toanmath com 229 bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất – lương tuấn đức

30 52 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 17:02

TÀI LIỆU THAM KHẢO TỐN HỌC PHỔ THƠNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ BẬC NHẤT LỚP 10 THPT “Máu người khơng có Bắc, Nam, Một giòng thắm chảy từ chân đến đầu Lòng ta Nam Bắc có đâu, Thương u tình sâu gắn liền Bản đồ tổ quốc treo lên, Bắc Nam gọi tạm tên miền địa dư ” (Gửi Nam mến yêu Xuân Diệu; 19.08.1954) CREATED BY GIANG SƠN (FACEBOOK); GACMA1431988@GMAIL.COM (GMAIL) THÀNH PHỐ THÁI BÌNH THÁNG NĂM 2017 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ BẬC NHẤT LỚP 10 THPT _ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ BẬC NHẤT LỚP 10 THPT Câu Cho hàm số y  x  1; y  x  6; y  7 x; y  9 x  2; y  x  5; y  x  hàm số đồng biến  ? A B C Câu Cho hàm số y  2 x  1; y  x  6; y   x; y  6 x  D 22; y  x  5; y  8 x  hàm số nghịch biến  ? A B C D Câu Tìm phương trình đường thẳng qua điểm (4;7) (8;11) A y  x  B y = 2x + C y = 8x + D y = 4x Câu Giả sử d đường thẳng qua hai điểm (5;1) (7;3) Đường thẳng d qua điểm sau ? A (4;0) B (9;2) C (10;4) D (4;3) C < m < D < m < Câu Tìm m để hàm số y = (m 6)x + đồng biến A m > B m < Câu Tính diện tích S tam giác tạo đường thẳng y = 2x + trục tọa độ A S = 0,25 B S = C S = D S = Câu Tính diện tích S tam giác tạo đường thẳng y = 3x trục tọa độ A S = B S = C S = D S = Câu Giả sử d đường thẳng qua điểm (5;1) (8;4) Tính diện tích S tam giác tạo đường thẳng d trục tọa độ A S = B S = 10 D S = C S = Câu Tìm hệ số góc k đường thẳng qua hai điểm M (– 2;2) N (4;– 1) A k = B k = 0,5 C k = D k = Câu 10 Đường thẳng d qua A (2;1) song song với đường thẳng y  x  Đường thẳng d qua điểm sau ? A (4;5) B (2;13) C (8;9) Câu 11 Đường thẳng d qua B (5;4) vng góc với đường thẳng y   D (1;7) x  Đường thẳng d qua điểm sau ? A (5;1) B (7;1) C (8;13) Câu 12 Đường thẳng d qua hai điểm A (3;1) B (2;0) Tính độ lớn góc D (10;1)  tạo đường thẳng d với chiều dương trục hoành A   60 B   45 C   54 Câu 13 Đường thẳng d qua hai điểm M (– 1;3) N (4;1) Tính độ lớn góc D   62  tạo đường thẳng d với chiều âm trục hoành  A   21 B   45 C   54 D   62 CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ BẬC NHẤT LỚP 10 THPT _ Câu 14 Đường thẳng d qua hai điểm A (– 2;1) B(1;3) Tìm giao điểm đường thẳng d đường thẳng y  4x 1 A (1;3) B (3;5) C (2;6) D (3;2) C y + 2x = D y + 3x = Câu 15 Đồ thị hàm số sau ? A y + x = 3,5 B y = 4x + 3,5 Câu 16 Tìm điều kiện m để đường thẳng y  3mx  m  cắt trục tung điểm có tung độ lớn A m > B m > C < m < D m > Câu 17 Tìm m để đường thẳng y  x  m tạo với hai trục tọa độ tam giác có diện tích A m  1;1 B m  2;2 C m  3;3 D m = Câu 18 Tìm điều kiện m để đường thẳng y  mx  m  cắt trục tung điểm có tung độ thuộc đoạn [3;4] A  m  B  m  C m > D < m < Câu 19 Tìm đoạn giá trị m để đường thẳng y  x  m  cắt đoạn thẳng OA với A (0;7) A [5;12] B [1;5] C [7;10] D [9;12] Câu 20 Khi m thuộc đoạn [a;b] đường thẳng y  x  m  cắt đoạn thẳng OB với B (0;2) Tính M = a + b A M = 10 B M = C M = D M = Câu 21 Tìm tất giá trị m để đường thẳng y  x  4m  cắt đoạn thẳng OC với C (3;0) A  m  1,5 B  m  C  m  D  m  Câu 22 Tìm điểm cố định M mà đường thẳng y  mx   4m luôn qua với giá trị m A M (4;– 2) B (6;1) C (4;0) D (3;2) Câu 23 Giả sử N điểm cố định mà đường thẳng y  mx  3m  luôn qua với giá trị m Tính độ dài đoạn thẳng ON, với O gốc tọa độ A ON = B ON = C ON = D ON = Câu 24 Giả sử Q điểm cố định mà đường thẳng y  mx  4m  luôn qua với giá trị m Đường thẳng OQ (với O gốc tọa độ) qua điểm sau ? A (8;10) B (4;2) C (3;5) D (6;10) Câu 25 Giả sử S điểm cố định mà đường thẳng y  mx  3m  luôn qua với giá trị m Tìm hệ số góc k đường thẳng OS, với O gốc tọa độ CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ BẬC NHẤT LỚP 10 THPT _ A k = C k = B k = 0,5 D k = 2,5 Câu 26 Giả sử d , d  đường thẳng qua cặp điểm (1;2), (3;4) (2;7), (3;9) Tìm tọa độ giao điểm T hai đường thẳng d , d  A T (– 2;– 1) B T (3;4) C T (5;2) Câu 27 Đường thẳng d qua hai điểm (4;1) (7;2) Tính độ lớn gần góc D T (6;7)  tạo đường thẳng d với chiều dương trục hoành A   60  B   18 C   54 D   62 , với O Câu 28 Đường thẳng d qua hai điểm (5;2) (7;4) Điểm A thuộc đường thẳng d cho OA = gốc tọa độ Hồnh độ điểm A có giá trị A 1,5 B C D Câu 29 Đường thẳng d qua hai điểm (1;4) (2;5) Điểm A thuộc đường thẳng d cho độ dài đoạn thẳng OA đạt giá trị nhỏ Tung độ điểm A có giá trị A 1,5 B C D 2,5 Câu 30 Điểm M nằm đường y  x  cho OM = 2 , O gốc tọa độ Tung độ điểm M có giá trị A B C D 2,5 với N (3;2) Câu 31 Điểm M có hồnh độ nhỏ nằm đường thẳng x  y   cho MN = Độ dài đoạn thẳng OM, với O gốc tọa độ có giá trị A OM = 13 B OM = C OM = D OM = Câu 32 Điểm K (a;b) có hồnh độ dương nằm đường thẳng y  x  cho HK = với H (1;1) Tính giá trị biểu thức S = 3a + 2b A S = 12 B S = 13 C S = 10 D S = 11 Câu 33 Điểm T thuộc trục hoành cho ba điểm T, M (4;2), N (5;3) thẳng hàng Tính độ dài đoạn thẳng TM A TM = 13 B TM = C TM = D TM = 2 Câu 34 Điểm C thuộc trục tung cho C, A (4;3), B (5;4) thẳng hàng Tổng độ dài AC + BC + CA gần với giá trị sau ? A 14 B 13 C 12 D 11 Câu 35 Điểm D thuộc trục tung cho D, E (4;2), F (5;4) thẳng hàng Mệnh đề sau ? A D nằm phía đường tròn tâm O, bán kính R = B D nằm phía ngồi đường tròn tâm O, bán kính R = C D nằm phía đường tròn tâm I (4;3), bán kính R = D D nằm phía ngồi đường tròn tâm K (1;2), bán kính R = 17 Câu 36 Đường thẳng d cắt đường thẳng y  x  điểm có hồnh độ cắt đường thẳng y  x  điểm có tung độ Điểm M thuộc đường thẳng d có hồnh độ 8, tung độ điểm M A B C D CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ BẬC NHẤT LỚP 10 THPT _ Câu 37 Đường thẳng d song song với đường thẳng y  x qua giao điểm hai đường thẳng y = 2x + 1; y = 3x Giả sử d có dạng ax  by  c  0; a, b, c   , tính giá trị biểu thức P = a + b + c A P = 13 B P = 14 C P = 10 D P = 15 Câu 38 Đường thẳng d song song với đường y  0,5 x cắt đường thẳng y = 2x điểm nằm trục hoành Giả sử d có dạng ax  by  c  0; a, b, c   , tính giá trị biểu thức Q = a2 + b2 + c2 A Q = 80 B Q = 61 C Q = 19 Câu 39 Tìm m để ba hàm số y   m  1 x  2; y  A m >   3m   x  7; y  B m >  D Q = 32   m  x  đồng biến C < m <   D m >    Câu 40 Tìm m để hàm số y  m  x  2; y  m  x  7; y  m  x  đồng biến A m > B m > C m > D < m < Câu 41 Đường thẳng d cắt đường thẳng y = 3x điểm trục Ox cắt đường thẳng y = 2x điểm nằm trục Oy Tính khoảng cách h từ gốc tọa độ O đến đường thẳng d A h = B h = C h = D h = Câu 42 H hình chiếu vng góc điểm K (3;2) đường thẳng y  x  Tính độ dài đoạn thẳng HK A HK = 10 B HK = 1,5 C HK = D HK = Câu 43 Xét điểm M (3;2), N điểm đường thẳng y  x  cho độ dài đoạn thẳng MN đạt giá trị nhỏ Độ dài đoạn thẳng MN có giá trị D MN = 26 26 Câu 44 Xét điểm P (4;5) Q điểm đường thẳng x  y   cho độ dài đoạn thẳng PQ đạt giá trị A MN = 11 26 B MN = 26 C MN = nhỏ Độ dài đoạn thẳng PQ có giá trị A PQ = B PQ = 0,2 C PQ = 0,6 Câu 45 Xét điểm A (4,5;1) B điểm đường thẳng x  y  D PQ = 2,5  cho độ dài đoạn thẳng AB đạt giá trị nhỏ Độ dài đoạn thẳng AB có giá trị A AB = 1,2 B AB = 0,2 C AB = 3,6 D AB = 3,5 Câu 46 Ba điểm A (4;1), B (5;2), C (1;8) lập thành tam giác Tính độ dài trung tuyến AM tam giác ABC A AM = 17 B AM = 26 C AM = D AM = 13 Câu 47 Ba điểm M (2;3), N (5;2), P (3;6) lập thành tam giác Tính độ dài trung tuyến MA tam giác MNP A MA = 17 B MA = C MA = 2,5 D MA = Câu 48 Tìm tọa độ điểm D mặt phẳng tọa độ cho A (4;1), B (2;3), C (6;2) D lập thành hình bình hành ABCD A D (8;0) B D (6;3) C D (1;4) D D (4;5) CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ BẬC NHẤT LỚP 10 THPT _ Câu 49 Tìm tọa độ điểm D mặt phẳng tọa độ cho A (3;1), B (3;4), C (5;1) D lập thành hình bình hành ABDC A D (0;6) B D (5;4) C D (1;9) D D (7;12) Câu 50 Tìm điều kiện m để đường thẳng y = 2x + m tiếp xúc với đường tròn tâm O, bán kính R  A m  B m = C m  D m  Câu 51 Tìm điều kiện m để đường thẳng x  y  m  tiếp xúc với đường tròn tâm O, bán kính R = A m  B m = C m  D m  Câu 52 Tìm điều kiện m để đường thẳng x  y  m  khơng cắt đường tròn tâm O, bán kính R = A m  B m < C m  D m  Câu 53 Tìm điều kiện tham số thực m để đường thẳng x  y  m  có điểm chung với đường tròn tâm O, bán kính R = A m  B m < C m  D m  Câu 54 Giả sử H, K tương ứng hình chiếu vng góc hai điểm A (3;1), B (2;4) xuống đường thẳng x  y   Tính tỷ số k = AH: BK A k = B k = C k = D k = 0,5 Câu 55 Giả sử M, N tương ứng hình chiếu vng góc hai điểm A (3;1), B (2;4) xuống đường thẳng x  y   Tính tổng độ dài S = AM + BN A S = B S = 2 C S = 13 2 D S = Câu 56 Đường thẳng qua hai điểm A (1;1) B (9;7) cắt đường thẳng y = x điểm C Tính tỷ số AC : BC A B C D Câu 57 Tìm giá trị m để đường thẳng x 2y + m = cắt đường tròn tâm I (4;2), bán kính R = theo dây cung có độ dài lớn A m = B m = C m = D m = Câu 58 Tìm giá trị m để ba đường thẳng y  x  2; y  x  4; y  x  m đồng quy A m = B m = C m = D m = Câu 59 Tìm giá trị m để ba đường thẳng y  x  6; y  x  8; y  2mx  m đồng quy điểm A m = B m = C m = D m = Câu 60 Ba đường thẳng y = x 4; y = 2x + 3; y = mx + m + đồng quy điểm Khi đường thẳng y = mx + m + qua điểm sau ? A (1;9) B (2;7) C (5;1) D (1;5) Câu 61 Ba đường thẳng y = x + 3; y + x = 1; y = 2mx + m đồng quy điểm Khi đường thẳng y = 2mx + m cách gốc tọa độ O khoảng ? A 37 B 2 C 26 D CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ BẬC NHẤT LỚP 10 THPT _ Câu 62 Tồn hai giá trị m = a; m = b cho ba đường thẳng y = 2x 1; y = mx m ; y = 3x m đồng quy điểm M Tính giá trị biểu thức T = a + b A T = B T = C T = D T = 2 Câu 63 Điểm M (x;y) nằm đường thẳng x y + = cho biểu thức P  x  y  x  đạt giá trị nhỏ Giá trị nhỏ P A 0,25 B 1,5 C D 2 Câu 64 Điểm N (x;y) nằm đường thẳng x 2y + = cho biểu thức P  x  y  x  y  đạt giá trị nhỏ Với O gốc tọa độ, hệ số góc k đường thẳng ON A B 0,2 C 0,4 D 2 Câu 65 Điểm P (x;y) nằm đường thẳng 2x y + = cho biểu thức S  x  y  xy  đạt giá trị nhỏ Tính giá trị biểu thức Q = 3x + 4y + A Q = 7,5 B Q = 6,25 C Q = 10 D Q = 4,5 Câu 66 Tồn điểm Q (x;y) nằm tia phân giác góc phần tư thứ cho biểu thức K  x  y  x  y  đạt giá trị nhỏ Tính giá trị biểu thức H = 3x + 6y A H = B H = C H = 0,5 D H = 1,5 2 Câu 67 Tồn điểm D (x;y) thuộc đường thẳng x 3y + = cho biểu thức F   x  y  x  y  đạt giá trị lớn Tính giá trị biểu thức L = x y A L = B L = 11 C L = D L = 13 14 Câu 68 Tìm m để giao điểm G hai đường thẳng x + 3y = 4; 6x y = 2m có hồnh độ A m = B m = C m = 2,5 D m = 0,5 Câu 69 Tìm m để hai đường thẳng x + 5y = 6; 7x y = 10m cắt điểm có tung độ A m = B m = C m = 0,5 D m = 1,5 Câu 70 Tìm m để hai đường thẳng x + 3y = 4m; 5x + y = 6m cắt điểm M nằm đường thẳng x + y = A m = B m = C m = 0,5 D m = 1,5 Câu 71 Tìm m để hai đường thẳng x + 3y = 4m; 5x + y = 6m cắt điểm M (x;y) thỏa mãn x3 + y = 0,625 A m = 1,5 B m = 2,5 C m = 0,5 D m = 3,5 Câu 72 Giả sử M giao điểm hai đường thẳng x + y = 2m; 3x y = m + Tìm tập hợp điểm biểu thị điểm M A Đường thẳng x + y = B Đường thẳng 5x 3y = C Đường tròn tâm O, bán kính R = D Đường parabol y = 2x2 Câu 73 Giao điểm P hai đường thẳng x + 3y = 2m; 3x 2y = m + ln nằm đường thẳng cố định d Tìm hệ số góc k đường thẳng d A k = B k = 1,5 C k = D k = 11 Câu 74 Giao điểm Q hai đường thẳng 2x + 3y = 4m; 5x 2y = m + nằm đường thẳng cố định d có dạng ax  by  c  0; a, b, c   Tính giá trị biểu thức Z = a + b + c CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ BẬC NHẤT LỚP 10 THPT _ A Z = B Z = 12 C Z = D Z = Câu 75 Xét hai điểm A (– m;0) B (0;2m) Tìm m để tam giác OAB có diện tích 5, với O gốc tọa độ  A m   5;  B m  C m  D m  2;3 Câu 76 Tìm m để đường cong y  2 x  m chắn hai trục tọa độ tam giác có diện tích 6,25 A m  5;5 B m  C m  D m  2;3 Câu 77 Tồn hai giá trị m = a; m = b để đường thẳng y  3 x  m  chắn hai trục tọa độ tam giác có diện tích Tính T = a + b A T = B T = C T = D T = 0,5 Câu 78 Tồn hai giá trị m = a; m = b (a < b) để đường thẳng y   m  1 x  chắn hai trục tọa độ tam giác có diện tích Tính giá trị biểu thức P = 2a + 3b A P = B P = C P = D P = Câu 79 Tìm giá trị m để đường thẳng y   m   x  m  cách gốc tọa độ O khoảng lớn A m = B m = C m = D m = Câu 80 Tìm giá trị m để đường thẳng y   m  3 x  m  cách gốc tọa độ O khoảng lớn A m = B m = C m = D m = Câu 81 Đường thẳng y   m   x  m  cách gốc tọa độ O khoảng lớn d Giá trị m A m = B m = 16 C m = D m = Câu 82 Đường thẳng y   2m  3 x  m  cách gốc tọa độ O khoảng lớn d Giá trị d A d = B d = 10 C d  D d  Câu 83 Đường thẳng y   5m   x  m  cách gốc tọa độ O khoảng lớn d Giá trị m nằm khoảng ? A (0;0,5) B (1;2) C (1,5;2) D (3;4) Câu 84 Đường thẳng y   x   m  3x  m cách gốc tọa độ O khoảng lớn d Giá trị d A 10 C B D Câu 85 Đường thẳng d: y   m   x  4m  cách gốc tọa độ khoảng lớn Khi đường thẳng d qua điểm sau ? A M (2;3)  1  3 B N  3;   35     C P 1;   7 3 D Q  2;  Câu 86 Giả sử G giao điểm hai đường thẳng x  my   0; mx  y   Quỹ tích điểm G đường thẳng d, đường thẳng d qua điểm sau ? A (4;4) B (5;5) C (1;4) D (3;2) Câu 87 Giả sử M giao điểm hai đường thẳng mx  y  m  10  0; x  my   Tồn giá trị nguyên m để M điểm nguyên nằm góc phần tư thứ ? A giá trị B giá trị C giá trị D giá trị CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ BẬC NHẤT LỚP 10 THPT _ Câu 88 Điểm K (x;y) giao điểm hai đường thẳng  m  1 x  my  3m  1;2 x  y  m  Tìm giá trị nhỏ Smin biểu thức S = x2 + y2 A Smin = 10 B Smin = C Smin = D Smin = Câu 89 Điểm P (x;y) giao điểm hai đường thẳng  m  1 x  my  2m  1; mx  y  m  Tìm giá trị lớn Qmax biểu thức Q = xy A Qmax = B Qmax = 0,25 C Qmax = D Qmax = 0,5 Câu 90 Giả dụ P giao điểm hai đường thẳng mx  y  m  1; x  my  Đường thẳng d quỹ tích điểm P Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng d có giá trị D Câu 91 Gọi T giao điểm hai đường thẳng x  my  2; mx  y  Tồn giá trị A 2 B C nguyên tham số m cho T nằm góc phần tư thứ tư, không kể biên ? A giá trị B giá trị C giá trị D giá trị Câu 92 Gọi Z giao điểm hai đường thẳng x  y  m  0;3 x  y   Tồn giá trị nguyên tham số m cho Z nằm góc phần tư thứ tư, không kể biên ? A giá trị B giá trị C giá trị D giá trị Câu 93 Gọi Q (x;y) giao điểm hai đường thẳng mx  y   0;3 x  my  thỏa mãn điều kiện m2 Giá trị tham số m nằm khoảng ? x  y  1 m 3 A (0;1) B (1;2) C (2;3) D (4;6) Câu 94 Giả dụ F (x;y) giao điểm hai đường thẳng mx  y  m  2; x  my  m Tập hợp S bao gồm tất giá trị nguyên m để F (x;y) điểm nguyên Tính tổng tất phần tử S A B C D Câu 95 Giả sử J (x;y) giao điểm hai đường thẳng mx  2my  m  1; x   m  1 y  Đường thẳng d tập hợp điểm J Tính góc A   60  B    45  tạo đường thẳng d với chiều âm trục hoành   C   54 D   62 Câu 96 Giả sử J (x;y) giao điểm hai đường thẳng mx  2my  m  1; x   m  1 y  Tập hợp S bao gồm tất giá trị m để J nằm đường tròn tâm O (0;0), bán kính R  Tính tổng tất phần tử S A B C 0,5 D Câu 97 Giả dụ D (x;y) giao điểm hai đường thẳng x  my   0; mx  y   Tập hợp S bao gồm giá trị m để D nằm đường O (0;0), bán kính R  A 1,5 B 2,5 C Tính tổng tất phần tử S D Câu 98 Giả dụ D (x;y) giao điểm hai đường thẳng x  my   0; mx  y   Đường thẳng d tập hợp điểm D Đường thẳng d qua điểm sau ? A (4;4) B (4;1) C (10;12) D (– 6;3) CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ BẬC NHẤT LỚP 10 THPT _ 10 Câu 99 Giả dụ K (x;y) giao điểm hai đường thẳng mx  y  1; x  y  m Tập hợp S gồm tất giá trị m cho y2 = x + Tính tổng tất phần tử S A C B Câu 100 Đường thẳng y  mx  4m  tạo với chiều dương trục hồnh góc D   60 Giá trị tham số m nằm khoảng ? A (0;1) B (1;2) C (3;4) D (4;5) Câu 101 Đường thẳng y   m   x  m  tạo với chiều dương trục hồnh góc   30 Giá trị tham số m nằm khoảng ? A (0;1) B (1;2)  Câu 102 Đường thẳng y  m  C (3;4) D (2;3)  x  m  tạo với chiều dương trục hồnh góc   45 Giá trị tham số m nằm khoảng ? A (0;1) B (1;2) C (3;4) Câu 103 Đường thẳng y   m  1 x  m  1tạo với chiều âm trục hồnh góc D (2;3)   45 Giá trị tham số m nằm khoảng ? A (0;2) B (– 0,5;1) C (3;4) D (2;3) Câu 104 Giả sử L (x;y) giao điểm hai đường thẳng  a  1 x  y  a   0; x   a  1 y  Tìm giá trị nhỏ K biểu thức F = x + y A K = B K = C K = 0,25 D K = Câu 105 Giả G (x;y) giao điểm hai đường thẳng x  my  m   0; mx  y  3m   Tìm giá trị nhỏ K biểu thức Q = xy A K = B K = C K = 0,25 D K = Câu 106 Cho hai đường thẳng  m  1 x  y  3m   0; x   m  1 y  m  Tồn giá trị nguyên m khoảng (– 7;7) cho giao điểm M hai đường thẳng thuộc góc phần tư thứ ? A 11 giá trị B 12 giá trị C 13 giá trị D 10 giá trị Câu 107 Hai đường thẳng x  my  3m  0; mx  y  2m   cắt điểm Q (x;y) Tập hợp điểm biểu diễn điểm Q đường thẳng d Đường thẳng d qua điểm sau ? A (3;5) B (5;6) C (10;13) D (7;8) Câu 108 Đồ thị hàm số y  ax  b có đồ thị hình vẽ Tính giá trị biểu thức S = a + b CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ BẬC NHẤT LỚP 10 THPT _ 16 Hàm số y = f(x) có đồ thị hình vẽ Tính f A 5,6 B   C  C  Câu 124 Tìm hàm số có đồ thị hình vẽ A y = |x 3| + |x| B y = |3x 2| + |2x + 1| C y = ||2x-1|-|x|| D y = |2x |x|+1| Câu 125 Tìm hàm số f(x) có đồ thị hình vẽ A y = |x 3| + |x| B y = ||2x 1| - 2x - 2| C y = ||2x-1|-|2x-3|| D y = |2x |x|+1| Câu 126 CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ BẬC NHẤT LỚP 10 THPT _ 17 Tìm hàm số f(x) có đồ thị hình vẽ A y = |2x 3| + |x 4| B y = ||2x 1| - 2x - 2| C y = ||2x-1|+|4x-3|| D y = |2x + |x 3|| Câu 127 Tìm hàm số có đồ thị hình vẽ A y = |x 3| |x| + x B y = |3x 2| |x + 1| - x C y = x + |x 2| - |x + 2| D y = |2x 1| - 2x + |x| Câu 128 Giả sử (H) hình biểu diễn nghiệm phương trình |x| + |y| = Mệnh đề sau ? A (H) khơng có tâm đối xứng B (H) có bốn trục đối xứng C (H) không cắt trục tọa độ D (H) có đỉnh (2;1) Câu 129 Đồ thị biểu diễn nghiệm phương trình ? A |x 1| + |2y + 1| = B |2x 1| + |3x| = C |x 2| + |y 1| = D |x 4| + |y| = 2 Câu 130 Đồ thị biểu diễn nghiệm phương trình y   y  3 y  x  x   có dạng ? A Một cặp đường thẳng B Biên hình chữ nhật C Biên hình vng D Đường tròn 2 Câu 131 Đồ thị biểu diễn nghiệm phương trình x  x  y   có dạng ? A Một cặp đường thẳng B Biên hình chữ nhật C Biên hình vng D Đường tròn Câu 132 Đồ thị biểu diễn nghiệm phương trình |x| + |y| = có dạng ? A Một cặp đường thẳng B Biên hình chữ nhật CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ BẬC NHẤT LỚP 10 THPT _ 18 C Biên hình vng D Đường tròn Câu 133 Đồ thị biểu diễn nghiệm phương trình ? A |x 1| + |y + 1| = B |x + 1| - |y| = C |x| + |y 1| = D |x 4| + |y| = Câu 134 Đồ thị biểu diễn nghiệm phương trình ? A |x 1| + |y + 1| = x + y B |x + 1| - |y| = x - y C |x| + |y| = x + D |x 2| + |y + 1| = |3x| + Câu 135 Đồ thị biểu diễn nghiệm phương trình ? CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ BẬC NHẤT LỚP 10 THPT _ 19 A |x 1| + |y + 1| = x + y + B |x| + |y| = x + y + C |x| + |y| = x + D |x 4| + |2y| = |x| + Câu 136 Đồ thị biểu diễn nghiệm phương trình ? A |x 1| + |y + 1| = x + y + B |x| - |y| = x + y + C |x| - |y| = D |x 4| + |3y| = |x| + Câu 137 Đồ thị biểu diễn nghiệm phương trình ? A |x 1| + |y + 1| = y + B |x| + |y| = x + y + C |x 1| - |y 2| = D |x 2| + |y| = |x 1| + Câu 138 CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ BẬC NHẤT LỚP 10 THPT _ 20 Đồ thị biểu diễn nghiệm phương trình ? A |x 1| + |y + 1| = |x| + B |x 1| + |y 2| = x + y + C |x 1| + |x 2| - |y 1| = D |x 2| + |y| = |2x 1| + Câu 139 Giả sử H giao điểm hai đường thẳng x  my   4m; mx  y  3m  Tìm tập hợp điểm mô tả điểm H A Đường thẳng 2x 3y + = 2 C Đường cong x  y  x  y  10  B Đường tròn tâm O, bán kính R = 2,5 2 D Đường cong x  y  x  y   Câu 140 Giả sử K giao điểm hai đường thẳng x  my  2m   0; mx  y  6m   Tìm tập hợp điểm mơ tả điểm K A Đường thẳng 2x 3y + = 2 C Đường cong x  y  x  y   B Đường tròn tâm O, bán kính R = 2 D Đường cong x  y  x  y  16  Câu 141 Đường thẳng d qua điểm I (1;2) cắt hai trục tọa độ A, B cho đoạn thẳng AB nhận I làm trung điểm Phương trình đường thẳng d A y + 2x = B y + 3x = C y x = D y + 5x =  1 ;   cắt hai trục tọa độ A, B cho  12  Câu 142 Đường thẳng d có dạng ax + by + c = qua điểm I  đoạn thẳng AB nhận I làm trung điểm Tính giá trị biểu thức Q = a + b + c A Q = B Q = 11 C Q = D Q = 1 3   Câu 143 Đường thẳng d có dạng ax + by + c = qua điểm I  ; 1 cắt hai trục tọa độ A, B cho đoạn thẳng AB nhận I làm trung điểm Tính giá trị biểu thức Z = a + b + c A Z = B Z = 11 D Z = C Z = 3 8 Câu 144 Đường thẳng d có dạng ax + by + c = qua điểm I  ;  3  cắt hai trục tọa độ A, B cho 2 đoạn thẳng AB nhận I làm trung điểm Tính giá trị biểu thức K = 3a + 4b + 5c A K = B K = 11 C K = D K = Câu 145 Đường thẳng ax + by + c = qua điểm A (2;– 5) tạo với chiều dương trục hồnh góc   60 Tính giá trị biểu thức J = a + b + c A J = 18  B J =  C J = 5 D J = 3    45 Câu 146 Đường thẳng d qua A (1;0), cắt hai trục tọa độ Ox, Oy theo thứ tự A, B cho BAO Đường thẳng d qua điểm sau ? A (4;7) B (2;1) C (8;10) D (5;2) Câu 147 Đường thẳng d qua điểm M (– 1;– 5), cắt hai trục tọa độ Ox, Oy A, B cho OA = 2OB Đường thẳng d qua điểm sau ? A (10;3) B (11;1) C (5;4) D (1;6) Câu 148 Đường thẳng d qua điểm M (2;1) tạo với hai trục tọa độ tam giác có diện tích Tồn đường thẳng d thỏa mãn yêu cầu toán ? CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ BẬC NHẤT LỚP 10 THPT _ 21 A C B D Câu 149 Tồn điểm M thuộc đường thẳng x  y   cho AM  A điểm B điểm 10 13 với A (– 1;3) ? 13 C điểm D điểm Câu 150 Tồn đường thẳng qua điểm M (2;5) cách hai điểm (– 1;2), (5;4) ? A đường Câu 151 Tính góc A B đường C đường D đường    90  tạo hai đường thẳng x  y   0;3x  y     60  B   45 C   54 D   90 Câu 152 Cho hai điểm B (– 2;3) C (2;– 1) đường thẳng d: y = 3x Gọi M, N tương ứng hình chiếu vng góc B, C xuống đường thẳng d Tính tỷ số k = MB:NC A k = C k = B k = D k = 0,5 Câu 153 Cho ba điểm A (1;1), B (– 2;3), C (2;– 1) Mệnh đề sau ? A Tam giác ABC vuông cân A B Tam giác ABC vuông C C Tam giác ABC cân B D Tam giác ABC Câu 154 Cho ba điểm A (1;1), B (– 2;3), C (2;– 1) Gọi H hình chiếu vng góc A xuống đường thẳng BC Ký hiệu OH = h, với O gốc tọa độ Giá trị h gần với giá trị ? A 1,8 B C 3,5 D 4,2 Câu 155 Cho đường thẳng d: mx + (m 1)y = Tìm tập hợp điểm (H) cho khơng có đường thẳng d qua điểm thuộc (H) A Đường thẳng x + y = 0, bỏ điểm M (2;– 2) B Đường thẳng x + y = 0, bỏ điểm K (3;2) C Đường thẳng x y = 0, bỏ điểm J (1;3) D Đường thẳng x 2y = 1, bỏ điểm N (2;3) Câu 156 Cho đường thẳng d:  m  1 x   2m  3 y  m  Tìm tập hợp điểm (H) cho với điểm thuộc (H), không tồn đường thẳng d qua A Đường thẳng x + 2y = 2, bỏ điểm M (3;2) B Đường thẳng x + 2y = 1, bỏ điểm N (3;5) C Đường thẳng 2x 3y = 1, bỏ điểm P (1;3) D Đường thẳng x + 2y = 1, bỏ điểm Q (5;– 2) Câu 157 Tính khoảng cách lớn h từ gốc tọa độ O đến đường thẳng  m  3 x   m   y  A h = B h = 1,5 C h = D h = Câu 158 Cho đường thẳng d:  m  1 x   2m  3 y  m  Tìm giá trị tham số m để d có hướng xuống tạo với chiều dương trục hồnh góc A m = B m =   135 C m = D m = Câu 153 Cho ba điểm A (1;2), B (2;– 1), C (– 1;0) Tính bán kính R đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ BẬC NHẤT LỚP 10 THPT _ 22 A R = B R = C R = D R = Câu 154 Cho ba điểm A (1;2), B (2;– 1), C (– 1;0) Tồn điểm D mặt phẳng tọa độ để ACBD hình bình hành Độ dài đoạn thẳng OD A 17 B C 37 Câu 155 Với giá trị m, đường thẳng  m  3 x   m   y  D 10 4m  8m  68 ln tiếp xúc với đường tròn cố định bán kính R Giá trị R A B C Câu 156 Với giá trị m, đường thẳng  m  1 x   m   y  D 2m  6m  ln tiếp xúc với đường tròn cố định bán kính R Giá trị R A B C Câu 157 Với giá trị m, đường thẳng  m  3 x   m   y  D 6m  42m  75 tiếp xúc với đường tròn cố định bán kính R Giá trị R A B C D Câu 158 Cho ba điểm A (4;6), B (5;2), C (9;7) Gọi M, N, P theo thứ tự trung điểm cạnh AB, BC, CA Ký hiệu S, s tương ứng diện tích tam giác ABC, MNP Tính tỷ lệ S:s A B C D Câu 159 Giả sử S tập hợp giá trị m để đường thẳng  m  1 x  2my  3m  tiếp xúc với đường tròn tâm O, bán kính R = Tính tổng phần tử S A B C D Câu 160 Thiết lập phương trình đường thẳng d có hệ số góc k đồng thời quay xung quanh điểm A (2;5) A y = kx 2k + B y = 3x k + C 2y = kx D y = (k 5)x + Câu 160 Tìm tâm I đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC với C (– 3;0), A (1;2), B (0;– 1) A I (– 2;3) B I (2;3) C I (– 1;1) D I (– 4;2) Câu 161 Cho hai điểm A (2;5), B (– 4;5) đường thẳng d: x 2y + = Tìm tọa độ điểm N đường thẳng d cho tổng độ dài NA + NB đạt giá trị nhỏ A N 1;1) B N (3;3) 3 9 ;  2 4 C N   11  ;  2  D N  Câu 162 Cho hai điểm A (1;2), B (3;1) Tồn điểm C trục hoành để tổng độ dài CA + CB đạt giá trị nhỏ Giá trị nhỏ A B C D Câu 163 Cho hai điểm A (4;7), B (7;– 3) Tồn điểm C trục hoành để tổng độ dài CA + CB đạt giá trị nhỏ Giá trị nhỏ A B C D Câu 164 Điểm B đối xứng với A (2;– 4) qua đường thẳng d: x 3y = Tính độ dài đoạn thẳng OB, với O gốc tọa độ CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ BẬC NHẤT LỚP 10 THPT _ 23 2 Câu 165 Tìm giá trị m để đường tròn tâm O, bán kính R  tiếp xúc với đường thẳng x   m  1 y  m  A OB = B OB = A m = B m = 1,5 Câu 166 Khi góc C OB = D OB = C m = D m = 0,5  thay đổi, đường thẳng x cos   y sin   2cos    tiếp xúc với đường tròn cố định Tìm tâm I bán kính R đường tròn A I (– 2;0), R = Câu 167 Khi góc B I (1;0), R = C I (– 2;0), R = D I (2;1), R =  thay đổi, đường thẳng x cos   y sin   3cos    tiếp xúc với đường tròn cố định Tìm tâm I bán kính R đường tròn A I (– 3;0), R = Câu 168 Khi góc B I (1;0), R = C I (– 3;0), R = D I (2;1), R =  thay đổi, đường thẳng x cos    y  1 sin   4cos    tiếp xúc với đường tròn cố định Tìm tâm I bán kính R đường tròn A I (– 3;0), R = B I (2;1), R = C I (2;1), R = 10 D I (2;4), R = Câu 169 Cho điểm A (a;b) nằm góc xOy, đường thẳng d qua A cắt tia Ox, Oy M, N cho tổng OM + ON đạt giá trị nhỏ Phương trình đường thẳng d có dạng  A bx  a y  ab C bx  a y  ab  a b   a b  B bx  a y  ab D bx  a y  ab  a b   a b Câu 170 Tam giác ABC có ba cạnh với phương trình 3x y = 0, 3x 2y = 0, x + y = Tìm tọa độ trực tâm H tam giác ABC  33  ;   10 10  A H  1 7 ;   10 10  B H (1;2) C H  D H (4;2) Câu 171 Tồn điểm M nằm đường thẳng x 3y = cho AM = 10 , với A (4;3) ? A điểm D điểm B điểm C điểm Câu 172 Giả sử I tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC với A (1;2), B (0;1), C (– 2;1) Tính độ dài đoạn thẳng OI, với O gốc tọa độ A OI = 17 B OI = C OI = 37 D OI = 10 Câu 173 Cho hai điểm A (4;1), B (2;5) Tìm tọa độ điểm C thuộc đường thẳng y = 2x cho tổng độ dài CA + CB đạt giá trị nhỏ Tính độ dài đoạn thẳng OC với O gốc tọa độ A OC = B OC = 65 C OC = D OC = Câu 174 Cho hai điểm A (4;5), B (1;1) Tìm tọa độ điểm C thuộc đường thẳng y = 3x cho tổng độ dài PA + PB đạt giá trị nhỏ Tính độ dài đoạn thẳng OP với O gốc tọa độ A OP = B OP = 65 C OP = 485 D OP = Câu 175 Cho hai điểm A (1;5), B (5;1) Tìm tọa độ điểm Q thuộc đường thẳng 4x y = cho tổng độ dài QA + QB đạt giá trị nhỏ Tính độ dài đoạn thẳng OQ với O gốc tọa độ CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ BẬC NHẤT LỚP 10 THPT _ 24 A OQ = 58 65 B OQ = C OQ = 485 D OQ = Câu 176 Cho hai điểm A (1;2), B (3;4) Điểm N thuộc trục hoành cho MA + MB đạt giá trị nhỏ Hồnh độ điểm M có giá trị A B C D Câu 177 Cho hai điểm A (– 4;4), B (2;1) Điểm N thuộc trục hoành cho CA + CB đạt giá trị nhỏ Tính độ dài đoạn thẳng OC A OC = B OC = C OC = D OC = Câu 178 Cho hai điểm A (4;5), B (7;8) Điểm M thuộc trục hoành cho MA + MB đạt giá trị nhỏ Tính độ dài đoạn thẳng MO, với O gốc tọa độ A OC = B OC = 67 13 C OC = D OC = Câu 179 Cho hai điểm P (4;1), Q (6;2) Điểm S thuộc đường thẳng y = 2x cho SP + SQ đạt giá trị nhỏ Đường thẳng OS qua điểm sau ? A Câu 180 Giả sử d đường thẳng qua điểm C (3;4) cắt hai tia Ox, Oy A, B cho 1 đạt giá  OA OB trị nhỏ Hệ số góc đường thẳng d A 3 B C 4 D Câu 181 Giả sử d đường thẳng qua điểm C (4;5) cắt hai tia Ox, Oy A, B cho 1 đạt giá  OA2 OB trị nhỏ Hệ số góc đường thẳng d A 3 B C 4 D Câu 182 Giả sử d đường thẳng qua điểm C (6;9) cắt hai tia Ox, Oy A, B cho 1 đạt giá  OA OB trị nhỏ Hệ số góc đường thẳng d A 3 B C 4 D  Câu 183 Giả sử d đường thẳng qua điểm C (1;2) cắt hai tia Ox, Oy A, B cho 1 đạt giá  OA OB trị nhỏ Đường thẳng d qua điểm sau ? A (3;1) B (4;3) C (5;2) D (7;1) Câu 184 Giả sử d đường thẳng qua điểm C (5;15) cắt hai tia Ox, Oy A, B cho 1 đạt giá  OA2 OB trị nhỏ Đường thẳng d qua điểm sau ? CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ BẬC NHẤT LỚP 10 THPT _ 25 A (2;16) C (6;2) B (4;17) D (7;4) Câu 185 Giả sử d đường thẳng qua điểm C (3;6) cắt hai tia Ox, Oy A, B cho 1 đạt giá  OA OB trị nhỏ Tính diện tích S tam giác OAB A S = 56,25 B S = 60,75 C S = 12,65 D S = 14,75 Câu 186 Cho hai điểm A (2;– 5), B (– 4;5) đường thẳng d: x 2y + = Tồn điểm M thuộc đường thẳng d cho biểu thức |MA MB| đạt giá trị lớn Giá trị lớn A B C D Câu 187 Cho hai điểm A (6;2), B (7;6) đường thẳng d: y = x + Tồn điểm P thuộc đường thẳng d cho biểu thức |PA PB| đạt giá trị lớn Giá trị lớn A B C 17 D 19 Câu 188 Cho hai điểm A (6;2), B (4;– 2) đường thẳng d: y = x + Tồn điểm Q thuộc đường thẳng d cho biểu thức |QA QB| đạt giá trị lớn Giá trị lớn A B C 17 D 19 Câu 189 Cho hai điểm A (2;0), B (4;1) đường thẳng d: y = x + Tồn điểm X thuộc đường thẳng d cho biểu thức |XA XB| đạt giá trị lớn Giá trị lớn A B C 17 D Câu 190 Cho hai điểm A (3;0), B (4;3) đường thẳng d: y = x + Tồn điểm K thuộc đường thẳng d cho biểu thức |KA KB| đạt giá trị lớn Với O gốc tọa độ, độ dài đoạn thẳng OK gần với giá trị ? A 14,72 B 12,34 C 15,25 D 18,91 Câu 191 Giả sử M (x;y) tọa độ giao điểm hai đường thẳng x  my  m   0; mx  y  3m   2 chúng cắt Tìm giá trị tham số m cho x  y   x  y   m  24  A m = B m = C m = D m = Câu 192 Hai đường thẳng  m  1 x  y  2; mx  y  m  cắt điểm M (x;y) Tồn giá trị m thỏa mãn điều kiện (2m 1)x + 2y = m3 + ? A giá trị B giá trị C giá trị D giá trị Câu 193 Hai đường thẳng x  y  3a; ax   a  1 y  2a  cắt điểm M (x;y) Tồn giá trị a thỏa mãn điều kiện (a + 2)x ay = 6a3 + ? A giá trị B giá trị C giá trị D giá trị Câu 194 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, hai đường thẳng mx  y  2m; x  my  m  1cắt điểm M (x;y) Tìm giá trị m để A m = 2  4x2  y2   2x  y B m = C m = D m = Câu 195 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, hai đường thẳng x  ay   8a; ax  y  10a  cắt điểm 2 P (x;y) Tìm giá trị a để x  y  11 x  y   42  a A giá trị B giá trị C giá trị D giá trị CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ BẬC NHẤT LỚP 10 THPT _ 26 Câu 196 Hai đường thẳng ax  y  a  2; x  ay  a cắt điểm Q (x;y) cho x y nghiệm phương trình bậc hai t  7t  xy  Giá trị tham số a A 2,6 B 1,5 C 4,5 D Câu 197 Hai đường thẳng x  my   m; mx  y  3m  cắt điểm K (x;y) Tìm tập hợp biểu diễn điểm K 2 B Đường cong x  y  11 x  y   53  2 D Đường cong x  y   x  y   13  A Đường cong x  y   x  y    C Đường cong x  y   x  y   22  2 2  m   x  y  5;2 x   3m  1 y  cắt điểm J (x;y) Tìm điều kiện tham số m để  m   x   m  1 y  11m Câu 198 Hai đường thẳng A < m < B < m < C < m < D < m < Câu 199 Hai đường thẳng d1 : mx  y  4; d :  m  1 x  3my  cắt điểm B (x;y) thỏa mãn x5   3y  đẳng thức   10 Khi đường thẳng d1 qua điểm sau ?    x  x  3y  2  4  7  5 B  3;  C  6;  D  2;  A  1;   3  3  3  3 Câu 200 Hai đường thẳng x  my  m  1; mx  y  3m  1cắt điểm D (x;y) Tìm giá trị nhỏ biểu thức Q = xy A B C D Câu 201 Hai đường thẳng x  my  m  1; mx  y  3m  1cắt điểm D (x;y) Ký hiệu S tập hợp tất giá trị m để điểm D nằm đường tròn tâm O, bán kính R  A 1,6 B 2,4 Tính tổng phần tử S C 3,6 D 4,5 Câu 202 Hai đường thẳng  a  1 x  y  a  1; x   a  1 y  cắt điểm E (x;y) Ký hiệu S tập hợp tất giá trị m để E (x;y) thỏa mãn bất đẳng thức A  x  y   x  y Tổng phần tử S có giá trị C B D Câu 203 Đường thẳng d: y  x  2m cắt trục hoành điểm A (x;y) Tồn điểm B thuộc đường thẳng d điểm C nằm trục hoành cho BC = BC  Ox Tính độ dài đoạn thẳng AB A AB = B AB = C AB = D AB = 3 Câu 204 Đường thẳng d: y  x  7m cắt trục hoành điểm A (x;y) Tồn điểm B thuộc đường thẳng d điểm C nằm trục hoành cho BC = BC  Ox Tính độ dài đoạn thẳng AB A AB = C AB = D AB = 3 Câu 205 Đường thẳng d: y   x  9m  n cắt trục hoành điểm A (x;y) Tồn điểm B thuộc đường thẳng d B AB = điểm C nằm trục hoành cho BC = A AB = B AB = 2 BC  Ox Tính độ dài đoạn thẳng AB C AB = D AB = 3 3x  m cắt trục hoành điểm A (x;y) Tồn điểm B thuộc đường thẳng d điểm C nằm trục hoành cho BC = BC  Ox Tính độ dài đoạn thẳng AB Câu 206 Đường thẳng d: y  CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ BẬC NHẤT LỚP 10 THPT _ 27 A AB = B AB = Câu 207 Đường thẳng d: y  C AB = x  5m  cắt trục hoành điểm A (x;y) Tồn điểm B thuộc đường thẳng d điểm C nằm trục hoành cho BC = A AB = Câu 208 Đường thẳng d: B AB = Câu 209 Đường thẳng d: C AB = D AB = BC  Ox Tính độ dài đoạn thẳng AC B AC = 1,5 C AC = D AC = y  x   m   cắt trục hoành điểm A (x;y) Tồn điểm B thuộc đường thẳng d điểm C nằm trục hoành cho AB = A AC = 3 BC  Ox Tính độ dài đoạn thẳng AB y  x  5m cắt trục hoành điểm A (x;y) Tồn điểm B thuộc đường thẳng d điểm C nằm trục hoành cho AB = A AC = D AB = B AC = 1,5 BC  Ox Tính độ dài đoạn thẳng AC C AC = D AC = Câu 210 Tam giác ABC có chu vi 12 diện tích Tính bán kính r đường tròn nội tiếp tam giác A r = B r = C r = D r = 0,5 Câu 211 Tam giác ABC có chu vi 20 diện tích 10 Tính bán kính r đường tròn nội tiếp tam giác A r = B r = C r = D r = 0,5 Câu 212 Tam giác ABC có chu vi 12 diện tích Tính bán kính r đường tròn nội tiếp tam giác A r = B r = C r = D r = 0,5 Câu 213 Tam giác ABC có chu vi 16 diện tích 12 Tính bán kính r đường tròn nội tiếp tam giác A r = B r = 1,5 C r = D r = 0,5 Câu 214 Tam giác ABC có chu vi 30 diện tích 20 Tính bán kính r đường tròn nội tiếp tam giác A r = B r = C r = D r = 0,5 Câu 215 Tam giác ABC có tích độ dài ba cạnh 12 diện tích tam giác Tính bán kính R đường tròn ngoại tiếp tam giác A R = B R = C R = 0,5 D R = Câu 216 Tam giác ABC có tích độ dài ba cạnh 24 diện tích tam giác Tính bán kính R đường tròn ngoại tiếp tam giác A R = B R = C R = 0,5 D R = Câu 217 Tam giác ABC có tích độ dài ba cạnh 18 diện tích tam giác Tính bán kính R đường tròn ngoại tiếp tam giác A R = B R = C R = 0,5 D R = 1,5 Câu 218 Tam giác ABC có tích độ dài ba cạnh 32 diện tích tam giác Tính bán kính R đường tròn ngoại tiếp tam giác A R = B R = C R = D R = Câu 219 Tam giác ABC có tích độ dài ba cạnh 48 bán kính R đường tròn ngoại tiếp tam giác Tính diện tích S tam giác ABC CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ BẬC NHẤT LỚP 10 THPT _ 28 A S = B S = C S = D S = Câu 220 Tam giác ABC có tích độ dài ba cạnh 14,4 bán kính R đường tròn ngoại tiếp tam giác Tính diện tích S tam giác ABC A S = B S = 1,2 C S = 0,5 D S = Câu 221 Tam giác ABC có tích độ dài ba cạnh 15,6 bán kính R đường tròn ngoại tiếp tam giác Tính diện tích S tam giác ABC A S = B S = C S = 1,3 D S = Câu 222 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, xét ba điểm A (1;3), B (0;2), C (2;1) Tìm tọa độ điểm M đường thẳng y = x cho biểu thức S = MA2 + MB2 + MC2 đạt giá trị nhỏ A M (2;1) B M (3;2) C M (10;9) D (6;5) Câu 223 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, xét ba điểm A (3;2), B (0;1), C (2;3) Tồn điểm M đường thẳng y = 2x cho biểu thức S = MA2 + MB2 + MC2 đạt giá trị nhỏ Giá trị nhỏ A 101 15 B 87 13 C 41 15 D 17 Câu 224 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, xét ba điểm A (1;4), B (0;2), C (3;1) Tìm tọa độ điểm M đường thẳng y = 3x cho biểu thức S = MA2 + MB2 + MC2 đạt giá trị nhỏ Giá trị nhỏ A 281 30 B 87 13 C 213 15 D 69 17 Câu 225 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, xét ba điểm A (1;5), B (2;2), C (3;4) Tìm tọa độ điểm M đường thẳng y = x + cho biểu thức S = 2MA2 + 3MB2 + 4MC2 đạt giá trị nhỏ A 450 19 B 325 18 C 23 D 45 16 Câu 226 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, xét ba điểm A (4;2), B (0;1), C (2;3) Tìm tọa độ điểm M đường thẳng y = x + cho biểu thức S = 3MA2 MB2 + 2MC2 đạt giá trị nhỏ A 45 B 23 C 35 16 D 325 18 Câu 227 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, xét ba điểm A (1;4), B (0;– 1), C (2;1) Tìm tọa độ điểm M đường thẳng y = 2x + cho biểu thức S = 4MA2 MB2 + MC2 đạt giá trị nhỏ A 81 B 325 18 C 23 D 45 16 Câu 228 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, xét ba điểm A (1;2), B (0;2), C (2;1) Tìm tọa độ điểm M đường thẳng y = 3x cho biểu thức S = MA2 + MB2 + MC2 + MO2 đạt giá trị nhỏ nhất, với O gốc tọa độ A 45 B 23 C 35 16 D 11 Câu 229 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, xét ba điểm A (– 1;2), B (0;2), C (2;– 1) Tìm tọa độ điểm M đường thẳng 2y = 3x cho biểu thức S = MA2 2MB2 + 3MC2 MO2 đạt giá trị nhỏ K Khi K gần với giá trị ? A 13,82 B 27,18 C 11,23 D 16,53 CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ BẬC NHẤT LỚP 10 THPT _ 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tuyển tập tốn hay khó Đại số Nguyễn Đức Tấn Đặng Đức Trọng Nguyễn Cao Huynh Vũ Minh Nghĩa Bùi Ruy Tân Lương Anh Văn; NXB Giáo dục Việt Nam; 2002 Một số phương pháp chọn lọc giải toán cấp, tập tập Phan Đức Chính Phạm Văn Điều Đỗ Văn Hà Phạm Văn Hạp Phạm Văn Hùng Phạm Đăng Long Nguyễn Văn Mậu Đỗ Thanh Sơn Lê Đình Thịnh; NXB Đại học Quốc gia Hà Nội; 1997 Bài giảng chuyên sâu Toán THPT: Giải toán Đại số 10 Lê Hồng Đức Nhóm Cự Mơn; NXB Hà Nội; 2011 Toán bồi dưỡng học sinh phổ thông trung học 1; Đại số Hàn Liên Hải Phan Huy Khải Đào Ngọc Nam Nguyễn Đạo Phương Lê Tất Tôn Đặng Quan Viễn; NXB Hà Nội; 1991 Phương trình hệ phương trình khơng mẫu mực Nguyễn Đức Tấn Phan Ngọc Thảo; NXB Giáo dục Việt Nam; 1996 Chuyên đề bồi dưỡng Toán cấp ba; Đại số Nguyễn Sinh Nguyên; NXB Đà Nẵng; 1997 Giải toán Đại số cấp (Dùng cho học sinh 12 chuyên, luyện thi đại học) Trần Thành Minh Vũ Thiện Căn Võ Anh Dũng; NXB Giáo dục Việt Nam; 1995 Những dạng tốn điển hình kỳ thi tuyển sinh Đại học Cao đẳng; Tập 1;2;3;4 Bùi Quang Trường; NXB Hà Nội; 2002 Phương pháp giải toán trọng tâm Phan Huy Khải; NXB Đại học Sư phạm; 2011 10 Giải toán Đại số 10 Võ Anh Dũng Trần Đức Huyên; NXB Giáo dục Việt Nam; 2008 11 Các giảng luyện thi mơn Tốn; Tập Đức Chính Vũ Dương Thụy Đào Tam Lê Thống Nhất; NXB Giáo dục Việt Nam; 1993 12 500 Bài tốn chọn lọc Đại số - Hình học 10 Lê Hồnh Phò; NXB Đại học Quốc gia Hà Nội; 2012 13 Bài tập nâng cao số chuyên đề Hình học 10 Nguyễn Minh Hà Nguyễn Xuân Bình; NXB Giáo dục Việt Nam; 2006 14 23 Chuyên đề giải 1001 toán cấp ; Quyển Nguyễn Văn Vĩnh Nguyễn Đức Đồng số đồng nghiệp (NKTH); NXB Giáo dục Việt Nam; 2002 15 Phương pháp giải toán bất đẳng thức cực trị Nguyễn Văn Dũng Võ Quốc Bá Cẩn Trần Quốc Anh; NXB ĐHQG Hà Nội; 2011 CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ BẬC NHẤT LỚP 10 THPT _ 30 16 15 chủ đề thường gặp kỳ thi THCS tuyển sinh lớp 10 ; Mơn Tốn Nguyễn Đức Hồng Nguyễn Sơn Hà ; NXB Đại học Sư phạm ; 2009 17 Tam thức bậc hai ứng dụng Lê Sĩ Đồng Lê Minh Tâm; NXB Giáo dục Việt Nam; 2003 18 Khai thác phát triển số toán Trung học sở ; Tập 1, Nguyễn Tam Sơn Phạm Thị Lệ Hằng ; NXB Giáo dục Việt Nam ; 2012 19 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Mơn Tốn Hà Nghĩa Anh Nguyễn Thúy Mùi Huỳnh Kỳ Tranh; NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ; 2006 20 Ôn thi vào lớp 10 THPT Chun; Mơn Tốn Dỗn Minh Cường Trịnh Hoài Dương Trần Văn Khải Đỗ Thanh Sơn; NXB Giáo dục Việt Nam; 2013 21 Tài liệu hướng dẫn ơn thi vào lớp 10 Mơn Tốn Phạm Văn Thạo (chủ biên) ; NXB Đại học Quốc gia Hà Nội; 2013 22 Ôn tập thi vào lớp 10 ; Mơn Tốn Phan Dỗn Thoại Trịnh Thúy Hằng Lại Thị Thanh Hương Mai Cơng Mãn Hồng Xuân Vinh; NXB Giáo dục Việt Nam ; 2008 23 Ơn thi vào lớp 10; Mơn Tốn (Dành cho học sinh tỉnh Thái Bình) Dương Văn Thanh; NXB Đại học Quốc gia Hà Nội; 2012 24 Tài liệu chuyên toán THCS; Tốn 9; Tập 1: Đại số Vũ Hữu Bình Phạm Thị Bạch Ngọc Đàm Văn Nhỉ; NXB Giáo dục Việt Nam; 2012 25 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 hệ THPT Chuyên trực thuộc đại học THPT Chuyên tỉnh thành 26 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 hệ THPT hệ đại trà địa phương toàn quốc 27 Đề thi học sinh giỏi mơn tốn khối đến khối 12 cấp 28 Đề thi tuyển sinh Đại học Cao đẳng mơn Tốn (chính thức dự bị) qua thời kỳ 29 Đề thi Olympic 30 tháng Toán học khối 10, khối 11 tỉnh miền Trung Nam (1995 2013) 30 Các tạp chí tốn học: Tạp chí Tốn học tuổi trẻ; Tạp chí Tốn tuổi thơ THCS; Tạp chí Kvant 31 Các diễn đàn toán học: Boxmath.vn; Math.net.vn; Mathscope.org; Onluyentoan.vn; Diendantoanhoc.net; Math.net.vn; K2pi.net; Mathlink.ro; 32 Một số trang mạng học tập thông qua facebook; twiter; CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 ...BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ BẬC NHẤT LỚP 10 THPT _ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ BẬC NHẤT LỚP 10 THPT... |x – 2| – B y = |x – 2| – |x| C y = |x – 1| D y = |2x – 1| + Câu 116 Tìm hàm số y = f(x) có đồ thị hình vẽ A y = |x – 2| – B y = |x – 2| – 2|x| + C y = |x – 1| + |2x – 4| D y = |x + 2| - |x –. .. |x – 3| – |x| + B y = |x – 2| – |x + 1| C y = |x – 1| + D y = |2x – 1| + C y = |x – 1| + |x| - 2x D y = |2x – 1| - 2x Câu 121 Tìm hàm số có đồ thị hình vẽ A y = |x – 3| – |x| + B y = |x – 2| –
- Xem thêm -

Xem thêm: toanmath com 229 bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất – lương tuấn đức , toanmath com 229 bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất – lương tuấn đức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn