toanmath com 50 câu trắc nghiệm đồ thị hàm số lê thị ái

5 33 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 17:02

1 A A ĐỒ THỊ - HÀM SỐ Hàm số sau hàm số bậc nhất? x B y  C y  y  1 x x Trong hàm số sau, hàm số bậc là: mx  B y  6x  C y  y x 1 x D y  x  D y  2x  m  Tập xác định hàm số y   x là: A  2;  B  2;  C  ;2  D  ;2 Tập xác định hàm số y  x    x là: A D  B  2;  Tập xác định hàm số y  A \ 2; 1 D  2;3 C  1;   \ 2 D  1;   C y   x D y  3x  là:  x  2 x  B  1;   \ 2 Hàm số sau hàm số chẵn? 2x A y  x  x B y  x 4 Hàm số sau hàm số lẻ? A y  2x  C  ;3 B y  x C y  x2 x 4 D y  x Đồ thị hàm số y  x  2x  qua điểm sau đây? A  1;4  B  1;6  C  6; 1 D  4; 1 Cho hàm số y  2x  Khẳng định sau sai? A Tập xác định hàm số D  B Hàm số cho nghịch biến C Hàm số cho đồng biến  0;  D Đồ thị hàm số qua điểm  0;1 10 Đường thẳng qua hai điểm A  4;3  B  2; 1 có phương trình là: A y  2x  11 B y  2x  C y   x  D y  x 1 C  2;0  D 0; C  ; 3 D  3;   11 Hàm số y  3x  cắt trục hoành điểm:   A   ;0      B   ;0      12 Hàm số y  x  6x  đồng biến khoảng: A  ;3 B  3;  13 Trục đối xứng đồ thị hàm số y  x  4x  là: Thị Ái A y  2 B y  C x  D x  2 14 Hàm số sau đồng biến khoảng  0;5 ? A y  x B y   2x C y   x D y  x  x  C  15; 2  D 1;2  15 Đỉnh parabol y  x  4x  có tọa độ là: A  2; 15 B  2;1 16 Giá trị a, b để đồ thị hàm số y  ax  b qua điểm A 1;2 , B 0;3  là: A a  1;b  3 B a  3;b  1 C a  1;b  x  17 Điểm sau thuộc đồ thị hàm số y   2x  A  2; 1 B 1;2  D a  3;b  với x  với x  C  0;1 D  2;3 18 Hình bên đồ thị hàm số sau Hãy chọn đáp án A y  x  B y  x  C y  x  D y  x  y O x 19 Cho hàm số y  f  x   x  x  Khẳng định sau đúng? A y  f  x  hàm số chẵn B y  f  x  hàm số lẻ C y  f  x  hàm số vừa chẵn vừa lẻ D y  f  x  hàm số không chẵn, không lẻ 20 Cho hàm số y  f  x   x  2x  Khẳng định sau đúng? A y  f  x  hàm số chẵn B y  f  x  hàm số lẻ C y  f  x  hàm số vừa chẵn vừa lẻ D y  f  x  hàm số không chẵn, không lẻ 21 Cho hàm số y  f  x   x  Khẳng định sau đúng? A y  f  x  hàm số chẵn B y  f  x  hàm số lẻ C y  f  x  hàm số vừa chẵn vừa lẻ D y  f  x  hàm số không chẵn, không lẻ 22 Tọa độ giao điểm hai đường thẳng  d1  : y  x   d  : y  2x  là: A  5;7  B  5; 7  C  5;7  D  5; 7  23 Giá trị a, b để parabol y  ax  bx  qua hai điểm A 1;5 B  2;8 là: A a  6;b  B a  1;b  C a  2;b  D a  3;b  24 Parabol y  ax  bx  c qua A  0; 1 , B 1; 1 , C  1;1 có phương trình là: A y  x  x  B y  x  x  C y  x  x  D y  x  x  25 Parabol y  ax  bx  c có giá trị nhỏ x  2 qua A  0;6  có phương trình là: Thị Ái A y  x  2x  B y  x  2x  C y  x  6x  D y  x  x  26 Parabol y  ax  bx  c qua A 8;0  có đỉnh I  6; 12  có phương trình là: A y  x  12x  96 B y  2x  24x  96 C y  3x  36x  96 D y  4x  48x  96 27 Cho parabol y  2x  4x  Parabol có đỉnh là: A I 1;1 B I  1;1 D 1; 1 C I  1; 1 28 Cho hàm số y  f  x   5x Kết sau sai? A f  1  B f    10 C f  2   10 1 D f    1 5 29 Giao điểm parabol y  x  3x  với đường thẳng y  x  là: A 1;0  ,  3;2  B  0; 1 ,  2; 3 C  1;2  ,  2;1 D  2;1 ,  0; 1 30 Đường thẳng d : y  2x  vng góc với đường thẳng đường thẳng sau: 1 B y   x  C y  x  D y  2x  2 31 Đường thẳng  d1  : y  2x  1,  d  : y  2x  đường thẳng sau đồng quy? A y  2x  A y  x  11 B y  x  C y   x  yx 32 Giá trị lớn hàm số y  x  2x  là: A 4 B C D 33 Đường thẳng qua A 1;3 song song với đường thẳng y  x  là: A y  x  B y  x  C y  x  D y  x  34 Cho hàm số y  2x  4x  , mệnh đề sai? A Đồ thị đường parabol, trục đối xứng x  B Đồ thị có đỉnh I 1; 1 C Hàm số tăng 1;  D Hàm số giảm  ;1 35 Đường thẳng qua M  1;4  vng góc với đường thẳng y   x  là: A y  2x  B y  2x  C y  2x  D y  2x  36 Cho M   P  : y  x A  3;0  Để AM ngắn thì: A M 1;1 B M  1;1 C M 1; 1 D M  1; 1   x , x   ;0   37 Tập xác định hàm số y   là: x   0;    ,  x A \ 0 Thị Ái B R \ 0;3 C \ 0;3 D 38 Tìm tất giá trị m để hàm số y  A m  B m  x 1 xác định 0;1 x  2m  1 C m  m  D m  m  39 Với giá trị m đồ thị hàm số y  x  3x  m cắt trục hoành hai điểm phân biệt? 9 9 B m   C m  D m  4 4 40 Xác định m để ba đường thẳng y  2x  1; y   2x y    2m  x  đồng quy với A m   B m  1 C m  D m  2 41 Cho hai hàm số f  x  g  x  đồng biến khoảng  a;b  Có thể kết luận chiều A m   biến thiên hàm số y  f  x   g  x  khoảng  a;b  ? A Đồng biến B Nghịch biến C Không đổi D Chưa kết luận 42 Cho hàm số y  x  x Trên đồ thị hàm số lấy hai điểm A B có hồnh độ -2 Phương trình đường thẳng AB là: 3x 4x A y  B y    4 3 C y   3x  4 D y   4x  3 43 Bất phương trình  m  1 x   có tập nghiệm T, cho  1;    T khi: A m  1;4  B m   ;4  D m  1;4  C m  1;   44 Với giá trị m hàm số y   m   x  đồng biến A m  B m  45 Cặp đường thẳng sau cắt nhau: A y  x  y  2x  C y     x  y    x  1   C m  B y  D m  2 x 1 x y  2 D y  2x  y  2x  46 Hàm số sau đồng biến khoảng  1;   A y  2x  B y   2x  C y   x  1 D y    x  1 47 Các đường thẳng y  5  x  1 , y  ax  3, y  3x  a đồng quy với giá trị a? A -10 B -11 C -12 3  48 Cho y  x  2a  3a  x Tìm a để y xác định với x   ;2  2  3 A a  B a  C a  a  4 49 Hàm số y  mx   m đồng biến A m Thị Ái B m  D -13 D a khi: C  m  D Một kết khác 50 Đường thẳng d m :  m   x  my  6 qua điểm: B  3;1 A 1; 5 Đáp án: 10 Thị Ái C B D D C D B B B B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B D A B C D D A D C  2;1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D C C B A C B D A B D  3; 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B D B A B A A C D C 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A B A D A C D D C D ...  hàm số vừa chẵn vừa lẻ D y  f  x  hàm số không chẵn, không lẻ 20 Cho hàm số y  f  x   x  2x  Khẳng định sau đúng? A y  f  x  hàm số chẵn B y  f  x  hàm số lẻ C y  f  x  hàm. .. hàm số vừa chẵn vừa lẻ D y  f  x  hàm số không chẵn, không lẻ 21 Cho hàm số y  f  x   x  Khẳng định sau đúng? A y  f  x  hàm số chẵn B y  f  x  hàm số lẻ C y  f  x  hàm số vừa... bên đồ thị hàm số sau Hãy chọn đáp án A y  x  B y  x  C y  x  D y  x  y O x 19 Cho hàm số y  f  x   x  x  Khẳng định sau đúng? A y  f  x  hàm số chẵn B y  f  x  hàm số lẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: toanmath com 50 câu trắc nghiệm đồ thị hàm số lê thị ái , toanmath com 50 câu trắc nghiệm đồ thị hàm số lê thị ái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn