50 cong ty lam thay doi the gioi

392 80 0
  • Loading ...
1/392 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:22

50 COMPANIES THAT CHANGED THE WORLD © 2001 Howard Rothman Original English language edition published by Career Press, Tice Rd., Franklin Lakes, NJ 07417 USA All rights reserved Vietnamese edition © 2008 by First News – Tri Viet Published by arrangement with Career Press 50 COMPANIES THAT CHANGED THE WORLD 50 CƯNG TY LÂM THAY ÀƯÍI THÏË GIÚÁI Cưng ty First News -Trđ Viïåt giûä bẫn quìn xët bẫn vâ phất hânh êën bẫn tiïëng Viïåt trïn toân thïë giúái theo húåp àưìng chuín giao bẫn quìn vúái Career Press, Hoa K Bêët cûá sûå chếp nâo khưng àûúåc sûå àưìng ca First News vâ Career Press àïìu lâ bêët húåp phấp vâ vi phẩm Låt Xët bẫn Viïåt Nam, Låt Bẫn quìn Qëc tïë vâ Cưng ûúác Bẫo hưå Bẫn quìn Súã hûäu Trđ tụå Berne CÖNG TY VÙN HOA Á SAN Á G TAO Å TRĐ VIÏT Å - FIRST NEWS 11HNguỵn Thõ Minh Khai, Qån 1, TP Hưì Chđ Minh Tel: (84-8) 822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860 Fax: (84-8) 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn Website: www.firstnews.com.vn 50 COMPANIES THAT CHANGED THE WORLD Howard Rothman CO-AUTHOR OF COMPANIES WITH A CONSCIENCE Biïn dõch: CAO XUÊN VIÏÅT KHÛÚNG – VÛÚNG BẪO LONG First News NHÂ XËT BẪN TRỄ Lúâi tấc giẫ tưìn tẩi nhû mưåt sûác mẩnh riïng lễ hay húåp nhêët, thïë giúái ca cấc cưng ty vâ têåp àoân àang cố mưåt ẫnh hûúãng ngây câng mẩnh mệ vâ liïn tc àïën cåc sưëng ca mưỵi chng ta Chng ta sưëng vâ lâm viïåc thïë giúái àố Chng ta ùn, mùåc, úã; chng ta di chuín trïn nhûäng chiïëc xe húi, tâu hỗa, bay thïë giúái àố sẫn xët vâ giao tiïëp liïn lc àõa mưåt cấch nhanh chống nhúâ cấc mẩng lûúái truìn thưng àiïån tûã cûåc k hûäu hiïåu mâ thïë giúái àố mang lẩi Nối tốm lẩi, mổi nhu cêìu vïì cåc sưëng, sinh hoẩt, hổc têåp, giẫi trđ vâ lâm viïåc hâng ngây ca chng ta àïìu lïå thåc gêìn nhû hoân toân vâo thïë giúái ca cấc cưng ty cng hâng triïåu sẫn phêím vâ dõch v mâ hổ cung cêëp D Tûâ kinh nghiïåm àiïìu hânh mưåt cûãa hâng bấn lễ vâ mưåt cưng ty bấn hâng tûå àưång ca gia àònh, tưi cố nhiïìu cú hưåi quan thïë giúái thûúng mẩi Tưi àậ ch àưång tham gia thïë giúái nây tûâ côn hổc phưí thưng Khi trúã thânh mưåt nhâ bấo, mưåt cưë vêën kinh tïë vâ bẫn thên tham gia trûåc tiïëp vâo cưng viïåc kinh doanh, tưi àậ cố dõp lâm viïåc vúái nhiïìu cưng ty rêët th võ hổ thûåc hiïån cấc dûå ấn àưåc àấo vâ quan trổng Tưi thđch th àïën àưå àậ viïët thânh sấch mưåt vâi dûå ấn sưë àố Vúái quín sấch nây, tưi mën gûãi àïën cấc bẩn mưåt bûác tranh toân cẫnh vïì nhûäng cấch thûác mâ cấc cưng ty àậ ấp dng vâ lâm thay àưíi thïë giúái ca chng ta Tưi àậ tham khẫo kiïën ca cấc giấm àưëc àiïìu hânh, cấc chun gia, k sû, giấo viïn, nhên viïn, bẩn bê nhiïìu lơnh vûåc àïí sau cng lêåp mưåt danh sấch gưìm 50 cưng ty tiïu biïíu nhêët, bao quất nhêët vâ nối lïn àûúåc têìm ẫnh hûúãng mâ hổ àậ tẩo àưëi vúái cåc sưëng ngûúâi thïë k XIX vâ XX ÚÃ àêy, bẩn sệ thêëy khấi niïåm vïì di chuín àûúåc dêỵn dùỉt tûâ ch àïì tâu hỗa vâ xe húi sang bay, hay cấch thûác mâ cåc cấch mẩng truìn thưng àậ àûa nhên loẩi ài tûâ bấo • 50 CƯNG TY LÂM THAY ÀƯÍI THÏË GIÚÁI chđ àïën àâi phất thanh, truìn hònh rưìi àïën mẩng Internet Xậ hưåi chng ta àậ thay àưíi sau sûå xët hiïån ca àiïån vâ àiïån thoẩi, ca chỵi khấch sẩn vâ thûác ùn nhanh… Cố thïí nối, sûå hònh thânh vâ phất triïín ca xậ hưåi nối chung vaõ ngaõnh thỷỳng maồi noỏi riùng nựỗm tờỡm ẫnh hûúãng ca nhûäng ngûúâi kiïåt xët, cố têìm nhòn vûúåt thúâi gian, nhûäng ngûúâi khúãi xûúáng cấc trâo lỷu, lửởi sửởng, cửng nghùồ mỳỏi bựỗng nhỷọng yỏ tỷỳóng àưåt phấ mẩnh mệ nhêët Vò thïë, khưng cố gò aỏng ngaồc nhiùn biùởt rựỗng gờỡn nhỷ tờởt caó nhûäng cưng ty àûúåc àïì cêåp àïën danh sấch 50 Cưng ty lâm thay àưíi thïë giúái, d àûúåc thânh lêåp nâo vâ úã àêu, vêỵn cố ẫnh hûúãng rêët lúán àïën cuöåc söëng cuãa chuáng ta Sûå thêåt lâ tưi viïët quín sấch nây trïn mưåt chiïëc tđnh ca hậng Apple vúái sûå trúå gip ca trònh duåt Netscape, phêìn mïìm soẩn thẫo vùn bẫn Microsoft Word vâ in Hewlett-Packard Tưi nhêån àûúåc thû tûâ qua dõch v FedEx khoẫng ba lêìn mưåt tìn, vâ thûúâng giẫi trđ cng nhû cêåp nhêåt tin tûác tûâ cấc kïnh truìn hònh CNN, CBS nhúâ hïå thưëng truìn hònh cấp ca nhâ cung cêëp AT&T Chiïëc xe àêìu tiïn ca tưi lâ sẫn phêím ca têåp àoân General Motors, chiïëc tiïëp theo mang nhận hiïåu Toyota, vâ chiïëc xe hiïån tưi àang sûã dng cố vỗ xe cuóa haọng Firestone Tửi tờồp thùớ duồc haõng ngaõy bựỗng ửi giaõy Nike vaõ nghe nhaồc bựỗng ờỡu ụa Sony Con cấi chng tưi thûúâng xem cấc bưå phim hoẩt hònh Walt Disney vâ thđch vâo cấc cûãa hâng àưì chúi Toy “R” Us côn bế Tưi tûâng ài bay ca hậng People Express àưi ba lêìn Gia àònh tưi thûúâng ài mua sùỉm úã hïå thưëng bấn lễ Wal-Mart vâ mua vïì sẫn phêím ca rêët nhiïìu cöng ty nhû Kellogg, Procter & Gamble, Philip Morris, H.J Heinz, L.L Bean, CocaCola… 50 cưng ty nây rộ râng àậ tẩo mưåt k ngun múái ca nïìn thûúng mẩi toân cêìu Hổ àậ cố nhûäng phất kiïën vư cng quan trổng vïì dêy chuìn sẫn xët, nhûúång quìn kinh doanh, múã rưång thûúng hiïåu vâ nhên viïn thúâi v Hổ àậ tẩo nhûäng dêëu êën àùåc biïåt àưëi vúái thïë giúái nối chung vâ tûâng ngûúâi chng ta noỏi riùng bựỗng caỏch thay ửới caỏc loaồi lỷỳng thûåc - thûåc phêím mâ chng ta sûã dng hâng ngây, nhûäng trô giẫi trđ chng ta u thđch vâ phûúng thûác giuáp chuáng ta liïn laåc vúái Trïn thûåc tïë, cấc cưng ty nây ln phẫi àưëi àêìu vúái nhûäng thấch thûác thûúâng trûåc àïí trò ẫnh hûúãng ca mònh, nhûng hêìu hïët hổ àïìu LÚÂI TẤC GIẪ • thânh cưng trïn thûúng trûúâng Àố lâ mưåt nhûäng l chđnh khiïën tïn tíi ca hổ àûúåc àûa vâo sấch Hy vổng nhûäng cêu chuån thuá võ vïì àûúâng chinh phuåc thïë giúái cuãa hổ sệ hêëp dêỵn vâ mang lẩi nhiïìu àiïìu bưí đch cho cấc bẩn Mưåt sưë àưåc giẫ hỗi tưi vïì khẫ nùng àêìu tû vâo cấc cưng ty trïn Àố lâ mưåt cêu hỗi thưng minh vâ tưi àậ khun hổ hậy hânh àưång Mưåt vâi “ngûúâi khưíng lưì” sưë 50 cưng ty kïí trïn lâ “thânh viïn thûúâng trûåc” ca chó sưë Down Jones Mưåt sưë khấc lâ nhûäng doanh nghiïåp àûáng àêìu sân giao dõch NASDAQ Tuy nhiïn, sûå bêët ưín ca thõ trûúâng chûáng khoấn nûãa cëi nùm 2000 àậ gêy cho hổ mưåt vâi c sưëc khấ nùång Microsoft, AT&T vâ Ford cng khưng miïỵn nhiïỵm trûúác sûå biïën àưång ca thõ giấ cưí phiïëu nhiïìu phên khc thõ trûúâng Tuy nhiïn, cấc nhâ àêìu tû dâi cố thïí n têm rựỗng nhỷọng cửng ty ỷỳồc noỏi ùởn quyùớn saỏch cố mưåt bïì dây hoẩt àưång vûäng chùỉc, cố ngìn lûåc tâi chđnh dưìi dâo vâ chiïën lûúåc kinh doanh hiùồu quaó Hy voồng rựỗng caỏc nhaõ tiùn phong naõy sệ tiïëp tc trò võ trđ dêỵn àêìu ca mònh thïë kyã 21 - Howard Rothman MICROSOFT Ngưi nhâ khưng thïí thiïëu cûãa sưí, cåc sưëng khưng thïí thiïëu… Windows! Tốm tùỉt • Ngûúâi sấng lêåp: • Logo: • Võ trđ nïìn kinh tïë M: • Nết àùåc trûng: • Sẫn phêím chđnh: • Doanh thu: • Lúåi nhuêån: • Söë nhên viïn: • Àöëi thuã chđnh: • Kiïën trc sû trûúãng Phất triïín Phêìn mïìm: • Chuã tõch kiïm CEO: • Truå súã chñnh: • Nùm thânh lêåp: • Website: William H Gates III vâ Paul Allen Haång 49 (Fortune 500 – nùm 2007) Taåo nhûäng hïå àiïìu hânh àûúåc sûã dng búãi gêìn nhû toân bưå cấc tđnh cấ nhên trïn khùỉp thïë giúái Phêìn mïìm tđnh vâ cấc dõch v Internet 51,12 tó àư la (nùm 2007) 12,6 tó àư-la (nùm 2007) 79.000 ngûúâi (nùm 2007) America Online (AOL), Oracle, Sun Microsystems William H Gates III Steve A Ballmer Redmond, Washington, Hoa K 1975 www.microsoft.com 10 • 50 CƯNG TY LÂM THAY ÀƯÍI THÏË GIÚÁI D mën d khưng, vư tònh hay cưë , trûåc tiïëp hay giấn tiïëp, bẩn àang sûã dng sẫn phêím vâ dõch v ca Microsoft Vâ, bẩn cng khưng thïí ph nhêån àiïìu nây: Microsoft lâ cưng ty quìn lûåc nhêët thïë giúái hiïån Àûúåc thânh lêåp cấch àêy hún 30 nùm búãi hai ngûúâi bẩn thên tûâ thúâi niïn thiïëu, têåp àoân nây àang ngây câng lúán mẩnh cng vúái sûå phất triïín ca tđnh cấ nhên Microsoft khưng phẫi lâ cưng ty lúán nhêët, cng khưng phẫi lâ cưng ty cố giấ trõ nhêët thïë giúái Nố khưng thêåt sûå xët sùỉc vïì mùåt cẫi tiïën, phất triïín cưng nghïå hay thiïët lêåp àûúåc mưëi quan hïå tưët àểp vúái nhên viïn Nố khưng hêëp dêỵn nhû mưåt trang web hay, lưi cën nhû mưåt thûúng v thïí thao àònh àấm, hay thu ht nhû mưåt trô giẫi trđ thúâi thûúång Nhûng, nố àậ sẫn xët mưåt phêìn mïìm vêån hânh àïën 90% sưë tđnh cấ nhên trïn toân thïë giúái – vâ àiïìu nây àậ mang àïën cho nố mưåt võ trđ thưëng trõ tuåt àưëi mâ chûa cố cưng ty nâo, úã bêët k lơnh vûåc nâo, cố thïí bò kõp *** Cêu chuån àûúåc bùỉt àêìu vâo nùm 1975, Bill Gates vâ Paul Allen chuín àưíi ngưn ngûä lêåp trònh ca loẩi tđnh lúán àúâi àêìu thânh mưåt loẩi ngưn ngûä cố thïí àûúåc sûã dng trïn chiïëc tđnh cấ nhên àêìu tiùn Cửng ty maõ hoồ aọ ựồt tùn bựỗng caỏch ghếp hai tûâ àêìu ca “microcomputers”(1) vâ “software”(2) àậ thânh cưng ngoâi sûác tûúãng tûúång Lúåi nhån nùm àêìu tiïn chó lâ 16.000 àư-la, nhûng àïën nùm thûá nùm nhẫy vổt lïn àïën 7,5 triïåu àư-la vâ múã rưång kinh doanh toân cêìu, thiïët lêåp quan hïå vúái têët cẫ cấc nhâ sẫn xët vi tđnh hâng àêìu thïë giúái, múã rưång cấc dông sẫn phêím mưåt cấch mẩnh mệ, vâ àậ thu vïì gêìn 150 triïåu àư-la lúåi nhån nùm 1985 Sau àố, Microsoft àûúåc cưí phêìn hốa vêỵn trò mûác lúåi nhån àấng kinh ngẩc 25% trïn doanh thu bấn hâng Bill Gates “àoẩt” danh hiïåu tó ph trễ tíi nhêët nûúác M àố vâ trúã thânh ngûúâi giâu nhêët thïë giúái sau nây (1) Microcomputer - Mấy vi tđnh (2) Software - Phêìn mïìm 378 • 50 CƯNG TY LÂM THAY ÀƯÍI THÏË GIÚÁI BODY SHOP INTERNATIONAL PLC Nết àùåc trûng: Kinh doanh vò mc àđch hoẩt àưång xậ hưåi Kïí tûâ lc àûúåc thânh lêåp úã Anh vâo nựm 1976, Body Shop aọ cho nhiùỡu ngỷỳõi thờởy rựỗng hổ cố thïí sẫn xët vâ bấn nhûäng sẫn phêím chùm sốc sùỉc àểp mưåt cấch cố trấch nhiïåm sûã duång lúåi nhuêån coá àûúåc tûâ kinh doanh àïí gip cẫi thiïån mưåt sưë vêën nẩn xậ hưåi trïn toân thïë giúái Hai nhâ sấng lêåp Anita vâ Gordon Roddick àậ cng giúái thiïåu mưåt bưå sûu têåp nhûäng loẩi nûúác hoa vâ kem dûúäng da cố thânh phêìn tûå nhiïn vâ tiïëp thõ chng tûâ nhûäng cûãa hâng thên thiïån vâ trấnh mưåt cấch cố ch sûå hâo nhoấng giẫ tẩo thûúâng thêëy ngânh cưng nghiïåp nây Hổ dng mưåt phêìn lúåi nhån àïí hưỵ trúå trûúác tiïn cho chiïën dõch vêån àưång bẫo tưìn loâi cấ voi ca tưí chûác Hôa Bònh Xanh nùm 1986, rưìi sau àố lâ dûå ấn K phất hânh lúán (Big Issue) ca mưåt túâ bấo úã Anh nhựỗm gờy quyọ uóng hửồ nhỷọng ngỷỳõi vử gia cỷ Hổ àang hoẩt àưång hiïåu quẫ vúái doanh thu hâng nùm trïn 520 triïåu àư-la tûâ 1.750 cûãa hâng tẩi 50 nûúác trïn thïë giúái NHÛÄNG CƯNG TY ÀẤNG CH KHẤC • 379 DDB WORLDWIDE Nết àùåc trûng: Sẫn xët nhûäng mêíu quẫng cấo àêìy tđnh nghïå thåt Doyle Dane Bernbach khưng phất minh ngânh quẫng cấo Hổ cng khưng phất minh quẫng cấo thưng minh Nhûng nhûäng gò hổ àậ lâm vông nûãa thïë k qua lâ khưng ngûâng sẫn xët nhûäng chiïën dõch quẫng cấo sưëng àưång mưåt cấch àấng ngẩc nhiïn Chng thûúâng mang àïën cho khấn giẫ sûå hâi hûúác àêåm chêët M vâ sûå tưn vinh sẫn phêím àûúåc quẫng cấo mưåt cấch hïët sûác khếo lếo Quẫng cấo ca hổ cho dông xe bổ (Beetle) ca hậng Volkswagen àậ gip dông xe nây trúã nïn vư cng nưíi tiïëng Thưng àiïåp quẫng cấo àiïín hònh Chng ta Cưë gùỉng hún (We Try Harder) cho Avis cng àûúåc phất triïín búãi DDB, cng rêët nhiïìu mêíu quẫng cấo truìn hònh nưíi tiïëng khấc Àûúåc thânh lêåp vâo nùm 1949 búãi Ned Doyle, Maxwell Dane vâ William Bernbach, cưng ty nây àậ kïët húåp sûå sấng tẩo cng sûå hâi hûúác àùåc biïåt àïí trúã thânh cưng ty quẫng cấo lúán thûá nhò nûúác M vâ thûá ba trïn thïë giúái Giúâ àêy hổ cố hún 200 vùn phông trïn khoẫng 100 qëc gia, vâ doanh thu nùm 2000 àẩt mûác 16,9 tó àư-la Àưìng thúâi, hổ cng trò mưåt bêìu khưng khđ lâm viïåc mâ mổi nhên viïn àïìu mën cưëng hiïën hïët mònh 380 • 50 CƯNG TY LÂM THAY ÀƯÍI THÏË GIÚÁI EASTMAN KODAK Nết àùåc trûng: Nhiïëp ẫnh cho mổi ngûúâi Kïí tûâ George Eastman giúái thiïåu chiïëc ẫnh dïỵ sûã dng vâo nùm 1888, cẫ ưng vâ cưng ty ca ưng àậ ln lâ cấi tïn àêìu tiïn àûúåc nhùỉc àïën lơnh vûåc nhiïëp ẫnh Nhûäng chiïëc hưåp quen thåc mâu chûáa phim ca hổ àậ trúã thânh mưåt nhûäng thûúng hiïåu dïỵ nhêån biïët nhêët trïn thïë giúái Mấy ẫnh k thåt sưë vâ ẫnh truìn thưëng – bao gưìm cẫ loẩi ẫnh dng mưåt lêìn àang ngây câng trúã nïn phưí biïën – cng chiïëm mưåt phêìn àấng kïí tưíng doanh thu hâng nùm 14 tó àư-la vâ biïën Kodak thânh mưåt nhỷọng cửng ty lỳỏn nhờởt nỷỳỏc Myọ Bựỗng caỏch biïën àưíi mưåt quấ trònh phûác tẩp, tưën nhiïìu thúâi gian thânh mưåt hânh àưång àún giẫn lâ nhêën nt, Eastman vâ nhûäng ngûúâi kïë nghiïåp ưng àậ xêy dûång mưåt têåp àoân thu ht àûúåc sûå trung thânh ca nhûäng chuyïn gia cuäng nhû caác tay maáy nghiïåp dû bưå mưn nhiïëp ẫnh NHÛÄNG CƯNG TY ÀẤNG CH KHẤC • 381 TÊÅP ÀOÂN EXXON MOBIL Nết àùåc trûng: Cố thïí lâm thay àưíi àiïìu kiïån vâ mưi trûúâng sưëng ca nhiïìu loâi, àố cố ngûúâi Hai sưë nhûäng sûå kiïån tiïu cûåc àấng chuá yá nhêët thïë kyã 20 – vuå kiïån chưëng àưåc quìn gêy chêën àưång àậ dêỵn àïën v giẫi thïí têåp àoân dêìu lûãa Standard Oil vâo nùm 1911, vâ thẫm hổa sinh thấi lâm rung chuín thïë giúái nùm 1989 àïìu liïn quan àïën Exxon Mobil Nhûng quẫ lâ mưåt k tđch cưng ty nây vêỵn côn tưìn tẩi vâ cố mùåt danh sấch Fortune 500 Sau àïë chïë cuãa John D Rockefeller suåp àưí, Exxon vâ Mobil àậ sấp nhêåp vúái vâo nùm 1999 àïí nêng võ thïë cẩnh tranh toân cêìu cuóa mũnh bựỗng mửồt liùn doanh trừ giaỏ 160,8 tú àư-la cng nhûäng khoẫn lúåi nhån khưíng lưì tûâ hoẩt àưång khai thấc, sẫn xët vâ cung cêëp khđ àưët vâ xùng dêìu trïn khoẫng 120 nûúác, d hổ àậ tûâng lâ nhûäng àưëi th khưng àưåi trúâi chung thêåp k trûúác àố Àúåt trân dêìu Exxon Valdez àêìy tai tiïëng àậ tiïu tưën ca hổ mưåt tó àư-la tiïìn phẩt vâ hûáng chõu vư sưë chó trđch tûâ cưng chng 382 • 50 CƯNG TY LÂM THAY ÀƯÍI THÏË GIÚÁI CƯNG TY TRÂ GREAT ATLANTIC & PACIFIC Nết àùåc trûng: Hònh thânh quy trònh bấn lễ hiïån àẩi Ài tiïn phong mư hònh kinh doanh bấn só, Great Atlantic & Pacific Tea àậ xấc lêåp nhõp àưå phất triïín cho ngânh bấn hâng tẩp hốa (grocery industry) àang phất triïín mẩnh Bùỉt àêìu vâo nùm 1859 George Huntington Hartford vâ George Gilman phất hiïån rựỗng hoồ coỏ thùớ giaóm giaỏ caỏc loaồi traõ, caõ phù vaõ gia vừ nhiùỡu hỳn bựỗng caỏch mua trûåc tiïëp tûâ tâu chúã hâng Tûâ mưåt cûãa hâng úã Manhattan vâo giûäa thïë k 19, hổ àậ cố 200 cûãa haâng bûúác sang thïë kyã 20 vaâ bưí sung thïm nhiïìu loẩi hâng hốa hổ tûå sẫn xët Vâo nùm 1912, Great Atlantic & Pacific Tea chuín sang nhûäng cûãa hâng tiïån nghi “cash and carry”(1), vâ trúã thânh cưng ty lúán nhêët lơnh vûåc kinh doanh nây vâo nùm 1925 vúái gêìn 14.000 cûãa hâng àẩi l cố tưíng doanh thu hâng nùm àẩt mûác 437 triïåu àư-la Bûúác vâo k ngun siïu thõ vúái nhûäng thânh cưng rûåc rúä, Great Atlantic & Pacific Tea vêỵn lâ cưng ty dêỵn àêìu ngânh kinh doanh bấch hốa sët nhûäng nùm 1960 Nhûäng v mua lẩi cố cên nhùỉc vâ nhûäng lêìn thay àưíi võ trđ àõa l ca cưng ty àậ gip hổ trò võ thïë ca mưåt cưng ty lúán mẩnh vúái hún 10 tó àư-la tưíng doanh thu hâng nùm (1) Cấch mua sùỉm theo àố ngûúâi mua tûå chổn mang i (carry) sau traó bựỗng tiùỡn mựồt (cash) NHÛÄNG CƯNG TY ÀẤNG CH KHẤC • 383 KOHLBERG, KRAVIS, ROBERTS & Co Neát àùåc trûng: Biïën viïåc mua laồi cửng ty bựỗng nỳồ vay thaõnh mửồt hoaồt àưång kinh doanh mang tđnh nghïå thåt Trong sët thêåp niïn 80 àêìy biïën àưång ca thïë k 20, mưåt cưng ty àậ trúã thânh mêỵu mûåc cún lưëc tâi chđnh àậ triïåt àïí tưí chûác lẩi bûác tranh tưíng thïí cấc cưng ty M, àố lâ Kohlberg, Kravis, Roberts & Co Àûúåc thânh lêåp àïí cûáu cấc têåp àoân khỗi cấc v àưí vúä tâi chđnh, viïåc lâm phi thûúâng nhêët ca hổ diïỵn vâo nùm 1989, hổ mua lẩi Nabisco vúái mưåt bẫn húåp àưìng cố giấ 25 tó àư-la vâ sau àố trúã thânh v tiïëp quẫn cưng ty lúán nhêët mổi thúâi àẩi Trong nhûäng nùm gêìn àêy, cưng ty cố tr súã chđnh tẩi New York nây àang têåp trung vâo nhûäng thûúng vuå giao dõch lúán nhûng ñt ruãi ro hún 384 • 50 CƯNG TY LÂM THAY ÀƯÍI THÏË GIÚÁI LEVI STRAUSS & Co Neát àùåc trûng: Kinh doanh trang phuåc jeans trûúác jeans trúã thaânh thúâi trang Vaâo nùm 1873 Levi Strauss vaâ Jacob Davis àûúåc cờởp bựỗng saỏng chùở cho quaỏ trũnh oỏng inh taỏn vâo qìn lâm viïåc ca nam, vâ thïë lâ chiïëc quêìn jeans xanh àúâi Trong nhûäng thêåp kyã tiïëp theo cưng ty cố tr súã úã San Francisco nây bùỉt àêìu k ngây câng nhiïìu húåp àưìng kinh doanh loẩi qìn dâi vẫi bưng chếo cố kiïíu dấng khỗe mẩnh ca Levi Strauss, ch ëu àïí bấn cho nhûäng ngûúâi àân ưng M àang tòm kiïëm loẩi qìn ấo bẫo hưå lao àưång chêët lûúång cao Qua àố, hổ àậ khúãi xûúáng mưåt àïë chïë toân cêìu chun kinh doanh cấc loẩi àưì jeans ngây vúái nhûäng thûúng hiïåu nhû Levi’s, Dockers, Slates… trïn khùỉp cấc chêu lc Sẫn phêím tiïn phong ca hổ àậ àûúåc àốn nhêån nưìng nhiïåt vâo thêåp niïn 60 búãi giúái trễ, nhûäng ngûúâi àậ biïën loẩi àưìng phc lao àưång thânh mưåt trang phc phấ cấch Kïí tûâ àố, jeans àậ trúã thânh loẩi thúâi trang thưng dng cho mổi lûáa tíi vâ giúái tđnh, mưåt àiïìu chùỉc chùỉn sệ lâm ngẩc nhiïn nhûäng ngûúâi àậ sấng lêåp cưng ty nïëu hổ côn sưëng cho àïën hưm NHÛÄNG CƯNG TY ÀẤNG CH KHẤC • 385 MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING Co Nết àùåc trûng: Nhûäng sẫn phêím àún giẫn àậ thay àưíi cåc sưëng mưåt cấch sêu sùỉc Bùng keo vâ Giêëy dấn ghi ch lâ hai sưë nhûäng phất minh vơ àẩi nhêët ca thïë k 20 vâ chng ta phẫi cẫm ún Minnesota Mining and Manufacturing Co vò àiïìu nây Nhûng 3M, mưåt cấi tïn khấc ca hổ, àûúåc nhiïìu ngûúâi biïët àïën hún Khi cho àúâi rêët nhiïìu nhûäng vêåt dng khấc – bao gưìm cấc chêët keo dấn tiïn tiïën, cấc thiïët bõ phẫn chiïëu, sẫn phêím chùm sốc da, vêåt liïåu cấch àiïån vâ chêët dễo àùåc biïåt - 3M àậ ẫnh hûúãng rêët sêu sùỉc àïën xậ hưåi kïí tûâ cưng ty àûúåc thânh lêåp vâo nùm 1902 tẩi khu phưë Lake Superior ca vng Two Harbors Mổi viïåc bùỉt àêìu nùm thûúng gia àưìng khai thấc khoấng sẫn vâ chïë tẩo bấnh xe àấ mâi, rưìi nhanh chống kinh doanh thïm nhûäng sẫn phêím giưëng giêëy nhấm khấc Mưåt mưi trûúâng ln khuën khđch sûå àưíi múái nhanh chống dêỵn àïën sûå phất triïín ca loẩi giêëy nhấm chưëng thêëm nûúác àêìu tiïn trïn thïë giúái, sau àố lâ bùng dđnh che sún, bùng tûâ ghi êm, chêët liïåu bẫo vïå kïët cêëu, giêëy khưng chò, bùng khûã trng, vâ thêåm chđ lâ nhûäng chêët liïåu cấch êm cho xe húi Cưng ty hiïån cng àiïìu hânh mưåt bưå phêån chun kinh doanh cấc sẫn phêím ngânh y vâ nha Lúåi nhån ca 3M khoẫng 15,7 tó àư-la trïn 60 qëc gia khấc 386 • 50 CƯNG TY LÂM THAY ÀƯÍI THÏË GIÚÁI SWIFT & CO Nết àùåc trûng: Cha àễ ca ngânh cưng nghiïåp àống gối thûåc phêím hiïån àẩi Trûúác Gustavus Swift bûúác vâo lơnh vûåc kinh doanh nây, viïåc giïët mưí lâ mưåt nghïì hoân toân mang tđnh àõa phûúng Nhỷng Swift nhờồn thờởy rựỗng ửng coỏ thùớ kiùởm ỷỳồc nhiùỡu tiùỡn hỳn bựỗng caỏch mua laồi gia cờỡm ngoaõi vng phđa Têy, núi chng àûúåc bấn vúái giấ rễ hún, vâ bấn thõt úã vng Àưng Bùỉc, núi cố giấ cao hún Àïí lâm àûúåc nhû vêåy, ưng àậ chúã thõt tûúi vïì hûúáng Àưng trïn nhûäng chiïëc xe àưng lẩnh chẩy trïn àûúâng sùỉt Cng vúái phất minh ca ưng: mưåt bùng tẫi vẫi bẩt àùåt cao quấ àêìu àïí chuín cấc tẫng thõt lúán tûâ ngûúâi thúå giïët mưí nây àïën ngûúâi thúå giïët mưí khấc – mưåt tûúãng mâ sau àố àậ àûúåc Henry Ford lêåt ngûúåc lẩi àïí phất minh dêy chuìn sẫn xët nưíi tiïëng ca mònh – Swift trúã thânh ngûúâi àêìu tiïn thu lúåi tûâ viïåc quẫng bấ thûúng hiïåu thõt ca mònh trïn toân nûúác M Cưng ty ca ưng húåp nhêët lẩi vâo nùm 1875 vâ nhanh chống phên phưëi sẫn phêím trïn toân thïë giúái Sûå phất triïín thïë k tiïëp theo àậ cho phếp cưng ty àa dẩng hốa kinh doanh mổi thûá tûâ dêìu thư àïën bú àêåu phưång, àiïìu àậ lâm bẫn thên cưng ty Swift trúã nïn hïët sûác hêëp dêỵn àưëi vúái cấc cưng ty khưíng lưì khấc Vâo nùm 1986, hổ bõ mua lẩi búãi Beatrice, cưng ty sau àố cng sệ bõ mua lẩi vâo nùm 1990 búãi ConAgra Swift hiïån cố tr súã chđnh àùåt tẩi Colorado vâ chun quẫng bấ cấc sẫn phêím thõt dûúái cấi tïn Armour NHÛÄNG CƯNG TY ÀẤNG CH KHẤC • 387 WASHINGTON POST Co Nết àùåc trûng: Àậ lêåt àưí mưåt võ tưíng thưëng Nïëu chó àûúåc nhùỉc àïën Washington Post vúái mưåt sûå kiïån, ngûúâi ta sệ nối àố lâ viïåc hổ àậ vẩch trêìn v bï bưëi Watergate nưíi tiïëng lõch sûã nûúác M Nhûng cưng ty, ngây êëy vâ bêy giúâ, côn mang nghơa thêåt sûå nhiïìu hún thïë nûäa Àûúåc thânh lêåp vúái tû cấch lâ mưåt túâ bấo gưìm bưën trang vâ khưng nghiïng vïì mưåt àẫng phấi nâo tûâ nùm 1877, túâ bấo àậ nưíi danh vúái sûå gốp mùåt ca nhûäng cêy bt tiïëng tùm lûâng lêỵy nhû Joseph Pulitzer trûúác nố rúi vâo tònh trẩng vúä núå vâo nùm 1933 Sau àố cưng ty bõ àem bấn àêëu giấ vâ àûúåc mua lẩi búãi mưåt nhâ tâi phiïåt tïn laâ Eugene Meyer, ngûúâi lêåp tûác àùåt mc tiïu phc hưìi lẩi sûå tđn nhiïåm mâ ngûúâi ta dânh cho túâ bấo cng nhû lúåi nhån mâ nố thu vïì, mùåc cho viïåc ưng khưng cố kinh nghiïåm gò lơnh vûåc nây Khi Meyer àûúåc bưí nhiïåm lâm tưíng giấm àưëc àêìu tiïn ca Ngên hâng Tấi thiïët vâ Phất triïín Qëc tïë vâo nùm 1946, ưng nhûúâng lẩi quìn lậnh àẩo túâ bấo cho Philip, rïí ưng (chưìng ca Katherine Graham) Katherine nùỉm quìn àiïìu khiïín túâ bấo sau Philip qua àúâi vâo nùm 1963 vâ dêỵn dùỉt nố ài àïën nhiïìu thânh cưng cûåc àiïím sưë bấo àem lẩi giẫi thûúãng Pulitzer(1) vïì “v trưåm tưìi tïå” tẩi khấch sẩn Watergate, mâ sau àố àậ dêỵn àïën viïåc tûâ chûác ca Tưíng thưëng Nixon vâo nùm 1974 Túâ bấo hiïån àûúåc àiïìu hânh búãi trai ca Katherine, Donald Graham, song song vúái viïåc súã hûäu tẩp chđ Newsweek cng vúái nhiïìu khoẫn lúåi tûác ngânh truìn hònh, Internet vâ cấc túâ bấo khấc (1) Giẫi thûúãng qëc tïë cao qu nhêët lơnh vûåc bấo chđ 388 • 50 CƯNG TY LÂM THAY ÀƯÍI THÏË GIÚÁI WELLS FARGO & CO Nết àùåc trûng: Nhâ cung cêëp tâi chđnh cho cưng cåc khai phấ miïìn Têy Bùỉt àêìu vaâo nùm 1852, nhûäng tuyïën xe ngûåa cuãa Wells Fargo aọ goỏp phờỡn khai phaỏ miùỡn Tờy nỷỳỏc Myọ bựỗng caỏch vỷỳồt qua nhỷọng sa maồc khử cựỗn, caỏc daọy ni àêìy nguy hiïím cng nhû nhûäng àưìng cỗ tûúãng chûâng vư têån àïí chuín thû vâ tiïìn mùåt cho nhûäng cû dên úã cấc thõ trêën nhưån nhõp, nhûäng trang trẩi côn ngưín ngang vâ nhûäng cưng trûúâng khai thấc mỗ hưỵn àưån Trong sët Cún sưët vâng, Wells Fargo cng cung cêëp nhûäng dõch v nhû àưíi qúång thư thânh àưìng tiïìn Hoa K vâ sẫn xët ngên phiïëu vâ hưëi phiïëu ngên hâng cho cấc thûúng gia àõa phûúng Ngây nay, Wells Fargo àậ phất triïín thânh mưåt cưng ty tâi chđnh àa dẩng, cố thïí cung cêëp nhûäng dõch v ngên hâng vâ àêìu tû truìn thưëng cho ngûúâi tiïu dng cấ nhên vâ cấc cưng ty Nhúâ nhûäng cåc sấp nhêåp cng nhû mua lẩi cấc cưng ty khấc, hổ lâ cưng ty lúán thûá lơnh vûåc nây úã M vúái 104.000 nhên viïn, 5.300 chi nhấnh ngên hâng àõa phûúng, 17 triïåu khấch hâng vâ tưíng tâi sẫn ûúác tđnh 234 tó àư-la cng mưåt hïå thưëng hún 6.500 rt tiïìn tûå àưång úã khùỉp Bùỉc M Mc lc Lúâi tấc giẫ MICROSOFT AT&T 20 HẬNG Ư TƯ FORD 29 HẬNG MẤY TĐNH APPLE 38 MCDONALD’S 48 AMERICA ONLINE 56 HẬNG CHUÍN PHẤT NHANH FedEx 63 TÊÅÅP ÀOÂN CBS 70 TÊÅP ÀOAÂN PHILIP MORRIS 77 10 WAL-MART 83 11 GENERAL ELECTRIC 92 12 TÊÅP ÀOAÂN IBM 100 13 SEARS, ROEBUCK & Co 109 14 TÊÅP ÀOAÂN GENERAL MOTORS 117 15 TÊÅP ÀOAÂN J.P MORGAN & Co 125 16 UNION PACIFIC 132 17 TÊÅP ÀOAÂN RCA 139 18 TÊÅP ÀOAÂN NIKE 146 19 TÊÅP Å ÀOAÂN INTEL 153 20 HẬNG TIN CNN 161 390 • 50 CƯNG TY LÂM THAY ÀƯÍI THÏË GIÚÁI 21 HẬNG BOEING 168 22 HEWLETT-PACKARD 177 23 STANDARD OIL 184 24 SONY 191 25 TÊÅP ÀOÂN THẾP HOA K USX - U.S STEEL 199 26 HẬNG TIN AFP - PHẤP 206 27 LEVITT & SONS 212 28 WALT DISNEY 217 29 NETSCAPE 225 30 COCA-COLA 232 31 THYSSEN KRUPP AG 240 32 PROCTER & GAMBLE 246 33 YAHOO! 253 34 TOYOTA 260 35 PEOPLE EXPRESS AIRLINES 268 36 MANPOWER Inc 274 37 TOYS “ R” US 280 38 LIÏN ÀOÂN BỐNG BÊÌU DC M 287 39 KELLOGG’S 294 40 JOHNSON PUBLISHING Co 299 41 FIRESTONE TIRE & RUBBER 306 42 TÊÅP ÀOÂN M PHÊÍM AVON 312 43 CHỴI KHẤCH SẨN HILTON 320 44 HẬNG KEM BEN & JERRY’S 326 45 RE/MAX INTERNATIONAL 334 MUÅC LUÅC • 391 46 HẬNG MẤY MAY SINGER 341 47 SHOREBANK 348 48 HAÄNG PHIM MGM 355 49 L.L BEAN 362 50 HEINZ 369 NHÛÄNG CƯNG TY ÀẤNG CH KHẤC 376 AMAZON.COM 377 BODY SHOP INTERNATIONAL PLC 378 DDB WORLDWIDE 379 EASTMAN KODAK 380 TÊÅP ÀOÂN EXXON MOBIL 381 CƯNG TY TRAÂ GREAT ATLANTIC & PACIFIC 382 KOHLBERG, KRAVIS, ROBERTS & Co 383 LEVI STRAUSS & Co 384 MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING Co 385 SWIFT & Co 386 WASHINGTON POST Co 387 WELLS FARGO & Co 388 50 COMPANIES THAT CHANGED THE WORLD Howard Rothman CO-AUTHOR OF COMPANIES WITH A CONSCIENCE First News Chõu trấch nhiïåm xët bẫn: Tiïën sơ QUẤCH THU NGUÅT Biïn têåp Trònh bây Sûãa bẫn in Thûåc hiïån : : : : Nam An Phûúng Thaão Nam An First News – Trđ Viïåt NHÂ XËT BẪN TRỄ 161 L Chđnh Thùỉng - Qån 3, TP Hưì Chđ Minh ÀT: 9316211 - Fax: 8437450 In 2.000 cën, khưí 16 x 24 cm tẩi XN In Cưng ty Vùn Hốa Phûúng Nam (160/13 Àưåi Cung, Q.11, TP HCM) Giêëy ÀKKHXB sưë 55-2008/CXB/767-187/Tre ngây 08/01/2008 - QÀXB sưë 95B/QÀ-Tre cêëp ngây 17/04/2008 In xong vâ nưåp lûu chiïíu qu III/2008 ... Press 50 COMPANIES THAT CHANGED THE WORLD 50 CƯNG TY LÂM THAY ÀƯÍI THÏË GIÚÁI Cưng ty First News -Trđ Viïåt giûä bẫn quìn xët bẫn vâ phất hânh êën bẫn tiïëng Viïåt trïn toân thïë giúái theo húåp... àưìng vúái cấc cưë vêën kinh tïë ca cưng ty àậ khiïën ưng phẫi tûâ nhiïåm hai nùm sau àố D vêåy, cưng ty vêỵn tiïëp tc phất triïín theo 24 • 50 CƯNG TY LÂM THAY ÀƯÍI THÏË GIÚÁI àûúâng lưëi mâ ưng... rúâi khỗi cưng ty vâo nùm 1983 vò l sûác khỗe, nhûng nhûäng bûúác (1) QDOS - Quick and Dirty Operating System (2) MS-DOS - Microsoft’s Disk Operating System 14 • 50 CƯNG TY LÂM THAY ÀƯÍI THÏË
- Xem thêm -

Xem thêm: 50 cong ty lam thay doi the gioi , 50 cong ty lam thay doi the gioi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn