TRIỆU PHÚ TRẺ HÀN QUỐC

176 92 0
  • Loading ...
1/176 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:01

Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn sách Phiên ebook thực theo quyền xuất phát hành ấn tiếng Việt cơng ty First News - Trí Việt với tài trợ độc quyền công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Tác phẩm không chuyển dạng sang hình thức hay sử dụng cho mục đích thương mại Biïn dõch: LÏ HUY KHOA - LÏ HÛÄU NHÊN - VÛÚNG BAÃO LONG First News NHÂ XËT BẪN TRỄ Àún võ phưëi húåp dõch: Trûúâng Hân Ngûä Viïåt Hân Kanata 260A Àiïån Biïn Phuã, P.7, Quêån 3, TP HCM LÚÂI NỐI ÀÊÌU Theo mưåt bấo cấo th võ mang tûåa àïì “Thïë giúái ngûúâi giâu” (World Wealth Report) Cưng ty àêìu tû Merrill Lynch ca M vâ cưng ty tû vêën Cap Gemini Ernst & Young ca Phấp cưng bưë thấng nùm 2006, àïën cëi nùm 2004 sưë ngûúâi cố tâi sẫn rông lúán (trïn triïåu USD, chûa kïí nhâ) úã Hân Qëc lâ 71.000 ngûúâi Con sưë nây tùng 6.000 ngûúâi so vúái cëi nùm 2003 vaâ tùng 16.000 ngûúâi so vúái cuâng kyâ nùm 2002 Nïëu cùn cûá vâo dên sưë Hân Qëc lâ 47 triïåu 254 ngaân ngûúâi vaâo nùm 2005, cûá 666 ngûúâi Hân Qëc thò cố mưåt triïåu ph Giẫ sûã hổ lâ ch mưåt gia àònh bưën ngûúâi thò Hân Qëc cố khoẫng 280 ngân gia àònh triïåu ph Trûúác lêìn àêìu tiïn àûúåc giao quẫn l tâi sẫn, tưi àậ cố nùm tòm hiïíu vïì ngun nhên thânh cưng ca nhûäng triïåu ph trễ tíi nây Khi àố, úã tíi 20 àêìy hoâi bậo, nhûäng lêìn tiïëp xc vúái cấc võ khấch Extra-VIP (*), tưi ln tûå hỗi: Sao hổ trễ thïë mâ kiïëm àûúåc nhiïìu tiïìn nhû vêåy? (*) Extra-VIP (Extra Very Important Person): nhûäng ngûúâi “siïu quan trổng” Bđ Quët Thânh Cưng Ca Cấc Triïåu Ph Trễ Hân Qëc Extra-VIP lâ nhûäng khấch hâng - khưng kïí àưå tíi - cố sưë tiïìn gúãi trïn t won (khoẫng hún triïåu USD) tẩi ngên hâng núi tưi àang lâm viïåc Nhûäng khấch hâng tíi 50 cố hâng chc nùm lâm giâu bựỗng kinh nghiùồm baón thờn vaõ tủch luọy tỷõ nhỷọng thânh quẫ àêìu tû nghe thêåt dïỵ hiïíu Nhûng cấc khấch hâng trễ, chó khoẫng 30 – 40 tíi, àậ cố àûúåc khưëi tâi sẫn lúán nhû thïë quẫ lâ àiïìu àấng kinh ngẩc Ban àêìu tưi chó ao ûúác àûúåc nhû nhûäng triïåu phuá treã Nhûng ngây ao ûúác àố trúã thânh sûå tô mô, hiïëu k vâ cëi cng dêỵn àïën viïåc tòm hiïíu tó mó cấc chiïën lûúåc àêìu tû ca hổ Sưë ngûúâi àûúåc xem lâ triïåu ph úã Hân Qëc chiïëm chûa àïën 1% dên sưë ca àêët nûúác, vêåy tẩi tưi chó chổn 681 ngûúâi sưë nây? Hún nûäa, Hân Qëc cố rêët nhiïìu ngûúâi cố tâi sẫn hâng triïåu USD, nhûng tẩi tưi chó ch túái cấc triïåu ph trễ àưå tíi 30 – 40, nhûäng ngûúâi coá hún triïåu USD tay? Theo kïët quẫ nghiïn cûáu, hêìu hïët nhûäng “ngûúâi giâu truìn thưëng” trïn 50 tíi úã Hân Qëc àïìu àẩt àïën àónh cao sûå nghiïåp ca mònh vâo cấc thêåp niïn 1960 - 1980, thúâi kyâ nïìn kinh tïë phất triïín vúái tưëc àưå cao Trong thïë k 21, liïåu nïìn kinh tïë Hân Qëc cố tiïëp tc phất triïín vúái tưëc àưå cao nhû trûúác àêy khưng? Hún 90% triïåu ph trễ tỗ thấi àưå hoâi nghi Trong thúâi àẩi lẩm phất, tùng trûúãng kinh tïë thêëp, cung vûúåt cêìu, mën thânh cưng vïì kinh tïë nhanh chống thò khưng gò khấc hún lâ nhùỉm vâo cấc thõ trûúâng cố sûác hêëp dêỵn àêìu tû lúán Àố lâ chiïën lûúåc lâm giâu rộ nết nhêët ca cấc triïåu ph trễ Hân Qëc Lúâi Nối Àêìu Àïí thûåc hiïån àiïìu àố, giúái triïåu ph trễ àïìu cố chung mưåt kiïën: hổ phẫi lêåp kïë hoẩch àa dẩng vïì thõ trûúâng àêìu tû vâ mùåt hâng àêìu tû nhû cưí phiïëu, trấi phiïëu, ngoẩi hưëi, àêìu tû nûúác ngoâi, v.v dûåa trïn nïìn tẫng lâ thõ trûúâng bêët àưång sẫn truìn thưëng Khấc vúái têìm nhòn vâ chiïën lûúåc ca cấc triïåu ph thúâi trûúác, nhûäng ngûúâi àậ phẫi tiïët kiïåm tûâng àưìng sët hâng chc nùm rông; rộ râng Hân Qëc ngây nưíi lïn lúáp triïåu ph trễ múái vúái tû àưåt phấ Quín sấch nây giúái thiïåu àïën cấc bẩn mưåt sưë trûúâng húåp thânh cưng àiïín hònh àêìu tû lâm giaõu cuóa nhỷọng ngỷỳõi treó Haõn Quửởc Mong rựỗng quyùớn sấch nây sệ gip đch cho nhûäng àang ngây àïm ao ûúác biïën giêëc mú triïåu phuá cuãa mònh thânh hiïån thûåc Xin chên thânh cẫm ún 681 qu khấch hâng àậ tđch cûåc gip àúä tưi quấ trònh cho àúâi quín sấch nây Xin cẫm ún cấc bẩn àưìng nghiïåp àậ khưng quẫn ngẩi thúâi gian àổc bẫn thẫo vâ àống gốp nhûäng kiïën qu giấ cho sûå thânh cưng ca quín sấch - PARK YONG SEOK Bđ Quët Thânh Cưng Ca Cấc Triïåu Ph Trễ Hân Qëc BẨN CỐ PHẪI LÂ TRIÏåU PH? Tưíng sưë giúâ bẩn dânh cho cấc hoẩt àưång thïí dc, thïí thao mưåt tìn? a 4-5 giúâ b 2-4 giúâ c 1-2 giúâ d Dûúái giúâ Mưn thïí thao bẩn u thđch nhêët? a Thïí hònh b Golf c Leo ni d Cấc mưn khấc Bíi sấng, bẩn thûúâng thûác dêåy lc mêëy giúâ? a Tûâ 4-6 giúâ b Tûâ 6-7 giúâ c Trûúác giúâ d Sau giúâ Sưë quín sấch bẩn àổc mưåt nùm? a Trïn 30 cën b Tûâ 20-30 cën Bẩn Cố Phẫi Lâ Triïåu Ph? c Tûâ 10-20 cuöën d Dûúái 10 cuöën Möåt ngây bẩn dânh bao nhiïu thúâi gian àïí àổc nhûäng chun mc vïì kinh tïë, tâi chđnh, àêìu tû? a Trïn giúâ b Tûâ 30 - 60 phuát c Dûúái 30 pht d giúâ Trong tưíng tâi sẫn ca bẩn, tâi sẫn dng àïí àêìu tû chiïëm t trổng bao nhiïu phêìn trùm (trûâ ngưi nhâ bẩn àang úã)? a Trïn 60% b Tûâ 40-60% c Tûâ 20-40% d Dûúái 20% Trong tưíng thu nhêåp hâng nùm ca bẩn, sưë tiïìn dânh cho àêìu tû tđch ly vâ bẫo hiïím chiïëm t trổng nhû thïë nâo? a Trïn 40% b Tûâ 25-40% c Tûâ 10-25% d Dûúái 10% Núå phẫi trẫ chiïëm t trổng tưíng tâi sẫn ca bẩn? a Tûâ 20-30% b Tûâ 10-20% c Dûúái 10% d Trïn 30% 10 Bñ Quyïët Thânh Cưng Ca Cấc Triïåu Ph Trễ Hân Qëc Ngoâi sưë tiïìn àêìu tû tđch ly vâ bẫo hiïím, khoẫn chi tiïu lúán nhêët nùm ca bẩn àûúåc sûã dng vâo mc àđch gò? a Sûác khỗe - Y tïë b Sinh hoẩt vùn hốa c Ùn úã d Thùm hỗi, chi phđ khấc 10 Theo bẩn, nâo nïn bùỉt àêìu tiïët kiïåm hâng thấng? a Trûúác ài laâm b Sau ài laâm vaâ trûúác kïët hön c Sau kïët hön d Khöng tiïët kiïåm cưë àõnh hâng thấng 11 Khi nâo cêìn phẫi bùỉt àêìu tđch ly mua nhâ trẫ gốp? a Sau ài lâm, trûúác kïët hưn b Trûúác ài lâm c Sau kïët hưn d Khưng tđch ly mua nhâ trẫ gốp 12 Àêìu tû vâo cú quan tâi chđnh nâo lâ thđch húåp nhêët? a Ngên hâng b Cưng ty chûáng khoấn c Cấc cú quan khấc 13 Tíi bùỉt àêìu thûåc hiïån àêìu tû? a Tûâ 25-28 tíi b Tûâ 28-30 tíi c Trûúác 25 tíi d Sau 30 tíi TÍI BA MÛÚI M ưëi quan têm ch ëu ca tíi 30 lâ “chùm lo, vun àùỉp cho gia àònh” ÚÃ tíi nây, viïåc ni dẩy cấi vâ kiïëm tiïìn àïìu quan trổng nhû nhau, vêåy cêìn phẫi cên nhùỉc k lûúäng Tíi 30 lâ thúâi gian thđch húåp nhêët àïí àiïìu chónh giûäa nhu cêìu tiïu dng hiïån tẩi vâ tiïët kiïåm dânh cho tûúng lai CÊÌN ÀẤNH GIẤ TÂI SẪN CA MỊNH ÀÏÍ BÙỈT ÀÊÌU KÏË HOẨCH TÂI CHĐNH Mën bùỉt àêìu mưåt kïë hoẩch tâi chđnh, viïåc àêìu tiïn bẩn cêìn lâm lâ kiïím tra, àấnh giấ tònh hònh tâi sẫn, núå vay ca mònh Trong nhâ bẩn cố tâi sẫn nâo chó lâm tiïu tưën nhiïìu tiïìn mâ khưng mang lẩi lúåi đch? Bẩn cố mua sùỉm àưì dng quấ àùỉt àïí rưìi cåc àúâi bẩn gùỉn liïìn vúái cấc “con sưë êm”? Bẩn ln bõ rúi vâo tònh trẩng khưng cố Tíi Ba Mûúi 163 tiïìn chi tiïu d kiïëm àûúåc khấ nhiïìu tiïìn, hậy thûã ghi chếp nhêåt k chi tiïu mưåt thấng vâ phên tđch xem tiïìn biïën ài àêu Khi àấnh giấ tâi sẫn, khưng àûúåc dïỵ dậi vúái bẫn thên Sau nhêån nhûäng tâi sẫn cố giấ trõ quấ lúán so vúái thu nhêåp vâ khưng cố tđnh thûåc dng cao, hậy mẩnh dẩn l vâ dng sưë tiïìn êëy àïí trẫ núå vay (nïëu cố) TÍI 30, KHƯNG VAY NÚÅ ÀÏÍ ÀÊÌU TÛ Àiïìu nây thåc vïì vêën àïì quẫn l núå úã tíi 30 Nïëu biïët phất huy cố hiïåu quẫ núå vay thò àố lâ àôn bêíy Ngûúåc lai, tíi 30 sệ dïỵ dâng lêm vâo tònh trẩng khng hoẫng vïì tâi chđnh, mêët tđn nhiïåm vâ nhûäng sai lêìm khưng thïí sûãa chûäa VỊ BẪN THÊN VÂ GIA ÀỊNH, HẬY SÙÉN SÂNG ÀƯËI PHỐ VÚÁI RI RO VÂ NGUY HIÏÍM Chín bõ cho tíi giâ chđnh lâ vò bẫn thên vâ vò sûå an toân, hẩnh phc ca gia àònh bẩn Nïëu chùèng may gùåp sûå cưë, bẩn, vúái tû cấch lâ ngûúâi ch gia ũnh, haọy tỷồ hoói rựỗng cuửồc sửởng cuóa ngoan vúå hiïìn ca bẩn cố àûúåc àẫm bẫo khưng? ëu tưë nguy hiïím ẫnh hûúãng àïën tđnh mẩng vâ cấc ëu tưë nguy hiïím nhêët khấc lâ gò? Àưëi phoỏ bựỗng caỏch naõo nùởu chựống may baồn chùởt sỳỏm hay bõ tai nẩn, bïånh têåt? Àố lâ nhûäng khẫ nùng xêëu mâ tíi 30 cêìn nghơ túái Con ngûúâi cûá nghơ mònh khỗe mẩnh mậi, nhûng thûåc tïë khưng bao giúâ chiïìu theo mën ca hổ 164 Bđ Quët Thânh Cưng Ca Cấc Triïåu Ph Trễ Hân Qëc Tíi 30 cêìn kiïím tra lẩi cấc húåp àưìng bẫo hiïím àậ àống tûâ tíi 20 Hậy múã rưång phẩm vi bẫo hiïím, tùng sưë tiïìn bẫo hiïím nïëu coỏ thùớ Baồn cờỡn biùởt rựỗng caõng coỏ tuửới thũ khẫ nùng àống bẫo hiïím câng khố khùn (phđ bẫo hiïím cao hún, àiïìu kiïån àống bẫo hiïím y tïë câng bõ hẩn chïë, v.v.) ÀÊÌU TÛ ÚÃ TÍI 30 Giưëng nhû tíi 20, bẩn cêìn cùn cûá vâo sưë vưën hiïån cố mâ chổn thûúng phêím ph húåp Hậy cùn cûá cấc mc tiïu c thïí nhû tiïìn ùn hổc cho con, tiïët kiïåm cho tíi giâ, trẫ núå vay mua nhâ, dûå phông àưëi phố ri ro, nguy hiïím, v.v mâ xêy dûång kïë hoẩch tâi chđnh thđch húåp Khi chổn thûúng phêím àêìu tû cêìn xem xết khẫ nùng tâi chđnh ca bẫn thên, mûác àưå ri ro cố chêëp nhêån àûúåc hay khưng, thúâi gian sûã dng vưën, thúâi gian àêìu tû dâi hay ngùỉn, v.v Àưëi vúái cấc khoẫn tiïët kiïåm cho tíi giâ, tiïìn ùn hổc ca cấi, bẩn chúá phẩm sai lêìm nhỷọng lờỡn iùỡu chúnh nhựỗm aồt ỷỳồc caỏc kùởt quẫ ngùỉn hẩn Khi àêìu tû dâi, bẩn cêìn lûåa chổn nhûäng thûúng phêím chûáa àûång đt ëu tưë nguy hiïím Xun sët mưåt àúâi ngûúâi, t trổng tâi chđnh àêìu tû àïí trẫ núå mua nhâ chiïëm khoẫng 50%, tiïët kiïåm vâ tiïìn ùn hổc dânh cho cấi chiïëm khoẫng 20%, dûå phông àưëi phố ri ro tíi giâ vâo khoẫng 10% Tíi Ba Mûúi 165 Cấc loẩi thûúng phêím àấng lûu úã tíi 30: - Tiïët kiïåm mua nhâ trẫ gốp - Tđch ly mua nhâ - Bẫo hiïím lûúng hûu - Bẫo hiïím trổn àúâi, bẫo hiïím àõnh k, bẫo hiïím bïånh têåt - Cấc loẩi qu àêìu tû trong, ngoâi nûúác TÍI 40 – BÛÚÁC CHÍN BÕ ÀÏÍ ÀỐN TÍI GIÂ T íi 40 lâ giai àoẩn thûåc hiïån nhûäng vêën àïì liïn quan àïën tâi chđnh trổng têm nhû mua hay lâm nhâ, chín bõ kïë hoẩch sưëng cho tíi giâ, v.v Àêy cng lâ àưå tíi cêìn phẫi bùỉt àêìu sûãa àưíi cú cêëu kinh tïë gia àònh Nhûäng ngûúâi úã tíi 40 thûúâng ch àïën cấc khoẫn nhû tiïìn àêìu tû vâo cấc qu, tiïìn gûãi tiïët kiïåm, tiïìn trúå cêëp thưi viïåc, bêët àưång sẫn, bẫo hiïím y tïë tûå nguån… Nhòn chung, tíi 40 àùåt trổng têm vâo cấc vêën àïì sau: HẬY BÙỈT ÀÊÌU TÛÂ VIÏÅC SÛÃA ÀƯÍI CÚ CÊËU KINH TÏË GIA ÀỊNH Nïëu tíi 30 bẩn chûa chín bõ hoân chónh nhû Kim thò bẩn cêìn sûãa àưíi cú cêëu kinh tïë gia àònh úã tíi 40 Hậy ch cấc khoẫn nhû tiïìn àêìu tû vâo cấc qu, tiïìn gûãi tiïët kiïåm, tiïìn trúå cêëp thưi viïåc, bêët àưång sẫn, bẫo hiïím y tïë Tíi Bưën Mûúi - Bûúác Chín Bõ Àïí Àốn Tíi Giâ 167 tûå nguån, tiïìn àống vâo qu lûúng hûu tûå nguån Vïì núå, bẩn cố thïí cố núå vay mua nhâ, mua xe trẫ gốp, tiïìn vay tđn dng tiïu dng, cấc khoẫn tiïìn thễ tđn dng côn núå, v.v ÚÃ tíi 40, bẩn cêìn sûãa àưíi cú cêëu tâi chđnh gia àònh theo cấc trổng têm sau: Hậy giûä gòn tâi sẫn cho tíi giâ Àưëi vúái ngûúâi ài lâm, tâi sẫn cho tíi giâ vïì cú bẫn cố lûúng hûu, tiïìn trúå cêëp thưi viïåc, tiïìn tiïët kiïåm ca bẫn thên Ba khoẫn nây lâ tâi sẫn cú bẫn ca tíi giâ, tuåt àưëi khưng àûúåc dng vâo mc àđch khấc vâ hậy giûä gòn chu àấo sưë tiïìn nây Bẩn phẫi chõu trấch nhiïåm vïì tíi giâ ca mònh Bïn cẩnh àố, bẩn cêìn lâm tùng sưë tâi sẫn àêìu tû dâi nhû tiïët kiïåm, tiïìn àêìu tû vâo cấc qu Ngây nay, lûúng hûu cng khố bẫo àẫm cho tíi giâ nïn bẩn cêìn ch tùng thïm cấc khoẫn khấc àïí chín bõ cho mưåt tíi giâ khưng ûu phiïìn Sûãa àưíi cú cêëu kinh tïë gia àònh bùỉt àêìu tûâ sûå àiïìu chónh cấc khoẫn núå Viïåc giûä vâ lâm tùng tiïìn vưën tíi giâ khưng phẫi dïỵ Chđnh vò vêåy viïåc sûãa àưíi cú cêëu kinh tïë gia àònh rêët cêìn thiïët Ûu tiïn àiïìu chónh cấc loẩi vay núå lậi cao Hậy nhòn thùèng vâo sûå thêåt Hậy lêåp biïíu àưì tâi chđnh gia àònh àïí theo dội vâ quẫn l sưë tâi sẫn rông ca bẩn àưìng thúâi giẫm tưëi àa sưë thễ tđn dng 168 Bđ Quët Thânh Cưng Ca Cấc Triïåu Ph Trễ Hân Qëc Hậy sûãa àưíi cú cêëu tâi sẫn Tâi sẫn phất sinh chi phđ cng lâ mưåt mốn núå Cấc tâi sẫn khưng cêìn thiïët, mang tđnh hònh thûác, cố tđnh thûåc dng thêëp phẫi àûúåc l Khi mua sùỉm hay sûã dng mưåt tâi sẫn nâo àố, hậy tûå hỗi: “Mốn nây cố thûåc sûå lâm cho mònh hẩnh phc khưng?” Tđch ly lâ hy sinh tiïu dng hiïån tẩi àïí chín bõ cho tûúng lai Nïëu sưë tiïìn tđch ly khưng bẫo àẫm cho mưåt tíi giâ an nhân, bẩn cêìn xem lẩi hiïån tẩi bẩn cố chi tiïu quấ mûác khưng? Tùng thu nhêåp - giẫm chi tiïu Tíi 40 lâ tíi quan trổng àúâi ngûúâi, bẩn cêìn cố dng khđ àïí quët àõnh nhiïìu viïåc lúán Hậy àiïìu chónh tûâng hẩng mc thu nhêåp vâ chi tiïu Àiïìu khố nhêët viïåc giẫm chi tiïu lâ tiïìn ùn hổc ca cấc Mưỵi gia àònh, mưỵi cấ nhên cố gốc àưå tiïëp cêån khấc Bẩn hậy cên nhùỉc k giûäa viïåc chín bõ cho ùn hổc hay chín bõ tíi giâ Hậy qu trổng tiïìn vưën Nhòn chung, tíi 40 lâ thúâi k tòm kiïëm, tđch gốp cấc khoẫn thu nhêåp lúán nhêët Nhûng thónh thoẫng bẩn nhòn thêëy nhiïìu ngûúâi dng tiïìn mưì hưi nûúác mùỉt êëy quấ dïỵ dậi vâ khưng hiïåu quẫ Àûâng m quấng chẩy theo cấc trâo lûu àêìu tû vâo àêët àai, cưí phiïëu nïëu chûa cố àêìy hiïíu biïët vïì chng ÚÃ tíi 40, nïëu bẩn dng tiïìn vưën thêët bẩi thò sau nây bẩn khố cố thúâi gian thu hưìi lẩi ÚÃ tíi Tíi Bưën Mûúi - Bûúác Chín Bõ Àïí Àốn Tíi Giâ 169 40, bẩn cng cêìn loẩi bỗ lông tham vâ tđnh ghen t Cêìn tham vêën kiïën ca cấc nhâ tû vêën chun mưn tâi chđnh ÚÃ tíi 40, bẩn phẫi quët àõnh cấc vêën àïì vïì tâi chđnh cố ẫnh hûúãng sưëng côn hóåc ẫnh hûúãng quan trổng àïën cẫ àúâi ngûúâi Vò thïë, bẩn cêìn tham khẫo kiïën chun mưn ca cấc nhâ tû vêën Trûúác àêy, lậi suờởt ngờn haõng cao, bựỗng viùồc gỷói tiùỡn tiùởt kiùồm bẩn cố thïí kiïëm àûúåc mưåt sưë tiïìn àấng kïí vâ kiïën chun mưn ca cấc nhâ tû vêën khưng mêëy quan trổng Ngûúåc lẩi, hiïån chng ta àang úã thúâi àẩi lậi sët ngên hâng thêëp vâ chuín tûâ thúâi àẩi tiïët kiïåm sang thúâi àẩi àêìu tỷ Nùởu quaón lyỏ taõi saón bựỗng tờồp quaỏn tiùởt kiïåm c, bẩn sệ bõ thiïåt hẩi Bẩn cêìn cố nhâ tû vêën bïn cẩnh àïí lâm giâu mưåt cấch an toân ÀÊÌU TÛ ÚÃ TÍI 40 Ty theo mûác àưå chín bõ úã nûãa sau tíi 30 mâ thûúng phêím tâi chđnh úã tíi 40 sệ khấc Nïëu tâi sẫn àậ àûúåc tđch ly úã mûác tûúng àưëi, thò tûâ nûãa sau tíi 40 cêìn chuín dêìn trổng têm “lâm giâu thïm” sang trổng têm “giûä vûäng”, hóåc ngûúåc lẩi Tíi 40 àa phêìn àậ cố nhâ cûãa, kinh tïë gia àònh ưín àõnh Do vêåy, viïåc sûã dng hiïåu quẫ sưë tiïìn àậ tđch ly lâ àiïìu rêët cêìn thiïët, nhûng àưìng thúâi cng trò cấc thûúng phêím àêìu tû dâi ca tíi 20, 30 CẤC VÊËN ÀÏÌ CA TÍI 50 V âo tíi nây, mổi viïåc àậ ưín àõnh nïn bẩn bùỉt àêìu nghơ àïën chuån nghó hûu Bûúác vâo tíi 50, bẩn sệ chi nhiïìu hún thu nïn so vúái tíi 40, bẩn cêìn ch trổng hún túái viïåc quẫn l chi tiïu, cêìn chđnh thûác vâ nghiïm tc kiïím tra lẩi tiïìn vưën dânh cho tíi giâ Sûå kiïån tâi chđnh úã tíi 50 lâ chín bõ tiïìn dûång vúå gẫ chưìng cho cấi vâ àốn nhêån viïåc nghó hûu Tíi 50 cêìn àùåt trổng têm vâo nhûäng cưng viïåc sau àêy vâ dưìn sûác chín bõ tiïìn bẩc cho tíi giâ ÚÃ tíi 50, hậy xem bẩn àậ àẩt àûúåc 90% tđch ly cho tíi giâ hay chûa THÊÅN TRỔNG KHI ÀÊÌU TÛ VÂO LƠNH VÛÅC CỐ ÀƯÅ RI RO CAO Khi àêìu tû vâo tâi sẫn cố àưå ri ro cao, tíi 20, 30 hoân toân cố thúâi gian àïí bùỉt àêìu lẩi Nhûng tíi 50 lẩi khấc Giai àoẩn nây, nïëu bõ tưín thêët nùång hay gùåp trúã ngẩi lúán vïì tâi chđnh, cåc sưëng gia àònh vâ sûå chín bõ cho tíi giâ sệ gùåp nhiïìu khố khùn Lúâi khun cho tíi Cấc Vêën Àïì ca Tíi 50 171 50 lâ nïn àêìu tû vâo cấc lơnh vûåc cố lậi sët thêëp, nhûng cố àưå an toân cao hún lâ àêìu tû vâo lơnh vûåc cố lậi sët cao nhûng nhiïìu ri ro, àưìng thúâi ln nhúá ngun tùỉc: “khưng àïí têët cẫ trûáng mưåt giỗ” CÊÌN ÀIÏÌU CHĨNH, SÙỈP XÏËP, THU GỔN TÂI SẪN BÊËT ÀƯÅNG SẪN NHÛ NHÂ CÛÃA, V.V Mưåt nhûäng àùåc àiïím vïì tâi sẫn úã tíi 50 lâ bêët àưång sẫn chiïëm t trổng cao nïn phêìn khưng thïí thiïëu viïåc chín bõ cho tíi giâ lâ àiïìu chónh, sùỉp xïëp vâ thu gổn bêët àưång sẫn Hiïån tẩi, giấ bêët àưång sẫn tùng vổt nïn mổi ngûúâi thđch àêìu tû vâo bêët àưång sẫn Nhûng ngây mai thò sao? T lïå sinh àễ thêëp, dên sưë giâ ài nïn xết vïì dâi, thõ trûúâng bêët àưång sẫn khưng côn hêëp dêỵn àêìu tû nhû quấ khûá Hậy tham khẫo nhûäng nưåi dung sau àïí quët àõnh xûã l hay súã hûäu tâi sẫn ca bẩn: Thûá nhêët, nhu cêìu nhâ úã ph thåc quy mư vâ tưëc àưå tùng dên sưë ca vng, miïìn, qëc gia Dên sưë trễ lâm nhu cêìu nhâ úã tùng cao, dên sưë giâ lâm nhu cêìu nhâ úã giẫm xëng nhiïìu ngûúâi sệ bấn hay giẫm quy mư bêët àưång sẫn àïí chín bõ tiïìn vưën cho tíi giâ Khi àố, cung sệ vûúåt cêìu, lúåi tûác àêìu tû vâo bêët àưång sẫn sệ thêëp hún trûúác àêy Thûá hai, vùn hốa internet ngây câng phưí biïën, thûúng mẩi àiïån tûã, quẫng cấo trûåc tuën phất triùớn maồnh dờợn ùởn nhu cờỡu thuù mỷỳỏn mựồt bựỗng giẫm xëng Gêìn àêy, 172 Bđ Quët Thânh Cưng Ca Cấc Triïåu Ph Trễ Hân Qëc diïån tđch cấc chúå, siïu thõ truìn thưëng vâ cûãa hâng giẫm xëng rộ rïåt Thûá ba, nhu cêìu vïì nhâ, bêët àưång sẫn phêìn lúán nghiïng vïì phđa thu lúåi àêìu tû (do chïnh lïåch giấ) hún lâ thu lúåi sûã dng (cho thụ) nïn nïëu khưng tẩo àûúåc ngìn tiïìn ph húåp, bẩn sệ gùåp khố khùn nhû phẫi chi trẫ tiïìn gưëc lêỵn lậi tûâ cấc khoẫn núå vay ngên hâng, v.v… ÚÃ tíi 50 nïëu thu nhêåp bõ mêët ài hay bõ giẫm xëng bẩn súã hûäu quấ nhiïìu bêët àưång sẫn, bẩn sệ gùåp khố khùn vïì tâi chđnh Thûá tû, hậy ch àïën cấc chđnh sấch quẫn l àêët àai, bêët àưång sẫn ca chđnh ph Cấc loẩi thụë nhû thụë chuín quìn súã hûäu, thụë thu nhêåp v.v phẫi àûúåc tđnh àïën bẩn bấn búát bêët àưång sẫn àïí chín bõ cho tíi giâ Nhû vêåy, úã tíi 50, bẩn cêìn xem xết viïåc giẫm quy mư nhâ úã hay chuín sưëng úã vng ngoẩi ÚÃ Hân Qëc, nguån chuín quìn thûâa kïë cho rêët mậnh liïåt D bẩn phẫi thûåc hiïån quët àõnh nâo, hậy sấng sët giẫi quët tưët vêën àïì nhâ úã àïí chín bõ tíi giâ CHÍN BÕ CÅC SƯËNG SAU KHI VÏÌ HÛU Nïëu cố sûå chín bõ tưët, tíi 50 sệ sưëng tiïëp 30 – 40 nùm côn lẩi ca cåc àúâi an nhân vâ hẩnh phc Nghó hûu lâ thưi khưng lâm viïåc nûäa chûá khưng phẫi ngûâng sưëng, vêåy tíi 50 cêìn chín bõ trûúác viïåc lâm sau nghó hûu, d àïí kiïëm tiïìn hay àïí sưëng cố đch Cấc Vêën Àïì ca Tíi 50 173 Trïn thûåc tïë, cưng viïåc sau nghó hûu sệ lâm bẩn u àúâi hún vâ tíi giâ sệ àïën chêåm hún ÀÊÌU TÛ ÚÃ TÍI 50 Tíi 50 lâ giai àoẩn cëi cng chín bõ cho tíi giâ Àiïìu cú bẫn quẫn l vâ sûã dng tâi sẫn lâ tn th ngun tùỉc an toân hún lâ thấch thûác vúái ri ro Nối thïë khưng cố nghơa lâ bẩn chó àêìu tû tiïìn bẩc vâo tâi sẫn an toân (tiïët kiïåm, cưng trấi, v.v.) mâ bẩn phẫi hẩ thêëp mûác lúåi tûác k vổng ca mònh Nïëu biïët sûã dng cố hiïåu quẫ cấc loẩi qu àa dẩng, cố thïí thu àûúåc lúåi tûác hún mûác lậi gûãi tiïët kiïåm khưng thúâi hẩn Sau tíi 50, cêìn giûä ngun tùỉc àêìu tû an toân Trûúác nghó hûu bẩn cêìn toấn hïët têët cẫ cấc mốn núå vay nhû tiïìn mua nhâ, mua xe Kiïím tra lẩi cấc khoẫn thu nhû tiïìn lûúng hûu, trúå cêëp thưi viïåc, tiïìn gûãi tiïët kiïåm, v.v Nïëu thêëy khưng bẫo àẫm àûúåc mûác sưëng tưëi thiïíu thò bẩn nïn mua bẫo hiïím lûúng hûu tûå nguån trổn àúâi Nhû thïë bẩn sệ cố thu nhêåp bẫo àẫm mûác sưëng tưëi thiïíu Àêy lâ viïåc lâm àưëi phố vúái trûúâng húåp tâi sẫn súã hûäu hay thu nhêåp ca bẩn hoân toân mêët ài MC LC Lúâi nối àêìu Bẩn cố phẫi lâ triïåu ph? SONG SONG TIÏËN HÂNH TĐCH LY VÂ ÀÊÌU TÛ HIÏåU QUẪ 16 NÚÅ CNG LÂ TÂI SẪN 31 TIÏÌN VƯËN PHẪI ÀÛÚÅC BẪO TOÂN BÙÇNG MỔI GIẤ 41 “HỔC” LÂ BÛÚÁC ÀÊÌU TIÏN CA MỔI NHÂ ÀÊÌU TÛ 46 “ÀẨI DÛÚNG XANH” CA THÕ TRÛÚÂNG ÀÊÌU TÛ 50 SAU 35 TÍI HẬY MUA NHÂ 53 HẬY TRÚÃ THÂNH CHUN VIÏN PHẤP L VÏÌ ấèU T 58 KHặC PHUC LUấT BầNG LUấT 65 BAN TAY LÚÁN” TRONG THÕ TRÛÚÂNG ÀÊÌU TÛ LÂ CHĐNH PH 70 TRIÏåU PH TRỄ LÂ CẤC “CHUN GIA THỤË” 77 TRONG ÀÊÌU TÛ CƯÍ PHIÏËU, “THÛÚÂNG THÛÁC” LÂ CHIÏËN LÛÚÅC CAO NHÊËT 83 NÙM NGUN TÙỈC CHỔN CƯÍ PHIÏËU TƯËT NHÊËT 91 ÀÊÌU TÛ RA HẪI NGOẨI - GÂ ÀỄ TRÛÁNG VÂNG 96 CH PHÊN TẤN RI RO KHI ÀÊÌU TÛ CƯÍ PHIÏËU 103 ÀƯÌNG ÀƯ-LA GIẪM GIẤ - CÚ HƯÅI ÀÊÌU TÛ CA BẨN 109 TRIÏËT L THÂNH CƯNG TRÏN THÛÚNG TRÛÚÂNG 117 NGÛÚÂI DÊỴN ÀÛÚÂNG VƠ ÀẨI 120 SÛÁC MẨNH CA QUY TÙỈC 72 125 HẨNH PHC GIA ÀỊNH QUAN TRỔNG HÚN 133 CẤC TRIÏåU PH TRỄ LÂ “CƯNG DÊN TOÂN CÊÌU” 137 HẬY CH TÚÁI THÕ TRÛÚÂNG BRICs 141 THIÏËT LÊÅP MẨNG LÛÚÁI THƯNG TIN HIÏåU QUẪ 146 MËN THÂNH CƯNG, BẨN PHẪI ÀI ÀÊÌU TRONG SÛÅ PHẤT TRIÏÍN CHĐNH MỊNH 151 BẪY THỐI QUEN CA CẤC TRIÏåU PH TRỄ HÂN QËC 155 CHÍN BÕ CHO TÍI GIÂ NGAY TÛÂ TÍI 20 159 TÍI BA MÛÚI 162 TÍI 40 – BÛÚÁC CHÍN BÕ ÀÏÍ ÀỐN TÍI GIÂ 166 CẤC VÊËN ÀÏÌ CA TÍI 50 170 176 PARK YONG SEOK First News Chõu traách nhiïåm xuêët bẫn: Tiïën sơ QUẤCH THU NGUÅT Biïn têåp Trònh bây Sûãa bẫn in Thûåc hiïån : : : : Hoâng AnhThânh Nam Ngổc Trđ Thẩch DuyThanh Bònh First News – Trđ Viïåt NHÂ XËT BẪN TRỄ 161 L Chđnh Thùỉng - Qån 3, TP Hưì Chđ Minh ÀT: 9316211 - Fax: 8437450 In l3000 tcën, khưí 14,5 x 20,5 cm tẩi XN In Cưng ty Vùn Hốa Phûúng Nam (160/13 Àöåi Cung, Q.11, TP HCM) Giêëy ÀKKHXB söë 870-2007/CXB/02-145/Tre - QÀXB sưë 720B/QÀ - Tre,, cêëp ngây 30/10/2007 In xong vâ nưåp lûu chiïíu qu II/2008 ... gian àïí àổc nhûäng chun mc vïì kinh tïë, tâi chđnh, àêìu tû? a Trïn giúâ b Tûâ 30 - 60 phu t c Dûúái 30 phu t d giúâ Trong tưíng tâi sẫn ca bẩn, tâi sẫn dng àïí àêìu tû chiïëm t trổng bao nhiïu... thiïåu àïën cấc bẩn mưåt sưë trûúâng húåp thânh cưng àiïín hònh àêìu tû lâm giâu ca nhûäng ngûúâi tre Haõn Quửởc Mong rựỗng quyùớn saỏch naõy seọ giuỏp ñch cho nhûäng àang ngaây àïm ao ûúác biïën... kinh tïë Hân Qëc cố tiïëp tc phất triïín vúái tưëc àöå cao nhû trûúác àêy khöng? Hún 90% triïåu phu trễ tỗ thấi àưå hoâi nghi Trong thúâi àẩi lẩm phất, tùng trûúãng kinh tïë thêëp, cung vûúåt
- Xem thêm -

Xem thêm: TRIỆU PHÚ TRẺ HÀN QUỐC, TRIỆU PHÚ TRẺ HÀN QUỐC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn