Vì sao họ thành công?

274 57 0
  • Loading ...
1/274 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:01

Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn sách Phiên ebook thực theo quyền xuất phát hành ấn tiếng Việt cơng ty First News - Trí Việt với tài trợ độc quyền công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Tác phẩm không chuyển dạng sang hình thức hay sử dụng cho mục đích thương mại VỊ SAO HỔ THÂNH CƯNG ? LEADERSHIP SECRETS OF THE WORLD’S MOST SUCCESSFUL CEOS by Eric Yaverbaum ISBN: 0793180619 First published by Dearborn Trade Publishing (Kaplan Publishing now) A Kaplan Professional Company © 2006 by Eric Yaverbaum All rights reserved Authorized translation as per agreement #754 dated of 08-06-2006 VỊ SAO HỔ THÂNH CƯNG Vietnamese Language Copyright © 2006 by First News - Tri Viet Cưng ty First News - Trđ Viïåt giûä bẫn quìn xët bẫn vâ phất hânh êën bẫn tiïëng Viïåt theo húåp àưìng chuín giao bẫn quìn vúái Nhâ xët bẫn Kaplan, Hoa K Bêët cûá sûå chếp, trđch dêỵn nâo khưng àûúåc sûå àưìng ca First News vâ Kaplan àïìu lâ bêët húåp phấp vâ vi phẩm Låt Xët bẫn Viïåt Nam, Låt Bẫn quìn Qëc tïë vâ Cưng ûúác Bẫo hưå Bẫn quìn Súã hûäu Trđ tụå Berne CƯNG TY VÙN HỐA SẤNG TẨO TRĐ VIÏÅT - FIRST NEWS 11H Nguỵn Thõ Minh Khai, Qån 1, TP Hưì Chđ Minh Tel: (84.8) 822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860 Fax: (84.8) 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn Website: www.firstnews.com.vn ERIC YAVERBAUM VÒ SAO HỔ THÂNH CƯNG ? Leadership Secrets of the World’s Most Successful CEOs Biïn dõch: NGUỴN TRUNG AN (MBA) VÛÚNG BẪO LONG FIRST NEWS NHÂ XËT BẪN TRỄ LÚÂI GIÚÁI THIÏåU Trong kinh doanh, lâ ngûúâi thûåc sûå hiïíu rộ nhûäng phêím chêët cêìn thiïët àïí trúã thânh mưåt nhâ lậnh àẩo hiïåu quẫ? Dơ nhiïn àố chđnh lâ cấc Tưíng giấm àưëc thânh cưng nhêët trïn thïë giúái tûúãng viïët quín sấch nây xët hiïån àêìu tưi vâo mưåt bíi ùn tưëi vúái mưåt nhốm Tưíng giấm àưëc vâ ưng Richard Grasso, ngun Giấm àưëc Súã Giao dõch Chûáng khoấn New York Cåc trô chuån àậ lâm sấng tỗ nhiïìu kiïën thûác vư cng hûäu đch vïì cấc phûúng phấp hïët sûác sấng tẩo vâ cûåc k àa dẩng àïí trúã thânh mưåt nhâ lậnh àẩo xët sùỉc Trong quín sấch nây, chng ta sệ khấm phấ nhûäng bđ quët lậnh àẩo hiïåu quẫ vâ thânh cưng qua lúâi kïí ca cấc CEO cấc cåc phỗng vêën àưåc quìn Hổ sệ tiïët lưå nhûäng chiïën lûúåc, thấi àưå, hânh vi, triïët l vâ chiïën thåt mâ hổ àậ ấp dng thânh cưng àïí àûa bẫn thên vâ tưí chûác ca mònh vûún lïn võ trđ dêỵn àêìu Nhûng k nùng lậnh àẩo cố thïí hổc hỗi àûúåc hay khưng? Hay àố chó lâ nùng khiïëu thiïn bêím ca tûâng ngûúâi? Theo Giấo sû Garee Earnest ca Àẩi hổc Ohio, “k nùng lậnh àẩo khưng phẫi lâ mưåt phêím chêët bêím sinh mâ nố cố thïí àûúåc phất triïín thưng qua àâo tẩo” Hiïån nay, nhiïìu chun gia khấc cng khùèng àõnh àiïìu nây Theo Tẩp chđ Nghïì nghiïåp ca Wall Street, mưåt cåc khẫo vïì Ch tõch vâ CEO ca 300 cưng ty cho thêëy chó cố khoẫng 40% sưë hổ cố k nùng lậnh àẩo bêím sinh, 60% côn lẩi lâ nhúâ úã kinh nghiïåm quấ trònh lâm viïåc Nhûäng cuửồc nghiùn cỷỏu khaỏc cuọng rựỗng chủnh khaó nùng nhêån biïët vâ àiïìu chónh cẫm xc ca bẫn thên vâ ca nhûäng ngûúâi xung quanh àống gốp àïën 80% vâo thânh cưng cưng tấc àiïìu hânh mưåt tưí chûác Nhû vêåy, chng ta cng cố tiïìm nùng lậnh àẩo Àïí tòm cấc bđ quët lậnh àẩo, chng tưi àậ phỗng vêën hún 100 CEO vúái ba cêu hỗi quan trổng: K nùng lậnh àẩo hiïåu quẫ nhêët ca ưng (bâ) lâ gò? Ưng (bâ) cố thïí àûa mưåt vâi vđ d àïí chûáng tỗ k nùng àố gip gia tùng lúåi nhån, giânh thïm thõ phêìn hay àẩt àûúåc mưåt mc tiïu quan trổng ca cưng ty? Lâm thïë nâo àïí trúã thânh mưåt ngûúâi lậnh àẩo xët sùỉc? Têìm quan trổng ca cấc k nùng lậnh àẩo kinh doanh vâ nhu cêìu thưng tin vïì k nùng lậnh àẩo ngây câng àûúåc mổi ngûúâi quan têm Theo bẫn tin K nùng lậnh àẩo àiïìu hânh, khoẫng 40% cấc têåp àoân lúán úã M cố hùèn mưåt chûúng trònh àâo tẩo k nùng lậnh àẩo chđnh thûác cho riïng mònh Nhûng nghiïn cûáu ca Harris Poll khấm phấ rựỗng coỏ mửồt phờỡn ba caỏc nhaõ laọnh aồo cao cờởp nựỗm 500 cửng ty haõng ờỡu ca M cẫm thêëy tin tûúãng vâo nùng lûåc lậnh àẩo ca thïë hïå sau Nhûäng xò-cùng-àan gêìn àêy trïn cấc phûúng tiïån truìn thưng àẩi chng vïì Enron, WorldCom, Tyco, ImClone, Arthur Anderson, Martha Stewart vaâ Global Crossing laâ nhûäng cẫnh bấo mẩnh mệ vïì cåc khng hoẫng k nùng lậnh àẩo hiïån thúâi nïìn kinh tïë M Trïn thûåc tïë, sưë lûúång cấc CEO bõ sa thẫi vò ëu kếm àậ tùng àïën 130% vông sấu nùm qua Rộ râng, hâng ngân doanh nhên vâ nhên viïn cấc cưng ty nhû vêåy àïìu cố thïí nhêån àûúåc nhûäng lúåi đch tûâ cấc chiïën lûúåc, tûúãng lậnh àẩo vâ àiïìu hânh àûúåc chia sễ quín sấch nây Nïëu bẩn súã hûäu hay cố thïí nghơ mưåt bđ quët lậnh àẩo àùåc biïåt hiïåu quẫ, chng tưi rêët mong cấc bẩn gúãi cho chng tưi qua àõa chó eric@jerichopr.com àïí chng tưi cố thïí chia sễ vúái àưåc giẫ cấc êën bẫn sau ca quín sấch nây Têët nhiïn cưng sûác ca cấc bẩn sệ àûúåc chng tưi àấp àïìn xûáng àấng! - Eric Yaverbaum VỊ SAO HỔ THÂNH CƯNG - Hoẩt àưång àêìu tiïn ca tưi lâ giẫi àưåi ng quẫn l hiïån thúâi, hònh thânh mưåt nhốm múái vâ thưëng nhêët cấc ngun tùỉc POGO – quët àõnh ngânh kinh doanh chng tưi tham gia, cú cêëu tưí chûác vaõ cửng cuồ cờỡn thiùởt, tiùu hiùồu quaó nhựỗm tẩo nhûäng kïët quẫ chng tưi mong mën vâ cấch thûác khen thûúãng cho àưåi ng quẫn l nïëu chng tưi hoân thânh mc tiïu Trong thấng, têët cẫ chng tưi àïìu thưëng nhêët – rộ râng lâ chng tưi cêìn àûa cưng ty ài theo mưåt hûúáng múái Ba nùm tiïëp theo, chng tưi àậ bấn ài cấc àún võ kinh doanh hâng hốa vâ phất triïín cưng ty hâng àưng lẩnh thânh cưng ty sưë thïë giúái vâ àûa Dalgety vâo àûúâng phên phưëi thûåc phêím, ph gia vâ chêët ph bïì mùåt, vâ mua vïì mưåt sưë cưng ty khấc Vïì sau, chng tưi tham gia ngânh rau sẩch, àống gối àïí sûã dng dâi mâ ngây àậ trúã thânh hâng hốa tiïu chín cố giấ trõ xêëp xó 2,5 t àư la Trong 16 nùm lâm viïåc tiïëp theo tẩi Dalgety, POGO àậ gip tưi àûa chi nhấnh côn non trễ úã M tûâ doanh thu 90 triïåu àư la mưåt nùm thânh hún 4,6 t àư la, chiïëm 50% doanh thu ca cưng ty toân cêìu Khi tưi nghó hûu vâ nhêån võ trđ Tưíng giấm àưëc ca Zindart nùm 2001, tưi àậ gùåp phẫi mưåt tònh hëng cêìn xoay chuín khấc Cố ba chi nhấnh úã Hong Kong àang hoẩt àưång kếm hiïåu quẫ 258 VỊ SAO HỔ THÂNH CƯNG - Mưåt nhûäng bûúác àêìu tiïn mâ tưi thûåc hiïån lâ giẫi nhốm quẫn l cao cêëp vâ hònh thânh cú cêëu nhốm vúái ba àún võ hoẩt àưång àưåc lêåp: Corgi, Hua Yang vâ Zindart, mưỵi àún võ mưåt giấm àưëc àiïìu hânh cố kinh nghiïåm chõu trấch nhiïåm kđch thđch nhên viïn tûâng tưí chûác ca mònh Trong sấu thấng tiïëp theo, cẫ ba àún võ cng húåp tấc vúái tưi àïí thiïët lêåp phûúng thûác kiïím soất múái, giẫm chi phđ hoẩt àưång vâ loẩi bỗ nhûäng hoẩt àưång kếm hiïåu quẫ Hoẩt àưång ca chng tưi úã Hong Kong àûúåc tấi tưí chûác vâ nêng cêëp, mang lẩi nhûäng mûác àưå cẫi thiïån to lúán nùng sët lao àưång cuãa nhên viïn Vúái doanh thu ngaây caâng tùng, chuáng tưi àậ nưỵ lûåc giẫm cấc khoẫn núå àïën hẩn àïìu àùån tûâ 30 triïåu àư la giûäa nùm 1999 côn triïåu àư la cëi nùm tâi chđnh 2002 Bấo cấo cho cưí àưng nùm 2003 thïí hiïån mûác tùng doanh thu úã caã ba àún võ, chi phđ quẫn l àûúåc cùỉt giẫm, cng nhû t suêët lúåi nhuêån àûúåc nêng lïn mûác cao nhêët, cuâng vúái viïåc cùỉt giẫm hún nûäa cấc khoẫn núå àïën hẩn Àïí kïët thc, tưi chó mong cấc bẩn nhúá rựỗng: hai nựm, nhỳõ aỏp duồng cửng cuồ POGO, tưi àậ àûa Zindart tûâ mưåt cưng ty cố doanh thu triïåu àư la thânh mưåt nhûäng cưng ty hâng àêìu ngânh vúái doanh sưë 60 triïåu àư la 259 Kïët lån Bẩn vûâa àổc xong quín sấch viïët vïì nhûäng bđ quët vâ nghïå thåt lậnh àẩo mang lẩi thânh cưng cho cấc CEO xët sùỉc ca thïë giúái D lơnh vûåc kinh doanh vâ quan niïåm vïì lậnh àẩo ca hổ cố khấc nhau, song chuỏng ta coỏ thùớ uỏc kùởt laồi rựỗng tờởt cẫ cấc ngun tùỉc lậnh àẩo ca hổ àïìu xoay quanh 15 chiïën lûúåc lậnh àẩo hiïåu quẫ nhêët sau àêy: Cố têìm nhòn rộ râng, phûúng hûúáng vâ mc tiïu c thïí cho tưí chûác Têåp trung vâo hai hóåc ba àiïìu quan trổng nhêët têìm nhòn vâ mc tiïu ca bẩn Àûâng phên sûå têåp trung Truìn àẩt têìm nhòn, chiïën lûúåc, mc tiïu vâ sûá mẩng ca bẩn cho mổi ngûúâi cố liïn quan – tûâ nhốm quẫn l cao cêëp, nhên viïn, nhâ cung cêëp, àẩi l, khấch hâng, cưí àưng vâ nhûäng ngûúâi cố liïn quan khấc Lùỉng nghe nhûäng àiïìu ngûúâi khấc nối vúái bẩn Sùén sâng chêëp nhêån vâ àiïìu chónh theo nhûäng phï bònh vâ gốp cố tđnh xêy dûång Têåp húåp quanh mònh nhûäng ngûúâi ph húåp, mưåt àưåi ng nhên viïn giỗi 260 Àöëi xûã vúái nhên viïn thêåt töët Giuáp hổ thânh cưng nghïì nghiïåp vâ cåc sưëng Ấp dng quy tùỉc vâng: Àưëi xûã vúái ngûúâi khấc theo cấch mâ bẩn mën hổ àưëi xûã vúái mònh Lâm viïåc ngânh bẩn u thđch vâ cố niïìm say mï Khưng ngûâng sấng tẩo àïí tẩo vâ trò lúåi thïë cẩnh tranh; phc v khấch hâng tưët hún 10 Hoẩch àõnh trûúác mổi viïåc Khưng phố mùåc cho sûå may ri 11 Hậy lâ mưåt nhâ lậnh àẩo thûåc sûå Sùén sâng nhêån lêëy trấch nhiïåm vâ nhûäng quët àõnh khố khùn 12 Laọnh aồo bựỗng caỏch nùu gỷỳng ỷõng kyõ voồng moồi ngûúâi lâm nhûäng viïåc mâ chđnh bẩn cng khưng thđch lâm 13 Lùỉng nghe nhûäng ngûúâi gêìn gi vúái khấch hâng vâ thõ trûúâng nhêët Hổ sệ cho bẩn nhûäng lúâi khun vâ thưng tin chđnh xấc nhêët 14 Thiïët lêåp nhûäng mc tiïu hiïåu quẫ vâ cấc thûúác nhựỗm aỏnh giaỏ hiùồu quaó vaõ kùởt quaó cửng viùồc 15 Àõnh hûúáng phc v Lâm thïë nâo bẩn cố thïí lâm cho cåc sưëng ca nhên viïn vâ khấch hâng ca bẩn trúã nïn tưët àểp, dïỵ dâng vâ thuá võ hún? 261 Muåc luåc Lúâi giúái thiïåu GENE A ABBOTT Tưíng giấm àưëc Têåp àoân Abbott & Associates DANIEL P AMOS Tưíng giấm àưëc Têåp àoân bẫo hiïím AFLAC 12 NIRANJAN AJWANI Tưíng giấm àưëc Têåp àoaân Ajwani 19 DAVID T MCLAUGHLIN Chuã tõch Danh dûå Hưåi Chûä thêåp àỗ Hoa K 22 A J WASSERSTEIN Tưíng giấm àưëc Têåp àoân ArchivesOne 25 CHIP PERRY Ch tõch kiïm Tưíng giấm àưëc Cưng ty kinh doanh trûåc tuën AutoTrader.com 30 WILLIAM H GOODWIN JR Tưíng giấm àưëc Cöng ty CCA Industries 36 263 JAMES M ANDERSON Chuã tõch Hưåi àưìng quẫn trõ Bïånh viïån Nhi Cincinnati 38 JOSEPH DEITCH Tưíng giấm àưëc Têåp àoân Commonwealth Financial Network 41 SANJAY KUMAR Ch tõch kiïm Tưíng giấm àưëc Têåp àoaân Computer Associates International 46 ARCHIE W DUNHAM Chuã tõch Cưng ty ConocoPhillips 50 WILLIAM G CRUTCHFIELD, JR Tưíng giấm àưëc Têåp àoân Crutchfield 53 TERDEMA USSERY Ch tõch kiïm Giấm àưëc àiïìu hânh àưåi bống rưí Dallas Mavericks 61 SALVADOR DIAZ-VERSON, JR Chuã tõch Têåp àoaân Diaz-Verson Capital Investment, LLC (DVC) 64 MARK DIMASSIMO Tưíng giấm àưëc Cưng ty quẫng cấo thûúng hiïåu DiMassimo 69 264 DAVID A BRANDON Ch tõch kiïm Tưíng giấm àưëc Cưng ty Domino’s Pizza 72 STEVAN ROBERTS Chuã tõch Cöng ty Edith Roman Associates 76 J DARIUS BIKOFF Nhâ sấng lêåp kiïm Tưíng giấm àưëc Cưng ty Energy Brands 78 WILLIAM P LAUDER Giấm àưëc àiïìu hânh Têåp àoân Estếe Lauder 82 MASSIMO FERRAGAMO Chuã tõch Cöng ty Ferragamo, Hoa Kyâ 85 DOROTHY CANN HAMILTON Sấng lêåp viïn kiïm Giấm àưëc Hổc viïån ÊÍm thûåc Phấp 87 JOHN GOODMAN Tưíng giấm àưëc Têåp àoân Goodman 91 RAY BARTON Ch tõch kiïm Tưíng giấm àưëc Têåp àoân Great Clips 95 IRWIN SIMON Tưíng giấm àưëc Têåp àoân Hain Celestial 100 CARLETON S FIORINA Tưíng Giấm àưëc Têåp àoân Hewlett-Packard (HP) 103 265 PERNILLE LOPEZ Ch tõch Nhận hiïåu IKEA khu vûåc Bùỉc M 108 Tiïën sơ ULRICH SCHUMACHER Tưíng giấm àưëc Cưng ty Infineon Technologies 110 ANDRE L LYNCH Tưíng giấm àưëc Têåp àoân Ingenium 116 CHARLES FEGHALI Tưíng giấm àưëc Têåp àoân Interstate Resources 118 HOWARD R CONANT Tưíng giấm àưëc Cưng ty Thếp Liïn bang 121 ROGER S BERKOWITZ Tưíng giấm àưëc chỵi nhâ hâng hẫi sẫn Legal Sea Foods 124 CHARLES AYRES Tưíng giấm àưëc Têåp àoân Lehman Brothers Merchant Banking 127 C JAMES JENSEN Tưíng giấm àưëc Cưng ty Mara Gateway Associates 132 JOHN E RAU Tưíng giấm àưëc Miami Corporation 135 ATWOOD COLLINS III Ch tõch chi nhấnh Ngên hâng M&T, MidAtlantic 138 266 SY STERNBERG Ch tõch kiïm Tưíng giấm àưëc Têåp àoân Bẫo hiïím Nhên thổ New York Life 142 ROBERT P BAIRD, JR Ch tõch kiïm Tưíng giấm àưëc Norelco Consumer Products, Philips Domestic Appliances úã Bùỉc M 148 KENT KRESA Ch tõch kiïm Tưíng giấm àưëc Têåp àoân Northrup Grumman 157 ALBERTO ALEMAN ZUBIETA Nhâ quẫn trõ kïnh vuå Panama (ACP) 158 PETER A BENOLIEL Cûåu Tưíng giấm àưëc Têåp àoân Quaker Chemical 163 LEN ROBERTS Ch tõch kiïm Tưíng giấm àưëc Têåp àoân RadioShack 166 CHARLES GOLDSTUCK Chuã tõch Têåp àoaân RCA Music 173 BRUCE BENT II Tưíng giấm àưëc Reserve Funds 178 LLOYD G “BUZZ” WATERHOUSE Tưíng giấm àưëc Hậng tư Reynolds & Reynolds 183 267 BRENT B JOHNSON Ch tõch kiïm Tưíng giấm àưëc Cưng ty Xêy dûång Ringland-Johnson 187 MICHAEL W WICKHAM Tưíng giấm àưëc Têåp àoân Roadway 189 HAROLD M “MAX” MESSMER, JR Tưíng giấm àưëc Têåp àoân Robert Half International (RHI) 193 JAMES W KEYES Ch tõch kiïm Tưíng giấm àưëc Têåp àoân 7-Eleven 204 ADRIEN ARPEL Tưíng giấm àưëc Cưng ty Signature Club A 208 JIM PARKER Phố Ch tõch kiïm Tưíng giấm àưëc Hậng hâng khưng Southwest Airlines 215 BARRY STERNLICHT Ch tõch kiïm Tưíng giấm àưëc Têåp àoân khấch sẩn vâ khu nghó Starwood Worldwide 220 MARCY SYMS Tưíng giấm àưëc Cưng ty Syms 225 BART C SHULDMAN Ch tõch kiïm Tưíng giấm àưëc Têåp àoaân TransAct Technologies 227 268 STEVE BELKIN Chuã tõch kiïm Tưíng giấm àưëc Têåp àoân Trans National 230 DONALD L EVANS Bưå trûúãng Bưå Thûúng mẩi Hoa K 232 HENRIETTA HOLSMAN FORE Giấm àưëc Súã àc tiïìn Hoa K 235 STEVE WADSWORTH Chuã tõch Walt Disney Internet Group 239 MICHAEL G MEDZIGIAN Tưíng giấm àưëc Têåp àoân Watermark Capital Partners 245 ANNE M MULCAHY Tưíng giấm àưëc Têåp àoân Xerox 249 PETER A J GARDINER Tưíng giấm àưëc Cưng ty Zindart 254 Kïët lån 260 269 CẤC BẨN TỊM ÀỔC T SẤCH KINH DOANH - QUẪN L CA FIRST NEWS www.firstnews.com.vn ERIC YAVERBAUM VỊ SAO HỔ THÂNH CƯNG ? Leadership Secrets of the World’s Most Successful CEOs FIRST NEWS Chõu trấch nhiïåm xët bẫn: Tiïën sơ QUẤCH THU NGUÅT Biïn têåp Trònh bây Sûãa bẫn in Thûåc hiïån : : : : Thânh Nam First News Thanh Bònh First News – Trđ Viïåt NHÂ XËT BẪN TRỄ 161B L Chđnh Thùæng - Q.3 - TP HCM ÀT: 9316211 - Fax: 8437450 In lêìn thûá Sưë lûúång 2.000 cën, khưí 14,5 x 20,5 cm tẩi XN In Cưng ty Vùn Hốa Phûúng Nam (160/13 Àưåi Cung, Q.11, TP HCM) Giêëy ÀKKHXB sưë 1632006/CXB/14-21/ÀKKH/Tre cêëp ngây 28/8/2006 In xong vâ nưåp lûu chiïíu quyá I/2007 ... Electronics Việt Nam Tác phẩm không chuyển dạng sang hình thức hay sử dụng cho mục đích thương mại VỊ SAO HỔ THÂNH CÖNG ? LEADERSHIP SECRETS OF THE WORLD’S MOST SUCCESSFUL CEOS by Eric Yaverbaum ISBN:... Yaverbaum All rights reserved Authorized translation as per agreement #754 dated of 08-06-2006 VỊ SAO HỔ THÂNH CƯNG Vietnamese Language Copyright © 2006 by First News - Tri Viet Cưng ty First News... (84.8) 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn Website: www.firstnews.com.vn ERIC YAVERBAUM VỊ SAO HỔ THÂNH CƯNG ? Leadership Secrets of the World’s Most Successful CEOs Biïn dõch: NGUỴN TRUNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Vì sao họ thành công?, Vì sao họ thành công?

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn