36 ke cua nguoi xua 3

119 32 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:21

36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3) Mc lc Kïë 25 Kïë ûáng biïën Khếo nối sûãa sai Xem giố bễ lấi ty cú ûáng biïën Trong ûáng biïën àûáng àêìu lâ sûå hốm hónh hâi hûúác 11 Hû mâ lâm vễ thûåc, nhûúåc mâ lâm vễ cûúâng 14 Cêìm lïn àûúåc bỗ xëng àûúåc 16 Kïë 26 kïë giaã ngu 20 Hoa phaãi nûãa núã, rûúåu phaãi nûãa say 20 ëu lơnh ty quìn: hònh say mâ thêìn khưng say 23 Trong àẩi ngu êín tâng àẩi trđ 26 Giẫ vúâ khưng biïët, lúâi nối câng hay 30 Kïë 27 Kïë bấn khưn mâ ùn 32 Vûâa chiïëm àûúåc lúåi dïỵ dâng vûâa àûúåc lông ngûúâi 32 Mđa ngổt cẫ hai àêìu 36 Diïỵn vai ngûúâi bõ haåi 37 Thåt mua nhên têm khưng mêët tiïìn 39 Viïåc nhoã àûúåc nhên lúán 41 Kïë 28 Kïë löå xêëu 45 Löå möåt xêëu che trùm xêëu 45 Dấm lưå bưå mùåt thêåt Lû Sún 48 Giỗi phất huy súã àoẫn ca mònh 50 Löå sú húã múâi ưng vâo quan tâi 51 Kïë 29 Kïë phaãn phaáo 53 Lâm ngûúâi khưng thïí lc nâo cng àưn hêåu 53 Lâm cho ngûúâi chïë giïỵu ta lẩi bõ nhc 55 Kïë 30 Kïë phaãn ngûä 58 chđnh diïån lúâi phẫn diïån lâ kđnh phống àẩi hoang àûúâng 58 Lúâi nối phẫn diïån chêm chổc cay àùỉng hún 61 Mùæng yïu 64 HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3) Chúá nhêìm lúâi mùỉng thaânh lúâi khen 69 Kïë 31 Kïë bê àẫng 71 Gian nõnh cuäng cố bê àẫng cng sinh tûã 71 Xêy dûång möåt quan hïå hûäu duång 73 Thñch ûáng vúái voâng giao tïë múái 76 Kïë 32 Kïë àe doåa 80 Mûúån gûúm phaáp luêåt 80 Duâng aáp lûåc têm lyá khiïën àöëi phûúng löå chên tûúãng 83 Lc àố vư thùỉng hûäu 85 Kïë 33 Kïë xuöëng àaâi 88 K thûåc àâi cng khưng khố xëng 88 Àïí cho ngûúâi ta cố àûúâng xëng àâi, cûáu vận tònh thïë nhû cûáu hoãa 88 Lêëy lẩi thïí diïån 91 Kïë 34 Kïë aám thõ 95 Lúâi nối nghe thanh, chiïng trưëng nghe êm 95 Dơ nhu khùỉc cûúng, che giêëu chưỵ lúåi hẩi ca mònh 96 Lâm bệ mùåt ngûúâi ta vûâa thò thưi 99 Kïë 35 Kïë àâm phấn 103 Àâm phấn lâ mưåt cåc àổ sûác nhêỵn nẩi 103 Àẩo àâm phấn lâ nhêët xûúáng nhêët hổa 104 Àiïím àïën huåt àẩo thò dûâng 107 Möåt bûúác luâi hai bûúác tiïën 110 Kïë 36 Kïë thùm doâ 113 Phûúng phấp dô àûúâng 113 Hổc àûúåc cấch quanh co cûáu nhâ 115 Câng ài vông quanh câng đt vêëp àinh 116 HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3) Kïë 25 Kïë ûáng biïën Lâm thïë nâo thđch ûáng quan hïå àưåt biïën? Trong cën Hẩc lêm ngổc lưå, Lêm Sûå chi trđ ca La Àẩi Kinh thúâi Tưëng cố viïët: "Àẩi phâm lâm viïåc lúán hay nhỗ àïìu phẫi cố trđ Trđ lâ gò? Ty cú ûáng biïën dng àïí giẫi quët sûå kiïån" Vïì nghơa nhêët àõnh nâo àố, ngûúâi cố trđ lâ ngûúâi cố thïí ty cú ûáng biïën theo giố bễ Mc àđch cëi cng ca ûáng biïën lâ khiïën cho ta ln ln úã võ trđ ch àưång nùỉm àûúåc àưång thấi phất triïín cuãa sûå viïåc àïí thûåc hiïån àûúåc muåc tiïu àậ àõnh C thïí, ûáng biïën cố hai cưng dng: mưåt lâ giûä àûúåc ch àưång, hai lâ biïën bõ àưång thânh ch àưång Trong cåc sưëng cố thïí chia thânh tònh hëng ûáng biïën: Nghơ xa Ngûúâi khưng nghơ xa têët cố hổa gêìn Nghơ xa lâ mưåt loẩi ûáng biïën cố nghơa chiïën lûúåc nhêët Mưåt ngûúâi nhòn xa thêëy rưång lêëy àûúåc, bỗ àûúåc, co àûúåc, dỵi àûúåc múái tranh th ch àưång àûúåc Lo gêìn Nghơ khưng àûúåc xa têët sinh lo gêìn Thêåm chđ cố nghơ xa mûu sêu nhûng hoân cẫnh khấch quan thay àưíi bêët trùỉc thò cng khố trấnh khỗi lo gêìn Vđ d thiïn chuín cưng tấc mâ hoân cẫnh trúã thânh xa lẩ Giẫi nguy Khưng giẫi quët àûúåc lo gêìn têët thânh hổa gêëp, cho nïn giẫi nguy lâ mưåt loẩi ûáng biïën mưåt cẫnh ngưå nhêët àõnh ÛÁng biùởn giaói nguy bựỗng trỷỳng thùở, hoựồc lờởy cửng lâm th, phấp c thïí Nối chung, ûáng biïën giẫi nguy phẫn ẫnh rộ mûu trđ vâ khẫ nùng ûáng biïën ca mưåt ngûúâi HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3) 4.Ty cú Àêy lâ mưåt tònh cẫnh ưn hôa mâ ty cú hânh sûå, xûã thïë thưng sët biïën hốa Àố lâ biïíu hiïån ch ëu ca trònh àưå thao tng lông ngûúâi giao tïë ca mưåt ngûúâi Búãi vêåy loẩi ûáng biïën nây sệ lâ trổng àiïím giúái thiïåu sau àêy Khếo nối sûãa sai Àẩi thấi giấm L Liïn Anh lâ ngûúâi cú trđ khếo nối, giỗi lâm àểp lông Tûâ Hi Thấi hêåu Tâi cú trđ ca ưng àậ nhiïìu lêìn giẫi vêy cho Tûâ Hi Thấi hêåu vâ thåc hẩ Tûâ Hi thñch xem Kinh kõch thûúâng ban thûúãng nhûäng ên hụå nho nhỗ cho kếp hất Mưåt hưm sau xem kếp hất nưíi tiïëng lâ Dûúng Tiïíu Lêu biïíu diïỵn, bâ gổi kếp hất nây àïën trûúác mùåt mờm baỏnh sỷọa trùn baõn baóo rựỗng: "Ta ban cho ngûúi têët cẫ mang ài!" Dûúng Tiïíu Lêu khêëu àêìu tẩ ún nhûng khưng mën bấnh sûäa bên cẫ gan tờu rựỗng: "Khờởu ờỡu taồ ỳn thaỏi hờồu, nhỷng nhûäng vêåt q giấ nây nư tâi khưng dấm nhêån, xin thấi hêåu rưång lông ban cho mưåt chûä " Tỷõ Hi ang vui nùn khửng giờồn, noỏi rựỗng: "Ngỷỳõi muửởn caỏi gũ? Dỷỳng Tiùớu tờu khờởu ờỡu tờu rựỗng: "Laọo Phờồt gia phuỏc lỳỏn bựỗng trỳõi, phaói chựng coỏ thïí cho nư tâi mưåt chûä?” Tûâ Hi cao hûáng sai thấi giấm mang bt mûåc àïën vêỵy tay viïët mưåt chûä Phc Tiïíu Vûúng gia àûáng bïn cẩnh thêëy chỷọ cuóa Tỷõ Hi viùởt beõn noỏi nho nhoó rựỗng: "Chûä Phc bưå Thõ chûä khưng phẫi bưå Y cú.” Dûúng Tiïíu Lêu thêëy Tûâ Hi viïët sai, nïëu nhêån mang vïì e ngûúâi khấc àâm tiïëu, hấ khưng phẫi mùỉc tưåi qn hay Nïëu khưng nhêån lêëy cng khưng àûúåc vò Tûâ Hi sệ nưíi giêån chếm àêìu Lêëy cng khưng àûúåc, khưng lêëy cng khưng àûúåc Dûúng Tiïíu Lêu thấo mưì hưi hưåt Khưng khđ trúã nïn thùèng Tûâ Hi cng cẫm thêëy thển, vûâa khưng mën Dûúng Tiïíu Lêu nhêån lêëy vûâa khưng tiïån giûä lẩi HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3) L Liïn Anh àûáng bïn cẩnh nhanh trđ cûúâi ha nối: "Phc ca Lậo Phêåt gia àïìu hún mổi ngûúâi trïn àúâi mưåt "àiïím"" (Chûä Phc ca Tûâ Hi viïët bưå Y lâ so vúái bưå Thõ thïm mưåt chêëm tûác mưåt àiïím) Dûúng Tiïíu Lêu vûâa nghe nối thïë thóỉt nghơ bên vưåi khêëu àêìu têu rựỗng: " Laọo Phờồt gia phuỏc nhiùỡu ờy laõ phuỏc hún ngûúâi nư tâi lâm dấm lơnh" Tûâ Hi àang sùỉp nưíi giêån, nghe nối thïë bên thån giố beó laỏi cỷỳõi noỏi rựỗng: ỷỳồc rửỡi, hửm sau seọ ban cho ngûúi" Nhû vêåy lúâi nối khẫo ca L Liïn Anh àậ giẫi vêy cho hai ngûúâi L Liïn Anh ûáng biïën khếo úã chưỵ: sûãa sai thânh khưng sai khiïën cho chûä Phuác viïët sai thaânh Tûâ Hi cưë viïët khấc chûá khưng phẫi viïët sai vò sú suêët, vûâa gúä thïí diïån vûâa ninh Tûâ Hi mâ lẩi vûâa gip Dûúng Tiïíu Lêu thoất nẩn L Liïn Anh ûáng biïën vûâa nhanh vûâa kheáo Dûúái àêy laõ mửồt vủ duồ khaỏc Sỷóa sai bựỗng phaỏt huy cấi sai Trong diïỵn thuët têët phẫi àẩt àûúåc hiïåu quẫ tẩi chưỵ Nhûng nïëu àưåt nhiïn xẫy nhiïỵu loẩn nâo àố thò cố thïí khiïën cho diïỵn giẫ nhêët thúâi khưng khưëng chïë àûúåc ngưn ngûä nối sai khiïën cho lêm vâo cẫnh qỵn bấch Trong tònh hëng àố, diïỵn giẫ phẫi sûã dng phûúng phấp sỷóa sai bựỗng caỏch phaỏt huy caỏi sai yỏ múái giẫi thoất khỗi bïë tùỉc vâ àẩt àûúåc hiïåu quẫ tûác thúâi tẩi chưỵ Vđ d cố mưåt ngûúâi dêỵn chûúng trònh tham gia lïỵ mùỉt ca àoân Kinh kõch Sû Tûã Lêu àaão Haãi Nam sú sët àậ giúái thiïåu ưng Nam Tên ën, bđ thû àẫng y Hẫi Nam Sû phẩm hổc viïån thânh "tiïíu thû" lâm cho cẫ hưåi trûúâng nấo loẩn lïn Cư dêỵn chûúng trònh bên chên thânh xin lưỵi Nam Tên Yùởn vaõ noỏi rựỗng: "Tùn cuóa Thuó trỷỳóng thờồt laõ àêìy thú lâm tưi nhúá àïën hai cêu thú: "Cûåu thúâi Vûúng Tẩ àûúâng tiïìn ën, phi nhêåp têìm thûúâng bấch tđnh gia" (Chim ën ngây xûa dinh Vûúng Tẩ bay vâo nhâ bấ lđnh) Thêåt lâ mưåt bûác tranh tuåt m giưëng nhû quang cẫnh hưm Kinh kõch xûa vưën lûu hânh úã HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3) phûúng bêëc mâ bêy giúâ Kinh kõch tûâ phûúng bùỉc xëng phûúng nam, vûúåt qua eo biïín Qunh Chêu bay àïën Hẫi Nam vâ lâm tưí úã àêy Hấ chùèng phẫi lâ mưåt bûác tranh tuyïåt myä hay sao?" Khaã nùng ûáng biïën cuãa cư dêỵn phûúng trònh nây quẫ khiïën cho mổi ngûúâi thấn phc Sau cư tỗ lúâi xin lưỵi thêëy chûä Yïën tïn cuãa thuã trûúãng maâ sinh y tá hú àểp rưìi dêỵn cêu chuån sinh àưång bùỉt nìn tûâ sai sốt ca mònh diïỵn àẩt mưåt cấch àêìy chêët thú Phûúng thûác sûãa sai bựỗng phờởp thay caỏi sai naõy ỷỳồc toaõn bửồ quan chng vưỵ tay râo râo, nhiïåt tònh thûúãng lâ àiïìu têët nhiïn Lêëy àuáng suãa sai Trong diïỵn thuët, diïỵn giẫ quấ thùèng hay kđch àưång mâ lúä lúâi Trong tònh hëng nây, diïỵn giẫ chúá vò thïí diïån mâ lâm ngûúâi cng khưng trấnh àûúåc sai sốt Têët nhiïn lâ nối lẩi mưåt lờỡn bựỗng ngửn tỷõ chủnh xaỏc ùớ caói chủnh chửợ lúä lúâi nối sai Nïëu nhû tònh hònh cho phếp mâ biïån lån sûå khấc biïåt ca lúâi nối sai vúái lúâi nối àng thò cố thïí gêy êën tûúång sêu sùỉc hún nûäa àưëi vúái thđnh giẫ Vđ d, mưåt võ ch nhiïåm khoa ca trûúâng sû phẩm nổ núái chuån vúái hổc sinh múái vâo khoa àậ nối râng: "Cấc bẩn hổc sinh, chc mổi ngûúâi mổi sûå tưët lânh Cấc bẩn tûâ bưën phûúng vïì trûúâng sû phẩm bùỉt àêìu cåc sưëng hổc têåp múái, nhêët àõnh sệ chun cêìn hổc têåp tiïën bưå khưng ngûâng Tûúng lai hy vổng mưỵi bẩn sệ trúã thânh giấo viïn tiïíu hổc mêỵu mûåc Khưng, phẫi nối hy vổng tûúng lai mưỵi bẩn àïìu thânh giấo viïn tiïíu hổc mêỵu mûåc búãi vò hy vổng àố lâ hiïån thûåc Àiïìu tưi mën diïỵn àẩt lâ têëm chên tònh ca tưi lc nây àưëi vúái cấc bẩn, chc cấc bẩn sau nây sệ bûúác lïn bc giẫng hoân thânh chûác trấch vinh quang nhêët” Võ ch nhiïåm khoa nây nhanh chống nhêån thêëy àậ nối nhêìm “hy vổng tûúng lai" thânh "tûúng lai hy vổng" nïn kõp thúâi sûãa àưíi lẩi mưåt cấch khếo lếo Nhû vêåy vûâa thûâa nhêån lúä lúâi nối sai, vûâa giẫi thđch l nhûng khưng nhûäng khưng gêy khố chõu mâ lẩi cố tấc dng tưët Thêåt lâ mưåt phûúng phấp bưí cûáu sấng sët HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3) Biïën sai thânh àng Khi tûác thúâi phất biïíu kiïën thò mưåt diïỵn giẫ phất hiïån nối sai thûúâng cố têm l thùèng, cẫn trúã dông tû duy, thêåm chđ khưng thïí tiïëp tc nối nûäa Nïëu ri ro xẫy tònh hëng nây, diïỵn giẫ nïn lêåp tûác biïån minh, khếo lếo chûäa sai thânh àng Vđ d mưåt cåc hưn lïỵ, ngûúâi ch trò nhiïåt tònh múâi phất biïíu kiïën, mưåt võ giấo viïn trung hổc dẩy nghïì lêåp tûác àûáng lïn phất biïíu Ưng nối chiïìu lâ ngây tấc thânh tònh dun ca thêìy Hẩ Minh trûúâng trung hổc dẩy nghïì vâ tiïíu thû Diïåp Hưìng cưng ty thûúng mẩi Cố lệ cố ngûúâi cho tưi nối sai hấ khưng phẫi Hẩ Minh vâ Diïåp Hưìng cng cưng tấc mưåt cưng ty hay sao? Àng vêåy Hẩ Minh àậ theo thûúng nghiïåp nhûng mưåt thấng trûúác côn lâ mưåt thêìy giấo trễ tíi ûu t nghïì Bêy giúâ mùỉt chng tưi, anh vêỵn ln ln lâ bẩn àưìng nghiïåp tưët Tưi xin nhên cú hưåi nây thay mùåt toân thïí nhûäng ngûúâi nghïì thânh têm chc àưi bẩn àểp dun lânh Rộ râng ưng nây àậ nhêìm lêỵn giúái thiïåu tên lang Chûäa trûúâng dẩy nghïì chûác nghiïåp trung hổc thânh thêìy giấo nghïì chûác trung giấo sû Vêỵn giûä hai chûä "chûác" vâ "trung" song nghơa àậ dûúåc àđnh chđnh Sau thêëy mònh nối sai àậ khếo lếo chûäa "thêìy giấo trung hổc dẩy nghïì" thânh thêìy giấo nghïì (tûác ngûúâi giỗi nghïì úã àêy lâ nghïì bn bấn) Khưng nhûäng àậ àđnh chđnh sai lêìm mâ côn àïì cao tên lang lâ bêåc thêìy nghïì bn bấn, têët nhiïn mổi ngûúâi àïìu thấn phc vui vễ hûúãng ûáng, hưn lïỵ câng nấo nhiïåt Xem giố bễ lấi ty cú ûáng biïën Nùm 1966, Lêm Ngûä Àûúâng nhâ vùn hổc hiïån àẩi nưíi tiïëng tûâ M vïì Àâi Loan àõnh cû Thấng nùm àố, mưåt hổc viïån úã Àâi Bùỉc cûã hânh lïỵ tưët nghiïåp trổng múâi têm Ngûä Àûúâng tham gia vâ xin ưng phất biïíu kiïën Mêëy võ tai to mùåt lúán phất biïíu trûúác Lêm Ngûä Àûúâng Hổ nối dâi dông lï thï khiïën cho thđnh giẫ àïìu ng gêåt Àïën têm Ngûä Àûúâng àùng àân phất biïíu, ưng bên giú tay nhòn àưìng hưì HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3) àậ 1 giúâ rûúäi rưìi nïn thay àưíi cấch nối, chó nối mưåt cêu: "Lúâi phất biïíu ca bêåc thên sơ nïn giưëng nhû mini jup ca ph nûä, câng ngùỉn câng tưët" Thïë thưi, khưng nối nûäa Ưng vûâa nối xong mổi ngûúâi lùång ngùỉt, mêëy giêy sau cẫ hưåi trûúâng ôa cûúâi vâ nhûäng trâng vưỵ tay dâi biïíu lưå ng hưå diïỵn giẫ ûu t nây Hưm sau cấc bấo lúán úã Àâi Bùỉc àûa tin "Àẩi danh sû hâi hûúác danh bêët hû truìn" Xem ngêỵu hûáng phất biïíu phẫi cố tâi ùn nối vâ cú trđ thån giố bng chêo! Khưng khđ bíi diïỵn thuët thûúâng kđch àưång diïỵn giẫ nhûng cố nhiïìu võ khưng hiïíu hoân cẫnh c thïí àậ thao thao bêët tuåt nhû sưng Hoâng Hâ vúä àï khưng thïí nâo ngûâng àûúåc Tc ngûä àậ dẩy ngûúâi thûác thúâi lâ kễ tën kiïåt Nïëu diïỵn giẫ khưng biïët theo giố bng chêo, ty cú ûáng biïën thò d cố tâi ùn nối cng vêỵn lâm ngûúâi ta chấn, khiïën cho thđnh giẫ "bìn nưn" Trong giao tïë àưëi mùåt vúái sûå àưë ky, cưng kđch, vu cấo thò phẫi ty cú ûáng biïën Àêìu tiïn gùåp viïåc chúá hoẫng phẫi giûä àêíu ốc bònh tơnh múái cố thïí cng tùỉc biïën biïën tùỉc thưng àưíi ngu thânh n Thûá àïën phẫi cố lông àẩi lûúång khoan dung, lc loẩn khưng qụn àẩi cc múã àûúâng cho àưëi phûúng hẩ àâi Dûúái àêy giúái thiïåu mêëy phûúng phấp ty cú ûáng biïën: Lêëy àc trẫ oấn chiïëm àûúåc nhên têm Cố mưåt àẩi gia àònh ngûúâi dêu t linh lúåi khếo tay, tâi trđ hún ngûúâi, hiïìn thc àoan trang nïn àûúåc mể chưìng sng ấi Vò vêåy dêu cẫ, dêu thûá sinh lông àưë k Mưåt hưm àïën nâng dêu t lâm cúm Sau nêëu nûúáng xong, nâng búâ ao giùåt qìn ấo Bêëy giúâ cư dêu cẫ vâ cư dêu thûá sinh mưåt kïë ấc: cho thïm ci vâo bïëp lô àïí cho cúm khï chấy àïí lâm mêët thïí diïån cư dêu t khếo tay Mưåt chưëc, nâng dêu t giùåt xong qìn ấo trúã vïì thêëy ci côn àang chấy Vưën thưng minh cư hiïíu viïåc gò àậ xẫy ra, bên nhanh trđ biïën cúm vûâa sếm thânh chấo rưìi lâm thïm mưåt đt bấnh Àúåi mổi ngûúi àïìu àậ ngưìi vâo bân ùn, cư bên nối: "Mêëy ngây trúâi nống, mổi ngûúâi ùn cúm chùỉc khưng HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3) ngon miïång, tưi nêëu mưåt đt chấo, lâm mưåt đt bấnh àïí cẫ nhâ thay khêíu võ cẫ nhâ àïìu khen Hânh àưång nây ca cư dêu t vûâa lâm vui lông mổi ngûúâi, vûâa àïí cho hai chõ dêu cố àûúâng hẩ àâi Rộ râng lâ mưåt cưng àưi viïåc vûâa àûúåc lông cẫ nhâ vûâa khiïën cho hai chõ dêu vưën àưë ky àậ chuín sang bấi phc Vïì sau, cư dêu t khưng hïì chêëp nhùåt viïåc àố khiïën cho hai chõ dêu lẩi câng kđnh trổng Cåc sưëng gia àònh vò vêåy n êëm vư cng Khếo so sấnh Nùm 1991, L Tuët Kiïån vai chđnh phim Tiïu D Lc àoẩt àûúåc cẫ hai giẫi Con Gâ Vâng vâ Cânh cổ Khi àấp tûâ, ưng àậ khưng dng nhûäng sấo ngûä vư võ thûúâng dng Ưng chó nối mưåt cấnh thânh thûåc: "Khưí vâ mïåt thò nhiïìu ngûúâi xem Tiïu D Lc phẫi chõu, danh vâ lúåi lẩi mưåt mònh châng ngưëc L Tuët Kiïån àûúåc." Anh vûâa dûát lúâi toân hưåi trûúâng vưỵ tay nhû sêëm dêåy Bâi phất biïíu ca anh khưng nhûäng khiïën cho mổi ngûúâi thđch th mâ côn kđnh phc nhên cấch ca anh Lúâi phất biïëu vâ hònh tûúång ca anh àïí lẩi êën tûúång sêu sùỉc lông mổi ngûúâi Ngûúâi àûúåc khen thûúãng rêët khố phất biïíu cho tưët búãi vò lông cẫm tẩ thûúâng khố diïỵn àẩt Mën phất biïíu thânh cưng thò vûâa phẫi ngùỉn gổn sc tđch, thânh khêín hâi hûúác vûâa phẫi àûa so sấnh tó d, sinh àưång l th 3.Mûúån viïåc phất huy àiïím thẩch thânh kim Cố mưåt thêìy giấo giẫng bâi vùn hổc bưỵng mưåt chim sễ bay vâo lúáp kinh hậi vûâa kïu vûâa bay loẩn xẩ phông hổc, hổc trô àïìu ch cẫ vâo chim nhỗ Cûãa sưí cố lûúái sùỉt, ch chim khưng bay àûúåc Thêìy giấo thêëy thïë bưỵng sinh hay bên nối rựỗng: "Ai daõ, chim naõy eồp xiùởt bao Caỏc em hậy nhòn k ài, tiïët thûá hai cấc em lâm mưåt bâi vùn vïì nố nhế nhû vêåy lâ diïỵn mưåt bâi hổc quan Hổc sinh vûâa quan vûâa bân bẩc, thêìy giấo thónh thoẫng lẩi gúåi Gùåp pahó quëy nhiïỵu, thêìy giấo vêỵn bònh tơnh tu cú ûáng biïën, HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3) 10 mûúån viïåc phất huy tûâ chim nhỗ mâ chó dng mưåt cêu nối dêỵn dùỉt àûúåc hổc sinh quan hổc têåp truy cêìu tri thûác Con chim nhỗ chó nhû hôn àấ mâ thêìy giấo àậ àiïìm hốa thânh rông Thûâa thïë dêën lïn, biïn qỵn bấch thânh thêìn k Trong mưåt bíi lïn lúáp chung, trûúác lâm thđ nghiïåm thêìy giấo hốa hổc nối: "Khi ta àûa kim loẩi Natri àưët nống nây vâo bònh chûáa khđ Clo thò nố sệ chấy bng lïn vâ cố khối trùỉng" Nhûng thûåc hiïån thđ nghiïåm thò khưng phẫi lâ khối trùỉng mâ lâ khối àen Cẫ lúáp kinh hậi Thêìy giấo nhanh trđ nghơ chûa têíy sẩch tẩp chêët trïn Natri nïn cố kïët quẫ nhû thïë Thêìy giấo bên tûúng kïë tûåu kïë tiïëp tc lâm thđ nghiïåm Thêìy hỗi trô A: “xem thêëy gò?" Trô A khửng noỏi, 11' thờỡy giaỏo khuyùởn khủch rựỗng: "Thỷồc sûå cêìu thõ, thêëy gò nối nêëy Àố múái lâ thấi àưå khoa hổc" Trô A bên nối: “Thûa thêìy em khưng thêëy khối trùỉng mâ thêëy khối àen" Thêìy giaỏo baóo rựỗng em quan saỏt rờởt chủnh xaỏc, nhỷ vêåy vûâa rưìi khưng phẫi lâ kim loẩi Natri chùng? Nhûng àêy thûåc lâ mưåt kim loẩi Natri mâ Thïë tẩi vûâa rưìi lẩi bưëc khối àen? Cấc em hậy nhúá lẩi tđnh chêët vêåt l vâ cấch bẫo quẫn kim loẩi Natri" Lúáp hổc bên nhưën nhấo lùn, troõ C beõn noỏi rựỗng: Kim loaồi Natri khửng thïí àïí ngoâi khưng khđ, phẫi ngêm dêìu mỗ" Thờỡy giaỏo aỏp laồi rựỗng: "Em noỏi uỏng Vỷõa rửỡi thêìy sú sët trûúác thđ nghiïåm chûa lau sẩch dêìu khđ trïn Natri cho nïn múái cố sûå cưë thđ nghiïåm vûâa rưìi Nïëu thêìy tiïëp tc àưët Natri thò viïåc gò sệ xẫy ra?" Hổc trô bên trẫ lúâi: "Sau khối àen sệ lâ khối trùỉng" Thêìy giấo tiïëp tc àưët Natri, bònh chûáa khđ cố tiïëng nưí lếp bếp vâ bưëc khối trựổng Thờỡy baóo hoồc troõ rựỗng: "Dỷồ oaỏn cuóa caỏc em àậ thûåc hiïån" Hổc trô vưỵ tay hoan hư Trong trûúâng húåp nây, thêìy giấo àậ sai sốt mâ nhên thïí dêỵn lïn àẩt àûúåc kïët quẫ thêìn k, thoất khỗi tònh thïë qỵn bấch Viïåc nây chûáng tỗ sûác mẩnh ca thåt tûúng kïë tûåu kïë diïåu k xiïët bao Thån tay dùỉt dï vïì chìng HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3) 105 ngẩc hỗi ngûúâi àẩi diïån lâm àẩt àûúåc thânh tđch huy hoaõng nhỷ thùở Ngỷỳõi aồi diùồn aỏp rựỗng: "Rờởt ỳn giẫn, mưỵi àâm phấn àïën chưỵ khưng nhêët trđ, tưi bên hỗi àưëi phûúng: "ưng mën giẫi quët vêën àïì nây vúái tưi hay lâ chúâ Hove Husse cng ưng giẫi quët? Kïët quẫ lêìn nâo àưëi phûúng cng àưìng vúái tưi!' Rộ râng bưå mùåt ca Husse vâ bưå mùåt ca ngûúâi àẩi diïån xem khưng khấc gò nhûng húåp hai bưå mùåt lẩi thò cố chưỵ diïåu dng khưn lûúâng Àố lâ phûúng phấp mùåt àỗ mùåt trùỉng Cấch lâm ca sấch lûúåc nây lâ àêìu tiïn àûa mùåt trùỉng trûúác, dng thấi àưå hng hưí tiïën cưng àưëi phûúng, àûa nhûäng u cêìu quấ àấng, ngẩo mẩn vư lïỵ, lêåp trûúâng cûáng rùỉn khiïën cho àưëi phûúng phiïìn lông phẫn cẫm Sau àố mùåt àỗ sên khêëu, thấi àưå ưn hôa tao nhậ, nết mùåt thânh khêín, nối nùng húåp tònh húåp l vâ khếo lếo ấm thõ cho àưëi phûúng biïët nïëu àâm phấn khưng thânh cưng thò mùåt trùỉng lẩi tấi xët giang hưì Nhû vêåy àậ tẩo ấp lûåc têm l cho àưëi phûúng Trong tònh thïë àố, mưåt mùåt àưëi phûúng khưng mën chẩm trấn vúái mùåt trùỉng mưåt lêìn nûäa, mưåt mùåt vò thấi àưå mùåt àỗ ưn hôa thên mêåt nïn àẩt àïën hiïåp nghõ Trong àâm phấn thûúng nghiïåp, mùåt trùỉng cố thïí xët hiïån vúái nhiïìu bưå mùåt khấc Mùåt trùỉng cố thïí lâ ngûúâi cố thïí lâ viïåc, cố thïí thêåt cố thïí giẫ.Ngûúâi mưi giúái, låt sû, giấm àưëc àïìu cố thïí àống vai mùåt trùỉng lâm ngûúâi xêëu Chđnh sấch, ngun tùỉc, cấc loẩi quy chïë cng àïìu cố thïí àống vai mùåt trùỉng lâm ngûúâi xêëu Cho nïn mùåt àỗ cố thïí nối, tưi rêët mën àưìng tònh vúái cấc anh song súå giấm àưëc khưng àưìng cho tưi lâm nhû thïë Khưng nùn nghụ rựỗng hùợ cỷỏ tỷỳi cỷỳõi, giỷọ thùớ diùồn cho ngûúâi khấc, ln ln hôa khđ thò cố thïí àâm phấn thânh cưng Lc nâo cng mùåt àỗ thò ngûúâi ta sệ cho lâ anh cêìn ngûúâi ta mën bấm vâo ngûúâi ta Câng nhû thïë thò àưëi phûúng lẩi câng cûáng rùỉn, ngẩo mẩn, chiïëm hïët thûúång phong àâm phấn Khi cêìn thiïët mën cho àưëi phûúng nïëm mi lúåi hẩi thò cố thïí dng th àoẩn mùåt trùỉng kđch thđch nhể nhâng àưëi phûúng Cấi gổi lâ kđch HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3) 106 thđch khưng phẫi lâ nưíi nống hay lâ tưín thûúng àưëi phûúng mâ chó lâm cho àưëi phûúng ch àïën thûåc tïë, coi trổng bẫn nhên anh àưìng thúâi nhùỉc nhúã àưëi phûúng chúá tûå àấnh giấ quấ cao Phûúng phấp kđch thđch àưëi phûúng cố nhiïìu loẩi nhûng tấc duồng ùỡu nhựỗm laõm ửởi phỷỳng phaói suy nghụ, lo lùỉng Trong àâm phấn thûúng nghiïåp nhiïìu hânh àưång ngoâi lïì àâm phấn cng lâm cho àưëi phûúng phẫi ch , trûåc tiïëp ẫnh hûúãng àïën tònh thïë trïn bân àâm phấn, cố tấc dng kđch thđch Vđ d àang thûúng thẫo mâ lẩi tiïëp xc vúái khấch hâng khấc hay quấ trònh thûúng thẫo mâ cố thûúng gia khấc àïën tòm, tẩm thúâi giấn àoẩn àâm phấn lâm kếo dâi thúâi gian dâm phấn thúâi gian biïíu lẩi rêët sđt sao, hóåc trûåc tiïëp trao àưíi tû liïåu vúái thûúng gia khấc Têët cẫ nhûäng hânh àưång nây àûúåc cẫ hai bïn rêët ch vâ mêỵn cẫm, àïìu cố thïí ấm thõ rêët nhiïìu àiïím cho àưëi phûúng khiïën cho àưëi phûúng khêín trûúng Àûúng nhiïn phûúng phấp kđch thđch bïn ngoâi àâm phấn khưng thïí dng bûâa bậi Phûúng phấp nây rêët mẩo hiïím, dïỵ tưín thûúng tònh cẫm vâ thânh ca àưëi phûúng Mưåt mùåt khấc cêìn trấnh lâm to chuyïån, cöë yá hû trûúng thïë, kïët quãa sệ lâ khấch hâng “giẫ" àíi khấch hâng thêåt lâm cho àâm phấn àưí vúä tan nất Cho nïn kđch thđch àưëi phûúng phẫi hïët sûác khếo lếo, àưìng thúâi phẫi tỗ thânh ấm thõ cho àưëi phûúng biïët khưng phẫi anh khưng àùỉt hâng nhû gấi vư dun mâ thûåc sûå mën kïët dun vúái àưëi phûúng, chó cố àiïìu ty àưëi phûúng cố chêëp nhêån tònh dun àố hay khưng mâ thưi Kđch thđch nhû thïë múái dêỵn àïën hai bïn hiïíu biïët húåp tấc vúái Trong thûúng trûúâng khưng phẫi chó cố dng ngưn tûâ kđch thđch àưëi phûúng mâ mưåt sưë sûå thûåc lẩi cố sûác thuët phc hún Nhûng nïëu anh mën tiïëp tc húåp tấc thò phẫi ấm thõ nhiïìu cấch, nhiïìu àûúâng cho àưëi phûúng hiïíu chûá khưng nïn tưín thûúng àưëi phûúng Vđ d nïëu nhû tranh chêëp giấ cẫ chùèng hẩn, anh cố thïí viïån l mêỵu múái ca hâng hốa, chó trđch hâng hốa c àïí thuët phc àưëi phûúng chêëp nhêån giấ múái HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3) 107 Mưåt biïën thïí ca diïỵn vai mùåt trùỉng lâ diïỵn trô hai mùåt Sấch lûúåc hai mùåt khiïën cho ngûúâi àâm phấn lêm vâo thïë cûúäi hưí àûúåc giẫi thoất Trong àâm phấn thûúâng nghe ngỷỳõi mửồt bùn noỏi vỳỏi rựỗng: "Anh Lyỏ, hửm anh khoỏ tủnh thùở, tửi vửởn nghụ rựỗng anh coỏ thùớ ửỡng yỏ ?" hay "Tửi cho rựỗng cấc anh cng cố l Nïëu chng tưi àưìng ", tûåa hưì nhû àưìng vúái àưëi phûúng, àïì nghõ vúái àưìng àưåi nhûúång bưå Nhûng àố lâ àang biïíu diïỵn trô hai mùåt Àêìu tiïn àïí cho mưåt ngûúâi tỗ cûáng rùỉn rưìi àïën lc nâo àố, mưåt ngûúâi khấc lẩi àûa àïì nghõ chiïët trung nhûng ngûúâi vêỵn tỗ khưng mën theo Cëi cng àưìng àưåi nối ài nối lẩi, khun bẫo mậi múái miïỵn cûúäng àưìng Àûúng nhiïn àưëi phûúng àûúåc nhûúång bưå têët phẫi àấp lẩi lúâi ngûúâi khuyùn baóo Cuọng coỏ luỏc biùớu diùợn hai mựồt bựỗng cấch trûúác tiïn nhûúång bưå nhûäng vêën àïì thûá ëu ùởn vờởn ùỡ quan troồng thũ baóo ửởi phỷỳng rựỗng anh àậ nhûúång bưå rưìi, vêåy àưëi phûúng cng nïn nhûúång bưå vêën àïì nây Anh àậ cưë hïët sûác rưìi, vêën àïì côn lẩi lâ àưëi phûúng quët àõnh Rộ râng trô hai mùåt nây khố lông lûâa àûúåc àưëi phûúng giâ dùån kinh nghiïåm Nhûng quấ trònh àâm phấn dâi khêín trûúng thò khưng dïỵ gò phất hiïån àûúåc chên tûúáng ca trô nây Àùåc biïåt lâ ngûúâi diïỵn trô hai mùåt khúãi xûúáng ngûúâi hổa nây phưëi húåp ùn , khếo lếo thò d àưëi phûúng cố nghi ngúâ cng khưng thïí hoân toân khùèng àõnh lâ anh àang diïỵn trô Àưëi phûúng cố thïí ngúâ cố lệ cấc anh nối thêåt lông phẫi thûâa cú hưåi nây phên hốa bổn hổ Àiïím àïën huåt àẩo thò dûâng Bêët k nhâ àâm phấn nâo cng àïìu phẫi hiïíu rộ mën àûúåc cấi gò vâ cố thïí cho àưëi phûúng cấi gò búãi vò àâm phấn lâ hai bïn trao àưíi lúåi đch nhu cêìu cho u cêìu ca mònh têët mònh biïët rộ u cêìu ca àưëi phûúng thò khố nùỉm chùỉc Cho nïn àâm phấn quan trổng nhêët lâ phất hiïån u cêìu ca àưëi phûúng hay lâ ch àưång tẩo HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3) 108 u cêìu cho àưëi phûúng Cố mưåt ngûúâi chun nghïì àôi núå, mưåt lêìn àûúåc thụ ài àôi mưåt mốn núå tẩi mưåt xđ nghiïåp nổ Anh ta lên la ài tòm hiïíu biïët giấm àưëc xđ nghiïåp nây trưën thụë vâ cố bưì nhđ Sau àố ài tòm giấm àưëc àûa cấc viïåc àố lâm àiïìu kiïån båc ưng ta phẫi trẫ núå Anh ta àậ sấng tẩo nhu cêìu cêìn phẫi che giêëu tưåi trưën thụë vâ bưì nhđ ca giấm àưëc, lêëy àố lâm àiïìu kiïån trao àưíi lêëy mốn tiïìn núå Àố lâ bđ mêåt Karate phông th àẩo àâm phấn Trong àâm phấn phẫi àấnh vâo chưỵ ëu ca àưëi phûúng thò sệ cố hiïåu quẫ nhû àiïím huåt khđ cưng Lûúäng hng tûúng tranh lâ sûå àưëi chổi l vâ khđ ca àưi bïn L lâ hẩt nhên ca khđ, khđ lâ mi nhổn ca l L thùèng thò khđ mẩnh, l khưng thùèng thò khđ ëu Nhûng nhûäng àiïìu kiïån nhêët àõnh, khđ thõnh thò cng lâm cho l thïm cûáng àưi phêìn Nhâ àâm phấn lậo luån phẫi tòm nhûúåc àiïím ca àưëi phûúng, àấnh mẩnh vâo khiïën cho nhụå khđ àưëi phûúng tiïu tan, bố tay quy hâng Cấi gổi lâ nhûúåc àiïím lâ nhûäng sai lêìm lån àiïím, thiïëu chûáng cûá, biïån lån lïåch lẩc, cấc hẩn chïë vïì tđnh cấch, hânh vi, tònh cẫm ca àưëi phûúng Cêu chuån Gia Cất Lûúång àấnh bẩi cấc nho sơ Àưng Ngư àấng àïí cho nhûäng nhâ àâm phấn hổc têåp Gia Cất Lûúång àïën Giang Àưng lâ sûá giẫ nûúác ëu mâ lẩi àún thûúng àưåc mậ tûåa hưì thên cư thïë cư Cấc mûu sơ Giang Àưng vưën mïìm nùỉn rùỉn bng, chố cêåy gêìn nhâ vâ vâo sưë àưng nïn khđ thõnh àê ngûúâi Gia Cất Lûúång quët têm trûúác tiïn àấnh gc khđ ca hổ cho nïn tay ph phâng khưëng chïë chưỵ ëu hẩi ca hổ Cho nïn Trûúng Chiïu àûáng àêìu cấc mûu sơ Giang Àưng hâo khđ xung thiïn mâ cng chó chõu nưíi ba hiïåp ca Gia Cất Lûúång Nhûúåc àiïím nưíi bêåt ca Trûúng Chiïu lâ ch trûúng hâng Tâo Àêìu hâng lâ biùớu hiùồn vử nựng vử sú Gia Caỏt Lỷỳồng nhựỗm àng vâo àiïím àố Sau àậ miïu tẫ Lûu Bõ nhên àûác yïu dên nhû thïë naâo, quyïët têm chưëng Tâo nhû thïë nâo, Gia Cất Lûúång chuín mi nhoồn sang Trỷỳng Chiùu, noỏi rựỗng: "Kùở lỳỏn cuóa quửởc gia an nguy ca xậ tùỉc phẫi cố ch mûu chûá khưng phẫi lâ bổn hû vinh mưìm mếp hun thun HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3) 109 bân lån nhû nûúác chẫy khưng bò àûúåc mâ gùåp viïåc phẫi ûáng phố thò khưng cht tâi cấn Thêåt lâ àấng àïí cho thiïn hẩ chï cûúâi” Àấnh trng àiïím ëu ca Trûúng Chiïu khiïën y cêm miïång Côn bổn àân em Trûúng Chiïu nhû Ngư Phiïn, Bưå Chêët, Tiïët Tưíng, Lc Tđch, Nghiïm Tën, Trònh Àûác Khu thò chó chõu nưíi mưåt chiïu ca Gia Cất Lûúång Tiïët Tưíng vâ Lc Tđch hẩ giấ Lûu Bõ, àïì cao Tâo Thấo vïì thên phêån Hổ àậ phẩm vâo àiïìu hy ky dû lån ca têìng lúáp sơ àẩi phu lc bêëy giúâ Gia Cất Lûúång chưåp lêëy àiïím àố mùỉng mưåt ngûúi lâ "vư ph vư qn" (khưng cha khưng vua) mưåt ngûúâi lâ kiïën thûác trễ khiïën cho cẫ hai xêëu hưí Nghiïm Tën vâ Trònh Àûác Khu lâ nhûäng h nho bõ Gia Cất Lûúång mùỉng lâ bổn àổc sấch mâ khưng cht mûu kïë kinh bang tïë thïë Gia Cất Lûúång àậ nhựỗm uỏng yùởu huyùồt cuóa caỏc nho sụ mỷu sụ Giang Àưng hẩ gc khđ thïë ca hổ Mưåt vđ d khấc lâ: Cưng sûá Anh Baker úã Nhêåt Bẫn lâ mưåt ngûúâi kiïu ngẩo vư cng Khi úã Nhêåt Bẫn, ưng giao thiïåp vúái ngoẩi v àẩi thêín Nhêåt Bẫn Tûå Àẫo Tưng Thûúâng vâ lc qn àẩi thêìn Têy Hûúng Nam Chêu hay tỗ thấi àưå coi thûúâng vâ hay chïë giïỵu hổ Nhûng mưỵi gùåp viïåc khố khùn nan giẫi thò lẩi nối: "Chúâ sau tưi nối chuån vúái cưng sûá Phấp sệ trẫ lúâi." Tûå Àẫo Tưng Thûúâng vâ Têy Hûúng Nam Chêu quët àõnh nùỉm lêëy cêu nối nây àẫ kđch Baker cho chûâa thối ngẩo mẩn Mưåt hưm Têy Hûúng Nam Chêu cửở yỏ hoói Baker rựỗng: "Tửi maồo muửồi hoói Ngaõi mưåt viïåc, nûúác Anh cố phẫi lâ thåc qëc ca nûúác Phấp hay khưng?” Nghe xong, Baker ûúän ngûåc ngẩo maồn vử lùợ traó lỳõi rựỗng: "Ngaõi noỏi quaỏ hoang àûúâng Ngâi lâ lc qn àẩi thêìn Nhêåt Bẫn têët phẫi biïët nûúác Anh khưng phẫi thåc qëc nûúác Phấp Nûúác Anh laâ nûúác quên chuã lêåp hiïën lúán nhêët thïë giúái thêåm chđ nûúác Cưång hôa Àûác chđ cng khưng thïí sấnh" Têy Hûúng Nam Chêu lẩnh lng noỏi: "Trỷỳỏc tửi cuọng cho rựỗng nỷỳỏc Anh laõ mửồt nûúác àưåc lêåp hng cûúâng, bêy giúâ tưi khưng côn nghơ nhû thïë nûäa" Baker nưíi giêån hỗi: "Vò sao? Têy Hûúng Nam Chêu móm cûúâi HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 KÏË NHÊN HOA(Phờỡn 3) 110 aỏp rựỗng: "Thỷồc khửng coỏ gũ àùåc biïåt Chi lâ àẩi biïíu chđnh ph chng tưi cng Ngâi bân lån nhûäng vêën àïì qëc tïë thò Ngâi ln ln nối chúâ Ngâi thẫo lån vúái cưng sûá Phấp rưìi múái trẫ lúâi Nïëu nûúác Anh lâ mưåt nûúác àưåc lêåp thò lẩi phẫi nhòn sùỉc mùåt nûúác Phấp mâ hânh àưång? Nhû thïë thò nûúác Anh khưng phẫi lâ thåc qëc nûúác Phấp lâ gò? Baker khưng lúâi àưëi àấp, tûâ àố vïì sau khưng dấm ngẩo mẩn nûäa Têy Hûúng Nam Chêu nam àûúåc nhûúåc àiïím lúâi nối ca Baker têën cưng cố hiïåu quẫ Khưng nghi ngúâ gò nûäa, bùỉt k cng khưng thïí thêåp toân song khố lông trấnh khỗi nhûúåc àiïím Nhûäng ngûúâi ngẩo mẩn thò bõ dânh àng nhûúåc àiïím sệ khưng côn pht khđ thïë Mưåt bûúác li hai bûúác tiïën Cố àâm phấn, mưåt bïn khưng dấm lui mưåt bûúác àïí ếp àưëi phûúng vò súå phấ vúä àâm phấn, phấ tưí chim bay trûáng vúä Ngûúâi àâm phấn lậo luån bêët chêëp th àoẩn, cưë lâm nùỉm bùỉt àûúåc àưì thêåt sûå ca àưëi phûúng, nùỉm lêëy quìn ch àưång àâm phấn, lc àố thò dng phûúng thûác nâo àïí àoẩt thùỉng lúåi chó côn lâ vêën àïì k thåt Mc àđch li àïí tiïën lâ mưåt loẩi k thåt thûúâng dng Ban àêìu kïnh àâo Panama khưng phẫi M àâo Cëi thïë k 19 mưåt cưng ty Phấp k kïët húåp àưìng vúái nûúác Colombia àâo kïnh Panama nưëi liïìn Àẩi Têy dûúng vâ Thấi Bònh Dûúng Tưíng cưng trònh sû cưng trònh nây lâ ngûúâi Phấp Letxep nưíi tiïëng vò àậ àâo kïnh Xu ưng cho lâ khưng cố vêën àïì gò Nhûng tònh hònh Panama lẩi khấc Xuy, cưng trònh tiïën triïín rêët thêåm, bùỉt àêìu thiïëu vưën, cưng ty sa vâo cẫnh qỵn bấch Nùm 1880, M cng àậ mën àâo kïnh nưëi liïìn hai àẩi dûúng nhûng Phấp phưỵng tay trïn nïn M rêët hêån Khi cưng ty Phấp cho àẩi diïån Buriler àïën M gẩ bấn cưng t kïnh àâo Panama vúái giấ 100 triïåu àư la thò M vưën àậ thêm nhỗ dậi, thêëy Phấp mën bấn nïn vư cng sung sûúáng Nhûng M lẩi tỗ vễ HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3) 111 duõng dựỗng Roosevelt kùu cờỡu uóy ban kùnh aõo Myọ qëc bấo cấo chûáng minh àâo kïnh úã Panama lâ tiïët kiïåm tưët nhêët Bấo cấo nïu àâo kïnh úã Niearagoa tưën 200 triïåu àư la Kïnh àâo Panama chó hún 100 triïåu àư la song côn phẫi trẫ cho cưng ty Phấp mưåt sưë tiïìn nûäa cho nïn toân bưå chi phđ sệ lâ hún 2O triïåu àư la Sau xem bấo cấo nây Buriler thêët kinh Nïëu M khưng mua kïnh panama thò Phấp chùèng àûúåc xu nâo ưng bên hẩ giấ bấn kïnh àâo Panama xëng 40 triïåu àư la Nhû vêåy M àậ tiïët kiïåm àûúåc 60 triïåu àư la Roosevelt cng lẩi dng kïë sấch àố ếp chđnh ph Colombia Ưng àiïìu khiïín qëc hưåi M mưåt quët àõnh nïëu M khưng àẩt àûúåc hiïåp nghõ vúái Colombia thò sệ àâo kïnh Nicaragoa Àẩi sûá Colombia tẩi M lo súå bên lêåp tûác k kïët hiïåp àõnh àưìng cho M thụ dâi cẫ khu vûåc rưång km mưỵi bïn kïnh àâo vúái giấ 10 triïåu àư la, ngoâi mưỵi nùm M côn trẫ 100000 àư la tiïìn thụ àêët Roosevelt àậ dng mûu trûúác li sau tiïën àậ mua àûúåc kïnh Panama vâ vúái mưåt giấ rêët đt àậ cố quìn sûã dng kïnh àâo Panama Nhûng nhiïìu trûúâng húåp khố mô àûúåc àưì thûåc ca àưëi phûúng, nïëu àưëi phûúng dng phûúng phấp àấnh dâi thò cố thïí thûã dng cấch lui bûúác àe dổa bỗ cåc àïí uy hiïëp àưëi phûúng Cố thïí àưëi phûúng súå àâm phấn àưí vúä hún anh nïëu quaã nhû thïë anh vúâ ruát lui phẫi àïí lẩi mưåt mẫnh àêët àï xoay chuín Nùm 1920, chđnh quìn Xư Viïët vûâa múái àúâi àậ bõ phe àïë qëc bao vêy phong tỗa Àïí phấ vúä phong toẫ, Àẫng cưång sẫn Nga hïët sûác hy vổng àùåt quan hïå kinh tïë vúái cấc nûúác phûúng Têy Bêëy giúâ nûúác yá gùåp tònh thïë kinh tïë nûúác khố khùn nïn mën cố quan hïå bn bấn vúái Nga Xư Viïët Bưå ngoẩi giao nhiïìu lêìn phất biïíu minh trïn bấo chđ tỗ yá muöën khöi phuåc quan hïå kinh tïë vúái Nga vâ chín bõ àốn tưíng phấi àoân kinh tïë Nga àïën Rưm Nga nhanh chống nùỉm bùỉt cú hưåi nây tun bưë tưí chûác phấi àoân kinh tïë nhâ ngoẩi giao kiïåt xët Okohopxki dêỵn àêìu àïën Roma Nhûng vâo lc àố thò tònh hònh chđnh trõ nûúác àưåt biïën, cấc thïë lûåc phất xđt HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3) 112 chưëng cưång bâi Nga ngốc àêìu dêåy tiïën hânh hoẩt àưång bẩo lûåc Àoân àẩi biïíu kinh tïë Nga thûúâng bõ qëy nhiïỵu theo dội kiïím soất bùỉt cẫ àẩi diïån bưå ngoẩi giao Nga Xư Dûúái ấp lûåc àố, chđnh ph àânh phẫi cûå tuåt cưng nhêån àõa võ àẩi biïíu ngoẩi giao Nga song vêỵn mën k hiïåp nghõ thûúng mẩi àïí cûáu vận tònh hònh kinh tïë nûúác Thấng nùm 1921 thò hiïåp àõnh mêåu dõch àûúåc kyá kïët Chđnh ph Nga phên tđch sêu sùỉc thấi àưå ca chđnh ph quët àõnh dng sấch lûúåc li àïí tiïën tỗ khưng mën k kïët hiïåp nghõ mêåu dõch nûäa Chđnh ph hoang mang phẫi nhûúång bưå Ba ngây sau, bưå trûúãng ngoẩi giao hai nûúác gùåp vâ cưng nhêån quan hïå ngoẩi giao giûäa hai nûúác Nhu cêìu lâ ca cẫ hai bïn Anh cêìn àưëi phûúng, àưëi phûúng cêìn anh Sau hiïíu rộ àiïìu àố thò cố thïí tiïën hânh li àïí bûác bấch àưëi phûúng nhûúång bưå àẩt àïën hiïåp nghõ tûác lâ tiïën àïën mc àđch Hai vđ d trïn cho thêëy tòm hiïíu àưì ca àưëi phûúng lâ àiïìu vư cng trổng ëu Nhûng cố mưåt àiïìu cêìn sấng toã hai trûúâng húåp trïn bêët kyâ ngûúâi Myä hay ngûúâi Nga àïìu khưng mën àâm phấn tan vúä Hổ chó dng sấch lûúåc àïí bûác àưëi phûúng mâ thưi Cho nïn àâm phấn nïëu anh phất hiïån àưëi phûúng dng sấch lûúåc li àïí bûác bấch anh thò anh cố thïí giẫ vúâ lêåp tûác àònh chó àâm phấn, båt àưëi phûúng phẫi trúã lẩi bân àâm phấn vâ tiïëp thu cấc àiïìu kiïån ca anh Àố lâ sûå àổ sûác ca àưi bïn HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3) 113 Kïë 36 Kïë thùm dô Lâm thïë nâo dng lúâi nối uín chuín biïíu lưå thấi àưå? Phûúng phấp dô àûúâng Trûúác ngây sûå biïën Têy An, Trûúng Hổc Lûúng vâ Dûúng Hưí Thânh thûúâng gùåp nhau, àïìu cố lông mën lâm khố dïỵ Tûúãng Giúái Thaåch Nhûng àûáng trûúác sûå viïåc quan hïå tđnh mïånh gia àònh vâ tiïìn àưì qëc gia, trûúác àưëi phûúng chûa tỗ rộ thấi àưå thò cng khưng dấm khinh sët múã miïång Thúâi gian ngây câng gêìn, cẫ hai bïn àïìu mën nối mâ àïìu dûå Dûúái trûúáng Dûúng Hưí Thânh cố mưåt ngûúâi cưång sẫn nưíi tiïëng lâ Vûúng Bónh Nam Trûúng Hổc Lûúng cng cố quen biïët Vûúng Bónh Nam Cố mưåt lêìn hưåi ngưå Dûúng Hổc Thânh bên mûúån danh Vỷỳng Búnh Nam maõ noỏi vỳỏi Trỷỳng Hoồc Lỷỳng rựỗng: "Vûúng Bónh Nam lâ mưåt phêìn tû cêëp tiïën, ưng ta mn bùỉt giûä Tûúãng Giúái Thẩch!" Trûúng Hổc Lûúng beõn noỏi tiùởp rựỗng: "Tửi xem oỏ cuọng laõ lưåt biïån phấp" Thïë lâ hai võ tûúáng qn cưng minh hiïíu bùỉt àêìu bân bẩc kïë hoẩch bùỉt giûä Tûúãng Giúái Thaåch Àûúng thúâi thûåc lûåc cuãa Trûúng Hổc àûúâng lúán hún thûåc lûåc ca Dûúng Hưí Thânh nhiïìu lêìn, hún nûäa lẩi lâ anh em kïët nghơa vúái Tûúãng Giúái Thẩch Nïëu Dûúng Hưí Thânh trûåc tiïëp giậi bây quan àiïím vúái Trûúng Hổc Lûúng mâ hổ Trûúng khưng àưìng thò hêåu quẫ khưn lûúâng Cho nïn mûúån lúâi ngûúâi thûá ba khưng cố mùåt tẩi hiïån trûúâng nối d khưng thânh cưng thò cng bẫo vïå àûúåc thên mònh rưìi tđnh kïë khấc Phûúng phấp dng lấ chùỉn nây rêët cưng hiïåu, hïët sûác thêìn diïåu HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3) 114 (Àêy lâ sûå biïn Têy An lõch sûã hiïån àẩi Trung Qc, Trûúng Hổc Lûúng vâ Dûúng Hưí Thânh lâ hai võ tûúáng úã Têy An baân mûu múâi Tûúãng Giúái Thẩch àïën Têy An rưìi giûää lẩi båc Tûúãng Giúái Thẩch phẫi húåp tấc vúái Àẫng cưång sẫn chưëng Nhêåt - ND) Mưåt phûúng phấp vu hưìi khấc lâ duâng yá thûåc maâ lúâi hû Nhaâ vùn Nga thïë k 19 lâ Dotoiepki àậ dng phûúng phấp nây nùỉm bùỉt àûúåc lông cư thû k båc cư ta phẫi thưí lưå chên thânh Nùm 866 lâ nùm rêët cố nghơa àưëi vúái Dotoiepki, vúå lâ Maria vâ anh ưng nưëi tiïëp qua àúâi Àïí trẫ núå ưng bên vưåi viïët cën Ngûúâi àấnh bẩc, múâi mưåt ngûúâi viïët tưëc k lâ Anna Grigoriepna múái cố 20 tíi Cư ta lđnh tònh hïët sûác hiïìn hêåu vâ thưng minh lanh lúåi Anna rêët sng bấi Dotoiepki, lâm viïåc rêët nghiïm tc Sau bẫn thẫo Ngûúâi àấnh bẩc hoân têët thò tấc giẫ àậ àem lông yïu cö thû kyá töëc kyá nhûng khöng biïët Anna coỏ bựỗng loõng laõm vỳồ hay khửng ệng beõn mỳõi Anna vaõo phoõng laõm viùồc noỏi rựỗng: "Tửi laồi cờởu tẩo xong mưåt cën tiïíu thuët khấc" Cư Anna hỗi: "Mưåt cån tiïíu thuët rêët hay phẫi khưng” ưng àấp: "Àng vêåy Duy chó phêìn kïët thc chûa sùỉp xïëp xong Tưi khưng nùỉm chùỉc àûúåc hoẩt àưång têm l ca mưåt thiïëu nûä trễ, bêy giúâ xin cư gip àúä” Ưng thêëy Anna àang lùỉng nghe, bên nối tiïëp: "Vai chđnh ca tiïíu thuët lâ mưåt nghïå sơ àậ khửng coõn treó tuửới ,"Anna hiùớu rựỗng vai chủnh lâ tấc giẫ bên khưng nhõn àûúåc nûäa cûúáp lúâi noỏi rựỗng: Taồi anh laồi daõy voõ vai chủnh?" ưng bên nối: "Xem cư àưìng tònh vúái vai chủnh?" Anna xuỏc ửồng aỏp laồi rựỗng: "Em rờởt ửỡng tònh, cố mưåt trấi tim àêìy ùỉp tònh u Anh ta gùåp bêët hẩnh mâ vêỵn khao khất tònh u nống lông chúâ àúåi àẩt àûúåc hẩnh phc" Dotoiepki nối tiïëp: "Theo lúâi tấc giẫ thò vai chđnh àậ gùåp mưåt thiïëu nûä nhu mò, thưng minh hiïìn hêåu, thưng cẫm tònh ngûúâi, khưng phẫi m nûä song cng àểp Tưi rêët u thđch nâng Nhûng hai bïn rêët khố kïët húåp vò tđnh cấch vâ tíi tấc cấch quấ xa Thiïëu nûä trễ cố thïí u mưåt nghïå sơ chùng? Cố àng vúái têm lyá hay khöng? Töi nhúâ cö giuáp àúä cho yá kiïën." Anna àấp : "Sao lẩi khưng àûúåc! Nïëu HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3) 115 hai ngûúâi tònh àêìu húåp thò tẩi nâng lẩi khưng thïí u nghïå sơ? Chùèng lệ chó cố tûúáng mẩo vâ tiïìn tâi múái àấng u û?” Chó cêìn nâng thêåt sûå u châng thò nâng lâ ngûúâi hẩnh phc vâ vơnh viïỵn khưng hưëi hêån." Dotoiepki nối: "Cư thêåt sû tin tûúãng lâ nâng cố thïí u châng u? Hún nûäa u sët àúâi û?” Nhâ vùn xc àưång vâ côn cht dûå, tiïëng nối run run tỗ àau khửớ Anna lựồng ngỷỳõi hiùớu rựỗng hoồ khửng phaói àang nối chuån vùn hổc mâ àang dẩo khc nhẩc tònh u Têëm lông chên thûåc ca Anna àng nhû nâng àậ nối Nâng hïët sûác thưng cẫm vai chđnh tûác nhâ vùn Dotoiepki, thưng cẫm vúái cẫnh ngưå ca nhâ vùn vâ têån àấy lông àậ u mïën hêm mưå nhâ vùn vơ àẩi nây Nhûng nïëu nối thùèng àiïìu àố vúái nhâ vùn thò súå tưín thûúng lông tûå trổng vâ cao ngẩo ca nâng Bêy giúâ nâng xuỏc ửồng baóo nhaõ vựn rựỗng: "Em traó lỳõi: em u anh hún nûäa u sët àúâi " Vïì sau Dotoiepki vâ Anna kïët hưn thânh àưi un ûúng thêm tònh Nhúâ Anna gip àúä, Dotoiepki trẫ àûúåc hïët cấc mốn núå c vâ khoẫng nûãa àúâi cëi cng ngùỉn ngi àố ưng àậ viïët nhiïìu tấc phêím bêët h Diïåu kïë cêìu hưn ca Dotoiepki bõ ngûúâi àúâi xem lâ giai thoẩi tònh u truìn tng mậi mậi Hổc àûúåc cấch quanh co cûáu nhâ Hai vúå chưìng chung sưëng khưng trấnh khỗi va chẩm xđch mđch Giẫi quët vêën àïì nây khưng nïn quấ thùèng thûâng, nối nùng bưåc trûåc mâ phẫi tđnh àïën hêåu quẫ hânh vi ca mònh, cố lc phẫi ài quanh co múái cûáu vận àûúåc gia àònh Vđ d nhû vúå cêìm tay hôm chòa khốa coi viïåc tâi chđnh gia àònh mâ lẩi phất hiïån chưìng giêëu tiïìn riïng thò nïn giẫi quët nhû thïë nâo? Rộ râng nïëu cậi rêìm rơ thò chó lâm tưín thûúng tònh cẫm vúå chưìng khiïën cho gia àònh u ấm Nhûng nïëu nhû lùång lệ bỗ qua chưìng mën lâm gò ty thò vúå thiïëu trấch nhiïåm àưëi vúái gia àònh Cố thïí dng cấch sau àêy: Nếm àấ dô àûúâng thùm dô phẫn ûáng Khưng trûåc HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3) 116 tiïëp hỗi bđ mêåt ca chưìng mâ tòm cấch thuët phc chưìng khếo lếo khưng àïí cho chưìng mêët thïí diïån Cố mưåt ưng rêët u vúå Mưåt lêìn vúå sùỉp xïëp lẩi sấch vúã cho chưìng vư tònh phất hiïån chưìng câi 1000 àư la saỏch Vỳồ nghụ rựỗng chỷa tỷõng nghe chửỡng noỏi àïën sưë tiïìn nây, chưìng giûä riïng mốn tiïìn nây àïí lâm gò? Ngûúâi vúå khưn ngoan nây bên àïí vâo cẩnh sưë tiïìn mưåt mẫnh giêëy viïët: “Anh kiïëm àûúåc tiïìn khố khùn lùỉm, chúá cố tiïu pha vư đch nhế! Mêëy ngây sau ngûúâi vúå tỗ àiïìm nhiïn Cho àïën mưåt hưm chưìng lẩi kểp tiïìn vâo sấch múái thêëy mẫnh giêëy ca vúå bên ch àưång thửớ lửồ vỳỏi vỳồ rựỗng: "Cuửởi cuõng em aọ phaỏt hiïån àûúåc bđ mêåt ca anh rưìi, àố lâ tiïìn nhån bt anh tđch lẩi Anh thêëy em lêëy anh nghêo khưí khưng cố àưì trang sûác àõnh tđch ly thò mua cho em mưåt chiïëc vông lâm mốn quâ bêët ngúâ cho em" Vúå nghe nối cẫm àưång rúi lïå Câng ài vông quanh câng đt vêëp àinh Mưåt sưë chim ùn cấ mỗ dâi rưång Khi ùn cấ thò cố loâi chim tung cấ lïn trúâi rưìi hấ mỗ àúáp lêëy Tung cấ lïn trúâi rưìi hấ mỗ àúpûá lêëy Tung cấ lïn trúâi rúi thò àêìu xëng trûúác chim nët cấ khưng bõ k vâ vêy cấ àêm vâo hổng Cêìu ngûúâi ta gip àúä cng cố thï bõ gai chêm nïn khưng thïí ài thùèng mâ phẫi ài vông quanh trấnh vêëp phẫi àinh Lâm ngûúâi phẫi cố sấch lûúåc vâ th àoẩn nhû thïë múái trấnh àûúåc vêëp vấp Chim côn biïët lâm nhû thïë hëng hưì ngûúâi Cố mưåt biïn têåp viïn nổ àùåt bẫn thẫo vúái hổc giẫ Tiïìn Ching Thû àậ ài vông àẩt àïën thânh cưng Nghe nối hổc góa Tiïìn Chung Thû tđnh tònh quấi dõ Bêëy giúâ ban biïn têåp àang soẩn tûâ àiïín danh nhên, â cng nối khố lêëy àûúåc tâi liïåu ca Tiïìn Chung Thû Biïn têåp viïn nây àậ thânh cưng kïí lẩi sûå viïåc nhû sau Tưi quët àõnh thûã tiïëp xc vúái c Tiïìn Chung Thû Tưi tûúng àưëi am hiïíu thânh tûåu hổc thåt ca c Tûâ nùm 1961 àổc cën Thưng cẫm ca c, tưi àậ sinh lông mïën mưå Hún nûäa ch ca Tiïìn HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3) 117 Chung Thû lâ c Tiïìn Tưn Khanh vưën lâ hiïåu trûúãng trûúâng ca tưi hổc nïn tưi cố quen biïët Tûå biïët mònh khưng tïn tíi giúái hổc thåt nïn tưi dng phûúng phấp nếm àấ dô àûúâng ài vông tòm hiïíu C Tiïìn lâ ngûúâi tđnh tònh tao nhậ, hâi hûúác, hốm hónh vui tđnh Nûä sơ Dûúng Giấng thûúâng gổi chưìng lâ "Hùỉc khuín tâi tûã" vò tïn tûå ca c lâ Mùåc Tưìn, chûâ Mùåc gưìm cố chûä Hùỉc vâ chûä Khuín ghếp lẩi (Hùỉc Khuín lâ chố mûåc, ch mùåc lâ trêìm mùåc ND) Tưi bên viïët thû cho c Tiïìn àố cố cêu: Vùn hốa trûúác tấc xẩ tiïìn Chung Thû Thû; Liïỵu nhûá phi lai phiïën phiïën hưìng xẩ Dûúng Giấng ( nối sấch vúã vùn chûúng c Tiïìn Chung Thû, bưng liïỵu phúi phúái nhỷ Dỷỳng Giaỏng, chỷọ xaồ coỏ nghụa laõ bựổn nhựỗm vâo) Vâ côn kïí quan hïå thêìy trô ca c Tiïìn Tưn Khanh vúái tưi Chùèng bao cố thû àấp lẩi, tưi rêët vui mûâng Trong thû cố danh thiïëp nïìn lam chûä rêët trang trổng C Tiïìn k tïn ba chûä nhû rưìng bay phûúång ma Xem c Tiïìn cng khưng khố tđnh nhû lúâi àưìn àẩi Tiïëp theo tưi viïët thû trònh bây viïåc lâm tûâ àiïín danh nhên gùåp khố khùn vò khưng tû liïåu viïët vïì c Tiïìn mâ mổi ngûúâi àïìu hêm mưå C Tiïìn trẫ lúâi cûå tuåt khưng chõu cung cêëp tû liïåu vïì bẫn thên mònh vò cho lâ khưng cố gò àấng nối Tưi bên nghơ kïë khấc, tûå mònh têåp húåp tû liïåu àậ cố dûå thẫo tiïíu sûã vâ thânh tûåu ca c Tiïìn vúái nhiïìu dêëu hỗi rưìi gûãi xin c cho kiïën Quẫ nhiïn c Tiïìn chûäa nhûäng chưỵ sai vâ gẩt bỗ nhûäng tûâ dûúng c Cêu chuån trïn cho ta thêëy, àưëi vúái àưëi phûúng mâ mổi ngûúâi kiïng nïí thò trûúác àûa u cêìu gip àúä cêìn phẫi vông quanh mưåt lûúåt, nối vïì súã thđch hay tònh cẫm hûäu quan khiïën cho àưëi phûúng thêëy quen thåc vâ cố êën tûúång tưët Lẩi cố mưåt biïn têåp viïn khấc xin bẫn thẫo ca mưåt nhâ vùn nưíi tiïëng Nhâ vùn ln ln khûúác tûâ Võ biïn têåp viïn quët àõnh àïën têån nhâ ưng lâm viïåc Trûúác ài lông rêët khêín trûúng, lo lùỉng cho nïn bùỉt àêìu nối chuån thò nhâ vùn nối gò, biïn têåp viïn cng chó vêng, vêng" khưng thïí nâo múã miïång u cêìu bẫn thẫo Lêìn sau, HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3) 118 biïn têåp viïn lẩi àïën gùåp nhâ vùn thò tònh cúâ àậ àổc trïn mưåt têåp san bâi nối vïì nhâ vùn nây Biïn têåp viïn bên nối: “thû c nghe nối c cố mưåt tấc phêím dõch tiïëng Anh xët bẫn úã M phẫi khưng?" Nhâ vùn bẫo: “Àng thïë Biïn têåp viïn nối tiïëp: "Bt phấp ca c àưåc àấo, khưng biïët liïåu bẫn dõch tiïëng Anh cố lưåt tẫ àûúåc khưng?” Nhâ vùn àấp: “tưi cng e rựỗng nhỷ thùở vaõ thao thao bờởt tuyùồt giaóng giaói mưåt cấch hâo hûáng, cëi cng àưìng viïët cho mưåt bẫn thẫo Tẩi nhâ vùn khố tđnh nây laồi thay ửới thaỏi ửồ? Bỳói vũ ửng cho rựỗng biïn têåp viïn khưng phẫi chó àïën xin bẫn thẫo mâ côn lâ ngûúâi àậ àổc sấch ca ưng, rêët hiïíu ưng Nối chung, gùåp nhûäng ngûúâi cố tïn tíi hay danh vổng thò ngûúâi ta thûúâng cẫm thêëy nht khưng dấm nối Trong trûúâng húåp àố thò àêìu tiïn hậy nối vïì vêën àïì mâ àưëi tûúång hûáng th, lâm cho hổ cố cẫm giấc anh rêët hiïíu hổ mâ hổ sệ múã rưång têëm lông, thỗa mận u cêìu ca anh Kïë thùm dô àôi hỗi phẫi ài vông quanh mưåt cấch khếo lếo àïí thùm dô vâ kđch thđch àưëi tûúång, tòm lưëi ài vâo lông hổ thò múái thânh cưng HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3) HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 119 ... 1 13 Phûúng phaáp doâ àûúâng 1 13 Hổc àûúåc cấch quanh co cûáu nhâ 115 Caâng ài vông quanh câng đt vêëp àinh 116 HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3) Kïë... lẩi cố thïí hiïíu lâ HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3) 30 cấi bấnh sưng tûác bấnh chûa chđn Cêu chuån dûåa trïn êm vâ nghơa cua ba tiïu: bónh tûã sinh ND) Giẫ vúâ khưng biïët,.. .36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3) Chúá nhêìm lúâi mùỉng thânh lúâi khen 69 Kïë 31 Kïë bê àẫng 71 Gian nõnh cng cố bê àẫng cng sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: 36 ke cua nguoi xua 3 , 36 ke cua nguoi xua 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn