Chuyện của chú gián giải pháp tối ưu cho bạn craig hovey

86 41 0
  • Loading ...
1/86 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:22

THE WAY OF THE COCKROACH by Craig Hovey Copyright © 2006 by Craig Hovey Vietnamese Edition © 2008 by First News - Tri Viet Published by arrangement with St Martin’s Press through Tuttle - Mori Agency Co., Ltd All rights reserved THE WAY OF THE COCKROACH CHUYÏÅN CUÃA CHUÁ GIẤN Cưng ty First News - Trđ Viïåt giûä bẫn quìn xët bẫn vâ phất hânh êën bẫn tiïëng Viïåt trïn toân thïë giúái theo húåp àưìng chuín giao bẫn quìn vúái St Martin’s Press thưng qua Tuttle-Mori Agency Bêët cûá sûå chếp nâo khưng àûúåc sûå àưìng ca First News vâ St Martin’s Press àïìu lâ bêët húåp phấp vâ vi phẩm Låt Xët bẫn Viïåt Nam, Låt Bẫn quìn Qëc tïë vâ Cưng ûúác Bẫo hưå Bẫn quìn Súã hûäu Trđ tụå Berne CƯNG TY VÙN HỐA SẤNG TẨO TRĐ VIÏÅT - FIRST NEWS 11HNguỵn Thõ Minh Khai, Qån 1, TP Hưì Chđ Minh Tel: (84.8) 822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860 Fax: (84.8) 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn Website: www.firstnews.com.vn Mưỵi ngûúâi phẫi ln nưỵ lûåc àẩt àûúåc mc tiïu mâ mònh àậ àïì ra, côn nhûäng ëu tưë khấc chó àống vai trô hưỵ trúå khấch quan mâ thưi Biïn dừch: Lùồ Thu An Bũnh Tờm Hựỗng First News NHÂ XËT BẪN TƯÍNG HÚÅP TP HƯÌ CHĐ MINH LÚÂI GIÚÁI THIÏåU Khưng phẫi ngêỵu nhiïn mâ Craig Hovey lêëy giấn, mưåt giấn thûåc sûå theo nghơa àen, lâm mưåt hai nhên vêåt chđnh cho tấc phờớm cuóa mũnh Nùởu baồn biùởt rựỗng loaõi vờồt xuờởt hiïån tûâ thúâi tiïìn sûã nây (trûúác khng long khoẫng 150 triïåu nùm vâ trûúác tưí tiïn chng ta biùởt ỷỏng thựống vaõ i bựỗng hai chờn khoaóng 300 triïåu nùm) cố mưåt bẫn nùng sinh tưìn mẩnh mệ, vûúåt qua mổi biïën àưíi khđ hêåu vâ àõa chêët khùỉc nghiïåt nhêët àïí sinh sưi núã trïn khùỉp mùåt àêët cho àïën ngây nay, bẩn sệ hiïíu vò tấc giẫ lêëy ch giấn Gregory lâm biïíu tûúång cho sûác mẩnh ca tưìn tẩi vâ bđ quët thânh cưng quín sấch ca ưng Thânh cưng cưng viïåc vâ hẩnh phc tònh u lâ ûúác mú muön thuúã cuãa ngûúâi Thïë nhûng, cåc sưëng hiïån àẩi, àïí Chuån ca ch giấn àẩt àûúåc ûúác mú nây, mưỵi ngûúâi cêìn phẫi nưỵ lûåc vâ phêën àêëu rêët nhiïìu Cåc sưëng ca chng ta àang ngây câng trúã nïn sưi àưång vâ theo àố, mưi trûúâng kinh doanh ngây câng trúã nïn khưëc liïåt Thïë nhûng, mưåt àiïìu dïỵ nhêån thêëy lâ viïåc cẩnh tranh ngây khưng chó diïỵn giûäa cấc cưng ty mâ côn tưìn tẩi bẫn thên mưỵi tưí chûác Do vêåy, nïëu chng ta khưng biïët cấch hoân thiïån bẫn thên cng nhû nùỉm bùỉt àûúåc quy låt tưìn tẩi mưi trûúâng cẩnh tranh àố, viïåc trúã nïn lẩc hêåu hóåc bõ àâo thẫi lâ àiïìu khố trấnh khỗi Tûúng tûå cën sấch kinh àiïín Ai lêëy miïëng ca tưi? ca tấc giẫ nưíi tiïëng Spencer Johnson,“Chuån ca ch giấn” ca Craig Hovey lâ mưåt cêu chuån ng ngưn sêu sùỉc nối vïì cấch thûác ûáng phố vúái thay àưíi, cho d àố lâ thay àưíi cưng viïåc hay cåc sưëng Cêu chuån bùỉt àêìu vâo mưåt bíi sấng súám, àố, Joseph, mưåt quẫn l cêëp trung àang àau àêìu vúái hâng loẩt vêën àïì cêìn phẫi giẫi quët, cẫ cưng viïåc lêỵn tònh cẫm, bêët ngúâ nhòn thêëy mưåt giấn trïn bân lâm viïåc ca mònh Sau thûúng lûúång àïí khưng bõ giïët, giấn àưìng hûúáng dêỵn Joseph mûúâi “Ngun tùỉc ca loâi Giấn” àïí gip anh àẩt Lúâi giúái thiïåu àûúåc thânh cöng nhû mong muöën Duâ nhêån àûúåc sûå giuáp àúä bêët ngúâ tûâ ch giấn thưng minh, nhûng bẫn thên Joseph cng àậ cưë gùỉng rêët nhiïìu àïí cố àûúåc kïët quẫ nhû mong àúåi Àêy chđnh lâ thưng àiïåp mâ tấc giẫ mën gûãi gùỉm àïën chng ta: Mưỵi ngûúâi phẫi ln nưỵ lûåc cho mc tiïu mâ mònh àậ àïì ra, côn nhûäng ëu tưë khấc chó àống vai trô hưỵ trúå khấch quan mâ thưi Mûúâi ngun tùỉc mâ ch giấn thưng minh mang àïën cho nhên vêåt chđnh cêu chuån cng chđnh lâ mûúâi bâi hổc cêìn thiïët gip chng ta giẫi quët nhûäng khố khùn cưng viïåc cng nhû nhûäng khc mùỉc quan hïå tònh cẫm Vúái vùn phong tûå nhiïn vâ hốm hónh, Craig Hovey àậ mang àïën cho àưåc giẫ nhûäng lúâi khun sêu sùỉc vâ bưí đch Thânh cưng khưng tûå nhiïn mâ àïën Nố lâ sûå kïët húåp ca rêët nhiïìu ëu tưë, àố cố sûå nưỵ lûåc khưng ngûâng ca bẫn thên mưỵi ngûúâi cng vúái mưåt cht may mùỉn Vúái “Chuån ca ch giấn”, chng tưi hy vổng bẩn sệ tòm thêëy chòa khốa àïí thânh cưng cưng viïåc cng nhû cåc sưëng - First News Chûúng Mưåt Bẩn khưng cố gò àïí súå ngoẩi trûâ chđnh bẫn thên mònh Joseph mïåt nhòn àưìng hưì - vêỵn chûa àïën giúâ sấng, nhûng anh lẩi àang cùỉm ci bïn bân lâm viùồc, cửở gựổng vựổt oỏc tũm moồi caỏch nhựỗm chuyùớn àưíi kïët quẫ kinh doanh ẫm àẩm thấng Nïëu khưng àïì xët àûúåc phûúng ấn khẫ thi, anh cố thïí bõ sa thẫi trònh lïn ưng Harshfeld sau giúâ ùn trûa Joseph hònh dung cẫnh tûúång ưng Harsh, cûúng võ ca mưåt ưng ch nhû cấch mâ ưng ln thđch àûúåc gổi, àang ngưìi phđa sau mưåt caỏi baõn lỳỏn bựỗng kim loaồi, vỷõa lựổc lựổc ờỡu vûâa cau mây vêỵn Chuån ca ch giấn giẫ vúâ lùỉng nghe anh nối Cùåp lưng mây rêåm rẩp thónh thoẫng lẩi nhûúáng lïn, hẩ xëng phđa trïn àưi mùỉt lẩnh lng, vư cẫm Bïn dûúái vêìng trấn rưång vâ nhùén thđn ca ưng, àưi mùỉt trưng câng gêìn hún Cẫnh tûúång nây khiïën anh bêët giấc rng mònh Mùåt trúâi chó vûâa múái lố dẩng vâ dûúái ấnh sấng ca chiïëc àên bân nhỗ xđu, Joseph bùỉt àêìu ngây lâm viïåc múái ca mònh sûå tơnh lùång hoân toân Anh lú àậng àûa tay kếo ngùn kếo trïn cng vâ lêëy mưåt thỗi bấnh dinh dûúäng mâ Monica, cư bẩn gấi ca anh cûá àoan chùỉc lâ cố lúåi cho sûác khỗe vâ tíi xn Mưỵi miïëng bấnh àïìu rêët tưët cho sûác khỗe, tûâ ngun liïåu lâm vỗ bấnh cho àïën phêìn nhên bấnh Àiïìu àấng nối lâ nhûäng thânh phêìn nây kïët húåp vúái lẩi tẩo nïn mưåt chiïëc bấnh cố mi võ thêåt dïỵ súå Cùn phông n tơnh àïën lẩ Joseph biïët mònh sùỉp cố thïm mưåt ngây dâi nûäa nïn anh cưë nët miïëng bấnh Anh têåp trung vâo nhûäng sưë tân nhêỵn trûúác mùỉt àïën nưỵi chùèng thêm nhòn gối bấnh xế phùng miïång ti vâ hấ miïång cùỉn mưåt miïëng 10 Chûúng 1: Bẩn khưng cố gò àïí súå ngoẩi trûâ chđnh bẫn thên mònh Cố cấi gò àố rúi xëng chưìng giêëy trûúác mùåt Tiïëng àưång rêët khệ nhûng giûäa sûå n lùång ca cùn phông nây, Joseph nghe thêëy rêët rộ Anh ci ngûúâi mưåt cht àïí nhòn rộ hún Nố lâ mưåt cấi gò àố mâu nêu, dâi khoẫng nùm centimết Nố lâ mưåt sinh vêåt sưëng! Ưi trúâi, mưåt giấn! Sinh vêåt kinh túãm rỳi xuửởng tỷ thùở nựỗm ngỷóa, mờởy caỏi chờn ca nố ngổ ngåy dûä dưåi Nố àang cưë gùỉng lêåt trúã lẩi àïí chẩy trưën Nhûng nố khưng tâi nâo lâm àûúåc àiïìu àố Joseph nhanh tay chưåp quín sấch hûúáng dêỵn sûã dng in phđa bïn phẫi Con giấn khiïën anh hïët sûác súå hậi vâ anh ừnh hy sinh tỳõ giờởy nựỗm trùn cuõng ùớ giùởt nố Khi Joseph nhêëc quín sấch lïn vâ chín bõ giấng mưåt àôn chđ mẩng lïn giấn thò bêët chúåt anh nghe thêëy mưåt giổng nối khệ vang lïn - Àûâng Àûâng! Xin anh thûúng tònh àûâng giïët chïët tưi Joseph hoẫng hưët nhòn quanh Hùèn lâ cố àố àang mën chổc ghểo anh Nhûng Joseph chúåt nhỳỏ rựỗng tờởt caó ửỡng nghiùồp cuóa anh ùỡu đt àïën cưng ty súám thïë nây Giổng nối àố lẩi cêët lïn: 11 Chuån ca ch giấn - Lâm ún àûâng giïët tưi Tưi bõ ngậ vâ khưng thïí lêåt ngûúåc lẩi àûúåc Xin hậy thûúng tònh, tưi côn cố nhûäng àûáa vâ chng cêìn cố tưi! - Ai àố? - Joseph dê dùåt hỗi vúái giổng can àẫm nhêët - Tưi biïët anh úã àêu àêy thưi Anh vâ trô àa ca anh Thưi, ài nâo Tưi chó mën giẫi quët cho xong cưng viïåc úã àêy thöi - Töi khöng àuâa àêu Töi úã trûúác mùåt anh àêy nây Giổng nối àố cêët lïn tûâ mưåt giấn sao? Khưng thïí thïë ỷỳồc! Joseph cho rựỗng hựốn coỏ oỏ aọ baõy trô câi ghi êm trïn bân lâm viïåc ca anh vâ bêåt bùng phất Nhûng nhûäng cấi chên vêỵn àẩp liïn tc vâ khưng nhûäng thïë, anh côn nhòn thêëy cấi rêu ca giấn àang ngổ ngåy trïn túâ giêëy - Ưi, mònh bùỉt àêìu thêëy mïåt rưìi - Joseph lâu bâu - Mònh phẫi nghó mưåt cht hóåc lâm mưåt cấi gò khấc Mònh bõ ẫo giấc rưìi - Anh khưng bõ lâm àêu Tưi lâ cố thêåt mâ Vâ nïëu anh khưng cố àõnh giïët tưi, anh cố thïí lêåt ngûãa tưi lẩi àûúåc khưng? Tưi hûáa sệ khưng lâm phiïìn anh thïm lêìn nâo nûäa àêu 12 Chuån ca ch giấn cho lâ xët phất tûâ tònh cẫm chên thânh Tuy vêåy, viïåc àûa mưåt quët àõnh sai lêìm lâ àiïìu rêët àấng thêët vổng búãi vò êëy, anh àậ àïí cho mưåt phẫn xẩ c sai khiïën hânh àưång ca mònh mưåt mưi trûúâng múái vâ hoân toân khấc - Àố lâ l tẩi ch mây cho rựỗng khửng nùn luửn lựổng nghe theo tim hẫ? - Khưng, tưi lâ anh phẫi hổc cấch quët àõnh vúái nố Nhûäng khuynh hûúáng c ln tưët cho nhûäng sinh vêåt bònh thûúâng, côn nïëu ấp dng cho mònh, ngûúâi cấc anh sệ chó nhêån toân nhûäng phiïìn toấi mâ thưi 74 Chûúng Nùm Sûác mẩnh ca mưåt bưng hoa Àậ ba giúâ rûúäi mâ Harsh vêỵn chûa nối gò vúái Joseph vïì chuën cưng tấc cëi tìn Tûâ lc trûa, Joseph àậ khưng trẫ lúâi bêët k cåc àiïån thoẩi nâo Anh thûâa biïët Monica sệ gổi, vâ àố anh chó nghe nhûäng lúâi lệ kđch bấc khố chõu mâ thưi Tïå hẩi hún nûäa, Joseph cố thïí àoấn àûúåc phẫn ûáng ca cư sệ nïëu anh vïì nhâ mâ khưng cố lúâi giẫi thđch húåp l Joseph thêìm nghơ, nïëu bêy giúâ cố thïí tẩm lấnh mưåt vâi ngây, d lâ ài gùåp gúä vúái nhûäng khấch hâng khố tđnh nhêët, thò anh cng cẫm thêëy dïỵ chõu hún rêët nhiïìu Khi àố, anh sệ cố mưåt khoẫng thúâi gian cêìn thiïët àïí nghó ngúi vâ àiïìu chónh lẩi mưëi 75 Chuyïån cuãa chuá giaán quan hïå vúái Monica Tuy vờồy, Joseph cuọng biùởt rựỗng nùởu laõm nhỷ vờồy, anh sệ phẫi trẫ mưåt cấi giấ rêët àùỉt vò sûå giêån dûä ca Monica Nghơ àïën àố, Joseph thúã dâi vâ p mùåt lïn bân - Ngưìi dêåy vâ nhêëc àiïån thoẩi lïn ài Nhanh lïn! Ưng ch àang àïën àố - Mưåt giổng nối vưåi vậ cêët lïn bïn tai Joseph Tuy bêët ngúâ vaâ luáng tuáng nhûng Joseph vêỵn ngưìi bêåt dêåy, vưåi àûa tay cêìm lêëy öëng nghe - Hay thêåt àêëy! Vïì mùåt thúâi gian, sưë cåc gổi ca cêåu ngây hưm thêëp àïën mûác ngẩc nhiïn Cêåu àang chòm nhanh nhû mưåt viïn àấ cåi àêëy - Harsh nối lc àûáng sûâng sûäng trïn lưëi vâo - Vêng, thûa ngâi Fisk! Tưi sệ kiïím tra vâ xem chng tưi côn bao nhiïu hâng kho vâ cố àïí giao cho ưng hay khưng Tưi sệ gổi àiïån lẩi cho ưng sau Vêng, xin cấm ún ưng Joseph nối mưåt cấch lõch sûå vâ àùåt àiïån thoẩi xëng - Xin lưỵi, thûa ngâi Harshfeld, ngâi vûâa nối gò vêåy? - Hûâm - Harsh cấu kónh bẫo - Joey, nghe nây! Låt sỷ cuóa cửng ty thửng baỏo rựỗng chuỏng 76 Chỷỳng 5: Sûác mẩnh ca mưåt bưng hoa ta nïn hoận cấc cåc giao dõch lẩi Cố vâi viïåc liïn quan ùởn viùồc cửng nhờồn bựỗng saỏng chùở hỳồp lùồ hoựồc möåt söë viïåc tûúng tûå nhû thïë Do vêåy cêåu khưng cêìn phẫi ài nûäa - Cấm ún àậ bấo cho tưi biïët, thûa ngâi Harshfeld - Joseph àấp, giổng toất lïn vễ chïë nhẩo d anh àậ cưë che giêëu - Cêåu àang giêån tưi àêëy â? - Harsh hỗi vâ nhòn Joseph vúái ấnh mùỉt dô xết - Khưng! Khưng àêu! Tưi thêëy mûâng vò ngây mai àûúåc úã àêy, thïë thưi Nố sệ cho tưi cú hưåi àïí kõp lâm xong nhûäng cưng viïåc côn lẩi - Thïë â? Nối àïën chuån theo kõp, tưi àoấn chûâng cêåu sệ tham gia trêån bống khc cưn cêìu ca cưng ty vâo bíi dậ ngoẩi thûá Bẫy túái, phẫi khưng? - Chùỉc chùỉn thïë rưìi, tưi nghơ lâ tưi sệ tham gia Tưi rêët vui àûúåc lâ mưåt thânh viïn àưåi, thûa ngâi Harshfeld - Joseph trẫ lúâi mưåt cấch vui vễ - Trong àưåi ca tưi â? - Harsh hỗi vâ cûúâi to àïën nưỵi cấi buång cuãa öng cuäng rung theo - Cêåu àûâng chúi àưåi ca tưi nhế, tưi mën chiïën thùỉng 77 Chuån ca ch giấn Nối rưìi ưng quay bûúác, chûåc bỗ ài, nhûäng ngốn tay ưng vêỵn côn bng lấch tấch Nhûng àưåt nhiïn ưng quay lẩi, nhòn Joseph vâ nối: - Sut nûäa thò qụn Joey nây, tưi cêìn kiïím tra lẩi mưåt sưë khấch hâng vúái cêåu Tưi biïët chng ta cố thïí khai thấc àûúåc nhiïìu hún tûâ nhûäng gậ nây àêëy Khi Harsh bùỉt àêìu viïåc tra vêën thûúâng lïå, Joseph nhòn thêëy Gregory àang thuãng thónh leo lïn bûác vấch ngùn Nố trêo lïn àónh mưåt cấi àinh bêëm vâ bấm vâo àố Khi Harsh nối, Gregory bùỉt àêìu nhẩi theo ưng ta Con giấn tòm cấch bùỉt chûúác lâm thânh cấi bng to vâ tû thïë giẩng chên ca Harsh Nố ngoấc cấi miïång vâ àung àûa cùåp rêu cho giưëng cấch nối chuån vâ àiïåu bưå ca Harsh Têët cẫ nhûäng àưång tấc àố khiïën Joseph khưng nhõn àûúåc cûúâi - Cố chuån gò bìn cûúâi lùỉm hẫ, Joey? Cêåu nghơ viïåc thiïåt hẩi ca cưng ty lâ àiïìu àấng vui mûâng lùỉm sao? - Khưng! Khưng phẫi thïë - Anh àấp, lêìn àêìu tiïn khưng cẫm thêëy súå Harsh - Cêåu coỏ hiùớu rựỗng viùồc cửng ty thiùồt haồi 78 Chỷỳng 5: Sûác mẩnh ca mưåt bưng hoa àưìng nghơa vúái viïåc bẫn thên cêåu cng chõu ẫnh hûúãng khưng? Gregory cp rêu xëng vâ ci thêëp àêìu hún dûúái cấi qúỉc mùỉt dûä ca Harsh Joseph phẫi bm miïång lẩi vâ quay ài May mùỉn cho anh, lc àố tiïëng chng àiïån thoẩi bêët ngúâ reo lïn - A-lư? Joseph nghe thêëy tiïëng Harsh rñt lïn tûâ phña sau: - A-lư? Àố khưng phẫi lâ cấch anh trẫ lúâi qua àiïån thoẩi vâ anh nïn biïët lâ Cẫm giấc thoẫi mấi ca Joseph biïën mêët anh nghe thêëy giổng nối ca Monica - Anh cố bõ lâm khưng vêåy? Sao tûâ trûa giúâ anh khưng nhêëc mấy? Anh cố biïët em gổi cho anh bao nhiïu lêìn rưìi khưng? - Vêng, châo cư! Cấc àûúâng dêy àiïån thoẩi ca chng tưi àïìu àang rêët bêån Cûãa hâng ca cư àậ tûâng àùåt hâng ca chng tưi trûúác àêy â? Vêng, Gerald Smith vêỵn lâm viïåc úã àêy Cư cố mën nối chuån vúái anh êëy khưng? Khưng â? Tưi thânh thêåt xin lưỵi nïëu anh êëy xûã sûå khưng 79 Chuån ca ch giấn hay àưëi vúái cư Vêng! Xin cư hậy tin lâ chng tưi sệ giẫi quët dûát àiïím vêën àïì ca cư Joseph tiïëp tc giûä cấch nối nhû thïë cho àïën Harsh cẫm thêëy mêët hûáng th vâ bỗ ài Sau Harsh khët bống giûäa cấc hânh lang, Joseph àưíi lẩi giổng bònh thûúâng - Monica hẫ, cố chuån gò vêåy em? - Em múái lâ ngûúâi hỗi anh cêu àố chûá Monica bûåc mònh gùỉt - ƯÌ, chó lâ trô àa vúái mêëy ngûúâi bẩn úã àêy thưi mâ Khưng cố chuån gò àêu em - Joseph nối dưëi - Nố sệ lâ vêën àïì lúán nïëu trô àa ca anh lâm mêët nhiïìu thúâi gian ca em Thïë nâo, ngây mai chng ta cố cng ài dậ ngoẩi khưng àêëy? - Cố, chng ta sệ cng ài - Joseph àấp rưìi hẩ thêëp giổng nối tiïëp - Cëi cng anh àậ nối chuån rộ râng vúái Harshfeld Anh baóo rựỗng vũ ửng ta aọ khửng baỏo vỳỏi anh súám vâ vò anh àậ cố kïë hoẩch khấc nïn chuën cưng tấc nây sệ phẫi dúâi lẩi vâo cëi tìn sau - Thïë thò tưët rưìi Vêåy tưëi mêëy giúâ anh vïì? - Monica hỗi, giổng quan têm 80 Chûúng 5: Sûác mẩnh ca mưåt bưng hoa - Cố lệ khoẫng sấu giúâ - Vêåy anh cố thïí ghế nhâ hâng Tang mua mưåt đt thûác ùn khưng? Mưåt đt cúm àỗ vâ rau trưån anh nhế? Tấm giúâ em múái vïì - Àûúåc rưìi, em u Chng ta sệ gùåp lẩi sau - Joseph nối vúái mong mën kïët thc cåc chuån trô câng súám câng tưët - Hển gùåp lẩi anh - Monica cp Josheph àùåt àiïån thoẩi xëng vâ lùỉc àêìu bìn bậ - Hoa hưìng khưng vui hẫ? - Gregory hỗi leo xëng vấch ngùn vâ trêo lïn cấi chët bt chò - Cố lệ thïë, ta cố cẫm giaỏc rựỗng duõ laõ loaồi pheromone naõo i chựng nỷọa thò sệ tưën rêët nhiïìu thúâi gian àïí nố tỗa hûúng lêìn nûäa - Tưi nghơ sệ rêët tưët cho anh nïëu nhûäng loẩi pheromone nây ngûâng tỗa hûúng chưëc lất Khi àố, anh múái cố àûúåc mưåt khoẫng khưng cho riïng mònh - Ta cêìn khoẫng khưng àố àïí lâm gò? Joseph hỗi, giổng mïåt - Àïí suy nghơ chđn chùỉn vïì nhûäng vêën àïì 81 Chuån ca ch giấn liïn quan àïën anh cng nhû tđnh àng sai ca chng - Nhûng Karen thò thïë nâo? Ta chó cẫm thêëy mònh mẩnh mệ trûúác cư êëy AÂ, trûúác àêy ta cuäng tûâng caãm thêëy nhû thïë vúái Monica Nhûng nïëu têët cẫ chó lâ nhûäng chêët hốa hổc vâ bẫn nùng thò liïåu cố phẫi ta àang tẩo thïm khố khùn cho mònh khưng? Gregory nây, bêy giúâ ta àang lo lùỉng vïì mưëi quan hïå vúái Karen Ta cố cẫm giấc hònh nhû cư êëy cng cố àïí àïën ta thò phẫi Gregory di chuín vïì phđa Joseph nhû thïí àïí an i anh: - Àûâng qụn, àưi lc trấi tim cng cố l lệ riïng ca nố àêëy *** Joseph lâ mưåt nhûäng nhên viïn úã lẩi vùn phông trïỵ nhêët vâo ngây hưm àố Têët cẫ mổi ngûúâi àïìu vïì súám àïí nghó ngúi sau mưåt tìn lâm viïåc thùèng Luác àang ài xe, Joseph suyát nûäa reo lïn nhòn thêëy chiïëc Mustang ca Karen àưỵ phđa trûúác Anh bûúác chêåm lẩi vâ àûa mùỉt nhòn xung quanh Khưng thêëy Karen àêu, anh bùỉt àêìu ài vông quanh 82 Chûúng 5: Sûác mẩnh ca mưåt bưng hoa chiïëc xe ca mònh rưìi ci xëng kiïím tra nhûäng vđt Anh vûâa múái kiïím tra chng mêëy ngây trûúác àoá Àuáng luác àoá, Joseph nghe thêëy tiïëng bûúác chên phña sau Qua khe húã giûäa hai chên, anh nhòn thêëy mưåt cấi qìn jeans àang tiïën vïì phđa mònh Anh ngưìi bêåt dêåy, phi hai bân tay vâo nhû cấch nhûäng nhên viïn bẫo trò xe thûúâng lâm - Xe ưín chûá anh? - Karen hỗi - Â ÛÂ! Anh chó kiïím tra àïí chùỉc chùỉn bưå giẫm vêỵn côn hoẩt àưång tưët mâ thưi Sấng anh cố nghe mưåt vâi tiïëng lẩch cẩch - Anh cố mën em kiïím tra gip khưng? Nïëu àố chó lâ mưåt cấi vđt bõ lỗng thò em cố thïí thay tẩm cho anh àûúåc Karen xùỉn tay ấo bûúác àïën Tuy vêåy Joseph nhanh chống tûâ chưëi: - Cấm ún Karen, nhûng anh nghơ mổi thûá àïìu ưín Hún nûäa anh khưng thđch nhòn thêëy tay em bõ bêín tđ nâo - Anh àûâng nối vêåy chûá Em thđch nhûäng cưng viïåc nhû thïë nây - Cư hiïåu vïì hûúáng 83 Chuån ca ch giấn chiïëc Mustang ca mònh - ÚÃ nhâ em cng thïë mâ - Mâ em lâm gò úã àêy trïỵ vêåy? Anh nghơ lâ têët cẫ mổi ngûúâi úã phông marketing vïì rưìi mâ - Em úã lẩi àïí chúâ mưåt cåc àiïån thoẩi Cấch àêy vâi thấng em àûúåc àïì cûã mưåt giẫi thûúãng cho chûúng trònh quẫng cấo, hoồ vỷõa mỳỏi thửng baỏo rựỗng em aọ oaồt giaói - Tuåt quấ! Phẫi thïë chûá Giẫi thûúãng ca tưí chûác nâo vêåy? - Joseph hâo hûáng hỗi Karen nhỗ nhể trẫ lúâi: - ƯÌ chó lâ mưåt nhốm cưng nghiïåp nhỗ thưi mâ Chùỉc anh chûa tûâng nghe nối àïën àêu Nhûng em thêåt sûå rêët vui giaânh àûúåc giẫi thûúãng ca hổ Em dûå àõnh múâi mổi ngûúâi ùn mûâng viïåc naây, nhûng em quay trúã lẩi vùn phông thò chùèng côn nûäa cẫ Karen ngûâng nối vâ cûúâi thêåt tûúi vúái Joseph - Em cố thïí múâi anh ài ëng vúái em mưåt ly àïí mûâng cho sûå kiïån nây àûúåc khưng? - Karen cêët tiïëng múâi 84 Chûúng 5: Sûác mẩnh ca mưåt bưng hoa - Tẩi lẩi khưng chûá Chng ta ài thưi Karen lâ mưåt cư gấi àêìy cấ tđnh Ngoâi viïåc thđch xe cưí, cư côn thđch ëng bia Hổ lấi xe àïën mưåt nhâ hâng múái múã gêìn àố Khi ngưìi vâo cùåp ghïë tẩi qìy ca quấn rûúåu, theo hûúáng dêỵn ca Karen, Joseph gổi mưåt ly bia Flower Power Ale, thûá bia maâ anh chûa bao giúâ ëng trûúác àố Hổ gêỵu vúái rêët vui vễ Nhûng cêu chuån ca hổ bõ cùỉt ngang Joseph phất hiïån cố mưåt bân tay àùåt lïn vai mònh Anh quay lẩi vâ chïët lùång giêy lất Smith! Lâm gậ biïët hổ àang úã àêy chûá Chùèng lệ gậ cố hïå thưëng theo dội sao? Smith hêët mấi tốc qua khỗi mùỉt vâ nhòn Joseph chựỗm chựỗm - Chaõo Karen - Smith noỏi, thờồm chủ côn khưng thêm châo Joseph - Anh cố thïí nối chuån riïng vúái Joseph vâi pht àûúåc chûá? - ƯÌ, chuån ca àân ưng â? - Karen nhể nhâng àûáng dêåy vâ ài vïì phđa nhâ vïå sinh Trûúác Joseph kõp phẫn ûáng, Smith siïët chùåt vai anh lẩi - Chng ta nối chuån riïng mưåt lất, vïì cưng 85 Chuån ca ch giấn viïåc thưi, Joseph Doanh thu mưåt sưë mùåt hâng ca cưng ty ta àang giẫm st, anh àậ nghe nối rưìi chûá Do chùèng hiïíu chuån gò vâ vò Karen àang àûáng cấch àố khưng xa nïn Joseph tỗ vễ hûäng húâ: - Khưng, tưi chùèng nghe nối gò cẫ Nhûng cố chuån gò àố quan trổng sùỉp xẫy â? - Anh nghơ tưi cố thïí trúã thânh mưåt ngûúâi quẫn l giỗi khưng? - ÛÂ, hùèn thïë rưìi - Joseph nhòn Smith, tûå hỗi cố gò - Harsh àûúåc thùng chûác hóåc chuín sang bưå phêån khấc â? - Khưng, khưng phẫi úã cưng ty ca chng ta Nhûng cố thïí ưng êëy sệ tiïëp tc sûå nghiïåp ca mònh úã mưåt núi nâo àố - Smith àấp, nhòn Joseph àêìy ng - Tưi khưng hiïíu anh mën nối gò Nhûng khưng phẫi anh vâ Harsh lâ bẩn ca â? Joseph cẫm thêëy bưëi rưëi Trong suy nghơ cuãa anh, viïåc Smith vaâ Harsh thên thiïët vúái lâ àiïìu hiïín nhiïn - Khưng phẫi lc nâo sûå viïåc cng diïỵn 86 Chûúng 5: Sûác mẩnh ca mưåt bưng hoa nhû vễ ngoâi ca chng àêu - Smith tiïëp tc bđ êín vêỵn nhòn Joseph khưng chúáp mùỉt Anh cố mën lâm viïåc mâ khưng cố àïëm cåc gổi, khưng cố Harsh la hết bïn cẩnh khưng? - ƯÌ, têët nhiïn lâ cố rưìi Nhûng àïën nâo múái àûúåc nhû vêåy? - Côn àang bđ mêåt, Joseph â Nhûng anh phẫi hûáa vúái tưi lâ giûä kđn chuån nây àêëy Àûâng cố nối vúái bêët k ai, kïí cẫ Karen Tưi cố thïí tin tûúãng úã anh àûúåc khöng? Joseph ngêåp ngûâng, cöë gùỉng suy nghơ àïën nhûäng chuån sùỉp xẫy - Tưi cố thïí tin anh khưng? - Smith lùåp lẩi cêu hỗi - Àûúng nhiïn rưìi Bêy giúâ Smith múái chúáp mùỉt vâ thên thiïët siïët vai Joseph - Tưët rưìi Tưi sệ khưng ngưìi úã võ trđ ca Harsh àêu vâ àố, anh sệ lâ ngûúâi kïë nhiïåm àêëy - Cấm ún, thêåt tưët nghe àûúåc àiïìu àố Joseph húâ hûäng trẫ lúâi 87 Chuån ca ch giấn Joseph chùèng biïët nối gò hún Anh hoân toân chùèng biïët gò vïì nhûäng thưng tin trïn Anh nhòn theo bống Smith Anh ta dûâng trûúác qìy rûúåu mưåt lc àïí nối chuån vúái Karen, sau àố lẩi vưåi ài - Chuån gò xẫy vêåy hẫ anh? - Cư hỗi sau ngưìi lẩi ghïë vâ nhêëm nhấp mưåt đt bia - Anh êëy u cêìu anh giûä kđn mưåt bđ mêåt - Tham gia vâo mưåt cêu lẩc bưå nâo àố hẫ Karen móm cûúâi - Em nghơ anh êëy àậ u cêìu nhiïìu ngûúâi tun thïå nhû vêåy rưìi D anh cng àûâng tin àố lâ chuån nghiïm tc - Mưåt lúâi khun thêåt hay - Joseph gêåt g Hổ quay lẩi gêỵu vâ Joseph chúåt thêëy thđch lâm bẩn vúái Karen biïët bao Cấi mi hûúng pheromone mâ Gregory àậ tûâng nối vúái anh trûúác àêy lâ cấi gò chûá? Nhûng bêët kïí nố lâ gò, anh phẫi nghơ cho bẫn thên mònh trûúác vâ têët nhiïn phẫi mang nố theo 88 ...THE WAY OF THE COCKROACH by Craig Hovey Copyright © 2006 by Craig Hovey Vietnamese Edition © 2008 by First News - Tri Viet Published by arrangement... CHĐ MINH LÚÂI GIÚÁI THIÏåU Khưng phẫi ngêỵu nhiïn mâ Craig Hovey lêëy giấn, mưåt giấn thûåc sûå theo nghơa àen, lâm mưåt hai nhên vêåt chđnh cho tấc phêím cuóa mũnh Nùởu baồn biùởt rựỗng loaõi... nưíi tiïëng Spencer Johnson,“Chuån ca ch giấn” ca Craig Hovey lâ mưåt cêu chuån ng ngưn sêu sùỉc nối vïì cấch thûác ûáng phố vúái thay àưíi, cho d àố lâ thay àưíi cưng viïåc hay cåc sưëng Cêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyện của chú gián giải pháp tối ưu cho bạn craig hovey , Chuyện của chú gián giải pháp tối ưu cho bạn craig hovey

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn