Giáo án Ngữ văn 6 bài 17: Ôn tập Tiếng Việt

4 93 0
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:16

Tiết 66: ÔN TẬP TIẾNG VIỆT A MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Giúp HS củng cố kiến thức cấu tạo từ Tiếng Việt, từ mượn, nghĩa từ, lỗi dùng từ, từ loại cụm từ - Reèn kĩ vận dụng kiến thức học vào chữa lỗi dùng từ, đặt câu, viết đoạn văn - Giáo dục học sinh ý thøc tự giác học tập, khỏi quát kiến thức B CHUẨN BỊ: - GV: Chấm ghi lại lỗi cần sửa - HS: ghi - PP: Phân tích, giảng giải C TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG: * HĐ1: Khởi động 1.Tổ chức: Sĩ số 6A … 6B 6C Kiểm tra : - Sự chuẩn bị học sinh 3.Giới thiệu : Các em học từ, từ loại để giúp em nắm hơn, hôm ôn tập lại kiến thức học Tiếng Việt học kì I TaiLieu.VN Page *Hoạt động 2: Hoạt động thầy trò Ôn tập Nội dung I Lý thuyÕt ? Từ có cấu tạo nào? CÊu t¹o tõ ? Thế từ đơn ? Từ phức ? a Từ đơn: Cho vớ d - Là từ có mét tiÕng b Tõ phøc : - Lµ tõ cã hai tiÕng cã nghÜa trë lªn Phân biệt khác từ ghép từ láy? - Tõ phøc cã hai lo¹i: + Tõ ghÐp : rung rinh + Tõ l¸y: s¸o sËu Nghĩa từ hiểu theo cách nào? Thế nghĩa gốc, nghĩa chuyển? Từ chia thành loại? NghÜa cđa tõ - NghÜa gèc (NghÜa ®en) - NghÜa chun (nghÜa bãng) Từ Việt gì? Từ mượn gì? - Bàn ( bàn ăn, bàn bạc, bàn tán) B phân mượn quan trọng tiếng nước nào? Phân loại từ theo nguồn gốc Vỡ phi mn từ? Khi mượn từ cần lưu ý vấn đề gì? - Từ mợn tiếng Hán : + Gốc Hán + H¸n viƯt TaiLieu.VN Page Các em thường mắc phải lỗi nói viết? - Tõ mưỵn nớc khác -> Những trờng hợp cần thiết, không cần thiết mợn từ Lỗi dùng từ - LỈp tõ Chúng ta học từ loại nào? - Lẫn lộn từ gần âm Th no l danh từ? Cụm danh từ? - Dïng tõ khơng ®óng nghÜa Mơ hình cấu tạo cụm danh từ? Từ loại cụm từ Th no l ng t? cụm động từ? - Danh tõ - Côm danh tõ Mơ hình cấu tạo cụm động từ? Thế là tính từ? Cụm tính từ? - §éng tõ - Cơm ®éng tõ Mơ hình cấu tạo cụm tính từ? Thế số từ, Giữa số từ danh - TÝnh tõ – Côm tÝnh tõ từ đơn vị cần phân biệt ntn? ? lượng từ, từ khác chỗnào? - Sè tõ Cho ví dụ lượng từ từ? - Lưỵng tõ Những tập HS làm phần lí thuyết - ChØ tõ VD: HS viết đoạn văn nháp -> trình bày trưíc líp TaiLieu.VN II Bài tập Page Làm tập (88- 138-147154) - Häc sinh lµm lại bµi tËp vào Viết đoạn văn có sử dụng từ loại học - Đề tài tự chọn - Đoạn văn có dùng từ đơn, từ phức, động từ, danh tõ, tÝnh tõ, sè tõ, chØ tõ, lưỵng tõ * Hoạt động 3: 4.Củng cố: - Năm nội dung vừa ơn Dặn dò: - Học theo năm nội dung vừa ôn - Chuẩn bị kiểm tra tổng hợp kì I TaiLieu.VN Page ... Từ Việt gì? Từ mượn gì? - Bàn ( bàn ăn, bàn bạc, bàn tán) B phõn mượn quan trọng tiếng nước nào? Ph©n lo¹i tõ theo ngn gèc Vì phải mượn từ? Khi mượn từ cần lưu ý vấn đề gì? - Từ mợn tiếng Hán... tõ Những tập HS làm phần lí thuyết - ChØ tõ VD: HS viết đoạn văn nháp -> trình bày trưíc líp TaiLieu.VN II Bµi tập Page Làm tập (88- 138-147154) - Häc sinh lµm lại bµi tËp vµo Viết đoạn văn có... đề gì? - Từ mợn tiếng Hán : + Gốc Hán + Hán viÖt TaiLieu.VN Page Các em thường mắc phải li gỡ núi v vit? - Từ mợn nớc khác -> Những trờng hợp cần thiết, không cần thiết mợn từ Lỗi dùng từ - Lặp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 17: Ôn tập Tiếng Việt, Giáo án Ngữ văn 6 bài 17: Ôn tập Tiếng Việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn