nghiïåp nûúác cuäng àang lïn kïë hoaåch cho riïng mònh Chđnh vò thïë, tûâ hai nùm nay, Saigon Co-op vúái hïå thưëng bấn lễ thûúng hiïåu Co-op Mart àậ nhùỉm àïën chiïën lûúåc múã rưång mẩng phên phưëi vïì cấc tónh vâ tùng 152 SAM WALTON & WAL-MART cûúâng liïn kïët vúái cấc nhâ phên phưëi khấc nûúác nhû Satra, Vissan, Unilever Hâng loẩt cấc siïu thõ múái cuãa Saigon Co-op àang àêìu tû xêy dûång úã cấc tónh Trung, Nam, Têy Ngun dûå kiïën cëi nùm sệ ài vâo hoẩt àưång Ưng Nguỵn Ngổc Hôa - Tưíng Giấm àưëc Saigon Co-op cho biïët, tẩi thânh phưë Phan Thiïët, Saigon Co-op àang xêy dûång siïu thõ Co-op Mart vúái tưíng vưën àêìu tû gêìn 50 tó àưìng Siïu thõ àûúåc xêy dûång trïn diïån tđch 11.000m2, gưìm mưåt têìng trïåt, hai têìng lêìu vâ mưåt têìng hêìm Siïu thõ sệ àûúåc thiïët kïë gưìm mưåt siïu thõ tûå chổn vúái àêìy cấc mùåt hâng tûâ thûåc phêím, bấch hốa, àưì dng gia àònh, may mùåc cho àïën àưì chúi trễ em Bïn cẩnh àố, siïu thõ côn cố cm rẩp chiïëu bống cao cêëp, khu vui chúi giẫi trđ dânh cho ngûúâi lúán vâ trễ em, nhâ sấch, cấc khu dõch v chun doanh phc v nhu cêìu khấch hâng Dûå kiïën, siïu thõ Co-op Mart Phan Thiïët sệ hoân thânh vâ ài vâo hoẩt àưång dõp Tïët ngun àấn Àinh Húåi Nïëu nhû nùm 1996, cẫ nûúác chó cố mưỵi mưåt siïu thõ Citimart thò àïën nay, cẫ nûúác cố khoẫng 160 siïu thõ vâ 32 trung têm thûúng mẩi Trong àố, Co-op Mart “àûáng àêìu danh sấch” vúái 15 siïu thõ khùỉp cấc tónh thânh Hiïån tẩi, Co-op Mart àang cng cưë võ trđ ca nhâ phên phưëi sưë taồi Viùồt Nam bựỗng chiùởn lỷỳồc phaỏt triùớn caó vïì chiïìu sêu vâ chiïìu rưång Dûå kiïën, vâo nùm 2010, Co-op Mart sệ cố 40 siïu thõ cẫ nûúác, àưìng thúâi liïn kïët vúái cấc cú GIÂU NHÊËT NHÚ BẤN HÂNG RỄ NHÊËT 153 súã sẫn xët, kho trûä lẩnh thânh mưåt hïå thưëng liïn hoân tûâ khai thấc, vêån chuín, chïë biïën àïën bấn lễ àïí gia tùng giấ trõ sẫn phêím Nhiïìu ngûúâi am hiïíu àậ nhờồn xeỏt rựỗng nhỷọng nhaõ ờỡu tỷ khửn ngoan vỳỏi tiïìm lûåc tâi chđnh dưìi dâo khưng bao giúâ nhòn thõ trûúâng ngùỉn hẩn mâ hổ tđnh àïën “hấi quẫ” úã nhûäng nùm sau Cåc àưí bưå ca nhûäng nhâ bấn lễ nûúác ngoâi vâo Viïåt Nam thúâi gian túái cng sệ cố quấ trònh mâ trûúác mùỉt nhûäng nhâ bấn lễ úã thïë ëu cố thïí tđnh toấn lẩi phûúng ấn liïn kïët, chuín nhûúång quìn kinh doanh, hóåc thụ cấc chun gia nûúác ngoâi àiïìu hânh hoẩt àưång kinh doanh Múã cûãa thõ trûúâng lâ têët ëu, song àïí cho doanh nghiïåp nûúác cố tiïìm lûåc cẩnh tranh vúái cấc àẩi gia nûúác ngoâi, lậnh aồo nhiùỡu cửng ty thỷỳng maồi cho rựỗng, Nhaõ nỷỳỏc cêìn cố bûúác ài thđch húåp vâ khẫo khất kinh nghiïåm múã cûãa ca cấc nûúác xung quanh Àûâng àïí nhû Thấi Lan, 80% lơnh vûåc phên phưëi lâ cấc têåp àoân nûúác ngoâi nùỉm giûä, phẫi hẩn chïë nûúác ngoâi múã siïu thõ thânh chỵi, chó cho múã riïng lễ D vúái phûúng ấn nâo thò cấc nhâ bấn lễ ca Viïåt Nam cng cêìn phẫi nhanh chống khùỉc phc nhûäng àiïím ëu ca mònh àïí “giûä giấ” Vêën àïì lâ liïåu cấc doanh nghiïåp nûúác cố sùén lông liïn kïët vúái àïí tẩo sûác mẩnh tưíng húåp hay mẩnh nêëy lâm vúái têm l mën liïn doanh vúái àưëi tấc nûúác ngoâi hún lâ laâm ùn chung vúái doanh nghiïåp 154 SAM WALTON & WAL-MART nûúác Àêëy múái chđnh lâ thấch thûác lúán nhêët ca hïå thưëng bấn lễ nưåi àõa thúâi gian túái Riïng vúái Wal-Mart, àêy lâ mưåt thấch thûác to lúán nhêët nïëu têåp àoaân naây àùåt chên àïën Viïåt Nam Hún nûãa thïë kyã qua àaä chûáng minh sûác mẩnh khố ngùn cẫn ca nố Mưåt cm tûâ Sam Walton àậ dng thûúâng àûúåc cấc nhâ phên tđch àûa trûúác sûå baânh trûúáng cuãa Wal-Mart laâ: “con sối àang àïën” Sûå thânh cưng ca Wal-Mart úã nhiïìu qëc gia nhû M, Mexico, Cuba dïỵ dâng khiïën nhiïìu doanh nghiïåp tẩi Viïåt Nam lo ngẩi Ngay tẩi nûúác lấng giïìng nhû Trung Qëc, Wal-Mart àang tûâng bûúác vûún lïn thânh cưng ty bấn lễ sưë mưåt tẩi àêy Câng àấng lo ngẩi hún nûäa tiïìm lûåc ca nhûäng cưng ty Viïåt Nam côn rêët ëu Nïëu “mùåt àưëi mùåt”, phêìn thua chùỉc chùỉn àûáng vïì phđa chng ta Àiïìu nây bùỉt båc cấc doanh nghiïåp tẩi Viïåt Nam phẫi bùỉt tay lẩi Kinh nghiïåm tẩi mưåt sưë nûúác nhû Àûác vâ Hân Qëc cho thêëy: khưng phẫi Wal-Mart lâ bêët khẫ chiïën bẩi Nố cng àậ lưå “gốt chên Achilles” ca mònh Nùm 1997, Wal-Mart tiùởn vaõo nỷỳỏc ỷỏc vaõ cho rựỗng ngỷỳõi tiùu dng Àûác cng mën àûúåc phc v theo cung cấch lõch sûå dânh cho ngûúâi M Vâ thïë lâ àưåi nguä nhên viïn cuãa Wal-Mart taåi Àûác àûúåc huêën luyïån ùớ oỏn chaõo khaỏch haõng bựỗng nuồ cỷỳõi raồng rỳọ àûúåc trûng khùỉp cấc vng ngoẩi tûâ Pittsburgh túái Peoria, nhûäng n cûúâi àậ àem vïì cho GIÂU NHÊËT NHÚ BẤN HÂNG RỄ NHÊËT 155 Wal-Mart vư sưë khấch hâng úã hêìu hïët cấc thõ trûúâng hiïån cố ca hổ Rêët tiïëc, àố lẩi lâ mưåt sai lêìm ca Wal-Mart úã nûúác Àûác! Wal-Mart mậi sau múái phất hiùồn rựỗng nhiùỡu ngỷỳõi ỷỏc toó thaỏi ửồ nghi ngúâ àöëi vúái nhûäng nhên viïn têån têm giuáp àúä hổ vâ tòm cấch chìn àïí khỗi phẫi mua gò tûâ tay nhûäng ngûúâi bấn hâng àấng ngúâ àố Kïët quẫ lâ Wal-Mart phẫi bấn lẩi chỵi cûãa hâng tẩi Àûác cho Metro - mưåt àưëi th bẫn àõa Àïë chïë bấn lễ hng mẩnh nhêët àõa cêìu vêỵn chûa thoất àûúåc rùỉc rưëi bânh trûúáng khỗi lậnh thưí nûúác M Cng nhû vêåy, Shinsegae, têåp àoân bấn lễ ca Hân Qëc, àậ mua àûát 16 cûãa hâng ca Wal-Mart (M) vúái giấ 882 triïåu àưla Nhúâ àêu Shinsegae àậ àấnh àíi àûúåc “ưng lúán” Wal-Mart? Wal-Mart giẫi thđch hổ rt lui khỗi Hân Qëc lâ àïí têåp trung vâo thõ trûúâng Trung Qëc Nhûng nhâ phên tđch Na Hong Seok cho rựỗng, Wal-Mart thờởt baồi vũ khửng biïët àûúåc nhûäng bâ nưåi trúå xûá Hân thđch nhûäng gò ài siïu thõ! Khi Wal-Mart khai trûúng cûãa hâng àêìu tiïn tẩi Hân Qëc vâo nùm 1998, ngûúâi tiïu dng âo ẩt kếo àïën têån mc súã thõ nhûäng ni hâng cao ngêët, giấ rễ Nhûng cấch àống gối hâng hốa ca WalMart khiïën ngûúâi mua ngẩi xem thûã Chó cố nhûäng kïå hâng ngưìn ngưån, lẩnh lng, thêåt khố cho cấc bâ nưåi trúå Hân Qëc nïëu mën tòm mưåt ngûúâi hûúáng 156 SAM WALTON & WAL-MART dêỵn tẩi siïu thõ ca Wal-Mart Shinsegae thò lâm ngûúåc lẩi àïí gip ngûúâi mua ln cẫm thêëy thoẫi mấi vâ hâi lông nhêët tiïëp xc mốn hâng Vïì chng loẩi hâng, Wal-Mart mẩnh vïì hâng gia dng, côn Shinsegae ch trổng thûåc phêím tûúi sưëng vâ rau c quẫ, nhúâ àố àậ lưi kếo àûúåc cấc bâ nưåi trúå Shinsegae àậ chiïën thùỉng cẫ Wal-Mart lêỵn Carrefour (Phấp) viïåc chổn mùåt hâng kinh doanh nhúâ àấnh giấ àuáng thõ hiïëu tiïu duâng cuãa dên àõa phûúng Wal-Mart àang àïën! GIÂU NHÊËT NHÚ BẤN HÂNG RỄ NHÊËT 157 SAM WALTON Wal-Mart àem hâng giấ rễ túái cấc thõ trêën nhỗ, song àiïìu àố cng lâm thay àưíi cấch kinh doanh ca nhûäng doanh nghiïåp lúán Ngây cố lệ thêåt khố tin, nhûng quẫ thêåt viïåc bấn lễ giẫm giấ hâng hoấ àậ tûâng lâ mưåt vêën àïì gêy tranh cậi rêët nhiïìu vâo lc múái àûúåc ấp dng Àố lâ vâo nhûäng nùm 1950, tẩi nhûäng cûãa hâng nhû Ann & Hope, vưën àûúåc múã tẩi mưåt nhâ xay àûúåc cẫi tẩo lẩi úã Cumberland, R.I Khi àố, cấc nhâ bấn lễ vâ cấc nhâ sẫn xët àïìu cùm ghết hònh thûác bấn hâng nây, búãi nố àe dổa khẫ nùng kiïím soất thõ trûúâng ca hổ Hêìu hïët cấc tiïíu bang ca M àïìu àûa nhỷọng biùồn phaỏp nhựỗm haồn chùở viùồc baỏn leó giẫm giấ Khi viïåc bấn lễ giẫm giấ bùỉt àêìu phất triïín vâo àêìu thêåp niïn 1960, Walton lâ mưåt nhâ bn trẩc 40 tíi, lâ ch ca 15 cûãa hâng tẩp hốa tẩi nhiïìu núi khấc cấc vng Arkansas, Missouri vâ Oklahoma Àố àïìu lâ nhûäng cûãa hâng bấn lễ tẩi cấc thõ trêën, vúái mûác giấ bấn hâng khấ cao Walton vưën rêët ham mï hổc hỗi nghïì bấn lễ: ưng ài thùm cấc cûãa hâng cẫ cấc k 158 SAM WALTON & WAL-MART nghó ca gia àònh Do àố, mâ mưåt thúå cùỉt tốc tïn Herb Gibson tûâ vng Berryville, Ark., bùỉt àêìu khai trûúng cấc cûãa hâng giẫm giấ úã bïn ngoâi cấc thõ trêën núi cố cấc cûãa hâng tẩp hốa ca mònh, Walton hiïíu àiïìu gò àậ xẫy Ngây 2.7.1962 (khi àố ưng ta 44 tíi), Sam múã cûãa hâng Wal-Mart àêìu tiïn tẩi Rogers, Ark Cuâng nùm êëy, S.S Kresge khai trûúng Kmart, F.W Woolworth khai trûúng Woolco, côn Dayton Hudson thò bùỉt àêìu dậy cûãa hâng Target Bấn lễ giẫm giấ àậ lan trân khùỉp núi trïn àêët M Lc nây Walton thêåm chđ chùèng hïì khiïën cấc àưëi th hay nhâ cung cêëp quan têm, chûá chûa nối àïën giúái tâi chđnh nûäa Quët têm theo àíi viïåc giẫm giấ, Walton bùỉt àêìu mưåt cåc “trûúâng chinh” sët phêìn àúâi côn lẩi ca mònh, vúái viïåc loẩi bỗ, giẫm búát chi phđ úã mổi núi, mổi chưỵ – chi phđ cûãa hâng, lúåi nhån biïn tïë ca nhâ sẫn xët, chi phđ mưi giúái, trung gian têët cẫ vò mưåt mc tiïu: liïn tc giẫm giấ bấn hâng xëng thêëp hún nûäa Cưng thûác bấn hâng nây lâm giẫm lúåi nhån biïn tïë xëng túái mûác thêëp nhêët, àố àiïìu bùỉt båc àưëi vúái Wal-Mart lâ phẫi tùng doanh sưë bấn hâng lïn mûác cao nhêët Walton laõm iùỡu oỏ bựỗng caỏch mỳó cỷóa haõng ỳó bờởt cûá núi nâo cố cú hưåi Ngưìi trïn chiïëc bay luön bay úã möåt àöå cao thêëp, öng ta nghiïn cûáu võ trđ àêët àai vng Khi àậ nhùỉm àûúåc mưåt khu vûåc ûng tiïëp giấp nhiïìu thõ trêën nhỗ, ưng ta liïìn quët àõnh mua mẫnh àêët àố GIÂU NHÊËT NHÚ BẤN HÂNG RỄ NHÊËT 159 vâ thïë lâ mưåt cûãa hâng Wal-Mart nûäa àúâi! Khi hïå thưëng cûãa hâng bùỉt àêìu phất triïín tưët, Walton thỷồc hiùồn mửồt sửở iùỡu chúnh quan troồng nhựỗm quẫn l sûå tùng trûúãng – ưng ln nhòn thêëy trûúác mổi viïåc cêìn lâm! Ngay tûâ nùm 1966, múái cố 20 cûãa hâng, ưng àậ àïën mưåt trûúâng àâo tẩo ca IBM úã têån New York àïí tuín dng nhûäng k sû giỗi nhêët tẩi àêy vïì Bentonville, Ark., vïì xêy dûång hïå thưëng tđnh cho cưng ty ệng biùởt rựỗng tựng trỷỳóng seọ khửng thùớ aồt mûác mong mën nïëu khưng dng hïå thưëng tđnh quẫn l quấ trònh mua hâng Têët nhiïn lâ ưng ta àng vâ WalMart trúã thânh mưåt biïíu tûúång ca hïå thưëng kiïím soất lûu kho vâ hêåu cêìn hiïåu quẫ, hổ àậ sûã dng thưng tin vâ cưng nghïå thưng tin nhû lâ mưåt lúåi thïë cẩnh tranh Hiïån cú súã dûä liïåu tđnh ca Wal-Mart chó thua kếm Lêìu Nùm Gốc (Bưå Qëc phông M) vïì mùåt quy mư, vâ cố thïí coi Walton lâ CEO mang phong cấch thúâi àẩi cưng nghïå thưng tin àêìu tiïn Tuy nhiïn, hêìu hïët sûå nghiïåp cuãa mònh, Walton hêìu nhû đt àûúåc cưng lån vâ bấo chđ ch Nùm 1985, chùèng cố biïët àïën ửng ta trỷỳỏc taồp chủ Forbes thửng baỏo rựỗng, vúái súã hûäu 39% cưí phêìn tẩi Wal-Mart, ưng lâ ngûúâi giâu nhêët nûúác M Sau àố, thoẩt tiïn Walton àûúåc dû lån ch nhû lâ mưåt àẩi gia bấn lễ rêët “bònh dên”: thđch xe pickup hún limousine, thđch ni th vêåt v.v Sûác lưi cën lẩ thûúâng núi ưng àậ khiïën hâng trùm 160 SAM WALTON & WAL-MART nghòn nhên viïn cưng ty tin tûúãng vâo tiïìn àưì ca Wal-Mart, nhiïìu ngûúâi sưë hổ àậ trúã nïn giâu cố nhúâ cưí phiïëu cưng ty nây Àố cố thïí coi lâ mưåt giêëc mú M (American Dream) thêåt sûå Tuy nhiïn, Wal-Mart cố ẫnh hûúãng lúán vâ qua mùåt cấc àưëi th nhû Kmart vâ Sears, Walton bùỉt àêìu phẫi chõu sûå lïn ấn tûâ mưåt sưë ngûúâi, nhêët lâ cấc nhâ bn cấc hiïåp hưåi úã cấc thõ trêën nhỗ Hổ quy lưỵi cho Walton, vúái viïåc múã cấc cûãa hâng ca cưng ty WalMart, àậ lâm mêët ài vễ àểp ngun thy ca cấc thõ trêën nhỗ trïn toân nûúác M Walton coi khinh nhûäng lêåp lån trïn Tûâng lâ mưåt nhâ bn tónh lễ, ưng ta àậ nhòn thêëy trûúác tûúng lai Trong cẩnh tranh, àún giẫn lâ ưng ta chổn cấch “ùn thõt” kễ khấc trûúác bõ ngûúâi ta “ùn thõt” Hún nûäa, nïëu nhûäng nhâ bấn lễ úã cấc thõ trêën nhỗ cố nhûäng àiïìu chónh thđch húåp, hổ vêỵn cố thïí cẩnh tranh vúái Wal-Mart mâ! Trong cåc tranh cậi nây, dơ nhiïn khấch hâng àa sưë àûáng vïì phđa Walton Ưng àậ àem lẩi cho khấch hâng M àiïìu hổ mën – hâng hốa vúái giaỏ reó! Chuỏng tửi khửng hùỡ noỏi rựỗng Sam Walton àậ khưng “xấo tung” phong cẫnh vng àưìng qụ nûúác M, hay ưng ta khưng lâm thay àưíi cấch kiïëm tiïìn ca nhiïìu ngûúâi Àún giẫn lâ ưng ta chó àêíy nhanh nhûäng thay àưíi àố mâ thưi Nhûäng tiïën bưå ưng mang lẩi lâ khưng thïí ph nhêån Rêët nhiïìu doanh nghiïåp vâ ngoâi ngânh bấn lễ àậ bùỉt chûúác k thåt quẫn trõ trao quìn cho nhên viïn (emGIÂU NHÊËT NHÚ BẤN HÂNG RỄ NHÊËT 161 powering management techniques) vâ viïåc ấp dng cưng nghïå thưng tin àïí giẫm chi phđ ca ưng àïì Cấc quan niïåm tiïn phong vïì bấn lễ ca Walton cng múã àûúâng cho sûå phất triïín ca cấc nhâ bấn lễ vúái vư sưë chng loẩi hâng hốa khấc khùỉp thïë giúái nhû Home Depots, Barnes & Nobles vaâ Blockbusters Ngoâi ra, viïåc bấn hâng vúái lûúång hâng lûu kho thêëp cng tiïëp tc gia tùng Internet chđnh lâ cấi múái nhêët thc àêíy quấ trònh nây Ngûúâi ta hiïån tûå hỗi k ngun Internet, nïëu Sam múái bùỉt àêìu khúãi nghiïåp thò ưng ta sệ hûúáng túái nhûäng mc tiïu gò vâ lâm àïí àẩt àûúåc chng JOHN HUEY, Tưíng biïn têåp tẩp chđ Fortune, àưìng tấc giẫ ca cën sấch Sam Walton: Made in America 162 SAM WALTON & WAL-MART GIÂU NHÊËT NHÚ BẤN HÂNG RỄ NHÊËT 163 ... ngûúâi khấc” Chng tưi khưng cố àõnh nối nhiïìu vïì nhûäng sưë, nhûäng thânh quẫ mâ Sam Walton vâ WalMart àậ àẩt àûúåc lúâi giúái thiïåu nây Nhûäng àiïìu êëy cấc bẩn sệ tûå khấm phấ lêìn giúã tûâng... àiïím àố, Wal-Mart lâ cấi tïn khöng mêëy ngûúâi biïët àïën Nhûng 30 nùm sau, àöëi th trûåc tiïëp ca WalMart chó côn lẩi Kmart Thúâi gian ngùỉn sau, Kmart cng “sêåp tiïåm” Hùèn khưng lc êëy cố thïí... khấc àïìu chûa GIÂU NHÊËT NHÚ BẤN HÂNG RỄ NHÊËT 27 ch àïën viïåc quẫn l bựỗng cửng nghùồ Vaõ WalMart aọ tiùởn xa hỳn nhòn àiïìu êëy Nùm 1978, hïå thưëng àêìu tiïn bao gưìm mưåt trung têm phên
- Xem thêm -

Xem thêm: Walmart siêu thị bán lẻ lớn nhất thế giới , Walmart siêu thị bán lẻ lớn nhất thế giới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn