toanmath com bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai có lời giải chi tiết

251 171 1
  • Loading ...
1/251 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 17:02

[DS10.C2.1.BT.a] Cho hàm số y Câu 3: A f f B f 5x Khẳng định sau sai? f x 10 C f 10 D Lời giải Chọn D Ta  f  f  f  f 5.2 5 5 10 10 10 A B C 10 D sai Chọn D Cách khác: Vì hàm cho hàm trị tuyệt đối nên khơng âm Do D sai Câu 6: D [DS10.C2.1.BT.a] Tìm tập xác định D hàm số y 3x 2x A D \ B D 1; C D D 1; Lời giải Chọn C Hàm số xác định x x Vậy tập xác định hàm số D \ [DS10.C2.1.BT.a] Cho hàm số f x Câu 36: A Hàm số đồng biến ; ; 3x Khẳng định sau đúng? B Hàm số nghịch biến C Hàm số đồng biến D Hàm số đồng biến Lời giải Chọn B TXĐ: D Với x1 , x f x1 f x2 x1 3x1 x2 , ta 3x x1 x2 ; Suy f x1 f x Do đó, hàm số nghịch biến ; nên hàm số nghịch biến Mà Câu 37: ; [DS10.C2.1.BT.a] Trong hàm số sau, hàm số hàm số chẵn? A y  x3  x C y  x3  x  B y  x3  D y  x  3x  Lời giải Chọn D Dễ thấy đáp án D TXĐ: D  x  D   x  D y   x     x     x    x  3x   y  x  Câu [DS10.C2.1.BT.a] Điểm sau thuộc đồ thị hàm số y  x –1  x  ? A  2;6  C  2; 10  B 1; 1 D  0;   Lời giải Chọn A Câu [DS10.C2.1.BT.a] Cho hàm số: y  thuộc đồ thị hàm số: A M1  2;3 x 1 Trong điểm sau đây, điểm x  3x  B M  0; 1 C M 12; 12  D x 1 x  x3 C \ 1 D M 1;0  Lời giải Chọn B Câu [DS10.C2.1.BT.a] Tập xác định hàm số y  A  B \ 0;1 Lời giải Chọn B 2  11  Ta có: x  x    x     x  2  [DS10.C2.1.BT.a] Tập xác định hàm số: f  x   Câu  x2  x tập hợp sau x2  đây? A B \ 1;1 C \ 1 D \ 1 Lời giải Chọn A Điều kiện: x2   (luôn đúng) Vậy tập xác định D  Câu 10 [DS10.C2.1.BT.a] Cho hai hàm số f  x  g  x  đồng biến khoảng  a; b  thể kết luận chiều biến thiên hàm số khoảng  a; b  ? A.Đồng biến kết luận đượC y  f  x   g  x  C.Không đổi B.Nghịch biến D.Khơng Lời giải Chọn A Ta hàm số y  f  x   g  x  đồng biến khoảng  a; b  Câu 11 [DS10.C2.1.BT.a] Trong hàm số sau, hàm số tăng khoảng  1;0  ? A y  x B y  x C y  x D y  x2 Lời giải Chọn A Ta hàm số y  x hệ số a   nên hàm số đồng biến Do hàm số y  x tăng khoảng  1;0  Câu 19 [DS10.C2.1.BT.a] Cho hàm số: y  x 1 Trong điểm sau điểm x  3x  thuộc đồ thị hàm số ? A M1  2; 3 M 1;  B M  0;  1  1  C M  ;  2  D Lời giải Chọn B Thay x  vào hàm số ta thấy y  1 Vậy M  0;  1 thuộc đồ thị hàm số Câu 32  x2  x tập hợp sau đây? x2  C \ 1 D [DS10.C2.1.BT.a] Tập xác định hàm số y  A B \ 1 \ 1 Lời giải Chọn A Hàm số cho xác định x   Vậy tập xác định hàm số D  Câu 10: [DS10.C2.1.BT.a] Cho hàm số y  f  x   5 x , kết sau sai? A f  1  B f    10 C f  2   10 D 1 f    1 5 Lời giải Chọn D Ta 5 x  0, x suy đáp án sai đáp án Câu 11: D [DS10.C2.1.BT.a] Điểm sau thuộc đồ thị hàm số y  x   x  ? A  2;6  B 1; 1 C  2; 10  D  0; 4  Lời giải Chọn A Lấy  2;6  thay vào hàm số ta :  2      Câu 12: [DS10.C2.1.BT.a] Cho hàm số: y  x 1 Trong điểm sau đây, điểm x  3x  thuộc đồ thị hàm số: A M1  2;3 B M  0; 1 1 1 C M  ;   2 2 M 1;0  Lời giải Chọn B Lấy tọa độ điểm thay vào hàm số ta thấy M  0; 1 thỏa D   x  , x   ;0   Câu 13: [DS10.C2.1.BT.a] Cho hàm số y   x  , x   0; 2 Tính f   , ta kết   x  , x   2;5  quả: A B 15 C D Lời giải Chọn B Ta thấy x    2;5  f    42   15 Câu 14: [DS10.C2.1.BT.a] Tập xác định hàm số y  A  B x 1 x  x3 C \ 1 D \ 2 Lời giải Chọn B Điều kiện : x  x    x  Câu 21: [DS10.C2.1.BT.a] Tập xác định hàm số: f  x    x2  x tập hợp sau x2  đây? A B \ 1;1 C \ 1 D \ 1 Lời giải Chọn A Điều kiện: x   Vậy D  Câu 22: [DS10.C2.1.BT.a] Cho đồ thị hàm số y  x (hình bên) Khẳng định sau sai? Hàm số y đồng biến: A khoảng  ;0  B khoảng  0;   C khoảng  ;   D O Lời giải Chọn B Câu 23: [DS10.C2.1.BT.a] Tập hợp sau tập xác định hàm số: y  3  B  ;   2  Lời giải 3  A  ;   2  Chọn D Điều kiện : x   Vậy D  Câu 25: 3  C  ;  2  D 2x  [DS10.C2.1.BT.a] Cho hai hàm số f  x  g  x  đồng biến khoảng  a; b  thể kết luận chiều biến thiên hàm số khoảng  a; b  ? A đồng biến kết luận B nghịch biến y  f  x   g  x  C không đổi D không Lời giải Chọn A Câu 26: [DS10.C2.1.BT.a] Trong hàm số sau, hàm số tăng khoảng  1;0  ? A y  x B Chọn A Ta y  x đồng biến Câu 31: y x Lời giải C y  x D y  x suy hàm số tăng  1;0  [DS10.C2.1.BT.a] Cho hàm số y  3x  x  Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A y hàm số chẵn B y hàm số lẻ C y hàm số khơng tính chẵn lẻ D y hàm số vừa chẵn vừa lẻ Lời giải Chọn A y  f  x   3x  x  Tập xác định: D  x  D   x  D f   x     x     x    3x  x   f  x   y hàm số chẵn Câu 34: [DS10.C2.1.BT.a] Tập xác định hàm số y  A \ 1 B \ 2 x2 x 1 C \ 2 Lời giải \ 1 D Chọn A Điều kiện: x 1   x  Tập xác định: \ 1 [DS10.C2.1.BT.a] Tập xác định hàm số y  Câu 35: A \ 2 B \ 1 x2 x2  C D 1;   Lời giải Chọn C Điều kiện: x   0, x  Tập xác định hàm số [DS10.C2.1.BT.a] Tập xác định hàm số y  x  Câu 36:   A   ;     3   ;   2  2  B  ;    3 3  C  ;    2 D Lời giải Chọn C Hàm số xác định  x    x  3  Tập xác định: D   ;    2 [DS10.C2.1.BT.a] Điểm sau thuộc đồ thị hàm số y  x  x  Câu 37: A A  0;  C C  2;0  B B  1;1 D D 1;  Lời giải Chọn A Thay x  vào hàm số y  x  x   y  Vậy A  0;  thuộc đồ thị hàm số cho Câu 37: [DS10.C2.1.BT.a] Trong hàm số sau, hàm số hàm số chẵn? A y  x3  x B y  x3  y  x  3x  Lời giải Chọn D Dễ thấy đáp án D TXĐ: D  C y  x3  x  D x  D   x  D y   x     x     x    x  3x   y  x  Câu 6:  x 1 [DS10.C2.1.BT.a] Cho hàm số y  f  x     x 1  x  2  x  2 Trong điểm M  0; 1 , N  2;3 , E 1;  , F  3;8 , K  3;8 , điểm thuộc đồ thị hàm số f  x  ? A C B D Lời giải Chọn C x    y  x   1  M  đồ thị hàm số f  x  x  2   y  x    N  đồ thị hàm số f  x  x    y  x    E  đồ thị hàm số f  x  x    y  x    E  đồ thị hàm số f  x  x  3   y  x    K  đồ thị hàm số f  x  Câu 7: [DS10.C2.1.BT.a] Cho đồ thị hàm số y  f  x  hình vẽ Kết luận kết luận sau đúng? A Đồng biến đáp án sai B Hàm số chẵn C Hàm số lẻ D Cả ba Lời giải Chọn B Đồ thị hàm số đối xứng qua trục Oy nên hàm số cho hàm số chẵn Câu 16: [DS10.C2.1.BT.a] Tập xác định hàm số y  A \ 1 \ 2 B \ 2 x2 là: x 1 C \ 1 D Lời giải Chọn A Tập xác định hàm số x 1   x  Câu 17: [DS10.C2.1.BT.a] Tập xác định hàm số y  A \ 2 B \ 1 x2 là: x2  C D 1;   Lời giải Chọn C Tập xác định hàm số x   (luôn đúng) Câu 18: [DS10.C2.1.BT.a] Tập xác định hàm số y   x là: 3  A  ;  2  3  B  ;   2  C D  0;   Lời giải Chọn A Tập xác định hàm số  x   x  Câu 30: [DS10.C2.1.BT.a] Cho hàm số 2 x   x   f  x   Khi đó, x 1 x 1 x   f    f  2  bằng: A B C D Lời giải Chọn C f  2  Câu 8: 3  ; f  2    f    f  2   1 [DS10.C2.1.BT.a] Tập xác định hàm số y   x A B C  1;   \ 1  1;   Lời giải Chọn C Điều kiện hàm số xác định :  x   x  1 D Câu 9: [DS10.C2.1.BT.a] Tập xác định hàm số y  A  5 \    2 B x2 2x  C   \ 2 D   ;     Lời giải Chọn A Điều kiện hàm số xác định : x    x    5 Vậy tập xác định hàm số R \    2 Câu 12: [DS10.C2.1.BT.a] Cho hàm số y  x2  x  điểm thuộc đồ thị hàm số cho: A (7;51) C (5; 25) B (4;12) D (3; 9) Lời giải Chọn A Ta có: f (7)  51 Câu 20: [DS10.C2.1.BT.a] Tập xác định hàm số y  x  A (4; ) C  4;   B (; 4) D  ; 4 Lời giải Chọn C Điều kiện hàm số xác định : x    x  x2 2 Điểm sau thuộc đồ thị x6 Câu 21: [DS10.C2.1.BT.a] Cho hàm số y  hàm số: A (6;0) B (2; 0,5) C (2;0,5) D (0;6) Lời giải Chọn C Thay x  ta y  Câu 31: [DS10.C2.1.BT.a] Tập xác định hàm số: y  A  2;   B \ 2 x3 là: x2 C \ 2 D ... y hàm số khơng có tính chẵn lẻ Câu 15: Cho hàm số y  3x – x  Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A y hàm số chẵn B y hàm số lẻ C y hàm số khơng có tính chẵn lẻ D y hàm số vừa chẵn vừa lẻ Lời giải. .. biến đáp án sai B Hàm số chẵn C Hàm số lẻ D Cả ba Lời giải Chọn B Đồ thị hàm số đối xứng qua trục Oy nên hàm số cho hàm số chẵn Câu 16: [DS10.C2.1.BT.a] Tập xác định hàm số y  A 1 2...   hàm số lẻ 2 Câu 13: Xét tính chẵn, lẻ hai hàm số f  x   x  – x  , g  x   – x A f  x  hàm số chẵn, g  x  hàm số chẵn B f  x  hàm số lẻ, g  x  hàm số chẵn C f  x  hàm số lẻ,
- Xem thêm -

Xem thêm: toanmath com bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai có lời giải chi tiết , toanmath com bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn