Qùa tặng diệu kì

138 85 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:00

Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn sách Phiên ebook thực theo quyền xuất phát hành ấn tiếng Việt cơng ty First News - Trí Việt với tài trợ độc quyền công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Tác phẩm không chuyển dạng sang hình thức hay sử dụng cho mục đích thương mại Qua tùng dieu ky “Mốn quâ qu giấ vâ k diïåu nhêët mâ cåc sưëng ban tùång cho mưỵi chng ta” This translation published by arrangement with The Doubleday Broadway Publishing Group, a division of Random House, Inc THE PRESENT - QUAÂ TÙÅNG DIÏÅU KYÂ Vietnamese Copyright © 2005 First News - Tri Viet Publishing Co., Ltd Cöng ty First News - Trđ Viïåt giûä bẫn quìn xët bẫn vâ phất hânh êën bẫn tiïëng Viïåt trïn toân thïë giúái theo húåp àưìng chuín giao bẫn quìn vúái Têåp àoân xët bẫn Doubleday Broadway, möåt phên böå cuãa Random House, Inc., Hoa K Bêët cûá sûå chếp, trđch dêỵn nâo khưng àûúåc sûå àưìng ca First News vâ Doubleday àïìu lâ bêët húåp phấp vâ vi phẩm Låt Xët Bẫn Viïåt Nam, Låt Bẫn Quìn Qëc Tïë vâ Cưng ûúác Bẫo Hưå Súã Hûäu Bẫn Quìn Súã Hûäu Trđ Tụå Berne FIRST NEWS - TRI VIET PUBLISHING CO., LTD 11HNguyen Thi Minh Khai Str - Ho Chi Minh City, Viet Nam Tel: 84-822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860 Fax: 84-822 4560; Email: firstnews@hcmc.netnam.vn HẨT GIƯËNG TÊM HƯÌN Qua tùng dieu ky The Present Tưíng húåp vâ Biïn dõch: NGUỴN VÙN PHÛÚÁC NGUỴN THÕ KIM NHUNG Ban Biïn Dõch First News (Tấi bẫn lêìn thûá 3) NHÂ XËT BẪN TƯÍNG HÚÅP TP HƯÌ CHĐ MINH Lúâi giúái thiïåu “Cåc sưëng khưng bao giúâ lâ bïë tùỉc thûåc sûå nïëu ngûúâi dấm rúâi bỗ nhûäng lưëi môn vâ dng cẫm tòm nhûäng giấ trõ múái.” - Khuët danh “Quâ tùång diïåu k” lâ mưåt cêu chuån th võ vïì cåc hânh trònh gian nan ca mưåt châng trai, phẫi àưëi diïån vúái nhûäng thûã thấch, thêët bẩi cåc sưëng, àậ cêët cưng ài tòm mốn quâ àùåc biïåt, mưåt mốn quâ bđ êín vâ khố tòm Tẩi châng trai vâ sau àố lâ rêët nhiïìu ngûúâi nûäa lẩi mën ài tòm mốn quâ àố? Vò theo lúâi mưåt lậo ưng thưng thấi, thò àố chđnh lâ mốn quâ qu giấ nhêët mâ Con Ngûúâi cố thïí cố àûúåc Nố chûáa àûång bđ quët lâm thay àưíi nghơa cåc sưëng, àem lẩi hẩnh phc vâ thânh cưng cho ngûúâi Àêy lâ cêu chuån rêët thûåc tïë vâ hûäu đch cho cåc sưëng hiïån tẩi ca chng ta Khi cåc sưëng, cưng viïåc gùåp khố khùn, trẫi qua nhûäng thêët bẩi, trẫ giấ cho niïìm tin, nhûäng tưín thûúng vïì tinh thêìn, tònh cẫm, chng ta ln mong mën tòm lẩi àûúåc sûå thẫn têm hưìn, tòm lẩi àûúåc nghõ lûåc vâ sûác sưëng múái, mën khùèng àõnh àûúåc mònh, àẩt àûúåc thânh cưng vâ hẩnh phc cåc sưëng Nhûng chng ta thûúâng phẫi tưën rêët nhiïìu thúâi gian vâ – The Present cưng sûác, thêåm chđ cố ngûúâi phẫi trẫ giấ àùỉt hún, àïí cố thïí tòm phêìn nâo ca lúâi giẫi Vâ mưåt sưë ngûúâi àậ tòm àûúåc côn trễ Mưåt sưë thò vâo tíi trung niïn Mưåt sưë khấc thò mậi têån àậ lúán tíi Vâ cng cố rêët nhiïìu ngûúâi khưng tòm thêëy àûúåc trổn vển vâ chêëp nhêån sưëng vúái dựỗn vựồt, khửớ au Cờu chuyùồn cuửởn saỏch Quaõ tùång diïåu k ca Tiïën sơ Spencer Johnson sệ gip bẩn tòm àûúåc cấch tû múái, mưåt hûúáng ài àng nhêët, mưåt lúâi giẫi gip bẩn khấm phấ nhỷọng chờn lyỏ vaõ giaỏ trừ vụnh hựỗng cuóa cuửồc sưëng, vưën ln tưìn tẩi mâ chng ta - àưi vò bùng qua quấ nhanh cåc sưëng - àậ vư tònh lậng qụn Quâ Tùång Diïåu K àûúåc Spencer Johnson hoân thiïån nùm 2003, àûúåc cấc hậng thưng têën bònh chổn lâ cën sấch àưåc àấo nhêët, phất triïín tûâ tûúãng ca cën sấch nưíi tiïëng The Precious Present ca ưng xët bẫn nùm 1984, àûúåc dõch hún 40 thûá tiïëng vâ phưí biïën trïn toân thïë giúái Mong cấc bẩn qua cêu chuån nghơa, sêu sùỉc nây sệ tòm Quâ tùång diïåu k ca mònh àïí thânh cưng hún cưng viïåc vâ cố àûúåc hẩnh phc thûåc sûå cåc sưëng àïí àẩt àûúåc ûúác mú - First News Quâ tùång diïåu kâ – Vïì Spencer Johnson Tấc giẫ Quâ tùång Diïåu k Tiïën sơ Spencer Johnson lâ mưåt nhûäng tấc giẫ nưíi tiïëng nhêët vúái cấc tấc phêím khấm phấ cåc sưëng vâ cấch sưëng àûúåc hâng triïåu àưåc giẫ trïn toân thïë giúái u thđch, mïën mưå Àố lâ nhûäng cën sấch àậ vâ àang thåc hâng bestselling Thúâi bấo New York Times bònh chổn nhû “Quâ Tùång Diïåu K” (The Present), “Cố Nïn hay Khưng” (Yes or No), “Pht Nhòn Lẩi Mònh“ (One Minute for Yourself), “Phuát Daânh Cho Cha” (The One Minute Father), “Phuát Daânh Cho Mể” (The One Minute Mother), “Pht Dânh Cho Thêìy” (The One Minute Teacher), “Who Moved My Cheese?”, “The Precious Present”… Cấc tấc phêím àưåc àấo ca ưng àậ mang lẩi cho àưåc giẫ mổi lûáa tíi nhûäng khấm phấ múái, th võ vâ rêët hûäu đch vïì cấch sưëng, caỏch hoaõn thiùồn baón thờn Bựỗng nhỷọng chờn lyỏ giaón dõ nhûng rêët múái mễ vâ thûåc tïë, chng hûúáng bẩn àïën thânh cưng vâ hẩnh phc cåc sưëng Th võ, tinh tïë vâ àêìy nghơa Àố lâ nhûäng gò mâ tấc phêím ca ưng àïí lẩi lông ngûúâi – The Present àổc Chng chûáa àûång nhûäng cêu chuån thûåc tïë, nhûäng bâi hổc ài thùèng àïën trấi tim, lâm bûâng tónh têm hưìn, nhêån thûác, chó cấc giẫi phấp àún giẫn, tưëi ûu cho nhûäng vêën àïì phûác tẩp mâ chng ta àang phẫi àưëi mùåt cåc sưëng hiïån tẩi Cấc giấ trõ êëy mang tđnh triïët l sưëng sêu sùỉc vâ mậi tưìn tẩi vúái thúâi gian Sau tưët nghiïåp Khoa Têm l hổc ca trûúâng Àẩi hổc Southern Califonia, Tiïën sơ Johnson tiïëp tc theo hổc ngânh y tẩi trûúâng Y khoa Hoâng Gia vâ hoân têët chûúng trònh sau quấ trònh thûåc têåp tẩi bïånh viïån Mayo vâ trûúâng Y dûúåc Harvard Ưng àậ tûâng lâ Giấm àưëc Truìn thưng cho Medtronic - mưåt nhûäng cưng ty àưìng phất minh thiïët bõ àiïìu hôa nhõp tim, lâ nhâ nghiïn cûáu têm l tẩi Viïån Nghiïn cûáu Tưíng húåp vaâ laâ Chuyïn viïn tû vêën cuãa Trung têm nghiïn cûáu Nhên hổc Hiïån tẩi, ưng lâ y viïn Hưåi àưìng tẩi trûúâng Àẩi hổc Kinh doanh Harvard Nhûäng tấc phêím nưíi tiïëng ca ưng àûúåc cấc cú quan thưng têën hâng àêìu nhû CNN, Today Show, Time, BBC, Business Week, New York Times, – The Present thiïët Khi àûúåc phên cưng trấch nhiïåm, tưi cûá súå lâ mònh sệ khưng kiïìm chïë àûúåc vâ gêy gưí sệ xẫy Bâ êëy ln nối vïì nhûäng thûá nhû nïìn kinh tïë thõ trûúâng àang thay àưíi vâ u cêìu chng tưi phẫi thđch ûáng theo Tưi hêìu nhû chùèng mën nghe Bâi àố, bâ ta cûá “tua” ài “tua” lẩi hoâi êëy mâ Rưìi bâ êëy nối vïì kïë hoẩch tiïëp thõ lêìn trûúác àang bõ treo lẩi chûa hoân thânh Rưìi chuín àïì tâi sang tưi Tưi bõ sïëp nhêån xết lâ ng qụn chiïën thùỉng àêëy! Nghơa lâ tưi cûá bấm riïët lêëy Quấ khûá Lc àêìu, tưi àõnh phẫn àưëi nhûäng gò bâ ta nối vò tưi àậ tûâng thûåc hiïån thânh cưng biïët bao nhiïu lâ dûå ấn Nhûng rưìi tưi nhúá lẩi cêu chuån ca anh, vïì àiïìu mâ ngûúâi àân ưng thưng thấi nối, lâ cố thïí hổc hỗi tûâ nhûäng gò àậ diïỵn - nhûng sệ kếm khưn ngoan cûá sưëng mậi vúái Quấ khûá Tưi tûå hỗi lâ liïåu mònh cố àang ng mï vúái Quấ khûá khưng Rưìi tưi lẩi lo lùỉng vïì Tûúng lai Tưi chûa cố gò àïí chín bõ cho nố cẫ Anh thêëy khưng? Tưi phđ thúâi gian lo lùỉng thûá chuån khưng àêu, trûâ Hiïån tẩi Nhûng tưi ch nhêët lâ phêìn cëi ca cêu chuån - Phêìn nâo vêåy? – Bill hỗi 122 Quâ tùång diïåu kâ – - Lc mâ ngûúâi àân ưng nhêån Sưëng cho Hiïån tẩi nghơa lâ phẫi thûác àûúåc Mc àđch sưëng ca mònh lc nây vâ lâm theo tiïëng gổi ca nố Ban àêìu, tưi khưng hiïíu lùỉm vïì àiïìu nây Nhûng quẫ thêåt, tưi àậ tòm lẩi àûúåc chđnh mònh sau mưỵi lêìn dûâng lẩi vâ tûå hỗi: “Mc àđch ca mònh bêy giúâ lâ gò? Phẫi lâm gò àïí àẩt àûúåc nố?” Nhûäng lc nhû thïë tưi thûúâng múã mẫnh giêëy vâ xem lẩi Tưi àậ viïët theo cấch hiïíu ca mònh vâ thûã ấp dng nố Lêìn àêìu tiïn lâ vâo mưåt bíi sấng úã nhâ Tưi chín bõ mổi thûá rưìi ài lâm Nhû mổi khi, tưi thêëy mònh ln bêån rưån Con trai tưi thò mën àûúåc tưi chùm sốc mâ tưi thò cố cẫm giấc nhû mònh chùèng côn mêëy thúâi gian àïí lâm viïåc àố Song, tưi cưë gùỉng têåp trung vâo Hiïån tẩi, nhúá lẩi Mc àđch ca mònh Tưi muửởn chựm soỏc thựỗng beỏ vaõ tửi aọ laõm ỷỳồc Tưi hoân toân àïí àïën nố, lùỉng nghe vâ tòm xem cấi gò lâ quan trổng vúái nố vâo lc nây Àiïìu àố khiïën cẫ tưi vâ tưi àïìu vui vễ Giúâ thò chng tưi thûúâng lâm thïë vâo mưỵi bíi sấng Thêåt lâ ngẩc nhiïn chùèng mêët nhiïìu cưng sûác àïí cố thïí sưëng vúái nhûäng pht giêy Hiïån tẩi Nhûng nố lẩi tẩo nhûäng thay àưíi lúán 123 – The Present Tưi thêåt sûå êën tûúång búãi tấc àưång mẩnh mệ ca cêu chuån Khưng chó cố tưi mâ nhiïìu ngûúâi khấc sau nghe tưi kïí lẩi cng thïë - Nhûäng ngûúâi khấc â? - Vêng Mưåt lêìn, tưi nhêån thêëy mưåt nhûäng nhên viïn kinh doanh giỗi ca cưng ty cố vêën àïì Hònh nhû anh êëy àang gùåp chuån gò àố thêët vổng lùỉm Tưi liïìn múâi anh êëy ài uửởng nỷỳỏc Anh ờởy than phiùỡn rựỗng doanh thu tỷõ hoa hưìng bấn hâng ca mònh giẫm gêìn nhû phên nûãa so vúái nùm ngoấi Tưi hỗi l Anh êëy nối qua loa lâ thõ trûúâng àang biïën àưång, vâ theo anh thò chùèng cố thïí bn bấn àûúåc gò thúâi bíi nây Nhûng rưìi anh êëy cuäng thûâa nhêån nguyïn nhên sêu xa Sïëp anh ờởy cho rựỗng anh ờởy ang mờởt dờỡn phong ửồ ca mònh vâ trúã nïn thiïëu nhiïåt tònh vúái cưng viïåc Lúâi khiïín trấch àố vúái anh êëy thêåt khố maõ chờởp nhờồn Anh ờởy cho rựỗng anh ờởy aọ tûâng gip cưng ty kiïëm àûúåc rêët nhiïìu tiïìn nhûng hònh nhû khưng àûúåc ghi nhêån Tưi cẫm thêëy cêìn phẫi gip àúä anh êëy vâ àậ kïí cho anh êëy nghe vïì cêu chuån Quâ tùång diïåu k Àố lâ chuån ca ba tìn trûúác àêy Cấch àêy mêëy ngây, tẩt ngang qua bân tưi vúái mưåt n 124 Quâ tùång diïåu kâ – cûúâi toe toết Anh ta thưng bấo vúái tưi lâ vûâa k àûúåc mưåt vâi àún àùåt hâng lúán Chng tưi àậ nối chuån vúái mưåt lc Anh ta lâm viïåc tưët hún lâ nhúâ biïët hổc hỗi tûâ Quấ khûá vâ sưëng cho Hiïån tẩi Trûúác àêy, anh êëy vêỵn thûúâng nghơ àïën doanh sưë bấn hâng ca mònh ngây trûúác, rưìi so sấnh vúái doanh sưë đt ỗi úã Hiïån tẩi Àiïìu àố lâm anh bûåc bưåi Vâ dơ nhiïn khấch hâng ca anh cng nhêån thêëy anh chùèng mêëy vui vễ lâm viïåc vúái hổ Bêy giúâ, mưỵi lêìn tiïëp xc vúái khấch hâng, nhêån thêëy sûå thiïëu nhiïåt tònh úã hổ, anh êëy lẩi tûå hỗi cố phẫi mònh àang àïí têm vâo chuån ca Quấ khûá mâ qụn mêët ngûúâi àưëi diïån khưng? Rưìi anh lẩi tûå hỗi vïì Mc àđch ca mũnh, rựỗng mũnh ang theo uửới doanh thu hay laõ àang mang lẩi lúåi đch cho khấch hâng? Anh êëy nhờồn rựỗng sỳó dụ anh ờởy khửng thaõnh cửng vâ khấch hâng rúâi bỗ anh lâ vò lâm viïåc vúái hổ anh cûá mẫi lo lùỉng àïën nhûäng chuån khưng àêu Anh êëy àậ khưng quan têm àïën nhu cêìu ca khấch hâng, mc àđch chđnh ca anh êëy lâ lâm àïí phc v khấch hâng tưët nhêët, vâ tûâ àố múái mang lẩi doanh thu 125 – The Present Anh quyïët àõnh quïn ài Quấ khûá vâ têåp trung hoân toân vâo Hiïån tẩi, vâo khấch hâng ca mònh Vâ lâm àûúåc nhû vêåy thò doanh thu cuãa anh êëy tùng nhanh Anh ờởy aọ tỷồ khaỏm phaỏ rựỗng cờỡn laõm tưët cưng viïåc ca Ngây hưm nay, theo cấch tưët nhêët cố thïí, lâ anh êëy àậ thêåt sûå vûúåt qua àûúåc nhûäng trúã ngẩi cưng viïåc Àiïìu àố gip anh rêët nhiïìu Anh khưng côn thêëy nùång nïì búãi ấp lûåc cưng viïåc vâ dêìn tòm lẩi àûúåc niïìm say mï cåc sưëng Mâ nây, anh êëy cố hùèn mưåt vâi cêu chêm ngưn tûå rt cho mònh tûâ cêu chuån àêëy nhế! Tưi thêëy anh êëy dấn chng phông Bill móm cûúâi: - Th võ thêåt àêëy! Cư côn kïí cho nghe vïì cêu chuån nây nûäa khưng? - Côn vâi ngûúâi nûäa àêy! Mưåt cư bẩn thên ca tưi vûâa ly dõ chưìng Cư êëy bõ tưín thûúng vâ cưng viïåc cng bõ ẫnh hûúãng lêy Cư khưng thïí hoân thânh cấc dûå ấn àng hẩn Rưìi cư êëy ngậ bïånh vâ phẫi xin nghó vâi ngây Sïëp tưi bûåc lùỉm Tưi ghế nhâ cư êëy Chng tưi àậ nối chuån vúái rêët nhiïìu Rưìi tưi kïí cho cư êëy nghe vïì cêu chuån 126 Quâ tùång diïåu kâ – Vâi ngây sau, bẩn tưi àïën phông tưi vâ àùåt lïn baõn mửồt caỏi hửồp Cử ờởy hỷỏa vỳỏi tửi rựỗng, bêët cûá nâo cư êëy trúã nïn xao lậng Hiïån tẩi hay cẫm thêëy bìn vïì chuån ly hưn thò cư êëy sệ àïën phông tưi vâ bỗ vâo chiïëc hưåp àố mưåt àưla Cho àïën nâo mâ cư êëy ngûng àûúåc viïåc nây thò cư sệ àậi tưi mưåt bûäa ùn tưëi Cư êëy côn àa vúái tưi lâ vúái sưë tiïìn àố, chùỉc chùỉn cư sệ àậi tưi ùn mưåt bûäa thêåt thõnh soẩn Trúâi ẩ! Mêëy tìn àêìu tiïn thò hêìu nhû cûá cấch mưåt tiïëng lâ cư êëy lẩi vâo phông tưi àïí bỗ ưëng Thêåm chđ cố nhûäng lc cư ta bỗ vâo hai hay ba àư gò àố àïí trûâ hao! Cư êëy bẫo thïë àïí àúä mêët cưng ài lẩi Anh thêëy cố vui khưng? Nhûng dêìn dêìn, sưë tiïìn vâo ưëng giẫm dêìn Cho àïën tìn nây thò cấi ưëng chùèng nhêån àûúåc xu nâo Cư êëy àậ nhêån rựỗng mũnh tửởn quaỏ nhiùỡu thỳõi gian vaõ tiùỡn baồc vâo chuån ca Quấ khûá Cư àậ lâm tưín thûúng chđnh mònh Cư khưng thïí lâm viïåc, lc nâo cng laõm phiùỡn baồn beõ bựỗng nhỷọng lỳõi than vaọn, muửởn àûúåc chia sễ vâ àûúåc “thûúng hẩi” Sûå tûå tin vưën cố vâ nùng lûúång sưëng ca cư mêët dêìn Cấch mâ cư êëy hânh àưång cûá nhû thïí cư sưëng lâ àïí chõu àûång nưỵi àau vâ sûå giêån dûä Trong àố, cấi 127 – The Present cư thêåt sûå cêìn lâ phẫi tiïëp tc sưëng vâ lâm cho cåc sưëng hiïån tẩi ca mònh trúã nïn tưët eồp hỳn Cử cuọng aọ nhờồn rựỗng, caõng choỏng rúâi bỗ Quấ khûá, cư câng cố thïí têåp trung vâo Hiïån tẩi ca mònh Vâ cư êëy àậ tûå vệ mưåt bûác tranh tuåt vúâi vïì Tûúng lai Cûá nhû thïë, sau mưỵi ngây lâm viïåc, trïn àûúâng vïì nhâ, cư chó nghơ àïën thúâi gian mònh sệ dânh cho cấi Trûúác bûúác vâo cûãa, cư êëy àậ tûúãng tûúång nhûäng giêy pht vui vễ cng chng, khưng bõ nhûäng chûúng trònh ti vi hay cấc bâi bấo qëy rêìy Cư êëy hoân toân thoẫi mấi vâ tûå tin Cho àïën bêy giúâ, cư êëy vêỵn côn thêëy ngẩc nhiïn trûúác nhûäng kïët quẫ mâ mònh àẩt àûúåc cåc sưëng gia àònh Côn tưi thò khỗi cêìn phẫi nối thò anh cng biïët lâ bẩn tưi bêy giúâ rưìi Lâm viïåc rêët tưët vâ àûúåc sïëp àấnh giấá cao Cư êëy àậ ùởn phoõng tửi saỏng vaõ noỏi vỳỏi tửi rựỗng hậy sùén sâng cho bûäa ùn tưëi mâ cư êëy sệ àậi tưi vâo tìn túái Bill cûúâi, giổng vui vễ: - Tuåt vúâi quấ nhó! - Côn phẫi nối! Quấ tuåt! Tưi cng kïí cho chưìng tưi nghe vïì mònh vâ àưìng nghiïåp ca mònh àang trúã nïn tưët hún nhû thïë nâo nhúâ vâo cêu chuån vïì Quâ 128 Quaâ tùång diïåu kyââ – tùång diïåu kyâ naây Anh biïët àêëy, chưìng tưi cố biïët bao nhiïu viïåc phẫi lo Nâo lâ toấn cấc hốa àún, nâo lâ viïåc cưng ty, thêåm chđ côn lo dânh dm tiïìn àïí hai àûáa bế vâo àẩi hổc cho d chuáng chó múái lïn nùm Thïm nûäa, anh êëy thêåt sûå bõ ấm ẫnh vïì chuån thùng tiïën vâ kiïëm tiùỡn mua nhaõ Anh ờởy coõn sỳồ rựỗng chuỏng tửi sệ khưng kiïëm tiïìn àïí lo cho cåc sưëng sau nghó hûu Tưi u anh êëy vò anh êëy rêët cố trấch nhiïåm vúái gia àònh Nhûng tưi cng thêëy àûúåc nhûäng gấnh nùång khưng cêìn thiïët mâ anh êëy àang tûå khoấc lïn mònh Tưi mën kïí cho anh êëy nghe vïì cêu chuån Quâ tùång diïåu k nhûng tưi vêỵn chûa kïí vò phẫi chúâ àïën lc anh êëy thêåt sûå mën nghe Rưìi thò anh cng u cêìu tưi kïí vïì nố Tưi khưng chùỉc lâ anh àïí têm àïën cêu chuån Nhûng tưi kïí xong, anh àậ bây tỗ sûå quan têm Anh êëy thđch nghơa vïì viïåc giẫm nưỵi lo úã Hiùồn taồi bựỗng caỏch lùn kùở hoaồch cho Tỷỳng lai, nhû thïë, Tûúng lai sệ trúã nïn rộ râng hún Anh êëy cng àậ hỗi tưi vïì àiïìu mâ ngûúâi àân ưng nối vïì Hiïån tẩi Àố lâ “Nïëu bẩn mën Tûúng lai ca mònh tưët àểp hún Hiïån tẩi, àiïìu quan trổng lâ phẫi 129 – The Present hoẩch àõnh cho Tûúng lai” Anh nhêån xết hònh nhû chng tưi chûa lïn kïë hoẩch cho Tûúng lai gia àònh mưåt cấch thûúâng xun Anh êëy nối àng Àố quẫ lâ mưåt thiïëu sốt lúán Vêåy lâ chưìng tưi àïì nghõ chng tưi sệ dânh mưåt bíi sấng thûá bẫy hâng tìn àïí bân vïì chuån tiïìn nong Chng tưi àậ cố nhûäng bíi bân bẩc vui vễ, cng giẫi quët àûúåc nhiïìu vêën àïì mâ trûúác àêy chng tưi cưë trò hoận Mưåt ngây nổ, chưìng tưi àïën gêìn tưi vâ ưm chùåt lêëy tưi Tưi thùỉc mùỉc vïì hânh àưång nây ca anh Anh giẫi thđch lâ anh àang vui Qua cêu chuån, anh àậ nhêån lâ mònh àang tûå chëc lêëy nhûäng gấnh nùång ca Ngây mai mâ qụn mêët viïåc thûúãng thûác nhûäng pht giêy Hiïån tẩi Anh lâm gêìn nhû àïën công lûng àïí kiïëm tiïìn Rưìi anh chúåt nhêån lâ d cho anh cố kiïëm àûúåc hâng triïåu àưla ài nûäa thò thûåc tïë lc nâo cng cố nhûäng viïåc vûúåt ngoâi têìm tay mâ anh khưng thïí àiïìu khiïín àûúåc Anh cng nhêån mònh àang lâm viïåc cêåt lûåc vò nhûäng “dûå ấn ca Tûúng lai” mâ qụn mêët “gia àònh Hiïån tẩi” Anh cng dûúâng nhû qụn mêët l khiïën anh phẫi lâm viïåc nhiïìu Nhûng mâ cấch anh êëy thïí hiïån thò cûá nhû àang lâm viïåc vò tiïìn Nhûng khưng 130 Quâ tùång diïåu kâ – phẫi, anh kiïëm tiïìn lâ vò gia àònh Anh nối: “Anh àậ hiïíu lâ anh cêìn phẫi sưëng nhiïìu vâ trổn vển hún cho mưỵi ngây múái, hún lâ bỗ cưng ngưìi tđnh toấn vïì nhûäng gò chûa xẫy Khi cấi chng ta thêëy chng ta vui vễ bïn nhau, chng cng sệ vui vễ Hốa hẩnh phc ca chng ta khưng ph thåc vâo àïën ngưi nhâ mâ chng ta úã hay loẩi xe mâ chng ta àang ài Rộ râng, viïåc lïn kïë hoẩch cho Tûúng lai rêët quan trổng, nhûng uỏng laõ khửng nùn sửởng bựỗng Tỷỳng lai Anh nhờồn àûúåc sûå khấc biïåt rưìi” Liz im lùång mưåt lc àïí nghơ vïì nhûäng gò vúå chưìng cư àậ trẫi qua Bill móm cûúâi vâ hỗi: - Vêåy cư cố thânh cưng viïåc ấp dng nhûäng àiïìu nây vâo cưng viïåc khưng? - Cố chûá Chng tưi àang lâm viïåc àïí giẫi quët vêën àïì ca mưåt chi nhấnh Doanh thu mưåt nhûäng sẫn phêím thïë mẩnh ca cưng ty úã chi nhấnh nây bõ giẫm st Rửỡi laồi coỏ tin ửỡn rựỗng seọ coỏ cựổt giaóm chi phđ, thêåm chđ sa thẫi nhên viïn Tònh hëng nây khưng giưëng lùỉm vúái tònh hëng cêu chuån nhó? Nhiïìu ngûúâi lo lùỉng vò cố thïí cố àố sệ bõ mêët viïåc Tưi àậ tûå hỗi mònh nïn àưëi phố vúái tònh hëng nây thïë nâo àêy 131 – The Present Cêu trẫ lúâi lâ chng tưi cêìn phẫi têåp trung vâo viïåc cẫi tiïën sẫn phêím Tưi àậ gúãi ài mưåt lấ thû nưåi bưå u cêìu mổi ngûúâi nghơ vïì nhûäng giẫi phấp cố thïí ấp dng cho sẫn phêím ca cưng ty, àưìng thúâi tưí chûác mưåt cåc hổp Cåc hổp diïỵn khấ sưi nưíi Nố kếo dâi hún mưåt tiïëng so vúái dûå kiïën Àïën trûa thò chng tưi àậ tẩo mưåt àưåt phấ Chiïìu hưm àố, mổi ngûúâi cưng ty trúã lẩi lâm viïåc vúái mưåt vâi tûúãng caói tiùởn coỏ giaỏ trừ Tửi nhờồn thờởy rựỗng bựỗng cấch hoẩch àõnh cho Tûúng lai, chng tưi bùỉt àêìu tòm lưëi ài cho mònh Rưìi sau àố, chng tưi cố thïí trúã lẩi vâ têåp trung vâo nhûäng u cêìu Hiïån tẩi ca cưng ty Chiïìu tưëi hưm àố, tưi àïën xem giẫi àêëu thïí thao ma ca gấi tưi úã trûúâng Khi úã àố, tưi biïët chùỉc mònh àậ têåp trung hoân toân vâo Hiïån tẩi, vâo gấi tưi Tưi àậ dểp chuån phất triïín sẫn phêím ca cưng ty sang mưåt bïn Tưi cố thïí giẫi quët nố vâo ngây mai mâ Khi trêån àêëu kïët thc, tưi úã lẩi vúái tưi – àiïìu mâ tưi chûa tûâng lâm trûúác àố Dơ nhiïn nhûäng gò àng tẩi thúâi àiïím nây cố thïí sệ thay àưíi tẩi thúâi àiïím khấc Nhûng chđnh Mc àđch ca tưi sệ chó cho tưi thêëy àêu laâ hûúáng ài 132 Quaâ tùång diïåu kyââ – àuáng mổi viïåc tưi lâm Nïëu tưi thêåt sûå têåp trung vâo nhûäng gò àang diïỵn Hiïån tẩi thò tưi sệ lâm viïåc tưët hún Anh biïët khưng, tưi khưng phẫi lâ ngûúâi nhêët hiïíu àiïìu àố Nhûäng ngûúâi gia àònh tưi vâ cấc àưìng nghiïåp cng àậ ấp dng nố rêët tưët cåc sưëng ca hổ - Vêåy cư cố chia sễ vúái hổ bẫn ghi ch ca cư khưng? - Cố chûá! Tưi phất triïín tûúãng bẫn ghi ch vâ ghi lẩi cêu chuån theo cấch ca mònh Rưìi tưi chia sễ nố vúái vâi ngûúâi Dơ nhiïn lâ khưng phẫi àậ nghe hay àổc cêu chuån nây cng rt àûúåc bâi hổc cho mònh Cố khưng đt àưìng nghiïåp ca tưi chùèng ch nhiïìu àïën nố Côn nhûäng ngûúâi thđch nố thò tẩo àûúåc ẫnh hûúãng tđch cûåc àïën cưng ty Cêu chuån àậ mang àïën mưåt sûå thay àưíi lúán Liz àïì nghõ: - Anh cố mën ghế vïì cưng ty àïí xem thïë nâo khưng? Bill cẫm thêëy rêët vui Anh hûáa sệ tòm cấch sùỉp xïëp thúâi gian àïí ghế thùm cưng ty c ca mònh Liz nhòn vâo àưìng hưì Àậ àïën lc cư phẫi quay vïì cưng ty Cư cêët hốa àún vâ nùỉm chùåt tay Bill: 133 – The Present - Tưi thêåt sûå cẫm ún anh àêëy, Bill ẩ! Vò anh àậ kïí cho tưi nghe mưåt cêu chuån vư giấ Nố lâm thay àưíi mổi thûá liïn quan àïën cåc sưëng ca tưi - Khưng cố gò mâ! Tưi cng vui vò cêu chuån àậ gip đch cho cư Thờồt tuyùồt vỳõi cử cuọng nhờồn rựỗng ngûúâi câng sưëng vâ lâm viïåc Hiïån tẩi thò hổ, gia àònh hổ cng nhû cưng ty ca hổ câng àûúåc lúåi, nhû cư àậ tûå mònh khấm phấ rưìi àêëy - Àng vêåy àêëy Tưi thêëy àố lâ mưåt kim chó nam tuåt vúâi mâ tưi cố thïí sûã dng bêët cûá nâo, thûåc hiïån mưåt dûå ấn, hay chó àún giẫn lâ nhûäng cng trẫi qua nhûäng khoẫnh khùỉc qu giấ vúái gia àònh Khưng thïí ph nhêån, nố mang lẩi ngìn cẫm hûáng, hân gùỉn vïët thûúng vâ lâ mưåt cêím nang cåc sưëng rêët thiïët thûåc Chùỉc chùỉn lâ tưi sệ phưí biïën nố nhiïìu hún nûäa Anh biïët àêëy, anh cố àûúåc cấi gò àố hûäu dng thò anh chó mong súám chia sễ nố cng mổi ngûúâi Vâ àố hẩnh phc vâ thânh cưng, d cưng viïåc hay cåc sưëng gia àònh, thò àố lâ àiïìu tưët hún cho têët cẫ mổi ngûúâi Bill móm cûúâi cêìm ly nûúác: - Th võ vâ tònh ngûúâi thêåt! Thïë bêy giúâ cư bẩn àa nghi ca tưi àậ nhêån àiïìu gò rưìi? Ấnh mùỉt Liz sấng lïn mưåt n cûúâi tinh nghõch: 134 Quâ tùång diïåu kâ – - Anh thûâa biïët rưìi mâ côn hỗi Cư êëy bêy giúâ àang rêët vui vâ cẫm nhêån àûúåc haånh phuác thêåt sûå Nhúá laåi trûúác àêy vêët vẫ thêåt Ngoâi viïåc cố àûúåc Mốn Quâ Vư Giấ ca mònh rưìi, tưi côn cẫm nhêån àûúåc niïìm vui gip nhûäng ngûúâi khấc àûúåc hẩnh phc Chùỉc chùỉn côn rêët nhiïìu ngûúâi khấc àang vêët vẫ vúái nhûäng khố khùn khưng ngûâng ca cåc sưëng Hậy giûä tim ngổn lûãa ca mốn quâ Chng ta sệ cng chia sễ cố thïí nhế vâ nhû vêåy cåc sưëng sệ rêët nghơa 135 HẨT GIƯËNG TÊM HƯÌN ★★★ Qua tùng dieu ky Tấi bẫn lêìn Tưíng húåp vâ biïn dõch: Nguỵn Vùn Phûúác Nguỵn Thõ Kim Nhung Ban Biïn Dõch First News Chõu traách nhiïåm xët bẫn: TRÊÌN ÀỊNH VIÏÅT Biïn têåp Trònh bây Sûãa baãn in Thûåc hiïån : Minh Chêu : First News : Hoâng Tên : First News NHÂ XËT BẪN TƯÍNG HÚÅP TP HƯÌ CHĐ MINH 62 Nguỵn Thõ Minh Khai - Quêån ÀT: 8225340 - 8296764 - 8220405 - 8223637 - 8296713 Tấi bẫn lêìn thûá Sưë lûúång 1.000 cën, khưí 13,5 x 20,5 cm tẩi Xđ nghiïåp In Cty VH Phûúng Nam Giêëy ÀKKHXB söë 1210-33/XB-QLXB CXB cêëp ngây 18/10/ 2002 vâ giêëy TN sưë 680/TNKHXB/2004 In xong vâ nưåp lûu chiïíu thấng 9/2004 ... diïåu k 16 Quâ tùång diïåu kâ – Cêu chuån vïì Quâ Tùång Diïåu Ky The Present 17 Qua tùång diïåu ky â – T rûúác àêy cố mưåt cêåu bế, qua thúâi gian trûúãng thânh vúái nhûäng vêët vẫ, trùn trúã... 823 3859 - 823 3860 Fax: 84-822 4560; Email: firstnews@hcmc.netnam.vn HẨT GIƯËNG TÊM HƯÌN Qua tùng dieu ky The Present Tưíng húåp vâ Biïn dõch: NGUỴN VÙN PHÛÚÁC NGUỴN THÕ KIM NHUNG Ban Biïn Dõch... tấc phêím nưíi tiïëng ca ưng àûúåc cấc cú quan thưng têën hâng àêìu nhû CNN, Today Show, Time, BBC, Business Week, New York Times, Qua tùång diïåu ky â – Reader’s Digest, Wall Street Journal,
- Xem thêm -

Xem thêm: Qùa tặng diệu kì, Qùa tặng diệu kì

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn