luan an ts dong thi kim cuc 2717 4

251 88 0
  • Loading ...
1/251 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ******* ĐỒNG THỊ KIM CÚC NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ TRONG CHỌN TẠO GIỐNG LÚA BẮC THƠM CHỊU MẶN LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP Hà Nội - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ******* ĐỒNG THỊ KIM CÚC NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ TRONG CHỌN TẠO GIỐNG LÚA BẮC THƠM CHỊU MẶN Chuyên ngành: Di truyền chọn giống trồng Mã số: 62.62.01.11 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS, TS Lê Huy Hàm 2.TS Lê Hùng Lĩnh Hà Nội - 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu tơi nhóm tác giả Tồn số liệu kết nghiên cứu luận án trung thực chưa sử dụng để cơng bố cơng trình nghiên cứu để nhận học vị, thơng tin trích dẫn luận án rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận án Đồng Thị Kim Cúc năm 2014 ii LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Lê Huy Hàm (Viện trưởng – Viện Di truyền Nông nghiệp), TS Lê Hùng Lĩnh (Trưởng môn Sinh học Phân tử) tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành cơng trình nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn Tập thể cán Bộ môn Sinh học Phân tử, lãnh đạo tập thể Trung tâm Thực nghiệm Sinh học Nông nghiệp Công nghệ cao (Viện Di truyền Nông nghiệp) nơi tơi thực nội dung đề tài luận án, tạo điều kiện thời gian cho tơi hồn thành luận án Hồn thành luận ánđộng viên, khuyến khích giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp gia đình Tất giúp đỡ tình cảm quý báu nguồn động lực lớn giúp tơi hồn thành cơng trình nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận án Đồng Thị Kim Cúc iii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt viii Danh mục bảng biểu x Danh mục hình vẽ xii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 3.1 Ý nghĩa khoa học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu Những đóng góp luận án CHƯƠNG I TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến sản xuất nơng nghiệp giới Việt Nam 1.1.1 Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến sản xuất nơng nghiệp giới 1.1.2 Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến sản xuất nơng nghiệp Việt Nam 1.2 Đất nhiễm mặn vùng nhiễm mặn Việt Nam 1.2.1 Đất nhiễm mặn 1.2.2 Giới thiệu chung đặc điểm vùng lúa nhiễm mặn Việt Nam 1.2.2.1 Vùng lúa Đồng Sông Cửu Long 1.2.2.2 Vùng lúa nhiễm mặn Đồng Sông Hồng 12 1.3 Nghiên cứu di truyền giống lúa chịu mặn 13 1.3.1 Cơ chế chống chịu mặn lúa 14 1.3.2 Di truyền tính chống chịu mặn 19 iv 1.3.2.1 Nghiên cứu di truyền số lượng tính chống chịu mặn 19 1.3.2.2 Nghiên cứu di truyền phân tử tính chống chịu mặn 21 1.3.3 Sự thể gen chống chịu mặn 22 1.4 Chỉ thị phân tử ứng dụng thị phân tử 24 1.4.1 Chỉ thị phân tử 24 1.4.2 Một số thị phân tử thường dùng 26 1.4.3 Một số ứng dụng thị phân tử 31 1.4.3.1 Nghiên cứu đa dạng di truyền 31 1.4.3.2 Nghiên cứu lập đồ di truyền 34 1.4.3.3 Nghiên cứu chọn giống trồng 37 1.4.4 Chọn giống hồi giao nhờ thị phân tử (Marker Assited Backcrossing 40 - MABC) 1.5 Một số kết thành tựu chọn tạo giống lúa chịu mặn 42 1.5.1 Một số kết thành tựu chọn tạo lúa chịu mặn giới 42 1.5.2 Ứng dụng thị phân tử chọn tạo giống lúa chống chịu mặn 47 1.5.3 Một số kết thành tựu chọn tạo giống lúa chống chịu mặn Việt Nam 1.5.3.1 Sử dụng thị SSR liên kết chặt với QTL chịu mặn Saltol 50 50 chọn tạo lúa chịu mặn 1.5.3.2 Nghiên cứu lai tạo chọn tạo giống lúa chịu mặn 52 1.5.3.3 Một số kết chọn tạo đánh giá khả chịu mặn lúa 52 CHƯƠNG II 54 VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Vật liệu nghiên cứu 54 2.2 Địa điểm nghiên cứu 57 2.3 Nội dung nghiên cứu 58 2.3.1 Nội dung 1: Nghiên cứu, đánh giá khả chịu mặn đặc điểm nông 58 sinh học dòng/giống lúa mang locus gen Saltol chịu mặn nhập nội từ IRRI giống lúa trồng đại trà nước làm sở việc chọn tạo giống lúa chịu mặn số tỉnh ven biển miền Bắc Việt Nam 2.3.1.1 Đánh giá khả chịu mặn dòng/giống lúa điều kiện 58 nhân tạo 2.3.1.2 Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển số giống lúa có 58 khả chịu mặn vùng ven biển ĐBSH 2.3.2 Nội dung 2: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp chọn giống 58 v thị phân tử lai trở lại quy tụ locus gen Saltol chịu mặn vào giống lúa Bắc Thơm7 2.3.2.1 Xác định vật liệu bố mẹ chọn tạo giống lúa mang locus gen 58 Saltol chịu mặn 2.3.2.2 Ứng dụng thị phân tử phương pháp lai trở lại chọn tạo 58 giống lúa Bắc thơm chịu mặn 2.3.3 Nội dung 3: Đánh giá số đặc tính nơng sinh học chính, yếu tố thành 58 suất khả chịu mặn dòng tạo mang QTL Saltol điều kiện nhà lưới đồng ruộng 2.4 Phương pháp nghiên cứu 58 2.4.1 Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng 61 2.4.2 Phương pháp thí nghiệm lúa chịu mặn 61 2.4.3 Một số kỹ thuật sử dụng phòng thí nghiệm 63 2.4.3.1 Tách chiết ADN tổng số 63 2.4.3.2 Kiểm tra nồng độ độ tinh ADN tách chiết phương 64 pháp điện di gel agarose 2.4.3.3 Nhân ADN kỹ thuật SSR-PCR 65 2.4.3.4 Ghi nhận, xử lý phân tích số liệu cho phản ứng điện di sản phẩm 66 PCR biến tính gel polyacrylamide 2.5 Khảo nghiệm giống lúa 67 2.6 Phương pháp xử lý số liệu 67 CHƯƠNG III 68 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Nghiên cứu đánh giá vật liệu sử dụng nghiên cứu chọn tạo 68 giống lúa chịu mặn 3.1.1 Đánh giá khả chịu mặn dòng/giống lúa điều kiện 68 nhân tạo 3.1.2 Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển số giống lúa nhập 73 nội điều kiện tự nhiên 3.1.2.1 Kết đánh giá khả sinh trưởng, phát triển số giống 73 lúa nhập nội Thanh Trì, Hà Nội năm 2010 3.1.2.2 Kết đánh giá khả sinh trưởng, phát triển số giống 81 lúa nhập nội Giao Thủy, Nam Định năm 2010 3.1.3 Đánh giá mức độ sâu bệnh hại thí nghiệm 86 3.2 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp chọn giống thị phân tử 88 vi lai trở lại chọn tạo giống lúa Bắc Thơm7 chịu mặn 3.2.1 Kết nghiên cứu xác định vật liệu bố mẹ chọn tạo giống lúa 88 mang QTL Saltol 3.2.2 Kết nghiên cứu ứng dụng phương pháp chọn giống thị 89 phân tử lai trở lại quy tụ QTL Saltol chịu mặn vào giống lúa BT7 3.2.2.1 Kết xác định thị phân tử liên kết Saltol đa hình giống 89 lúa BT7 dòng FL478 3.2.2.2 Kết xác định thị phân tử đa hình ngồi vùng locus gen Saltol 93 giống lúa BT7 dòng FL478 12 NST 3.2.3 Kết cải tiến giống lúa BT7 chịu mặn phương pháp thị 108 phân tử lai trở lại 3.2.3.1 Kết lai tạo tạo lai F1 tổ hợp lai FL478/BT7 108 3.2.3.2 Kết chọn lọc cá thể quần thể BC1F1 phương pháp 109 thị phân tử 3.2.3.3 Kết chọn lọc cá thể quần thể BC2F1 phương pháp 112 thị phân tử 3.2.3.4 Kết chọn lọc cá thể quần thể BC3F1 phương pháp 122 thị phân tử 3.3 Đánh giá số đặc tính nơng sinh học chính, yếu tố cấu thành 133 suất khả chịu mặn dòng tạo mang QTL Saltol điều kiện nhà lưới đồng ruộng 3.3.1 Kết đánh giá số đặc tính nơng sinh học yếu tố cấu thành 133 suất dòng Bắc thơm 7- Saltol điều kiện nhà lưới 3.3.2 Kết đánh giá khả chịu mặn điều kiện mặn nhân tạo đối 139 với dòng BT7-Saltol(thế hệ BC3F3) 3.3.3 Kết đánh giá số đặc tính nơng sinh học dòng Bắc thơm 7- 141 Saltol (thế hệ BC3F3) đồng ruộng 3.4 Kết đánh giá số đặc tính nơng sinh học,năng suất 146 dòng Bắc thơm 7- Saltol (thế hệ BC3F4) đồng ruộng 3.5 Kết đánh giá chất lượng gạo dòng BT7 – Saltol CHƯƠNG IV 149 152 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 4.1 Kết luận 152 4.2 Đề nghị 153 vii TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC 155 viii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Nghĩa chữ viết tắt ADN Axit Deoxyribonucleic AFLP (Amplified Fragment Length Đa hình chiều dài đoạn Polymorphism) nhân chọn lọc APS Amonium Persulfate ARN Axit Ribonucleic Bp (Base pair) Cặp bazơ nitơ Bộ TNMT Bộ Tài nguyên Môi trường Ctv Cộng tác viên CTAB Cetyltrimethyl Amonium Bromide CTPT Chỉ thị phân tử 10 BĐKH Biến đổi khí hậu 11 ĐBSH Đồng sông Hồng 12 ĐBSCL Đồng sông Cửu Long 13 DNTPs Deoxynucleotide triphosphate 14 EDTA Ethylenediaminetetra Acetic Acid 15 IRRI (International rice research Viện nghiên cứu lúa quốc tế institute) 16 Kb Kilo base 17 MABC (Marker assisted Chọn giống hồi giao nhờ thị phân backcrossing) tử 18 NST Nhiễm sắc thể 19 PCR (Polymerase Chain Reaction) Phản ứng trùng hợp chuỗi 20 RAPD (Random Amplification of Đa hình AND nhân ngẫu Polymorphic DNA) 21 RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphisms) nhiên Đa hình chiều dài đoạn phân cắt giới hạn D11 52.600 D3 64.900 D12 71.233 D4 69.333 D13 62.700 D5 56.367 D14 54.100 D6 56.433 D15 66.067 D7 48.967 D16 61.000 D8 51.667 D17 51.200 D9 68.500 Observations per Mean Standard Error of a Mean 0.2980 Std Error (Diff of Means) 0.4214 Statistix 8.0 8/9/2013, 9:28:53 AM LSD All-Pairwise Comparisons Test of BONG/KHOM for DONG DONG Mean Homogeneous Groups D1 8.2667 A D19 8.1667 A D17 8.1333 A D4 7.2667 D9 6.9333 C D3 6.7667 CD D10 6.7333 CD BT7 6.7000 CDE D13 6.5667 D5 6.4000 D15 6.3000 D8 6.2333 GHI D16 6.2000 GHI D2 6.1667 GHI D11 6.0667 D12 5.9667 D20 5.7667 JKL D14 5.7333 KL D7 5.6667 KL D6 5.5667 L Alpha B DEF EFG FGH HIJ IJK 0.05 Standard Error for Comparison 0.1608 Critical T Value 2.024 Critical Value for Comparison 0.3255 Error term used: NL*DONG, 38 DF There are 12 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another LSD All-Pairwise Comparisons Test of HAT/BONG for DONG DONG Mean Homogeneous Groups D12 172.50 D15 159.50 D10 154.40 D13 146.60 BT7 141.27 D16 137.40 F D6 136.77 F D14 135.53 G D9 135.13 G D4 133.33 D3 129.23 D5 124.73 D20 121.50 D11 119.67 D17 117.33 D7 115.20 N D1 114.47 N D8 114.20 N D2 112.63 D19 A B C D E H I J K L M O 88.50 P Alpha Critical T Value 0.05 Standard Error for Comparison 0.6028 2.024 Critical Value for Comparison 1.2203 Error term used: NL*DONG, 38 DF There are 16 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another LSD All-Pairwise Comparisons Test of KL1000 for DONG DONG D2 Mean 20.367 Homogeneous Groups A D7 20.100 AB D6 19.833 ABC D9 19.767 ABCD D11 19.733 ABCD D8 19.667 ABCD D3 19.600 ABCD D1 19.567 ABCDE D10 19.400 ABCDE D12 19.233 BCDE D20 19.233 BCDE D4 19.233 BCDE D5 19.233 BCDE D14 19.200 BCDE BT7 19.167 BCDE D16 19.033 BCDE D17 18.867 CDE D15 18.800 CDE D19 18.733 DE D13 18.500 E Alpha Critical T Value 0.05 Standard Error for Comparison 0.5344 2.024 Critical Value for Comparison 1.0819 Error term used: NL*DONG, 38 DF There are groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another LSD All-Pairwise Comparisons Test of NSTT for DONG DONG Mean Homogeneous Groups D10 75.800 A D12 71.233 D4 69.333 C D9 68.500 C BT7 67.067 D D1 66.633 DE D15 66.067 E D3 64.900 D13 62.700 D16 61.000 B F G H D6 56.433 I D5 56.367 I D14 54.100 D11 52.600 K D2 52.400 KL D8 51.667 LM D17 51.200 M D20 50.300 D7 48.967 D19 43.100 J N O P Alpha Critical T Value 0.05 Standard Error for Comparison 0.4214 2.024 Critical Value for Comparison 0.8531 Error term used: NL*DONG, 38 DF There are 16 groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another CHI TIEU SINH TRUONG VA DAC DIEM HINH THAI VỤ XUAN 2013 TẠI NAM DINH Statistix 8.0 9/8/2013, 10:07:19 AM Randomized Complete Block AOV Table for DAIBONG Source DF SS MS NL 0.0689 0.03444 DONG 24.3867 3.04833 Error 16 6.0244 0.37653 Total 26 30.4800 Grand Mean 22.433 F P 8.10 0.0002 CV 2.74 Tukey's Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P Nonadditivity Remainder 0.03749 0.03749 15 5.98696 0.39913 0.09 0.7635 Relative Efficiency, RCB 0.92 Means of DAIBONG for DONG DONG Mean BT7 23.933 D1 22.167 D10 21.700 D12 24.200 D15 22.500 D3 21.800 D4 21.367 D5 21.667 D9 22.567 Observations per Mean Standard Error of a Mean 0.3543 Std Error (Diff of Means) 0.5010 Randomized Complete Block AOV Table for D.CO BONG Source DF SS MS NL 0.0007 0.00037 DONG 13.3474 1.66843 Error 16 3.7126 0.23204 Total 26 17.0607 Grand Mean 5.0815 F P 7.19 0.0004 CV 9.48 Tukey's Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source Nonadditivity Remainder DF SS MS F P 0.13423 0.13423 0.56 0.4648 15 3.57836 0.23856 Relative Efficiency, RCB 0.91 Means of D.CO BONG for DONG DONG Mean BT7 3.8667 D1 5.9000 D10 4.5667 D12 5.6333 D15 5.8000 D3 4.6333 D4 4.7000 D5 4.7000 D9 5.9333 Observations per Mean Standard Error of a Mean 0.2781 Std Error (Diff of Means) 0.3933 Randomized Complete Block AOV Table for D.LA DONG Source DF SS MS NL 4.9356 2.46778 DONG 35.6200 4.45250 Error 16 0.3311 0.02069 Total 26 40.8867 Grand Mean 24.711 F P 215.15 0.0000 CV 0.58 Tukey's Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source Nonadditivity Remainder DF SS MS F P 0.02721 0.02721 1.34 0.2646 15 0.30390 0.02026 Relative Efficiency, RCB 9.98 Means of D.LA DONG for DONG DONG Mean BT7 24.867 D1 25.800 D10 25.167 D12 22.267 D15 25.167 D3 26.200 D4 23.867 D5 25.333 D9 23.733 Observations per Mean Standard Error of a Mean 0.0831 Std Error (Diff of Means) 0.1175 Statistix 8.0 9/8/2013, 10:07:39 AM LSD All-Pairwise Comparisons Test of DAIBONG for DONG DONG Mean Homogeneous Groups D12 24.200 A BT7 23.933 A D9 22.567 B D15 22.500 B D1 22.167 BC D3 21.800 BC D10 21.700 BC D5 21.667 BC D4 21.367 C Alpha Critical T Value 0.05 Standard Error for Comparison 0.5010 2.120 Critical Value for Comparison 1.0621 Error term used: NL*DONG, 16 DF There are groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another LSD All-Pairwise Comparisons Test of D.CO BONG for DONG DONG Mean Homogeneous Groups D9 5.9333 A D1 5.9000 A D15 5.8000 A D12 5.6333 A D4 4.7000 B D5 4.7000 B D3 4.6333 B D10 4.5667 B BT7 3.8667 B Alpha Critical T Value 0.05 Standard Error for Comparison 0.3933 2.120 Critical Value for Comparison 0.8338 Error term used: NL*DONG, 16 DF There are groups (A and B) in which the means are not significantly different from one another LSD All-Pairwise Comparisons Test of D.LA DONG for DONG DONG Mean Homogeneous Groups D3 26.200 A D1 25.800 D5 25.333 C D10 25.167 C D15 25.167 C BT7 24.867 D4 23.867 E D9 23.733 E D12 22.267 B Alpha Critical T Value D F 0.05 Standard Error for Comparison 0.1175 2.120 Critical Value for Comparison 0.2490 Error term used: NL*DONG, 16 DF There are groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another KET QUA XU LY SO LIEU VU XUAN 2013 TAI NAM DINH Statistix 8.0 Randomized Complete Block AOV Table for BONG/KHOM 9/8/2013, 9:48:43 AM Source DF SS MS NL 1.12296 0.56148 DONG 6.77185 0.84648 Error 16 1.11037 0.06940 Total 26 9.00519 Grand Mean 6.5593 F P 12.20 0.0000 CV 4.02 Tukey's Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source Nonadditivity Remainder DF SS MS F P 0.48088 0.48088 11.46 0.0041 15 0.62949 0.04197 Relative Efficiency, RCB 1.53 Means of BONG/KHOM for DONG DONG Mean BT7 6.4000 D1 5.9000 D10 6.6000 D12 7.2333 D15 7.1000 D3 6.5667 D4 5.7333 D5 7.1333 D9 6.3667 Observations per Mean Standard Error of a Mean 0.1521 Std Error (Diff of Means) 0.2151 Randomized Complete Block AOV Table for CHAC/BONG Source DF SS MS NL 9.06 4.528 DONG 1453.60 181.700 Error 16 308.39 19.274 Total 26 1771.05 F P 9.43 0.0001 Grand Mean 134.11 CV 3.27 Tukey's Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source DF SS MS F P 17.071 17.0713 0.88 0.3633 15 291.320 19.4213 Nonadditivity Remainder Relative Efficiency, RCB 0.93 Means of CHAC/BONG for DONG DONG Mean BT7 139.47 D1 132.87 D10 126.27 D12 144.63 D15 138.67 D3 132.90 D4 128.07 D5 121.70 D9 142.43 Observations per Mean Standard Error of a Mean 2.5347 Std Error (Diff of Means) 3.5846 Randomized Complete Block AOV Table for HAT/BONG Source DF SS MS NL 1.09 0.543 DONG 1660.03 207.503 Error 16 43.03 2.689 Total 26 1704.14 Grand Mean 149.57 F P 77.16 0.0000 CV 1.10 Tukey's Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source Nonadditivity DF SS MS F P 2.0570 2.05699 0.75 0.3992 Remainder 15 40.9697 2.73131 Relative Efficiency, RCB 0.93 Means of HAT/BONG for DONG DONG Mean BT7 155.47 D1 146.03 D10 153.57 D12 154.23 D15 163.47 D3 142.13 D4 135.90 D5 144.07 D9 151.23 Observations per Mean Standard Error of a Mean 0.9468 Std Error (Diff of Means) 1.3389 Randomized Complete Block AOV Table for KL1000 Source DF SS MS NL 0.72074 0.36037 DONG 4.37407 0.54676 Error 16 2.66593 0.16662 Total 26 7.76074 Grand Mean 19.881 F P 3.28 0.0206 CV 2.05 Tukey's Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source Nonadditivity Remainder DF SS MS F P 0.14889 0.14889 0.89 0.3611 15 2.51703 0.16780 Relative Efficiency, RCB 1.08 Means of KL1000 for DONG DONG Mean BT7 19.333 D1 20.567 D10 20.167 D12 19.900 D15 19.467 D3 20.167 D4 19.367 D5 19.800 D9 20.167 Observations per Mean Standard Error of a Mean 0.2357 Std Error (Diff of Means) 0.3333 Randomized Complete Block AOV Table for NSTT Source DF SS MS NL 0.0103 0.00514 DONG 11.3309 1.41637 Error 16 0.8084 0.05053 Total 26 12.1497 Grand Mean 6.3122 F P 28.03 0.0000 CV 3.56 Tukey's Degree of Freedom Test for Nonadditivity Source Nonadditivity Remainder DF SS MS F P 0.00196 0.00196 0.04 0.8512 15 0.80649 0.05377 Relative Efficiency, RCB 0.92 Means of NSTT for DONG DONG Mean BT7 6.0000 D1 6.4433 D10 5.3567 D12 7.5700 D15 6.3333 D3 7.1600 D4 6.0733 D5 6.1700 D9 5.7033 Observations per Mean Standard Error of a Mean 0.1298 Std Error (Diff of Means) 0.1835 Statistix 8.0 9/8/2013, 9:49:13 AM LSD All-Pairwise Comparisons Test of BONG/KHOM for DONG DONG Mean Homogeneous Groups D12 7.2333 A D5 7.1333 A D15 7.1000 A D10 6.6000 B D3 6.5667 B BT7 6.4000 B D9 6.3667 B D1 5.9000 C D4 5.7333 C Alpha Critical T Value 0.05 Standard Error for Comparison 0.2151 2.120 Critical Value for Comparison 0.4560 Error term used: NL*DONG, 16 DF There are groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another LSD All-Pairwise Comparisons Test of CHAC/BONG for DONG DONG Mean Homogeneous Groups D12 144.63 A D9 142.43 A BT7 139.47 AB D15 138.67 AB D3 132.90 BC D1 132.87 BC D4 128.07 CD D10 126.27 CD D5 121.70 D Alpha Critical T Value 0.05 Standard Error for Comparison 3.5846 2.120 Critical Value for Comparison 7.5991 Error term used: NL*DONG, 16 DF There are groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another LSD All-Pairwise Comparisons Test of HAT/BONG for DONG DONG Mean Homogeneous Groups D15 163.47 A BT7 155.47 B D12 154.23 B D10 153.57 BC D9 151.23 C D1 146.03 D D5 144.07 DE D3 142.13 E D4 135.90 F Alpha Critical T Value 0.05 Standard Error for Comparison 1.3389 2.120 Critical Value for Comparison 2.8384 Error term used: NL*DONG, 16 DF There are groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another LSD All-Pairwise Comparisons Test of KL1000 for DONG DONG Mean Homogeneous Groups D1 20.567 A D9 20.167 AB D10 20.167 AB D3 20.167 AB D12 19.900 ABC D5 19.800 BC D15 19.467 BC D4 19.367 C BT7 19.333 C Alpha Critical T Value 0.05 Standard Error for Comparison 0.3333 2.120 Critical Value for Comparison 0.7065 Error term used: NL*DONG, 16 DF There are groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another LSD All-Pairwise Comparisons Test of NSTT for DONG DONG Mean Homogeneous Groups D12 7.5700 A D3 7.1600 D1 6.4433 C D15 6.3333 CD D5 6.1700 CD D4 6.0733 CDE BT7 6.0000 DE D9 5.7033 EF D10 5.3567 F B Alpha Critical T Value 0.05 Standard Error for Comparison 0.1835 2.120 Critical Value for Comparison 0.3891 Error term used: NL*DONG, 16 DF There are groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another
- Xem thêm -

Xem thêm: luan an ts dong thi kim cuc 2717 4 , luan an ts dong thi kim cuc 2717 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn