Lời cảm ơn

8 48 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:09

Khóa luận: Tìm hiểu vi khuẩn Salmonella Lời cảm ơn - Đầu tiên xin gởi đến cha mẹ thân yêu quê nhà lời cản ơn chân thành nhất, người dành yêu thương luôn động viên tinh thần vật chất suốt trình học tập thời gian làm khóa luận tốt nghiệp - Cảm ơn ban chủ nhiệm khoa Môi trường Công nghệ sinh học đồng ý cho thực đề tài - Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến KS Huỳnh Văn Thành KS Phạm Minh Nhựt tận tâm hướng dẫn tơi suốt q trình thực đề tài - Xin cám ơn bạn bè luôn bên cạnh ủng hộ tinh thần suốt q trình làm khóa luận TpHCM, ngày 24 tháng 06 năm 2010 NGUYỄN HỮU LIÊM GVHD: KS Huỳnh Văn Thành SVTH: Nguyễn Hữu Liêm i Khóa luận: Tìm hiểu vi khuẩn Salmonella MỤC LỤC TRANG Nhiệm vụ đồ án Lời cảm ơn .i Mục lục ii Danh mục hình v Danh mục bảng vi Danh mục từ viết tắt vii Chương I: Giới thiệu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Nội dung nghiên cứu .1 Chương II: Tổng quan 2.1 Tổng quan số vi sinh vật nhiễm thực phẩm 2.1.1 Escherichia Coli 2.1.1.1 Giới thiệu 2.1.1.2 Phân loại 2.1.1.3 Đặc điểm 2.1.1.4 Yếu tố độc lực 2.1.1.5 Khả gây bệnh 2.1.1.6 Các thực phẩm liên quan 2.1.1.7 Biện pháp phòng ngừa kiểm sốt 2.1.2 Listeria monocytogenes 2.1.2.1Giới thiệu 2.1.2.2 Phân loại 10 2.1.2.3 Đặc điểm 10 2.1.2.4 Yếu tố độc lực 10 2.1.2.5 Khả gây bệnh 12 2.1.2.6 Các thực phẩm liên quan 12 GVHD: KS Huỳnh Văn Thành SVTH: Nguyễn Hữu Liêm ii Khóa luận: Tìm hiểu vi khuẩn Salmonella 2.1.2.7 Biện pháp phòng ngừa kiểm soát 12 2.2 Tổng quan Salmonella sp 13 2.2.1 Lịch sử phát 13 2.2.2 Phân loại .13 2.2.3 Đặc điểm 14 2.2.3.1 Đặc điểm chung đặc điểm nuôi cấy .14 2.2.3.2 Tính chất hóa sinh 15 2.2.4 Cấu trúc Salmonella .15 2.2.5 Yếu tố độc lực .17 2.2.5.1 Nội độc tố - Endotoxin .17 2.2.5.2 Độc tố đường ruột 18 2.2.5.3 Độc tố tế bào 19 2.2.6 Cơ chế gây bệnh 19 2.2.6.1 Cơ chế gây bệnh thương hàn 20 2.2.6.2 Cơ chế gây nhiễm khuẩn nhiễm độc thức ăn .21 2.2.7 Nguồn gốc lây nhiễm 21 2.2.8 Tình hình nhiễm Salmonella Việt Nam giới 22 2.2.8.1 Trên giới .22 2.2.8.2 Trong nước .23 2.3 Các phương pháp phát Salmonella 24 2.3.1 Phương pháp truyền thống 24 2.3.1.1 Nguyên tắc .24 2.3.1.2 Phương pháp thực 25 2.3.2 Phương pháp đại 29 2.3.2.1 Phương pháp PCR 30 2.3.2.2 Phương pháp ELISA 34 2.4 Các biện pháp kiểm soát Salmonella thực phẩm 34 Chương III: Nội dung phương pháp nghiên cứu .36 3.1 Địa điểm thời gian .36 3.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 36 iii GVHD: KS Huỳnh Văn Thành SVTH: Nguyễn Hữu Liêm Khóa luận: Tìm hiểu vi khuẩn Salmonella 3.3 Vật liệu tiến hành thí nghiệm 36 3.3.1 Các dụng cụ hóa chất thí nghiệm 36 3.3.2 Các môi trường sử dụng .36 3.4 Nội dung thực 37 3.5 Phương pháp nghiên cứu .38 3.5.1 Quy trình phân tích .38 3.5.2 Thuyết minh quy trình 39 3.6 Kết 45 3.6.1 Kết cảm quan .45 3.6.2 Kết đánh giá mức độ nhiễm Salmonella .46 Chương IV: Kết luận kiến nghị .47 4.1 Kết luận 47 4.2 Kiến nghị .47 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH iv TRANG Hình 2.1 Vi khuẩn Escherichia Coli GVHD: KS Huỳnh Văn Thành SVTH: Nguyễn Hữu Liêm Khóa luận: Tìm hiểu vi khuẩn Salmonella Hình 2.2 Vi khuẩn Lisria monocytogenes 10 Hình 2.3 Vi khuẩn Salmonella .15 Hình 2.4 Khẩn lạc đặc trưng Salmonella môi trường XLD 27 Hình 2.5 Khuẩn lạc đặc trưng Salmonella môi trường HE 27 Hình 2.6 Khẩn lạc đặc trưng Salmonella mơi trường BS .28 Hình 3.1 Sơ đồ nội dung thực thực nghiệm 37 Hình 3.2 Quy trình phân tích Salmonella thực nghiệm 38 Hình 3.3 Khuẩn lạc đặc trưng vi khuẩn Salmonella .39 Hình 3.4 Thử nghiệm môi trường thạch TSI 40 Hình 3.5: Thử nghiệm Urea Broth .41 Hình 3.6: Lên men Mannitol .42 Hình 3.7: Thử nghiệm LDC 43 Hình 3.8: Thử nghiệm Indol 44 Hình 3.9: Thử nghiệm Voges – Proskauer 45 Hình 3.10 Tỷ lệ nhiễm Salmonella mẫu khảo sát 40 DANH MỤC CÁC BẢNG v TRANG Bảng 2.1 Biểu đặc trưng Salmonella test sinh hóa .29 Bảng 3.1 Phát hay không phát Salmonella 25 g mẫu 45 GVHD: KS Huỳnh Văn Thành SVTH: Nguyễn Hữu Liêm Khóa luận: Tìm hiểu vi khuẩn Salmonella DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi VP: Voges – Proskauer STEC: Shiga toxin-producing E.Coli VTEC: Verotoxigenic E.Coli GVHD: KS Huỳnh Văn Thành SVTH: Nguyễn Hữu Liêm Khóa luận: Tìm hiểu vi khuẩn Salmonella EHEC: Enterohaemorrhagic E.Coli EPEC: Enteropathogenic E.Coli ETEC: Enterotoxigenic E.Coli EAEC: Enteroaggregative E.Coli EIEC: Enteroinvasive E.Coli) Stx : Shigatoxin Gb: globotriaosylceramide HC: Haemorrhagic colitis A/E: attaching-and-effacing CF: colonization factor LT: Heat-labile toxin CT: cholera toxin ST: Heat-stable toxin GCC: guanylate cyclase C AAF: aggregative adhesion fimbriae EAST1: enteroaggregative heat – stabe toxin – Ipa : Invasion plasmid antigen LLO: Listeriolysin O XLD: xylose lysine deoxycholate LPS : lypopolysaccharide RPF : Rapid permeability facto DPF : Delayed permeability facto CHO: Chinese Hamster Ovary cell SPI – 1: Salmonella pathogenicity island RV : Rappaport Vassiliadis LDC: Lysine decarboxylase ODC: Ornithine decarboxylase TSI : Triple Sugar Iron HE : Hektoen Entric Agar BS: Bismuth Sulphite Agar BPW : Buffered Pepton Water GVHD: KS Huỳnh Văn Thành SVTH: Nguyễn Hữu Liêm vii Khóa luận: Tìm hiểu vi khuẩn Salmonella BPLS: Brillian Green Phenol Red Lactose Sucrose viii GVHD: KS Huỳnh Văn Thành SVTH: Nguyễn Hữu Liêm ... TRANG Nhiệm vụ đồ án Lời cảm ơn .i Mục lục ii Danh mục hình v Danh mục bảng vi Danh mục từ viết tắt vii Chương I: Giới thiệu ... .23 2.3 Các phương pháp phát Salmonella 24 2.3.1 Phương pháp truyền thống 24 2.3.1.1 Nguyên tắc .24 2.3.1.2 Phương pháp thực 25 2.3.2 Phương pháp đại ... 29 2.3.2.1 Phương pháp PCR 30 2.3.2.2 Phương pháp ELISA 34 2.4 Các biện pháp kiểm soát Salmonella thực phẩm 34 Chương III: Nội dung phương pháp nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời cảm ơn , Lời cảm ơn

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn