Giáo án ca năm hình học lớp 7

54 134 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 18:12

Giáo án ca năm hình học lớp 7___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Chương I: ĐƯỜNG THẲNG VNG GĨC ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH I MỤC TIÊU Kiến thức : - HS giải thích hai góc đối đỉnh - Nêu tính chất : hai góc đối đỉnh Kĩ : - HS vẽ góc đối đỉnh với góc cho trước - Nhận biết góc đối đỉnh hình - Bước đầu tập suy luận Thái độ : - Rèn thái độ cẩn thận, xác, trình bày khoa học u thích mơn Năng lực, phẩm chất: 4.1 Năng lực : - Năng lực chung :Năng lực giải vấn đề, lực tự học, lực hợp tác, lực sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: Thực phép tính, sử dụng ngơn ngữ tốn học, vận dụng tốn học, sử dụng cơng cụ (đo,vẽ hình) 4.2 Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ II CHUẨN BỊ Gv: Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ, phấn màu Hs: Thước thẳng, thước đo góc,bảng nhóm, bút III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp gợi mở, hoạt động nhân, hoạt động nhóm, luyện tập Kĩ thuật : Kĩ thuật động não, đặt câu hỏi IV TỔ CHỨC CÁC HOAT ĐỘNG HỌC TẬP Hoạt động khởi động *Ổn định tổ chức: * Kiểm tra cũ : Tổ chức hoạt động dạy học 2.1 Khởi động (3ph) Tìm thực tế hình ảnh tia đối nhau, đoạn thẳng cắt nhau? - Vậy hai đường thẳng cắt tạo thành góc? Và góc có tên gọi gì? 2.2 Các hoạt ng hỡnh thnh kin thc Hoạt động GV Hoạt ®éng cña HS Hoạt động : Thế hai góc đối đỉnh ?(12ph) - Phương pháp: Nêu giải vấn đề - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ Hoạt động nhân Bước 1: GV cho HS vẽ hai đường thẳng xy x’y’ cắt nhau) tại) O GV viết kí hiệu góc giới thiệu O 1, O hai góc đối đỉnh GV dẫn dắt cho HS nhận xét quan hệ cạnh hai góc ) ) - Hai góc O O có chung đỉnh O Cạnh Oy tia đối cạnh Ox, cạnh Oy' tia đối cạnh Ox' (Hoặc Ox, Oy làm thành đường thẳng ; Ox', Oy' làm thành đường thẳng) Bước 2: GV yêu cầu HS rút định nghĩa x x' O4 y' y H× nh Định nghĩa : (sgk/81) GV cho hs làm tập ?2 đối đỉnh khơng? Vì sao? ) ) O O có - Hai gãc ®èi ®Ønh lµ hai gãc : - Vậy hai đường thẳng cắt cho ta cặp góc đối đỉnh ? Hoạt động cặp đôi(3ph) GV đưa hình vẽ sau lên bảng phụ, yêu cầu hs quan sát cho biết : cặp M1 M2 ; A B có hai góc đối đỉnh khơng ? Vì ? HS quan sát hình vẽ tr li : b + Đỉnh chung + Cạnh tia đối ) ) - Hai góc O vaứ O hai góc đối đỉnh, có chung gốc O cạnh góc tia đối cạnh góc - Hai đờng thẳng cắt cho ta hai cặp góc ®èi ®Ønh c a M d B +) M1 M2 có chung đỉnh M nhng tia Mb Mc không đối nhau, nên M1 M2 không hai góc đối đỉnh A Hot ng cỏ nhõn - GV vẽ góc xOy lên bảng, yêu cầu hs vÏ gãc ®èi ®Ønh cđa gãc xOy +) A B không đối nhau, không chung đỉnh cạnh - HS lớp vẽ hình vào vở, hs lên bảng thực nêu cách vẽ không hai tia đối y' x - Trên hình bạn vừa vẽ cặp góc đối đỉnh không ? - Hãy vẽ hai đờng thẳng cắt đặt tên cho cặp góc đối đỉnh đợc tạo thành HS lớp làm giấy nháp, hs lên bảng vẽ hình đặt tên O y x' - Vẽ tia Ox tia đối tia Ox - Vẽ tia Oy tia đối tia Oy - Gúc xOy góc đối đỉnh với gúc xOy - Góc xOy’ ®èi ®Ønh víi góc x’Oy Hoạt động : Tính chất hai góc đối đỉnh.(15ph) - Phương pháp: Nêu giải vấn đề , dạy học theo nhóm - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ, chia nhóm Hoạt động nhóm(5ph) GV cho HS hoạt động nhóm 5’ gọi đại diện nhóm trình bày GV khen thưởng nhóm xuất sắc GV u cầu HS làm ?3 theo nhóm xem hình ) ) a) Hãy đo O 1, O So sánh hai góc ) ) b) Hãy đo O 2, O So sánh hai góc c) Dự đoán kết rút từ câu a, b Bước 2: GV cho HS nhình hình thể để chứng minh tính chất (HS KG) -> tập suy luận Dựa vào tính chất hai góc kề bù, )hãy giải ) ) thích suy luận O = O ; O ) = O 4? ) ) HS : O + O 2= 1800 (1) (vì góc kề bù) ) ) O + O 3= 1800 (2) (vì góc kề bù) ) ) Từ (1) (2) suy : O = O ) ) Tương tự : O = O x O4 y' y x' ) H× nh ) a) O = O = 32o ) ) b) O = O = 148o c) Dự đoán: Hai góc đối đỉnh  TÝnh chÊt: SGK - 82 - Như vậy, suy luận ta chứng tỏ hai góc đối đỉnh Gv cht Hot ng cỏ nhõn GV đa hình vẽ tập (SBT/73) lên bảng phụ, yêu cầu hs cặp góc đối đỉnh, cặp góc không đối đỉnh giải thích rõ ? - HS trả lời miệng tập (SBT/73) bµi tËp (SBT/73) a) Các cặp góc đối đỉnh: hình 1.b, d cạnh góc tia đối cạnh góc b) Các cặp góc không đối đỉnh: hình 1.a, c, e Vỡ moói - Ta có hai góc đối đỉnh cạnh góc không tia đối cạnh b»ng VËy hai gãc b»ng th× có goực đối đỉnh không ? - Cha chắc, chúng không chung đỉnh cạnh không ®èi 3.Hoạt động luyện tập (7ph) - Phương pháp: Nêu giải vấn đề - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ Hoạt động nhân - GV cho hs làm tập (sgk/82) - HS trả lời miệng, điền vào chỗ trống phát biểu : a) Góc xOy góc x'Oy' hai góc đối đỉnh x' cạnh Ox tia đối cạnh Ox' cạnh Oy tia đối cạnh Oy' O b) Góc x'Oy góc xOy' hai góc đối đỉnh, cạnh Ox tia đối cạnh Ox' cạnh Oy tia y' đối cạnh Oy' H× nh y x - HS tiếp tục trả lời miệng tập (sgk/82) : a) Hai góc có cạnh góc tia đối cạnh góc gọi hai góc đối đỉnh b) Hai đường thẳng cắt tạo thành hai cặp góc đối đỉnh - GV cho hs làm tập nâng cao: Hai đường thẳng AB CD cắt O Biết � �  1300 Tính số đo góc tạo thành AOC  BOD GV gợi ý : - Hai góc AOC BOD hai góc đối đỉnh ta có điều ? �  1300 , nên số đo góc ? Từ tính - Lại có : � AOC  BOD góc lại Hoạt động vận dụng: (5ph) Hoạt động nhân Câu hỏi : Chọn câu trả lời � đối đỉnh với góc x�' Oy ' : 1/ Góc xOy A Tia Ox’ tia đối tia Ox tia Oy tia đối tia Oy’ B Tia Ox’ tia đối tia Ox � yOy '  1800 C Tia Ox’ tia đối tia Oy tia Oy’ tia đối tia Ox D Cả A, B, C 2/ Chọn câu trả lời sai : �  600 Ta có : Hai đường thẳng aa’; bb’ cắt O aOb � '  1200 A a�' Ob '  600 B aOb C a�' Ob '  1200 D � a�' Ob  2.aOb 3/ Chọn câu phát biểu A Hai đường thẳng cắt tạo thành hai cặp góc đối đỉnh B Ba đường thẳng cắt tạo thành ba cặp góc đối đỉnh C Bốn đường thẳng cắt tạo thành bốn cặp góc đối đỉnh D Cả A, B, C 4/ Hai tia phân giác hai góc đối dỉnh : A Hai tia trùng B Hai tia vng góc C Hai tia đối Hai tia song song D Đáp án : D C A C Hoạt động tìm tòi, mở rộng(3ph) BT: Hai đường thẳng AB CD cắt O, tạo thành góc AOD 700 Tính ba góc lại * Dặn dò: - Học thuộc định nghĩa tính chất hai góc đối đỉnh - Thực hành vẽ góc đối đỉnh góc cho trước - Làm tập 3, 4, (sgk/82) tập từ đến (SBT/73 + 74) - Tiết sau luyện tập Tuần: Ngày soạn:17/8/2018 Ngày dạy: 25/8/2018 Tiết:2 Bài:1 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức : - HS nắm định nghĩa hai góc đối đỉnh, tính chất : hai góc đối đỉnh Kĩ : - Nhận biết góc đối đỉnh hình - HS vẽ góc đối đỉnh với góc cho trước - Bước đầu tập suy luận Thái độ : - Rèn thái độ cẩn thận, xác, trình bày khoa học u thích mơn Năng lực, phẩm chất: 4.1 Năng lực : - Năng lực chung :Năng lực giải vấn đề, lực tự học, lực hợp tác, lực sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: Thực phép tính, sử dụng ngơn ngữ tốn học, vận dụng tốn học, sử dụng cơng cụ (đo,vẽ hình) 4.2 Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ II CHUẨN BỊ Gv: Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ, phấn màu Hs: Thước thẳng, thước đo góc,bảng nhóm, bút III TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC Ổn định tổ chức:  Kiểm tra sĩ số: - Kiểm tra cũ: (Kết hợp bài) Tổ chức hoạt động dạy học 2.1 Khởi động (3ph) Tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi : Chuyền hộp quà GV giới thiệu luật chơi :  Lớp phó văn nghệ bắt nhịp cho lớp hát hát ngắn Các em vừa hát, vừa vỗ tay đồng thời chuyền hộp quà cho bạn bên cạnh  Khi hát kết thúc, hộp quà tay bạn bạn có quyền mở hộp q trả lời câu hỏi bên hộp quà  Trả lời nhận phần quà, trả lời sai hội cho bạn lại Câu hỏi sử dụng trò chơi Câu Nêu định nghĩa hai góc đối đỉnh Vẽ hình, đặt tên cặp góc đối đỉnh Câu Nêu tính chất hai góc đối đỉnh, vẽ hình trình bày suy luận chứng tỏ điều 2.2 Các hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động cặp đôi(3ph) Bài (sgk/83) Bài (sgk/83).(7ph) Vẽ hai đường thẳng cắt cho góc tạo thành có góc 470 � = 470 tính số đo góc lại - Vẽ xOy Bước 1: GV gọi HS đọc đề - Vẽ tia Ox' tia đối tia Ox - GV gọi HS nêu cách vẽ lên bảng - Vẽ tia Oy' tia đối tia Oy, ta trình bày đường thẳng xx' cắt yy' O có Bước 2: GV gọi HS nhắc lại nội � = 470 góc xOy dung Bước 3: Thảo luận cặp đôi gọi đại diện x y' nhóm lên bảng trình bày O 47 x' Cho GV chốt lại toàn y xx'  yy' = {O} � = 470 xOy � '=?; x � �'Oy = ? xOy 'Oy' = ? ; x Tìm Gi¶i : � =x �'Oy' = 470 (tính chất hai Ta xOy góc đối đỉnh) � + xOy � ' = 1800 (hai góc kề bù) xOy � ' = 1800 - xOy � = 1800 - 470 = 1330 � xOy � '= x �'Oy = 1330 Có xOy (hai gãc kỊ Hoạt động nhân Bài (sgk/83) GV gọi hai hs lên bảng vẽ hình bï) Bµi (sgk/83).(7ph) Hai hs vẽ hình bảng : y y y' z 70 x 70 70 x O 70 O x' - Hai góc cha đối đỉnh - Qua hình hai bạn vừa vẽ, em rút nhận xét ? Hoạt động nhân Bài (sgk/83) Bµi (sgk/83).(10ph) Vẽ góc vng xAy Vẽ góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy Hãy viết tên hai góc vng khơng đối đỉnh y Bước 1: GV gọi HS đọc đề - GV gọi HS nhắc lại góc vng, hai góc đối đỉnh, hai góc khơng đối đỉnh Bước 2: Gọi học sinh lên bảng trình bày - Các em thấy hình vẽ, hai đường thẳng cắt tạo thành góc vng góc lại vng Vậy dựa sở ta có điều ? Em trình bày cách có sở khơng ? x' y' � vµ xAy � ' ; xAy � x 'Ay ; - Cặp xAy 'Ay x 'Ay' ; x 'Ay' xAy ' x cặp góc vuông không đối đỉnh = 900 - xAy � + yAx � ' = 1800 (v× kỊ bï) xAy � ' = 1800 - xAy � = 1800 - 900 = 900 � yAx �' Ay' = xAy = 900 (vì đối đỉnh) x � '= x �' Ay = 900 xAy GV yªu cầu hs nêu lại nhận xét Hot ng nhúm Bài 10 (sgk/83) GV yêu cầu hs làm thực hành x A (vì đối đỉnh) * Hai đờng thẳng cắt tạo thành góc vuông góc lại vuông (hay 900) Bài 10 (sgk/83).(7ph) theo nhóm HS vẽ đờng thẳng màu đỏ cắt đờng thẳng màu xanh tờ giấy trong, thực hành gấp giấy để chứng tỏ hai góc đối đỉnh nhau, sau nêu cách gấp: Gấp tia màu đỏ trùng với tia màu xanh ta đợc góc đối đỉnh trùng nên 4.Hoạt động vận dụng : - Phương pháp: Nêu giải vấn đề - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ - Yêu cầu hs nhắc lại định nghĩa hai góc đối đỉnh tính chất - GV cho hs làm nhanh (SBT/74) : a) Hai góc đối đỉnh (Đ) b) Hai góc đối đỉnh (S) Hoạt động tìm tòi, mở rộng: HĐ nhóm � - AOD � = 200 Tính góc BT: Hai đường thẳng AB CD cắt O Biết AOC � � ; BOD � � AOC ; COB ; DOA * Dặn dò: - Học tập vẽ hình - Làm lại (sgk/83) vào - Làm tập sau : 1) Cho góc AOB Vẽ góc BOC kề bù với góc AOB Vẽ góc AOD kề bù với góc AOB Trên hình vẽ có hai góc đối đỉnh ? 2) Hai đường thẳng AB CD cắt O, tạo thành góc AOD 900 Tính ba góc lại � = 500 , OC tia phân giác góc Gọi OD tia đối tia OC Trên 3) Cho AOB � = 250 Tìm góc đối đỉnh với nửa mặt phẳng bờ CD chứa tia OA, vẽ tia OE cho DOE góc DOE - Yêu cầu vẽ hình cẩn thận, lời giải phải nêu lí - Đọc trước : "Hai đường thẳng vng góc" - Chuẩn bị thước thẳng, êke giấy rời cho tiết sau Ngày 20 tháng 08 năm 2018 Tuần: Ngày soạn: 20 /08/2018 Ngày dạy: 28/8/2018 Tiết: Bài:2 HAI ĐƯỜNG THẲNG VNG GĨC I MỤC TIÊU Kiến thức : - Giải thích hai đường thẳng vng góc - Cơng nhận tính chất : có đường thẳng b qua A vng góc đường thẳng a - Hiểu đường trung trực đoạn thẳng Kĩ : - Biết vẽ đường thẳng qua điểm cho trước vng góc với đường thẳng cho trước - Biết vẽ đường trung trực đoạn thẳng - Bước đầu tập suy luận Thái độ : - Rèn thái độ cẩn thận, xác, trình bày khoa học Nghiêm túc học tập Năng lực, phẩm chất: 4.1 Năng lực : - Năng lực chung :Năng lực giải vấn đề, lực tự học, lực hợp tác, lực sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: Thực phép tính, sử dụng ngơn ngữ tốn học, vận dụng tốn học, sử dụng cơng cụ (đo,vẽ hình) 4.2 Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ II CHUẨN BỊ Gv: Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ, phấn màu Hs: Chuẩn bị theo phần dặn dò tiết III TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC Ổn định tổ chức:  Kiểm tra sĩ số:  Kiểm tra cũ : - GV nêu yêu cầu kiểm tra : + Thế hai góc đối đỉnh ? Hai góc đối đỉnh có tính chất ? + Vẽ góc đối đỉnh góc 900 - Một hs lên bảng kiểm tra : + Nêu định nghĩa tính chất hai góc đối đỉnh (như sgk) + Vẽ hình nêu cách vẽ - GV nhận xét, cho điểm Tổ chức hoạt động dạy học 2.1 Khởi động Hoạt động nhân NV1: Hai đường thẳng cắt tạo thành cặp góc đối đỉnh? NV2: Nếu có cặp góc đối đỉnh 900 hai đường thẳng có tên gọi đặc biệt gì? 2.2 Các hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV HS Nội dung cần đạt Hoạt động : Thế hai đường thẳng vng góc 10 Đại diện nhóm trình bày làm A2 d B2 d' * BiÕt : �B � a) A � � hc b) A  B GV kiĨm tra vµ nhËn xÐt � B �  1800 c) A th× suy : d // d' * Nếu đờng thẳng cắt hai đờng thẳng mà a) Trong góc tạo thành có hai góc so le b) Hai góc đồng vị b»ng hc c) Hai gãc cïng phÝa bï hai đờng thẳng song song với Hoạt động vận dụng: - HS phát biểu lại nội dung tiên đề Ơclit - YCHS xem lại dạng tập làm phương pháp giải 4.Hoạt động tìm tòi, mở rộng: *Tìm tòi, mở rộng: - BT: Cho đường thẳng a, c c  a ; c  b Hỏi hai đường thẳng a b có song song với khơng? Vì sao? * Dặn dò: - Làm tập 39 (sgk/95) có suy luận 30 (sbt/79) TUẦN 6: Ngày soạn: 21/09/2017 Ngày dạy: 29/09/2017 Tiết 10: TỪ VNG GĨC ĐẾN SONG SONG I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết quan hệ hai đường thẳng vng góc hay song song với đường thẳng thứ ba Kĩ năng: 40 - Biết phát biểu gãy gọn mệnh đề toán học - Tập suy luận Thái độ: - Rèn thái độ cẩn thận, xác, khoa học Nghiêm túc học tập Năng lực, phẩm chất: * Năng lực Phát triển lực giải vấn đề, lực tự học, lực hợp tác * Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ II CHUẨN BỊ Gv: Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ, phấn màu Hs: Thước thẳng, thước đo góc,bảng nhóm, bút III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp gợi mở, hoạt động nhân, luyện tập Kĩ thuật : Kĩ thuật động não, đặt câu hỏi IV TỔ CHỨC CÁC HOAT ĐỘNG HỌC TẬP Hoạt động khởi động *Ổn định tổ chức: * Kiểm tra cũ : * GV nêu yêu cầu kiểm tra : Câu Nêu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song? Cho điểm M đường thẳng d Vẽ đường thẳng c qua M cho c  d Câu Nêu tiên đề Ơclit tính chất hai đường thẳng song song Trên hình bạn vừa vẽ, dùng êke vẽ đường thẳng d' qua M vng góc với c Hãy cho biết quan hệ d d' ? * Hai hs lên bảng kiểm tra : HS1 làm câu : - Nêu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song (như sgk) - Vẽ hình : c M d HS2 làm câu : - Nêu tiên đề Ơclít tính chất hai đường thẳng song song (như sgk) c - Vẽ hình : d' M d - Nhận xét : d // d', d d' cắt c tạo cặp góc so le (hoặc đồng vị) (bằng 900) * GV nhận xét, cho điểm 41 * Vào bài: Qua KTBC hai bạn vừa làm, ta thấy c  d ; c  d' suy d // d' Đó quan hệ tính vng góc tính song song ba đường thẳng Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV HS Hoạt động 1: Nội dung cần đạt Quan hệ tính vng góc tính song song GV cho hs quan sát hình 27/sgk, yêu cầu hs trả lời ?1 HS đứng chỗ trả lời: a) a có song song với b b) c cắt a b tạo thành cặp góc so le nhau, nên a// b GV yêu cầu lớp vẽ hình 27/sgk vào vở, hs lên bảng vẽ hình GV: Nêu quan hệ hai đường thẳng *Tính chất 1: SGK phân biệt vng góc đường thẳng a  c thứ ba?   a // b HS: Hai đường thẳng phân biệt b  c  vng góc với đt thứ ba chúng song song với GV gọi hs nhắc lại tính chất (sgk/96) GV tóm tắt dạng hình vẽ kí hiệu hình học GV: Hãy suy luận để chứng tỏ điều HS: bổ sung vào hình để hình vẽ sau trình bày suy luận : c a A b B � = 900 Cho a  c A, có A � = 900 b  c B, có B � � Mà A3 B1 vị trí so le có � =B � = 900 Suy a // b A GV: Nếu cho a // b, c  a Theo em quan hệ c b ? Hãy dùng suy luận để chứng tỏ điều đó? Gợi ý: Liệu c có cắt b khơng? 42 HS: c cắt b, c khơng cắt b c// b, trái tiên đề Ơclit GV: Nếu c cắt b góc tạo thành ? HS : c cắt b góc tạo thành 900 (vì hai góc so le trong)  c  b GV: Nêu nhận xét từ toán ? HS: GV: Như đường thẳng vng góc với đường thẳng song song sao? HS: Một đường thẳng vng góc với hai đường thẳng song song *Tính chất 2: SGK vng góc với đường thẳng lại GV u cầu hs nhắc lại tính chất 2/sgk - Tóm tắt tính chất dạng hình vẽ a // b   c  b  c  a kí hiệu GV yêu cầu hs nhắc lại tính chất (sgk) GV: Hãy so sánh tính chất HS: Hai tính chất ngược Bài 40/sgk (Bảng phụ) - điền vào (…) : a  c, b  c thì… Nếu a// b c  a … Bài 40 (SGK) c a b - Nếu a  c b  c a // b - Nếu a // b c  a c  b Hoạt động 2: Ba đờng thẳng song song Yờu cu hs c lớp nghiên cứu mục 2(sgk), ?2 sau cho hs hoạt động nhóm làm ?2 d” d’ d GV vÏ h.28 (SGK) lên bảng Học sinh vẽ hình 28 vào GV: ?2 cho biết ? 43 HS: Cho d ' // d ; d ' ' // d a d GV: Dự đoán xem d d có song song với không ? HS: Dự đoán: d ' // d ' ' GV hớng dÉn: vÏ a  d cho biÕt: + a có vuông góc với d ko ? Vì ? d ' // d  HS:   a  d' a  d + a vu«ng gãc víi d’’ ko ? V× ? HS: d ' ' // d    a  d'' ad  + d’ song song víi d’’ ko? V× ? HS: a  d'    d ' // d ' ' a  d ' ' Ta d ' // d    a  d' a  d (1) Ta cã: d ' ' // d    a  d'' ad  (2) Tõ (1) & (2)  d ' // d ' ' (T/c) b) a  d', v�a  d v�d// d'' a  d'', v�a  d v�d// d'' GV: Từ rút nhận xét gì? GV giới thiƯu tÝnh chÊt vµ ký *TÝnh chÊt 3: SGK d ' // d , d ' ' // d  d ' // d ' ' hiƯu ®t song song GV yêu cầu hs nêu tính chất d'' (sgk/97) d' HS nªu tÝnh chÊt d GV: Ta nãi ba đờng thẳng d, d', d'' song song với đôi Ký hiệu: d // d // d ba đờng thẳng song song Kí hiệu: d // d' // d'' Hoạt động luyện tập: - HS trả lời miệng 41/sgk - GV đưa toán bảng phụ : a) Dùng êke vẽ a, b vng góc c b) Tại a// b? c) Vẽ d cắt a, b C, D Đánh dấu góc đỉnh A, B đọc tên cặp góc nhau, giải thích? - HS làm - GV yêu cầu hs nhắc lại ba tính chất Hoạt động vận dụng: Câu hỏi : Chọn câu trả lời 1/ Xét ba đường thẳng phân biệt a,b,c Hai đường thẳng a b song song với : A a b cắt c B a  c b  c C.a cắt c a  c D a  c a cắt c 2/ Cho tam giác ABC.Nếu đường thẳng m song song với cạnh BC ,thì A m cắt đường thẳng AB B m cắt đường thẳng AC B m cắt hai đường thẳng AB AC C Cả A, B, C 44 3/ Cho tam giác ABC Nếu đường thẳng m song song với cạnh BC cắt cạnh AB ,thì: A m cắt cạnh AC B m // AC C m  AC D Cả A,B,Cđều dúng Đáp án : B B A Hoạt động tìm tòi, mở rộng: * Tìm tòi, mở rộng: BT: Cho hình vẽ , biết : �  1100 d  MQ, d  NP MQP Tìm số đo x * Dặn dò: Bài tập : 42, 43, 44(sgk-98); 33, 34(sbt- 80) - Học thuộc tính chất - Tập diễn đạt tính chất hình vẽ kí hiệu hình học Hùng Cường, ngày … thăng năm 2017 TUẦN 7: Ngày soạn: 25/09/2017 Ngày dạy: 03/10/2017 Tiết 11: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức: - Học sinh nắm vững quan hệ hai đường thẳng vng góc song song với đường thẳng thứ ba 45 Kĩ năng: - Rèn kĩ phát biểu gãy gọn mệnh đề toán học - Bước đầu tập suy luận Thái độ: - Rèn tính cẩn thận, xác, trình bày khoa học Có ý thức học nghiêm túc Năng lực, phẩm chất: * Năng lực Phát triển lực giải vấn đề, lực tự học, lực hợp tác * Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ II CHUẨN BỊ Gv: Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ, phấn màu Hs: Thước thẳng, thước đo góc,bảng nhóm, bút III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp gợi mở, hoạt động nhân, hoạt động nhóm, luyện tập Kĩ thuật : Kĩ thuật động não, đặt câu hỏi, chia nhóm IV TỔ CHỨC CÁC HOAT ĐỘNG HỌC TẬP Hoạt động khởi động *Ổn định tổ chức: * Kiểm tra cũ : * GV nêu yêu cầu kiểm tra : - Chữa 42 (sgk/98) * Một hs lên bảng chữa : c a ca bc  a // b b (HS nêu tính chất sgk) * GV nhận xét, cho điểm * Vào bài: Hoạt độngluyên tập : Hoạt động GV HS Nội dung cần đạt GV yêu cầu hai hs khác lên bảng đồng thời chữa 43 44 (sgk/98) Bài 43/sgk : a, b) Vẽ hình : c a b c  a ; b // a  b  c 46 c) Phát biểu tính chất sgk Bài 44/sgk : a,b) Vẽ hình : a b c a // b ; c // a  c // b GV cho hs lớp nhận xét đánh giá c) Ph¸t biĨu tÝnh chÊt nh sgk làm bạn bảng GV: Các em có nhận xét hai tính chất 42, 43/sgk ? HS: Tính chất 42 43 ngược GV: Bài tập 44 có cách phát biểu khác? HS: Một đường thẳng song song với hai đường thẳng song song song song với đường thẳng Bµi 45 (sgk/98) Bài 45 (sgk/98) GV yêu cầu hs đọc tóm tắt đề Một hs đọc to đề bài, hs tóm tắt đề d' vẽ hình lên bảng : d' d'' phân biệt d Cho d' // d ; d'' // d Tìm d' // d'' d'' GV yêu cầu hs trả lời miệng câu hỏi * Nếu d' cắt d'' M M nằm d, M d' gi ý sgk để suy luận d' // d'' vµ d' // d GV ghi bảng * Qua M n»m ngoµi d, võa d' // d, võa d'' // d (mà d' d'' phân biệt), nên điều trái với tiên đề Ơclít * Để không trái với tiên đề Ơclít d' d'' cắt Bài 46 (sgk/98) GV đưa hình vẽ 31/sgk lên bảng phụ, yêu  d' // d'' cầu hs nhìn vào hình vẽ phát biểu nội Bµi 46 (sgk/98) dung tốn HS quan sát hình vẽ nêu tốn : Cho đường thẳng a b vng góc với đường thẳng AB A B 47 Đường thẳng DC cắt a D, cắt b C � cho ADC = 1200 A D a 120 a) Vì a // b ? � b) Tính BCD =? ? b (Có thể hs nêu cách diễn đạt khác) B C GV yêu cầu hs giải thích a // b � , ta lµm thÕ GV: Muốn tính BCD a) AB  a ; AB  b  a // b ? b) Vì a // b (theo câu a), nªn ta : � + BCD � =1800 (2 gãc ADC cïng phÝa) � �  BCD = 1800 - ADC = 1800 1200 � = 600 BCD Bài 47 (sgk/98) Bài 47 (sgk/98) GV đưa lên bảng phụ hình vẽ 32/sgk, yêu cầu hs đọc hình HS đọc hình : A D a ? Cho a // b Đường thẳng AB vng góc với đường thẳng a A Đường thẳng DC 130 cắt đường thẳng a D, cắt đường thẳng B ? b � C b C cho BCD = 130 � ; ADC � Tính ABC ? - Có : a // b AB  a A GV yêu cầu hs làm theo nhóm � = 900 HS hoạt động nhóm (Hình vẽ có sẵn  AB  b B  ABC (Quan hệ vng góc song song) bảng nhóm) � � - Vì a // b, nên ADC + BCD = 1800 (Hai Sau phút, GV thu nhóm làm góc phía) � = 1800 - BCD � nhanh nhất, u cầu nhóm lại đổi  ADC = 1800 - 1300 = 500 cheo cho GV hs lớp chữa Hoạt động vận dụng; - Làm để kiểm tra hai đường thẳng có song song với hay không ? Hãy nêu cách kiểm tra mà em biết - Nhắc lại tính chất quan hệ tính vng góc tính song song Hoạt động tìm tòi, mở rộng: 5, Tìm tòi, mở rộng: 48 BT: Cho hình vẽ Biết: �  300; D �  400 AB // DE; B � ( Bằng nhiều cỏch) Tính BCD A B C E D * Dặn dò: - Làm tập 47, 48 (sgk/98 + 99) tập từ 35 đến 38 (sbt/80) - Học thuộc tính chất quan hệ vng góc song song - Ơn tập tiên đề Ơclít tính hai đường thẳng song song - Đọc trước : "Định lí" TUẦN : Ngày soạn : 29/9/2017 Ngày dạy : 07/10/2017 Tiết 12: ĐỊNH LÍ I MỤC TIÊU Kiến thức: - Học sinh biết cấu trúc định lí (giả thiết kết luận) - Biết chứng minh định lí Kĩ năng: - Biết đưa định lí dạng ''Nếu '' - Làm quen với mệnh đề lơgíc : p  q Thái độ: - Rèn tính cẩn thận, xác, trình bày khoa học Có thái độ nghiêm túc học tập Năng lực, phẩm chất: * Năng lực Phát triển lực giải vấn đề, lực tự học, lực hợp tác * Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ II CHUẨN BỊ Gv: Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ, phấn màu Hs: Thước thẳng, thước đo góc,bảng nhóm, bút III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp gợi mở, hoạt động nhân, hoạt động nhóm, luyện tập Kĩ thuật : Kĩ thuật động não, đặt câu hỏi IV TỔ CHỨC CÁC HOAT ĐỘNG HỌC TẬP Hoạt động khởi động *Ổn định tổ chức: * Kiểm tra cũ : * GV nêu yêu cầu kiểm tra : - Phát biểu tiên đề Ơclít, tính chất hai đường thẳng song song vẽ hình minh hoạ * Một hs lên bảng phát biểu tiên đề tính chất, sau vẽ hình minh hoạ lên bảng * GV nhận xét, cho điểm * Vào bài: Tiên đề Ơclít tính chất hai đường thẳng song song khẳng định Nhưng tiên đề Ơclít thừa nhận qua vẽ hình, qua kinh nghiệm thực tế Còn 49 tính chất hai đường thẳng song song suy từ khẳng định coi đúng, định lí Vậy định lí ? Gồm phần nào, chứng minh định lí ? Đó nội dung học hôm Hoạt động hình thành kiến thức : Hoạt động GV HS Hoạt động 1: GV cho hs đọc phần định lí (sgk/99) HS đọc sgk GV: Thế định lí ? Nội dung cần đạt Định lí - Định lí khẳng định suy từ khẳng định coi đúng, đo trực tiếp vẽ hình, gấp hình nhận xét trực giác, mà suy luận GV yêu cầu hs làm ?1 sgk HS nhắc lại ba định lí "Từ vng góc đến song song" GV yêu cầu hs nhắc lại t/c hai góc đối * Định lí: ''2 góc đối đỉnh nhau'' đỉnh HS: GV: Vẽ hình minh hoạ cho định lý: “Hai góc đối đỉnh nhau” ? O GV: Theo em định lí trên, điều cho ? HS: Điều cho : O�1 ; O�2 đối đỉnh  gọi giả thiết GV: Điều phải suy ? HS: Điều suy : O�1 = O�2  gọi kết luận GV: Vậy định lí, điều cho giả thiết, điều suy kết luận định lí GV: Mỗi định lí gồm phần, phần ? HS: GV: Giả thiết viết tắt GT, kết luận viết tắt KL GV: Mỗi định lí phát biểu dạng: ''nếu '', phần nằm từ "nếu" từ "thì" giả thiết Sau từ "thì" kết luận GT KL � ;O � đối đỉnh O � =O � O *Chú ý: Mỗi định lí gồm phần: a) Giả thiết: điều cho biết trước b) Kết luận: Những điều cần suy 50 GV: Phát biểu lại tính chất hai góc đối đỉnh dạng: "nếu " HS: Nếu hai góc đối đỉnh hai góc GV: Dựa vào hình vẽ, viết giả thiết, kết luận kí hiệu định lí GV yêu cầu hs làm ?2 GV cho hs dứng chỗ trả lời câu a ?2 Gọi hs khác lên làm câu b a) GT: Hai đường thẳng phân biệt song song với đường thẳng thứ ba KL: Chúng song song với b) GV dùng bảng phụ nêu BT49 - YCHS thảo luận nhúm ( 3’) GT a // c ; b // c - HS thảo luận nhúm làm BT 49 KL a // b (SGK) GT, KL định lý Bài 49 (SGK) GV KL chuyển mục (Bảng phụ) Hot ng 2: Chứng minh định lí GV tr lại hình vẽ: Hai góc đối đỉnh O GV: Để có kết luận O�1 = O�2 định lí ta suy luận ? HS: O�1 + O�3 = 1800 (2 góc kề bù) � +O � = 1800 (2 góc kề bù) O � +O � =O � +O � = 1800 � O 3 � =O � � O GV: Quá trình suy luận từ gt đến kl gọi chứng minh định lí GV nêu ví dụ, yêu cầu hs đọc sgk *VÝ dơ: HS đọc định lí theo hai cách (sgk/100) Gọi hs lên bảng vẽ hình nêu gt, kl 51 Một hs lên bảng thực z n m GV: Tia phân giác góc ? HS: Là tia nằm hai cạnh góc chia góc thành hai phần � + zOy � = xOy � ? GV: Tại xOz x - y O � ; zOy � xOz lµ gãc kỊ GT bï Om lµ tia phân giác , ta cú GV: Tia Om l phõn giỏc ca xOz On tia phân giác điều ? �On = 900 m KL � , ta cú Vì Oz nằm hai tia Ox GV: Tia On phân giác yOz Oy, nªn : điều ? � + zOn � =? GV: Tính : mOz � + zOy � = xOy � = 1800 xOz - Vì Om tia phân giác xOz , nên : = mOz = xOz � xOm (1) � GV: Trªn ta chứng minh - Vì On tia phân giác zOy , định lí, để chøng minh ta : � = nOy � = zOy định lí ta phải làm zOn (2) nµo? Tõ (1) vµ (2) suy : � + zOn � = (� � ) = 1800 mOz xOz + zOy 2 � + zOn � = 900 Hay m �On = 900 mOz HS: Vậy chứng minh định lí ? * Chú ý: Muốn chứng minh HS: Chứng minh định lí dùng định lí ta cần: lập luận để từ gt suy kl + Vẽ hình minh hoạ định lí + Viết gt kl kí hiệu + Từ gt đa khẳng định có kèm theo Hoạt động luyện tập - Định lí ? Định lí gồm phần ? GT ? KL gì? - GV treo bảng phụ viết sẵn 49, 50 (sgk/101) HS trả lời miệng Hoạt động vận dụng: Cõu hi : Chn cõu tr lời 1/ Chứng minh định lí : A Dùng lập luận để từ giả thiết suy kết luận B Dùng hình vẽ để suy kết luận C Dùng lập luận để từ kết luận suy giả thiết 52 D Dùng đo đạc trực tiếp để suy kết luận 2/ Điền dấu x vào ô thích hợp : Câu Đúng Sai A Hai góc đối đỉnh B Hai góc đối dỉnh C Nếu M trung điểm đoạn thẳng AB MA = MB D Nếu MA = MB M trung điểm AB Đáp án : A B C D A Đ S Đ S Hoạt động tìm tòi, mở rộng: * Tìm tòi, mở rộng: BT: Nối dòng cột bên trái với dòng cột bên phải để khẳng định A Nếu đường thẳng cắt đường chúng vng góc với thẳng song song B Nếu tia Ot tia phân giác góc xOy chúng hai tia trùng C Nếu Oa, Ob tia phân giác hai góc kề bù D Nếu Oa,Ob hai tia phân giác hai góc đối đỉnh � xOy � � xOt=tOy= góc so le chúng hai tia đối Đ/A: A – 4; B – 3; C – 1; D – * Dặn dò: - Học kĩ bài, phân biệt gt, kl định lí, nắm bước chứng minh định lí - Làm tập 51 ; 52 (sgk/101) làm tập 41 ; 42 (sbt/81) 53 54 ... Bài (sgk/83) GV gọi hai hs lên bảng vẽ hình bï) Bµi (sgk/83).(7ph) Hai hs vẽ hình bảng : y y y' z 70  x 70  70  x O 70  O x' - Hai góc cha ®èi ®Ønh - Qua hình hai bạn vừa vẽ, em rút nhận xét ?... miƯng bµi tËp (SBT /73 ) bµi tËp (SBT /73 ) a) Các cặp góc đối đỉnh: hình 1.b, d cạnh góc tia đối cạnh góc b) Các cặp góc không đối đỉnh: hình 1.a, c, e Vì - Ta cã hai góc đối đỉnh ca nh cuỷa goực naứy... :Năng lực giải vấn đề, lực tự học, lực hợp tác, lực sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: Thực phép tính, sử dụng ngơn ngữ tốn học, vận dụng tốn học, sử dụng cơng cụ (đo,vẽ hình) 4.2 Phẩm chất: Tự lập,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ca năm hình học lớp 7, Giáo án ca năm hình học lớp 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn