36 ke cua nguoi xua 1

169 43 0
  • Loading ...
1/169 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:21

36 Kế nhân hoà (phần 1) Muồc luồc Kùở Kïë ban ún Kïët tònh ngûúâi lûu hêåu lưå Gip ngûúâi chúá lâm mêët thïí diïån ngûúâi Khaát tùång nûúác 10 Kïë Kïë vu hưìi 12 Khc nhẩc chûa thânh, trûúác phẫi cố tònh 12 Ba kyä xaão tiïëp cêån 14 Ài àûúâng ưng giâ trễ 18 Thưng qua ngûúâi giâ vâ trễ cố thïí hôa nhêåp cẫ nhâ 19 Kïë Kïë mûúån cúá 21 Duâ cho nối lung tung cng phẫi cố cấch nối 21 Danh chñnh thò ngưn thån 22 Bẫy loẩi l tư ûu àï tùång quâ 23 Mûúån miïång ngûúâi nối viïåc lông ta 26 Kïë Kïë têën cưng cẩnh sûúân 28 Noái chuån phiïëm cng cố thïí àẫ kđch ngûúâi 28 Khưng cêìn nối mâ khiïën ngûúâi ta cng hiïíu 32 Àíi khếo kễ quêín Chên .34 Kïë Kïë khen thûúãng 39 Kễ sơ chïët vò ngûúâi tri kyã .39 Diïåu kïë chuåp aãnh vúái cêëp dûúái .41 Lẩt mïìm båc chùåt 44 Khiïën keã lûúâi laâm viïåc nùång .47 Kïë Kïë laán tuång 51 Cho àöåi muọ caỏnh chuửỡn bựỗng caỏch duõng lỳõi noỏi hoang ỷỳõng m lïå .51 Khưng thïí trùỉng trúån mua loâng ngûúâi ta 54 Tấn tng phẫi chđnh xấc, múái mễ 56 Miïång ngổt chûa chùỉc loâng cay 59 HTTP://Ebooks.vdcmedia.com Nguyên tác: Hoà Sự Chòa khốa nâo ưí khốa nêëy 60 M cấnh chìn ca nam ca nûä khấc 64 Kïë Kïë kñch tûúáng 69 Àïí cho hai mûúi ngûúâi tranh mưåt quẫ bống 69 Hiïíu tûúáng trûúác, kđch tûúáng sau 72 Àêm chưỵ nhûác nhöëi cuãa àöëi phûúng 76 Lúåi duång têm lyá chöëng àöëi 80 Ngûúâi khùèng khaái dïỵ lưå chên tònh .81 Kïë 8: Kïë dất 86 Biïíu diïỵn nhẫ ngổc phun hoa nhû thïë naâo? .86 Ra tay luác khêín cêëp 90 Tẩo mưåt cht cẫm giấc thêìn bđ .93 ÚÃ rûâng hoa, coã cuäng thúm 97 Ấo gêëm khưng mùåc cho ngûúâi haå tiïån 101 Tiïìn khưng à, phêím chêët àuã 103 Kïë 9: Kïë chûäa theån 107 Khưng nïn vò thển nhỗ mâ khưng chûäa 107 Lâm khưng bõ lúâi nối ấc àưåc lâm tưín thûúng 110 Ngậ xëng rưìi thûâa thïë bêåt dêåy .113 Nhũn chựỗm chựỗm vaõo chửợ khaỏc 115 Thuêåt “rûãa trön” quan trûúâng .117 Truâm vẫi lïn rưìi múái lâm ẫo thåt 119 Kïë 10 Kïë phng trûúâng (Kïë phô tấ) .123 Hoa hưìng phẫi nhûúâng cho cêëp trïn 123 Khưng nïn tỗ sấng sët hún cêëp trïn 126 Nhòn mùåt bùỉt hònh dong 129 Bẫo vïå sû åtưn nghiïm ca lậnh àẩo nhû thïë nâo? .132 Cấc k xẫo thûåc dng ca "phô tấ” 135 Kïë 11 Kïë mûúån uy danh 140 Giẫi thđch múái vïì "cấo mûúån lưët hưí" 140 Quan hïå nhiïìu vúái danh nhên 142 Bđ quët thânh cưng nhanh chống: Trêo lïn k thåt cao 145 Mûúån qy nhên lâm bưëi caãnh 147 HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 Kế nhân hoà (phần 1) Ấánh sấng khc xẩ vêỵn chiïëu sấng 150 Kïë Kïë hốa giẫi 155 Trïn àúâi khưng cố mùỉc mđu nâo khưng hốa giẫi àûúåc 155 Ba têëc lui giaãi nguy 157 Bẫy loẩi k xẫo thûúâng dng hốa giaãi .160 Nối quanh xẫo diïåu cưët úã têm 165 HTTP://Ebooks.vdcmedia.com Nguyên tác: Hoà Sự Kùở Kùở ban ún Xêy dûång "Chûúng muåc" tònh ngûúâi cuãa mònh nhû thïë nâo? Trong giao tïë thêëy cố cú hưåi gip ngûúâi phẫi lêåp tûác nhâo àïën nhû sốc àối, chưåp lêëy hẩt dễ cëi cng trïn mùåt àêët Búãi vò tònh ngûúâi lâ ca cẫi, mc àđch cú bẫn nhêët ca giao tïë lâ kïët tònh ngûúâi, cố nhên dun Phẫi u thđch tònh ngûúâi nhû thđch tiïìn thò múái cố thïí gip cho mònh mưåt gùåp thúâi cú Cêìu ngûúâi gip àúä lâ bõ àưång Chó ngûúâi ta núå mònh mưåt cht tònh ngûúâi thò cêìu ngûúâi ta gip àúä rêët dïỵ dâng, cố thêåm chđ khưng cêìn múã miïång Lâm ngûúâi àûúåc nhû thïë àẩi àa sưë nhúâ giỗi kïët tònh ngûúâi, vui lông gip àúä ngûúâi khấc Thåt thi ên lâ sấch lûúåc vâ thu àoẩn cú bẫn nhêët khoa hổc vïì quan hïå ngûúâi vúái ngûúâi, lâ tuåt chiïu linh nghiïåm thỗa àấng nhêët àïí lúåi dng ngìn lúåi quan hïå giao tïë Khi gip ngûúâi phẫi nùỉm vûäng nhûäng quy tùỉc cú bẫn sau àêy: Lc lâm ún khưng àûúåc nối lưå liïỵu khiïën cho àưëi phûúng mêët mùåt, câng khưng nïn khoe viïåc gip ngûúâi vúái mổi ngûúâi Lâm ún khưng thïí quấ nhiïìu mưåt lêìn àïí trấnh cho àưëi phûúng cẫm thêëy mang núå phẫi trẫ, thêåm chđ vò vêåy mâ xêëu hưí dêỵn àïën cùỉt àûát quan hïå Lâm ngûúâi lậnh àẩo thò phẫi khiïën cho cêëp dûúái nùång tònh vúái mònh, khiïën cho hổ vò mònh mâ tûå nguån dưëc sûác Ban ún phẫi chổn àưëi tûúång Ngûúâi tham lam nhû hưí àối, ta ban ún cho hổ chûa chùỉc àậ khưng bõ hổ cùỉn lẩi Mưåt sưë mêíu chuån sau àêy minh hoåa cho kïë thi ên: HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 Kế nhân hoà (phần 1) Kùởt tũnh ngûúâi lûu hêåu lưå Ưng Tiïìn Trung Thû mưåt àúâi sưëng n ưín bònh thûúâng nhûng viïët cën Vi Thânh thò àang úã Thûúng Hẫi, àúâi sưëng qỵn bấch thưi khưng thụ ngûúâi gip viïåc nûäa Phu nhên Dûúng Trung Thấo phẫi chùm lo viïåc nưåi trúå vêët vẫ trùm chiïìu Lc bêëy giúâ bẫn thẫo khoa hổc ca ưng khưng mua, ưng bên viïët tiïíu thuët àïí kiïëm tiïìn, mưỵi ngây viïët 500 chûä khưng phẫi lâ tưëc àưå cố tđnh thûúng nghiïåp Vûâa may lc bêëy giúâ Hoâng Tấ Lêm, àẩo diïỵn hai kõch bẫn Xûáng têm nhû vâ Lưång giẫ thânh chên ca Dûúng Hng nïn cố tiïìn múái gip cho nhâ Tiïìn Trung Thû qua khoãi cún cú cûåc Mêëy nùm sau, gấi ca Hoâng Tấ Lêm lâ Hoâng Àưåc Cêìn àûúåc Tiïìn Trung Thû cho phếp quay bưå phim Vi Thânh vò nhúâ cha gûãi mưåt bûác thû cho Tiïìn Trung Thû, tûâ àố cư trúã nïn nưíi tiïëng Àûúåc ngûúâi gip àúä sët àúâi, Tiïìn Trung Thû khưng qụn Hoâng Tấ Lêm 40 nùm trûúác gip ngûúâi àậ mua àûúåc mửồt tũnh ngỷỳõi duõ rựỗng ửng cửở yỏ hay khửng cưë , 40 nùm sau Tiïìn Trung Thû àậ trẫ mốn núå tònh cẫm àố Tc ngûä cố cêu "úã nhâ nhúâ cha mể, àûúâng nhúâ bẩn bê", thïm mưåt ngûúâi bẩn thïm mưåt àûúâng Mën ngûúâi u mònh, trûúác tiïn mònh phẫi u ngûúâi Cấc ngâi cố lông tưët gip ngûúâi àẩt mc àđch ca hổ thò múái cố thïí tđch trûä cho mònh mưåt mốn núå tònh ngûúâi Àiïìu àố giưëng nhû tđch cưëc phông cú, nhû vêåy thêåm chđ cấc ngâi cố thïí àïí lẩi àiïìu tưët lânh cho chấu, àố gổi lâ ên àûác ca tưí tiïn Àûúng thúâi àẩo diïỵn Hoâng Tấ Lêm khưng nghơ xa àïën thïë, khưng nghơ àïën cưng lúåi nhûng sûå viïåc vïì sau lẩi àem lẩi cho ưng cht đt bấo àấp Kïët tònh ngûúâi nhû thïë nâo lẩi khưng cố mưåt qui tùỉc nhêët àõnh Mưåt ngûúâi lêm vâo cẫnh cng khưí, àûúåc mưåt àưìng àẩo giuáp cho qua cún àoái, may coá thïí lâm nïn sûå nghiïåp, tẩo dûång mưåt thiïn hẩ giaõu sang cuóa riùng mũnh HTTP://Ebooks.vdcmedia.com Nguyên tác: Hoà Sự Àưëi vúái mưåt lậng tûã vư ûu thò mưåt lêìn têm sûå lẩi cố thïí gip trúã thânh ngûúâi nghiïm tc vâ tûå tin, cố khẫ nùng sau dng ngûåa mếp vûåc thùèm trúã thânh dng sơ phi nûúác àẩi trïn thẫo ngun Trong cåc sưëng bònh thûúâng, mưåt cấi nhòn tin tûúãng àưëi vúái mưåt hânh àưång chđnh trûåc cố thïí lâ ngìn àưång lûåc cho chđnh nghơa Mưåt trâng vưỵ tay thûúãng, mưåt sấng kiïën múái vư tònh cưí v cho mưåt tû tûúãng canh tên khưng tưën tiïìn bẩc mâ vêỵn mua àûúåc lông ngûúâi K thûåc trïn àûúâng àúâi mổi ngûúâi àïìu cêìn ngûúâi khấc gip àúä vâ phẫi gip àúä ngûúâi khấc Gip àúä ngûúâi khấc lâ tđch thiïån Khưng cố gò thïí hiïån àûúåc têëm lông khoan dung vaõ khủ phaỏch khựống khaỏi bựỗng sỷồ giuỏp ỳọ ngỷỳõi khấc Khưng nïn xem nhể mưåt lúâi an i lâm êëm lông ngûúâi àang thêët thïë, mưåt cấi vưỵ vai nhê nhể àưëi vúái mưåt ngûúâi sùỉp gc ngậ, mưåt cht tđn nhiïåm chên thânh àưëi vúái ngûúâi vư vổng Cố thïí àưëi vúái mònh khưng mêët gò nhûng àưëi vúái ngûúâi gùåp nẩn lẩi lâ sûå cẫnh tònh, ng hưå, an i Trấi lẩi khưng chõu gip àúä ngûúâi lâ xem trổng sûå àùỉc thùỉng cỗn ca bẫn thên Ấnh mùỉt ca nhûäng ngûúâi nhû vêåy sệ múâ múâ vư cẫm, lông hổ ln ln gúån nhûäng nghơ àen tưëi Khố khùn ca ngûúâi khấc coi lâ àiïìu lúåi cho hổ, thêët bẩi ca ngûúâi khấc coi lâ àiïìu cho hổ àâm tiïëu Ngûúâi khấc giú tay cêìu cûáu, hổ lẩnh lng gẩt Ngûúâi khấc àau khưí hổ rung ài, khưng cht àưång lông Côn nhû giûäa àûúâng gùåp viïåc bêët bònh thò hổ lẩi câng khöng bao giúâ ruát àao tûúng trúå, thêëy chïët khöng cûáu, hổ côn àûa àêìy l biïån hưå cho hânh vi ca hổ Tûå tû, loẩi ngûúâi nây nhưí mưåt súåi lưng lâm lúåi cho thiïn hẩ cng nhêët àõnh khưng lâm Thúâi Chiïën Qëc cố mưåt nûúác nhỗ lâ nûúác Trung Sún Cố mưåt lêìn vua nûúác Trung Sún múã tiïåc thïët àậi danh sơ nûúác chùèng may vûâa luác hïët xuáp thõt dï, khöng cho mổi ngûúâi àïìu cố phêìn Cố mưåt ngûúâi khưng àûúåc ùn xp thõt dï tïn lâ Tû Mậ Tûã K Ưng ta ưm hêån lông bên àïën nûúác Súã khuyïn vua Súã chinh phaåt nûúác Trung Sún Nỷỳỏc Sỳó laõ HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 Kế nhân hoà (phần 1) cûúâng qëc, àấnh chiïëm nûúác Trung Sún dïỵ nhû trúã bân tay Nûúác Trung Sún bõ àấnh phấ, vua Trung Sún chẩy nûúác khấc Khi vua chẩy trưën thêëy cố hai ngûúâi cêìm v khđ theo hưå vïå bên hỗi: "Hai ưng àïën lâm gi?” Hai ngûúâi àấp: "Ngây trûúác cố mưåt ngûúâi àûúåc ngâi cho mưåt bất cúm nïn khỗi chïët àối, chng tưi chđnh lâ ca ưng êëy Khi sùỉp qua àúâi cha chng tưi trùng trưëi nïëu nhû nûúác Trung Sún gùåp nẩn thò hai phẫi dưëc sûác, d phẫi hy sinh tđnh mẩng, phô tấ qëc vûúng àïí bấo àấp ún sêu." Sau nghe, vua Trung Sỳn than rựỗng: "Oaỏn hờồn mêët k nưng sêu àïìu tưën thûúng lông ngûúâi Ta vò mưåt bất thõt dï mâ mêët nûúác!" Gêy oấn hêån khưng cưët úã nưng sêu mâ cưët úã tưín thûúng lông ngûúâi hay khưng Gip ngûúâi khưng cưët úã nhiïìu hay đt mâ cưët àng lc àng àiïìu mâ ngûúâi ta cêìn Vua Trung Sún vò mưåt bất thõt dï mâ mêët nûúác, lẩi vò mưåt bất cúm hêím mâ àûúåc hai dng sơ hưå vïå bẫo toân tđnh mẩng Cêu chuån nây nối lïn cấi diïåu k cuãa quan hïå nhên thïë ban ún, giuáp àúä ngûúâi khấc hay lâm mêët lông ngûúâi khấc khưng cưët úã đt hay nhiïìu mâ cưët úã tònh ngûúâi Gip ngûúâi chúá lâm mêët thïí diïån ngûúâi Mưåt ngûúâi bẩn kïí cêu chuån tưí ph ca ưng rêët thêëu hiïíu nhên tònh thïë thấi Bêëy giúâ tưí ph rêët nghêo Möåt höm tuyïët lúán, cuå àïën öng phuá höå lâng vay tiïìn, vûâa may hưm àố ph hưå àang vui bên cho c vay hai àưìng bẩc trùỉng, lẩi côn bẫo “Cêìm ài mâ tiïu, khưng cêìn trẫ lẩi!" C vưåi vưåi vâng àt tiïìn vâo ti chẩy vïì nhâ, ph hưå côn gổi vúái theo: "Khưng cêìn trẫ!" Sấng súám hưm sau,ph hưå múã cûãa thò thêëy àậ quết hïët tuët, quết cẫ tuët trïn mấi nhâ Ph hưå sai ngûúâi tòm hiïíu thò biùởt chủnh ửng cuồ aọ queỏt tuyùởt, beõn nghụ rựỗng bưë thđ cho ngûúâi ta àưìng bẩc mâ lẩi khiïën HTTP://Ebooks.vdcmedia.com Nguyên tác: Hoà Sự ngỷỳõi ta thaõnh keó ùn xin Ph hưå bên àïën nhâ ưng c bẫo viïët giêëy núå hai àưìng bẩc àïí cho ưng c khỗi mêët thïí diïån Tưí ph dng viïåc quết tuët àïí bẫo vïå lông tûå trổng ca mònh, ph hưå àôi núå chđnh lâ àïí bẫo toân lông tûå trổng ca ưng c mùỉt ph hưå trïn àúâi khưng cố ùn mây; lông tưí ph khưng cố viïåc ài ùn xin Ban ún àưíi thânh bưë thđ, chûä nghơa khấc chùèng bao nhiïu mâ nghơa àậ bêët àưìng Thïë gian thûúâng cố ngûúâi gip ngûúâi thò cho lâ ban ún, lông kiïu hậnh tûå cho mũnh siùu viùồt khửng bựỗng Thaỏi ửồ naõy rêët nguy hiïím vâ thûúâng dêỵn àïën hêåu quẫ phẫn diïån: gip ngûúâi mâ khưng tùng thïm thu nhêåp cho "Chûúng mc" tònh ngûúâi ca mònh, ngûúåc lẩi côn lâm mêët phêìn tònh ngûúâi àang cố Thúâi xûa cố mưåt võ àẩi hiïåp tïn lâ Quấch Giẫi Cố mưåt ngûúâi úã Lẩc Dûúng kïët oấn vúái ngûúâi khấc bên nhúâ nhiïìu võ thên sơ Lẩc Dûúng gip hôa giẫi nhûng khưng thânh Vïì sau ngûúâi àố àïën gùåp Quấch Giẫi nhúâ can hiïåp Quấch Giẫi nhêån lúâi giẫi quët ưín thoóa Viùồc xong, Quaỏch Giaói baóo ngỷỳõi oỏ rựỗng: "Nghe nối viïåc nây trûúác àậ cố nhiïìu võ thên hâo Lẩc Dûúng gip giẫi quët nhûng hai bïn khưng àưìng thån Bêy giúâ tưi may mùỉn giẫi quët àûúåc Tưi biïët ưng rêët q tưi nhûng tưi cng lo cho thên tưi Tưi khưng phẫi lâ ngûúâi Lẩc Dûúng mâ lẩi góai quët àûúåc viïåc ngûúâi Lẩc Dûúng khưng giẫi quët àûúåc àiïìu àố cố thïí khiïën cho mêëy võ thên sơ Lẩc Dûúng lâm mêët mùåt." ưng nối tiïëp: "Viïåc àậ nhû vêåy, tưi xin ưng hậy gip tưi mưåt lêìn, giẫ vúâ nhû tưi cng khưng giẫi quët àûúåc viïåc nây Chúâ ngây mai tưi rúâi Lẩc Dûúng rưìi, mêëy võ thên sơ cố thïí sệ àïën, ưng nïn giûä thïí diïån cho hổ, lâm nhû chđnh hổ gip ưng giẫi quët Xin nhúâ ưng gip tưi nhế." Ai cng mën cố thïí diïån, anh àïí cho ngûúâi ta mưåt cht thïí diïån thò coi nhû àậ tùång ngûúâi ta mưåt mốn lïỵ vêåt Mưåt cố viùồc cờỡn nhỳõ tờởt HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 Kế nhân hoà (phần 1) nhiïn ngûúâi ta àấp lïỵ, d ngûúâi ta khưng mêëy vui lông lâm nhû thïë Àố lâ toân bưå tinh hoa ca nghïå thåt múã trûúng mc tònh ngûúâi Mổi ngûúâi àïìu têån lûåc bẫo vïå thïí diïån d phẫi lâm nhûäng viïåc ngoâi lệ thûúâng tònh Khi àậ biïët mổi ngûúâi coi trổng thïí diïån rưìi thò phẫi hïët sûác ch khưng lâm cho àưëi phûúng khố xûã úã núi cưng cưång, phẫi ln ln nhúá chúá lâm viïåc gò khiïën cho ngûúâi khấc mêët thïí diïån Hậy vơnh viïỵn khùỉc sêu lông mưåt phẫn ûáng vêåt l: Mưåt hânh vi têët dêỵn àïën mưåt hânh vi phẫn ûáng tûúng àûúng chó cêìn ta cố têm, chó cêìn ta ln ln lûu têm giûä thïí diïån cho ngûúâi khấc thò ta sệ àẩt àûúåc thïí diùồn bựỗng trỳõi bựỗng biùớn Vũ thùở luỏc giuỏp ngỷỳõi cêìn ch nhûäng àiïìu sau àêy: Mưåt lâ àûâng khiïën cho ngûúâi àûúåc gip àúä cẫm thêëy mùỉc núå ta Hai lâ hânh àưång mưåt cấch hoân toân tûå nhiïn khiïën cho ngûúâi ta khưng cẫm nhêån nhûng dêìn dâ vïì sau, ngây câng thêëu hiïíu mưëi ên tònh ca ta Lâm àûúåc nhû vêåy lâ l tûúãng nhêët Ba lâ gip àúä ngûúâi khấc thò phẫi vui vễ, khưng nïn lưå vễ khưng tûå nguån Nïëu ta gip àúä ngûúâi khấc mâ miïỵn cûúäng, loõng nghụ rựỗng ờy laõ vũ ngỷỳõi maõ phaói laõm Nïëu àưëi phûúng khưng cố phẫn ûáng gò àưëi vúái sûå gip àúä ca ta mâ ta bên nghơ lâ ta gip ngûúâi khố khùn nhû thïë mâ ngûúâi khưng cẫm kđch thò lâ ngûúâi khưng biïët àiïìu Thấi àưå nhû vêåy khưng nhûäng khưng nïn biïíu hiïån mâ lông cng khưng nïn nghơ àïën Nïëu àưëi phûúng lâ ngûúâi biïët nghơ àïën ngûúâi khấc thò cấi tưët lânh ta àem lẩi chó quët khưng thïí nhû mi tïn bùỉn ài khưng quay trúã lẩi, àưëi phûúng nhêët àõnh sệ tòm cấch bấo àấp Àưëi vúái nhûäng ngûúâi tri ên nhû vêåy ta nïn thûúâng xuyïn giuáp àúä hổ Nối tốm lẩi, ngûúâi àúâi quan hïå qua laåi vúái nhau, ta giuáp ngûúâi, ngûúâi giuáp ta Nhûng chng ta cng khưng thïí lưå liïỵu bẫo nhau: "Cố viùồc HTTP://Ebooks.vdcmedia.com Nguyên tác: Hoà Sự 10 gũ ỷ?", "Giuỏp tưi mưåt lêìn tưi sệ gip lẩi", bỗ qua tònh cẫm giao tïë thò khiïën cho ngûúâi ta thêëy nhẩt nhệo mưëi tònh giao tiïëp àưi bïn sệ khưng thïí bïìn vûäng àûúåc Phẫi hânh àưång tûå nhiïn nhû khưng cố êín àïí khỗi khiïën ngûúâi ta nghơ "Kïët bẩn vúái ngûúâi nây nïëu khưng cố lúåi gò thò têët sệ bõ àấ ra." Khất tùång nûúác Rết cho than, khất cho nûúác lâ mưåt trûúâng húåp ban ún àùåc biïåt Khi ngûúâi ta gùåp naån rêët cêìn gip àúä, àố lâ thûúãng thûác tưëi thiïíu cng biïët Chng ta ln ln cố mưåt sưë nhu cêìu, cố cấi cêëp bấch, cố cấi khưng cêëp bấch Khi chng ta gùåp lc cêëp bấch mâ àûúåc ngûúâi gip àúä thò nưåi têm cẫm kđch vư cng, thêåm chđ sët àúâi khưng bao giúâ qụn Sùỉp chïët àối mâ àûúåc ngûúâi àúâi cho mưåt c khoai thò hún cẫ mưåt ni ph q Ngûúâi cố súã thđch nâo àố mâ gùåp ngûúâi àưìng cẫm ta sệ hïët sûác phêën khúãi, vui nhúá suöët àúâi Hai ngûúâi húåp tđnh thò cố thïí kïët bẩn Cho nïn mën thu phc àûúåc lông ngûúâi, ta phẫi tòm hiïíu nưåi têm ngûúâi àố Trûúác Tam Qëc tranh bấ, Chu Du côn bêët àùỉc chđ Ưng lâm quan dûúái trûúáng Viïn Thuêåt, Viïn Thuêåt cho laâm huyïån trûúãng huyïån Cû Sâo bế nhỗ, chùèng qua chó lâ mưåt viïn quan mưåt huån bế mâ thưi Lc bêëy giúâ huån Cû Sâo xẫy nẩn àối, vûâa mêët ma vûâa loẩn lẩc Vêën àïì lûúng thûåc ngây câng trêìm trổng Dên Cûá Sâo phẫi ùn vỗ cêy, rïỵ cêy, cỗ, chïët àối khưng đt, qn lđnh cng àối khưng côn sûác chiïën àêëu Lâ quan ph mêỵu, Chu Du thêëy tònh hònh bi thẫm àố mâ khưng biïët giẫi quët nhỷ thùở naõo Coỏ ngỷỳõi hiùởn kùở noỏi rựỗng gờỡn àố cố mưåt nhâ giâu hay lâm viïåc thiïån lâ Lưỵ Tc, gẩo àêìy kho, khun Chu Du ài vay lûúng thûåc ca ưng ta Chu Du bên àïën nhâ Lưỵ Tc Sau hân hun thùm hỗi, Chu Du bên nối thùèng: ".Khưng giêëu gò lậo huynh, àïå àïën thùm phen nây lâ mën HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 KÕ nh©n hoà (phần 1) 155 Kùở Kùở hoỏa giaói Lâm phấ vúä cc diïån bïë tùỉc quan hïå ngûúâi vúái ngûúâi? Àûúåc ngûúâi ta hoan nghïnh kyâ thûåc lâ kïë vng trôn quan hïå gia ngûúâi vúái ngûúâi Khi cêìn “trôn” thò “trôn”, d tònh thïë phûác tẩp thïë nâo ài nûäa cng cố thïí vûúåt qua àûúåc Loẩi k thåt lâm ngûúâi àố lâ giỗi úã "trôn” (hốa giẫi), cưng nùng ca k thåt nây cố thïí gối gổn 16 chûä:ä giẫi tỗa tranh chêëp hốa giẫi mêu thỵn, trấnh khỗi rùỉc rối, phấ vúä bïë tùỉc Vïì mùåt ch àưång, hốa giẫi lâ àïí cûáu nguy àang têm vâo cẫnh khố xûã, gip hổ thoất khỗi quấn bấch, ch àưång giẫi vêy, múã àûúâng thoất cho hổ Vïì mùåt bõ àưång, tûå ta gêy sẩt sốt thò phẫi giẫi cûáu chûäa, hốa giẫi lúâi nối ca mònh Khi chùèng may sa vâo cuce diïån bïë tùỉc thò quìn biïën phấ tan bùng giấ Khi xẫy khưng vui lông vúái ngûúâi khấc thò khưng thïí khưng xụì xôa, hôa hoận, khiïën cho àưëi phûúng đt mưåt thïí diïån bẫo vïå thïí diïån, lâm cho cc diïån trúã nïn bònh thûúâng, thêåm chđ biïën viïåc xêëu thânh viïåc tưët Lâm ngûúâi mën cho cưng àûác viïn mận cố mưåt ngìn nhên dun tưët àểp khưng thïí khưng nhúâ vâo thåt hốa giẫi d nố cố thïí chó lâ bậ àêåu, chó lâ nối àïí nối, khưng àẩt mc àđch gò Trïn àúâi khưng cố mùỉc mđu nâo khưng hốa giẫi àûúåc Khưng cố mêu thỵn vâ tranh chêëp thò quan hïå giao tïë khưng cố cấi gò phẫi hốa giẫi, khưng cố rùỉc rưëi vâ bïë tùỉc thò khưng cêìn nối àïën giẫi tỗa vâ giẫng hôa Trấi lẩi, hïỵ cố nhûäng sûå viïåc àố thò khưng thïí khưng tay giẫi quët Thûåc tïë chó cêìn hốa giẫi àng phếp thò khưng cố mùỉc múá nâo khưng giẫi toóa ỷỳồc HTTP://Ebooks.vdcmedia.com Nguyên tác: Hoà Sự 156 Khửng tỷõng tranh chêëp vúái nhûäng kễ chun gêy sûå thò khưng thïí hiïíu àûúåc thûåc tïë sau àêy: hai bïn àậ tranh cậi àïën mûác bêët phên thùỉng bẩi thò bïn nâo (kïí cẫ bïn gêy chuån) cng mën rt lui Nhûng khưng chõu nhûúång bưå trûúác, vò vêåy hai bïn lúâi qua tiïëng lẩi ngây câng gay gùỉt, khêíu khđ cng câng ngây câng thùèng, thêåm chđ dêỵn àïën êíu àẫ Khi hai bïn àậ àêëm àấ rưìi mâ nhûäng ngûúâi vêy quanh vêỵn àûáng xem hưí àêëu khưng mưåt lúâi can giấn thò quẫ lâ bi Nïëu khưng phẫi lâ àấnh trïn xe hay giûäa àûúâng mâ lâ giûäa cấc àưìng sûå mưåt cú quan vúái thò hai bïn àang àấnh àïìu nghơ: "Bẫn tđnh l ngûúâi nây àïìu àậ bưåc lưå cẫ" Búãi vêåy, nïëu anh cố thïí àûáng giẫi vêy thò lông hổ têët cẫm kđch, cho anh lâ ngûúâi "am hiïíu nhên tònh thïë thấi” Àïën anh cêìn ngûúâi giẫi vêy, têët cố ngûúâi àûáng gip anh khiïën cho anh khỗi bõ ùn àôn ï êím Nhûng khun can nhûäng v mùỉng chûãi àấnh àêëm nhû thïë cêìn cố kinh nghiïåm Ngûúâi khưng cố kinh nghiïåm àấnh thò khưng biïët thúâi cú tưët àïí khun giẫi; cho nïn khưng dấm àûáng can ngùn Vđ d nhû khưng xết àng lc mâ àậ khun: !'Nây nây, hai anh hậy dûâng tay ngay!” thò cố thïí mưåt ngûúâi àang àấnh sệ hết to: “Hai anh nây lâ ? Àấnh tẩi nố!" Côn nïëu nối vúái mưåt ngûúâi: "Thưi, àûâng àấnh nûäa!" thò lẩi dïỵ bõ hiïíu nhêìm lâ thiïn võ, ngûúâi khưng àûúåc khun sệ cho anh lâ àưì sc sinh Vêåy thò thúâi cú tưët àïí khun can lâ lc nâo? Khi hai bïn àang ngưìi, bưỵng möåt ngûúâi àûáng dêåy to tiïëng Khi hai bïn àang àûáng, bưỵng mưåt ngûúâi bûúác túái sùỉp tay Luác àoá, anh nïn lêåp tûác tiïën àïën khuyïn can ngûúâi sùỉp tay thò sệ khưng bõ coi lâ thiïn võ Vêën àïì lâ ngûúâi khưng cố kinh nghiùồm aỏnh HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 Kế nhân hoà (phần 1) 157 nhau, khố cố nùng lûåc phên biïåt tònh hëng Khi hổ àang àấnh mâ nhẫy vâo can ngùn thò khố lông trấnh khỗi bõ àấnh Chđnh vò vêåy mâ nhûäng ngûúâi àang àûáng xem khưng dấm xưng vâo can ngùn nïëu nhû hổ khưng thïí kếo hai ngûúâi trûúác àấnh ëu lơnh can ngùn àấnh cố mêëy phûúng thûác nhû sau: Dưìn hïët sûác hết to: "Dûâng tay!" sệ giẫm búát khđ chïë hùng ca hổ Ch : khưng nïn àïí cho hổ hùng mấu àấnh àïën mïåt nhoâi múái xưng vâo cùn ngùn, nhû thïë quấ tân nhêỵn Thêëy ngûúâi ta àấnh bûúu àêìu sûát trấn mâ khoanh tay tổa sún quan, hưí àêëu khưng tay can ngùn thò bõ cho lâ ngûúâi, vư tònh Ba têëc lui giẫi nguy Àẩi àa sưë tranh chêëp khưng phẫi àïìu kđch thđch tay àao tay ba àấnh mâ thûúâng lâ àấnh vộ mưìm nhû cấc cåc tranh chêëp gia ũnh, thờn thủch, bựỗng hỷọu, ửỡng sỷồ laỏng giùỡng hay giûäa nhûäng ngûúâi khưng quen biïët Nïëu khưng giẫi quët kõp thúâi thò sệ ẫnh hûúãng àïën quan hïå vúái vâ ẫnh hûúãng àïën cẫ sûå àoân kïët ưín àõnh xậ hưåi Cho nïn nùỉm vûäng nghïå thåt ngưn tûâ giẫi tỗa tranh chêëp, hốa giẫi mêu thỵn lâ àiïìu rêët cố nghơa Giẫi tỗa cc diïån thùèng nhiïìu chó nhúâ vâo ba têëc lûúäi Phất àưång chên tònh trôn cố vng, khun can cố uy lûåc Ưng Trêìn cố mêu thỵn vúái vúå lâ mưåt minh tinh mân bẩc bõ àíi ngoâi cûãa Ưng Trêìn cùm giêån mën phấ cûãa cho hẫ giêån Mưåt cẫnh giâ bẫo ưng: "ưng bẩn nây tưi rêët thưng cẫm vúái ưng Tưi biïët öng laâ chöëng baâ ta cho nïn àêy cuäng laâ nhâ ca ưng Bâ nhâ àíi ưng lâ khưng àng nhûng nïëu ưng lâm nấo loẩn thò ngûúâi ta cố HTTP://Ebooks.vdcmedia.com Nguyên tác: Hoà Sự 158 cỳỏ kiùồn ửng Laồi côn mưåt àiïìu nûäa, hưm lâ ngây tïët, phông tẩm giam ca cưng an cng nghó viïåc, nïëu nhû ưng lâm êìm ơ, tưi khưng thïí khưng gổi cẫnh khấc àïën Ai mâ khưng cố nhâ? Ai khưng mën sum hổp cẫ nhâ ùn Tïët? Qëy rêìy hổ lc nây têët hổ khưng vui lông Ưng nïn nghơ lẩi " Ngûúâi cẫnh giâ nối nùng tûåa hưì chêët phấc nhûng lẩi vûâa tỗ thưng cẫm ưng Trêìn, vûâa tỗ chï trấch minh tinh nổ Àưìng thúâi ngûúâi cẫnh giâ cng tỗ quan têm àưìng sûå ca mònh, khưng mën àïí cho hổ mêët ùn tïët vui vễ nïëu ưng Trêìn gêy nấo loẩn Nhûng cng dïỵ dâng nhêån thêëy lúâi nối ca ưng hâm rùn àe chúá lâm àiïìu vi phẩm phấp låt Chđnh lúâi nối cố tònh cố l ca ưng cẫnh giâ àậ khiïën ưng Trêìn suy nghơ khưng lâm àiïìu vi phẩm phấp låt, àố hốa giẫi àûúåc mưåt tranh chêëp cố thïí àêỵn àïën vi phẩm phấp låt Xốa bỗ hiïíu lêìm, viïåc gò cng thûúng lûúång àûúåc Cố mưåt sưë tranh chêëp hiïíu lêìm cho nïn chó cêìn nối rộ ngun lâ cố thïí xốa bỗ hiïíu lêìm, hốa giẫi mêu thỵn Mưåt sưë cấn bưå kïë hoẩch thõ trêën Àưìng Hoân thânh phưë Quẫng Chêu àïën kiïím tra cưng tấc sinh àễ cố kïë hoẩch ca mưåt cûãa hiïåu dûúåc phêím nổ Ch hiïåu thëc bõ kiïím tra la lưëi om sôm khiïën cho hâng trùm ngûúâi kếo àïën xem Bêëy giúâ bñ thû thõ trêën àïën hiïåu dûúåc phêím nối vúái ch hiïåu: "Cố viïåc gò thò thûúng lûúång, kïu la om sôm khưng giẫi quët àûúåc viïåc gò àêu Kiïím tra sinh àễ cố kïë hoẩch lâ quët àinh ca thõ trêën, ưng cûá trònh bây rộ râng lâ àûúåc, phưëi húåp vúái chng tưi triïín khai cưng tấc Nïëu ưng cố khố khùn gò cûá nối, chó cêìn khưng vi phẩm phấp låt thò chng tưi gip àúä Nghe xong, ưng ch hâng dûúåc biïët mònh ngưå nhêån mc àđch viïåc kiïím tra lêåp tûác hïët giêån, nhêån mònh hiïíu lêìm tûúãng lâ kiïím tra hốa àún bn bấn bên tỗ húåp tấc, sùén sâng chõu kiïím tra Nhû thïë mêu thỵn àậ àûúåc giaói quyùởt HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 Kế nhân hoà (phần 1) 159 Khiïm nhûng àẩt àïën hôa giẫi Cố hai bïn tranh chêëp hay mêu thỵn àïìu mën hốa giẫi nhûng khưng tòm lưëi thoất Ngûúâi hốa giẫi cố thïí khếo lếo thay mùåt bïn nây xin lưỵi lïn kia, khiïën cho bïn cẫm àưång quay lẩi xin lưỵi àưëi phûúng Nhû vêåy, hai bïn sệ tiïën àïën hôa giẫi Nhâ vùn nưíi tiïëng Lûúng Tiïíu Thanh cố viïët mưåt cêu chuån vïì viïåc tranh chêëp giûäa mể ca ưng vâ mể bâ hâng xốm hổ Lư Tranh chêëp vïì sûã dng àêët àai Sâu tòm hiïíu sûå viïåc, ưng bên phï bònh mể, chûáng minh mể bâ Lư xêy mưåt gian phông nhỗ trïn mẫnh àêët trûúác cûãa sưí lâ vò nhâ bâ àưng ngûúâi thiïëu chưỵ úã Sau àố, ưng sang nhâ bâ Lư thay mùåt mể xin lưỵi." Cẫ nhâ bâ Lư nghe xong ùỡu caóm ửồng cờỡm tay ửng noỏi rựỗng: “ Khưng nïn trấch mể chấu, khưng nïn trấch mể chấu!" Cẫ nhâ bâ Lư lẩi sang xin lưỵi mể ca ưng vò àậ nống cậi khưng biïët tưn trổng ngûúâi giâ Hai nhâ lẩi hôa hẫo nhû c Xûã phẩt àông àïìu mưỵi bïn àấnh 30 roi Mưåt sưë tranh chêëp cố ngun nhên phûác tẩp hóåc àậ quấ àúâi nhiïìu viïåc tđch t lẩi cho nïn ngûúâi hôa giẫi phẫi nghiïn cûáu c thïí, phên tđch c thïí cho hai bïn àïìu àưìng tònh múái giẫi quët àûúåc tranh chêëp Mưåt thưn ca trêën Àưìng Hôa ca thânh phưë Quẫng Chêu tranh chêëp quìn sûã duång àêët àai vúái möåt àún võ quên àöåi àống trïn àõa bân thưn àậ mêëy nùm liïìn khưng giẫi quët àûúåc Hổ múâi bđ thû thõ trêën àïën giẫi quët Bđ thû nghiïn cûáu c thïí tònh hònh rưìi àûa quan àiïím ca ưng Ưng nối: "Giẫi quët tranh chêëp àêët àai phẫi nùỉng vûäng 16 chûä ngun tùỉc: tưn trổng lõch sûã, nhòn thùèng thûåc tïë, tûúng nhûúång lêỵn nhau, hiïåp thûúng giẫi quët Mẫnh àêët nâo bưå àưåi àậ vẩch ranh giúái, xêy tûúâng bẫo vùồ laõ bửồ ửồi sỷó duồng, duõ rựỗng bửồ àưåi chûa bưìi thûúâng, chûa cố giêëy chûáng nhêån quìn sỷó duồng ờởt HTTP://Ebooks.vdcmedia.com Nguyên tác: Hoà Sự 160 nhỷng àõa phûúng nïn chiïëu cưë toân cc, ng hưå bưå àưåi bay dûång Mẫnh àêët nâo àậ vẩch ranh giúái rưìi nhûng bưå àưåi chûa sûã dng vâ cng chûa trûng dng, dên thưn vêỵn cêëy thò thåc quìn súã hûäu ca àia phûúng Mẫnh àêët nâo chûa vẩch ranh giúái song bưå àưåi àậ dng lâm co súã qn dng thò thåc quìn sûã dng ca bưå àưåi Mẫnh àêët nâo qn àưåi mûúån àïí dng vâo viïåc qn sûå mâ lẩi dng vâo viïåc khấc thò àia phûúng cố thïí thu hưìi hay hai bïn cng khai thấc" Hai bïn àïìu tiïëp thu kiïën ca bđ thû, nhanh chống lêåp thânh hiïåp nghõ Thïë lâ giẫi quët àûúåc tranh chêëp àêët àai nùm Vng chêo khếo chưng Trïn mưåt chuën xe, mưåt ph nûä bấn kem, àêìu tiïn nối hai hâo rûúäi mưåt que, sau lẩi nối hâo mưåt que Mưåt bâ mua kem liïìn bẫo: "Múái bấn hai hâo rûúäi bêy giúâ lẩi bấn hâo, bn bấn nhû thïë nây sao? Bâ bấn kem nối: “ Tiïìn nâo ca nêëy, hai hâo rûúäi lâm so àëc vúái hâo, kem ca tưi lâ thûá thiïåt", lẩi nối thïm: "àưì rúãm?" Bâ mua kem bûâng bûâng àỗ mùåt, cao giổng nối: “Bâ nối gò àố Bâ nối rúãm Bâ bấn kem àêìn mùåt, bâ mua kem câng hết to, sùỉp nưí chiïën tranh rưìi Bêëy giúâ mưåt võ hânh khấch nhanh trđ nối: “Bâ bấn kem nối kem rúãm múái rễ chûá khưng phẫi nối bâ rúãm" Bâ bấn kem cng vưåi nối theo: "Tưi nối kem rúãm chûá khưng nối bâ rúãm Xin lưỵi, tưi nối khưng rộ" Bâ mua kem cng dõu giổng nối: "ú, úâ, tưi hiïíu nhêìm" Thïë lâ hôa Bẫy loẩi k xẫo thûúâng dng hốa giẫi Trong giao tïë, kõp thúâi múã lưëi thoất khiïën cho ngûúâi ta khưng mêët thïí diïån lâ mưåt ngun tùỉc lúán ca hốa giẫi Nhûng múã lưëi thoất nhû thïë nâo, hốa giẫi nhû thïë nâo thò khưng phẫi cng biïët rộ Dûúái àêy tưíng kïët àún giẫn thåt hốa giẫi: Xëng giổng tûå tòm lưëi thoất HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 Kế nhân hoà (phần 1) 161 Nùởu nhỷ anh bêët cêín mâ khưng cố lưëi thoất thò phẫi tûå chõu lêëy hêåu quẫ Mưåt nhốm bẩn àưìng hổc gùåp lẩi sau hún 20 nùm cố mưåt nam mưåt nûä tûâng ngưìi cng bân nïn chuån trô thoẫi mấi Nhûng cư bẩn múái gốa chưìng đt thò cêåu bẩn lẩi khưng biïët cho nïn chuån trô àậ vư nhùỉc àïën chưìng cư ta Mưåt ngûúi bẩn khấc biïët sûå tònh ca cư bẩn bên tòm cấch ngùn chùån nhûng cêåu ta khưng hiïíu lẩi câng àa nhiïìu hún Ngûúâi bẩn chó côn cấch nối rộ sûå tònh, cêåu bẩn vư cng bưëi rưëi Nhûng cêåu ta nhanh chống àõnh thêìn, tûå tất mònh mưåt cấi rưìi nhể nhâng nối: "Cêåu xem cấi mưìm ca túá, mêëy chc nùm rưìi mâ vêỵn nhû thúâi hổc sinh khưng biïët giûä mưìm giûä miïång vêỵn cûã hun thun Àấng vẫ miïång! Àang vẫ miïång!" Cư bẩn thêëy thïë lông àau khưí nhûng vêỵn tha thûá cho bẩn c, gûúång cûúâi bẫo: "Ngûúâi khưng biïët khưng cố tưåi Viïåc àậ qua rưìi, bêy giúâ khưng nhùỉc lẩi” Mưåt sú sët khưng cố lưëi thoất thò tưët nhêët tûå chïë giïỵu mònh vng vïì sú sët, xëng giổng lâm lânh Nhû cêåu bẩn hổc àậ vư chẩm nưỵi àau lông ca cư bẩn c thò cấch giẫi quët nhû thïë lâ nhể nhâng, dïỵ dâng, cố lưëi thoất Ai cng cố thïí lêm vâo tònh cẫnh khưng cố lưëi thoất nhûng chó cêìn suy nghơ mưåt cht thò khưng khố khùn gò viïåc tûå tòm lưëi thoất Mën tûå mònh tòm lưëi thoất thò têët cẫ cấc phûúng phấp tưët àïìu cố mưåt àiïím chung: Trong lc qỵn bấch cêìn kõp thúâi àiïìu chónh tû tûúãng, khếo lếo cẫi tiïën cc diïån bõ àưång trûúác mùỉt chuín sang ch àưång Chó lûâa lâm ngûåa, giẫi thđch khếo lếo, hốa giẫi mêu thỵn Cố mưåt hânh vi nâo àố trûúâng húåp àùåc biïåt cố nghơa àùåc nhûng ngûúâi hốa giẫi àậ khếo lếo giẫi thđch thânh mưåt nghơa khaác Khi Goocbachop cuâng phu nhên Risa ài thùm nûúác M, trïn àûúâng àïën Bẩch ưëc dûå tiïåc, giûäa àûúâng Goocbachop àưåt nhiïn xëng xe bùỉt tay ngûúâi ài àûúâng Cấn bưå bẫo vïå ca Liïn Xư vưåi nhẫy xëng xe vêy lêëy Goocbachop, hết bẫo nhûäng ngûúâi M ang vờy quanh Goocbachop phaói HTTP://Ebooks.vdcmedia.com Nguyên tác: Hoà Sự 162 rt tay khỗi ti Ưng ta súå ti ca ngûúâi M cố v khđ, khấch qua àûúâng rêët thùèng Lc àố, Risa rêët nhanh trđ, lêåp tûác àûáng hốa giẫi Bâ giẫi thđch vúái cấc ngûúâi M xung quanh lâ cấn bưå bẫo vïå u cêìu hổ giú tay àïí bùỉt tay vúå chưìng bâ Lêåp tûác, khưng khđ trúã nïn nấo nhiïåt, mổi ngûúâi vui vễ bùỉt tay Goocbachop Àố lâ Ria nhanh trđ ûáng biïën hốa giẫi tònh hëng thùèng lc bêëy giúâ Dng hû vinh hốa giẫi Cưí kim qn tûã lêỵn tiïíu nhên khưng khưng ûa nghe lúâi nối ngổt Cố àang sêìu nậo bûåc tûác mâ nghe ngûúâi bïn cẩnh nối vâi cêu bi tai thò hổ lêåp tûác vui vễ lïn Mưåt lêìn Giẫi Phiïën thấp tng Chu Ngun Chûúng cêu cấ úã sưng Kim Thy Chu Ngun Chûúng rêët bìn bûåc bẫo Giẫi Phiïën lâm thú ghi lẩi sûå viïåc Khưng cêu àûúåc cấ àậ quấ ngấn ngêím thò lâm thú àûúåc? Giẫi Phiïën khưng hưí danh tâi tûã, suy nghơ mưåt chưëc lêåp tûác àổc: “ Sưí xđch ln ty nhêåp thy trung, kim cêu phiïu khûá vơnh vư tưng, phâm ngû bêët cẫm triïìu thiïn tûã, vẩn tụë qån vûúng chó àiïëu long" mêëy thûúác súåi tú nếm xëng nûúác, lûúäi cêu chòm xëng khưng tưng tđch, cấ phâm àêu dấm triïìu kiïn thiïn tûã, vẩn tụë qn vûúng chó cêu rưìng) Chu Ngun Chûúng (vua nhâ Minh) nghe xong rêët àểp lông Nam triïìu Tưëng Vùn Àïë cêu cấ úã hưì Thiïn Tuìn nûãa ngây khưng àûúåc cấ nâo, lông rêët bûåc bưåi Vûúng Cẫnh thêëy thïë bên nối: "Búãi vò ngûúâi cêu quấ liïm nïn khưng cêu àûúåc cấ tham mưìi" Cêu nối àố khiïën Tưëng Vùn Àïë vui vễ nhêëc cêìn cêu trúã vïì cung Dng giẫ thiïët trấnh mi nhổn Trong nhûäng trûúâng húåp giao tïë nhêët àõnh, cố lc vò thïí diïån, cố lc vò nùỉm bùỉt khưng chín thò nïn dng thuët Ưng Giấp cố hai ngûúâi baồn HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 Kế nhân hoà (phần 1) 163 laõ ưng êët vâ ưng Bđnh khưng ngúâ hai ưng nây trúã mùåt thânh th Mưåt hưm ưng êët bẫo ưng Giaỏp rựỗng: ửng Bủnh noỏi xờởu vaõ lửi viùồc riùng ca ưng Giấp trûúác cưng chng Ưng Giấp bấn tđn bấn nghi, mùỉng ưng Bònh thò súå oan cho ưng ta, khưng mùỉng ưng Bđnh thò hêån khưng chõu àûúåc, hún nûäa súå ưng êët lâm rùỉc rưëi Ưng Giấp suy nghơ hưìi lêu, bên nối mưåt cêu vư thûúãng vư phẩt: “ Nïëu quẫ nhû thïë thò ưng Bđnh àấng trấch" Cố biïån lån vúái bêåc cha ch hay vúái cêëp trïn, anh xấc àõnh quan àiïím ca mònh àng, khưng thïí nhûúång bưå, nhûng lïỵ phếp khưng tiïån nối thò cố thïí àûa cêu "giẫ nhû " àïí giẫi tỗa cc diïån tiïën thoấi lûúäng nan Mưåt hổc sinh tranh lån vúái thêìy ch nhiïåm vïì vêën àïì hổc sinh nam cố thïí àïën phông hổc sinh nûä nối chuån phiïëm hay khưng? Thêìy ch nhiïåm kiïn quët cho lâ khưng àûúåc Hổc sinh khưng thuët phc àûúåc thêìy vâ lẩi thêëy hònh nhû thêìy cố vễ giêån Àïí kïët thc tranh lån, múã lưëi thoất cho thêìy, cêåu hổc sinh nối khếo: “Nïëu nhû thêìy nối àng thò em quẫ lâ sai rưìi" Cêu nây vưën vư tđch sûå vò khưng khùèng àõnh thêìy àng nhûng thêìy nghe xong lẩi khưng tranh lån nûäa Cố khưng kõp nghơ hay khưng mën trẫ lúâi, hay khưng tiïån trẫ lúâi thò anh cố thïí dng phûúng thûác nây Cêu hỗi: "Anh u cư Vûúng phẫi khưng Àấp ấn I: "Nïëu cư Vûúng u tưi, tưi cng u cư Vûúng" Àấp ấn 2: "Nïëu cư Vûúng àấng u, tưi u cư Vûúng" ; Àấp ấn 3: "Nïëu tưi u cư ta thò àố lâ tưi u cư ta" Do kêm theo àiïìu kiïån giẫ thiïët khiïën cho diïỵn àẩt uín chuín khiïën ngûúâi nối lêỵn ngûúâi nghe àïìu tiïëp thu àûúåc Nhêån khuët àiïím, thânh khêín xin lưỵi Àúâi ngûúâi cố biïët bao nhiïu àiïìu mêu thỵn, àố cố sưë mờu thuờợn coỏ thùớ hoỏa giaói bựỗng xin lửợi Laõm tửớn thỷỳng ngỷỳi khaỏc cờỡn tỷồ HTTP://Ebooks.vdcmedia.com Nguyên tác: Hoµ Sù 164 phï bònh, dng cẫm nhêån khuët àiïím, thânh khêín xin lưỵi thò cố thïí hốa giẫi àûúåc mêu thỵn Chu Dûúng lâ ngûúâi lậnh àẩo giúái vùn nghïå nhûng vò tònh thïë chđnh trõ, ưng khưng thïí khưng lâm nhûäng viïåc hẩi ngûúi Cëi cng ưng cng bõ khúãi tưë D ưng cng khưng thïí trưën trấch nhiïåm vò viïåc nhiïìu vùn nghïå sơ bõ khúãi tưë cho nïn rêët nhiïìu vùn nghïå sơ hïët sûác oấn ghết ưng Nhûng sau mûúâi nùm kiïëp nẩn kïët thc, nhiïìu hưåi nghõ Chu Dûúng àậ phẫn tónh hïët sûác sêu sấc nhiïìu lêìn xin lưỵi nhûäng ngûúâi bõ ưng àûa khúãi tưë Vò vêåy d rựỗng nhiùỡu ngỷỳõi vờợn ờởm ỷỏc loõng, nhỷng a sưë ngûúâi khưng nối Chu Dûúng khưng cố cht gò tưët Cëi àúâi Chu Dûúng côn thẫn lông lâ nhúâ ưng àậ thânh têm xin lưỵi nhûäng ngûúâi àậ bõ ưng phï phấn Mêu thỵn ca ưng vúái nhiïìu ngûúâi àậ àûúåc hốa giẫi thưng qua nhûäng lúâi xin lưỵi ca ưng Ch àưång tûå bưi mùåt cố lúåi hún àấnh lậnh àẩo phất sinh tranh chêëp vúái cêëp dûúái cố chó cêìn ch àưång chõu trấch nhiïåm lâ cố thïí hốa giẫi mêu thỵn Cêåu Vûúng vâ c Chu cng cưng tấc mưåt phông Mưåt lêìn cêåu Vûúng lïn y ban thõ xậ nghe bấo cấo, c Chu khưng biïët cho nïn rêët bêët bònh, trûåc tiïëp hỗi cêåu Vûúng tẩi ài nghe bấo cấo mâ khưng bấo Hai ngûúâi bên tranh cậi Ch nhiïåm Bânh tòm hiïíu ngun nhên tranh cậi rưìi bẫo c Chu: "Ài nghe bấo cấo mâ khưng bấo cho c khưng phẫi lâ khuët àiïmr ca cêåu Vûúng mâ tưi u cêìu cêåu ta khưng bấo cho c, búãi vò mưåt hai ngûúâi ài nghe bấo cấo lâ rưìi Nïëu c cố kiïn xin cûá gốp cho tưi, khưng nïn trấch cêåu Vng C Chu nghe xong nhêån thêëy mònh sai bên ch àưång xin lưỵi cêåu Vûúng, hổ lẩi hôa hẫo nhû c Hâi hûúác thûúâng cố hiïåu quẫ hốa giẫi Ngûúâi hâi hûúác nhêët lâ ngûúâi cố khẫ nùng thđch ûáng nhêët Hâi hûúác lâ thang thëc hẩ nhiïåt giao tïë Mưåt cêu hâi hûúác cố thïí khiïën song HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 Kế nhân hoà (phần 1) 165 phỷỳng caó cûúâi maâ lûúång thûá cho Khi nhaâ vùn Phuâng Cêëp Tâi thùm M, mưåt bẩn M dêỵn àïën thùm Khi hai ngûúâi àang mẫi nối chuån vúái thò cêåu bế khỗe nhû bô mưång nây leo lïn giûúâng ưng Phng nhẫy nhốt êìm êìm Nïëu bẫo cêåu ta xëng thò mïëch lông ngûúâi cha mâ lẩi tỗ khưng nhiïåt tònh Vò vêåy, ưng Phng bên nối mưåt cêu hâi hûúác: “ Gổi anh xëng quẫ àêët ài!" Ngûúâi cha àấp: "Àûúåc, àïí tưi ë tưi bẫo nố" Kïët quẫ vûâa àẩt mc àđch vûâa l th Trïn àêy giúái thiïåu k thåt hốa giẫi thûúâng dng, hy vổng mổi ngûúâi tham khẫo àïí lâm hốa giẫi cho khếo lếo vâ thỗa àấng Thûåc tïë khố nối hïët cấo phûúng phấp mưåt vâi chûúng vâi tiïët Hậy phất huy trđ thưng minh vâ lûu cấch lâm ca ngûúâi khấc àïí bưí sung vâ hoân thiïån k thåt hốa giẫi ca mònh Nối quanh xẫo diïåu cưët úã têm Giao tiïëp vúái ngûúâi ta nhiïìu trûúâng húåp khiïën cho cẫ àưi bïn àïìu khố chõu, vđ d nhû trấch mốc, phï bònh, cûå tuåt vv Trong tònh hònh tûúng tûå, hốa giẫi lâ hoân toân cêìn thiïët Sai lêìn ca ngûúâi khấc bõ anh phất hiïån Cấc cưng trònh nghiïn cûáu têm l hổc cho biïët, khưng mën bưåc lưå khuët àiïím hay àúâi tû ca mònh trûúác cưng chng Mưåt bõ ngûúâi khấc lưåt trêìn thò cẫm thêëy khố chõu hay phêỵn nưå Vò vêy, giao tïë nïëu nhû khưng vò mưåt nhu cêìu àùåc biïåt nâo, nối chung nïn hïët sûác trấnh xc phẩm nhûäng àiïím nhẩy cẫm ca ngûúâi khấc, trấnh lâm cho hổ xêëu hưí trûúác àấm àưng Khi cêìn thiïët thò khếo lếo ấm thõ cho àưëi phûúng biïët mưåt cấch tïë nhõ Trong mưåt tiïåm rûúåu nưíi tiïëng úã Quẫng Chêu, mưåt khất nûúác ngoâi ùn àiïím têm xong bên len lến lêëy mưåt àưi àa Cẫnh Thấi Lam àt ti Cư phc v thẫn nhiïn àïën bïn cẩnh hai tay nêng mưåt hưåp la àûång àưi àa Cẫnh Thấi Lam nối: "Thêëy ngâi lc ùn àậ u mïën mên mï àưi àa Cẫnh Thấi Lam xinh àểp khưng núä rúâi tay Rêët cẫm ún ngâi trổng HTTP://Ebooks.vdcmedia.com Nguyªn tác: Hoà Sự 166 chuỏt ửỡ cửng nghùồ tinh xaóo ca nûúác tưi Àïí biïíu thõ têëm chên tònh cẫm xđch, àëc ch hiïåu cho phếp, xin àem tùång ngâi mưåt àưi àa Cẫnh Thấi Lam cố dêëu bẫn hiïåu àậ àûúåc khûã trng, tđnh theo giấ ûu àậi ca bẫn hiïåu àậ ghi vâo hốa àún ca ngâi, ngâi thêëy cố àûúåc khưng” Võ khấch nûúác ngoâi àûúng nhiïn hiïíu ngêìm cêu nối àố, sau cẫm ún bên nối vò ëng hai cưëc Brandy, àêìu ốc choấng vấng nïn àậ àùåt nhêìm àưi àa vâo ti Àưìng thúâi ưng cng chêëp nhêån lưëi thoất mưåt cấch thưng minh, nối: "Nïëu àưi àa khưng khûã àưåc khưng dng àûúåc thò tưi xin àưíi àưi c lêëy àưi múái! Ha, ha, ha", nối xong rt àưi àa ti àùåt lïn bân, nhêån chiïëc hưåp nhỗ ca cư phc v, àâng hoâng àïën qìy trẫ tiïìn Ngûúâi khấc nối dưëi bõ anh phất hiïån Trong giao tïë cố mưåt sưë ngûúâi quen thối nối dưëi hay vò sơ diïån khưng mën nối thêåt, hay khố nối mâ phẫi nối dưëi Àûúng nhiïn chng ta phẫi mùỉt nhùỉm mùỉt múã, khưng nïn trûåc tiïëp vẩch mùåt Cố ngûúâi kïí cêu chuån: Mưåt lêìn tưi gổi tùæc xi, àûáng úã cûãa chúâ, thêëy chiïëc xe àang lùn bấnh àïën trûúác mùåt Bưỵng nhiïn tâi xïë nhêìm àõa chó hay khưng tòm àõa chó ca tưi nïn chẩy thùèng, hoân toân khưng ch tưi vêỵy tay goåi Àúåi hún 10 phuát múái thêëy xe quay àêìu lẩi Lïn xe tưi trấch tâi xïë "Sao cêu thêëy tưi àậ nối rộ àiïån thoẩi chó pht sau phẫi cố xe! Lấi xe àấp: "Àng vêåy, nhûng àûúâng àưng quấ!" Tưi àang bûåc tûác khưng kõp suy nghơ, bên nối: "Thưi, thưi! Tưi thêëy anh chẩy qua mùåt tưi Anh khưng tòm thêëy àõa chó chûá khưng phẫi àûúâng àưng quấ" Tâi xïë khưng nối gò, àỗ mùåt tđa tai, ấnh mùỉt lưå vễ tûác giêån Vò sao? Búãi vò tưi àậ vẩch mùåt nối dưëi ca Vêën àïì lâ: nối thùèng nhû thïë đch gò? Chó súå tưín thûúng thïí diïån, kïët oấn thuâ Khi anh toám àûúåc toác ngûúâi ta HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 Kế nhân hoà (phần 1) 167 Trong giao tùở cng cố lc bưåc lưå sai lêìm, vđ d nhû àổc sai chûä Hấn, nối sai chun mưn, nhúá sai danh tđnh, châo hỗi khưng àng àưëi tûúång v.v Khi àậ sai lêìm nïëu khưng ẫnh hûúãng àẩi cc thò nïn bỗ qua, khưng nïn nấo loẩn Anh câng khưng nïn chêm biïëm, chïë diïỵu hổ mua vui trûúác mùåt àấm àưng Lâm nhû vêåy khưng lúåi cho quan hïå giao tïë ca anh, dïỵ lâm cho ngûúâi ta nghơ anh lâ ngûúâi àiïu toa, phẫi xa lấnh, giao tiïëp xậ hưåi phẫi dê chûâng anh Mưåt xđ nghiïåp nổ cố mưåt châng trai thđch àấnh t lú khú lc nhân rưỵi, chúi àïën quấ nûãa àïm Vỳồ rờởt khửng bựỗng loõng, quyùởt tờm bựổt chửỡng quay ngûúåc 1800 Mưåt bíi tưëi, àng lc chưìng vâ cấc bẩn àang àấnh t lú khú hûáng khúãi nhêët thò vúå àïën gổi khưng Chưìng bẫo vïì ngay, hậy vïì trûúác ài Vúå khưng nghe, nhêët àõnh chưìng phẫi vïì ngay, cêìm ấo lưi khưng ài Chưìng thêëy vúå lâm mêët thïí diïån mònh giûäa àấm àưng Sau vïì nhâ câng nghơ câng tûác, àấnh vúå mưåt bẩt tai Ưng chưìng vò lẩi nưíi trêån lưi àònh nhû thïë Khưng cêìn nối cng biïët, vò vúå lâm mêët mùåt giûäa àấm àưng Khi ngûúâi ta u cêìu anh gip àúä mâ anh khưng thïí cûå tuåt Cûå tuåt lâ mưåt loẩi hiïån tûúång thûúâng thêëy nhûng cûå tuåt thïë nâo àïí cho ngûúi ta khưng khố chõu, àïí cho ngûúâi ta cố lưëi thoất thò phẫi cố k xẫo nhêët àõnh Anh phẫi cûå tuåt mưåt cấch àêìy tònh cẫm vâ hûäu nghõ, lâm cho àưëi phûúng biïët anh rêët àưìng tònh nhûng khưng thïí lâm àûúåc viïåc bẩn nhúâ, lúâi lệ phẫi rêët uín chuín dõu dâng Cư Hoâng nhên viïn bấn vế hâng khưng phẫi tûâ chưëi nhiïìu khấch àùåt vế Mưỵi lêìn tûâ chưëi cư àïìu tỗ rêët àưìng tònh vúái khấch, nối: !'Tưi biïët ngâi rêët cêìn bay chuën nây tưi rêët mn gip ngâi nhûng vế àậ hïët rưìi, khưng thïí nâo giẫi quët cho ngâi àûúåc, xin ngâi bấo chun khấc!' Khưng cố thïí cố kiïën gò vúái lúâi tûâ chưëi ca cư HTTP://Ebooks.vdcmedia.com Nguyên tác: Hoà Sự 168 Khi anh luửn luửn chiïn thûúång phong cấc cåc thi hoẩt àưång vùn hốa Trong cấc cåc thi àêëu hoẩt àưång vùn hốa nhû thi àêëu cúâ, thi àêëu bống bân, thi àêëu cêìu lưng v.v cng mën thùỉng Ngûúâi cố kinh nghiïåm giao tiïëp thò anh cố chùỉc chùỉn thùỉng cng khưng bao giúâ àïí cho ngûúâi khấc thẫm bẩi, mâ thêåm chđ nhûúâng cho àưëi phûúng , thùỉng mưåt vâi vấn àïí cho àưëi phûúng khưng mêët thïì diïån mâ vêỵn àẫm bẫo chiïën thùỉng ca anh Vđ d cố mưåt sưë cao th chúi cúâ sau thùỉng liïìn ë vâi vấn thûúâng cưë ài sai vâi nûúác àïí cho àưëi phûúng thùỉng mưåt vấn Àưëi xûã vúái ngûúâi khấc cng giưëng nhû àấnh cúâ Chó cố nhûäng thiïëu niïn nưng nưíi khưng tûâng trẫi múái thùỉng liïn tiïëp bẫy vấn khiïën àưëi phûúng àỗ mùåt khưng ngêíng àêìu lïn àûúåc, mâ vêỵn hết to "tûúáng" K thûåc hoẩt àưång giao tïë khưng nïn quấ quan têm thùỉng bẩi, mc àđch ch ëu lâ giao lûu tònh cẫm, gia tùng hûäu nghõ, thỗa mận nhu cêìu hoẩt àưång vùn hốa Nghe nối, ngun lậo Qëc Dên Àẫng lâ Hưì Hấn Dên thđch àấnh cúâ vâ lẩi rêët hấo thùỉng Mưåt hưm, sau bûäa trûúác, ưng àấnh cúâ vúái Trêìn Cẫnh Di siïu cao th cúâ tûúáng àậ àẩt mưåt àïìu lẩi àôi àấnh vấn thûá ba, àïën cúâ tân bõ àưëi phûúng giïët mưåt xe, lêåp tûác mùåt Hưì Hấn Dên trùỉng bïåch, vậ mưì hưi, vûâa sưët råt vûâa lo lùỉng ngậ xëng ngêët lõm Ba ngây sau chïët vò xët huët nậo Cûã chó ca ngûúâi ta khiïën anh bêët mận, anh mën cố kiïën Trong cåc sưëng hâng ngây cng cố anh bõ mẩo phẩm mưåt cấch vư hay hûäu , cêìn phẫi cố phûúng hûúáng diïỵn àẩt sûå bêët mận vâ khiïën cho àưëi phûúng vui lông cẫi chđnh nhûng àưìng thúâi cng phẫi àïí cho ngûúâi ta "cố lưëi rt lui, khưng thïí thùèng thûâng phï phấn Nhiïìu ngûúâi tòm hiïíu u àûúng thò xem ngûúâi u rêët hoân m hoa nỳó, nhỷ trựng rựỗm, anh anh em em, ửi biïët rộ àưëi phûúng cố HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 KÕ nh©n hoà (phần 1) 169 khuyùởt iùớm gũ oỏ nhỷng sỳồ vẩch sệ lâm tưín thûúng tònh cẫm ca bẩn tònh K thûåc chó cêìn khếo lếo thò cố thïí khiïën cho bẩn tònh tiïëp thu kiïën Cư Nhậ Thanh rêët thđch khiïu v mâ bẩn trai lâ cêåu Trûúng lẩi thđch n tơnh, àang lc hổc têåp àïí thi chun mưn lẩi thûúâng bõ cư r ài xem khiïu v Nhậ Thanh cố mưåt têåp quấn rêët khưng tưët, sân nhẫy chûa àống cûãa thò chûa vïì, ngây cêåu Trûúng khố chõu nưíi Cố mưåt lêìn hổ rúâi sân nhẫy lc hún 12 giúâ àïm cêåu Trûúng nối: lem nhẫy nhõp bưën rêët tưët, anh xem mậi khưng chấn Em nhẫy vïì àïën nhâ àûúåc khưng? Nhậ Thanh nng nõu: “ Anh mën em mïåt chïët hay sao? Cêåu Trûúng nối: “ Em nhẫy disco, anh khưng nhẫy àûúåc, ngưìi mưåt mònh ng gêåt em khưng súå kễ cùỉp mốc ti anh sao? Bêëy giúâ Nhậ Thanh biïët bẩn tònh vưën khưng thđch khiïu v, vïì sau ài khiïu v đt hún Hốa giẫi khưng cố k thåt vẩn nùng mâ ty trûúâng húåp Hốa giẫi u cêìu phẫi cố têm, xûã l thđch húåp thỗa àấng Cố mưåt cêu chuån rêët cố nghơa Mưåt lêìn, mưåt ngûúâi ngoẩi qëc àùåt tiïåc múâi khấch úã phaån àiïëm Thuãy Linh Cung úã Thiïn Tên múâi 10 ngûúâi, gổi chai rûúåu Cư Àinh phc v bân tiïåc biïët 10 ngûúâi mốn ùn, đt phẫi cng phẫi chai rûúåu múái nhûng cư khưng nối gò, cûá rốt rûúåu cho khấch Sau ùn mốn, rûúåu cưëc ca khấch vêỵn côn àêìy Ngûúâi khấch ngoẩi qëc nây mẩt mây rẩng rúä cẫm kđch cư Àinh àậ hốa giẫi cho ưng, tẩm biïåt hûáa lêìn sau lẩi àïën Nïëu cư Àinh mën cho ưng khấch mâ xêëu hưí thò rêët dïỵ, nhûng nïëu lâm nhû thïë sệ mêët khấch Ngûúâi giỗi giao tiïëp biïët lùång lệ giẫi vêy cho àưëi phûúng HTTP://Ebooks.vdcmedia.com ... lâm tưín thûúng 11 0 Ngaä xëng rưìi thûâa thïë bêåt dêåy .11 3 Nhũn chựỗm chựỗm vaõo chửợ khaỏc 11 5 Thuêåt “rûãa trön” quan trûúâng .11 7 Trm vẫi lïn rưìi múái... thuêåt 11 9 Kïë 10 Kïë phuãng trûúâng (Kïë phoâ taá) .12 3 Hoa hưìng phẫi nhûúâng cho cêëp trïn 12 3 Khưng nïn tỗ sấng sët hún cêëp trïn 12 6 Nhòn mùåt bùỉt... hònh dong 12 9 Bẫo vïå sû åtưn nghiïm ca lậnh àẩo nhû thïë naâo? .13 2 Cấc k xẫo thûåc dng ca "phô tấ” 13 5 Kïë 11 Kïë mûúån uy danh 14 0 Giẫi thđch múái
- Xem thêm -

Xem thêm: 36 ke cua nguoi xua 1 , 36 ke cua nguoi xua 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn