Giáo án Ngữ văn 6 bài 19: So sánh

4 48 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:05

BÀI 19 - TIẾT 78: TIẾNG VIỆT: SO SÁNH I- Mục tiêu cần đạt Qua giúp hs nắm 1.Kiến thức: - Nắm khái niệm cấu tạo so sánh Kỹ năng: - Biết cách quan sát giống vật để tạo ngôn ngữ so sánh tiến đến tạo so sánh hay - Rèn KN giao tiếp, KN tự nhận thức… Thái độ: Giáo dục thái độ sử dụng vốn từ Tiếng Việt II- Chuẩn bị: - GV: Giáo án, sgk - sgv - tài liệu tham khảo - bảng phụ - HS: sgk - ghi - đọc trước III- Tiến trình tổ chức hoạt động: (5p) Kiểm tra cũ: ? Phó từ gì? có loại phó từ? đặt câu phó từ câu em đặt? Bài mới: Giới thiệu Hoạt động thầy Hoạt động trò Kiến thức cần đạt Hoat động 1: HDHS tìm hiểu khái niệm so sánh (7p) - Giáo viên treo bảng phụ BT1/24 - Gọi hs đọc nội dung, y/c tập - Quan sát tập bảng phụ I- So sánh gì? - Thực Vớ dụ 1; *) Nhận xột: - Suy nghĩ - trả lời a, Trẻ em búp cành ? Vì so sánh vậy? - Giữa chúng có điểm giống định b, Rừng đước dựng lên cao ngất hai dãy trường thành vô tận ? So sánh để làm gì? - Nổi bật cảm nhận người viết, người nói vật ? Tìm cụm từ ⇒ h/ả so sánh Vớ dụ 2: ? So sánh gì? - Suy nghĩ - trả lời - Gv chốt ý - Lắng nghe *) NHận xột: - Gọi hs đọc ghi nhớ/24 - Đọc ghi nhớ sgk/24 * Ghi nhớ1: sgk/24 Hoạt động 2: HDHS tìm hiểu cấu tạo so sánh (13p) - Cho hs thảo luận nhóm BT1/24 - Các nhóm thảo luận - trình bày ý kiến - Các nhóm bạn bổ xung - Gv chốt ý - đưa đáp án - Quan sát - đối chiếu ? Phép so sánh có cấu tạo đầy đủ gồm phần? - phần ? Tìm từ so sánh mà em biết (là, là, y như, giống như, tựa như, bao nhiêu, nhiêu) II- Cấu tạo phép so sánh Mụ hỡnh phộp so sánh Vế A vật so sánh Phản diện so sánh trẻ em rừng đước - Đọc nội dung BT3/25 - Gọi hs đọc nội dung BT3/25 ? Cấu tạo phép so sánh BT có - Các nhóm bàn thực → báo cáo kết Từ s2 Vế B sv dùng để so sánh Như Búp Như cành Dựng lên cao ngất Hai dãy trường thành vơ tận Tìm hiểu cấu tạo phộp so sánh a, Vắng mặt từ ngữ phương tiện so sánh, từ so đặc biệt? - Suy nghĩ - trả lời (cho thảo luận nhóm bàn) sánh b, Từ so sánh vế B đảo lên trước vế A ? Mơ hình cấu tạo phép so sánh gồm phần? Trong thực tế có - Lắng nghe thay đổi không? - Đọc ghi nhớ - Gv chốt ý - Gọi hs đọc ghi nhớ * Ghi nhớ2: sgk/25 Hoạt động 4: HDHS luyện tập (15p) - Cho hs hoạt động theo nhóm BT1/25 - Các nhóm thực III- Luyện tập: - Trình bày Bài tập 1/25 - Gv nhận xét - chốt ý a, Thầy thuốc mẹ hiền - Lên bảng làm BT - Dưới lớp làm vào - Nhận xét b, Sơng ngòi, kênh rạch giăng chi chít mạng nhện c, Chúng đá tảng trời Chúng em chuột nhắt đòi lung lay Bài tập 2/26 - Gọi em lên bảng làm BT2 - Khoẻ voi (hùm, trâu) - Đen cột nhà cháy - Trắng tuyết - Nhận xét chung - Cao núi (cây sào, cột nhà cháy) Củng cố: (3p)? So sánh gì? cấu tạo phép so sánh gồm phần? Có tác dụng gì? Dặ dò: (2p) - Về nhà làm BT3 - Xem so sánh, quan sát, tưởng tượng văn miêu tả ... tạo phép so sánh Mụ hỡnh phộp so sánh Vế A vật so sánh Phản diện so sánh trẻ em rừng đước - Đọc nội dung BT3/25 - Gọi hs đọc nội dung BT3/25 ? Cấu tạo phép so sánh BT có - Các nhóm bàn thực →... kết Từ s2 Vế B sv dùng để so sánh Như Búp Như cành Dựng lên cao ngất Hai dãy trường thành vơ tận Tìm hiểu cấu tạo phộp so sánh a, Vắng mặt từ ngữ phương tiện so sánh, từ so đặc biệt? - Suy nghĩ... đưa đáp án - Quan sát - đối chiếu ? Phép so sánh có cấu tạo đầy đủ gồm phần? - phần ? Tìm từ so sánh mà em biết (là, là, y như, giống như, tựa như, bao nhiêu, nhiêu) II- Cấu tạo phép so sánh Mụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 19: So sánh, Giáo án Ngữ văn 6 bài 19: So sánh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn