toanmath com 305 bài tập trắc nghiệm tổng quan chủ đề hàm số toán 10 lương tuấn đức

30 93 1
  • Loading ...
1/30 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 17:02

TÀI LIỆU THAM KHẢO TỐN HỌC PHỔ THƠNG f  x BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG QUAN HÀM SỐ LỚP 10 THPT “Máu người khơng có Bắc, Nam, Một giòng thắm chảy từ chân đến đầu Lòng ta Nam Bắc có đâu, Thương yêu tình sâu gắn liền Bản đồ tổ quốc treo lên, Bắc Nam gọi tạm tên miền địa dư ” (Gửi Nam mến yêu – Xuân Diệu; 19.08.1954) CREATED BY GIANG SƠN (FACEBOOK); GACMA1431988@GMAIL.COM (GMAIL) THÀNH PHỐ THÁI BÌNH – MÙA HÈ 2017 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG QUAN HÀM SỐ LỚP 10 THPT _ TRẮC NGHIỆM TỔNG QUAN HÀM SỐ LỚP 10 THPT x 1  x  Câu Tìm tập xác định hàm số y   A 1;  C  2;   B 1;  x2  x  x 3 Câu Tìm tập xác định hàm số y  A  \ 3 B 1;   D  \ 1 C 1;   D  \ 1 C  \ 1;2 D [1;2] C 1;  Câu Tìm tập xác định hàm số y  A  \ 1;2 D  3;  x2  x  3x  B  \ 3 Câu Tìm tập xác định hàm số y  x  3x  A  ;1   2;   B  \ 3 Câu Tìm tập xác định hàm số y  A  ;1   3;   1  2x2  C  \ 1;2 x  4x  B  ;1   2;   x3 Câu Giả sử D = (a;b) tập xác định hàm số y  D [1;3] Tính S = a2 + b2  x  3x  A S = B S = Câu Tìm tập xác định hàm số y  A 1; 4 \ 2 1  A  ;   \ 1 2  1 1  A  ;   \ 1 3  1  A  \ 3 A  \ 3 x x3  3x  D  \ 1 C  \ 1 D  \ 2;2 C 1;  D  \ 1 C  3;3 \ 1 D (– 3;3)  B 1;  B [1;4] C 1;  x2  3x   x  Câu 11 Tìm tập xác định hàm số y  D  \ 2;4  B  ;    3 Câu 10 Tìm tập xác định hàm số y  C  \ 2;2 x4 2x 1  x B  ;    2 Câu Tìm tập xác định hàm số y  D S =  x  x 1 x 2 B [1;4] Câu Tìm tập xác định hàm số y  C S =  x2 x2  5x  CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG QUAN HÀM SỐ LỚP 10 THPT _ Câu 12 Tìm tập xác định hàm số y    ;5 \ 1   2x  2 5 x   B  \ 1 A   1 1  1  B  ;10  4  Câu 14 Tìm tập xác định hàm số y   B  ;3  Câu 16 Hàm số y  A B C 1;   x  10  2x 1 x  x2 C D =  0;   \ 1 6 x  x2  x2     D D =   ;    3x  x 9 C  \ 3;3 B  2;   \ 2 Câu 22 Tìm tập xác định hàm số y  D  2;   B [2;6] B [0,5;3] D x2  x x x 1 B D =  0;   Câu 21 Tìm tập xác định hàm số y  A  3;   C B  2;   \ 1;1 Câu 20 Tìm tập xác định hàm số y  A  \ 2;2 D 1;  x9 x có tập xác định  \ a; b; c; d  Tính a + b + c + d  x  x  x  25 Câu 19 Tìm tập xác định hàm số y  A  2;6 \ 3 D 1;  Câu 18 Tìm tập xác định hàm số y  A D =  1;  \ 0 1  4 C  3;   C  \ 0  B 1;2  Câu 17 Tìm tập xác định hàm số y  A  1;  \ 0   D  0; x 1 x  x 2 x Câu 15 Tìm tập xác định hàm số y  A 1;2  \ 0  C  ;3  4   3 x x 1  A  ;3 \ 1 D  ;5 10  x x   3x Câu 13 Tìm tập xác định hàm số y  A  ;10  \ 1 4    C   ;5  x2  x  x 4 C  0;  1 3   D  ;   \ 2 D  2;    1  x 3 2x 1 1  ;   \ 3 2  C  1  ;   \ 3;3 2  D  4x   x2  x  2x 1  CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG QUAN HÀM SỐ LỚP 10 THPT _ A   1 ;   \ 3 2  Câu 23 Tìm tập xác định hàm số y  A  3;0  3;   A  3;    x3  x  C  0;    x  3 x5  B  5;   D  3;3 x2  x C  0;   2x 1   D  0;   \ 3  x 3x   x x x4 1 2   A  \ 1; 2 B  ;   \ 3 C  ;   \ 1; 2 2  3  x x Câu 26 Tìm tập xác định hàm số y    x2  2x  x 5 x 6 x 2 A  0;   \ 2; 4;9 B  0;   \ 2;3 C  0;    9;   \ 2 Câu 27 Tìm tập xác định hàm số y  A  6;  x x2  x  x  10 x  A  0;1   9;   B  0;1   81;    x x   C  0;   9;    D  4;6 \ 5 B (3;8) Câu 31 Tìm tập xác định hàm số y  D  3;6  x2   x  3x  Câu 29 Tìm tập xác định hàm số y  4x   x   3 3 A  ;   \ 1;3 B  ;   \ 1;2;3 C  \ 1;3 4  4  6 x  x4 Câu 30 Tìm tập xác định hàm số y   3 x  3x  x  125 A [4;6] D  \ 2;3 C  3;   3x  1  ;   \ 1; 2;3 2  D  x 3 x x2  B 1;6  Câu 28 Tìm tập xác định hàm số y    x 3 x 9  x4 1  ;   \ 3 2  Câu 25 Tìm tập xác định hàm số y   B  Câu 24 Tìm tập xác định hàm số y  1 2 D  \  ;  C  2;  B  1  D  ;    9;    3 D 1;2  D  4;  x  10 x   3x   x2 x2  A  ;3   1;1   3;   \ 2 B  ;1   1;3 C  ;1   3;   \ 2 D  ;1   3;   Câu 32 Tìm tất giá trị a để hàm số y  2x 1 có tập xác định D   x  6x  a  2 CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG QUAN HÀM SỐ LỚP 10 THPT _ A a > 11 B a > C < a < Câu 33 Tìm tất giá trị m để hàm số y  A m < B < m < Câu 34 Tìm tất giá trị m để hàm số y  A m > B m > Câu 35 Tìm điều kiện m để hàm số y  A m  0, 25 D < a < x  m có tập xác định D   C m  D < m < m 1 có tập xác định D   3x  x  m C < m < D m > 0,5 x  x  m có tập xác định D   B m > C < m < D < m < Câu 36 Tìm điều kiện m để hàm số y  A m > B m < Câu 37 Tìm điều kiện m để hàm số y  A m  0, 25 C < m < A m  12;12 x có tập xác định D   x  2mx  4m C < m < A m  12;12 3x  có tập xác định D   \ a x  mx  12 C m = C m  4;0 3x  có tập xác định D   x  2kx  B 2  k  C < k < A < k < Câu 41 Tìm điều kiện k để hàm số y  A < k < B < k < Câu 42 Tìm điều kiện m để hàm số y  25 16 B m  25 16 D m = x2  x  có tập xác định D   \ a  m  3 x  mx  m B m = Câu 40 Tìm điều kiện k để hàm số y  D < m < B m = Câu 39 Tìm điều kiện m để hàm số y  D < m < B m > Câu 38 Tìm điều kiện m để hàm số y  A m  x  3x  xác định với x   x  2x  m  D m = D k  2x2  x  có tập xác định D   x  10 x  k C k > D k  3x  x  có tập xác định D   \ a; b ; a  b x  3x  m  C < m < D < m < 3x  x  Câu 43 Tìm điều kiện m để hàm số y  có tập xác định D   \ a; b ; a  b x  x  4m A m < Câu 44 Hàm số y  A P = 47 B m > C – < m < D < m < x7 có tập xác định D   \ a; b ; a  b Tính giá trị biểu thức P = a2 + b2 x  7x 1 B P = 40 C P = 18 D P = 10 CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG QUAN HÀM SỐ LỚP 10 THPT _ Câu 45 Hàm số y  x3  x  có tập xác định D   \ a; b ; a  b Tính giá trị biểu thức P = 4(a2 + b2 – 2) 2x2  9x  A P = 77 B P = 69 C P = 80 D P = 52 Câu 46 Hàm số y  x  7x  có tập xác định D   \ a; b ; a  b Tính giá trị biểu thức Q = a3 + b3 – 4ab x  3x  A Q = 11 B Q = 14 C Q = 19 D Q = 10 Câu 47 Tìm m để hàm số y  x  4x  có tập xác định D   \ a; b; c ; a  b  c , đồng thời thỏa x  x  11x  m mãn điều kiện a < b < c; a + c = 2b A m = B m = C m = D m = Câu 48 Tìm m để hàm số y  x  41 có tập xác định D   \ a; b; c ; a  b  c , đồng thời thỏa x  12 x  47 x  m mãn điều kiện a < b < c; a + c = 2b A m = 16 B m = 60 Câu 49 Tìm m để hàm số y  A m > m < D m = 54 5x  xác định đoạn [1;3] xm B m > m < Câu 50 Tìm m để hàm số y  A m > m < C m = 32 C m > m < – D m > x9 xác định đoạn [3;5] x  2m  B m > m < C m > m < D m > m < Câu 51 Tìm tất giá trị m để hàm số y  A m < m > B m < m > Câu 52 Tìm tất giá trị k để hàm số y  A m > 0,75 m < – B m > m < x  10 xác định đoạn [– 3;2] x2  m C m > m < D m > m < x  x  10 xác định đoạn [– 7;4] x  4k  C m > m < D m > m < x xác định [0;1)  x  2a  A  a  B < a < C < a < D 0,5  a  xm Câu 54 Tìm tất giá trị m để hàm số y  xác định 1;   2m   x Câu 53 Tìm tất giá trị a để hàm số y  A m < B m > Câu 55 Tìm tất giá trị m để hàm số y  xa2  C < m < xm xác định (– 1;0) 2m   x A m > – 0,5 m < – B m > 0,5 C < m < D – 0,5 < m < Câu 56 Tìm tất giá trị m để hàm số y  A m > 0,5 B m > D 0,5 < m < xm  xác định [– 2;2] 3m   x C 3m > D – < m < CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG QUAN HÀM SỐ LỚP 10 THPT _ x xác định [– 2;1] 5k   x 8 B k   C 0,5 < k < A   k   D   k  5 x9 Câu 58 Tìm tất giá trị k để hàm số y  x  2k   xác định [– 3;1] 5k  16  x 16 A – < k < – B 3  k  2 C  D < k < k Câu 59 Tìm điều kiện m để hàm số y  x  m   x  m xác định với x > A m  1 B m > C < m < D < m < x  4m Câu 60 Tìm điều kiện m để hàm số y  x  m   xác định với x > xm A m  1 B m > C m  D < m < Câu 61 Tìm điều kiện m để hàm số y    x  2m  xác định (– 1;0) 2x  m A m   B m > C m  1 D < m < Câu 62 Tồn giá trị nguyên tham số m để hàm số y   2 x  3m  20 xác định x  2m  Câu 57 Tìm tất giá trị k để hàm số y  x  2k   đoạn [– 2;1] ? A giá trị B giá trị C giá trị Câu 63 Tìm điều kiện tham số m để hàm số y  A – < m < B 1  m  a  a  B a > a < Câu 65 Tìm điều kiện tham số m để hàm số y  A  a0 B < a < Câu 66 Tìm điều kiện m để hàm số y  A m  1 B m > Câu 67 Tìm điều kiện m để hàm số y  A  m  B m   6m  19  x xác định đoạn [0;1] xm2 C < m < Câu 64 Tìm điều kiện tham số m để hàm số y  A  D giá trị D < m < x  3a xác định (0;1) xa2 C a > a < D a >  2a   x xác định (0;1) xa D a   C < m < x  m  x  m  xác định với x > C m > x  3m   D < m < xm xác định với x > x  m 1 C m < Câu 68 Tồn giá trị nguyên thuộc đoạn [– 8;8] để hàm số y  D m > xm xác định (– 1;0) 2m   x CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG QUAN HÀM SỐ LỚP 10 THPT _ A 16 giá trị B 15 giá trị C 14 giá trị Câu 69 Tìm tất giá trị m để hàm số y  A m  D 17 giá trị xác định [– 1;1] x  3m   m   x B m > C < m < D < m < xác định với x thuộc nửa khoảng (0;4] 5m   x A 1  m  B m  2  m  C m > D < m < x 1 xác định nửa đoạn [0;3) Câu 71 Tìm tất giá trị m để hàm số y  x  m 1 A m  2  m  B m > C < m < D < m < Câu 70 Hàm số y  x  2m   Câu 72 Tìm giá trị nhỏ tham số m để hàm số y  A m = B m = m  x 1 xác định khoảng (1;5) x  2m  C m = D m = Câu 73 Tồn giá trị nguyên m thuộc đoạn [– 7;7] để hàm số y  A 16 giá trị B 15 giá trị C 14 giá trị Câu 74 Tìm tất giá trị m để hàm số y  A m  C < m < A m = A m > 0,25 A m > 0,25  m  3 x  2m  B m  D < m < xác định với x thuộc đoạn [– 1;2] C < m < 11  x  2m  3 x  5m  11 D < m < xác định với giá trị x > C < m < D 0,5 < m < 2m    m  3 x xác định với x > B m  Câu 80 Tìm điều kiện m để hàm số y  A m > 0,25 C m > B m  Câu 79 Tìm điều kiện m để hàm số y  D < m < x9 có tập xác định D    m  3 x  m  B m < Câu 78 Tìm điều kiện m để hàm số y  A m > 0,25 C < m < B m = Câu 77 Tìm điều kiện m để hàm số y  D < m <  2m   x xác định (– 1;0) xm B m > Câu 76 Tìm điều kiện m để hàm số y  D 17 giá trị  m x  m x xác định (1;3] B < m < Câu 75 Tìm tất giá trị m để hàm số y  A m  1 xác định (1;3] x  2m C m  x5  2m  3 x  3m  D < m < 2,5 xác định với giá trị thuộc khoảng (0;2) C m  D m  CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG QUAN HÀM SỐ LỚP 10 THPT _ Câu 81 Tìm điều kiện m để hàm số y  A m > 0,25  2m  3 x  m  xác định với giá trị thuộc đoạn [1;2] B m  D m  C m  3x  xác định với x thuộc [4;7) 6m   x A  m  B < m < C 0,5  m  D m > – 0,5 x3 x2 Câu 83 Tìm điều kiện m để hàm số y  xác định với x thuộc (5;21,5)  x  4m  9m   x A  m  B < m < C 0,5  m  D 1,5  m  2x  4x  Câu 84 Tìm điều kiện m để hàm số y  xác định với x thuộc [– 1;1]  x  3m  11 7m   8x C 0,5  m  A  m  B < m < D 1,5  m  4 Câu 85 Cho hàm số y  x  x  2; y  x  x  9; y  x  x ; y  x  x; y  x  x Tồn Câu 82 Tìm điều kiện m để hàm số y  x x  3m   hàm số chẵn ? A C B Câu 86 Cho hàm số y  x ; y  x  x  1; y  x  A B D 1 ; y  x  ; y  x Tồn hàm số lẻ ? x x C 4 Câu 87 Cho hàm số y  x  x ; y  D 2x 1 x 1 ;y  ; y  x  ; y  x  x  Tồn x 1 x 1 x hàm số chẵn ? A B Câu 88 Trong hàm số y  C D x4  x2  x5 1 y  ; y  x  x; y  x3   tồn a hàm số chẵn, b ; x 4 x x x 1 hàm số lẻ Tính 5a + 4b A 13 B 12 C 18 Câu 89 Trong hàm số y  x  x  10; y  D 14 x  2x  5 tồn ; y  x x3 ; y  x   x; y  x3  x x a hàm số chẵn b hàm số lẻ Tính 5a + 6b A 23 B 28 C 27 D 20 4 Câu 90 Trong hàm số y  x  x  1; y  x  x; y  x  x ; y  x  tồn a hàm số chẵn b hàm x2 số lẻ Tính 10a + 3b A 15 B 16 x Câu 91 Trong hàm số y  ;y  x  2x  C 32 x 1 ;y  x 1 D 23 x  x  10 ; y  x  x   x  x  tồn x 5 hàm số chẵn ? A B C D CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG QUAN HÀM SỐ LỚP 10 THPT _ 10 Câu 92 Trong hàm số y  x  ; y  x  x  19; y  A 1 x  ; y  x  tồn hàm số lẻ ? x x C B Câu 93 Trong hàm số y  x3  x  x   x2 ;y  16  x ;y  x D x2   x4  ; y  x3  x  tồn a 4x 1 hàm số chẵn b hàm số lẻ Tìm giá trị biểu thức K = 8a + 3b A K = 11 B K = 12 C K = 10 D K = Câu 94 Cho hàm số y  20  x ; y  7 x  x  1; y  x  10 ;y  x2  x2;y  x x4  x  x4  x x 4 Số lượng hàm số chẵn A C B D Câu 95 Cho hàm số y x   x 1 ; y  x  5; y  x   x  ; y  x  x  x  x x 1  x 1 Số lượng hàm số chẵn A C B D Câu 96 Cho hàm số y   x  1 2016   x  1 2016 ; y  x  5; y  x   x  ; y  x  x  x  x Số lượng hàm số chẵn A B C D Câu 97 Cho hàm số y  x  x  1; y  x4  x4 ; y  x  1; y  x3  10 x; y  x5  x  9; y  x  x x 5 Số lượng hàm số lẻ A B C D Câu 98 Cho hàm số  3x  1 x4  8x2  ; y  x  x  1; y  y x5 2018   x  1 x 2018 ; y  49  x3 ; y  x  x Số lượng hàm số không chẵn, không lẻ A B C D Câu 99 Cho hàm số y 1  x  4  1  x  ; y  x  x3  1; y  x3  x  x ; y  x   x  1; y  x  3x5  x  Trong hàm số tồn a hàm số chẵn b hàm số lẻ Tính giá trị biểu thức F = 17a + 6b A F = 40 B F = 23 C F = 63 D F = 35 CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG QUAN HÀM SỐ LỚP 10 THPT _ 16 Câu 161 Khi x, y số nguyên P (x;y) gọi điểm nguyên Tồn điểm P nguyên đồ thị hàm số y  x  10 ? x5 A điểm nguyên B điểm nguyên C điểm nguyên D điểm nguyên Câu 162 Khi x, y số nguyên Q (x;y) gọi điểm nguyên Tồn điểm nguyên đồ thị hàm số y  2x  ? 2x 1 A điểm nguyên B điểm nguyên C điểm nguyên D điểm nguyên Câu 163 Khi x, y số nguyên Z (x;y) gọi điểm nguyên Tồn điểm nguyên đồ thị hàm số y  2x  ? 2x 1 A điểm nguyên B điểm nguyên C điểm nguyên D điểm nguyên Câu 164 Khi x, y số nguyên K (x;y) gọi điểm nguyên Tồn điểm nguyên đồ thị hàm số y  3x  ? 3x  A điểm nguyên B 10 điểm nguyên C điểm nguyên D điểm nguyên Câu 165 Khi x, y số nguyên E (x;y) gọi điểm nguyên Tồn điểm nguyên đồ thị hàm số y  x  23 ? x3 A điểm nguyên B 12 điểm nguyên C 10 điểm nguyên D điểm nguyên Câu 166 Khi x, y số nguyên F (x;y) gọi điểm nguyên Tồn điểm nguyên đồ thị hàm số y  5x  ? 5x  A điểm nguyên B điểm nguyên C điểm nguyên D điểm nguyên Câu 167 Khi x, y số nguyên F (x;y) gọi điểm nguyên Tồn điểm nguyên đồ thị hàm số y  x  17 ? 8x  A điểm nguyên B điểm nguyên C điểm nguyên D điểm nguyên Câu 168 Khi x, y số nguyên F (x;y) gọi điểm nguyên Tồn điểm nguyên đồ thị hàm số y  x  16 ? 3x  A điểm nguyên B điểm nguyên C điểm nguyên D điểm nguyên Câu 169 Khi x, y số nguyên F (x;y) gọi điểm nguyên Tồn điểm nguyên đồ thị hàm số y  x  x  10 ? x 1 A điểm nguyên B điểm nguyên C điểm nguyên D điểm nguyên Câu 170 Khi x, y số nguyên F (x;y) gọi điểm nguyên Tồn điểm nguyên đồ thị hàm số y  x3  x  16 ? x2 CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG QUAN HÀM SỐ LỚP 10 THPT _ 17 A điểm nguyên B điểm nguyên C điểm nguyên D 10 điểm nguyên Câu 171 Khi x, y số nguyên F (x;y) gọi điểm nguyên Tồn điểm nguyên đồ thị hàm số y  x  x  19 ? x 1 A điểm nguyên B 12 điểm nguyên C điểm nguyên D 10 điểm nguyên Câu 172 Khi x, y số nguyên F (x;y) gọi điểm nguyên Tồn điểm nguyên đồ thị hàm số y  x3  x  34 ? x 1 A điểm nguyên B 12 điểm nguyên C điểm nguyên D 10 điểm nguyên Câu 173 Khi x, y số nguyên F (x;y) gọi điểm nguyên Tồn điểm nguyên đồ thị hàm số y  x3  x  12 ? x 1 A điểm nguyên B điểm nguyên C điểm nguyên D điểm nguyên Câu 174 Khi x, y số nguyên F (x;y) gọi điểm nguyên Tồn điểm nguyên đồ x3  x  ? thị hàm số y  x 1 A điểm nguyên B điểm nguyên C điểm nguyên D 12 điểm nguyên Câu 175 Khi x, y số nguyên F (x;y) gọi điểm nguyên Tồn điểm nguyên đồ x4  ? thị hàm số y  x 1 A điểm nguyên B điểm nguyên C điểm nguyên D 12 điểm nguyên Câu 176 Khi x, y số nguyên F (x;y) gọi điểm nguyên Tồn điểm nguyên đồ thị hàm số y  x  3x  16 ? x 1 A điểm nguyên B điểm nguyên C 10 điểm nguyên D 12 điểm nguyên Câu 177 Tìm số giao điểm parabol y = x2 đường thẳng y = 4x – A giao điểm B giao điểm C giao điểm D giao điểm Câu 178 Tìm số giao điểm parabol y  x  x  đường thẳng y = 3x – A giao điểm B giao điểm C giao điểm D giao điểm Câu 179 Tìm số giao điểm hai parabol y  x  x  5; y  x  10 x  A giao điểm B giao điểm C giao điểm D giao điểm Câu 180 Tìm số giao điểm đường thẳng y = x đường cong y  x  x  A giao điểm B giao điểm C giao điểm D giao điểm Câu 181 Tìm số giao điểm đường cong y  x  10 x đường thẳng y = 11 A giao điểm B giao điểm C giao điểm D giao điểm Câu 182 Tìm số giao điểm đường cong y  x  x đường thẳng y  11x  A giao điểm B giao điểm C giao điểm D giao điểm CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG QUAN HÀM SỐ LỚP 10 THPT _ 18 4 Câu 183 Tìm số giao điểm đường cong y  x  x  trục hoành A giao điểm B giao điểm D giao điểm C giao điểm Câu 184 Tìm số giao điểm đường cong y  x  x  trục hoành A giao điểm B giao điểm C giao điểm D giao điểm Câu 185 Tìm số giao điểm đường cong y  x  x  10 trục hoành A giao điểm B giao điểm Câu 186 Tìm số giao điểm đồ thị hàm số y  A giao điểm C giao điểm D giao điểm x 1  x đường thẳng y  x  x 1 B giao điểm C giao điểm D giao điểm Câu 187 Tìm số giao điểm đồ thị hàm số y  x  x   đường thẳng y  x  A giao điểm B giao điểm C giao điểm D giao điểm Câu 188 Tìm số giao điểm đồ thị hàm số y  x  x  đồ thị hàm số y  x  A giao điểm B giao điểm C giao điểm D giao điểm Câu 189 Tìm số giao điểm đồ thị hàm số y  x  x  đường thẳng y  A giao điểm B giao điểm C giao điểm D giao điểm Câu 190 Tồn điểm M có hồnh độ nằm đồ thị hàm số y  A điểm B điểm C điểm B điểm C điểm Câu 192 Tồn điểm M có hồnh độ nằm đồ thị hàm số y  A điểm B điểm C điểm Câu 193 Tồn điểm M có hồnh độ nằm đồ thị hàm số y  A điểm B điểm C điểm Câu 194 Tồn điểm M có hồnh độ nằm đồ thị hàm số y  A điểm B điểm Câu 195 Tìm số giao điểm đồ thị hàm số y  A giao điểm B giao điểm Câu 196 Tìm số giao điểm đồ thị hàm số y  A giao điểm B giao điểm Câu 197 Tìm số giao điểm đồ thị hàm số y  A giao điểm B giao điểm Câu 198 Tìm số giao điểm đồ thị hàm số y  A giao điểm B giao điểm C điểm ? x D điểm Câu 191 Tồn điểm M có hồnh độ nằm đồ thị hàm số y  A điểm x x ? x D điểm x ? x D điểm x  x  14 ? D điểm x2  x  ? D điểm x  đường thẳng y = 2x – C giao điểm D giao điểm x  x  10 đường thẳng y = 3x – C giao điểm D giao điểm 3x  đường thẳng y = x – C giao điểm D giao điểm x  x  đường thẳng y = x + C giao điểm D giao điểm CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG QUAN HÀM SỐ LỚP 10 THPT _ 19 Câu 199 Điểm M (x;y) gọi điểm nguyên x, y số nguyên Tìm số giao điểm nguyên hai đồ thị hàm số y   x ; y   x  x  A giao điểm B giao điểm Câu 200 Đồ thị hàm số y  A giao điểm C giao điểm D giao điểm x    x cắt đồ thị hàm số y  x  x  11 điểm ? B giao điểm C giao điểm D giao điểm x2  4 x ? Câu 201 Tồn điểm có hồnh độ thuộc đồ thị hàm số y  A điểm B điểm C điểm D điểm Câu 202 Tìm số giao điểm đồ thị hàm số y  A điểm x  x  đường thẳng y   x 3x  B điểm C điểm D điểm Câu 203 Tìm số giao điểm đồ thị hàm số y  x  x  đường thẳng y   x A điểm B điểm C điểm Câu 205 Tìm số giao điểm đồ thị hàm số y  A điểm B điểm D điểm x  x  đường thẳng y  x  C điểm D điểm x2  x   x2  8x  ? Câu 206 Tồn điểm có hồnh độ thuộc đồ thị hàm số y  A điểm B điểm C điểm D điểm Câu 207 Tồn điểm có hồnh độ thuộc đồ thị hàm số y  A điểm B điểm C điểm Câu 208 Tồn điểm có hồnh độ thuộc đồ thị hàm số y  A điểm B điểm Câu 210 Hàm số y  A 2,8 Câu 211 Hàm số y  D điểm C điểm Câu 209 Tồn điểm có hồnh độ thuộc đồ thị hàm số y  A điểm 3x   x  ? B điểm C điểm 24  x   x ? D điểm x   x  12 ? D điểm  x   x   x có tập giá trị [a;b] Tổng giá trị a + b gần với giá trị ? B C x3 6 x  D  x  3  x  có tập giá trị W = [a;b] Giá trị biểu thức b – a gần với giá trị ? A 3,25 Câu 212 Hàm số y  B 4,25 C 5,67 7 x  2 x  D 8,61   x   x  có tập giá trị W = [a;b] Giá trị biểu thức b – a gần với giá trị ? A 3,25 B 4,25 C 5,67 Câu 213 Giả sử hàm số f  x    x  x  D 8,61   x  x  1  có tập giá trị W = [a;b] Hãy tính giá trị biểu thức K = a2 + b2 A K = 145 B K = 144 Câu 214 Hàm số f  x    x   x  C K = 143 D K = 169 1  x 8  x  có tập giá trị E = [a;b] Giá trị biểu thức T = ab gần với giá trị ? CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG QUAN HÀM SỐ LỚP 10 THPT _ 20 A 26,22 B 32,43 Câu 215 Biết hàm số g  x   C 14,68 x 1   x  D 41,93  x  1  x  có tập giá trị M = [a;b] Giá trị biểu thức K = a2 + b2 gần với giá trị ? A 4,34 B 2,56 C 8,23 D 9,51 Câu 216 Hàm số f  x    x  x  21   x  x  10tập giá trị T = [a;b] Giá trị biểu thức T = 3a + 2b gần với giá trị ? A 12,24 B 32,14 C 45,12 D 52,21 Câu 217 Hàm số y   x   x  [0;3] có giá trị lớn B giá trị nhỏ C Tính D = A D = – 51 Câu 218 Hàm số y  B D = 40 C D = 12 13 B + C D D = – 30 x   x [0;9] có giá trị lớn D giá trị nhỏ d Giá trị biểu thức D – d gần với giá trị ? A 1,24 B 2,13 Câu 219 Hàm số y  12  x  C 4,31 D 5,32 x  [– 3;12] có giá trị lớn Z giá trị nhỏ z Giá trị biểu thức Z + 5z gần với giá trị ? A 25 Câu 220 Hàm số y  B 26 C 31 D 19 x    x  đoạn [2;4] có giá trị nhỏ A giá trị lớn B Giá trị biểu thức R = 4A + 5B + gần với giá trị ? A 40 B 49 C 69 D 21 Câu 221 Hàm số y  x  10  x tập xác định có giá trị nhỏ N đạt x = n giá trị lớn M đạt x = m Giá trị biểu thức K = Nn + Mm + MN gần với giá trị ? A – 35 B – 20 Câu 222 Hàm số y  x   C – 10 D – 26 3 x  x  đoạn [– 1;3] đạt giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ tương ứng x = a x = b Tính giá trị biểu thức L = 3a + 5b + A L = B L = C L = D L = 10 Câu 223 Hàm số y  x   x [0;1] có giá trị lớn M giá trị nhỏ N, tương ứng đạt x = m x = n Ký hiệu S = 5Mm + Nn, tìm mệnh đề mệnh đề sau A S có ước dương B S chia hết cho B S > 34 D 19 < S < 32 Câu 224 Hàm số y  x   x đạt giá trị lớn tại: A x = B x = C x = 16 25 D x = 0,5 Câu 225 Hàm số y  x    x đạt giá trị lớn giá trị nhỏ tương ứng x = a; x = b Tính giá trị biểu thức Q = |25a – b + 2| A Q = 50 Câu 226 Hàm số y  B Q = 48 C Q = 71 D Q = 31 2  x   x   x có giá trị lớn M, giá trị nhỏ m thỏa mãn M – m = a  b , a b số tự nhiên Tìm b A b = B b = C b = 32 D b = CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG QUAN HÀM SỐ LỚP 10 THPT _ 21 Câu 227 Hàm số y   x   x   x có giá trị lớn M, giá trị nhỏ m Tìm k = M – m A k = B k = Câu 228 Hàm số y  1 x3 6 x  C k = 2,4 D k =  x  3  x  có giá trị lớn A giá trị nhỏ B thỏa mãn điều kiện A – B = 7,5 – a b Tính a + b A a + b = B a + b = C a + b = D a + b = Câu 229 Hàm số y   x   x   x có giá trị lớn A giá trị nhỏ B Tính tỷ số k = A : B A k = Câu 230 Hàm số y  A A số chẵn B k = C k = D k = 2,4  x   x   x đạt giá trị lớn B A < Câu 231 Hàm số f  x   x  x  A Mệnh đề ? C A số hữu tỷ D A số lẻ a x  3x  có giá trị nhỏ m   số phân số tối giản Giá trị b biểu thức a + b A 13 Câu 232 Hàm số y  C 11 B 12 4 x  4 x  D 16 16  x có giá trị lớn M giá trị nhỏ m Giá trị M – m gần với giá trị ? A 0, 82 B 0,9 C 0, 75 Câu 233 Ký hiệu M giá trị lớn hàm số f  x   D 0,67 x   x  , hỏi M nghiệm phương trình sau ? A M2 – 6M = B M2 = – 2M Câu 234 Tìm giá trị lớn M hàm số y  C M3 = 9M x 1   x  D M2 = 19M  x  18  x  [1;8] Mệnh đề ? A M số vô tỷ B M > C < M < Câu 235 Giá trị nhỏ m hàm số y   x   x  D < M < 1  x   x  (trên tập xác định nó) nghiệm phương trình sau ? A m3 = 9m B m2 – 5m = C 3m2 – 9m = D m3 – 5m = Câu 236 Tìm giá trị lớn K hàm số y   x   x  A K = Câu 237 Hàm số y  B K = x 1   x  C K = D K = 10  x  1  x  có tập giá trị K = [a;b] Giá trị biểu thức b – a gần với giá trị ? A 1,17 B 1,12 C 1,56 D 1,19 Câu 238 Ký hiệu X, Y tương ứng giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số y  x  2x   Tính giá x2  2x  trị biểu thức K = X + Y A K = B K = C K = D K = CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG QUAN HÀM SỐ LỚP 10 THPT _ 22 Câu 239 Tìm tập giá trị T hàm số y  A T = [1;2] x2  x  x2  x  1  B T = [0;2] Câu 240 Tìm tập giá trị K hàm số y  A K = [– 1;4] 2  C T =  ;3 3  D T=  ;  3  C K = [– 2;5] D K = [3;7] 4x  x2  B K = [0;2] Câu 241 Hàm số y  A Câu 242 Hàm số y  A 2x  2x  có tập giá trị K = [a;b] Tính giá trị biểu thức a + b 2x2  B C B D C D x có tập giá trị J = [a;b] Tính giá trị biểu thức L = 2a + 3b x 1 A L = Câu 245 Hàm số y  3x  x  có tập giá trị S = [a;b] Tính giá trị biểu thức a2 + b2 + ab x2  2x  A Câu 244 Hàm số y  D  x2  x  có tập giá trị K = [a;b] Tính giá trị biểu thức a + b x2  Câu 243 Hàm số y  C B B L = C L = 0,5 D L = 2x2  4x  có tập giá trị H = [a;b] Tính giá trị biểu thức M = 2a + 3b x2  A M = B M = C M = 0,5 D M = 2 Câu 246 Hàm số y  A D = x  2x  có tập giá trị K = [a;b] Tính giá trị biểu thức D = a.b x2  B D = C D = 0,5 D D = 2 x  xy  y x  xy  y 1  A W = [2;3] B W = [0;2] C W =  ;3 3  a b2   a b  Câu 248 Tìm tập giá trị W hàm số hai biến f  a; b          a  b a b Câu 247 Tìm tập giá trị W = [a;b] hàm số hai biến y  A W = [1;2] B W =  10;   Câu 249 Hàm số hai biến f  x; y   A N = 28  D W =  5;   x2 có tập giá trị M = [a;b] Tính giá trị biểu thức N = a + 3b x  xy  y B N = 10 Câu 250 Hàm số hai biến F  C W = [3;4] 2 D W =  ;  3  C N = D N = x  xy  23 y có tập giá trị W = [a;b] Tính giá trị biểu thức 2a + 4b x  xy  10 y CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG QUAN HÀM SỐ LỚP 10 THPT _ 23 A 13 C 10 B 11 D 15 Câu 251 Hàm số y  x  mx  n 1  có tập giá trị T =  ;3 Tính tổng tất giá trị xảy m n x  2x  3  A 20 B 21 C 10 D 15 Câu 252 Hàm số y  x  mx  n có tập giá trị K = [1;6] Tính tổng tất giá trị xảy m n x2  A C 10 B 21 Câu 253 Tìm tập giá trị W hàm số hai biến f  a; b   A W = [1;2]  B W = 10;   D 15 b a a b   3   b a b a  D W = 4;   C W = [3;4] Câu 254 Hàm số hai biến f  x; y   A S = xy  y có tập giá trị T = [a;b] Tính giá trị biểu thức S = a + b x  xy  y 2 B S = C S = Câu 255 Hàm số hai biến f  x; y   A 100 A T = x  xy  y có tập giá trị H = [a;b] Tính a2 + b2 2 x  xy  y B 120 Câu 256 Hàm số hai biến F  Câu 258 Đường cong y  C 49 D 80 x  xy  y có tập giá trị M = [a;b] Tính T = a2 + b2 x2  y B T = Câu 257 Tìm tung độ giao điểm đường cong y  A D S = B C T = D T = 2x  đường thẳng y  x  x3 C D – 2x  cắt đường thẳng y  x  hai điểm phân biệt A, B Tìm tọa độ trung điểm I x 1 đoạn thẳng AB A I (0;1) B I (0;2) C I (4;5) Câu 259 Gọi A giao điểm có hồnh độ nhỏ đường cong y  D I (– 2;2) 3x  cắt đường thẳng y  x  Tính x 1 độ dài đoạn thẳng OI A OI = Câu 260 Đường cong y  B OI = C OI = D OI = 2x  cắt đường thẳng y  x  hai điểm M, N Trung điểm I đoạn thẳng MN x 1 có hồnh độ A Câu 261 Đường cong y  B C D 4x  cắt đường thẳng y  x  điểm P, Q Gọi a;b tương ứng tung độ x 1 P, Q Tính giá trị biểu thức S = a + b A S = 11 B S = 10 C S = 11 D S = 12 CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG QUAN HÀM SỐ LỚP 10 THPT _ 24 2x  cắt đường thẳng y   x hai điểm M, N Tính độ dài đoạn thẳng MN x A MN = B MN = C MN = D MN = 2x  Câu 263 Đường cong y  cắt đường thẳng y  x  hai điểm phân biệt có hồnh độ a;b Tính giá trị x 1 Câu 262 Đường cong y  biểu thức Q = a + b A Q = B Q = – Câu 264 Đường cong y  C Q = D Q = 2x  cắt đường thẳng y  x  hai điểm phân biệt có tung độ a;b Tính giá trị biểu x 1 thức M = a + b A M = B M = Câu 265 Đường cong y  C M = D M =  x  1 cắt đường thẳng y  x  hai điểm phân biệt A, B Tính độ dài đoạn thẳng x 1 AB A AB = Câu 266 Đường cong y  B AB = C AB = D AB = 6x  cắt đường thẳng y  x hai điểm phân biệt P, Q Tìm tâm đường tròn đường x 1 kính PQ A (2,5;2,5) Câu 267 Đường cong y  B (4;1) C (3;2) D (4;7) 3x  cắt đường thẳng y  x  hai điểm phân biệt D, E Tính diện tích S tam x2 giác ODE với O gốc tọa độ A S = B S = Câu 268 Đường cong y   C S = D S = 1,5 cắt đường thẳng y  x  hai điểm phân biệt H, K Tính diện tích S tam x giác OHK với O gốc tọa độ A S = 21 B S = 23 Câu 269 Đường cong y   C S = 41 D S = 14 cắt đường thẳng y  x  hai điểm phân biệt E, F Tính diện tích S tam x giác OEF A S = Câu 270 Đường cong y  B S = C S = D S = 15 cắt đường thẳng y  x  hai điểm phân biệt A, B Chu vi tam giác OAB gần x5 với giá trị ? A 23,74 B 22,13 C 24,51 D 24,81 Câu 271 Tồn giá trị nguyên m khoảng (– 7;7) cho đường thẳng y  x 1 cắt đường thẳng x 1 y   x  m hai điểm phân biệt A giá trị B 15 giá trị C 12 giá trị D giá trị CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG QUAN HÀM SỐ LỚP 10 THPT _ 25 Câu 272 Tồn giá trị nguyên m khoảng (– 7;7) cho đường thẳng y  x 1 cắt đường thẳng x 1 y  x  m hai điểm phân biệt A 13 giá trị B 15 giá trị Câu 273 Tìm giá trị m để đường cong y  C 12 giá trị D giá trị x2 cắt đường thẳng y   x  m hai điểm phân biệt nằm x 1 hai phía trục tung A m > B m > C < m < Câu 274 Tìm điều kiện m để đường thẳng y  x  m cắt đường cong y  A m   B m > C < m < Câu 275 Tìm điều kiện m để đường thẳng y  x  m cắt đường thẳng y  A m   B m > C < m < D < m < x2 hai điểm phân biệt x 1 D < m < x2 hai điểm phân biệt x 1 D < m < Câu 276 Tồn giá trị nguyên m khoảng (– 10;10) để đường thẳng y  x  m cắt đường thẳng y  3x  hai điểm phân biệt x 1 A giá trị B giá trị C 13 giá trị D 14 giá trị Câu 277 Tồn giá trị nguyên m khoảng (– 19;19) để đường thẳng y  x  2m cắt đường thẳng y  4x  hai điểm phân biệt x 1 A 31 giá trị B 33 giá trị C 38 giá trị D 13 giá trị Câu 278 Tồn giá trị nguyên m khoảng (– 19;19) để đường thẳng y  x  2m cắt đường thẳng y  3x  hai điểm phân biệt có hồnh độ trái dấu x2 A 18 giá trị B 17 giá trị C 13 giá trị D 16 giá trị Câu 279 Tồn giá trị nguyên m khoảng (– 20;20) để đường thẳng y  x  3m không cắt đường thẳng y  A giá trị 2x x 1 B giá trị C giá trị D giá trị Câu 280 Tồn giá trị nguyên m khoảng (– 6;6) để đường thẳng y  x  m cắt đồ thị hàm số y  2x 1 hai điểm phân biệt nằm hai phía trục tung ? x3 A giá trị B giá trị C giá trị D giá trị Câu 281 Tồn giá trị nguyên m khoảng (– 9;9) để đường cong y  5x  cắt đường thẳng x2 y  x  m hai điểm nằm hai phía trục tung ? A giá trị B giá trị C giá trị D giá trị CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG QUAN HÀM SỐ LỚP 10 THPT _ 26 Câu 282 Tồn giá trị nguyên m khoảng (– 6;6) để đường thẳng y  x  m cắt đồ thị hàm số y  6x 1 hai điểm phân biệt nằm hai phía trục tung ? 2x 1 A giá trị B giá trị C giá trị D giá trị Câu 283 Hàm số f  x  có tập xác định  có đồ thị hình vẽ Khoảng đồng biến hàm số cho A  ;1 B  ;1  2;  C (4;5) D (1;2) Câu 284 Hàm số f  x  có tập xác định  có đồ thị hình vẽ Tập xác định hàm số f  x  A (1;3) B  C (0;5) D (0;5) Câu 285 Hàm số f  x  có tập xác định  có đồ thị hình vẽ CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG QUAN HÀM SỐ LỚP 10 THPT _ 27 Hàm số cho đồng binn khoảng ? A (0;2) B (– 2;0) C (1,5;3) D (– 6;0) Câu 286 Hàm số f  x  có tập xác định  có đồ thị hình vẽ Tính giá trị biểu thức f     2017  f  2017 A B C D Câu 287 Hàm số f  x  có tập xác định  có đồ thị hình vẽ Mệnh đề sau sai ? A Đồ thị hàm số có tâm đối xứng B f  1  f 1  C Hàm số đồng biến khoảng (1;5) D Hàm số nghịch biến khoảng (– 6;– 1) Câu 288 Hàm số f  x  có tập xác định  có đồ thị hình vẽ CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG QUAN HÀM SỐ LỚP 10 THPT _ 28 Mệnh đề sau sai ? A Hàm số đồng biến khoảng (1;4) B Hàm số nghịch biến khoảng (– 3;0) C f    f    15 D f 10   26 Câu 289 Hàm số f  x  có tập xác định  có đồ thị hình vẽ Tìm giao điểm M đồ thị hàm số f  x  đường thẳng y = 10x – biết M nằm góc phần tư thứ A M (1;2) B M (10;92) C M (9;82) D M (5;42) C [– 2;4] D  \ 1 Câu 290 Hàm số f  x  có đồ thị hình vẽ Tập xác định hàm số cho A [1;4] D  Câu 291 Hàm số f  x  có tập xác định  có đồ thị hình vẽ CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG QUAN HÀM SỐ LỚP 10 THPT _ 29 Mệnh đề sau ? A Đồ thị hàm số không cắt đường thẳng x = – B Giá trị lớn hàm số miền [0;3] C Hàm số tăng miền [1;4] D Hàm số giảm miền [– 5;– 1] Câu 292 Hàm số f  x  có tập xác định  có đồ thị hình vẽ Mệnh đề sau ? A Đồ thị hàm số cắt trục hoành theo dây cung có độ dài B Hàm số đồng biến khoảng (0;5) C Hàm số nghịch biến khoảng (0;3) D f    2019  f  2017 Câu 293 Tìm hàm số f  x  thỏa mãn f  x  1  x  x  A f  x   x  x  2 B f  x   x  x D f  x   x  x  D f  x   x  x  C f  x   x  x  11 2 Câu 294 Tìm hàm số f  x  thỏa mãn f  x    x  x  A f  x   x  10 x  20 B f  x   x  x C f  x   x  x  11 2 Câu 295 Tìm hàm số f  x  thỏa mãn f  x  3  x  x Tính M = f   A M = 24 B M = C M = 20 D M = 31 Câu 296 Tìm hàm số f  x  thỏa mãn f  x  3  x  x  Tính M = f    f  3 A M = 20 B M = D M = 10 C M = 27 Câu 297 Tìm hàm số f  x  thỏa mãn f  x  1  x  x  x Tìm f  x  1 B f  x  1  x  x  x D f  x  1  x  x  x A f  x  1  x  x  x C f  x  1  x  x  x 3 2 Câu 298 Tìm hàm số f  x  thỏa mãn f  x  1  x  x  A f  x   x  x  2 B f  x   x  x   Câu 299 Tìm hàm số f  x  thỏa mãn f  x  C f  x   x  x D f  x   x  x  1 x  x x CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG QUAN HÀM SỐ LỚP 10 THPT _ 30 A f  x   x  x B f  x   x  x  C f  x   x  x D f  x   x  x Câu 300 Cho hàm số f  x  thỏa mãn f  x  3  x  x  Tính f  x  3 3 A f  x  3   x     x    B f  x  3   x     x    3 C f  x  3   x     x    D f  x  3   x     x    Câu 301 Cho hàm số f  x  thỏa mãn f  x  1  x  x  Tính f  x  1  3x  14 x  16  3x  14 x  16 A f  x  1  B f  x  1  4 x  x  18 x  x  18 C f  x  1  D f  x  1  4 Câu 302 Cho hàm số f  x  thỏa mãn f  x  1  x  x  Giá trị biểu thức f gần với giá trị ?   A 2,2 B 1,5 C 3,7 D 4,1 Câu 303 Cho hàm số f  x  thỏa mãn f  x    x  x  Tính K  f  x   f  x  1 x  50 x  488 A K  25 x  39 x  48 C K  25 x  10 x  488 B K  25 x  75 x  100 D K  25   4x  Câu 304 Tìm hàm số f  x  thỏa mãn f  x   f    x x 5x2  2 B f  x   x   C f  x   x  A f  x   x x 1 3x Câu 305 Hàm số f  x  thỏa mãn f  x   f 1  x   x Tính f(0) A f     B f     C f     D f  x   x  D f     x LÀ TRÍ GIẢ, NGƯỜI ĐỌC SÁCH, THÌ PHẢI CĨ LƯƠNG TÂM ĐỪNG XĨA TÊN TÁC GIẢ, ĐỪNG XÓA TÊN TÀI LIỆU NẾU LÀM NHƯ THẾ THÌ KHÁC NÀO ĐỔI TRẮNG THAY ĐEN ? -HẾT - CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 ...BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG QUAN HÀM SỐ LỚP 10 THPT _ TRẮC NGHIỆM TỔNG QUAN HÀM SỐ LỚP 10 THPT ... GACMA1431988@GMAIL .COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG QUAN HÀM SỐ LỚP 10 THPT _ 12 Câu 109 Hàm số đồng biến gọi hàm. .. GACMA1431988@GMAIL .COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG QUAN HÀM SỐ LỚP 10 THPT _ 11 Câu 100 Cho hàm số  x3 
- Xem thêm -

Xem thêm: toanmath com 305 bài tập trắc nghiệm tổng quan chủ đề hàm số toán 10 lương tuấn đức , toanmath com 305 bài tập trắc nghiệm tổng quan chủ đề hàm số toán 10 lương tuấn đức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn