nha quan tri thanh cong

119 24 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:20

NHÂ QUẪN TRÕ THÂNH CƯNG PETER F DRUCKER Nguỵn Dûúng Hiïëu, MBA dõch Chòu trách nhiệm xuất bản: Ts Quách Thu Nguyệt Biên tập: Thành Nam Bìa: Nguyễn Hữu Bắc Sửa in: Thanh Bình Kỹ thuật vi tính: ThanhNHÀ XUẤT BẢN TRẺ 161B Lý Chính Thắng - Quận - Thành phố Hồ Chí Minh ĐT: 9316289 - 9316211 - 8465595 - 8465596 - 9350973 Fax: 84.8.8437450 - E-mail: nxbtre@ hcm.vnn.vn Website: http://www.nxbtre.com.vn CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN TRẺ TẠI HÀ NỘI 20 ngõ 91, Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa - Hà Nội ĐT & Fax: (04) 7734544 E-mail: vanphongnxbtre@ hn.vnn.vn PHÊÌN KÏËT NHÂ QUẪN TRÕ THÂNH CƯNG tâi chđnh vâ thu nhêåp, song dïỵ cố nguy cú chấn nẫn, bẫn thên lâ tûúng thđch vúái Anh ta sệ lâm àïí kiïën bûåc tûác vâ thêët vổng cưng viïåc thûác ca baón thờn trỳó thaõnh cỳ hửồi cuóa tửớ chỷỏc Bựỗng viïåc Xung àưåt kinh tïë giûäa nhu cêìu ca ngûúâi lao àưång chên tay vúái vai trô ca mưåt nïìn kinh tïë múã rưång lâ mưåt vêën àïì têåp trung vâo sûå àống gốp vâ cưëng hiïën, biïën nhûäng giấ trõ ca bẫn thên thânh cấc kïët quẫ ca tưí chûác xậ hưåi ca thïë k XIX cấc qëc gia àang phất triïín Đt lâ vâo thùở kyó XIX, ngỷỳõi ta tin rựỗng ngỷỳõi lao ửồng Tûúng tûå nhû thïë, võ trđ, chûác nùng vâ sûå hoân thânh nhiïåm chên tay chó cố cấc mc tiïu kinh tïë vâ chó hâi lông vúái cấc v ca ngûúâi lao àưång tri thûác lâ vêën àïì xậ hưåi thïë k phêìn thûúãng kinh tïë Àiïìu nây hoân toân sai sûå thêåt Nố lẩi XX ca chđnh nhûäng qëc gia àố, àậ lâ nhûäng qëc gia câng sai lêìm mûác lûúng àậ cao hún mûác tiïìn tưëi thiïíu phất triïín sưëng cho ngûúâi lao àưång Ngûúâi lao àưång tri thûác cng Chng ta khưng thïí chưëi bỗ sûå tưìn tẩi ca vêën àïì nây cố nhu cêìu vïì nhûäng phêìn thûúãng kinh tïë, nhûng chó coỏ Khựống ừnh rựỗng coỏ thỷồc tùở khaỏch quan ca cấc thânh nhûäng phêìn thûúãng àố vêỵn chûa Anh ta cêìn cú hưåi, tđch kinh tïë vâ xậ hưåi (ca tưí chûác) lâ tưìn tẩi (nhû cấc nhâ thânh tûåu, giấ trõ Vâ àïí àẩt àûúåc nhûäng àiïìu àố, kinh tïë chđnh thưëng thûúâng lâm) cng khưng lâm vêën àïì nây chó cố mưåt cấch lâ phẫi rên luån àïí trúã thânh mưåt ngûúâi biïën mêët àûúåc Ch nghơa lậng mẩn múái ca mưåt sưë nhâ têm lâm viïåc hiïåu quẫ Chđnh cố tđnh hiïåu quẫ nây múái khiïën l hổc xậ hưåi (nhû giấo sû Chris Argyris úã Àẩi hổc Yale) cng cho xậ hưåi hôa húåp àûúåc hai nhu cêìu ca nố: nhu cêìu ca khưng giẫi quët àûúåc vêën àïì nây Mùåc d hổ àậ chđnh xấc tưí chûác cố àûúåc sûå àống gốp tûâ cấc cấ nhên, vâ nhu cêìu rựỗng caỏc muồc tiùu cuóa tửớ chỷỏc khửng àún thìn ca cấ nhên viïåc coi tưí chûác lâ phûúng tiïån gip hổ lâ sûå phất triïín ca cấ nhên, tûâ àố kïët lån chng ta phẫi àẩt àûúåc mc àđch Kïët lån cố thïí rt lâ: cố thïí hổc, vâ gẩt sûå phất triïín cấ nhên qua mưåt bïn Chng ta phẫi thỗa phẫi hổc, phẫi rên luån àïí trúã nïn hiïåu quẫ mận cẫ nhu cêìu khấch quan ca xậ hưåi vïì thânh tđch ca tưí chûác; cng nhû nhu cêìu ca ngûúâi vïì thânh tûåu vâ phất triïín bẫn thên Quấ trònh rên luån, tûå phất triïín ca nhâ quẫn l hûúáng túái tđnh hiïåu quẫ lâ cêu trẫ lúâi nhêët cho vêën àïì nối trïn Àố lâ cấch nhêët khiïën mc tiïu ca tưí chûác vâ nhu cêìu ca cấ nhên cng àẩt àûúåc mưåt lc Nhâ quẫn l ln khai thấc vâ hûúáng vïì àiïím mẩnh (ca bẫn thên vâ ca ngûúâi khấc) sệ lâm àïí thânh tđch ca tưí chûác vâ thânh tûåu ca 236 237 PHÊÌN KÏËT NHÂ QUẪN TRÕ THÂNH CƯNG àố, hổ cêìn “ni sưëng” cấc cú hưåi vâ “bỗ àối” cấc vêën àïì, – àïìu chûa cố sûå tùng trûúãng lúán Rộ râng viïåc khai thấc cêìn têåp trung khai thấc cấc àiïím mẩnh, cêìn sùỉp xïëp cấc thûá hiïåu quẫ lao àưång tri thûác vêỵn lâ mưåt nhiïåm v trûúác mùỉt tûå ûu tiïn cưng viïåc, thay vò cưë lâm mưỵi thûá mưåt đt v.v têët cẫ chng ta Chòa khốa cho nhiïåm v nây chđnh lâ tđnh Tđnh hiïåu quẫ ca nhâ quẫn l lâ mưåt nhûäng u hiïåu quẫ ca nhâ quẫn l Búãi nhâ quẫn l chđnh lâ ngûúâi cêìu cú bẫn nhêët ca tđnh hiïåu quẫ ca tưí chûác; gốp phêìn lao àưång tri thûác quët àõnh nhêët Tiïu chín, trònh àưå, quan trổng vâo sûå phất triïín ca tưí chûác Nố cng lâ hy vổng, nhûäng u cêìu àưëi vúái bẫn thên sệ quët àõnh phêìn lúán cấc cú súã cho viïåc phất triïín mưåt xậ hưåi hiïån àẩi, cẫ vïì mùåt kinh àưång lûåc, hûúáng ài, sûå cöëng hiïën cuãa nhûäng ngûúâi lao àưång tïë vâ xậ hưåi tri thûác khấc lâm viïåc xung quanh hổ Chng tưi àậ nhùỉc ài nhùỉc lẩi nhiïìu lêìn cën sấch Quan trổng hún nûäa lâ mửồt nhu cờỡu xaọ hửồi vùỡ tủnh hiùồu naõy rựỗng nhûäng ngûúâi lao àưång tri thûác sệ mau chống trúã quẫ ca nhâ quẫn l Tđnh kïët dđnh vâ sûác mẩnh ca xậ hưåi thânh ngìn tâi ngun chđnh ca cấc qëc gia Hổ sệ lâ chng ta câng lc câng ph thåc vâo sûå liïn kïët giûäa mưåt ngìn àêìu tû ch ëu ca xậ hưåi, lâ trung têm chi phđ Lâm bïn lâ nhu cêìu têm l – xậ hưåi ca ngûúâi lao àưång tri thûác, cho nhûäng ngûúâi nây trúã nïn hûäu đch lâ mưåt nhu cêìu kinh vúái mưåt bïn lâ cấc mc tiïu ca tưí chûác vâ ca xậ hưåi cưng tïë c thïí ca mưåt xậ hưåi cưng nghiïåp phất triïín ÚÃ mưåt xậ nghiïåp höåi nhû thïë, ngûúâi lao àöång chên tay khöng cố lúåi thïë vïì chi Àưëi vúái mưåt ngûúâi lao àưång tri thûác, kinh tïë khưng phẫi lâ phđ so vúái ngûúâi lao àưång chên tay úã mưåt nûúác kếm phất mưåt vêën àïì lúán Nối chung, dû dêåt, cố àưå an toân triïín hay àang phất triïín (chi phđ cho lao àưång chên tay úã cao cưng viïåc, àûúåc tûå lûåa chổn cưng viïåc mâ mònh qëc gia phất triïín sệ cao hún) Chó cố nùng sët vâ hiïåu mong mën Tuy nhiïn, cấc nhu cêìu têm l, cấc giấ trõ cấ quẫ ca ngûúâi lao àưång tri thûác múái gip cấc nûúác phất triïín nhên ca cêìn àûúåc thỗa mận búãi cưng viïåc vâ võ trđ giûä lẩi mûác sưëng cao vâ lúåi thïë so sấnh so vúái nhûäng nïìn tưí chûác Ngûúâi ta coi (vaâ cuäng tûå coi bẫn kinh tïë àang phất triïín, núi cố mûác lûúng cho ngûúâi lao àưång thên mònh) lâ mưåt ngûúâi chuyïn nghiïåp Tuy nhiïn, thêëp hún hùèn vêỵn lâ mưåt nhên viïn vâ phẫi thûåc hiïån cấc mïånh lïånh Kiïën Cho àïën nay, đt cố thïí lẩc quan vïì nùng sët ca lao thûác ca phẫi phc v cấc mc àđch vâ mc tiïu ca àưång tri thûác úã cấc qëc gia cưng nghiïåp phất triïín Viïåc tưí chûác Trong mưåt lơnh vûåc kiïën thûác, sệ khưng cố cêëp trïn chuín trung têm ca lûåc lûúång lao àưång tûâ lao àưång chên vâ cêëp dûúái, nhiïn, àiïìu nây lẩi khưng thïí chêëp nhêån úã tay sang cưng viïåc kiïën thûác bùỉt àêìu tûâ Thïë chiïën II vêỵn chûa mưåt tưí chûác bêët k Nhûäng vêën àïì trïn khưng phẫi lâ múái, cho thêëy nhûäng kïët quẫ àấng kïí nâo Nhòn chung, cẫ nùng song chng lâ nhûäng vêën àïì gai gốc thêåt sûå, cêìn àûúåc giẫi sët vâ lúåi nhån – hai thûúác chđnh ca kïët quẫ kinh tïë quët thêëu àấo Ngûúâi lao àưång tri thûác đt gùåp vêën àïì vïì 234 235 PHÊÌN KÏËT NHÂ QUẪN TRÕ THÂNH CƯNG viïåc hiïåu quẫ: nhûäng ngûúâi bònh thûúâng song cố thïí àẩt àûúåc quấ trònh tûå phất triïín thưng qua nhûäng tiïu chín, àûúåc nhûäng thânh tđch xët sùỉc Àố chđnh lâ mc tiïu mâ thối quen, khưng khđ lâm viïåc v.v Vâ nhûäng ëu tưë nây lẩi bêët k nhâ quẫn l nâo, ngûúâi lao àưång tri thûác nâo cng bùỉt ngìn tûâ viïåc tûå rên luån mưåt cấch têåp trung, cố hïå phẫi hûúáng túái vâ nưỵ lûåc àẩt àûúåc Sûå tûå phất triïín ca mưåt thưëng àïí trúã nïn hiïåu quẫ ca mưåt thânh viïn ngûúâi lâm viïåc hiïåu quẫ, khiïm tưën song lâ mưåt sûå phất Sûå hoẩt àưång, nïëu khưng mën nối lâ sûå tưìn tẩi ca mưåt triïín thêåt sûå ca ngûúâi Quấ trònh nây ài tûâ nhûäng sûå xậ hưåi hiïån àẩi, ph thåc vâo hiïåu quẫ ca cấc tưí chûác cố àún giẫn, mốc, àïën thấi àưå, giấ trõ vâ phêím chêët; tûâ quy mư lúán, c thïí lâ thânh tđch, kïët quẫ, giấ trõ, tiïu chín quy trònh àïën cam kïët vâ nhûäng u cêìu tûå thên ca nhûäng tưí chûác àố Sûå tûå phất triïín ca mưåt nhâ quẫn l hiïåu quẫ lâ vư cng Thânh tđch ca tưí chûác lâ mưåt ëu tưë quët àõnh, vûúåt trïn quan trổng àưëi vúái sûå phất triïín ca tưí chûác, d àố lâ mưåt nhûäng phẩm vi vïì kinh tïë hay xậ hưåi àún thìn Cố thïí thêëy doanh nghiïåp, mưåt bïånh viïån, mưåt cú quan chđnh ph, hay rộ àiïìu nây nhûäng lơnh vûåc nhû giấo dc, y tïë hay phất mưåt tưí chûác phi lúåi nhån nâo àố Àêy chđnh lâ cấch àẩt triïín kiïën thûác Câng ngây cấc tưí chûác quy mư lúán cố ẫnh àûúåc thânh tđch cao cho tưí chûác Khi rên luån àïí trúã nïn hûúãng àïën xậ hưåi sệ lâ nhûäng tưí chûác kiïën thûác Trong àố, hiïåu quẫ, chng ta sệ nêng cấc tiïu chín thânh tđch ca cấc thânh viïn lâ nhûäng ngûúâi lao àưång tri thûác, nhûäng ngûúâi chđnh bẫn thên vâ nhûäng ngûúâi xung quanh Tûâ àố nêng nhêån lậnh trấch nhiïåm cưng viïåc, hûúáng túái kïët quẫ cao chín thânh tđch cho cẫ tưí chûác chung Nhûäng ngûúâi kiïën thûác vâ cưng viïåc cố thïí cấc Kïët quẫ lâ tưí chûác khưng chó cố thïí nêng cao thânh tđch quët àõnh ẫnh hûúãng àïën thânh tđch chung ca tưí chûác (lâm tưët hún) mâ côn cố thïí lâm àûúåc nhiïìu nhiïåm v khấc Cấc tưí chûác hiïåu quẫ nối chung khưng cố nhiïìu, chng nhau, àẩt àûúåc nhiïìu mc tiïu àa dẩng hún Phất triïín tđnh thêåm chđ côn đt hún nhûäng cấ nhên lâm viïåc hiïåu quẫ nûäa hiïåu quẫ ca mưåt nhâ quẫn l sệ àem lẩi nhûäng thấch thûác Àêy àố cng cố mưåt sưë tưí chûác hiïåu quẫ, nhûäng “têëm gûúng” múái cho cấc mc tiïu vâ hûúáng ài ca tưí chûác Khi cố tđnh nhêët àõnh Tuy nhiïn, nhòn chung thânh tđch ca cấc tưí chûác hiïåu quẫ, ngûúâi ta sệ chuín sûå quan têm tûâ cấc vêën àïì sang vêỵn chûa thûåc sûå êën tûúång Rêët nhiïìu ngìn lûåc hiïån àang cấc cú hưåi, tûâ nhûäng lo lùỉng vïì àiïím ëu sang khai thấc àiïím àûúåc têåp trung cấc tưí chûác lúán, song kïët quẫ àẩt àûúåc mẩnh Tûâ àố tưí chûác sệ cố thïí hêëp dêỵn nhûäng ngûúâi cố khẫ tẩi àố lẩi khấ nghêo nân, cấc nưỵ lûåc bõ phên vâo nhûäng nùng vâ khất vổng, cng nhû cố thïí àưång viïn mổi ngûúâi viïåc nhû nđu kếo, bẫo vïå quấ khûá, hóåc nế trấnh viïåc quët cưëng hiïën nhiïìu hún, àẩt thânh tđch cao hún Tưí chûác khưng àõnh vâ hânh àưång Cấc cấ nhên quẫn l vâ cấc tưí chûác cêìn thïí trúã nïn hiïåu quẫ hún vò cố nhûäng ngûúâi tưët hún rên luån mưåt cấch cố hïå thưëng àïí trúã nïn hiïåu quẫ, cêìn Ngûúåc lẩi, hổ cố nhûäng ngûúâi tưët hún vò hổ àậ thc àêíy àẩt àûúåc mưåt “thối quen vïì tđnh hiïåu quẫ” Àïí lâm àûúåc àiïìu 232 233 PHÊÌN KÏËT NHÂ QUẪN TRÕ THÂNH CƯNG cấ nhên – àưëi vúái chđnh bẫn thên vâ àưëi vúái nhûäng ngûúâi thïí gip nhâ quẫn l ài tûâ viïåc “xấc àõnh mưåt khn mêỵu khấc Àêy cố thïí àûúåc coi lâ mưåt hïå thưëng giấ trõ hânh cho cấc sûå kiïån tẩo nïn mưåt vêën àïì phưí quất” àïën viïåc “xấc àưång Tuy nhiïn, àiïìu nây chó cố thïí àẩt àûúåc qua rên luån àõnh cấc àiïìu kiïån bao quất mâ mưåt quët àõnh phẫi thỗa vâ tûå phất triïín bẫn thên Khi khai thấc cấc àiïím mẩnh ca mận” Nhûäng viïåc nây phẫi ty tûâng tònh hëng c thïí Song, mưỵi cấ nhên, nhâ quẫn l àậ kïët húåp mc tiïu cấ nhên vúái nhûäng viïåc gò cêìn lâm, cng nhû thûá tûå trûúác sau ca chng, nhu cêìu ca tưí chûác, khẫ nùng cấ nhên vúái kïët quẫ ca tưí thò phẫi rộ râng Khi tn theo nhûäng tiïu chín, hûúáng dêỵn chûác, thânh tđch cấ nhên vúái cấc cú hưåi ca tưí chûác nối trïn, nhâ quẫn l sệ phất triïín khẫ nùng nhêån xết, àấnh giấ rêët cêìn thiïët quyïët àõnh Viïåc möåt quyïët àõnh hiïåu Chûúng 5, “Laâm viïåc theo thûá tûå ûu tiïn”, tiïëp tc nhûäng tûúãng ca mưåt chûúng trûúác àố vïì “Quẫn l thúâi gian” Cố quẫ àôi hỗi cẫ sûå tn th mưåt quy trònh lêỵn sûå phên tđch, nhûng vïì bẫn chêët thò àêy lâ mưåt khoa hổc hânh àưång thïí coi hai chûúng nây lâ nhûäng cưåt tr nêng àúä tđnh hiïåu Àïí tûå phất triïín, nhâ quẫn l côn nhiïìu viïåc phẫi lâm, chûá quẫ ca nhâ quẫn l Chó khấc lâ chûúng 5, quy trònh khưng chó rên luån tđnh hiïåu quẫ Anh ta cêìn cố nhûäng kiïën àûúåc nối túái khưng liïn quan àïën mưåt ngìn lûåc (thúâi gian) thûác vâ k nùng, cêìn rên luån nhûäng thối quen tưët (trong mâ liïn quan àïën sẫn phêím cëi cng – thânh tđch ca tưí cưng viïåc) vâ hổc cấch loẩi bỗ nhûäng thối quen xêëu Tuy chûác vâ ca nhâ quẫn l Nhûäng viïåc àûúåc theo dội vâ phên nhiïn, chó àïën rên luån vâ trúã nïn hiïåu quẫ thò tđch úã àêy khưng phẫi lâ nhûäng viïåc xẫy vúái chng ta, cấc ëu tưë nhû kiïën thûác, k nùng vâ thối quen múái cố thïí Mâ àố lâ nhûäng viïåc chng ta cêìn thûåc hiïån mưi trûúâng phất huy tấc dng ca chng! lâm viïåc Cấi àûúåc phất triïín úã àêy cng khưng phẫi lâ thưng Thûåc ra, chng tưi khưng hïì cố àõnh dûúng mưåt nhâ tin mâ lâ nhûäng phêím chêët nhû nhòn xa trưng rưång, tûå tin, quẫn l hiïåu quẫ hay mưåt ngûúâi lâm viïåc hiïåu quẫ Chuån can àẫm v.v Noỏi mửồt caỏch khaỏc, bỷỳỏc naõy nhựỗm phaỏt triùớn naõy hïët sûác bònh thûúâng, rêët nhiïìu ngûúâi cố thïí lâm àûúåc phêím chêët lậnh àẩo vúái sûå têån ty quët têm vâ hûúáng vïì Chng ta têët nhiïn cố thïí cố nhiïìu mc tiïu cao hún mc tiïu mưåt cấch nghiïm tc nhêët cåc àúâi, cao hún nhiïìu so vúái mc tiïu “trúã nïn hiïåu quẫ cưng viïåc” Nhûng chđnh vò àêy lâ mưåt mc tiïu khiïm Cấc chûúng cëi têåp trung nối vïì cấc quët àõnh hiïåu tưën nïn chng ta bùỉt båc phẫi àẩt àûúåc nố, àưìng thúâi àấp quẫ, liïn quan àïën hânh àưång theo lyá trñ Con àûúâng ài túái ûáng àûúåc nhu cêìu vúái sưë lûúång lúán nhûäng ngûúâi lâm viïåc tđnh hiùồu quaó chỷa bao giỳõ bựỗng phựống, dùợ daõng Tuy nhiïn, hiïåu quẫ ca cấc tưí chûác xậ hưåi hiïån àẩi Àïí lêëp àêìy vêỵn ln cố nhûäng cưåt mưëc, nhûäng hûúáng dêỵn chó àûúâng cấc võ trđ lao àưång tri thûác cấc tưí chûác cố quy mư ngây trïn àûúâng êëy Chùèng hẩn, sệ khưng cố hûúáng dêỵn c câng lúán, ngûúâi ta cêìn cố mưåt sưë lûúång lúán nhûäng ngûúâi lâm 230 231 PHÊÌN KÏËT NHÂ QUẪN TRÕ THÂNH CƯNG mưåt mưn hổc, mâ lâ mưåt mưn tûå rên luån cho bẫn thên hoẩt àưång khấc nhau, cấc mc tiïu khấc Viïåc nây cố Cêu hỗi xun sët toân bưå cën sấch nây lâ: “Àiïìu gò tẩo thïí thay àưíi mûác àưå vâ chêët lûúång ca mưåt phêìn àấng kïí nïn, cêëu thânh tđnh hiïåu quẫ mưåt tưí chûác, vâ cấc lơnh cưng viïåc ca bẩn Tuy nhiïn, quy trònh phên tđch vâ vûåc khấc cưng viïåc ca chng ta?” Nhû cấc bẩn loẩi bỗ nây vêỵn cố thïí àûúåc thỷồc hiùồn bựỗng viùồc sỷó duồng thờởy, cờu hoói: Taồi cêìn cố tđnh hiïåu quẫ?” hiïëm àûúåc cấc bẫng theo dội àõnh k vâi thấng mưåt lêìn Nối chung, àùåt ra, búãi “trúã nïn hiïåu quaã” àûúåc chuáng tưi coi lâ mc tiïu bûúác nây chó liïn quan àïën hiïåu quaã sûã duång thúâi gian – àûúng nhiïn ca têët cẫ mổi ngûúâi lâm viïåc cấc tưí chûác ngìn tâi ngun khan hiïëm nhêët ca chng ta mâ thưi Khi nhòn lẩi nhûäng lêåp lån vâ kïët lån tòm thêëy qua tûâng chûúng cën sấch nây, chng tưi lẩi nhêån mưåt khđa Trong bûúác tiïëp theo, nhâ quẫn l phẫi têåp trung hûúáng cẩnh khấc biïåt nûäa ca tđnh hiïåu quẫ Tđnh hiïåu quẫ lâ àiïìu vïì sûå àống gốp cho tưí chûác Tûâ bûúác mưåt sang bûúác hai lâ tưëi quan trổng khưng chó àưëi vúái sûå tûå phất triïín bẫn thên, sûå chuín àưíi tûâ quy trònh sang khấi quất, tûâ cú chïë mâ côn àưëi vúái sûå phất triïín ca tưí chûác vâ cẫ xậ hưåi hiïån mốc sang phên tđch, tûâ hiïåu nùng sang quan têm hûúáng vïì àẩi nối chung kïët quẫ cưng viïåc Trong bûúác nây, nhâ quẫn l cêìn båc mònh suy nghơ vïì l tẩi lâm viïåc tưí chûác, Bûúác àêìu tiïn àûúâng ài túái tđnh hiïåu quẫ lâ cng nhû nhûäng àống gốp mâ tưí chûác k vổng tûâ mưåt quy trònh: ghi chếp theo dội cấch sûã dng thúâi gian ca Cấc cêu hỗi nây àún giẫn, rộ râng Song, viïåc trẫ lúâi chng bẩn, xem thêåt sûå thúâi gian àố àậ “ài àêu, vïì àêu” Àêy lâ sệ dêỵn àïën viïåc u cêìu cao hún àưëi vúái bẫn thên, nhûäng mưåt quy trònh khấ àún giẫn, mốc, nhiïìu nhâ quẫn suy nghơ vïì mc tiïu cấ nhên vâ mc tiïu ca tưí chûác, nhûäng l khưng cêìn tûå mònh lâm mâ cố thïí nhúâ thû k hóåc trúå l quan têm vïì cấc giấ trõ Hún hïët, nhûäng cêu hỗi trïn àôi hỗi ca lâm gip Tuy nhiïn, quy trònh nây rêët cố đch, vâ nhâ quẫn l phẫi nhêån lậnh trấch nhiïåm vïì mònh cưng súám àem lẩi kïët quẫ, àûa bẩn túái nhûäng bûúác tiïëp theo trïn viïåc, chûá khưng chó lâm viïåc nhû mưåt nhên viïn cêëp dûúái àûúâng ài túái tñnh hiïåu quẫ cưng viïåc ln cưë lâm vûâa lông sïëp! Nối cấch khấc, têåp trung suy Sau theo dội, viïåc phên tđch cấch sûã dng thúâi gian vâ loẩi bỗ nhûäng viïåc lậng phđ thúâi gian khưng cêìn thiïët àôi hỗi bẩn mưåt sưë hânh àưång c thïí Àố cố thïí lâ nhûäng thay àưíi hânh vi, quan hïå vâ sûå quan têm ca bẩn Bẩn cêìn trẫ lúâi mưåt sưë cêu hỗi liïn quan àïën têìm quan trổng tûúng àưëi ca nhûäng cấch sûã dng thúâi gian khấc nhau, cấc 228 nghơ vâ nưỵ lûåc hûúáng vïì cấc àống gốp cho tưí chûác, nhâ quẫn l phẫi suy nghơ nhiïìu vïì mc àđch vâ cûáu cấnh hún lâ vïì cấc phûúng tiïån Lâm cho cấc àiïím mẩnh trúã nïn cố lúåi (khai thấc àiïím mẩnh) lâ mưåt thấi àưå àûúåc thïí hiïån thưng qua cấc hânh vi c thïí Khai thấc àiïím mẩnh thïí hiïån sûå tưn trổng àưëi vúái 229 PHÊÌN KÏËT NHÂ QUẪN TRÕ THÂNH CƯNG Cố khấ nhiïìu l giẫi thđch tẩi sûå xët hiïån ca tđnh lẩi gêy sûå quan têm àïën viïåc quyïët àõnh Lyá chđnh khưng phẫi lâ tđnh sệ giânh quìn àûa caác quyïët àõnh tûúng lai thay ngûúâi L chđnh xấc phẫi lâ: tđnh àậ gip ta thûåc hiïån hïët cấc cưng viïåc PHÊÌN KÏËT LÅN: mốc, tđnh toấn, mổi thânh viïn tưí chûác àïìu phẫi PHẪI RÊN LUÅN ÀÏÍ CỐ TĐNH HIÏÅU QUẪ TRONG CƯNG VIÏÅC hổc cấch trúã thânh nhûäng nhâ quẫn l, trúã thânh nhûäng ngûúâi cố thïí àûa nhûäng quët àõnh hiïåu quẫ cưng viïåc Cën sấch nây dûåa trïn hai tiïìn àïì: Cưng viïåc ca chng ta lâ phẫi trúã nïn hiïåu quẫ, vâ Cố thïí rên luån, hổc àûúåc tđnh hiïåu quẫ Chng ta, nhûäng ngûúâi lâm viïåc, àûúåc trẫ lûúng vò àẩt hiïåu quẫ cưng viïåc Mưåt ngûúâi lao àưång mùỉc núå tđnh hiïåu quẫ àưëi vúái tưí chûác ca Anh ta cêìn hổc gò, rên luån gò, vâ lâm gò àïí xûáng àấng vúái võ trđ ca mònh? Àïí trẫ lúâi cêu hỗi àố, cën sấch nây àậ coi thânh tđch ca tưí chûác vâ thânh tđch ca cấ nhên ngûúâi lao àưång tûå bẫn thên chng lâ nhûäng mc tiïu cêìn àẩt àûúåc Tđnh hiïåu quẫ cố thïí hổc àûúåc lâ tiïìn àïì thûá hai Chng tưi àậ cưë gùỉng trònh bây cấc khđa cẩnh, kđch thûúác khấc ca thânh tđch cưng viïåc, qua àố hy vổng àưåc giẫ hổc àûúåc cấch trúã nïn hiïåu quẫ Tuy nhiïn, àêy khưng phẫi lâ mưåt cën sấch giấo khoa, tđnh hiïåu quẫ khưng cố thïí dẩy cho ngûúâi khấc àûúåc Nối gò thò nối, nố khưng phẫi lâ 226 227 NHÂ QUẪN TRÕ THÂNH CƯNG àố, hổ dïỵ dâng “bûúác ngoâi” tưí chûác vâ ch àïën mưi trûúâng bïn ngoâi – núi mâ kïët quẫ ca tưí chûác hiïån hûäu CẤC QUËT ÀÕNH HIÏÅU QUẪ Àiïìu nây d cng phẫi xẫy Mưåt nhûäng àiïím mẩnh ca nhûäng tưí chûác thânh cưng nhû cưng ty General Mấy tđnh cng cố thïí thay àưíi mưåt nhûäng lưỵi lêìm cú Motors hay Bưå tưíng tham mûu qn àưåi Àûác lâ viïåc hổ àậ bẫn viïåc quët àõnh Nhòn chung ngûúâi ta hay phaồm giaói quyùởt caỏc sỷồ kiùồn bựỗng caỏc quyùởt àõnh thêåt sûå (chûá sai lêìm coi mưåt tònh huửởng, mửồt vờởn ùỡ phửớ quaỏt laõ mửồt khửng bựỗng cấch àiïìu chónh hay tđnh chêët ngêỵu hûáng, àưëi loẩt cấc sûå kiïån àún lễ vâ rúâi rẩc; tûâ àố chó xem xết vâ giẫi phố) Chûâng nâo mâ cấc nhâ quẫn l hổc àûúåc cấch quët quët cấc “triïåu chûáng” mâ thưi Mâ tđnh lẩi chó cố thïí àõnh nhû lâ nhûäng àấnh giấ vïì ri ro vâ tđnh khưng chùỉc giẫi quët cấc vêën àïì logic, nhûäng tònh hëng mang tđnh chùỉn ca tònh hònh, thò chûâng àố ngûúâi ta sệ vûúåt qua àûúåc phưí quất Do àố, tûúng lai cố thïí chng ta sệ cố mưåt mưåt ëu kếm cú bẫn ca cấc tưí chûác lúán Àố lâ viïåc cấc võ sai lêìm khấc: coi nhûäng tònh hëng àưåc nhêët, ngoẩi lïå lâ mưåt trđ cêëp cao khưng hïì cố cú hưåi àïí rên luån vâ kiïím tra khẫ “triïåu chûáng” ca mưåt vêën àïì chung nùng quët àõnh ca hổ Khi giẫi quët cấc vêën àïì vâ sûå Khuynh hûúáng nây giẫi thủch cho nhỷọng than phiùỡn rựỗng kiùồn bựỗng nhỷọng sỷồ iùỡu chúnh hỳn laõ nhỷọng suy nghụ, bựỗng ngaõy ngûúâi ta sûã dng tđnh thay cho nhûäng cẫm giaỏc hỳn laõ bựỗng phờn tủch vaõ kiùởn thỷỏc, thũ nhûäng ngûúâi nhêån xết, àấnh giấ vưën trûúác àêy àûúåc ûa thđch lâm viïåc cấc tưí chûác khấc sệ khưng cố cú hưåi àïí qn sûå Trong qn sûå, nhûäng nhêån xết, phấn àoấn thûåc têåp vâ rên luån k nùng quët àõnh Do àố, àûúåc ca ngûúâi khưng nïn dïỵ dâng bõ bỗ qua nhû vêåy thùng tiïën lïn nhûäng võ trñ cao hún, hổ sệ phẫi àưëi mùåt lêìn Sûå phï phấn mẩnh nhêët àưëi vúái viïåc “chín hốa” cấc àêìu tiïn vúái nhûäng quyïët àõnh mang tñnh chêët chiïën lûúåc quyïët àõnh qn sûå thåc vïì mưåt nhâ quẫn trõ hổc dên mâ khưng hïì àûúåc chín bõ gò cẫ Rộ râng àêy lâ àiïìu mâ sûå nưíi tiïëng, àố lâ ngâi Solly Zuckerman, nhâ sinh vêåt khưng chng ta mong mën! hổc hiïån àang lâm tû vêën vïì khoa hổc cho Bưå qëc phông Anh, ngûúâi àống vai trô lúán viïåc phất triïín phên tđch tđnh vâ nhûäng nghiïn cûáu vïì sûå vêån hânh ca nố Têët nhiïn, tđnh khưng thïí biïën mưåt nhên viïn bònh thûúâng thânh mưåt ngûúâi quët àõnh hiïåu quẫ àûúåc Nhûng tđnh cố thïí gip chng ta súám phên biïåt àûúåc mưåt nhên viïn bònh thûúâng vúái mưåt ngûúâi quët àõnh tiïìm Ẫnh hûúãng lúán nhêët ca maỏy tủnh nựỗm haồn nựng Tỷõ oỏ, noỏ cho phếp ngûúâi quët àõnh tiïìm nùng chïë ca nố, nhûäng hẩn chïë båc chng ta phẫi tûå mònh (thûåc chêët lâ bùỉt båc hổ) rên luån k nùng quyïët àõnh quyïët àõnh Vaâ trïn hïët, chuáng båc cấc nhâ quẫn l cêëp hiïåu quẫ L rêët àún giẫn: nïëu hổ khưng lâm tưët àiïìu nây trung chuín tûâ nhûäng ngûúâi thûâa hânh thânh nhûäng ngûúâi thò tđnh cng khưng thïí vêån hânh àûúåc quët àõnh vâ chõu trấch nhiïåm 224 225 CẤC QUËT ÀÕNH HIÏÅU QUẪ NHÂ QUẪN TRÕ THÂNH CƯNG nhau: ri ro ca viïåc lâm khấch hâng khưng hâi lông vïì giao chó huy kyå binh trûåc tiïëp xung trêån nhû cấc cåc hâng vâ dõch v; ri ro vâ chi phđ liïn quan àïën sûå khưng chiïën tranh trûúác àêy nûäa ưín àõnh ca kïë hoẩch sẫn xët Vâ ri ro – chi phđ ca viïåc “giam vưën” liïn quan àïën hâng hốa lûu kho Kïët quẫ lâ viïåc quët àõnh khưng côn àûúåc hẩn chïë sưë đt cấc nhâ quẫn l cêëp cao nûäa Theo cấch nây hóåc Têët cẫ nhûäng vêën àïì trïn àôi hỗi mưåt quët àõnh hâm chûáa cấch khấc, têët cẫ nhûäng ngûúâi lao àưång tri thûác tưí chûác ri ro, mưåt quët àõnh vïì ngun tùỉc Chó sau cố nhûäng àïìu cố thïí trúã thânh nhûäng ngûúâi quët àõnh, hóåc tham quët àõnh àố thò tđnh múái cố thïí quẫn l viïåc kiïím kï gia tđch cûåc, vúái vai trô àưåc lêåp vâo quấ trònh quët àõnh hâng hốa lûu kho àûúåc Àêy lâ nhûäng quët àõnh vïì “tđnh Ngây nay, quët àõnh àậ trúã thânh mưåt cưng viïåc bònh khưng chùỉc chùỉn” – nhûäng àiïìu liïn quan àïën chng thêåm thûúâng, mưåt cưng viïåc hâng ngây ca mưỵi bưå phêån cấc chđ khưng thïí àûúåc àõnh nghơa mưåt cấch rộ râng, àïí cố thïí tưí chûác cố quy mư lúán Khẫ nùng àûa cấc quët àõnh hiïåu chuín cho tđnh xûã l nûäa Do àố, àïí tđnh hay bêët quẫ câng lc câng trúã nïn quët àõnh àưëi vúái khẫ nùng lâm k mưåt cưng c nâo khấc cố thïí xûã l vâ phẫn ûáng tưët trûúác viïåc hiïåu quẫ ca ngûúâi lao àưång tri thûác, đt lâ àưëi vúái tònh hònh thò ngûúâi ta phẫi hònh thânh mưåt quët àõnh mang ngûúâi úã nhûäng võ trđ cố trấch nhiïåm tđnh ngun tùỉc trûúác àố 222 Àưëi vúái cấc quët àõnh chiïën lûúåc, tđnh cng cố ẫnh Viïåc chuín tûâ cấc àiïìu chónh nhỗ thânh mưåt quët hûúãng tûúng tûå Mấy tđnh khưng thïí àûa cấc quët àõnh àõnh mang tđnh ngun tùỉc àậ diïỵn mưåt thúâi chiïën lûúåc, têët nhiïn Àiïìu nố cố thïí lâm (chđnh xấc hún lâ gian dâi Àiïìu nây trúã nïn rộ râng thúâi gian Thïë cố tiïìm nùng lâm) lâ àûa cấc kïët lån tûâ mưåt sưë giẫ àõnh chiïën II Vâo thúâi gian nây, cấc chiïën dõch qn sûå àậ vïì tûúng lai Hóåc ngûúåc lẩi, tòm nhûäng giẫ àõnh àưëi vúái trúã nïn cố quy mư lúán hún trûúác rêët nhiïìu, khiïën cấc mưåt sưë tònh hëng hânh àưång nhêët àõnh Mưåt lêìn nûäa cêìn tûúáng lơnh cêëp trung cng cêìn phẫi hiïíu cấc quy ừnh nhựổc laồi rựỗng: coỏ khaó nựng tđnh toấn, tđnh àôi vïì chiïën lûúåc àïí thûåc hiïån chng Ngoâi ra, hổ cng hỗi úã chng ta nhûäng phên tđch rộ râng, nhêët lâ vïì nhûäng phẫi àûa nhûäng quët àõnh thêåt sûå, hún lâ chó thûåc àiïìu kiïån bao quất mâ mưåt quët àõnh phẫi thỗa mận – hiïån nhûäng àiïìu chónh theo thûåc tïë chiïën trûúâng nhûäng àiïìu nây lẩi àôi hỗi nhâ quẫn l phẫi cố mưåt sûå àấnh Khưng cố gò ngẩc nhiïn nhûäng ngûúâi hng trïn giấ, xết àoấn hâm chûáa ri ro chiïën trûúâng lẩi lâ nhûäng sơ quan cêëp trung (cố thïí coi Ngoâi ra, côn cố mưåt sưë ẫnh hûúãng khấc ca tđnh lïn tûúng àûúng vúá i cấ c nhâ quẫ n l cêë p trung) nhû viïåc quyïët àõnh Nïëu àûúåc sûã duång àng, tđnh cố thïí Rommel, Bradley, Zhukov Nhûäng ngûúâi suy nghơ vâ gip cấc nhâ quẫn l cêëp cao thoất khỗi viïåc tưën nhiïìu thúâi cấc quët àõnh thûåc sûå, chûá khưng phẫi lâ nhûäng viïn gian vâ cưng sûác vâo nhûäng sûå kiïån bïn tưí chûác Tûâ 223 CẤC QUËT ÀÕNH HIÏÅU QUẪ NHÂ QUẪN TRÕ THÂNH CƯNG quët àõnh hiïåu quẫ khưng bao giúâ chúâ àúåi quấ lêu, cng Thïë mẩnh ca tđnh lâ úã chưỵ, nố lâ mưåt cưỵ logic, lùỉm lâ vâi ngây hóåc vâi tìn mâ thưi Nïëu àố vêỵn khưng thûåc hiïån chđnh xấc vâ nhanh chống nhûäng cưng viïåc àûúåc cố gò rộ râng thò sệ hânh àưång, d bẫn thên cố cẫm ngûúâi lêåp trònh Trong àố, ngûúâi cố khẫ nùng thêëy thoẫi mấi hay khưng suy nghơ vâ cẫm nhêån Do àố, cố thïí chêåm hún, khưng Nhû chng ta àïìu biïët, ngûúâi ta trẫ lûúng cho nhâ quẫn chủnh xaỏc bựỗng maỏy tủnh, ngỷỳõi vờợn thửng minh hún, l khưng phẫi àïí lâm àiïìu gò thđch, mâ àïí thûåc cố sûå thêëu hiïíu sêu sùỉc hún vúái mưåt vêën àïì bêët k Con ngûúâi hiïån nhûäng nhiïåm v àûúåc giao mưåt cấch àng àùỉn, àa sưë cố khẫ nùng àiïìu chónh vâ nhúá ỷỳồc nhiùỡu thỷỏ chỷa lờồp laõ bựỗng viùồc àûa cấc quët àõnh hiïåu quẫ trònh cẫ Mưåt lơnh vûåc mâ xûa cấc nhâ quẫn l vêỵn hânh RA QUËT ÀÕNH VÂ CƯNG NGHÏÅ TIN HỔC àưång theo phong cấch “àiïìu chónh tẩi chưỵ” lâ cấc quët àõnh vïì lûu kho vâ gûãi hâng Dûåa trïn nhûäng kinh Liïåu têët cẫ nhûäng àiïìu trïn côn àng àùỉn thúâi àẩi nghiïåm vïì giao dõch vúái cấc khấch hâng vâ nhâ phên tin hổc ngây nay? Ngûúâi ta noỏi rựỗng maỏy tủnh seọ thay thùở phửởi, mửồt giaỏm àưëc bấn hâng àõa phûúng liïn tc àiïìu ngûúâi viïåc quët àõnh; đt nhêët lâ quẫn l chónh, thay àưíi lûúång hâng lûu kho cng nhû viïåc giao cêëp trung; mưåt thúâi gian sau sệ lâ cấc quët àõnh liïn quan hâng cho nhiïìu khấch hâng khấc cho ph húåp vúái àïën hoẩt àưång, sẫn xët; vâ sau cng lâ cấc quët àõnh chiïën tûâng àưëi tấc mưåt lûúåc nûäa Mưåt tđnh khưng hïì biïët nhûäng chuån phûác tẩp nhû Mấy tđnh sệ båc ngûúâi phẫi thay cấc àiïìu chónh tẩi vêåy Trûâ phi nố àûúåc “nối” cho biïët àố lâ nhûäng sûå kiùồn quy chửợ bựỗng caỏc quyùởt ừnh thờồt sỷồ ửỡng thúâi, rêët nhiïìu ngûúâi àõnh chđnh sấch ca cưng ty àưëi vúái khấch hâng A hay B vưën chó “àưëi phố” hún lâ “hânh àưång” trûúác tònh hònh nây nâo àố Mấy tđnh chó cố thïí hânh àưång theo nhûäng cấch thûác sệ trúã thânh nhûäng ngûúâi quët àõnh thûåc sûå àậ àûúåc ngûúâi “lêåp trònh” tûâ trûúác Do àố, nïëu mưåt cưng Mấy tđnh lâ mưåt cưng c hûäu hiïåu ca nhâ quẫn l Lâ ty mën quaón lyỏ viùồc kiùớm kù haõng hoỏa lỷu kho bựỗng mưåt cưỵ mấy, nố lâm viïåc khưng mïåt mỗi, khưng àôi tđnh tiïìn tđnh, cưng ty àố cêìn phẫi xấc àõnh nhûäng quy tùỉc hay lâm viïåc ngoâi giúâ Mấy tđnh, nhû mưåt cưng c lao àưång khấc, chđnh sấch nhêët àõnh Khi tòm hiïíu vêën àïì nây, ngûúâi ta thêëy gốp phêìn nêng cao khẫ nùng ca ngỷỳõi cửng viùồc rựỗng caỏc quyùởt ừnh cỳ baãn nhêët liïn quan àïën viïåc lûu kho Tuy nhiïn, nố vêỵn cố nhûäng hẩn chïë Vâ chđnh àiïìu àố båc thûåc khưng phẫi lâ cấc quët àõnh vïì lûu kho thûåc sûå chng ta phẫi chuín cấc àiïìu chónh tẩm thúâi hiïån thânh Mâ àố lâ cấc quyïët àõnh kinh doanh haâm chûáa ruãi ro Vêën nhûäng quët àõnh thûåc sûå àïì kiïím kï vâ lûu kho laõ vờởn ùỡ cờn bựỗng nhỷọng ruói ro khaỏc 220 221 CỐ THÏÍ RÊN LUÅN TĐNH HIÏÅU QUẪ NHÂ QUẪN TRÕ THÂNH CƯNG mổi tưí chûác Cêìn rêët đt ngûúâi cố “tđnh hiïåu quẫ”: àố chó lâ Ngoâi ra, trûúác àêy chó cố mưåt phêìn sưë đt ỗi cấc lao nhûäng ngûúâi lậnh àẩo vâ mïånh lïånh cho ngûúâi khấc lâm àưång cố kiïën thûác lâm viïåc bïn cấc tưí chûác Àa sưë hổ theo Hổ chó chiïëm mưåt phêìn rêët nhỗ sưë lao àưång, vâ lâm viïåc dûúái tû cấch cấ nhên hay chun gia, vúái sûå gip chng ta àậ coi tđnh hiïåu quẫ nhû lâ phêím chêët àûúng nhiïn àúä thûúâng lâ ca mưåt ngûúâi ph tấ lâ cng Nhû thïë, tđnh ca hổ Chng ta thûåc sûå àậ dûåa vâo ngìn cung cêëp tûâ hiïåu quẫ hay viïåc thiïëu tđnh hiïåu quẫ chó liïn quan vâ cố “tûå nhiïn”: mưåt sưë rêët đt ngûúâi, bêët k lơnh vûåc nâo, cố ẫnh hûúãng àïën chđnh hổ mâ thưi khẫ nùng biïët nhûäng àiïìu mâ têët cẫ nhûäng ngûúâi khấc phẫi hổc têåp vêët vẫ múái hiïíu àûúåc! nhiïn vâ phưí biïën Xậ hưåi hiïån àẩi lâ têåp húåp ca cấc thïí Tònh hònh trïn khưng chó àng giúái kinh doanh chïë, tưí chûác cố quy mư lúán Trong cấc tưí chûác àố, ngûúâi lao vâ qn sûå mâ thưi Ngây khố cố thïí hònh dung àưång cố chun mưn vaõ kiùởn thỷỏc caõng ngaõy caõng oỏng vai rựỗng, nửồi cấc thúâi gian nưåi chiïën M chó gưìm mưåt trô trung têm, then chưët, àống gốp nhiïìu hún cho tưí chûác nhm ngûúâi: Bưå trûúãng Chiïën tranh ca Tưíng thưëng ca hổ Ngây nay, tđnh hiïåu quẫ khưng côn àûúåc coi lâ Lincoln chó cố chûa túái nùm mûúi ph tấ, àa sưë hổ chùèng àûúng nhiïn, mâ cng khưng thïí bõ xem nhể, bỗ qua àûúåc phẫi lâ nhûäng nhâ quẫn l hay hoẩch àõnh chđnh sấch nûäa mâ chó lâ nhûäng nhên viïn àiïån tđn thưng thûúâng Cấc hïå thưëng lûúâng vâ kiïím tra àưëi vúái cấc cưng viïåc Cấc bïånh viïån cng vêåy, trûúác àêy hổ chùèng cố nhûäng lao àưång chên tay khưng thïí ấp dng àûúåc àưëi vúái lao àưång nhâ tû vêën sûác khỗe, k thåt viïn phông thđ nghiïåm tri thûác Lâm viïåc mưåt cấch àng àùỉn chđnh lâ cấi lâm cho vâ chp X quang, chun gia dinh dûúäng, bấc sơ chun cưng viïåc dûåa trïn kiïën thûác trúã nïn hiïåu quẫ Khưng cố khoa hay nhûäng ngûúâi cưng tấc xậ hưåi v.v (hiïån “thûúác ào” nâo ca cấc cưng viïåc chên tay cố thïí dng cho tưíng sưë ngûúâi nây lïn túái 250 ngûúâi cho mưỵi 100 bïånh cấc cưng viïåc kiïën thûác cẫ nhên!) Hưìi àố, ngoâi mưåt sưë đt y tấ thò chó côn nhên viïn Khưng thïí quẫn l hay giấm chùåt chệ àưëi vúái ngûúâi phc v, lau dổn vâ àêìu bïëp Bấc sơ chđnh lâ ngûúâi lao lao àưång cố kiïën thûác, chó cố thïí hưỵ trúå hổ mâ thưi Tuy nhiïn, àưång cố kiïën thûác nhêët, vúái ph tấ lâ y tấ, vêåy thưi! nhûäng lao àưång nây phẫi tûå hûúáng mònh vïì thânh tđch vâ Nối cấch khấc, cho àïën gêìn àêy, vêën àïì mêëu chưët ca àống gốp, tûác lâ hûúáng vïì tđnh hiïåu quẫ cưng viïåc tưí chûác lâ hiïåu nùng ca nhûäng ngûúâi lao àưång chên tay, nhûäng ngûúâi chó thûåc hiïån nhûäng nhiïåm v c thïí àûúåc giao Ngûúâi lao àưång cố kiïën thûác chûa hïì chiïëm àa sưë hay ûu thïë bêët k tưí chûác nâo 30 Ngây nay, cấc tưí chûác dûåa trïn kiïën thûác lâ thûåc tïë hiïín Mưåt tranh vui trïn bấo The New Yorker gêìn àêy vệ hònh mưåt vùn phông, ngoâi cûãa treo biïín “CHAS SMITH, GIẤM ÀƯËC BẤN HÂNG, CƯNG TY XÂ BƯNG AJAX” Tûúâng 31 CỐ THÏÍ RÊN LUÅN TĐNH HIÏÅU QUẪ NHÂ QUẪN TRÕ THÂNH CƯNG Tđnh thưng minh, khẫ nùng tûúãng tûúång vâ sấng tẩo, kiïën thûác àïìu lâ nhûäng ngìn lûåc quan trổng, song chđnh tđnh hiïåu quẫ múái cố khẫ nùng biïën chng thânh kïët quẫ CỐ THÏÍ RÊN LUÅN TĐNH HIÏÅU QUẪ cưng viïåc Côn chó cố nhûäng ngìn lûåc nối trïn (mâ khưng cố tđnh hiïåu quẫ) thò chó lâ nhûäng hẩn chïë cho kïët quẫ cố thïí àẩt àûúåc mâ thưi TẨI SAO CHNG TA CÊÌN NHÂ QUẪN L HIÏÅU QUẪ Têët cẫ dûúâng nhû àïìu rộ râng Nhûng tẩi Nhiïåm v ca nhâ quẫn l lâ phẫi trúã nïn hiïåu quẫ D thúâi àẩi mâ hâng ni sấch vúã bân vïì nhûäng khđa cẩnh khấc lâm viïåc úã möåt doanh nghiïåp, möåt bïånh viïån, möåt cú cưng viïåc ca nhâ quẫn l, ngûúâi ta lẩi hêìu nhû quan chđnh ph hay mưåt trûúâng àẩi hổc, thò àiïìu k vổng úã chùèng àïí àïën tđnh hiïåu quẫ ca anh ta? nhâ quẫn l vêỵn lâ thûåc hiïån cưng viïåc àng àùỉn Ngûúâi ta k vổng nhâ quẫn l phẫi ln hiïåu quẫ cưng viïåc Tuy nhiïn, tđnh hiïåu quẫ lẩi vùỉng mùåt rêët nhiïìu nhâ quẫn l Sûå thưng minh, khẫ nùng sấng tẩo hay kiïën thûác Mưåt l cố thïí nïu lâ tđnh hiïåu quẫ chó lâ “cưng nghïå” riïng biïåt ca nhûäng ngûúâi lao àưång tri thûác mưåt tưí chûác; mâ nhûäng ngûúâi nhû vêåy thò mậi àïën gêìn àêy vêỵn chûa cố nhiïìu àïìu khưng phẫi lâ hiïëm úã nhûäng ngûúâi nây; nhûng cố quấ Àưëi vúái nhûäng cưng viïåc phưí thưng (lao àưång chên tay) đt sûå liïn hïå giûäa chng vúái tđnh hiïåu quẫ Nhûäng ngûúâi thưng chng ta chó cêìn hiïåu nùng, tûác lâ khẫ nùng lâm tưët cưng minh thûúâng lẩi kếm hiïåu quẫ mưåt cấch àấng ngẩc nhiïn, viïåc àûúåc giao hún lâ hiïåu quẫ Cưng viïåc ca mưåt lao àưång hổ khưng nhờồn rựỗng sỷồ thờởu hiùớu vờởn ùỡ hoaõn toaõn chỷa phửớ thửng coỏ thùớ ỷỳồc aỏnh giaỏ bựỗng sửở lûúång vâ chêët lûúång phẫi lâ mưåt thânh tûåu gò aỏng kùớ, rựỗng sỷồ thờởu hiùớu coỏ cuóa mửồt sẫn phêím cëi cng c thïí, vđ d mưåt àưi giây thïí trúã thânh tđnh hiïåu quẫ thưng qua mưåt quấ trònh lao Trong mưåt thïë k gêìn àêy, chng ta àậ hổc àûúåc cấch àưång vêët vẫ vâ cố hïå thưëng Ngûúåc lẩi, tưí chûác cố lûúâng hiïåu nùng vâ cấch xấc àõnh chêët lûúång cấc lao nhûäng ngûúâi cêìn c nhûng rêët hiïåu quẫ, thûúâng vûúåt lïn àưång phưí thưng àïën mûác chng ta cố thïí nêng cao “àêìu ra” trïn nhûäng kễ thưng minh sấng lấng ln bêån têm suy nghơ ca cấc cưng nhên dẩng nây mưåt cấch àấng kïí vïì “ốc sấng tẩo”, nhû ch Ra chêåm chẩp vïì àđch trûúác ch Thỗ cêu chuån ng ngưn xûa 28 Trûúác àêy nhûäng lao àưång chên tay – d lâ nhûäng thúå hay nhûäng chiïën sơ núi tiïìn tuën – àïìu chiïëm àa sưë 29 PHÊÌN ÀÊÌU NHÂ QUẪN TRÕ THÂNH CƯNG ta viïët bẫn ghi nhúá cho mưåt thânh viïn vûâa dûå hổp, Cấc nhâ quẫn l hiïåu quẫ cố tđnh cấch, giấ trõ, àiïím mẩnh, àố tốm tùỉt nưåi dung vâ cấc quët àõnh cåc hổp, vâ àiïím ëu, niïìm tin rêët khấc Àiïím chung nhêët giao möåt cöng viïåc vúái thúâi gian phẫi hoân thânh c thïí cho ca hổ lâ hổ ln thûåc hiïån nhiïåm v mưåt cấch àng àùỉn, ngûúâi àố Bẫn ghi nhúá nây cng àûúåc vâ gûãi túái têët cẫ hiïåu quẫ nhêët Mưåt sưë hổ cố nhûäng nùng khiïëu bêím sinh, cấc thânh viïn dûå hổp côn lẩi Chđnh nhûäng mêíu ghi nhúá song nhû thïë chûa bao giúâ lâ Tđnh hiïåu quẫ lâ mưåt mưn nhỗ xđu nây àậ khiïën Sloan trúã thânh mưåt nhâ quẫn l cûåc hổc c thïí, vâ àậ lâ mưåt mưn hổc, thò ngûúâi ta cố thïí hổc, k hiïåu quẫ vâ phẫi hổc nố Nhâ quẫn l hiïåu quẫ ln biïët rộ: mưåt cåc hổp chó cố thïí hóåc lâ cố hiïåu quẫ, hóåc lâ mưåt sûå lậng phđ thúâi gian mâ thưi NGHƠ VÂ NỐI “CHNG TA” Thûåc hânh cëi cng lâ: Khưng suy nghơ vâ nối “Tưi”; hậy suy nghơ vâ nối “Chng ta” Nhâ quẫn lyỏ hiùồu quaó biùởt rựỗng hoồ coỏ nhỷọng traỏch nhiùồm tưëi cao, khưng thïí chia sễ hay y nhiïåm cho ỷỳồc Tuy nhiùn, hoồ biùởt rựỗng thờớm quyùỡn cuóa hổ cố àûúåc lâ sûå tđn nhiïåm ca tưí chûác Do àố, phẫi nghơ àïën nhu cêìu vâ cú hưåi ca tưí chûác trûúác nghơ àïën nhu cêìu vâ cú hưåi ca cấ nhên hổ! Nghe cố vễ àún giẫn nhûng thûåc tïë khưng phẫi vêåy, thûåc hânh nây cêìn àûúåc tn th chùåt chệ Chng tưi vûâa àiïím qua cấch thûåc hânh àïí trúã thânh mưåt nhâ quẫn l hiïåu quẫ Vâ thïm mưåt thûåc hânh nûäa, nố quấ quan trổng nïn tấc giẫ nêng lïn thânh mưåt ngun tùỉc, àố lâ: Nghe trûúác, nối sau cng! 26 27 PHÊÌN ÀÊÌU NHÂ QUẪN TRÕ THÂNH CƯNG nïn hiïåu quẫ, tûác lâ biïën cấc cåc hổp trúã thânh nhûäng bíi Hưìng y Spellman thåc loẩi hổp nây, vâ khưng cố cấch lâm viïåc nghiïm tc vâ thânh cưng chûá khưng phẫi nhûäng nâo àïí chng trúã nïn hiïåu quẫ cẫ Tđnh hiïåu quẫ ca bíi nối chuån vư bưí vâ tưën thúâi gian nhûäng nhâ quẫn l cêëp cao thïí hiïån úã mûác àưå hổ àïí Àïí cố mưåt cåc hổp hiïåu quẫ thò cêìn xấc àõnh trûúác àêy cho cấc cåc hổp kiïíu nây chiïëm bao nhiïu thúâi gian lâ cåc hổp loẩi gò Cấc loẩi hổp khấc àôi hỗi cấch ngây lâm viïåc ca hổ Hưìng y Spellman lâ nhâ chín bõ khấc nhau, vâ cố kïët quẫ khấc nhau: quẫn l hiïåu quẫ phêìn lúán ưng àậ hẩn chïë nhûäng Hổp chín bõ thưng bấo, hay thưng cấo bấo chđ: mưỵi thânh viïn cêìn chín bõ mưåt bẫn nhấp trûúác Cëi bíi hổp, mưåt thânh viïn àûúåc chó àõnh sệ chõu trấch nhiïåm phưí biïën vùn bẫn cëi cng cho mổi ngûúâi Hổp àïí thưng bấo, chùèng hẩn, mưåt thay àưíi tưí chûác: hổp kiïíu nây cêìn hẩn chïë sưë ngûúâi cêìn thưng bấo cng nhû tranh lån vïì thưng bấo àố Hổp àố mưåt ngûúâi sệ trònh bây bấo cấo: chó thẫo lån bấo cấo ca ngûúâi àố mâ thưi Hổp vúái nhiïìu ngûúâi àổc bấo cấo: hóåc lâ khưng tranh lån, hóåc tranh lån hẩn chïë vúái nhûäng cêu hỗi lâm sấng tỗ bấo cấo mâ thưi Cấch chín bõ khấc: thẫo lån ngùỉn sau mưỵi bấo cấo Trong trûúâng húåp nây bấo cấo phẫi àûúåc phất trûúác cho mổi thânh viïn trûúác hổp, vâ thúâi gian trònh bây bấo cấo phẫi hẩn chïë, vđ d, 15 pht cho mưåt bấo cấo 24 cåc hổp vư bưí êëy vâo cấc bûäa ùn nhû àậ nối úã trïn, nhúâ thïë thúâi gian lâm viïåc côn lẩi ngây trúã nïn hiïåu quẫ! Lâm cho cấc cåc hổp trúã nïn hiïåu quẫ cêìn cố tđnh tûå k låt cao Nhâ quẫn l cêìn xấc àõnh loẩi hổp nâo lâ thđch húåp vâ triïåt àïí tn th ngun tùỉc àïì Cêìn chêëm dûát cåc hổp mc tiïu hổp àậ àẩt àûúåc Nhâ quẫn l giỗi khưng bao giúâ àùåt nhûäng vêën àïì múái àïí thẫo lån thïm, hổ chó kïët lån vâ kïët thc cåc hổp mâ thưi Viïåc theo dội giấm sau hổp quan trổng khưng kếm chđnh cåc hổp Mưåt vđ d àiïín hònh vïì khẫ nùng nây lâ Alfred Sloan, nhâ quẫn trõ kinh doanh giỗi nhêët mâ tưi biïët Lậnh àẩo cưng ty General Motors tûâ thêåp niïn 1920 àïën nhûäng nùm 1950, àa söë thúâi gian lâm viïåc tìn ca ưng ta lâ hưåi hổp – ba ngây hổp cưë àõnh vúái mưåt sưë y ban cưng ty, ba ngây côn lẩi hổp “bêët thûúâng” vúái mưåt hay mưåt vâi cêëp quẫn l dûúái quìn Cấc bíi hổp ca ưng ta Hổp àïí bấo cấo cho mưåt cêëp quẫn l: nhâ quẫn l ngưìi diïỵn nhû sau: àêìu tiïn Sloan thưng bấo mc tiïu ca bíi nghe vâ àùåt cêu hỗi, sau àố kïët lån hổp, sau àố ưng ta lùỉng nghe, khưng bao giúâ ghi chếp vâ Hổp chó cố mc àđch lâ àïí nhûäng ngûúâi tham gia gùåp nối (chó giẫi thđch mưåt àưi chưỵ khố hiïíu mâ thưi); cëi gúä nhâ quẫn l cêëp trïn Cấc bûäa ùn sấng vâ tưëi ca cng kïët lån, cẫm ún mổi ngûúâi vâ ài Ngay sau àố ưng 25 PHÊÌN ÀÊÌU NHÂ QUẪN TRÕ THÂNH CƯNG Mưåt khoẫng cấch giûäa cấi àang cố vâ cấi cố thïí tưí chûác Cấc danh sấch nây àûúåc àem thẫo lån vâ thưëng thõ trûúâng, quy trònh, sẫn phêím hay dõch v (vđ d, nhêët thânh hai danh sấch cëi cng, theo àố cấc nhên viïn thïë k XIX, ngânh cưng nghiïåp giêëy chó quan têm àïën giỗi nhêët àûúåc “ghếp” vúái nhûäng cú hưåi tưët nhêët Ngûúâi Nhêåt 10% gưỵ ca cêy cố thïí trúã thânh bưåt giêëy, côn 90% côn àậ lâm rêët tưët quấ trònh nây, hổ coi àêy lâ mưåt nhûäng lẩi hoân toân khưng àûúåc quan têm vâ bỗ phđ!) nhiïåm v nhên sûå quan trổng nhêët, vâ quy trònh thûåc hânh Àưíi múái sấng tẩo quy trònh, sẫn phêím hay dõch nối trïn lâ mưåt nhûäng thïë mẩnh ch ëu ca cấc v, hay ngoâi tưí chûác/ngânh doanh nghiïåp Nhêåt Nhûäng thay àưíi cêëu trc ngânh vâ cêëu trc thõ trûúâng ëu tưë dên cû Nhâ quẫn l khưng thåc chđnh ph cố quìn lûåc nhêët Thay àưíi quan àiïím, giấ trõ, cấch cẫm nhêån thânh cưng nhêët tẩi M vâ sau Thïë chiïën thûá II Kiïën thûác vâ cưng nghïå múái khưng phẫi lâ mưåt doanh nhên, mâ lẩi lâ Hưìng y Spellman, Nhâ quẫn l hiïåu quẫ cng àẫm bẫo cấc vêën àïì khưng vûúåt quấ cấc cú hưåi Tẩi àa sưë cưng ty, trang àêìu tiïn ca bấo cấo quẫn trõ hâng thaỏng luửn bựổt ờỡu bựỗng viùồc liùồt kù nhỷọng vờởn àïì ch ëu Sệ lâ khưn ngoan hún nïëu liïåt kï cú hưåi lïn trang nhêët vâ àïí cấc vêën àïì xëng trang thûá hai! Trûâ cố nhûäng “thẫm hổa” thêåt sûå, chó nïn thẫo lån nhûäng vêën àïì cấc bíi hổp vïì quẫn trõ nâo mổi cú hưåi àïìu àậ àûúåc phên tđch vâ giẫi quët xong Sùỉp xïëp, bưë trđ nhên viïn cng lâ mưåt khđa cẩnh quan trổng viïåc têåp trung vâo cấc cú hưåi: nhâ quẫn l hiïåu quẫ xïëp nhûäng nhên viïn giỗi nhêët ca giẫi quët cấc cú hưåi, hún lâ cấc vêën àïì Mưåt cấch sùỉp xïëp nhên sûå lâ u cêìu tûâng thânh viïn ca nhốm quẫn trõ chín bõ hai danh sấch mưỵi sấu thấng – mưåt danh sấch cấc cú hưåi cho toân tưí chûác vâ mưåt danh sấch nhûäng ngûúâi cố thânh tđch tưët nhêët 22 Lâm cho cấc cåc hổp trúã nïn hiïåu quẫ Giấm mc àõa phêån Thiïn cha giấo La Mậ New York, àưìng thúâi lâ cưë vêën cho vâi tưíng thưëng M Khi àïën nhêåm chûác, giấo phêån ca ưng àang xëng cêëp thï thẫm cẫ vïì vêåt chêët vâ tinh thêìn Nhûäng ngûúâi tiïìn nhiïåm ưng chõu ẫnh hûúãng nùång phong cấch lậnh àẩo ca Nhâ thúâ Thiïn cha giấo M Spellman thò khấc Ưng thûúâng nối sët cẫ ngây ưng chó úã mưåt mònh cêìu kinh, vâo lc múái ng dêåy vâ sùỉp ài ng vâo bíi tưëi Côn lẩi ưng ln gùåp gỳọ moồi ngỷỳõi, bựổt ờỡu bựỗng bỷọa ựn saỏng vỳỏi mưåt tưí chûác Thiïn cha giấo nâo àố vâ kïët thuỏc bựỗng bỷọa tửởi cuõng vỳỏi mửồt tửớ chỷỏc khaỏc Nhâ quẫn l, d lâ cao cêëp hay cêëp thêëp, thûúâng đt úã “thấp ngâ” mâ thûúâng xun hưåi hổp, nhiïìu hún nûãa thúâi gian ngây lâm viïåc Gùåp gúä d chó mưåt ngûúâi cng coi lâ mưåt cåc hổp Do àố mën trúã nïn hiïåu quẫ thò nhâ quẫn l cng phẫi lâm cho cấc cåc hổp ca hổ trúã 23 PHÊÌN ÀÊÌU NHÂ QUẪN TRÕ THÂNH CƯNG cng chó cho nhâ quẫn l nhûäng àiïím ëu ca hổ, nhêët lâ cấc lơnh vûåc hổ khưng cố khẫ nùng Trong nhûäng lơnh vûåc nhû thïë, nhâ quẫn l khưn ngoan thûúâng khưng quët àõnh hay hânh àưång gò cẫ, mâ y quìn cho ngûúâi khấc Hêìu hïët cấc tranh lån vïì quyùởt ừnh ùỡu cho rựỗng, coỏ nhaõ quaón lyỏ cờởp cao mỳỏi quyùởt ừnh; hay cho rựỗng cố quët àõnh ca nhâ quẫn l cêëp cao múái quan trổng mâ thưi Hoân toân sai lêìm! Quët àõnh àûúåc lêåp úã mổi cêëp àưå ca tưí chûác, bùỉt àêìu tûâ nhên viïn vâ cấc quẫn l cêëp thêëp Nhûäng quët àõnh úã cêëp thêëp nây, nhiïn, lẩi vư cng quan trổng úã cấc tưí chûác dûåa trïn kiïën thûác Nhûäng ngûúâi lao àưång tri thûác cố hiïíu biïët nhiïìu vïì lơnh vûåc ca hổ hún Theo cën sấch kinh àiïín ca Chester Barnard nùm 1938 Cấc chûác nùng ca nhâ quẫn l (The functions of the Executive), chuỏng ta biùởt rựỗng tửớ chỷỏc ỷỳồc gựổn kùởt chuó yùởu bựỗng thửng tin hỳn laõ quyùỡn sỳó hỷọu hay mïånh lïånh Thïë mâ vêỵn côn rêët nhiïìu nhâ quẫn lyỏ cho rựỗng, thửng tin vaõ luửỡng thửng tin lâ cưng viïåc ca àố chun vïì lơnh vûåc nây, vđ d nhû nhên viïn kïë toấn Kïët quẫ lâ hổ nhêån àûúåc hâng ni thưng tin khưng cêìn thiïët vâ cng khưng thïí sûã dng àûúåc, cố quấ đt thưng tin mâ hổ cêìn Cấch tưët nhêët àïí giẫi quët vêën àïì nây lâ: nhâ quẫn l xấc àõnh thưng tin cêìn, u cêìu thưng tin, vâ hưëi thc cho àïën nâo cố àûúåc thưng tin àố bêët cûá tưí chûác, vò thïë cấc quët àõnh ca hổ sệ cố ẫnh hûúãng nhiïìu àïën toân tưí chûác Ra quët àõnh àng àùỉn Têåp trung vâo cấc cú hưåi lâ mưåt k nùng quan trổng tẩi mổi cêëp àưå tưí chûác, k nùng Nhâ quẫn l giỗi têåp trung vâo cú hưåi nhiïìu hún lâ têåp nây cêìn àûúåc àâo tẩo cho mổi thânh viïn ca cấc tưí chûác trung vâo cấc vêën àïì Têët nhiïn vêën àïì thò cêìn àûúåc giaãi dûåa trïn kiïën thûác quyïët Tuy nhiïn, giaãi quët vêën àïì khưng tẩo kïët quẫ mâ chó ngùn ngûâa tấc hẩi mâ thưi Têån dng cú hưåi múái tẩo Chõu trấch nhiïåm vïì giao tiïëp kïët quẫ Nhâ quẫn l hiïåu quẫ phẫi àẫm bẫo cẫ kïë hoẩch hânh Trïn hïët, nhâ quẫn l hiïåu quẫ coi cấc thay àưíi nhû lâ cú àưång vâ nhu cêìu thưng tin ca hổ phẫi àûúåc hiïíu àng C hưåi hún lâ nguy cú Hổ àấnh giấ cấc thay àưíi bïn vâ thïí lâ hổ cêìn chia sễ vâ ghi nhêån cấc nhêån xết vïì kïë hoẩch bïn ngoâi tưí chûác mưåt cấch cố hïå thưëng, vâ àûa cêu hỗi tûâ cấc àưìng nghiïåp, cẫ cêëp trïn vâ cêëp dûúái, àưìng thúâi cho “Lâm thïë nâo chng ta cố thïí têån dng thay àưíi nây nhû lâ mổi ngûúâi biïët hổ cêìn thưng tin gò àïí hoân thânh cưng viïåc mưåt cú hưåi cho tưí chûác?” C thïí, hổ phên biïåt bẫy tònh Lìng thưng tin tûâ cêëp dûúái lïn cêëp trïn thûúâng àûúåc quan huöëng cú hưåi sau àêy: têm nhiïìu nhêët Tuy nhiïn, nhâ quẫn l cng cêìn quan têm Mưåt thânh cưng hay thêët bẩi khưng ngúâ trûúác bẫn àïën cấc thưng tin tûâ cêëp trïn vaâ nhûäng ngûúâi ngang cêëp vúái thên tưí chûác, àưëi th cẩnh tranh hay ngânh mònh nûäa kinh doanh 20 21 PHÊÌN ÀÊÌU NHÂ QUẪN TRÕ THÂNH CƯNG Rêët nhiïìu quët àõnh ca cấc tưí chûác gùåp rùỉc rưëi chng khưng tn th nhûäng ngun tùỉc trïn Mưåt cưng ty thên mưåt cấ nhên phẩm sai lêìm sau vûâa àûúåc thùng tiïën sệ khưng phẫi lâ ngûúâi cố lưỵi chđnh ch ca tưi cấch àêy 30 nùm àậ àấnh mêët võ trđ dêỵn àêìu Nhâ quẫn l cng cố trấch nhiïåm trûúác tưí chûác vâ àưìng trïn thõ trûúâng Nhêåt Bẫn L lâ: sau hổ quët àõnh nghiïåp viïåc khưng hoân thânh nhiïåm v ca mưåt sưë liïn doanh vúái mưåt àưëi tấc Nhêåt, hổ àậ khưng quët àõnh cấ nhên nâo àố nhûäng cưng viïåc quan trổng Ngay cẫ sệ thưng bấo cho cấc àẩi l mua haõng rựỗng ửởi taỏc Nhờồt ghi oỏ khửng phaói lâ lưỵi ca hổ, nhûäng cấ nhên nây cng caỏc sửở bựỗng meỏt vaõ kilogram thay vũ bựỗng foot vâ pound phẫi àûúåc thun chuín Nhûäng thêët bẩi mưåt nhiïåm – vâ thïë lâ cëi cng khưng cố chõu chuín thưng tin cûåc v múái thûúâng àûúåc cho phếp chổn lûåa quay vïì cưng viïåc k quan trổng àố ài cẫ! c vúái mûác lûúng c Trïn thûåc tïë đt àiïìu nây xẫy ra, Khưng kếm phêìn quan trổng lâ viïåc àõnh k àấnh giấ lẩi nhûäng ngûúâi àố thûúâng ch àưång rúâi khỗi cửng ty, nhờởt laõ caỏc quyùởt ừnh Bựỗng caỏch naõy, cẫ mưåt quët àõnh kếm cấc doanh nghiïåp M Tuy nhiïn, chđnh sûå tưìn tẩi ca cng cố thïí àûúåc àiïìu chónh trûúác quấ mån Cêìn àấnh giấ lẩi têët cẫ mổi thûá, tûâ kïët quẫ àïën cấc giẫ àõnh gốp phêìn hònh thânh nïn quët àõnh Nhûäng àấnh giấ nhû trïn àùåc biïåt quan trổng cấc quët àõnh vïì tuín dng hay thùng tiïën nhên viïn – vưën lâ cấc quët àõnh àau àêìu nhêët! Nghiïn cûáu vïì cấc quët àõnh liïn quan àïën nhên sûå cho thêëy, chó cố mưåt phêìn ba sưë cấc lûåa chổn lâ thânh cưng, àng àùỉn, mưåt phêìn ba thêët bẩi hoân toân, vâ mưåt phêìn ba côn lẩi thò khưng thânh cưng mâ cng chùèng thêët bẩi Nhâ quẫn l hiïåu quẫ biïët àiïìu àố vâ thûúâng xun kiïím tra (mưỵi 6-9 thấng) “quìn chổn” nối trïn àậ khuën khđch nhên viïn tûâ bỗ nhûäng cưng viïåc “bònh n” hiïån tẩi àïí chêëp nhêån nhûäng thûã thấch múái; vâ thânh tđch ca tưí chûác sệ ph thåc rêët nhiïìu vâo nhûäng nhên viïn sùén sâng chêëp nhêån thûã thấch nhû vêåy Viïåc àấnh giấ lẩi cấc quët àõnh mưåt cấch cố hïå thưëng cng cố thïí sûã dng nhû lâ mưåt cưng c hûäu hiïåu cho viïåc tûå phất triïín Kiïím tra, so sấnh kïët quẫ vúái k vổng ca mưåt quët àõnh cho phếp nhâ quẫn l àấnh giấ àêu lâ àiïím mẩnh, àêu lâ núi cêìn cẫi tiïën, vâ àêu lâ núi hổ thiïëu kiïën thûác, thưng tin Nố cng cho thêëy sûå thiïn võ cuãa Trong nhiïìu trûúâng húåp, quyïët àõnh ban àêìu khưng thânh cưng chó lâ kïët quẫ cuãa caác quyïët àõnh liïn quan àïën ngûúâi Khi thêëy khưng sûã dng àng ngûúâi Sùỉp xïëp nhûäng ngûúâi giỗi khưng àẩt kïët quẫ mong mën, nhâ quẫn l khưng kïët lån nhêët vâo nhûäng võ trđ vâ cửng viùồc uỏng ựổn laõ mửồt cửng rựỗng caỏ nhờn àûúåc giao viïåc khưng hoân thânh nhiïåm v; viïåc rêët khố khùn mâ nhiïìu nhâ quẫn l lẩi xem nhể, mửồt maõ thỷõa nhờồn rựỗng chủnh àậ phẩm sai lêìm phêìn nhûäng ngûúâi giỗi nhêët thûúâng lâ àậ quấ bêån rưån Trong mưåt tưí chûác ỷỳồc quaón trừ tửởt, ngỷỳõi ta ửỡng yỏ rựỗng rửỡi Viïåc àấnh giấ lẩi cấc quët àõnh mưåt cấch cố hïå thưëng 18 19 PHÊÌN ÀÊÌU NHÂ QUẪN TRÕ THÂNH CƯNG thïë nâo? Vúái thúâi hẩn sao?” Sau àố nhaõ quaón lyỏ xem xeỏt Napoleon tỷõng noỏi rựỗng, chựống cố chiïën thùỉng nâo theo cấc hẩn chïë hânh àưång: “Hânh àưång nhû vêåy cố àng àng kïë hoẩch cẫ Tuy nhiïn, chđnh Napoleon lẩi lâ ngûúâi theo cấc quy tùỉc àẩo àûác khưng? Cố chêëp nhêån àûúåc lêåp kïë hoẩch cho tûâng trêån àấnh cêín thêån hún hïët! Nïëu phẩm vi tưí chûác khưng? Cố húåp phấp khưng? Cố ph húåp khưng cố kïë hoẩch hânh àưång, nhâ quẫn l trúã thânh “t vâ tûúng thđch vúái sûá mïånh, giấ trõ vâ cấc chđnh sấch ca tưí nhên” ca cấc sûå kiïån Vâ nïëu khưng kiïím tra lẩi kïë hoẩch chûác hay khưng?” Khưng “vi phẩm” nhûäng hẩn chïë nối trïn cấc sûå kiïån múái diïỵn ra, thò nhâ quẫn l cng khưng thïí chûa chùỉc àẫm bẫo bẩn cố hânh àưång àng, song ngûúåc biïët sûå kiïån nâo lâ quan trổng vâ sûå kiïån nâo chó lâ nhûäng lẩi thò hùèn sệ lâm cho hânh àưång ca bẩn sai lêìm vâ khưng “tiïëng ưìn bïn ngoâi” mâ thưi cố hiïåu quẫ Kïë hoẩch hânh àưång lâ mưåt trònh bây, liïåt kï cấc àõnh hún lâ cấc cam kïët Do àố, kïë hoẩch khưng nïn chùåt chệ, gô HÂ N H ÀƯÅ N G bố mâ cêìn àûúåc thûúâng xun xem xết àiïìu chónh, vò mưỵi Khi chuín kïë hoẩch vâo hânh àưång, nhâ quẫn l cêìn têåp thânh cưng, thêët bẩi, nhûäng thay àưíi mưi trûúâng kinh trung àùåc biïåt vâo viïåc quyïët àõnh, giao tiïëp, cú höåi/vêën doanh hay ngûúâi ca tưí chûác àïìu tẩo nhûäng àïì vâ cấc bíi hổp Chng ta sệ lêìn lûúåt xem xết tûâng vêën cú hưåi múái Mưåt kïë hoẩch hânh àưång cêìn hïët sûác linh hoẩt àïì mưåt dûúái àêy vâ cố thïí àiïìu chónh àûúåc Ngoâi ra, kïë hoẩch hânh àưång cêìn tẩo mưåt hïå thưëng kiïím tra kïët quẫ so vúái k vổng ban àêìu Nhâ quẫn l hiïåu quẫ thûúâng xêy dûång hai hïå thưëng kiïím tra nhû vêåy: vâo khoẫng giûäa k kïë hoẩch vâ k kïë hoẩch kïët thc (trûúác triïín khai kïë hoẩch hânh àưång kïë tiïëp) Cëi cng, kïë hoẩch hânh àưång phẫi lâ cú súã cho viïåc quẫn Chõu trấch nhiïåm quët àõnh Mưåt quët àõnh chûa àûúåc xem lâ hònh thânh cho àïën mổi ngûúâi àïìu biïët: Tïn ngûúâi chõu trấch nhiïåm thi hânh; Hẩn chốt thi hânh; l thúâi gian ca nhâ quẫn l Thúâi gian lâ ngìn tâi ngun Tïn nhûäng ngûúâi bõ ẫnh hûúãng búãi quyïët àõnh vaâ quyá nhêët maâ cuäng khan hiïëm nhêët! Mâ cấc tưí chûác, àấng àố cêìn àûúåc biïët, hiïíu rộ vâ chêëp nhêån (hay đt nhêët cng bìn thay, lẩi lâ nhûäng ngûúâi phung phđ thúâi gian nhiïìu khưng phẫn àưëi) quët àõnh êëy, vâ nhêët Kïë hoẩch hânh àưång sệ trúã nïn vư dng, trûâ phi nố Tïn nhûäng ngûúâi cêìn àûúåc thưng bấo vïì quyïët àõnh, giuáp xaác àõnh àûúåc caách thûác sûã duång thúâi gian cho nhâ d hổ khưng bõ ẫnh hûúãng trûåc tiïëp tûâ nố quẫn l 16 17 PHÊÌN ÀÊÌU NHÂ QUẪN TRÕ THÂNH CƯNG cấch k câng trûúác quët àõnh nhûäng gò ưng ta cêìn têåp têët cẫ cấc nhâ quẫn l cêëp cao (trûâ låt sû vâ kiïím soất viïn) trung nưỵ lûåc nùm túái Ưng ta tûå hỗi hai, ba àïìu lâ nhûäng thânh viïn gia àònh thúâi gian àêìu cưng nhiïåm v hâng àêìu danh sấch ûu tiïn thò nhiïåm v ty múái thânh lêåp Sau àố, cấc thânh viïn nam ca gia àònh nâo lâ thđch húåp nhêët, sau àố ưng têåp trung vâo nhiïåm v nây (con chấu ca nhûäng ngûúâi sấng lêåp cưng ty) àïìu vâo àố, côn nhûäng nhiïåm v thò ưng phên cưng cho cêëp dûúái lâm viïåc tẩi nhûäng cêëp bêåc thêëp nhêët cưng ty Viïåc Nhâ quẫn l hiïåu quẫ thûúâng têåp trung vâo nhûäng cưng viïåc thùng tiïën ca hổ chó diïỵn hổ thïí hiïån khẫ nùng vâ maõ hoồ laõm tửởt nhờởt, bỳói hoồ biùởt rựỗng nùởu nhâ quẫn trõ cêëp thânh tđch hún hùèn nhûäng ngûúâi khấc cng bưå phêån, viïåc cao hiïåu quẫ thò cẫ tưí chûác cng hiïåu quẫ, vâ ngûúåc lẩi àấnh giấ nây thûåc hiïån búãi mưåt hưåi àưìng gưìm àa sưë lâ nhûäng Thûåc hânh thûá hai ca nhâ quẫn l hiïåu quẫ, cng khưng ngûúâi khưng thåc gia àònh Ngun tùỉc trïn cng àûúåc tn kếm phêìn quan trổng, àố lâ àùåt cêu hỗi “Àiïìu gò lâ àng th chùåt chệ sët gêìn mưåt thïë k úã cưng ty gia àònh Anh J àùỉn cho tưí chûác?” Hổ khưng quan têm cấi gò lâ àng àùỉn Lyons & Company, hổ thưëng trõ thõ trûúâng dõch v thûác àưëi vúái ngûúâi ch, nhên viïn, nhâ quẫn l, hay giấ cưí phiïëu ùn vâ ngânh khấch sẩn tẩi Anh Têët nhiïn hoồ biùởt rựỗng cửớ ửng, nhờn viùn, caỏc cờởp quaón l Àùåt cêu hỗi “Àiïìu gò lâ àng àùỉn cho tưí chûác?” khưng lâ quan trổng viïåc mửồt quyùởt ừnh Hoồ coõn biùởt rựỗng aóm baóo rựỗng bẩn sệ cố mưåt quët àõnh àng àùỉn Nhâ quẫn giấ cưí phiïëu hïët sûác quan trổng khưng chó àưëi vúái cưí àưng l cng lâ mưåt ngûúâi bònh thûúâng vâ hoân toân cố thïí mâ côn cẫ doanh nghiïåp, búãi t lïå P/E xấc àõnh chi phđ vưën thiïn võ hay sai lêìm Nhûng nïëu khưng àùåt cêu hỗi nây ca doanh nghiïåp Tuy nhiïn hổ cuọng biùởt rựỗng, mửồt quyùởt thũ chựổc chựổn baồn seọ cố nhûäng quët àõnh sai lêìm àõnh khưng àng àùỉn vúái bẫn thên tưí chûác cëi cng cng sệ khưng àng àùỉn àưëi vúái nhûäng ngûúâi cố quìn lúåi liïn quan Thûåc hânh thûá hai nây àùåc biïåt quan trổng àưëi vúái cấc LÊÅP KÏË HOẨCH HÂNH ÀƯÅNG nhâ quẫn l cấc doanh nghiïåp gia àònh (loẩi hònh Kiïën thûác nïëu khưng chuín thânh hânh àưång c thïí thò doanh nghiïåp phưí biïën úã nhiïìu qëc gia), nhêët lâ quyïët cuäng trúã nïn vö duång Tuy nhiïn, trûúác hânh àưång thò cêìn àõnh cấc vêën àïì liïn quan àïën nhên sûå Trong möåt cöng ty lêåp kïë hoẩch Nhâ quẫn l cêìn suy nghơ vïì cấc kïët quẫ mong gia àònh thânh cưng, mưåt thânh viïn gia àònh chó àûúåc thùng mën, cấc hẩn chïë cố thïí, viïåc àấnh giấ xem xết lẩi, nâo tiïën nïëu ngûúâi àố hún hùèn nhûäng ngûúâi khưng phẫi lâ thânh cêìn kiïím tra, vâ cẫ cấch thûác sûã dng qu thúâi gian nûäa viïn gia àònh úã cêëp àưå ca Vđ d, tẩi cưng ty DuPont, Tó lïå P/E (price per earnings) - lâ mưåt t lïå phêìn trùm giûäa thõ giấ mưåt cưí phiïëu vâ thu nhêåp trïn mưåt cưí phiïëu 14 Trûúác tiïn phẫi xấc ừnh kùởt quaó mong muửởn aồt ỷỳồc bựỗng caỏc cờu hỗi nhû: “Trong hai nùm túái tưí chûác k vổng tưi àống gốp àûúåc nhûäng gò? Tưi cam kïët àẩt kïët quẫ nhû 15 PHÊÌN ÀÊÌU NHÂ QUẪN TRÕ THÂNH CƯNG Hổ têåp trung vâo cấc cú hưåi hún lâ cấc vêën àïì Tûúng tûå, Jack Welch nhêån viïåc cêìn lâm trúã thânh Hổ tưí chûác cấc cåc hổp, tranh lån hiïåu quẫ CEO ca cưng ty General Electric khưng phẫi lâ múã rưång thõ Hổ suy nghơ vâ nối “chng ta” hún lâ “tưi” Hai thûåc hânh àêìu tiïn cho hổ nhûäng kiïën thûác cêìn thiïët Bưën thûåc hânh tiïëp theo gip hổ chuín nhûäng kiïën thûác àố thânh hânh àưång hiïåu quẫ Hai thûåc hânh cëi cuõng aóm baóo rựỗng caó tửớ chỷỏc cuóa hoồ caóm thêëy mổi ngûúâi àïìu cố trấch nhiïåm vúái cưng viïåc trûúâng ngoẩi qëc nhû ưng ta mën Viïåc cêìn lâm phẫi lâ loẩi bỗ nhûäng cưng viïåc kinh doanh ca General Electric mâ, àem lẩi lúåi nhån, khưng àùåt cưng ty úã võ trđ sưë mưåt hay sưë hai ngânh kinh doanh Cêu trẫ lúâi cho cêu hỗi “Cêìn lâm gò?” thûúâng bao hâm khưng chó mưåt nhiïåm v khêín cêëp trûúác mùỉt mâ thưi Tuy nhiïn, nhâ quẫn l hiïåu quẫ chó têåp trung vâo mưåt hay hai nhiïåm v c thïí Tưi chûa tûâng thêëy nhâ quẫn l nâo cố khẫ CỐ ÀÛÚÅC NHÛÄNG KIÏËN THÛÁC CÊÌN THIÏËT nùng thïí hiïån tđnh hiïåu quẫ giẫi quyïët tûâ ba nhiïåm vuå trúã lïn! Vò thïë sau àùåt cêu hỗi trïn, nhâ quẫn l phẫi Thûåc hânh àêìu tiïn lâ cêìn àùåt cêu hỗi: cêìn lâm gò? Lûu , sùỉp xïëp thûá tûå ûu tiïn cấc nhiïåm v vâ tn th thûá tûå àố cêu hỗi khưng phẫi lâ “Tưi mën lâm gò?” Àùåt cêu hỗi Vúái mưåt CEO, nhiïåm v ûu tiïn hâng àêìu cố thïí lâ àõnh nghơa “Cêìn lâm gò?” mưåt cấch nghiïm tc lâ rêët quan trổng àưëi vúái lẩi sûá mïånh cuãa cöng ty Vúái möåt trûúãng böå phêån, àố cố thïí thânh cưng quẫn trõ Khưng àùåt cêu hỗi nây cố thïí lâ àõnh nghơa lẩi quan hïå ca bưå phêån vúái hưåi súã Cấc nhiïåm khiïën mưåt nhâ quẫn trõ tâi ba nhêët trúã nïn kếm hiïåu quẫ v khấc, d quan trổng, phẫi àïí lẩi giẫi quët sau Sau Khi trúã thânh tưíng thưëng Hoa K nùm 1945, Truman biïët hoân thânh xong nhiïåm v àêìu tiïn, nhâ quẫn l sùỉp xïëp rêët rộ ưng ta cêìn phẫi lâm gò Àố lâ hoân têët cấc cẫi cấch xậ lẩi thûá tûå ûu tiïn cấc nhiïåm v côn lẩi, chûá khưng àún hưåi vâ kinh tïë ca ngûúâi tiïìn nhiïåm F D Roosevelt, vưën bõ trò thìn giẫi quët tiïëp nhiïåm v quan trổng tiïëp theo hoận lẩi búãi Thïë chiïën thûá II Tuy nhiïn àùåt cêu hỗi cêìn danh sấch ûu tiïn ban àêìu Cêu hỗi tiïëp tc àùåt laõ Bờy phaói laõm gũ, Truman nhờồn rựỗng ỷu tiïn hâng àêìu phẫi lâ giúâ phẫi lâm gò tiïëp?”, vâ cêu trẫ lúâi sệ lâ mưåt danh sấch cấc cấc quan hïå qëc tïë Do àố, ưng sùỉp xïëp ngaây laâm viïåc cuãa nhiïåm vuå theo thûá tûå ûu tiùn mỳỏi mũnh bựổt ờỡu bựỗng nhỷọng trao ửới vùỡ chđnh sấch àưëi ngoẩi Hậy trúã lẩi vúái Jack Welch Theo tûå truyïån cuãa öng ta, cûá vúái Böå trûúãng Ngoẩi giao vâ Qëc phông Kïët quẫ lâ ưng trúã mưỵi nùm ưng ta lẩi tûå àùåt cêu hỗi “Bêy giúâ cêìn phẫi thânh tưíng thưëng thânh cưng nhêët vïì àưëi ngoẩi lõch lâm gò?” Vâ mưỵi lêìn nhû vêåy ưng ta lẩi cố mưåt danh sấch sûã Hoa K, àưìng thúâi vúái kïë hoẩch Marshall, ưng “chêm ngôi” cấc cưng viïåc vúái thûá tûå ûu tiïn khaác cho sûå tùng trûúãng kinh tïë thïë giúái nûãa thïë kyã sau àoá 12 Nhûng Welch cuäng suy nghơ vïì nhûäng vêën àïì khấc mưåt 13 PHÊÌN ÀÊÌU NHÂ QUẪN TRÕ THÂNH CƯNG LÚÂI GIÚÁI THIÏÅU: CẤI GỊ TẨO NÏN MƯÅT NHÂ QUẪN L HIÏÅU QUẪ? (PETER F DRUCKER) Mưåt ngûúâi lâm viïåc hiïåu quẫ khưng nhêët thiïët phẫi lâ lậnh àẩo, hay phẫi cố phêím chêët ca mưåt nhâ lậnh àẩo Harry Truman chùèng cố mưåt cht phêím chêët lưi cën, hêëp dêỵn nâo, song ưng ta vêỵn lâ mưåt nhûäng tưíng thưëng hiïåu quẫ nhêët lõch sûã Hoa Kyâ Tûúng tûå nhû vêåy, vâi CEO (giấm àưëc àiïìu hânh) giỗi nhêët ca cấc tưí chûác kinh tïë vâ tưí chûác phi lúåi nhån mâ tưi àậ tûâng gùåp àïìu khưng phẫi lâ nhûäng nhâ lậnh àẩo àiïín hònh Hổ cố nhûäng cấ tđnh, thấi àưå, giấ trõ, àiïím mẩnh vâ àiïím ëu rêët àa dẩng Hổ cố thïí lâ ngûúâi hûúáng ngoẩi hay hûúáng nưåi, dïỵ tđnh, cúãi múã hay khố gêìn, rưång rậi hay keo kiïåt v.v Cấi khiïën hổ trúã nïn cố hiïåu quẫ chđnh lâ viïåc nhûäng ngûúâi nây tn th thûåc hânh sau àêy: Hổ hỗi “Cấi gò cêìn phẫi lâm?” Hổ hỗi “Àiïìu gò lâ àng àùỉn cho tưí chûác?” Hổ xêy dûång kïë hoẩch hânh àưång Hổ chõu trấch nhiïåm vïì cấc quët àõnh 10 11 PHÊÌN ÀÊÌU NHÂ QUẪN TRÕ THÂNH CƯNG rêët nhiïìu nhâ quẫn l thåc loẩi tưí chûác vúái cấc quy mư khẫ nùng hoẩt àưång vâ tưìn tẩi ca mưåt xậ hưåi hiïån àẩi cng lúán nhỗ khấc nhau, cấ nhên tưi chûa tûâng thêëy cố khẫ câng trúã nïn ph thåc vâo tđnh hiïåu quẫ ca cấc nhâ quẫn nùng “bêím sinh” lơnh vûåc nây cẫ Chng ta cêìn phẫi l cấc tưí chûác Nhâ quẫn l hiïåu quẫ trúã thânh mưåt hổc àïí trúã nïn hiïåu quẫ cưng viïåc, cêìn thûåc hânh vâ tâi ngun quan trổng cho xậ hưåi; tđnh hiïåu quẫ trúã thânh rên luån khẫ nùng àố àïën trúã thânh thối quen Bêët cûá u cêìu hâng àêìu thânh cưng ca mưåt cấ nhên, d cưë gùỉng rên luån àïìu cố thïí trúã nïn hiïåu quẫ cưng múái bùỉt àêìu ài lâm hay àậ lâm viïåc mưåt quậng thúâi viïåc Nối cấch khấc, tđnh hiïåu quẫ (effectiveness) cố thïí hổc, gian àấng kïí sûå nghiïåp vâ phẫi àûúåc hổc! Chng ta àûúåc trẫ lûúng chđnh vò tđnh hiïåu quẫ cưng viïåc, d bẩn lâ nhâ quẫn l hay chó lâ mưåt nhên viïn Khưng cố tđnh hiïåu quẫ thò khưng thïí àẩt thânh tđch cao cưng viïåc, d bẩn cố tưën thúâi gian bao nhiïu ài nûäa, d bẩn cố kiïën thûác vâ thưng minh àïën àêu ài nûäa Tuy nhiïn, àïën ngûúâi ta vêỵn đt quan têm àïën nhâ quẫn l hiïåu quẫ Àiïìu nây cng khưng cố gò lâ lẩ, cấc tưí chûác nhû doanh nghiïåp, cú quan chđnh ph, cưng àoân, cấc bïånh viïån vâ trûúâng àẩi hổc lúán v.v , têët cẫ àïìu côn rêët múái mễ Mưåt thïë k trûúác àêy ngûúâi ta chùèng cố mêëy liïn hïå àïën cấc tưí chûác nhû ngây Tđnh hiïåu quẫ ca nhâ quẫn l hâm tđnh hiïåu quẫ bïn trong, hay thưng qua mưåt tưí chûác Thïë mâ mậi àïën gêìn àêy ngûúâi ta vêỵn chùèng quan têm hay lo lùæng àïën sûå thiïëu huåt trêìm trổng cấc nhâ quẫn l thûåc sûå hiïåu quẫ Ngây nay, àa sưë ngûúâi lao àưång, nhêët lâ nhûäng ngûúâi àûúåc àâo tẩo, sệ lâm viïåc cẫ àúâi mưåt tưí chûác nâo àố Trong cấc nûúác phất triïín, xậ hưåi trúã thânh mưåt têåp húåp ca cấc tưí chûác khấc Do àố hiïåu quẫ ca cấ nhên ngây câng ph thåc vâo khẫ nùng lâm viïåc hiïåu quẫ (vâ trúã thânh mưåt nhên viïn/ nhâ quẫn l hiïåu quẫ) ca hổ tưí chûác Tđnh hiïåu quẫ, PHÊÌN ÀÊÌU NHÂ QUẪN TRÕ THÂNH CƯNG Lúâi nối àêìu Cấc cën sấch vïì quẫn trõ thûúâng nối vïì viïåc quẫn l ngûúâi khấc Tuy nhiïn, ch àïì ca cën sấch nây lẩi lâ cấch tûå quẫn l bẫn thên àïí àẩt tđnh hiïåu quẫ cưng viïåc Chûa chûáng minh àêìy àûúåc liïåu cố thûåc sûå quẫn l àûúåc ngûúâi khấc hay khưng, song rộ râng lâ chng ta àïìu cố thïí tûå quẫn l bẫn thên Rộ râng nïëu bẩn khưng tûå quẫn l àïí àẩt hiïåu quẫ cưng viïåc thò bẩn khố mâ quẫn l àûúåc nhûäng ngûúâi khấc Quẫn trõ ch yùởu ỷỳồc thỷồc hiùồn bựỗng caỏch laõm gỷỳng, oỏ nhûäng nhâ quẫn l khưng biïët cấch lâm viïåc hiïåu quẫ sệ khưng thïí lâm gûúng cho ngûúâi khấc noi theo Chó thưng minh, cố kiïën thûác hay chùm lâm vêỵn chûa àïí trúã nïn cố hiïåu quẫ cưng viïåc; tđnh hiïåu quẫ lâ cấi gò àố khấc biïåt hùèn vúái nhûäng àiïìu trïn Nhûng tđnh hiïåu quẫ cng khưng u cêìu bêët cûá tâi nùng hay sûå àâo tẩo àùåc biïåt nâo, mâ chó àôi hỗi thûåc hiïån mưåt sưë cưng viïåc nhêët àõnh, thûúâng lâ àún giẫn Nố bao gưìm mưåt sưë thûåc hânh sệ àûúåc trònh bây vâ phên tđch cën sấch nây Nhûäng phûúng phấp thûåc hânh àố khưng phẫi tûå nhiïn mâ cố Trong sët thúâi gian 45 nùm lâm cưng tấc tû vêën, cố dõp lâm viïåc vúái PHÊÌN ÀÊÌU NHÂ QUẪN TRÕ THÂNH CƯNG NHÂ QUẪN TRÕ THÂNH CƯNG MC LC LÚÂI NỐI ÀÊÌU LÚÂI GIÚÁI THIÏÅU 11 CỐ THÏÍ RÊN LUÅN TĐNH HIÏÅU QUẪ 28 QUẪN L THÚÂI GIAN 56 TƯI CỐ THÏÍ ÀỐNG GỐP ÀÛÚÅC GỊ? 88 KHAI THẤC ÀIÏÍM MẨNH 111 LAÂM VIÏÅC THEO THÛÁ TÛÅ ÛU TIÏN 148 CẤC ËU TƯË CA QUẤ TRỊNH RA QUËT ÀÕNH 164 CẤC QUËT ÀÕNH HIÏÅU QUẪ 202 PHÊÌN KÏËT LÅN 227 PETER F DRUCKER NGUỴN DÛÚNG HIÏËU, MBA dõch NHÂ QUẪN TRÕ THÂNH CƯNG NHÂ XËT BẪN TREÃ ... thay àưíi hânh vi, quan hïå vâ sûå quan têm ca bẩn Bẩn cêìn trẫ lúâi mưåt sưë cêu hỗi liïn quan àïën têìm quan trổng tûúng àưëi ca nhûäng caách sûã duång thúâi gian khaác nhau, caác 228 nghơ... bẫn nhêët ca tđnh hiïåu quẫ ca tưí chûác; gốp phêìn lao àưång tri thûác quët àõnh nhêët Tiïu chín, trònh àưå, quan trổng vâo sûå phất tri ín ca tưí chûác Nố cng lâ hy vổng, nhûäng u cêìu àưëi vúái... súã cho viïåc phất tri ín mưåt xậ hưåi hiïån àẩi, cẫ vïì mùåt kinh àưång lûåc, hûúáng ài, sûå cưëng hiïën ca nhûäng ngûúâi lao àưång tïë vâ xậ hưåi tri thûác khấc lâm viïåc xung quanh hổ Chng tưi
- Xem thêm -

Xem thêm: nha quan tri thanh cong , nha quan tri thanh cong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn