tích phân chống casio

4 85 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 17:19

tài liệu về tích phân chống casio................................................................................................................................................................................................................................................................ ln x + eln x dx = ea − b , giá trị a + 2b x e Câu 1: Cho tích phân I = ∫ A B Câu 2: Cho đẳng thức 3.m − ∫ A − (x C x3 + 2) x a ( x + 1) e + x ∫ e +1 x A a = B a = A m = B m = D dx = Khi 144m − B − Câu 3: Cho tích phân C dx = + ln D e +1 , giá trị số thực dương a C a = D a = m ln Câu 4: Cho đẳng thức tích phân ∫ x dx + = tham số thực m , giá trị m x π e2 Câu 5: Cho tích phân I = ∫ cos ( ln x ) x ea A a = −1 B a = 1 Câu 6: Biết ∫x B ∫ 6x A Câu 8: Biết ∫ A 10 D m = dx = với a ∈ [ −1;1] , giá trị a C a = D a = C D 8x + dx = a ln + b ln + c ln với a, b, c số thực Tính P = a + b + 3c + 7x + 2 B 2 C m = dx = a ln − b ln − c ln với a, b, c số thực Tính P = 2a + b + c + 5x + A Câu 7: Biết − x dx = π a + B 12 C D với a, b số nguyên Tính P = a + b b C 15 D 20 π Câu 9: Biết A sin x cos x dx = a ln + b với a, b số nguyên Tính P = 2a + 3b3 + x cos ∫ B C D 11 1 ∫ x e dx = ae + b với a, b số nguyên Tính P = 2a x Câu 10: Biết +b A C −2 B D Câu 11: Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm đoạn [1; 4] f (1) = 2; f ( ) = 10 Tính I = ∫ f ' ( x ) dx A I = 48 B I = C I = D I = 12 Câu 12: Biết F ( x ) nguyên hàm hàm số f ( x ) = F ( ) = Tính F (10 ) x−5 21 A F (10 ) = + ln B F (10 ) = + ln C F (10 ) = D F (10 ) = 5 Câu 13: Cho ∫ f ( x ) dx = 20 Tính I = ∫ f ( x ) dx 0 A I = 40 B I = 10 C I = 20 Câu 14: Cho hàm số f ( x ) liên tục đoạn [ 0; 6] thỏa mãn D I = ∫ f ( x ) dx = 10 ∫ f ( x ) dx = Tính giá trị biểu thức P = ∫ f ( x ) dx + ∫ f ( x ) dx A P = B P = 16 Câu 15: Biết ∫x C P = D P = 10 dx = a ln + b ln 5, với a, b hai số nguyên Tính P = a + 2ab + 3b −x A P = 18 B P = Câu 16: Biết I = ∫ C P = D P = 11 2x −1 dx = a ln + b ln , với a; b số nguyên Giá trị biểu thức A = a + b là: x −x A A = B A = C A = 10 D A = 20 ln x + b b Câu 17: Biết I = ∫ dx = a ln − , với a, b, c số nguyên dương phân số tối c c x ( ln x + 1) e giản Tính S = a + b + c A S = B S = C S = D S = 10 a a Câu 18: Biết I = ∫ x ln ( x + 1) dx = ln − c ; với a, b, c số nguyên dương phân số tối b b giản Tính S = a + b + c A S = 60 B S = 68 C S = 70 π π 2 0 D S = 64 Câu 19: Biết I = ∫ cos x f ( sin x ) dx = Tính K = ∫ sin x f ( cos x ) dx A K = −8 B K = C K = D K = 16 a Câu 20: Cho hàm số f ( x ) = a.e x + b có đạo hàm đoạn [ 0; a ] , f ( ) = 3a ∫ f ' ( x ) = e − Tính giá trị biểu thức P = a + b A P = 25 2 B P = 20 C P = D P = 10 Câu 21: Biết f ( x ) hàm liên tục ℝ T = ∫ f ( x ) dx = Tính D = ∫  f ( x ) + T  dx A D = 30 B D = C D = 12 D D = 27 Câu 22: Kết tích phân I = ∫ ln ( x − x ) dx viết dạng I = a.ln − b với a, b số nguyên Khi a − b nhận giá trị sau ? A −2 B C a 0 D Câu 23: Cho I = ∫ ( x − 3) ln ( x − 1) dx biết a.∫ dx = I = ( a + b ) ln ( a − 1) , giá trị b : A b = B b = C b = a Câu 24: Cho a số thực khác , ký hiệu b = e dx ∫ x + 2a dx Tính I = ∫ ( 3a − x ) e −a x theo a b b ea Câu 25: Cho hình cong ( H ) giới hạn đường A a D b = 2a x B D e a b C b y = x x + 1; y = 0; x = x = Đường thẳng x = k với < k < chia ( H ) thành phần có diện tích S1 S2 hình vẽ bên Để S1 = S k gần A 1,37 C 0, 97 B 1, 63 D 1, 24 Câu 26: Biết hàm số y = f ( x) liên tục ℝ ∫ f ( x)dx = Khi đó, giá trị A B ∫ f (3x)dx là: C D C D C D 2017π ∫ Câu 27: Tích phân sin xdx bằng: 6π B −1 A 2 Câu 28: Có số thực a thỏa mãn ∫ x dx = 2? a A B a Câu 29: Có số thực a ∈ ( 0; 2017 ) cho ∫ sin xdx = ? A 301 B 311 Câu 30: Biết ∫x C 321 D 331 a a 3x − dx = 3ln − a, b hai số nguyên dương phân số tối + 6x + b b giản Khi ab bằng: A B 12 C D  a a  Câu 31: Biết ∫  − phân số tối  dx = ln a, b hai số nguyên dương x + 3x +  b b 0 giản Khẳng định sau sai? A a + b = B a + b < 22 C 4a + 9b > 251 x Câu 32: Số sau gần nghiệm phương trình ∫ et dt = 2017 − (ẩn x) ? C a − b > 10 A 1395 B 1401 C 1398 Câu 33: Biết hàm số y = f ( x) có đạo hàm liên tục ℝ có f ( ) = Khi D 1404 x ∫ f ' ( t ) dt bằng: A f ( x ) + B f ( x + 1) C f ( x ) D f ( x ) − a số phân số tối giản Tính hiệu a − b b A 743 B – 64 C 27 D – 207 e a 3e + Câu 35: Khẳng định sau kết ∫ x ln xdx = ? b Câu 34: Xét tích phân I = A a.b = 64 ∫x x + 1dx = B a.b = 46 C a − b = 12 D a − b = ... số nguyên dương phân số tối c c x ( ln x + 1) e giản Tính S = a + b + c A S = B S = C S = D S = 10 a a Câu 18: Biết I = ∫ x ln ( x + 1) dx = ln − c ; với a, b, c số nguyên dương phân số tối b b... C 321 D 331 a a 3x − dx = 3ln − a, b hai số nguyên dương phân số tối + 6x + b b giản Khi ab bằng: A B 12 C D  a a  Câu 31: Biết ∫  − phân số tối  dx = ln a, b hai số nguyên dương x + 3x +... C f ( x ) D f ( x ) − a số phân số tối giản Tính hiệu a − b b A 743 B – 64 C 27 D – 207 e a 3e + Câu 35: Khẳng định sau kết ∫ x ln xdx = ? b Câu 34: Xét tích phân I = A a.b = 64 ∫x x + 1dx
- Xem thêm -

Xem thêm: tích phân chống casio, tích phân chống casio

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn