EbooksPlus cau chuyen nha quan ly carot va nghe thuat khen thuong WM

121 25 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:20

Chia sẻ tri thức, kết nối bè bạn! Biïn dõch: VÛÚNG BẪO LONG First News NHÂ XËT BẪN TRỄ LÚÂI GIÚÁI THIÏÅU B ẩn àang cêìm trïn tay quín sấch àậ àûúåc dõch 15 thûá tiïëng bấn hún 200.000 bẫn thúâi gian gêìn àêy ca hai tấc giẫ Adrian Gostick Chester Elton, nhûäng ngûúâi àậ àang lâ nhûäng nhâ quẫn l tû vêën thânh cưng tẩi M nhúâ triïët l quẫn trõ àang trúã thânh thûúng hiïåu àưåc quìn ca hổ: “Bđ quët c câ-rưët” Câ-rưët, loẩi rau c hêìu nhû khưng thïí thiïëu bûäa ùn ca cấc gia àònh Êu – M Súã dơ câ-rưët chiïëm võ trđ quan trổng nhû thïë trïn bân ùn ca hổ lâ vò, nhû àa sưë chng ta àïìu biïët, nố lâ loẩi thûác ùn vûâa bưí dûúäng vûâa chûáa nhiïìu loẩi vitamin thiïët ëu cố thïí gip cú thïí trò sûác khỗe sûå thưng minh Nïëu câ-rưët cêìn thiïët cho mổi ngûúâi, mổi giúái, mổi lc, mổi núi thò tun dûúng – khen thûúãng, theo Gostick vaâ Elton, cuäng thïë Thêåt vêåy, mưåt lúâi khen chên thânh, àng lc cố thïí biïën mưåt ngûúâi bònh thûúâng thânh bêåc k tâi Mưåt phêìn thûúãng thỗa àấng, àng ngûúâi khưng nhûäng gip bẩn giûä àûúåc nhên viïn giỗi mâ côn lâ mưåt àôn bêíy hûäu hiïåu àïí tùng nùng sët lao àưång trò sûå phất triïín bïìn vûäng ca cưng ty, tửớ chỷỏc cuóa baồn Bựỗng mửồt cờu chuyùồn nguồ ngưn hiïån àẩi nhûäng diïỵn dõch hïët sûác gêìn gi, sinh àưång, Gostick Elton sệ cho chng ta thêëy têìm quan trổng thûåc sûå ca “câ-rưët” viïåc khúi dêåy nhûäng tiïìm nùng to lúán àang nguã yïn ửồi nguọ nhờn viùn cuóa mũnh Hy voồng rựỗng, têåp sấch nhỗ nây sệ àem àïën cho bẩn mưåt cấi nhòn múái mễ thêåt sûå àưåt phấ cưng tấc hoẩch àõnh chiïën lûúåc phất triïín trûúác xu thïë toân cêìu hốa hiïån - First News VÏÌ CẤC TẤC GIẪ Adrian Gostick Chester Elton, hai châng “Hiïåp sơ Câ-rưët” àưìng súã hûäu bđ quët khen thûúãng nhên viïn àún giẫn nhûng hiïåu quẫ àậ truìn cho chng ta mưåt thưng àiïåp cố thïí lâm thay àưíi cùn bẫn quan niïåm kinh doanh phûúng thûác quẫn l ngìn tâi ngun qu bấu nhêët mổi tưí chûác: Con ngûúâi Hai ưng côn lâ àưìng tấc giẫ ca cấc quín sấch chun vïì kinh doanh bấn chẩy nhêët àûúåc hoan nghïnh nhiïåt liïåt: Managing with Carrots (Quaón trừ bựỗng khen thỷỳóng), A Carrot A Day ( Mưỵi ngây mưåt phêìn thûúãng) Hai ưng àûúåc túâ Wall Street Journal Business Week xïëp vâo hâng cấc tấc giẫ best-seller tẩi M ADRIAN GOSTICK - CHESTER ELTON Adrian Gostick Adrian Gostick àûúåc túâ Bûu àiïån Canada gổi lâ “Nhâ khúãi xûúáng cấc chđnh sấch khen thûúãng nhên viïn” Cấc tấc phêím ca ưng àûúåc túâ New York Times àấnh giấ lâ “múái mễ sấng tẩo” Sấch ca ưng àậ àûúåc dõch sang 15 thûá tiïëng vúái hâng trùm ngân bẫn àûúåc bấn khùỉp thïë giúái Ưng lâ chun gia hâng àêìu lơnh vûåc tû vêën khen thûúãng nhên viïn Adrian laâ chuyïn gia cho túâ USA Today, nhêåt bấo Investor’s Business hâng chc cấc êën bẫn chun ngânh quẫn trõ kinh doanh khấc Cấc tấc phêím ca ưng cng àûúåc phất trïn cấc àâi ABC, CNBC Àâi phất Hoa K Ưng lâ nhâ bấo àûúåc trao tùång nhiïìu giẫi thûúãng lúán Hiïån nay, Adrian Gostick lâ Giấm àưëc giao tïë Cưng ty O C Tanner, mưåt cưng ty chun vïì tû vêën khen thûúãng nhên viïn hâng àêìu thïë giúái, àưìng thúâi lâ thânh viïn hưåi àưìng cưë vêën ca tẩp chđ Human Capital Strategies and News Adrian Gostick lêëy bựỗng Thaồc sụ quaón trừ aồi hoồc Seton Hall, nỳi ưng thûúâng àûúåc múâi lâm giấo sû thónh giẫng Cấc bẩn cố thïí liïn lẩc vúái ưng theo àõa chó: adrian.gostick@octanner.com CÊU CHUÅN NHÂ QUẪN L CÂ RƯËT NGHÏÅ THUÊÅT KHEN THÛÚÃNG Chester Elton Cuäng nhû Adrian Gostick, Chester Elton ln lâ ch àïì bònh lån ca nhiïìu túâ bấo, àố cố túâ New York Times túâ Wall Street Journal Túâ Bûu àiïån Canada cuäng phong ưng lâ “Nhâ khúãi xûúáng cấc chđnh sấch khen thûúãng nhên viïn” Larry King, Ch tõch Hậng CNN gổi ưng lâ “mưåt tấc giẫ àấng àổc” Chester giûä chûác Phố Ch tõch Cưng ty O C Tanner cng lâm viïåc vúái Adrian Ưng lâ mưåt thuët trònh gia cố hâng vẩn khấn thđnh giẫ tûâ Bùỉc Kinh àïën Budapest (Hungary), tûâ Singapore àïën Seattle, lâ mưåt diïỵn giẫ nưíi tiïëng tẩi cấc diïỵn àân vïì quẫn trõ nhên lûåc thi àua khen thûúãng Ưng lâ nhâ tû vêën vïì cấc chđnh sấch khen thûúãng nhên viïn cho nhiïìu khấch hâng thåc 500 cưng ty hâng àêìu Hoa K Sấch ca ưng thûúâng àûúåc giúái thiïåu trđch dêỵn trïn cấc chûúng trònh phất truìn hònh nûúác M vïì àïì tâi quẫn trõ ngìn nhên lûåc Àõa chó e-mail ca ưng: chester.elton@octanner.com ADRIAN GOSTICK - CHESTER ELTON Trong thêm têm ca mònh, phêìn lúán chng ta ùỡu hiùớu rựỗng viùồc ghi nhờồn thaõnh tủch nhờn viïn lâ àiïìu hïët sûác quan trổng Theo mưåt kïët quẫ khẫo gêìn àêy, mưåt nûãa cấc giấm àưëc cho biïët viïåc ghi nhêån thânh tđch nhên viïn thûúâng mang lẩi hiïåu quẫ cao hún nhiïìu so vúái viïåc cung cêëp mưåt mưi trûúâng lâm viïåc tiïån nghi, lûúng bưíng tưët, nhûäng phc lúåi khấc dânh cho nhên viïn Khi àûúåc hỗi nhên tưë nâo lâ quan trổng nhêët viïåc mang àïën sûå hâi lông cho nhên viïn, mưåt sưë lậnh àẩo ca 1.000 cưng ty lúán nhêët nûúác M àậ xïëp “tun dûúng sûå cưng nhêån thânh tđch” vâo hẩng àêìu Tun dûúng khen thûúãng tấc àưång mẩnh mệ àïën thấi àưå hiïåu nùng lâm viïåc ca nhên viïn Hậy ghi nhêån thânh tđch nhên viïn bẩn sệ thêëy hổ cố khẫ nùng biïën nhûäng cấi khưng thïí thânh cố thïí Cấc chun gia nghiïn cûáu vïì àưång cú lâm viïåc ca ngûúâi àậ tûâng nhòn thêëy àiïìu àố 50 nùm vïì trûúác Vâo nùm 1949, Lawrence Lindahl àậ tiïën hânh mưåt cåc khẫo sất, àố ưng àïì nghõ nhên viïn tûå xïëp hẩng cấc ëu tưë lâm hổ hâi lông cưng viïåc Sau àố, ưng bẫo cấc nhâ quẫn l tûå àấnh giấ xem nhên viïn ca hổ nghơ gũ Caỏc nhaõ quaón lyỏ ùỡu cho rựỗng nhờn viùn ca hổ sệ àùåt tiïu chín lûúng bưíng hêåu hó an toân nghïì 106 CÊU CHUÅN NHÂ QUẪN L CÂ RƯËT NGHÏÅ THÅT KHEN THÛÚÃNG nghiïåp lïn hâng àêìu Nhûng hổ àậ lêìm Võ trđ thûá nhêët bẫng àấnh giấ ca nhên viïn chđnh lâ ûúác mën àûúåc nhòn nhêån àng mûác Rộ râng lâ, nhên viïn àûúåc thûâa nhêån vïì nùng lûåc cố niïìm say mï cưng viïåc thò hổ gêìn nhû khưng côn quan têm àïën vêën àïì lûúng bưíng an toân cưng viïåc nûäa Nhûng àố lâ tâi liïåu cuãa nûãa thïë kyã trûúác, ngaây liïåu nhên viïn ca bẩn cố xem viïåc àûúåc thûâa nhêån nùng lûåc lâ ëu tưë quan trổng nhêët khưng? Mưåt cåc khẫo khấc àûúåc thûåc hiïån vâo nhûäng nùm 1990 àậ cho mưt kïët quẫ khưng cố gò thay àưíi Theo Hiïåp hưåi Têm l hổc Hoa K (bâi viïët trïn tẩp chđ “Workforce”, Thấng 7/2000), viïåc khen thûúãng thỗa àấng sûå thûâa nhêån thânh tđch nhên viïn lâ nhûäng ëu tưë cưët lội tẩo nïn sûå vûäng mẩnh ca mưåt cưng ty Àiïìu àố cố nghơa lâ, chng ta cố thïí vûâa cẫi thiïån àûúåc nùng lûåc sẫn xët, vûâa cng cưë tinh thêìn lâm viïåc ca phêìn lúán nhên viïn vêỵn giûä àûúåc nhûäng ngûúâi tâi giỗi Àïí ghi nhêån nhûäng àống gốp ca nhên viïn àưëi vúái cưng ty, cố lệ khen thûúãng lâ àiïìu bẩn cêìn quan têm nhiïìu nhêët Mưåt bẩn bùỉt àêìu nghơ túái nhûäng c “câ-rưët” lâ bẩn àậ “cẫm nhêån” àûúåc hûúng võ ca chng rưìi àố! 107 Ph Lc CẤCH XÊY DÛÅNG LÔNG TÊÅN TÊM CA NHÊN VIÏN Àïí tẩo mưåt mưi trûúâng lâm viïåc l tûúãng nhû cêu chuån, trûúác hïët bẩn phẫi biïët cấch ghi nhêån thânh tđch ca nhên viïn Àố lâ àiïìu nhên viïn ca bẩn coi trổng hún cẫ tiïìn bẩc, bưíng lưåc mổi àõa võ, chûác tûúác Vò thïë, bẩn cêìn têm niïåm nhûäng àiïìu sau àêy: VẨN SÛÅ KHÚÃI ÀÊÌU NAN Mưåt giấm àưëc àiïìu hânh giỗi, mưåt mưi trûúâng vùn hốa cưng ty thån lúåi nhûäng phêìn thûúãng hêëp dêỵn lâ nhûäng ëu tưë quët àõnh sûå 108 CÊU CHUÅN NHÂ QUẪN L CÂ RƯËT NGHÏÅ THÅT KHEN THÛÚÃNG thânh cưng ca cưng ty bẩn, nhûng bẩn khưng thïí cố têët cẫ cấc ëu tưë àố mưåt súám mưåt chiïìu Nhûng viïåc cưng nhêån nưỵ lûåc ca nhên viïn mưåt cấch kõp thúâi thûúâng xun, d cố cht đt khố khùn luỏc ờỡu, laõ iùỡu hoaõn toaõn nựỗm tờỡm tay ca bẩn CÂ-RƯËT GIP TÙNG CÛÚÂNG THÕ LÛÅC Trong bêët k lơnh vûåc nâo, biïët quan khen ngúåi thấi àưå lâm viïåc àng àùỉn lâ chòa khốa tùng cûúâng mưëi quan hïå giûäa nhên viïn vúái tưí chûác Khi tinh giẫn lao àưång, tûác bẩn phẫi giẫi quyïët möåt khöëi lûúång cöng viïåc lúán hún vúái möåt sưë lûúång nhên viïn đt hún, viïåc giûä chên nhûäng ngûúâi cố nùng lûåc câng trúã nïn quan trổng hún lc nâo hïët Lâ mưåt nhâ quẫn l, nhiïåm v ca bẩn lâ nhêån thùỉt chùåt mưëi quan hïå giûäa nhên viïn vúái cưng ty, àùåc biïåt lâ nhûäng nhên viïn giỗi Àưìng thúâi, bẩn phẫi ln hûúáng dêỵn àïì bẩt hổ lïn nhûäng võ trđ cao hún KHEN THÛÚÃNG MƯÅT CẤCH KHƯN NGOAN Tiïìn bẩc khưng phẫi lâ têët cẫ Àố lâ sûå thêåt Vò thïë, bẩn khưng nïn chúâ àúåi àng ngây àng thấng múái khen thûúãng nhên viïn ca mònh Mưåt lúâi cẫm ún chên thânh nhiïìu trûúâng 109 ADRIAN GOSTICK - CHESTER ELTON húåp lâ mưåt phêìn thûúãng lúán àưëi vúái hổ Qua cấc cåc khẫo úã nhiïìu cưng ty, “cẫm giấc àûúåc coi trổng” ln àûáng àêìu danh sấch cấc k vổng ca nhên viïn Trïn thûåc tïë, nhên viïn câng àûúåc ghi nhêån cưng sûác tham gia àống gốp kiïën thò hổ câng đt àôi hỗi vùỡ lỷỳng bửớng Haọy luửn nhỳỏ rựỗng, coỏ nhỷọng haõnh àưång nhỗ nhûng mang lẩi nhûäng kïët quẫ lúán Chùèng hẩn nhû viïåc nhúá ngây sinh nhêåt ca nhên viïn ngây àêìu tiïn hổ vâo lâm viïåc, nhûäng mốn quâ khưng àùỉt tiïìn nhûng cố nghơa (nhû vế xem bống àấ, hay mưåt vâi giúâ cho hổ vïì súám àïí tham dûå hoẩt àưång vui chúi nâo àố vúái cấi hổ,…) Hậy dẩo quanh núi lâm viïåc ca nhên viïn mưỵi ngây, trô chuån vúái hổ, cẫm ún hổ mưåt cấch chên thânh thûúâng xun KHEN THÛÚÃNG CHĐNH XẤC, C THÏÍ Àïí khen thûúãng thûåc sûå cố tấc dng, lúâi khen sûå cưng nhêån thânh tđch cêìn phẫi thêåt c thïí Nhûäng lúâi khen chung chung, chiïëu lïå nhû “Anh lâm viïåc tưët lùỉm!” àưi phẫn tấc dng lâm cho nhên viïn ca bẩn cố cúá àïí thùỉc mùỉc: “Ưng cố thûåc sûå biïët gò vïì cưng viïåc tưi àang lâm úã àêy khöng?” Cho nïn, khen ngúåi riïng hay 110 CÊU CHUÅN NHÂ QUẪN L CÂ RƯËT NGHÏÅ THÅT KHEN THÛÚÃNG cưng khai trûúác toân thïí nhên viïn àïìu phẫi nïu bêåt thânh tđch c thïí ca cấ nhên àûúåc khen thûúãng Vđ d: “Cheryl nây, tưi àậ thêëy cấch anh giẫi quët khiïëu nẩi ca khấch hâng Rêët tuåt vúâi Anh biïët àêëy, giẫi quët nhanh chống mổi vêën àïì ln lâ phûúng chêm hâng àêìu ca cưng ty chng ta” TÊËT CẪ ÀÏÍ ÀẨT THÂNH TĐCH CAO NHÊËT Hậy têåp trung ghi nhêån nhûäng phûúng cấch, thấi àưå lâm viïåc cố thïí mang lẩi kïët quẫ tưët hún Khi bẩn thïí hiïån têìm nhòn chiïën lûúåc cưng tấc àưång viïn khen thûúãng, nhên viïn ca baồn seọ hiùớu rựỗng viùồc cửng nhờồn thaõnh tủch khửng phẫi lâ mưåt cåc tranh tâi cố tđnh chêët qìn chng, mâ àố lâ mưåt cưng c quan trổng àïí hỷỳỏng moồi ngỷỳõi ùởn nhỷọng muồc tiùu cuồ thùớ nhựỗm tùng cûúâng hiïåu nùng laâm viïåc cuãa nhên viïn vaâ nùng lûåc sẫn xët ca cưng ty TẨO DÛ ÊM NGỔT NGÂO TÛÂ NHÛÄNG CÅC KHEN THÛÚÃNG Hậy kïët húåp nhûäng phêìn thûúãng trang trổng vúái sûå tham gia nhiïåt tònh ca nhiïìu ngûúâi Cấch khen thûúãng trang trổng àïí lẩi êën tûúång sêu sùỉc dâi àưåi ng nhên viïn ca bẩn Àố 111 ADRIAN GOSTICK - CHESTER ELTON lâ cú hưåi àïí gùỉn kïët nhên viïn vúái cưng ty, àưìng thúâi gốp phêìn khùèng àõnh cng cưë cấc mc tiïu chiïën lûúåc phất triïín ca cưng ty Têët cẫ nhûäng gò bẩn cêìn lâm lâ chín bõ cho bíi khen thûúãng thêåt k lûúäng, vúái thấi àưå chên thânh thïí hiïån mưåt cấch c thïí KHEN THÛÚÃNG ÀÏÍ PHẤT TRIÏÍN Viïåc khen thûúãng cố nghơa nhêët àưëi vúái nhên viïn nố xët phất tûâ sûå chên thânh tûå nhiïn, àng lc Nïëu bẩn chúâ àïën bíi tiïåc têët niïn múái khen thûúãng nhên viïn, cố bẩn àậ àïí mêët hổ rưìi Thúâ ú lâ liïìu thëc àưåc cố thïí giïët chïët sûå nhiïåt tònh tinh thêìn sấng tẩo ca nhên viïn Ngûúåc lẩi, tun dûúng khen thûúãng thêåt sûå lâ liïìu thëc tiïn Jeffrey Pfeffer, giấo sû nghiïn cûáu vïì hânh vi tưí chûác ca Àẩi hổc Stanford, cho biïët: “Lúåi nhån tùng mẩnh tûâ 30% àïën 50% úã nhûäng cưng ty biïët cấch lâm tùng sûå gùỉn bố ca nhên viïn àưëi vúái hổ” Vò vêåy, bẩn hậy tûå hỗi lâm cấch nâo àïí cố thïí àấnh giấ nùng lûåc nhên viïn ca mònh mưåt caỏch cửng bựỗng nhờởt Haọy laõm quen vỳỏi viùồc cửng nhêån 112 CÊU CHUÅN NHÂ QUẪN L CÂ RƯËT NGHÏÅ THÅT KHEN THÛÚÃNG sûå nưỵ lûåc ca hổ, thûúâng xuyùn caóm ỳn vaõ khen thỷỳóng hoồ Bựỗng caỏch oỏ, bẩn sệ cố thïí xốa ài sûå oấn giêån hay thúâ ú ca nhên viïn cưng viïåc kđch thđch hổ lâm viïåc hùng say hún nûäa Têët cẫ nhûäng àiïìu nây lâ àïí lâm gò? Àïí bẩn nhên viïn ca bẩn lc nâo cng tòm àûúåc tiïëng nối chung ln lâm viïåc hiïåu quẫ, vui vễ bïn nhau! Chc bẩn thânh cưng! 113 LÚÂI CHIA SỄ CA BILL JOHNSON Ch tõch kiïm Giấm àưëc àiïìu hânh McDonald’s - Canada Nhòn lẩi quậng àûúâng àậ qua, tưi thêëy mònh thêåt may mùỉn Tưi khưng chó cố mưåt gia àònh hẩnh phc nhûäng ngûúâi bẩn tuåt vúâi, mâ tưi côn vinh dûå àûúåc lâm viïåc cho mưåt nhûäng cöng ty lúán nhêët thïë giúái - McDonald’s sët cẫ sûå nghiïåp ca tưi Khi côn bế, vò mën kiïëm cht àónh àïí tiïu vùåt thónh thoẫng thïët àậi bẩn bê, tưi xin vâo lâm tẩi mưåt nhâ hâng McDonald’s trïn àûúâng London, Ontario, Canada Nâo ngúâ cưng viïåc nây àậ dêỵn bûúác tưi vâo mưåt thïë giúái àêìy th võ, núi tưi tòm àûúåc sûå thânh cưng nghïì nghiïåp ca mònh sau nây Hai mûúi lùm nùm lâm viïåc úã McDonald’s, tưi cố dõp ài nhiïìu núi hổc hỗi rêët nhiïìu 114 CÊU CHUÅN NHÂ QUẪN L CÂ RƯËT NGHÏÅ THÅT KHEN THÛÚÃNG àiïìu, àố cố bâi hổc vïì giấ trõ ngûúâi àưëi vúái mưåt tưí chûác ÚÃ McDonald’s, chng tửi tin rựỗng ngỷỳõi chủnh laõ traỏi tim vaõ linh hưìn ca cưng ty Mổi ngûúâi tûâ nhên viïn phc v cho àïën ch cấc cûãa hâng nhûúång quìn kinh doanh ùỡu laõm viùồc bựỗng mửồt tinh thờỡn khửng mïåt ốc kinh doanh nhẩy bến Hổ àậ àûa chng tưi vâo hâng ng cấc nhâ cung cêëp thûác ùn nhanh hâng àêìu Canada – vâ, chđnh hổ àậ tẩo nïn sûå khấc biïåt ca McDonald’s Vâo thúâi mònh, Ray Kroc, nhâ sấng lêåp hậng McDonald’s, lâ mưåt ngûúâi hiïëm thêëy vúái nhûäng triïët lyá kinh doanh àêìy sấng tẩo xët sùỉc trïn nhiïìu phûúng diïån khaỏc Khửng chuỏng ta coỏ thùớ gioói bựỗng têët cẫ chng ta gưåp lẩi”, cêu nối nưíi tiïëng ca Ray thïí hiïån rêët rộ niïìm tin ca ưng vâo phûúng phấp lâm viïåc theo nhốm tinh thêìn ửỡng ửồi Ray tin rựỗng khen thỷỳóng nhờn viùn laõ mưåt nhûäng hoẩt àưång àêìu tû cố thïí mang lẩi hiïåu quẫ ngoâi sûác tûúãng tûúång Ngây nay, dêëu êën ca Ray vêỵn côn rêët lúán tẩi McDonald’s Thûåc tïë cú cêëu nhên sûå đt biïën àưång 115 ADRIAN GOSTICK - CHESTER ELTON cuãa McDonald’s cho thêëy nhên viïn ca chng tưi ln àûúåc coi trổng vò thïë hổ tiïëp tc gùỉn bố phất triïín nghïì nghiïåp cng chng tưi Cố thïí nối, 50% cấc nhâ quẫn lyá McDonald’s khúãi nghiïåp tûâ võ trñ nhên viïn phuåc v hún 65% sưë cấc nhâ quẫn l cao cêëp àậ bùỉt àêìu sûå nghiïåp ca hổ tûúng tûå nhû cấch ca tưi, mưåt nhên viïn chẩy bân cuãa McDonald’s ÚÃ McDonald’s, chuáng töi khen thûúãng nhên viïn bựỗng nhiùỡu hũnh thỷỏc khaỏc Chuỏng tửi tửớ chỷỏc khen thûúãng long troång cho nhên viïn úã moåi cêëp àưå vïì mổi thânh tđch ca cấ nhên cng nhû têåp thïí nhêån thêëy sûå têån ty, sấng kiïën nhûäng bûúác ngóåt trổng àẩi nghïì nghiïåp ca hoồ Tuy nhiùn, chuỏng tửi hiùớu rựỗng viùồc ửồng viùn khđch lïå nhên viïn côn àûúåc thïí hiïån theo nhiïìu hũnh thỷỏc khaỏc nỷọa Chuỏng tửi tin rựỗng viùồc tửn trổng nhên viïn, cúãi múã, chia sễ nối lúâi cẫm ún kõp thúâi hổ hoân thânh tưët cưng viïåc lâ ëu tưë nïìn tẫng ca mổi chđnh sấch khen thûúãng Nùm 1980, tưi may mùỉn lâ mưåt nhûäng nhên viïn àêìu tiïn cuãa McDonald’s Canada àûúåc Têåp àoân McDonald’s toân cêìu khen thûúãng vò 116 CÊU CHUÅN NHÂ QUẪN L CÂ RƯËT NGHÏÅ THÅT KHEN THÛÚÃNG nhûäng thânh tđch kinh doanh Àđch thên Sấng lêåp viïn kiïm Ch tõch McDonald’s Canada George Cohen gổi tưi àïën vùn phông ca ưng àïí thưng bấo Thânh thêåt mâ nối, sûå cưng nhêån nhûäng lúâi chc mûâng ca ưng êëy àưëi vúái tưi cố nghơa hún bêët k phêìn thûúãng nâo khấc Hiïån tẩi, úã cûúng võ Ch tõch Hưåi àưìng quẫn trõ, tưi ln têån dng mổi cú hưåi àïí thùm viïëng tûâng nhâ hâng McDonald’s trïn khùỉp Canada tiïëp xc vúái mổi nhên viïn, nhûäng ngûúâi àậ àang gốp phêìn xêy dûång tïn tíi McDonald’s Canada Tưi ln àûúåc truìn ngìn cẫm hûáng bêët têån vïì niïìm tûå hâo bêìu nhiïåt huët àang hiïån hûäu hïët sûác mẩnh mệ àẩi gia àònh McDonald’s ca chng tưi Chng tưi àang sệ lâm nhiïìu hún thïë nûäa Chng tưi phẫi àêìu tû xêy dûång hoân thiïån hún nûäa cấc chđnh sấch khen thûúãng nhên viïn àïí nêng cao tinh thêìn lâm viïåc àẫm bẫo mổi àống gốp ca hổ àïìu àûúåc tûúãng thûúãng xûáng àấng Chng tưi xem àố lâ mưåt phêìn quan trổng khưng thua kếm cấc chiïën lûúåc kinh doanh toân cêìu ca cưng ty Chng tưi xem nhên viïn ca mònh lâ nhûäng àẩi sûá thûåc sûå cuãa thûúng hiïåu 117 ADRIAN GOSTICK - CHESTER ELTON McDonald’s Thấi àưå phc v nưìng nhiïåt nhûäng n cûúâi dïỵ mïën ca hổ cố thïí thay thïë mổi ngưn tûâ hoa m mưỵi chng tưi tûå giúái thiïåu vïì mònh Trong cën sấch nây, Adrian Gostick Chester Elton àậ thûåc hiïån àûúåc mưåt cưng viïåc tuåt vúâi, àố lâ xêy dûång thânh cưng mưåt àiïín hònh vïì mưåt tưí chûác lêëy chđnh sấch khen thûúãng lâm àôn bêíy nêng cao hiïåu nùng hoẩt àưång àïí àẫm bẫo cho sûå tưìn tẩi bïìn vûäng ca mònh Vúái cấch diïỵn àẩt dïỵ hiïíu hêëp dêỵn, bẩn sệ tòm thêëy nhiïìu mấch nûúác trung thûåc àún giẫn nhựỗm sỷó duồng hiùồu quaó chủnh saỏch cuó caõ-rửởt hờỡu àẫm bẫo cho sûå ưín àõnh thõnh vûúång ca cưng ty bẩn Hy vổng quín sấch nây sệ mang àïën cho bẩn mưåt cưng c quẫn l hiïåu quẫ hún mưåt phûúng phấp lậnh àẩo múái mễ, àưåt phấ hún Chc cấc bẩn nhên viïn ca bẩn àẩt nhiïìu thânh tđch cấ nhên cng nhû têåp thïí trïn àûúâng trúã thânh nhûäng nhâ quẫn l xët sùæc - Bill Johnson 118 MUÅC LUÅC Lúâi giúái thiïåu Vïì cấc tấc giẫ Tẩi bẩn cêìn “Bđ quët c câ-rưët”? 10 CÊU CHUÅN VÏÌ NGHÏÅ THÅT ÀƯÅNG VIÏN KHEN THÛÚÃNG Hưåi chûáng súå câ-rưët “Câ-rưët gip àưång viïn tinh thêìn lâm viïåc Cêìn phẫi chổn loẩi câ-rưët thêåt ph húåp Cấch khen múái lâ quan trổng Àïí bưåi thu thânh tđch Khen thûúãng niïìm tin Hậy lâm cho nhûäng sûå kiïån quan trổng àûúåc ghi nhúá mậi Hậy tẩo àiïìu kiïån àïí mổi ngûúâi têån hûúãng hûúng võ ca “câ-rưët” 27 38 45 69 83 90 97 105 PH LC cấch xêy dûång lông têån têm cuãa nhên viïn Lúâi chia seã cuãa Bill Johnson - Ch tõch kiïm Giấm àưëc àiïìu hânh McDonald’s Canada 108 114 FIRST NEWS Chõu trấch nhiïåm xët bẫn: Tiïën sơ QUẤCH THU NGUÅT Biïn têåp Trònh bây Sûãa bẫn in Thûåc hiïån : : : : Thânh Nam First News Thanh Bònh First News - Trđ Viïåt NHÂ XËT BẪN TRỄ 161B L Chđnh Thùỉng - Qån - TP HCM ÀT: 9316211 - Fax: 8437450 In lêìn thûá Sưë lûúång 2000, khưí 13,5 x 20,5 cm tẩi XN In Cty Vùn hốa Phûúng Nam (160/13 Àưåi Cung, Q.11, TP HCM) Giêëy phếp xët bẫn sưë 726-2006/CXB/07-137/ÀKKH/Tre ngây 06/12/2006 In xong nưåp lûu chiïíu qu IV/2006 ... sơ quan àưìn tr àậ àïën àêy nhûng hêìu hïët àïìu bỗ ài Duy chó cố vâi gia àònh bấm tr vò hổ khưng thïí àïën núi nâo khấc Vâ Àẩi y Vex cng àûúåc cẫnh baỏo rựỗng hoồ 22 CấU CHUYẽN NHA QUAN LY CA... thiïët cho mổi ngûúâi, mổi giúái, mổi lc, mổi núi thò tun dûúng – khen thûúãng, theo Gostick va Elton, cuäng thïë Thêåt vêåy, mưåt lúâi khen chên thânh, àng lc cố thïí biïën mưåt ngûúâi bònh thûúâng... nhûäng lêìn tiïëp xc vúái cấc cưng ty thåc nhiïìu lơnh vûåc khấc nhau, chng tưi nhêån rựỗng coỏ 10% ùởn 20% caỏc nha quaón l biïët khen thûúãng nhên viïn mưåt cấch kõp thúâi vâ hiïåu quẫ Vâ thêåt
- Xem thêm -

Xem thêm: EbooksPlus cau chuyen nha quan ly carot va nghe thuat khen thuong WM , EbooksPlus cau chuyen nha quan ly carot va nghe thuat khen thuong WM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn