VƯƠN ĐẾN SỰ HOÀN THIỆN

302 62 0
  • Loading ...
1/302 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:01

Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn sách Phiên ebook thực theo quyền xuất phát hành ấn tiếng Việt cơng ty First News - Trí Việt với tài trợ độc quyền công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Tác phẩm không chuyển dạng sang hình thức hay sử dụng cho mục đích thương mại VÛÚN ÀÏËN SÛÅ HOAÂN THIÏÅN BETTER THAN GOOD BETTER THAN GOOD Second Revised Edition “25th Anniversary Edition” Copyright © 1975, 1977, 2000 by Zig Ziglar First published in the United States of America by Pelican Publishing Company, Inc Vietnamese Edition © 2008 by First News - Tri Viet Published by arrangement with Pelican Publishing Company, Inc BETTER THAN GOOD VÛÚN ÀÏËN SÛÅ HOÂN THIÏÅN Cưng ty First News - Trđ Viïåt giûä bẫn quìn xët bẫn vâ phất hânh êën bẫn tiïëng Viïåt trïn toân thïë giúái theo húåp àưìng chuín giao bẫn quìn vúái Pelican Publishing Company, Inc Bêët cûá sûå chếp, trđch dêỵn nâo khưng àûúåc sûå àưìng ca First News vâ Pelican Publishing àïìu lâ bêët húåp phấp vâ vi phẩm Låt Xët bẫn Viïåt Nam, Låt Bẫn quìn Qëc tïë vâ Cưng ûúác Bẫo hưå Bẫn quìn Súã hûäu Trđ tụå Berne CƯNG TY VÙN HOA Á SAN Á G TAO Å TRÑ VIÏT Å - FIRST NEWS 11HNguỵn Thõ Minh Khai, Qån 1, TP Hưì Chñ Minh Tel: (84.8) 822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860 Fax: (84.8) 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn Website: www.firstnews.com.vn Zig Ziglar VÛÚN ÀÏËN SÛÅ HOÂAN THIÏÅN BETTER THAN GOOD 25th Anniversary Edition Biïn dõch: Viïåt Khûúng – Hûäu Nam – Vûúng Long FIRST NEWS NHAÂ XUÊËT BẪN TRỄ TƯI TIN RÙÇNG Bẩn sệ cố mổi thûá bẩn mën trïn àúâi Nïëu bẩn sùén lông gip ngûúâi khấc àẩt àûúåc àiïìu hổ mën TƯI TIN RÙÇNG Con ngûúâi àûúåc sinh àïí vûún àïën Sûå Toân Thiïån Hổ àậ àûúåc ph cho khẫ nùng thânh cưng Vâ àûúåc ban tùång Nhûäng Hẩt Mêìm ca Sûå Vơ Àẩi LÚÂI GIÚÁI THIÏÅU NHÊN DÕP LÊÌN XËT BẪN MÚÁI BETTER THAN GOOD L yá quan troång nhêët khiïën tưi quët àõnh sûãa àưíi bưí sung quín sấch nây laõ vũ tửi tin rựỗng mũnh coỏ thùớ laõm cho nố hûäu đch hún vâ giấ trõ hún nûäa Thêåt lông mâ nối, cấc tấc giẫ vâ nhiïìu nhâ xët bẫn thûúâng rêët cên nhùỉc viïåc chónh l mưåt tấc phêím àang bấn chẩy vâ cố têìm ẫnh hûúãng lúán nhû SEE YOU AT THE TOP, mưåt cën sấch àậ àûúåc dõch rêët nhiïìu thûá tiïëng vâ àậ in àïën lêìn thûá 58 vúái gêìn triïåu bẫn bấn trïn toân thïë giúái 25 nùm sau lêìn xët bẫn àêìu tiïn, chng tưi vêỵn côn bấn hâng ngân bẫn in bòa cûáng mưỵi nùm Vò vêåy, àưëi vúái tưi àố lâ mưåt quët àõnh àêìy khố khùn, rêët mẩo hiïím, nhûng thêåt sûå cêìn thiïët vò lúåi đch ca bẩn àổc Thûá àïën, mưåt sưë thưng tin theo thúâi gian àậ trúã nïn lẩc hêåu vâ tưi quët àõnh cùỉt bỗ úã mưåt sưë chûúng Vâ, xết mưëi tûúng quan giûäa cấc chûúng, tưi thêëy cêìn sùỉp xïëp lẩi mưåt sưë nưåi dung àïí àưåc giẫ dïỵ tiïëp SEE YOU AT THE TOP thu hún vâ đt gêy tranh cậi hún, nhêët lâ àïì cêåp àïën cấc vêën àïì vïì mưëi quan hïå vúå – chưìng Cëi cng, mưåt sưë cấc vđ d úã phêìn cấc mc tiïu (goals) àậ khưng côn àng nûäa vâ tưi thêëy cêìn phẫi sûãa àưíi vđ d àố Àố lâ têët cẫ nhûäng l SEE YOU AT THE TOP àûúåc sûãa àưíi bưí sung lờỡn taỏi baón naõy Thuỏ thờồt vỳỏi caỏc baồn rựỗng, gêìn àêy tưi đt diïỵn thuët hún nhûng viïët nhiïìu hún vâ chng tưi têåp trung tưí chûác cấc khốa hổc tẩi cưng ty Hiïån mưåt nùm tưi chó côn “lui túái” vúái khoẫng 50 cưng ty vâ cố khoẫng 45 bíi nối chuån hổc àûúâng vâo cấc ngây Ch nhêåt Nhiïìu bẩn hỗi nâo tưi nghó hûu, thờồm chủ coỏ baồn coõn noỏi rựỗng hoồ nghe noỏi tưi àậ vïì hûu, vâ cêu trẫ lúâi ca tưi vêỵn ln ln lâ: “Bẩn nghe nhêìm rưìi Lệ bẩn phẫi nghe lâ tưi àậ àûúåc tiïëp thïm “lûãa”(1) múái àng!” Tưi khưng phẫi lâ ngûúâi ài tòm sûå dïỵ dâng, lâ kễ dïỵ bng xi, dïỵ cêm nđn, chûâng nâo tưi côn àûúåc giao trổng trấch nây Sûå thêåt lâ, tưi chó àang hêm nống mưỵi ngây bêìu nhiïåt huët ca mònh mâ thưi Tưi thûåc sûå tòm thêëy niïìm vui lúán hún, cố nhiïìu viïåc àïí lâm hún vâ phêën khđch chûa tûâng cố vúái nhûäng gò mònh àang lâm Tưi khưng thêëy đch lúåi gò nïëu ngûâng nhûäng cưng viïåc mònh vêỵn vư cng u thđch nây; àùåc biïåt lâ àổc nhûäng bûác thû ca ửồc giaó gỷói ùởn, khiùởn tửi nhờồn rựỗng mũnh vêỵn côn quan trổng àưëi vúái rêët nhiïìu ngûúâi (1) Ngun vùn: refired Tấc giẫ chúi chûä: Retired (nghó hûu) - refired (tiïëp thïm lûãa) H EÅ N B AÅ N T R Ï N À Ó N H T H A Â N H C Ö N G Vïì gia àònh, Tốc Àỗ(2) vâ tưi vûâa k niïåm 53 nùm ngây cûúái vâo nùm ngoấi (1999) Chng tưi cố àûáa con, àûáa chấu vâ têët cẫ chng tưi àïìu sưëng riïng Con gấi lúán ca tưi, Jean Suzanne Ziglar Witmeyer, àậ vïì vúái Cha vâo ma nùm 1995, àïí lẩi lông chng tưi mưåt khoẫng trưëng vư cng lúán Nhûng àiïìu àố câng lâm cho chng tưi gêìn gi hún nûäa vâ niïìm tin ca chng tưi câng vûäng mẩnh hún Tốc Àỗ vâ tưi thûúâng ài àố àêy vâ dânh thúâi gian cho nhiïìu hún bao giúâ hïët Àưi tưi tỷồ hoói rựỗng laõm maõ mũnh ỷỳồc ban cho mưåt gia àònh àấng u nhû thïë, bùỉt àêìu tûâ ngûúâi bẩn àúâi tuåt vúâi mâ Cha àậ tùång cho tưi vâo nùm 1946 Chng tưi ngây câng u hún, têm tònh vúái nhiïìu hún, cng lâm nhiïìu viïåc hún vâ tòm thêëy nhiïìu niïìm vui hún bao giúâ hïët Quẫ thêåt Cha lâ àêëng tưët lânh vư cng - Zig Ziglar Dallas, Texas Thấng 03/2000 (2) Zig Ziglar thđch gổi u vúå mònh lâ Redhead, tïn riïng ca bâ lâ Jean Tđnh àïën (2008), hổ cûúái àậ àûúåc 62 nùm Bẩn àang cêìm trïn tay êën baãn See You At The Top nùm 2000 ...Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn sách Phiên ebook thực theo quyền xuất phát hành ấn tiếng Việt cơng ty First News - Trí Việt với tài trợ độc quyền công ty TNHH Samsung Electronics... NHÊN DÕP LÊÌN XËT BẪN MÚÁI BETTER THAN GOOD L quan trổng nhêët khiïën tưi quët àõnh sûãa àưíi bưí sung quín sấch nây lâ vò tửi tin rựỗng mũnh coỏ thùớ laõm cho noỏ hỷọu đch hún vâ giấ trõ hún nûäa... thêëy cêìn phẫi sûãa àưíi vđ d àố Àố lâ têët cẫ nhûäng l SEE YOU AT THE TOP àûúåc sûãa àưíi bưí sung lêìn tấi baón naõy Thuỏ thờồt vỳỏi caỏc baồn rựỗng, gờỡn ờy tưi đt diïỵn thuët hún nhûng viïët
- Xem thêm -

Xem thêm: VƯƠN ĐẾN SỰ HOÀN THIỆN, VƯƠN ĐẾN SỰ HOÀN THIỆN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn