Bi quyet thanh cong cua nha lanh dao tai nang

113 68 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:20

Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn sách Phiên ebook thực theo quyền xuất phát hành ấn tiếng Việt cơng ty First News - Trí Việt với tài trợ độc quyền công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Tác phẩm không chuyển dạng sang hình thức hay sử dụng cho mục đích thương mại THE LEADERSHIP PILL: The Missing Ingredient in Motivating People Today By Ken Blanchard and Marc Muchnick Copyright © 2003 by The Blanchard Family Partnership and People First Group Holdings LLC All rights reserved Vietnamese Language Translation copyright © 2008 by First News - Tri Viet Published by arrangement with the original publisher, Free Press, a Division of Simon & Schuster, Inc THE LEADERSHIP PILL - QUYẾT THÀNH CƠNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO TÀI NĂNG Cưng ty First News - Trđ Viïåt giûä bẫn quìn xët bẫn vâ phất hânh êën bẫn tiïëng Viïåt trïn toân thïë giúái theo húåp àưìng chuín giao bẫn quìn vúái Free Press, Hoa K Bêët cûá sûå chếp nâo khưng àûúåc sûå àưìng ca First News vâ Free Press àïìu lâ bêët húåp phấp vâ vi phẩm Låt Xët bẫn Viïåt Nam, Låt Bẫn quìn Qëc tïë vâ Cưng ûúác Bẫo hưå Bẫn quìn Súã hûäu Trđ tụå Berne CƯNG TY VÙN HỐA SẤNG TẨO TRĐ VIÏÅT - FIRST NEWS 11H Nguỵn Thõ Minh Khai, Qån 1, TP Hưì Chđ Minh Tel: (84.8) 822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860 Fax: (84.8) 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn Website: www.firstnews.com.vn Biên dịch: H ỒNG DŨNG – T HẾ L ÂM First News NHÂ XËT BẪN TƯÍNG HÚÅP TP HƯÌ CHĐ MINH LỜI GIỚI THIỆU B ên cạnh hoạt động tạo bước phát triển nhảy vọt kinh tế thương mại toàn cầu, giới doanh nghiệp ngày đối mặt với nhiều vấn đề nan giải mà yếu tố người tâm điểm biến động Nguồn nhân lực dồi hết lại trở thành tốn khó phát triển đa dạng phức tạp Nhiều nhà quản lý đưa quy chế riêng để quản lý nhân viên không đạt hiệu cao Sự mâu thuẫn tồn từ trạng thái căng thẳng đến gay gắt: nhân viên mong làm việc quyền người lãnh đạo tài hiểu họ hơn, nhà lãnh đạo muốn nhân viên QUYẾT THÀNH CƠNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO TÀI NĂNG phải phát huy hết lực cho công việc Kết hai bên không thỏa mãn sợi dây liên kết người quản lý nhân viên, hay chí nhân viên với nhân viên bắt đầu rạn nứt Vấn đề cấp thiết đặt phải tìm kiếm nhà quản lý có phong cách lãnh đạo hồn tồn mẻ để kết nối lại sợi dây Có nhà quản lý cho doanh nghiệp điều khơng đơn giản, hồn tồn thực mục tiêu cách thay đổi tư lãnh đạo theo hướng tích cực áp dụng nguyên tắc vàng quản lý để đạt hiệu cao “Bí thành cơng nhà lãnh đạo tài năng” câu chuyện thú vị, học hình mẫu người lãnh đạo thời đại mới, với tư Chỉ cần kiến thức tảng vững biết cách áp dụng nguyên tắc vàng bạn thành công mà trông chờ vào may mắn Chính bạn người tạo may mắn đem lại điều kỳ diệu cho tổ chức bạn: giải phóng trở lực để phát huy cao khả làm việc hiệu quả, khuyến khích tư đột phá tinh thần không chùn bước trước khó khăn đội ngũ nhân T H E L E A D E R S H I P P I L L viên bạn lãnh đạo hiệu Tiến sĩ Ken Blanchard, bậc thầy nghệ thuật quản trị doanh nghiệp, Marc Muchnick chia sẻ qua sách nhỏ chứa đựng sức mạnh lớn Quyển sách không dành riêng cho nhà doanh nghiệp thời mà nhà lãnh đạo lĩnh vực, từ trị, xã hội, giáo dục… hoạt động tổ chức phi phủ Hãy đọc, áp dụng chia sẻ nguyên tắc vàng sách để tạo nguồn cảm hứng, sáng tạo đồng tâm hiệp lực đội ngũ nhân viên để đưa tàu doanh nghiệp, tổ chức bạn vững vàng vượt qua phong ba bão táp vùng biển lớn… - First News MỘT KHÁM PHÁGÂY CHẤN ĐỘNG M ột ngày chủ nhật nắng đẹp, Leadership Pill Industries (LPI) - tập đoàn dược phẩm lớn Hoa Kỳ - diễn lễ cắt băng khánh thành nhà máy với thơng báo: “Chúng tơi nén tất phẩm chất cần thiết nhà lãnh đạo tài vào viên thuốc nhất!” Thông tin đưa lên trang bìa báo, tạp chí nhanh chóng trở thành tin nóng Sau nhiều năm ròng rã nghiên cứu với thử nghiệm táo bạo, LPI có phần thưởng xứng đáng Họ đặt tên cho sản phẩm đột phá Viên thuốc lãnh đạo - The Leadership Pill lên kế hoạch tiêu thụ sản phẩm khắp giới QUYẾT THÀNH CÔNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO TÀI NĂNG đồng thời gửi đến thông điệp khởi động chương trình - Melissa Eckert vừa trình bày vừa click vào hình Một dòng chữ ra: “Lãnh đạo đưa người đạt đến mục tiêu họ cần phải đạt được.” Nhận thấy lòng tự tin tâm thành viên ngày tăng cao, Nhà Lãnh Đạo Hiệu Quả định thay đổi cách làm việc Ông dành phần lớn thời gian để theo dõi cung cấp cho nhân viên tất họ cần cho công việc Luôn bên cạnh họ để động viên, cổ vũ điều tiết hoạt động, ông giúp họ có cân cần thiết để tập trung hoàn thành mục tiêu gần Nhà Lãnh Đạo Hiệu Quả không ngừng hướng dẫn, huấn luyện riêng cho người dành thời gian để chủ động xem xét, đánh giá ý tưởng cải tiến công việc họ Gần đến thời điểm kết thúc thi, ơng hài lòng nhận thấy tất nhân viên gắn kết tiến hành cách nhuần nhuyễn nguyên tắc Cơng thức mật 98 T H E L E A D E R S H I P P I L L Vào buổi họp nhân viên cuối cùng, Nhà Lãnh Đạo Hiệu Quả tuyên bố: - Sau tất trải qua đạt được, khơng nghi ngờ nữa, thực trở thành nhóm làm việc hiệu quả! Trong buổi họp đó, Melissa sơi báo cáo tổng kết tình hình hoạt động cơng ty thời gian qua với thành tích vượt trội Cuối cùng, Denzel Frederick đại diện đội ngũ nhân viên trịnh trọng trao cho Nhà Lãnh Đạo Hiệu Quả danh dự “Nhà lãnh đạo tiêu biểu” tất nhân viên ký tặng Denzel phát biểu: - Chúng nhận thấy gương mẫu thực Cơng thức mật trình hai chiều Đây cách chúng tơi ghi nhận tất ơng dạy chúng tơi Cơng thức mật Ơng đại diện tiêu biểu “Nhân viên tiêu biểu” Nhà Lãnh Đạo Hiệu Quả cảm kích trước thái độ nhân viên, ơng nói xúc động: 99 QUYẾT THÀNH CƠNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO TÀI NĂNG - Cám ơn bạn nhiều Các bạn cho trải nghiệm điều vô giá trị, là: “Thành cơng lớn nhà lãnh đạo nhận tin tưởng lòng tơn trọng nhân viên.” 100 CHO MỘT KHỞI ĐẦU MỚI C uối ngày quan trọng đến sau năm chờ đợi Buổi họp báo diễn với lượng phóng viên đơng đảo vây kín ủy ban đánh giá độc lập họ chuẩn bị công bố kết thi Sau người ổn định chỗ ngồi, người phát ngơn ủy ban đọc đánh giá thức trước phương tiện truyền thông: - Sau 12 tháng tranh đua sôi nổi, vinh dự thơng báo người thắng cuộc thi nhóm hoạt động suốt năm qua mà không sử dụng Viên thuốc lãnh đạo Xin trân trọng chúc mừng Nhà Lãnh Đạo Hiệu Quả nhóm nhân viên xuất sắc ơng! 101 QUYẾT THÀNH CƠNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO TÀI NĂNG Cả hội trường vỡ tiếng vỗ tay tiếng hoan hô không dứt Nhà Lãnh Đạo Hiệu Quả bước lên bục phát biểu bao đơi mắt hướng ơng đón đợi Ông mở lời: - Chúng vượt xa yêu cầu Bộ Ba Hiệu Quả thành công việc quản lý nhân Tôi cảm ơn tập thể nhân viên tài tôi, người góp phần quan trọng tạo nên thành Thành công hôm thật ấn tượng, điều tơi dự đốn trước bước vào thi này, là: Chúng tơi làm được! Nhà Lãnh Đạo Hiệu Quả dừng lại nhìn lướt qua nhân viên Sau ơng tiếp tục hướng phía đám đơng: - Một nhà lãnh đạo chiếm lòng tin tôn trọng nhân viên gương mẫu cơng việc họ thành cơng Chúng tơi thực Cơng thức mật suốt thời gian vừa qua chúng tơi đích chiến thắng Cơng thức mật khơng phải điều q xa vời, đơn giản kết hợp cách toàn diện ba thành phần bản: trực, tinh thần hợp tác 102 T H E L E A D E R S H I P P I L L thừa nhận kết cách thích hợp Trên thực tế, Cơng thức mật “liều thuốc” đầy tiềm để lãnh đạo cách hiệu bền vững Nhà Lãnh Đạo Hiệu Quả đầy vẻ tự hào cảm kích nhìn lại nhân viên nói tiếp: - Tơi tất nhân viên muốn chia sẻ đến bạn kiến thức quý giá nghệ thuật lãnh đạo Những nguyên tắc hiệu dẫn dắt suốt thi áp dụng thành công giá trị quý báu vào thực tế Bất kỳ có mong muốn trở thành nhà lãnh đạo, hay đơn giản mong muốn có tự chủ thân áp dụng phương pháp này, họ muốn Sau đó, Nhà Lãnh Đạo Hiệu Quả nhờ nhân viên phát cho người có mặt hội trường báo cáo, có ghi “Cơng thức mật để lãnh đạo hiệu quả”: 103 C ƠNG THỨC MẬT ĐỂ LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ L ãnh đạo khơng phải bạn làm cho người khác, mà bạn làm với họ Chính trực: Người lãnh đạo phải gương để người noi theo Niềm tin kết tác phong làm việc phù hợp với chuẩn mực đề Mọi người tin tưởng tơn trọng bạn lời bạn nói ln đơi với việc bạn làm Cộng tác: lãnh đạo hiệu mối quan hệ tốt đẹp mà bạn tạo dựng đội ngũ nhân viên 105 QUYẾT THÀNH CƠNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO TÀI NĂNG Chia sẻ tầm nhìn tổng thể giúp người dễ nắm bắt vấn đề hiểu Thành công đến dễ dàng người sẵn sàng hợp tác với Công nhận: Khen ngợi cách đơn giản để người khác biết bạn hài lòng với cơng việc họ Mỗi người có sức mạnh lớn lao để nhận điều tốt đẹp người khác Hãy biết cách nghỉ ngơi để tiến xa đường đến thành công Phối hợp thành phần cách hoàn hảo: Khi tự tin vào khả mình, người biết cách hành động để hồn thành tốt cơng việc giao Lãnh đạo đưa người đạt đến mục tiêu họ cần phải đạt Thành công lớn nhà lãnh đạo nhận tin tưởng lòng tơn trọng nhân viên 106 T H E L E A D E R S H I P P I L L Nhà Lãnh Đạo Hiệu Quả hoan hô nồng nhiệt ông kết thúc phát biểu với nhân viên chia sẻ niềm vui chiến thắng Ngay giây phút kỳ diệu đó, ơng nhận tập thể người không giành chiến thắng thi mà họ nhân tố quan trọng đưa giá trị tốt đẹp học tiến xa thực tế công việc khơng có ơng “Đó mục đích tối cao nghệ thuật lãnh đạo hiệu quả”, ông thầm nghĩ nói lời tạm biệt với người Trong đó, Giám đốc PR LPI chống váng cú sốc vừa diễn cáu kỉnh khẽ nói với Giám đốc điều hành LPI ngồi bên cạnh: - Thế xong đời Viên thuốc lãnh đạo Nhưng vị Giám đốc điều hành liền bật dậy với vẻ đáng ngạc nhiên: - Không đời nào! Chúng ta làm sống lại Viên thuốc lãnh đạo Giám đốc PR sững sờ: 107 QUYẾT THÀNH CÔNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO TÀI NĂNG - Ông nói sao? Vị Giám đốc điều hành bình tĩnh: - Giờ Cơng thức mật để lãnh đạo hiệu khơng mật Chúng ta cần tạo liều thuốc mà Giám đốc PR bừng tỉnh: - Ơng nói Có lẽ nên mời Nhà Lãnh Đạo Hiệu Quả tham gia vào nhóm chuyên gia nghiên cứu phát triển sản phẩm Đồng thời thay đổi hiệu thành “Lãnh đạo bền vững”… 108 VỀ CÁC TÁC GIẢ T iến sĩ Ken Blanchard tác giả, nhà giáo dục, nhà tư vấn/huấn luyện tiếng giới giáo sư chuyên giảng dạy môn lực lãnh đạo hành vi cơng sở Đại học Massachusetts, Amherst Ơng có nhiều tác phẩm viết lĩnh vực lực lãnh đạo Ông tác giả sách bán chạy nước Mỹ mang tựa đề “The One Minute Manager” (Vị Giám Đốc Một Phút, First News xuất bản), viết chung với Spencer Johnson Nhà William Morrow & Co xuất Tiến sĩ Blanchard nhận Cử nhân Lãnh đạo Triết học Đại học Cornell, Thạc sĩ Xã hội học Tư vấn Đại học Colgate, Tiến sĩ Khoa học Quản trị Đại học Cornell 109 QUYẾT THÀNH CƠNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO TÀI NĂNG Trong vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị Blanchard Training and Development, Inc., cơng ty có trụ sở đặt Chicago, chuyên lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, Tiến sĩ Blanchard huấn luyện 100.000 giám đốc tư vấn cho nhiều tập đoàn công ty lớn nhỏ khắp giới Phương pháp ông công ty nằm danh sách Fortune 500 nhiều doanh nghiệp thành công khác áp dụng Marc Muchnick nhà sáng lập Chủ tịch Tập đoàn People First đồng thời tác giả Naked Management: Bare Essentials for Motivating the X-Generation at Work Ông diễn giả tiếng giới, chuyên gia kỹ lãnh đạo, giáo sư thỉnh giảng trực tuyến môn quản trị học đài CNN số tạp chí chuyên ngành Marc bắt đầu nghiệp ơng làm việc cho tổ chức Ken Blanchard vai trò nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tiến sĩ môn tâm lý học tổ chức xí nghiệp Ơng thành viên nhiệt tình Chương trình Big Brothers 12 năm Ông sống gia đình thành phố San Diego, Hoa Kỳ 110 MỤC LỤC Lời giới thiệu MỘT KHÁM PHÁ GÂY CHẤN ĐỘNG CUỘC HỌP BÁO 15 BÙNG NỔ DƯ LUẬN 21 LỜI THÁCH THỨC MẠNH MẼ 27 CHUẨN BỊ VÀO CUỘC ĐẤU 33 CÔNG THỨC MẬT 41 SỰ CHÍNH TRỰC 53 TINH THẦN CỘNG TÁC 65 SỰ CƠNG NHẬN 81 CƠNG THỨC HỒN HẢO 93 CHO MỘT KHỞI ĐẦU MỚI 101 Về tác giả 109 First News Chõu trấch nhiïåm xët bẫn: NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Biïn têåp Bòa vâ Trònh bây Sûãa bẫn in Thûåc hiïån : : : : Trần Thị Anh Oanh Nguyễn Hùng Hồng Duy First News - Trí Việt NHÂ XËT BẪN TƯÍNG HÚÅP TP HƯÌ CHĐ MINH 62 Nguỵn Thõ Minh Khai - Qån ÀT: 8225340 - 8296764 - 8221917 - 8223637 - 8296713 In 3.000 cuöën, khưí 13 x 20,5 cm tẩi XN In Cty Vùn hốa Phûúng Nam (160/13 Àưåi Cung, Q.11, TP HCM) Giêëy àùng k KHXB sưë 23508/CXB/45-03/THTPHCM ngây 21/3/2008 - QÀXB sưë 285/QÀTHTPHCM - 2008 cêëp ngây 28/03/2008 In xong vâ nưåp lûu chiïíu quyá II/2008 ... đề mà người muốn bi t, Viên thuốc lãnh đạo có tác dụng tức thì, đem lại cho bạn vai trò lãnh đạo - Giám đốc PR LPI hào hứng trả lời Sau nhận câu trả lời, người bi n tập viên bi t lên: - Thật... phổ bi n kiến thức Ngày không lãnh đạo mà không dùng thuốc Lẽ ông ta phải bi t điều - Tơi vừa nói chuyện với ông ta qua điện thoại trước gặp ông Ông cương muốn tổ chức thi tài Ông ta cho bi t... (84.8) 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn Website: www.firstnews.com.vn Bi n dịch: H ỒNG DŨNG – T HẾ L ÂM First News NHA XUÊËT BẪN TƯÍNG HÚÅP TP HƯÌ CHĐ MINH LỜI GIỚI THIỆU B ên cạnh hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Bi quyet thanh cong cua nha lanh dao tai nang , Bi quyet thanh cong cua nha lanh dao tai nang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn