Nhà lãnh đạo trong bạn

277 61 0
  • Loading ...
1/277 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:20

The Leader in You: Copyright © 1993 by Dale Carnegie & Associates, Inc All rights reserved Baãn tiïëng Viïåt àûúåc xët bẫn theo sûå nhûúång quìn ca: Simon & Schuster, Inc BIỂU GHI BIÊN MỤC TRƯỚC XUẤT BẢN ĐƯC THỰC HIỆN BỞI THƯ VIỆN KHTH TP.HCM Levine, Stuart R Nhà lãnh đạo bạn / Stuart R Levine, Michael A Crom ; Bùi Xuân Trường [và nh.ng khác] d - T.P Hồ Chí Minh : Trẻ, 2008 280tr ; 21cm - (Tủ sách Kinh tế) Nguyên : The leader in you Lãnh đạo Giao tiếp 3.Quản lý nhân I Crom, Michael A II Bùi Xuân Trường d III Ts IV Ts: The leader in you 158.7 dc 22 L665 STUART R LEVINE, CEO & MICHAEL A CROM, VP Ngûúâi dõch: Buâi Xuên Trûúâng Trêìn Nguỵn Thanh Ngên Nguỵn Thõ Thu Phûúng Lï Ngổc Lan Vy NHÂ XËT BẪN TRỄ Dânh tùång nhûäng àûáa bế ca chng tưi – Jesse Levine, Elizabeth Levine vâ Nicole Crom – nhûäng ưng bưë ca chng àậ khưng cố nhiïìu thúâi gian àïí quan têm vâ chùm sốc cho chng Vâ dânh tùång nhûäng ngûúâi vúå àấng u ca chng tưi – Nancy Crom – sûå hưỵ trúå vïì mùåt tinh thêìn ca cư êëy khưng bao giúâ phai nhẩt cẫ, vâ Harriet Levine – nghõ lûåc vâ tâi tưí chûác ca cư êëy àậ gip cën sấch àúâi Bẩn mën lậnh àẩo? Hậy àổc nhûäng gò cấc nhâ lậnh àẩo kinh doanh chia sễ Nhâ Lậnh Àẩo Trong Bẩn “Cën sấch nây khưng cố gò phûác tẩp, bđ êín hay khố hiïíu cẫ Nhûng nố cố thïí gip bẩn trúã thânh nhâ lậnh àẩo mưåt thïë giúái phûác tẩp, khố hiïíu vâ àưi thêåt bđ êín Biïët cấch lậnh àẩo chđnh lâ chòa khốa cho sûå thânh cưng.” – BURT MANNING, CH TÕCH VÂ CEO, J WALTER THOMPSON “Vêỵn theo àng phong cấch ca Dale Carnegie, quín sấch nây àậ cho moồi ngỷỳõi thờởy rựỗng: phaỏt triùớn taõi nựng laọnh àẩo tiïìm êín ngûúâi lâ hïët sûác àún giẫn vâ dïỵ dâng Nhûäng doanh nhên ngây cêìn phẫi àổc quín sấch nây àïí biïën nhûäng-gò-chûa-chùỉc-chùỉn thânh nhûäng thânh-cưng-thêåt-sûå cưng viïåc.” – GIẤO SÛ IRWIN L KELLNER, NHÂ KINH TÏË HỔC, TÊÅP ÀOÂN CHEMICAL BANKING “Mưåt cú hưåi chûa tûâng cố àïí hổc têåp tûâ nhûäng ngûúâi tâi giỗi nhêët: nhûäng nhâ-vư-àõch thêåt sûå cấc lơnh vûåc àậ chia sễ nhûäng cêu chuån riïng tû ca hổ vâ qua àố cho thêëy nhûäng chiïën lûúåc àậ ỷỳồc chỷỏng minh bựỗng nhỷọng thaõnh cửng cuóa hoồ Tửi cho cën sấch nây mưåt àiïím mûúâi tuåt àưëi!” – MARY LOU RETTON “Lậnh àẩo lâ mưåt khẫ nùng gip ngûúâi cố thïí àûa nhûäng quët àõnh àng àùỉn nhûäng thúâi gian thđch húåp nhêët, vúái sûå tûå tin vâ lông nhiïåt tònh Vúái sûå truìn cẫm, dïỵ àổc, vâ hïët sûác hûäu đch, Nhâ Lậnh Àẩo Trong Bẩn chó cho bẩn cấch khai thấc vâ nêng cao khẫ nùng lậnh àẩo ca mònh d bẩn àang lâm viïåc bêët k ngânh nghïì nâo.” – LAURENT BOSSON, CHUÃ TÕCH VAÂ CEO, SGS-THOMSON MICROELECTRONICS Muåc lc LÚÂI GIÚÁI THIÏÅU CÅC CẤCH MẨNG TRONG MƯËI QUAN HÏÅ CON NGÛÚÂI TỊM KIÏËM NHÂ LẬNH ÀẨO TRONG BẨN 23 KHÚÃI ÀÊÌU SÛÅ GIAO TIÏËP 37 THC ÀÊÍY CON NGÛÚÂI 55 BÂY TỖ SÛÅ QUAN TÊM CHÊN THÂNH 71 NHỊN MỔI VIÏÅC TÛÂ ÀƯI MÙỈT CA NGÛÚÂI KHẤC 86 HỔC CẤCH LÙỈNG NGHE 100 TÊÅP THÏÍ CHO TÛÚNG LAI 117 TƯN TRỔNG GIẤ TRÕ CA NGÛÚÂI KHẤC 134 CƯNG NHÊÅN, KHEN NGÚÅI VÂ PHÊÌN THÛÚÃNG 151 10 ÀƯËI MÙÅT VÚÁI SAI LÊÌM, THAN PHIÏÌN VÂ CHĨ TRĐCH 169 11 THIÏËT LÊÅP MUÅC TIÏU 185 12 TÊÅP TRUNG VAÂ KYÃ LÅT 201 13 ÀẨT ÀÛÚÅC THÏË CÊN BÙÇNG 215 14 HẬY CỐ NHÛÄNG CẤI NHỊN THÊÅT TĐCH CÛÅC 227 15 HỔC CẤCH KHƯNG LO LÙỈNG 241 16 SÛÁC MẨNH CA LÔNG NHIÏÅT TỊNH 259 LÚÂI KÏËT HẬY BÙỈT TAY VÂO THÛÅC HIÏÅN 272 LÚÂI CẪM ÚN 276 LỜI GIỚI THIỆU Cuộc Cách Mạng Trong Mối Quan Hệ Con Người Hậy sùén sâng thay àưíi Hậy àốn nhêån nố Vâ tòm cấch àẩt àûúåc nố Kiïím tra vâ ln ln kiïím tra lẩi nhûäng tûúãng ca bẩn, àố chđnh lâ cấch àïí bẩn ngây câng tiïën bưå – DALE CARNEGIE Chng ta àậ bûúác vâo thïë k XXI, thïë giúái àang trẫi qua mưåt sûå thay àưíi lúán lao, mưåt chỵi nhûäng bûúác ngóåt vâ triïín vổng to lúán xët hiïån Chó mưåt vâi nùm ngùỉn ngi, chng ta àậ chûáng kiïën bíi àêìu ca thúâi k hêåu cưng nghiïåp hốa vúái sûå xët hiïån ca k ngun truìn thưng, bûúác àưåt phấ ca ngânh cưng nghïå thưng tin, ngânh cưng nghïå sinh hổc Vâ khưng hïì thua kếm nhûäng thay àưíi êëy lâ cåc cấch mẩng möëi quan hïå giûäa ngûúâi vúái ngûúâi Vúái sûå kïët thc ca cåc chiïën tranh lẩnh, mưi trûúâng kinh doanh phất triïín mưåt cấch àấng kïí vâ ngây câng mậnh liïåt hún Cẩnh tranh mang tđnh toân cêìu vâ nùng àưång hún Cưng nghïå cng tham gia vâo cåc àua nây Doanh nhên khưng côn bònh thẫn lâm ngú trûúác nhûäng nhu cêìu ca khấch hâng Nhûäng nhâ quẫn l khưng côn àún thìn àûa nhûäng mïånh lïånh vâ trưng àúåi nhên viïn lâm theo mưåt cấch mốc Nhûäng mưëi quan hïå cấ nhên khưng côn àûúåc xem lâ mưåt àiïìu hiïín nhiïn Cấc cưng ty khưng côn tỗ thúâ ú trûúác viïåc phẫi cẫi thiïån chêët lûúång thûúâng xun Ốc sấng tẩo ca ngûúâi sệ khưng côn dïỵ dâng bõ bỗ nhû trûúác nûäa Àïí tưìn tẩi nhûäng nùm túái àêy, mưåt tưí chûác mën thânh cưng – kïí cẫ tưí chûác kinh doanh, tưí chûác chđnh ph hay tưí chûác phi lúåi nhån – àïìu cêìn phẫi trẫi qua mưåt sûå thay àưíi triïåt àïí vïì vùn hốa Cấc thânh viïn ca tưí chûác phẫi àưång nậo nhanh hún, lâm viïåc nhẩy bến hún, cố nhûäng ûúác mú tấo bẩo hún vâ phẫi gùỉn kïët chùåt chệ vúái hún cưng viïåc Quan trổng nhêët lâ sûå thay àưíi vùn hốa nây sệ àôi hỗi mưåt kiïíu lậnh àẩo múái, mưåt kiïíu lậnh àẩo khưng giưëng nhû nhûäng sïëp c ca cấc bẩn, hay chđnh mưåt vâi ngûúâi sưë cấc bẩn Thúâi k mâ mưåt cưng ty cố thïí hoẩt àưång vúái “mưåt cấi roi da vâ mưåt cấi ghïë” àậ qua rưìi Nhûäng nhâ lậnh àẩo tûúng lai phẫi xêy dûång mưåt viïỵn cẫnh thûåc tïë vâ nhûäng giấ trõ xûáng àấng cho tưí chûác mâ hổ mën dêỵn dùỉt Hổ phẫi giao tiïëp vâ cố khẫ nùng tẩo àưång lûåc cho nhên viïn hiïåu quẫ hún nhûäng gò mâ cấc nhâ lậnh àẩo quấ khûá àậ lâm Hổ phẫi trúã nïn nhẩy bến trûúác nhûäng thay àưíi liïn tc àiïìu kiïån hiïån Nhûäng nhâ lậnh àẩo kiïíu nây sệ phẫi khai thấc tưëi àa tâi nùng vâ khẫ nùng sấng tẩo mâ tưí chûác cuãa hoå súã hûäu – tûâ nhên viïn cho àïën nhûäng ngûúâi úã võ trđ cao Ngìn gưëc ca têët cẫ nhûäng biïën àưíi nây cố thïí tòm thêëy úã nhûäng thêåp niïn sau chiïën tranh thïë giúái thûá hai Trong nhûäng 10 hổc sau nây Vêng, ngûúâi àân ưng àố toất lông nhiïåt tònh nhûng khưng hụnh hoang ưìn âo cht nâo Cng vúái nhiïåt huët àố, hiïån ưng àang nghiïn cûáu tòm kiïëm vùỉc-xin phông chưëng cùn bïånh thïë kyã HIV-AIDS Nùm 1969, Neil Armstrong cuäng baây tỗ tònh cẫm tûúng tûå àùåt chên lïn mùåt trùng Lông nhiïåt tònh ca ưng vêỵn àûúåc cẫm nhêån mẩnh mệ cẫ vúái chêët giổng ngang ngang ca vng Ohio: “Àêy lâ mưåt bûúác nhỗ ca ngûúâi, nhûng lâ mưåt bûúác nhẫy vổt ca nhên loẩi” Armstrong khưng cêìn phẫi hết toấng cêu àố lïn, cng khưng cêìn phẫi nhẫy nhốt àiïåu jig trûúác quay vïì tâu Apollo Nhûng lông nhiïåt tònh ca ưng àậ cư àổng quấ cêu nối àêìy nghơa àố Nùm 1991, tûúáng Norman Schwarzkopf chó huy qn àưåi M chiïën tranh Vng Võnh, trưng ưng cố thúâ ú vúái cåc chiïën khưng? Chùỉc chùỉn lâ khưng Ưng khưng cêìn phẫi la hết vúái binh lđnh àïí cho hổ thêëy ưng êëy tin tûúãng vâo chiïën dõch nây nhû thïë nâo Vâ bẩn cố thïí nhêån àiïìu nây trïn bẫn tin nùm-giêy ca CNN Khưng nhûäng ngûúâi nhiïåt tònh trïn àêy tỗ àùåc biïåt ưìn âo hay êìm Nhûng khưng cố thïí nghi ngúâ tònh cẫm ca hổ dânh cho cưng viïåc Nhiïåt tònh thûåc sûå àûúåc tẩo búãi hai ëu tưë: lông hùng hấi vâ sûå tûå tin Hậy hûáng th vúái àiïìu gò àố vâ tûå tin vïì khẫ nùng bẩn cố thïí thûåc hiïån àiïìu àố Àố lâ têët cẫ nhûäng gò tẩo nïn nhiïåt tònh Cố hai ëu tưë nây mưåt cưng ty, mưåt kïë hoẩch, hay mưåt tûúãng, lông nhiïåt tònh ca bẩn sệ lan tỗa mẩnh mệ Bẩn nhiïåt tònh, ngûúâi khấc biïët bẩn nhiïåt tònh, hổ cng sệ nhanh chống trúã nïn nhiïåt tònh Àẫm bẫo lâ nhû thïë 263 Vêån àưång viïn Olympic thïí dc dng c Mary Lou Retton nối: “Nhiïåt tònh lâ cấi gò àố àïën vúái tưi rêët tûå nhiïn Tưi chó lâ ngûúâi rêët tđch cûåc vâ chung quanh tưi ln cố nhûäng ngûúâi tđch cûåc Àố lâ àiïìu quan trổng” Quan àiïím tđch cûåc nây lâ mưåt phêìn bđ mêåt ca Retton gip cư vûúåt qua nhûäng giai àoẩn luån têåp cêåt lûåc mâ mưåt vêån àưång viïn àùèng cêëp thïë giúái phẫi nïëm trẫi “Àưi lc hën luån viïn ca chng tưi, Bela Karolyi, cố têm trẩng khưng tưët vâ trúã nïn rêët khùỉt khe Tưi cưë gùỉng giûä cho nhốm ca mònh gưìm bưën hay nùm cư gấi tđch cûåc Nhûng chó cêìn mưåt cư chấn nẫn vâ nối ‘Trúâi, tưi khưng mën lâm àêu’ sệ khiïën cẫ nhốm chấn nẫn theo Tưi ghết nhû thïë Bẩn cố thïí cố mûúâi ngûúâi trẩng thấi tđch cûåc nhêët nhûng lẩi cố mưåt ngûúâi tiïu cûåc nhû vêåy, bẩn sệ khiïën cẫ àưåi xëng tinh thêìn Cho nïn tưi ln trấnh nhûäng ngûúâi àố ra” Harvey Mackay, nhâ vùn viïët sấch kinh doanh àưìng : “Ln bao quanh bẩn lâ nhûäng ngûúâi vui vễ vâ thânh cưng Tưi khưng ài chung vúái nhûäng ngûúâi tiïu cûåc Nïëu bẩn bê, àưìng nghiïåp vâ nhûäng ngûúâi bẩn tưn trổng lâ nhûäng ngûúâi lẩc quan, nhiïåt tònh vâ tûå tin thò nhûäng tđnh cấch àố sệ trúã thânh mưåt phêìn ca bẩn” Khưng thïí àấnh giấ thêëp sûác mẩnh ca lông nhiïåt tònh Ralph Waldo Emerson tûâng nối: “Mưỵi bûúác tiïën lúán àïìu lâ thânh cưng ca sûå nhiïåt tònh Khưng thïí àẩt àûúåc àiïìu gò vơ àẩi nïëu khưng cố nố” Àiïìu nây ấp dng vúái cẫ phong trâo nhên quìn vâ viïåc lêåp nïn nûúác M Nố cng ấp dng cho cấc cưng ty lúán ngây Nhiïåt tònh cng quan trổng nhû tâi nùng vâ chùm chó vêåy Chng ta àïìu biïët nhiïìu ngûúâi rêët tâi hoa nhûng khưng àẩt 264 àûúåc gò cẫ Cng nhû nhiïìu ngûúâi rêët siïng nùng nhûng mậi khưng thïí thùng tiïën Nhûng nhûäng ngûúâi siïng nùng, yïu cöng viïåc vâ àêìy nhiïåt huët sệ lâ nhûäng ngûúâi chinh phc àónh cao Dale Carnegie cố lêìn hỗi mưåt ngûúâi bẩn cấch ưng ta lûåa chổn cêëp dûúái têm huët ca mònh, nhûäng ngûúâi mâ sûå thânh bẩi ca cưng ty ph thåc vâo khẫ nùng ca hổ Cêu trẫ lúâi nhêån àûúåc cố thïí gêy ngẩc nhiïn cho mưåt sưë ngûúâi Frederick D Williamson, chuã tõch cuãa New York Central Railway nối: “Sûå khấc biïåt vïì khẫ nùng vâ trđ lûåc thûåc sûå giûäa ngûúâi thânh cưng vâ kễ thêët bẩi khưng lúán lùỉm Nhûng nïëu cố hai ngûúâi ngang tâi ngang sûác nhau, thò ngûúâi nhiïåt tònh sệ lâ ngûúâi àûúåc chổn Ngûúâi cố khẫ nùng hẩng hai vúái lông nhiïåt tònh sệ vûúåt qua ngûúâi cố khẫ nùng hẩng nhêët nhûng khưng hùng hấi cưng viïåc” Nhûúåc àiïím lúán nhêët ca nhûäng bâi kiïím tra IQ lâ chng khưng àûúåc lông nhiïåt tònh vâ cng nhû àưång lûåc tònh cẫm ca ngûúâi Khi bâi kiïím tra nây àûúåc giúái thiïåu cấch àêy hai thïë hïå, nố àûúåc quẫng bấ lâ mưåt cưng c tiïn tri aỏng kinh ngaồc Bựỗng caỏch o sửở thửng minh ca mưåt àố, bẩn cố thïí dûå àoấn khẫ nùng thânh cưng ca ngûúâi àố cåc sưëng Nhûäng cưng ty kiïím tra IQ cam àoan nhû vêåy Giấ mâ cåc sưëng chó àún giẫn nhû thïë tûúãng àố nghe thêåt hêëp dêỵn, àùåc biïåt lâ vâo thúâi àẩi mâ cẫ thïë giúái àùåt nhiïìu niïìm tin núi khoa hổc Cấc bâi kiïím tra tiïu chín trúã nïn phưí biïën Nhûäng ngûúâi xết duåt àêìu vâo ca cấc trûúâng àẩi hổc cûá viïåc mốc dûåa vâo cấc bâi kiïím tra àố àïí quët àõnh nhûäng xûáng àấng àûúåc vâo hổc Tû vêën viïn úã cấc trûúâng dng nố àïí hûúáng hổc sinh àïën lúáp cao cêëp hay lúáp ph àẩo Qn àưåi cng dng nố àïí lûåa chổn lâ chó huy vâ thò lau dổn nhâ vïå sinh 265 Vêng, trđ thưng minh cố vai trô quan trổng Nhiïìu ngûúâi àûúåc thiïn ph cho trđ thưng minh cao hún ngûúâi khấc vâ nố gip cåc sưëng hổ dïỵ dâng hún vïì mùåt nâo àố Àiïìu nây cng tûúng tûå àưëi vúái tđnh sấng tẩo, nùng lûåc thïí thao, khẫ nùng cẫm êm hay bêët cûá mốn quâ nâo ca cåc sưëng Nhûng nhûäng tâi nùng “thư” nây chó lâ mưåt nûãa ca toân bưå bûác tranh Mưåt nûãa côn lẩi phẫi àûúåc tûå chng ta tư vệ Ngay cẫ nhûäng ngûúâi ca Tưí chûác kiïím àõnh giấo dc ETS, mưåt tưí chûác úã bang New Jersey chun cung cêëp cấc bâi kiïím tra tiïu chín, hiïån cng tiïën mưåt bûúác dâi viïåc nhêën mẩnh sûå khưng hoân hẫo ca kïët quẫ cấc bâi kiïím tra nây Nhûäng ngûúâi xết duåt tuín sinh úã cấc trûúâng cng àûúåc khuën cấo khưng nïn xem xết cấc kïët quẫ nây mưåt cấch quấ cûáng nhùỉc Mưåt loẩt cấc tiïu chín khấc phẫi àûúåc thïm vâo – oỏ nhiùồt tũnh nựỗm ỳó ờỡu danh saỏch Tuyùớn th qëc gia mưn khc cưn cêìu àûúåc ghi tïn vâo Nhâ Danh Dûå Denis Potvin, ngûúâi tûâng dêỵn dùỉt àưåi New York Islanders bưën lêìn thùèng tiïën àïën cp Stanley, lâ ngûúâi cố kinh nghiïåm đt nhiïìu vïì lông nhiïåt tònh Ngûúâi cûåu àưåi trûúãng àưåi Islanders nhúá lẩi: “Khi tưi vâo khu têåp luån, tưi phẫi tỗ hûáng th vúái khc cưn cêìu Vò vêåy tưi khưng nghụ nhỷ nhỷọng cờỡu thuó khaỏc rựỗng mũnh seọ trỷỳồt bùng sët ma Tưi thûåc sûå nghơ theo hûúáng ngûúåc lẩi: Tưi khưng mën trûúåt quấ nhiïìu “Thïë nïn vâo khu têåp luån, tưi khưng bao giúâ cố thïí trẩng tưët nhû nhiïìu ngûúâi khấc Tưi biïët mònh phẫi luån têåp nhiïìu hún àïí cố àûúåc vốc dấng tưët Nhûng tưi cố mưåt lúåi thïë hún hổ lâ tưi thûåc sûå nhiïåt tònh vúái viïåc àûúåc tiïëp tc chúi khc cưn 266 cêìu Vâ mùåc d àố lâ thấng Chđn thûá mûúâi lùm sûå nghiïåp khc cưn cêìu chun nghiïåp ca tưi, tưi thêëy mònh trúã lẩi thânh mưåt àûáa trễ” Vêng, bẩn khưng thïí giẫ mẩo sûå nhiïåt tònh nhûng têët nhiïn, bẩn cố thïí tẩo nố, ni dûúäng nố vâ dng nố mưåt cấch hiïåu quẫ Dale Carnegie giẫi thđch tiïën trònh nây nhû sau: “Cấch àïí cố àûúåc lông nhiïåt tònh lâ tûå tin vâo chđnh bẫn thên bẩn, vâo nhûäng gò bẩn àang lâm vâ mong mën hoân toân àẩt àûúåc àiïìu gò àố Nhiïåt tònh sau àố sệ tûå àïën nhû àïm àïën sau ngây” Lâm cấch nâo àïí tiïën trònh naõy bựổt ờỡu? Bựỗng caỏch tỷồ noỏi vỳỏi mũnh nhỷọng gò bẩn thđch vïì cưng viïåc bẩn àang lâm vâ nhanh chống bỗ qua nhûäng àiïím khưng hâi lông Sau àố lâm viïåc mưåt cấch hùng hấi Nối vúái mổi ngûúâi vïì àiïìu àố Cho hổ biïët vò cưng viïåc thu ht bẩn Nïëu bẩn lâm “nhû thïí” bẩn hûáng th vúái cưng viïåc, nố sệ hûúáng bẩn àïën niïìm hûáng th thûåc sûå Bẩn cng sệ giẫm ài mïåt nhổc, thùèng vâ lo lùỉng” Nhiïåt tònh rêët dïỵ àẩt àûúåc bẩn cố nhûäng mc tiïu thûåc sûå cåc sưëng, nhûäng thûá mâ bẩn thêåt lông mong àúåi Hậy àùåt mc tiïu vâ nhiïåt tònh sệ tûå khúi gúåi bẩn Thûác giêëc vâo sấng súám vâ hậy dânh mưåt pht àïí nghơ vïì àiïìu gò àố dïỵ chõu sệ xët hiïån ngây Nố khưng cêìn phẫi lâ thûá gò to tất Nố cố thïí chó lâ mưåt phêìn cưng viïåc mâ bẩn ln thđch th hay mưåt bíi ùn trûa vúái mưåt ngûúâi bẩn Nố cng cố thïí lâ mưåt chuën dậ ngoẩi vỳỏi gia ũnh, mửồt chờỡu bia vỳỏi bựỗng hỷọu hay mưåt giúâ chúi bống hay têåp thïí dc nhõp àiïåu D lâ bêët cûá thûá gò, àiïìu quan trổng lâ: cåc sưëng khưng cêìn phẫi bìn chấn vâ tễ nhẩt Ai chng ta cng cêìn cố nhûäng mc tiïu vâ trẫi nghiïåm àấng àïí hûúáng túái Chng lâ 267 àưång lûåc àïí àêíy cåc sưëng túái trûúác Nhûäng àïí têm àïën àiïìu nây d chó mưåt pht cố thïí cố mưåt cấi nhòn hoân toân múái vïì cåc sưëng Hổ cố thïí thoất khỗi lưëi môn quen thåc trûúác Hay nối cấch khấc, hổ sệ sưëng nhiïåt tònh Khi bẩn thûåc hiïån nhûäng àiïìu nây, kïët quẫ sệ rêët àấng kïí Andrếs Navarro, ch tõch têåp àoân SONDA, S.A., ca Chile nối: “Nhûäng tưí chûác hiïån àẩi cêìn sûå lậnh àẩo nhiïåt tònh hún bao giúâ hïët Àố hêìu nhû lâ àõnh nghơa ca lậnh àẩo – khẫ nùng truìn nhiïåt tònh àïën ngûúâi khấc àïí hûúáng àïën mưåt mc àđch chung Sệ vư dng nïëu bẩn ghi thưng bấo kiïíu ‘bùỉt àêìu tûâ ngây mai mổi ngûúâi phẫi rêët nhiïåt tònh’ vúái mc àđch khiïën mưåt nhốm ngûúâi vâo ngây mai phẫi nhiïåt tònh vâ hûáng th vúái cưng viïåc hay dûå ấn nâo àố Bẫn thên bẩn phẫi nhiïåt tònh trûúác àậ” Navarro nối: “Nïëu chđnh bẩn khưng nhiïåt tònh, bẩn khưng thïí truìn nhiïåt tònh àïën bêët cûá Vêåy nïn nïëu bẩn mën thay àưíi mưåt mưi trûúâng, bẩn phẫi thay àưíi bẫn thên trûúác àậ Nïëu khưng, bẩn thêåm chđ cng chùèng thïí thay àưíi cấi ca bẩn àûúåc Nïëu bẩn mën àûáa trai hûáng th vúái viïåc chúi bống àấ, chđnh bẩn phẫi hûáng th trûúác “Nhiïåt tònh lâ thûá gò àố bẩn cố thïí truìn qua ấnh mùỉt, qua cấch ài àûáng vâ qua cûã chó hâng ngây, hún lâ qua mưåt túâ giêëy thưng bấo Thûåc tïë, tưi nghơ têët cẫ chng ta àïìu cố nhiïåt tònh vúái mưåt àiïìu gò àố Nïëu bẩn khưng nhiïåt tònh vúái bêët cûá thûá gò, bẩn hùèn lâ ngûúâi chïët rưìi Mưåt bẩn nhêån mònh nhiïåt tònh vúái cưng viïåc nâo àố, bẩn sệ dïỵ dâng phất triïín khẫ nùng nhiïåt tònh vúái bêët k mc tiïu nâo” Quẫ thûåc, nhiïåt tònh hêìu nhû ln àẫm bẫo sûå thânh cưng Cố thïí àiïìu nây khố tin, nhûng nhûäng bựỗng chỷỏng sửởng cho thờởy ờy laõ sỷồ thờồt 268 Bẩn cố thïí thêëy David Webb, cûåu ch tõch cưng ty Lever Brothers, àêìy ùỉp nhiïåt huët chó qua cấi cấch ưng êëy bûúác vâo phông lâm viïåc Ưng êëy têët nhiïn khưng phẫi lâ anh hïì hay lâ nghïå sơ hâi kõch Nhûng mưỵi sẫi chên ca ưng àïìu toất lïn vễ tđch cûåc vâ mùỉt ca ưng ln ấnh lïn niïìm hùng hấi Nghe cố vễ khưng àấng kïí nhûng nố cố sûác mẩnh nhiïìu hún chng ta tûúãng tûúång Vâ khưng cố gò lâ ngêỵu nhiïn úã àêy Webb nối: “Mổi ngûúâi ln àoấn biïët ngûúâi ca bẩn cẫ úã thang Bẩn biïíu lưå mổi giấ trõ ca bẫn thên sët hai mûúi bưën tiïëng àưìng hưì ngây Vâ mổi ngûúâi àïìu cố trđ nhúá tưët “Tưi hổc àûúåc àiïìu nây tûâ ngûúâi sau naây trúã thaânh chuã tõch cuãa Unilever, ngaâi David Orr Tưi thay thïë võ trđ giấm àưëc tiïëp thõ ca ưng êëy tẩi ÊËn Àưå David Orr ài khùỉp núi vâ biïët têët cẫ mổi ngûúâi Chng tưi cố mưåt mẩng lûúái khưíng lưì cấc nhâ phên phưëi Mưỵi bẩn àïën thùm mưåt nhâ phên phưëi, hổ sệ àeo vông hoa châo àốn bẩn Tưi àậ ài khùỉp ÊËn Àưå vâ tòm kiïëm vư vổng mưåt nhâ phên phưëi nâo àố mâ David Orr chûa àùåt chên túái, mưåt núi mâ khưng cố hònh ca ưng treo trïn tûúâng Nhûng ưng êëy biïët mổi ngûúâi bấn hâng trïn àêët nûúác nây” Vâ chđnh lông nhiïåt tònh ca David lâm hổ nhúá túái ưng Webb hổc àûúåc bâi hổc nây vâ khưng qụn ấp dng nố sûå nghiïåp thùng tiïën ca mònh lïn võ trđ ch tõch Lever Brothers Ưng nhúá lẩi: “Tưi gùåp mổi ngûúâi bấn hâng cưng ty – vâo khoẫng bẫy trùm nùm mûúi ngûúâi – vông ba thấng Hổ biïët mùåt tưi Chng tưi cố nhûäng mưëi quan hïå vúái Tưi hay gêỵu vâ àa vui vúái hổ, chó lâ gêìn gi vúái hổ mưåt cht Tưi thđch nhûäng ngûúâi bấn hâng vâ ngûúâi nhâ Nhûng tưi cng khưng ghết mưåt cẫ” 269 Thomas Doherty lâ quẫn trõ viïn ca Ngên hâng Norstar Bank ngên hâng vng àûúåc têåp àoân tâi chđnh Fleet mua lẩi Doherty tiïëp tc tr lẩi lâm viïåc, quẫn l toân bưå hoẩt àưång kinh doanh cho Fleet tẩi thânh phưë New York Àiïìu khưng quấ ngẩc nhiïn lâ rêët nhiïìu àưìng nghiïåp ca Doherty cûåc k thùèng vúái viïåc thay àưíi ch súã hûäu Doherty nối: “Àiïìu nây rêët tûå nhiïn Khấch hâng, gia àònh, bẩn bê ùỡu seọ hoói chuỏng tửi rựỗng Anh caóm thờởy thùở nâo vïì viïåc sấp nhêåp cưng ty?’ Nïëu lông nhiïåt tònh ca bẩn vûúåt qua trúã ngẩi àố, hổ cng sệ nhiïåt tònh vúái nố Tưi nghơ thấi àưå vâ nhiïåt tònh lâ nhûäng gò ngûúâi tòm kiïëm Nïëu bẩn àïën súã lâm mưỵi ngây vúái bưå mùåt dâi thûúåt, ngûúâi khấc sệ nhêån àiïìu àố Nhûng nïëu bẩn bûúác lïn thang vâ nối châo bíi sấng vúái mổi ngûúâi nhû bẩn tûâng lâm trûúác kia, mổi ngûúâi sệ àïí àïën bẩn Hổ sệ nghơ, châ anh châng nây nhiïåt tònh thêåt Sao lẩi khưng thûã lâm vêåy?” Nhûäng ngun tùỉc trïn àêy, têët nhiïn, ùỡu ựồt trùn giaó thiùởt rựỗng baồn thủch thuỏ vỳỏi mưåt àiïìu gò àố cưng viïåc Trïn thûåc tïë cêìn mưåt cht cên nhùỉc àïí àấnh giấ àiïìu nây Sûå thêåt lâ hêìu hïët têët cẫ cưng viïåc àïìu cố nhûäng cấi lâm bẩn thđch th, nhûng àûâng àïí nố khiïën bẩn lẫng trấnh mưåt thûåc tïë phẫi chêëp nhêån lâ: Cố nhûäng cưng viïåc hêìu nhû hoân toân gian khưí – hay hoân toân khưng thđch húåp vúái tđnh tònh, nùng lûåc hay mc àđch ca bẩn Bẩn sệ khưng bao giúâ cố àûúåc thânh cưng thûåc sûå bẩn khưng hûáng th vúái cåc sưëng hay cưng viïåc Rêët nhiïìu ngûúâi phẫi nhẫy viïåc rêët nhiïìu lêìn trûúác cố àûúåc cưng viïåc thỗa mận Chuån nây khưng cố gò lâ hưí thển Àiïìu hưí thển lâ bẩn cẫm thêëy khưí súã vúái cưng viïåc nhûng lẩi khưng cưë gùỉng cẫi thiïån nố hay khưng thûã tòm mưåt cưng viïåc khấc 270 Nïëu bẩn sët ngây bìn chấn, ngûúâi khấc sệ chấn nẫn theo bẩn Nïëu bẩn hay móa mai xóa xối, hổ sệ lâm tûúng tûå vúái bẩn Vâ nïëu bẩn thúâ ú lậnh àẩm, ngûúâi khấc cng sệ mêët hïët nhiïåt huët Vêåy hậy nhiïåt tònh vâ xem bẩn nhêån àûúåc gò tûâ nhûäng ngûúâi xung quanh Mổi ngûúâi sệ lâm viïåc tđch cûåc hún vâ hùng hấi ài theo bẩn Nïn nhúá, niïìm say mï cố sûác mẩnh hún hùèn nhûäng tû tûúãng nhẩt nhệo vâ lông nhiïåt tònh thûåc sûå cố sûác lan tỗa hún cẫ bïånh dõch ÀÛÂNG BAO GIÚÂ ÀẤNH GIẤ THÊËP SÛÁC MẨNH CA LÔNG NHIÏåT TỊNH 271 LỜI KẾT Hãy Bắt Tay Vào Thực Hiện Giao thiïåp vúái mổi ngûúâi chùỉc chùỉn lâ khố khùn lúán nhêët mâ bẩn phẫi àưëi mùåt cåc sưëng, àùåc biïåt lâ bẩn lâm kinh doanh Vâ nố àng cẫ bẩn lâ mưåt ngûúâi nưåi trúå, mưåt kiïën trc sû hay mưåt k sû Bâi nghiïn cûáu nây àûúåc thûåc hiïån dûúái sûå hưỵ trúå ca Qu Carnegie cho viïåc nêng cao chêët lûúång giẫng dẩy Nố àậ cho thêëy mưåt thûåc tïë hïët sûác quan trổng vâ àêìy nghụa vaõ sau naõy aọ ỷỳồc cuóng cửở thùm bựỗng cấc nghiïn cûáu ca Hổc viïån K thåt Carnegie Nhûäng nghiùn cỷỏu naõy aọ khaỏm phaỏ rựỗng caó lơnh vûåc k thåt nhû ngânh k sû, kiïën thûác chun mưn chó chiïëm 15% thânh cưng, 85% côn lẩi chđnh lâ nhúâ k nùng giao tiïëp, cấ tđnh vâ khẫ nùng lậnh àẩo ngûúâi - DALE CARNEGIE Hậy nhòn cûãa sưí Hậy ch àïën nhûäng thay àưíi àang xẫy ngoâi vâi nùm gêìn àêy Nhûäng tân dû ca thúâi k hêåu chiïën àậ tan rậ Cẩnh tranh phưí biïën trïn toân thïë giúái Ngûúâi tiïu duâng ngaây caâng tinh tïë hún Chêët lûúång àûúåc ch trổng vâ quan têm Nhiïìu ngânh cưng 272 nghiïåp múái àúâi cấc ngânh côn lẩi cố xu hûúáng kïët húåp vúái Bïn cẩnh àố, cng cố mưåt sưë ngânh hoẩt àưång chêåm chẩp vâ khưng côn tưìn tẩi nûäa Nhûäng tû tûúãng ca hai siïu cûúâng qn sûå cố vễ lẩc hêåu quấ rưìi Ngây nay, cấc nûúác chêu Êu phất triïín mưåt cấch gùỉn bố vâ thưëng nhêët hún Nhûäng nûúác thåc thïë giúái thûá ba thò àang têåp trung thc àêíy nïìn kinh tïë Trong thúâi k ch nghơa tû bẫn hiïån àẩi nây, sûå nhân hẩ khưng côn chưỵ àûáng nûäa – mâ vúái nố nhûäng thïë hïå doanh nhên àậ tûâng trưng àúåi cố àûúåc mưåt sûå ưín àõnh bïìn Dale Carnegie àậ tiïn àoấn àûúåc têët cẫ nhûäng thay àưíi àố û? Chùỉc chùỉn lâ khưng Vò khưng cố thïí dûå àoấn àûúåc gò cấi thïë-giúái-thay-àưíi-tûâng-giêy nây Nhûng Carnegie àậ lâm àûúåc nhûäng àiïìu côn quan trổng hún Ưng êëy àậ àïí lẩi nhûäng phûúng chêm sưëng, nhûäng ngun tùỉc àưëi nhên xûã thïë bêët h, ph húåp vúái cẫ thúâi àẩi hiïån Hốa ra, nhûäng ngun tùỉc êëy àùåc biïåt thđch húåp vúái thïë giúái cuãa chuáng ta – möåt thïë giúái vúái mûác àưå stress nùång nïì vâ mổi thûá thay àưíi cûåc k nhanh chống Àùåt mònh vâo võ trđ ca ngûúâi khấc àïí nhòn nhêån sûå viïåc Dânh tùång hổ nhûäng lúâi khen ngúåi vâ àấnh giấ chên thânh Cưë gùỉng kiïím soất sûác mẩnh to lúán ca lông nhiïåt tònh Tưn trổng nhên cấch ca ngûúâi khấc Àûâng chó trđch vâ phï phấn thấi quấ Hậy tùång cho hổ nhûäng danh tiïëng xûáng àấng Giûä niïìm vui vâ sûå cờn bựỗng cuửồc sửởng cuóa baồn 273 aọ coỏ ba thïë hïå sinh viïn vâ doanh nhên thânh cưng nhúâ nhûäng lúâi khun bưí đch trïn Vâ ngây câng cố nhiïìu ngûúâi thânh cưng hún nûäa Tđnh bêët h ca cấc phûúng-chêm-Carnegie khưng cố gò lâ ngẩc nhiïn cẫ Nhûäng phûúng chêm êëy khưng bùỉt ngìn tûâ nhûäng vđ d cấ biïåt – nhûäng thûá hay thay àưíi theo thúâi gian Carnegie àậ kiïím chûáng nhûäng ngun tùỉc ca mònh hïët sûác k lûúäng mưåt thúâi gian dâi àïí cố àûúåc àiïìu àố Nhûäng cấi gò nhêët thúâi sệ àïën nhûng rưìi cng sệ qua mau Cưí phiïëu lc lïn lc xëng Khoa hổc k thåt ngây câng phất triïín Nhûäng chđnh àẫng cố thïí thùỉng, cố thïí thua Vâ quẫ-lùỉc-kinhtïë àu àûa nhû cấi àưìng hưì ca nhâ thưi miïn – thúâi k tưët, khưng tưët, tưët, khưng tưët Nhûng nhûäng cấi nhòn sêu sùỉc vâ sấng sët ca Carnegie thò hïët sûác vûäng chùỉc Chng àûúåc xêy dûång xung quanh nhûäng thûåc tïë cú baãn ca bẫn chêët ngûúâi nïn tđnh thiïët thûåc ca chng khưng bao giúâ mêët cẫ, chng cêìn phẫi àûúåc aáp duång Nhûäng phûúng chêm êëy àûúåc sûã duång thïë giúái ngây câng phất triïín mẩnh mệ Vâ thúâi àẩi thay àưíi chống mùåt nhû hiïån nay, chng câng thïí hiïån àûúåc tđnh àng àùỉn ca mònh Con ngûúâi thêåt sûå rêët cêìn nhûäng quy tùỉc ca Carnegie lc nây Vò thïë, hậy ấp dng nhûäng bâi hổc vâ nhûäng cấch thûác cú bẫn êëy bêy giúâ Hậy xem chng nhû mưåt phêìn têët ëu cuửồc sửởng hựỗng ngaõy cuóa baồn Sỷó duồng chuỏng mưëi quan hïå vúái bẩn bê, gia àònh vâ àưìng nghiïåp Vâ bẩn sệ thêëy nhûäng khấc biïåt mâ chng mang lẩi Nhûäng ngun tùỉc ca Carnegie khưng u cêìu bẩn phẫi cố mưåt trònh àưå cao vïì têm l hổc Bẩn khưng cêìn phẫi suy ngêỵm 274 vâ nghơ ngúåi nhiïìu nùm Cấi bẩn cêìn lâ thûåc têåp, lâ nghõ lûåc, lâ quët têm thêåt sûå mën thânh cưng cåc sưëng nây Bân vïì nhûäng phûúng chêm mâ ưng àậ dânh cẫ cåc àúâi àïí giẫng dẩy cho hâng triïåu ngûúâi, Dale Carnegie nối: “Nhûäng quy tùỉc chng ta àïì cêåp úã àêy khưng phẫi lâ l thuët sng hay chó lâ sûå phỗng àoấn Chng thêåt lâ k diïåu Nghe cố vễ khố tin, nhûng tưi àậ nhòn thêëy nhûäng bûúác ngóåt lúán cåc àúâi nhiïìu ngûúâi mâ nhûäng phûúng chêm nây àậ mang lẩi” Hậy khùỉc ghi nhûäng bâi hổc nây vâ tòm kiïëm khẫ nùng lậnh àẩo chđnh ngûúâi bẩn 275 LỜI CẢM ƠN Quín sấch nây khưng thïí chó àûúåc viïët búãi mưåt hay hai cấ nhên àún lễ Thûåc tïë àậ cố sûå gip àúä ca rêët nhiïìu ngûúâi tâi nùng, cng phất triïín vâ xêy dûång quín sấch nây Hổ lâ J Oliver Crom, Arnold J Gitomer, Marc K Johnston, Kevin M McGuire, Regina M Carpenter, Mary Burton, Jeanne M Narucki, Diane P McCarthy, Helena Stahl, Willi Zander, JeanLouis Van Dorne, Frederic W Hills, Marcella Berger, Laureen Connelly vâ Ellis Henican Chng tưi biïët ún têët cẫ hổ Chng tưi cng àùåc biïåt àấnh giấ cao sûå hưỵ trúå hïët mònh ca toân thïí cưng ty Dale Canergie – cấc nhâ tâi trúå, nhûäng ngûúâi quẫn l, trúå giẫng, cấc hổc viïn vâ nhốm nhûäng ngûúâi àûáng àêìu cưng ty Bïn cẩnh àố, quín sấch cng dûåa trïn nhûäng kinh nghiïåm thûåc tïë cuãa nhûäng nhaâ lậnh àẩo thânh cưng nhêët thïë giúái Hổ àïën tûâ nhiïìu lơnh vûåc khấc nhau: kinh doanh, hổc viïån, giẫi trđ vâ chđnh trõ Têët cẫ hổ àïìu sùén lông chia sễ thúâi gian, nhûäng k niïåm vâ sûå hiïíu biïët ca mònh cho mổi ngûúâi Hổ rêët xûáng àấng àûúåc ca ngúåi úã àêy 276 NHÂ LẬNH ÀẨO TRONG BAÅN STUART R LEVINE, CEO & MICHAEL A CROM, VP Ngûúâi dõch: Bi Xn Trûúâng Trêìn Nguỵn Thanh Ngên Nguỵn Thõ Thu Phûúng Lï Ngổc Lan Vy Chòu trách nhiệm xuất bản: Ts Quách Thu Nguyệt Biên tập: Thành Nam Bìa: Nguyễn Hữu Bắc Sửa in: Thanh Bình Kỹ thuật vi tính: Mai Khanh NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 161B Lý Chính Thắng - Quận - Thành phố Hồ Chí Minh ĐT: 9316289 - 9316211 - 8465595 - 8465596 - 9350973 Fax: 84.8.8437450 - E-mail: nxbtre@ hcm.vnn.vn Website: http://www.nxbtre.com.vn CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN TRẺ TẠI HÀ NỘI 20 ngõ 91, Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa - Hà Nội ĐT & Fax: (04) 7734544 E-mail: vanphongnxbtre@ hn.vnn.vn 277 ... Stuart R Nhà lãnh đạo bạn / Stuart R Levine, Michael A Crom ; Bùi Xuân Trường [và nh.ng khác] d - T.P Hồ Chí Minh : Trẻ, 2008 280tr ; 21cm - (Tủ sách Kinh tế) Nguyên : The leader in you Lãnh đạo Giao... trẫ lúâi lâ cố Nhûäng trang tiïëp theo àêy cố thïí thay àưíi cåc àúâi bẩn 21 22 Tìm kiếm nhà lãnh đạo bạn Charles Schwab àûúåc trẫ vúái mûác lûúng mưåt triïåu àưla mưåt nùm ngânh kinh doanh thếp,... SGS-THOMSON MICROELECTRONICS Muåc luåc LÚÂI GIÚÁI THIÏÅU CÅC CẤCH MẨNG TRONG MƯËI QUAN HÏÅ CON NGÛÚÂI TỊM KIÏËM NHÂ LẬNH ÀẨO TRONG BẨN 23 KHÚÃI ÀÊÌU SÛÅ GIAO TIÏËP 37 THC ÀÊÍY CON NGÛÚÂI 55 BÂY
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhà lãnh đạo trong bạn , Nhà lãnh đạo trong bạn

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn