THÓI QUEN THỨ 8

361 79 0
  • Loading ...
1/361 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:01

Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn sách Phiên ebook thực theo quyền xuất phát hành ấn tiếng Việt cơng ty First News - Trí Việt với tài trợ độc quyền công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Tác phẩm không chuyển dạng sang hình thức hay sử dụng cho mục đích thương mại Original title: THE 8TH HABIT: FROM EFFECTIVENESS TO GREATNESS by Stephen R Covey Copyright © 2004 by FranklinCovey Company FranklinCovey and the FC logo and trademarks are trademarks of FranklinCovey Co and their use is by permission Vietnamese Edition © 2009 by First News – Tri Viet Published by arrangement with FranklinCovey Co., USA All rights reserved THE 8TH HABIT - THOÁI QUEN THÛÁ Cưng ty First News - Trđ Viïåt giûä bẫn quìn xët bẫn vâ phất hânh êën bẫn tiïëng Viïåt trïn toân thïë giúái theo húåp àưìng chuín giao bẫn quìn vúái FranklinCovey Co., Hoa K Bêët cûá sûå chếp nâo khưng àûúåc sûå àưìng ca First News vâ FranklinCovey àïìu lâ bêët húåp phấp vâ vi phẩm Låt Xët bẫn Viïåt Nam, Låt Bẫn quìn Qëc tïë vâ Cưng ûúác Bẫo hưå Bẫn quìn Súã hûäu Trđ tụå Berne CƯNG TY VÙN HOA Á SAN Á G TAO Å TRÑ VIÏT Å - FIRST NEWS 11HNguỵn Thõ Minh Khai, Qån 1, TP Hưì Chđ Minh Tel: (84-8) 38227979 - 38227980 - 3823 3859 - 3823 3860 Fax: (84-8) 3822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn Website: www.firstnews.com.vn Biïn dõch: Vuä Tiïën Phuác - Nhaä Viïån Vûúng Long - Ngổc Hên First News NHÂ XËT BẪN TRỄ LÚÂI GIÚÁI THIÏÅU N ïëu bẩn àậ tûâng àổc7 Thối Quen Àïí Thânh Àẩt The Habits of Highly Effective People), bẩn sệ ài tûâ tô mô àïën ngẩc nhiïn thấn phc sau àổc xong Thối quen thûá (The 8th Habit) Bẩn sệ khấm phấ l tẩi Stephen R Covey quët àõnh viïët thïm mưåt quín sấch nûäa sau Thối quen, mưåt cën sấch vưën àậ quấ xët sùỉc vâ àûúåc xïëp vâo hâng mega-bestseller ca thïë giúái Theo Giấo sû Quẫn trõ hổc Warren Bennis, Thối quen thûá “lâ mưåt bûúác nhẫy vơ àẩi tû duy” ca thúâi àẩi chng ta Phẫi àïën 15 nùm sau êën bẫn àêìu tiïn ca Thối quen, Thối quen thûá múái àúâi Àêy lâ mưåt quín sấch mang àïën cho chng ta nhûäng khấi niïåm múái vïì hiïåu nùng ca ngûúâi vâ tưí chûác xậ hưåi múái, àûúåc Tiïën sơ Covey nghiïn cûáu mưåt cấch tó mó vâ khoa hổc 15 nùm, mưåt quậng thúâi gian dâi àïí thai nghến vâ viïët nhûäng l lån, khấm phấ vâ chia sễ thêåt sûå cố giấ trõ vâ hûäu đch àưëi vúái têët cẫ chng ta, àùåc biïåt lâ nhûäng ngûúâi àûáng àêìu cấc tưí chûác, cưng ty hay têåp àoân àậ vâ àang khùèng àõnh võ thïë ca mònh ngânh, nûúác hay trïn thïë giúái “Muåc àñch cuãa cën sấch nây lâ cung cêëp cho bẩn mưåt têëm baón ửỡ ỷỳõng nhựỗm giuỏp baồn thoaỏt khoói nhỷọng nưỵi àau vâ sûå thêët vổng, àïí tòm àïën sûå mận nguån thûåc sûå; àưìng thúâi, múã rưång nghơa vâ sûå àống gốp ca bẩn khưng chó cưng viïåc, tưí chûác mâ cẫ cåc sưëng ca bẩn Nối ngùỉn gổn, cën sấch nây sệ gip bẩn tòm àûúåc tiïëng nối ca bẫn thên Mưåt tòm àûúåc tiïëng nối ca bẫn thên, bẩn sệ truìn cẫm hûáng cho nhûäng ngûúâi mâ bẩn quan têm thêåt sûå àïí gip hổ tòm àûúåc tiïëng nối ca riïng hổ vâ gia tùng gêëp bưåi sûå thânh àẩt vâ têìm ẫnh hûúãng ca hổ Theo Stephen Covey, àïí mưỵi cấ nhên vâ tưí chûác àẩt àûúåc hiïåu nùng xët sùỉc nhêët chûa bao giúâ ngûúâi cêìn àïën Thối quen thûá nhû lc nây Tòm tiïëng nối ca bẫn thên vâ cưí v ngûúâi khấc tòm tiïëng nối ca hổ cố thïí xem lâ bđ quët thânh cưng quan trổng nhêët Thïë k 21, Thúâi àẩi Thưng tin vâ Lao àưång Tri thûác Àố cng lâ nưåi dung chđnh ëu ca Thối quen thûá Cố thïí nối ngùỉn gổn vïì giấ trõ cng nhû mưëi quan hïå giûäa hai tấc phêím danh tiïëng thïë giúái nây ca Tiïën sơ Stephen Covey nhû sau: “Àïí thânh àẩt, bẩn cêìn rên luån vâ thûåc hânh thûúâng xun Thối quen, nhûng àïí àẩt àûúåc sûå xët sùỉc, bẩn khưng thïí bỗ qua Thối quen thûá 8” First News trổng giúái thiïåu àïën cấc bẩn - FIRST NEWS Chûúng NƯỴI ÀAU C ố bao giúâ bẩn nghe nhûäng lúâi than vận sau: “Tưi hoân toân bïë tùỉc, khưng tòm thêëy mưåt lưëi thoất nâo cho mònh.” “Tưi khưng côn cht sûác lûåc nâo nûäa Tưi cẫm thêëy quấ mïåt vâ kiïåt sûác.” “Mổi ngûúâi coi tưi chùèng gò Sïëp tưi khưng nhòn thêëy nùng lûåc thêåt sûå ca tưi.” “Khưng cêìn àïën tưi cẫ – d lâ úã cưng súã hay úã nhâ Vúå/ chưìng tưi chó nghơ túái tưi cố hốa àún àang chúâ toấn.” “Tưi cẫm thêëy nẫn lông vâ chùèng côn cht chđ nâo nûäa.” “Tưi lâm viïåc thêåm chđ côn khưng ùn Chùỉc tưi chùèng thïí nâo tiïën bưå àûúåc.” “Cåc sưëng ca tưi thiïëu thưën mổi thûá.” THE 8th HABIT “Tưi chùèng lâm àûúåc gò hưìn.” “Tưi cẫm thêëy thêåt trưëng rưỵng Cåc sưëng àưëi vúái tưi trúã nïn vư nghơa, mổi thûá ln khiïën tưi ht hêỵng.” “Tưi thêåt sûå tûác giêån vâ rúi vâo trẩng thấi hoẫng súå Tưi khưng thïí àïí mêët viïåc àûúåc.” “Tưi rêët cư àún.” “Tưi hoân toân kiïåt sûác; mổi thûá lc nâo cng gêëp gấp.” “Tưi bõ quẫn l chùåt chệ tûúãng chûâng khưng thúã nưíi.” “Tưi phất ưëm vò nhûäng chuån bê phaỏi vaõ xu nừnh. Tửi bừ thuỏc eỏp bựỗng moồi giấ phẫi àẩt àûúåc chó tiïu doanh sưë Tưi khưng thïí chõu nưíi ấp lûåc cưng viïåc nhû thïë Tưi khưng thúâi gian cng nhû sûác lûåc àïí hoân thânh viïåc gò cẫ.” “Trong mưåt gia àònh mâ vúå/chưìng khưng biïët cẫm thưng cho nhau, cấi khưng nghe lúâi cha mể thò nhâ cng khưng côn lâ mưåt núi chưën bònh n nûäa.” “Tưi khưng thïí thay àưíi àûúåc àiïìu gò cẫ.” *** Nhûäng lúâi than vận nây cố thïí xët phất tûâ nhûäng ngûúâi rêët àưỵi bònh thûúâng cho àïën nhûäng ngûúâi cố àõa võ cao xậ hưåi Hổ lâ cấc bêåc lâm cha lâm mể, nhûäng àûáa con, cấc nhâ quẫn l, chun gia, cho túái cấc võ lậnh àẩo cêëp cao úã khùỉp mổi núi trïn thïë giúái Hổ àang tûâng ngây àưëi mùåt vúái nhûäng thấch thûác ca cåc sưëng Nhûäng lúâi lệ trïn àûúåc thưët tûâ nhûäng nưỵi THỐI QUEN THÛÁ niïìm riïng nhûng bẩn cố thïí nhòn thêëy trûúâng húåp ca chđnh mònh àố Carl Rogers tûâng nối: “Nhûäng gò riïng tû nhêët chđnh lâ nhûäng gò chung nhêët” Thûåc tïë cố nhûäng ngûúâi rêët hùng hấi, têån ty, nùng àưång vâ tđch cûåc cưng viïåc, nhûng sưë ngûúâi nhû thïë khưng nhiïìu Mưåt cêu hỗi tưi thûúâng àùåt cho cûã tổa ca mònh lâ: “Bao nhiïu ngûúâi sưë cấc bẩn àưìng yỏ vỳỏi nhờồn ừnh rựỗng taồi nỳi laõm viùồc cuóa mònh, phêìn lúán cấc nhên viïn thûúâng cố nùng lûåc, tri thûác vâ tiïìm nùng cao hún nhiïìu so vúái u cêìu cưng viïåc?” Àẩi àa sưë cûã tổa àïìu giú tay thânh Vâ cng chđnh nhûäng ngûúâi thânh àố lẩi cố chung mưåt cẫm nhêån lâ hổ àang chõu nhûäng ấp lûåc rêët nùång nïì cưng viïåc Hậy thûã nghơ xem ấp lûåc àố lúán àïën mûác nâo hổ àang phẫi àưëi mùåt vúái nhûäng àôi hỗi ngây câng cao vïì viïåc tẩo nhiïìu sẫn phêím hún vúái giấ rễ hún àïí cẩnh tranh mưåt thïë giúái àêìy biïën àưång nhû hiïån nay, nhûng hổ lẩi khưng cố cú hưåi àïí thïí hiïån hïët tâi nùng vâ trđ tụå ca bẫn thên Sûå bêët cêåp nây thïí hiïån rộ nhêët úã cấc tưí chûác hổ thiïëu têåp trung cng nhû khưng thûåc hiïån cấc ûu tiïn ca mònh Tưí chûác Harris Interactive gêìn àêy àậ tiïën hânh nhiïìu cåc khẫo vïì Chó sưë Thûåc hiïån xQ (Execution Quotient) trïn 23.000 ngûúâi lâm viïåc toân thúâi gian cấc ngânh nghïì vâ lơnh vûåc dõch v then chưët tẩi M Kïët quẫ thu ỷỳồc khaỏ bờởt ngỳõ: Coỏ 37% cho rựỗng hổ hiïíu rộ àưång cú vâ cấc mc tiïu mâ cưng ty ca hổ àang hûúáng túái THE 8th HABIT Cấch lậnh àẩo nhû thïë sệ lâm suy ëu nùng lûåc vâ trđ tụå ca cêëp dûúái vâ chưn vi têët cẫ mổi tiïìm nùng ca hổ Àiïìu tưìi tïå nhêët lâ nố biïën ngûúâi thânh àưì vêåt, bõ àiïìu khiïín vâ bõ kiïím soất Cëi cng, nố cưí xy vâ ni dûúäng mưåt thûá vùn hốa búå àúä, àố viïåc ngoan ngoận tn lïånh àûúåc xem lâ àng àùỉn vâ trung thânh côn ngûúåc lẩi lâ sai trấi Cấch lậnh àẩo nây cng tẩo sûå hôa húåp giẫ tẩo tưí chûác, ngûúâi ta sệ nối “cố” thûåc hổ mën nối “khưng” Nố triïåt tiïu sûå àêëu tranh lânh mẩnh vâ gêy sûå bêët mận, tûác giêån, tn th cố ấc , thiïëu niïìm tin, kếm chêët lûúång vâ khưng hiïåu quẫ cưng viïåc CÊU HỖI 8: Cố thïí ấp dng l thuët nây tònh hònh kinh tïë sa st hay ngânh cưng nghiïåp bõ àònh trïå nhû thïë nâo? ÀẤP: Khi àố nố câng cố nhiïìu ûáng dng mang lẩi hiïåu quẫ búãi vò ngìn lûåc lúán nhêët lâ khẫ nùng sấng tẩo ca ngûúâi tòm Giẫi phấp thûá ba cho nhûäng trûúâng húåp khố khùn Tuy vêåy, xu hûúáng tûå nhiïn cuãa ngûúâi vêỵn lâ trúã vïì mư hònh chó huy vâ kiïím soất ca Thúâi àẩi Cưng nghiïåp - mưåt mư hònh baón thờn chuỏng ta hiùớu rựỗng khửng thùớ tửỡn taồi Trong tònh hëng khng hoẫng ngùỉn hẩn, ngûúâi bõ chi phưëi búãi vùn hốa sinh tưìn thò mư hònh quẫn l chun quìn cố thïí cố tấc dng Eisenhower tûâng nối: “Bẩn khưng thïí nối vïì dên ch vúái mưåt ngûúâi àang êín nấu hêìm tr êín cấ nhên” 346 THỐI QUEN THÛÁ Nhûng cëi cng bẩn vêỵn cêìn sûå tham gia ca mổi ngûúâi àïí tẩo sûå biïën àưíi mang mưåt nghơa dâi Lâm àûúåc àiïìu nây àôi hỗi phẫi cố sûå lậnh àẩo cố quìn lûåc tinh thêìn àấng tin cêåy CÊU HỖI 9: Lâm thïë nâo àïí gùỉn kïët Thối quen vúái Vai trô ca lậnh àẩo? Chng tưi àậ àêìu tû rêët nhiïìu thúâi gian vâ tiïìn bẩc cho viïåc hën luån Thối quen tưí chûác ca chng tưi nhûng kïët quẫ chûa rộ neỏt AP: Baồn cờỡn nhỳỏ rựỗng Thoỏi quen ỷỳồc dûåa trïn cấc ngun tùỉc Thối quen lâ cấc ngun tùỉc vïì tđnh cấch, àõnh hònh bẩn lâ vâ bẩn lâm gò; côn Vai trô lậnh àẩo àïì cêåp àïën viïåc bẩn phẫi lâm gò vai trô lậnh àẩo àïí gêy ẫnh hûúãng mưåt tưí chûác Khi bẩn àûa Thối quen vâo khn khưí ca Vai trô lậnh àẩo, chng sệ trúã thânh sûå nïu gûúng Àiïìu nây lâm cho Thối quen cố nghơa chiïën lûúåc búãi vò chng lâ nhûäng àiïìu bẩn nïu gûúng bẩn àang thûåc hiïån vai trô khấc ca lậnh àẩo Nhûäng ngun tùỉc êín chûáa Thối quen cng giưëng nhû mưåt cấi giïëng sêu hóåc mẩch nûúác ngêìm cung cêëp nûúác cho caỏc giùởng nỷỳỏc nựỗm dỷỳỏi bùỡ mựồt nhỷ chủnh sấch quẫn trõ chêët lûúång àưìng bưå, trao quìn, tinh thêìn lâm viïåc nhốm, sûå àưíi múái 347 THE 8th HABIT CÊU HỖI 10: Cấc v bï bưëi tâi chđnh ca cấc têåp àoân lúán thûúâng lâm cho cẫ ngânh kinh doanh bõ ẫnh hûúãng dêy chuìn Àiïìu nây khiïën cho àïì tâi tđnh cấch cấ nhên trúã thânh tiïu àiïím ch Vêåy ưng lâm thïë nâo àïí xêy dûång tđnh cấch cấ nhên vâ tđnh cấch vùn hốa; lâm thïë nâo àïí trấnh àûúåc cấc v bï bưëi nây? ÀẤP: Tưi àậ cố dõp tham gia xûã l hêåu quẫ ca cấc v bï bưëi Three Mile Island, Rodney King vâ Exxon Valdez Nhòn chung tưi cho rựỗng tờởt caó nhỷọng thaóm hoồa naõy ùỡu laõ biùớu hiïån sêu sùỉc ca vêën àïì vùn hốa cưng ty; phêìn nưíi ca tẫng bùng bao gưìm nhûäng viïåc lâm sai trấi, sûå che àêåy vâ lâm ngú trûúác nhûäng hânh vi sai trấi àïí rưìi bõ bấo chđ phanh phui Tửi cho rựỗng oỏ laõ baõi hoồc ựổt giaỏ cho mổi tưí chûác Cêìn phẫi xem xết lẩi àiïìu gò lâ quan trổng nhêët – têìm nhòn hay hïå thưëng cấc giấ trõ? Bẩn cêìn xem xết lẩi têët cẫ nhûäng lïì thối, cấc cú cêëu vâ hïå thưëng xem liïåu chuáng coá thêåt sûå phuâ húåp vúái nhûäng giấ trõ vâ têìm nhòn hay khưng Thưng tin phẫn hưìi cêìn phẫn ấnh trung thûåc kiïën ca khấch hâng, nhâ cung cêëp vâ toân bưå chỵi giấ trõ Bẩn khưng thïí lẫng trấnh vêën àïì mònh gêy vò súám mån nố cng bõ phúi bây Bẩn cng khưng thïí àùåt sûå trung thânh cao hún lông chđnh trûåc; d xết theo mưåt mùåt nâo àố thò chng tûúng tûå nhau, nhûng vêỵn cố sûå khấc cú bẫn Bẩn ln mën bấc sơ nối cho bẩn biïët sûå thêåt, d àố lâ àiïìu bẩn khưng mën nghe Bẩn mën bấc sơ phẫi trung thûåc vúái nghïì nghiïåp ca hổ, cng nhû àưëi vúái 348 THỐI QUEN THÛÁ bẩn Àiïìu nây cng àng tưí chûác ca bẩn, àố lâ sûå trung thânh àưëi vúái cấc ngun tùỉc àẩo àûác vâ nghïì nghiïåp, chûá khưng phẫi àưëi vúái bẫn thên mưåt àố tưí chûác Cấch tưët nhêët àïí phất triïín tđnh cấch mưåt tưí chûác khưng phẫi lâ àûa bẫng àấnh giấ àïí mổi ngûúâi phấn xết lêỵn nhau, mâ àïí mổi ngûúâi chõu trấch nhiïåm vïì nhûäng kïët quẫ cưng viïåc chủnh hoồ aóm nhờồn Bựỗng caỏch naõy, baồn seọ khưng ài vâo phï phấn tđnh cấch ca ngûúâi khấc mâ bẩn chó trao cho hổ trấch nhiïåm, mâ trấch nhiïåm àố àôi hỗi hổ phẫi rên luån tđnh cấch bẫn thên CÊU HỖI 11: Ưng sệ lâm gò àïí cố thïí trò àûúåc vùn hốa tđch cûåc tin cêåy cao sau cùỉt giẫm nhên lûåc? ÀẤP: Bẩn cố biïët tẩi vùn hốa ca tưí chûác bõ sa st sau cùỉt giẫm nhên lûåc? Àố lâ vò mổi ngûúâi khưng tn theo cấc ngun tùỉc, hổ khưng àûúåc tham gia àống gốp, khưng àûúåc cung cêëp thưng tin, khưng biïët bao giúâ sệ àïën lûúåt mònh bõ sa thẫi Hổ khưng biïët vïì cấc chín mûåc cêìn cố àïí cố thïí àûa nhûäng quët àõnh Àïí cho cấc nhên viïn bõ tấc àưång tiïu cûåc vâ gia àònh ca hổ hiïíu àûúåc tònh hònh khố khùn ca cưng ty vâ tẩo khưng khđ thiïån chđ tưí chûác, cêìn phẫi cố sûå giao tiïëp cúãi múã vâ cưng khai àïí mổi ngûúâi àûúåc tham gia bân bẩc chên thânh vâ tưí chûác phẫi trung thânh vúái cấc giấ trõ vâ cấc ngun tùỉc àậ àûúåc xấc lêåp 349 THE 8th HABIT CÊU HỖI 12: Chng ta thûúâng cố nhûäng lúáp bưìi dûúäng nêng cao trònh àưå lậnh àẩo, nhûäng chuën ài thûåc têåp dậ ngoẩi vâ múâi chun gia bïn ngoâi àïën àïí gip àúä cho tưí chûác Nhûäng hoẩt àưång nây rêët cố đch, gip nêng cao sûå nhiïåt tònh vâ hùng hấi ca mổi ngûúâi, nhûng chó sau mưåt thúâi gian ngùỉn thò àêu lẩi vâo àêëy Ưng cố kiïën gò vïì vêën àïì nây? ÀẤP: Biïët mâ khưng lâm thò xem nhû khưng biïët gò cẫ Nïëu bẩn chó hấo hûác nhêët thúâi vúái nhûäng kiïën thûác vaâ nhûäng kyä nùng múái hổc àûúåc, nhûng lẩi khưng ấp dng chng vâo thûåc tiïỵn thò bẩn àậ khưng thûåc sûå biïët Nïëu nhû cấc cú cêëu vâ hïå thưëng ca mưi trûúâng khưng thån lúåi àïí bẩn ấp dng chng, bẩn sệ khưng ấp dng vâ cng sệ khưng thûåc sûå biïët vïì chng Nïëu tònh trẩng nây cûá tiïëp diïỵn thò cëi cng sệ tẩo têm l nghi ngúâ tưí chûác Bđ quët thânh cưng lâ sau hổc, bẩn cêìn tưí chûác truìn àẩt, thẫo lån vâ thùớ chùở hoỏa bựỗng caỏch vờồn duồng caỏc nguyùn tựổc àậ hổc vâo cấc quy trònh lâm viïåc hâng ngây, àưìng thúâi gùỉn chng vúái viïåc àấnh giấ kïët quẫ cưng viïåc vâ khen thûúãng CÊU HỖI 13: Àiïìu gò sệ xẫy nïëu cấch tiïëp cêån àố khưng àem lẩi kïët quẫ? ÀẤP: Nïëu bẩn khưng ấp dng nố thò sệ chùèng bao giúâ cố kïët quẫ Cấch tiïëp cêån nây khưng phẫi lâ phếp mâu Nố cêìn cố sûå quët têm, kiïn trò, thûúâng xun vâ àùåc biïåt lâ cêìn biïët thay àưíi nïëp nghơ vâ thối quen c àïí tiïëp thu cấi múái 350 THỐI QUEN THÛÁ CÊU HỖI 14: Àêu lâ cấch tưët nhêët àïí ch àưång tẩo sûå thay àưíi tưí chûác, giẫ sûã bẫn thên àậ thay àưíi trûúác? ÀẤP: Nïëu bẩn vûâa nhêën ga, vûâa àẩp thùỉng thò lâm cấch nâo chiïëc xe ca bẩn cố thïí chẩy nhanh nhêët? Bẩn sệ àẩp mẩnh thïm hay nhẫ thùỉng ra? Rộ râng lâ phẫi nhẫ thùỉng Tûúng tûå nhû thïë, vùn hốa mưåt tưí chûác cng cố lûåc àêíy vâ lûåc cẫn Lûåc àêíy lâ nhûäng thûåc tẩi lưgic vâ kinh tïë Lûåc cẫn lâ nhûäng ëu tưë vïì vùn hốa vâ tònh cẫm Àïí biïën lûåc cẫn thânh lûåc àêíy, cêìn thưng qua cấc giẫi phấp thûá ba vïì sûå giao tiïëp àưìng têm hiïåp lûåc CÊU HỖI 15: Cố phẫi têët cẫ nưåi dung cën sấch nây àïìu lâ múái? Tưi àậ tûâng nghe nhûäng tûúãng nây tưi côn trễ Lõch sûã thûúâng cố nhûäng chuån nhû vêåy ÀẤP: Àng thïë Àïí tiïëp thïm ca bẩn, chng ta àïìu biïët nhúâ cố Bẫn Hiïën phấp hay ngun tùỉc lâm trổng têm vâ mưåt thõ trûúâng thûúng mẩi tûå mâ chng ta chûáng kiïën sûå giẫi phống tiïìm nùng ngûúâi tẩi Hoa K, möåt àêët nûúác chiïëm 4,5% dên söë thïë giúái nhûng tẩo gêìn 1/3 giấ trõ sẫn lûúång hâng hốa trùn thùở giỳỏi ờy laõ bựỗng chỷỏng huõng hửỡn vùỡ sûác mẩnh ca nhûäng mư thûác vâ ngun tùỉc àậ tẩo nhûäng kïët quẫ vûúåt bêåc Bẩn cêìn nhúá rựỗng, caỏc nguyùn tựổc naõy coỏ tủnh phửớ quaỏt vaõ mn thã Thïë nhûng khưng phẫi bêët cûá àiïìu gò lâ sûå thêåt hiïín nhiïn àïìu àûúåc ngûúâi khấc thûâa nhêån vâ thûåc hiïån Do 351 THE 8th HABIT àố, chng ta phẫi ln cng cưë lông quët têm cng nhû khưi phc àẩo àûác tđnh cấch vâ sûå lậnh àẩo ln hûúáng vïì ngun tùỉc CÊU HỖI 16: Cố phẫi cën sấch nây àûúåc viïët tûâ nhûäng cưng trònh nghiïn cûáu? ÀẤP: Nïëu bẩn mën nối àïën cấc cưng trònh nghiïn cûáu thûåc nghiïåm, chun sêu thò cêu trẫ lúâi lâ “khưng” trûâ phêìn nghiïn cûáu khoa hổc vïì lưỵ hưíng thûåc nghiïåm Côn nïëu bẩn mën nối àïën viïåc phên tđch lõch sûã, truy cûáu tâi liïåu vâ nghiïn cûáu àïí rt hânh àưång thiïët thûåc, thò cêu trẫ lúâi lâ “cố’ CÊU HỖI 17: Nhûäng tưí chûác nâo lâ hònh mêỵu cho cấc tûúãng nây? ÀẤP: Bẩn cố thïí dïỵ dâng tòm thêëy nhûäng àiïín hònh xung quanh bẩn, nhiïìu lơnh vûåc khấc Phếp thûã lâ hậy quan xem lûåc lûúång lao àưång cố àûúåc trao quìn hay khưng? Hổ cố têåp trung vâo cấc ûu tiïn cao nhêët ca tưí chûác vâ thûåc hiïån nhû thïë nâo? Têët nhiïn viïåc trao quìn khưng phẫi lâ têët cẫ Lệ thûúâng, mổi tưí chûác àïìu cố thânh cưng vâ thêët bẩi Vêën àïì lâ phẫi ln cẫnh giấc, thu ht vâ phất triïín nhûäng ngûúâi giỗi, xêy dûång àẩo àûác lậnh àẩo trúã thânh “gien” vùn hốa ca tưí chûác, cng nhû quìn lûåc tinh thêìn àïí tưí chûác phất triïín khưng ngûâng 352 THỐI QUEN THÛÁ CÊU HỖI 18: Hiïíu theo mưåt cấch nâo àố thò liïåu àêy cố phẫi lâ cën sấch nối vïì tđn ngûúäng hay khưng? ÀẤP: Cấc ngun tùỉc chung têët nhiïn phẫi cố nïìn tẫng àẩo l vâ tònh cẫm nhûng chng khưng phẫi lâ nết riïng ca bêët cûá tưn giấo nâo Tưi tûâng giẫng giẫi cấc ngun tùỉc nây khùỉp núi trïn thïë giúái bưëi cẫnh cấc tưn giấo khấc vâ àậ trđch dêỵn mưåt sưë cêu cấc sấch kinh thấnh rêët khấc ca nhiïìu tưn giấo Nhûäng ngun tùỉc nây thûåc sûå cố tđnh phưí quất vâ mn thã Ngûúâi ta cố thïí sûã dng ngưn tûâ khấc nhau, ngûúâi ta cố thïí cố nhûäng tc lïå khấc phẫn ấnh nhûäng giấ trõ khấc nhau, nhûng vïì cú bẫn thò cấc ngun tùỉc àố àïìu àïì cêåp àïën bưën phẩm tr àậ àûúåc trònh bây xun sët cën sấch nây - thïí chêët/kinh tïë, mưëi quan hïå/xậ hưåi, phất triïín trđ tụå/tâi nùng vâ tinh thêìn, têët cẫ àïìu cố liïn quan àïën nghơa ca cåc sưëng vâ sûå chđnh trûåc CÊU HỖI 19: Tưi lâ ngûúâi vûâa thiïëu nhiïåt tònh vûâa nưn nống Liïåu àưëi vúái tưi cố quấ mån àïí thay àưíi? ÀẤP: Mưåt cêu hỗi rêët hay Thûåc ra, tưi phất hiïån rựỗng vờởn ùỡ chủnh maõ moồi ngỷỳõi thỷỳõng nghi ngúâ lâ sûå àng àùỉn ca cấc tûúãng chûá khưng phẫi bẫn thên cấc tûúãng Cấc tûúãng nây àïìu àng àưëi vúái mổi ngûúâi Vêën àïì úã àêy lâ hổ nghi ngúâ chđnh bẫn thên mònh Lúâi khun ca tưi lâ bẩn hậy bùỉt àêìu chêåm rậi vâ lâm tûâ viïåc nhỗ rưìi tiïën hânh thûåc hiïån lúâi hûáa àưëi vúái mònh Mưåt bẩn àậ thûåc hiïån àûúåc, d rêët nhỗ, hậy tiïëp tc lâm vâ cưë gùỉng 353 THE 8th HABIT thïm cht nûäa Dêìn dêìn tûâng bûúác mưåt, bẩn sệ cố àûúåc sûå tûå tin, lâm ch tònh hëng, sûå kiïn trò cng sệ tùng lïn, bẩn sệ àùåt mc tiïu lúán hún vâ thûåc hiïån àûúåc Khưng bao giúâ lâ quấ mån àưëi vúái bẩn Cåc sưëng lâ mưåt sûá mïånh, chûá khưng phẫi lâ mưåt nghïì nghiïåp CÊU HỖI 20: Lâm thïë nâo ưng biïët àûúåc àiïìu àố sệ mang lẩi kïët quẫ? ÀẤP: Bẩn chó thûåc sûå biïët àûúåc bùỉt tay hânh àưång Biïët mâ khưng lâm thûåc laõ khửng biùởt Bựỗng chỷỏng ùớ chỷỏng minh baồn seọ àẩt kïët quẫ hay khưng côn cố thïí lêëy tûâ nhûäng kïët quẫ thûåc tïë ca nhûäng ngûúâi àûúåc bẩn phc v - khấch hâng, ngûúâi ch cưng ty/doanh nghiïåp/tưí chûác, nhên viïn, àưìng nghiïåp, nhûäng ngûúâi dên bònh thûúâng sưëng quanh bẩn vâ cẫ nhûäng thưng tin phẫn hưìi mâ bẩn nhêån àûúåc Suy cho cng, tưi tin vâo sûå phấn xết sấng sët dûåa vâo lûúng têm kïët húåp vúái sûå quan vâ àưëi chiïëu Tưi cuọng nhờồn rựỗng tỷồ thờm tờm, hờỡu hùởt chng ta àïìu biïët nhûäng gò nïn vâ khưng nïn lâm Chó cêìn mổi ngûúâi hânh àưång theo sûå hiïíu biïët àố thò nhûäng cêu hỗi khấc chó côn lâ lyỏ thuyùởt suửng Cuửởi cuõng, tửi muửởn noỏi rựỗng moồi cêu hỗi trïn àúâi nây àïìu cố lúâi giẫi àấp vâ bẩn cố thïí tòm thêëy chng qua hổc hỗi, nhûng àưi bẩn phẫi trẫ giấ múái cố àûúåc chng 354 VÏÌ TẤC GIẪ STEPHEN R COVEY S tephen R Covey lâ mưåt chun gia àûúåc kđnh trổng trïn thïë giúái vïì l thuët lậnh àẩo, vêën àïì gia àònh, mưåt nhâ giấo, nhâ tû vêën vïì quẫn l vâ lâ mưåt tấc giẫ àậ cưëng hiïën cẫ àúâi mònh àïí giẫng dẩy phûúng phấp sưëng vâ lậnh àẩo lờởy nguyùn tựổc laõm troồng tờm, nhựỗm xờy dỷồng cuửồc sưëng gia àònh vâ tưí chûác thânh àẩt Ưng tưët nghiïåp MBA Àẩi hổc Harvard vâ tiïën sơ Àẩi hổc Brigham Young - núi ưng lâm giấo sû mưn hânh vi hổc ca tưí chûác vâ quẫn trõ kinh doanh, àưìng thúâi lâ giấm àưëc quan hïå cưng chng ca trûúâng vâ trúå l hiïåu trûúãng Ngoâi ra, ưng côn nhờồn ỷỳồc bựỗng tiùởn sụ danh dỷồ cuóa caỏc trûúâng àẩi hổc danh tiïëng khấc 355 THE 8th HABIT Tiïën sơ Covey lâ tấc giẫ ca nhiïìu cën sấch, bao gưìm cën sấch àûúåc xïëp vâo hâng bấn chẩy nhêët thïë giúái “7 Thối quen àïí thânh àẩt” - tấc phêím àûúåc tưn vinh lâ cố ẫnh hûúãng nhêët ca thïë k 20 vâ lâ mưåt 10 cën sấch vïì quẫn trõ cố ẫnh hûúãng nhêët tûâ trûúác ùởn vỳỏi 20 triùồu baón bựỗng 38 thỷỏ tiùởng àậ àûúåc bấn trïn toân thïë giúái Nhûäng cën sấch nưíi tiïëng khấc ca ưng bao gưìm: Thối quen thûá 8, Ûu tiïn cho àiïìu quan trổng nhêët, Lậnh àẩo lêëy ngun tùỉc lâm trổng têm vâ cën Thối quen ca nhûäng gia àònh thânh àẩt Ưng cố ngûúâi vâ 43 ngûúâi chấu Ưng àûúåc trao Giẫi thûúãng Ngûúâi Cha Àấng Kđnh ca nûúác M giẫi thỷỳóng maõ ửng cho rựỗng coỏ yỏ nghụa nhờởt cåc àúâi mònh Cấc giẫi thûúãng khấc ca ưng bao gưìm Thomas More College Medallion vïì sûå cưëng hiïën cho nhên loẩi, Diïỵn giẫ Xët sùỉc nhêët, Giẫi thûúãng Cưng dên ca Hôa Bònh, Giẫi thûúãng Qëc tïë Nhâ Doanh nghiïåp ca nùm 1994 vâ giẫi thûúãng Doanh nhên Qëc gia vò Nhûäng Thânh tûåu Trổn àúâi ca Hoa K Tiïën sơ Covey àûúåc tẩp chđ Time cưng nhêån lâ mưåt 25 ngûúâi M cố ẫnh hûúãng nhêët thïë k 20 Tiïën sơ Covey lâ sấng lêåp viïn vâ lâ Phố ch tõch Cưng ty Franklin Covey, mưåt cưng ty cung cêëp dõch v hâng àêìu trïn thïë giúái cố vùn phông tẩi 123 nûúác Hổ chia sễ têìm nhòn, tđnh k låt vâ nhiïåt tònh ca Tiïën sơ Covey àïí cố ngìn cẫm hûáng, nêng cao, vâ cung cêëp 356 THỐI QUEN THÛÁ phûúng tiïån cho cấc cấ nhên vâ tưí chûác cố nhu cêìu trïn toân thïë giúái àïí thay àưíi vâ trûúãng thânh trïn àûúâng cưng danh vâ sûå nghiïåp Franklin Covey (tïn niïm ët trïn thõ trûúâng chûáng khoấn New York(1) lâ FC) lâ cưng ty hâng àêìu trïn thïë giúái vïì àâo tẩo, nêng cao hiïåu quẫ lâm viïåc, cấc cưng c nêng cao nùng sët lao àưång vâ cấc dûå ấn àấnh giấ cho cấc tưí chûác, têåp thïí vâ cấ nhên Khấch hâng ca Franklin Covey chiïëm 90% cấc cưng ty danh saách Fortune 100, hún 75% Fortune 500, hâng ngân cấc doanh nghiïåp nhỗ vâ vûâa, cng nhû nhiïìu tưí chûác ca chđnh ph vâ cấc tưí chûác giấo dc Cấc tưí chûác vâ cấ nhên tiïëp cêån vúái sẫn phêím ca Franklin Covey vâ dõch v thưng qua cấc lúáp hën luån ca cưng ty, qua nhûäng nhên viïn cung cêëp dõch v cố giêëy phếp, tû vêën trûåc tiïëp mưåt àưëi mưåt, cấc cåc hưåi thẫo chun àïì, catalogue, cng vúái hún 140 cûãa hâng bấn lễ vâ qua trang web www.FranklinCovey.com Franklin Covey cố hún 2.000 cưång tấc viïn cung cêëp cấc dõch v chuyùn nghiùồp, caỏc saón phờớm vaõ tỷ liùồu bựỗng 28 ngưn ngûä, tẩi 39 vùn phông vâ úã 95 nûúác trïn thïë giúái (1) NYSE – New York Stock Exchange: Thõ trûúâng chûáng khoaán New York 357 MUÅC LUÅC Lúâi giúái thiïåu Chûúng 1: Nưỵi àau Chûúng 2: Vêën àïì 26 Chûúng 3: Giẫi phấp 44 PHÊÌN 1: TỊM RA TIÏËNG NỐI CA BẪN THÊN Chûúng 4: Tòm tiïëng nối ca bẫn thên mốn quâ thiïn ph 61 Chûúng 5: Thïí hiïån quan àiïím thưng qua têìm nhòn, k låt, sûå àam mï vâ lûúng têm ca bẩn 87 PHÊÌN 2: CƯÍ V NGÛÚÂI KHẤC TỊM RA TIÏËNG NỐI CA HỔ Chûúng 6: Cưí v ngûúâi khấc tòm tiïëng nối ca hổ lâ thấch thûác lúán àưëi vúái ngûúâi lậnh àẩo 129 TÊÅP TRUNG – NÏU GÛÚNG VÂ ÀÕNH HÛÚÁNG 163 Chûúng 7: Tiïëng nối ca sûå ẫnh hûúãng hậy lâ ngûúâi cêìm lấi 164 358 THỐI QUEN THÛÁ Chûúng 8: Tiïëng nối ca tđn nhiïåm nïu gûúng vïì tđnh cấch vâ nùng lûåc 191 Chûúng 9: Tiïëng nối vâ tưëc àưå ca niïìm tin 212 Chûúng 10: Nhûäng tiïëng nối kïët húåp ài tòm phûúng ấn thûá ba 234 Chûúng 11: Mưåt tiïëng nối - àûúâng ài àïën têìm nhòn nhûäng giấ trõ vaâ chiïën lûúåc chung 251 THÛÅC HIÏÅN - LIÏN KÏËT VÂ TRAO QUÌN 269 Chûúng 12: Tiïëng nối vâ thûåc hiïån k låt liïn kïët cấc mc tiïu vâ hïå thưëng àïí ài àïën kïët quẫ 270 Chûúng 13: Trao quìn: khúi ngìn cẫm hûáng vâ tâi nùng 286 THÚÂI ÀẨI CA TRĐ TỤÅ 301 Chûúng 14: Thối quen thûá vâ àiïím tûåa niïìm tin 302 Chûúng 15: Sûã dng tiïëng nối bẫn thên mưåt cấch thưng minh 321 20 cêu hỗi àûúåc nhiïìu ngûúâi quan têm nhêët 340 Vïì tấc giẫ Stephen R Covey 355 359 First News Chõu trấch nhiïåm xët bẫn: Tiïën sơ QUẤCH THU NGUÅT Biïn têåp Trònh bây Sûãa bẫn in Thûåc hiïån : : : : Thânh Nam First News Thanh Bònh First News – Trđ Viïåt NHÂ XËT BẪN TRỄ 161B L Chđnh Thùỉng - Qån - TP Hưì Chđ Minh ÀT: 39316211 - Fax: 38437450 In 2.000 cën, khưí 14,5 x 20,5 cm tẩi XN In Cưng ty Vùn Hốa Phûúng Nam (160/13 Àöåi Cung, Q.11, TP HCM) Giêëy ÀKKHXB sưë 55-2008/CXB/768187/Tre ngây 08/01/2008 - QÀXB sưë 63B/QÀ-Tre cêëp ngây 31/03/2008 In xong vâ nưåp lûu chiïíu qu II/2009 ... FIRST NEWS 11HNguỵn Thõ Minh Khai, Qån 1, TP Hưì Chđ Minh Tel: (84 -8) 382 27979 - 382 27 980 - 382 3 385 9 - 382 3 386 0 Fax: (84 -8) 382 2 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn Website: www.firstnews.com.vn... 1.1 13 THE 8th HABIT cêìn phẫi cố nïëp nghơ múái, k nùng múái, cưng c múái… vâ mưåt thối quen múái Thối quen thûá khưng phẫi lâ mưåt thối quen bõ chng tưi bỗ qụn viïët Thối quen Thối quen thûá... gưåp lẩi! 11 THE 8th HABIT TẨI SAO CÊÌN CỐ THỐI QUEN THÛÁ 8? Thïë giúái àậ biïën àưíi sêu sùỉc kïí tûâ cën sấch Habits of Highly Effective People àûúåc xët bẫn lêìn àêìu tiïn nùm 1 989 Giúâ àêy, nhûäng
- Xem thêm -

Xem thêm: THÓI QUEN THỨ 8, THÓI QUEN THỨ 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn