(song ngữ: việtanh) THỰC HÀNH TÍNH TOÁN THI CONG MẠNG ĐIỆN 1 PHA TRONG SINH HOẠT

30 92 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:47

A. Giới thiệu mạng điện 1 pha (Introduction of single phase electricity) :B. An toàn khi tiếp xúc với điện một pha (Safety when exposed to single phase electricity):I). Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể con người (Effects of electric current on the human body):II.CÁC TRƯỜNG HỢP THƯỞNG GÂY NÊN TAI NẠN ĐIỆN (THE BOARD OF DEMONSTRATION SHOULD BE SUSPENDED): III. Các biện pháp bảo vệ an toàn ( Safeguard measures):1) Nối đất bảo vệ (Groud protection):2) Nối dây trung tính(Neutral wire connection): 3) Nối đẳng thế:4) Dùng các thiêt bị phương tiện bảo vệ(Use protective equipment):5) Chấp hành đầy đủ các quy định an toàn điện (Fully comply with electrical safety regulations):6) Cấp cứu tai nạn về điện (Emergency electrical accidents):C.Thiết kế hệ thống điện trong nhà (Design of electrical systems in the home):I. PHƯƠNG THỨC ĐI DÂY (WAY MODE):II.CÁCH CHỌN CỠ DÂY PHÙ HỢP VỚI DÒNG TẢI (HOW TO CHOOSE A WIRE FITTING):III.VẼ SƠ ĐỒ THIẾT KẾ ĐIỆN( BOARD OF ELECTRICAL DESIGN):D.Tính toán lựa chọn và kiểm tra dây dẫn (Calculate the selection and test the wires):E. QUY TRÌNH TÍNH TOÁN VÀ LẮP ĐẶT ( CALCULATION AND INSTALLATION PROCEDURES):F. Lắp đặt hệ thống điện trong nhà(Installation of electrical systems in the home):Tài liệu tham khảo: MÔN HỌC: THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN ĐỀ TÀI: THỰC HÀNH TÍNH TỐN THI CƠNG MẠNG ĐIỆN PHA TRONG SINH HOẠT T.P Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 201… A Giới thiệu mạng điện pha (Introduction of single phase electricity) : Mạng điện tiêu thụ hộ tiêu dùng mạng điện pha Nhận điện từ mạng phân phối ba pha điện áp thấp, để cung cấp cho thiết bị đồ dùng chiếu sáng Mạng điện sinh hoạt thường có trị số định mức 127V đến 220V Mạng điện sinh hoạt gồm macnhj mạch nhánh, mạch giữ vai trò mạch cung cấp, mạch nhánh rẽ từ đường dây lắp song song để điều khiển độc lập, mạch phân phối điện đến đồ dùng điện Các thiết bị điện, đồ dùng điện phải có điện áp định mức phù hợp với điện áp mạng điện cung cấp Mạng điện sinh hoạt có thiết bị đo lường, điều khiển, bảo vệ vật cách điện khác Cấu tạo gồm: + Dây trung hòa(N): dây chung cuộn dây máy phát điện Tại điểm nối chung, dòng điện dây chung triệt tiêu lẫn nên mặt lý thuyết khơng có điện dây trung hòa + Dây pha( P) đường dây tải điện **Chú ý: Cầu dao, cầu chì, cơng tắc đặt đường dây pha mạch ( cầu chì riêng cho mạch) khí cụ lắp bảng điện (Consumption networks of households are single phase electricity Get the electricity from the distribution network three-phase low voltage, to provide utility appliances and lighting The mains voltage is rated at 127V to 220V The mains circuits include main and branch circuits, the main circuit acting as the supply circuit, and the branch circuit is turned from the main line and is mounted in parallel for independent control electrical appliances Electric appliances and electrical appliances must have rated voltages in accordance with the supply network voltage The power network also has other measuring, control, protection and insulating devices Components include: + Neutral wire (N): is the common wire of the windings in the generator At the common point, the current at the common wires will cancel each other so theoretically there is no power at the neutral wire + Cables (P) are power lines ** Note: The circuit breakers, fuses, switches are located in the phase line of each circuit (each fuse separately for each circuit) and these devices are mounted on the electrical panel.) B An toàn tiếp xúc với điện pha (Safety when exposed to single phase electricity): An toàn điện nhằm ngăn ngừa tổn thương cho người sử dụng điện thiết bị máy móc Trong thiết bị điện làm việc, không theo quy tắc an tồn xảy nguy hiểm đến tyinhs mạng thiết bị điện Với quan điểm người vốn quý, nên phải tìm cách để đảm bảo an toàn cho người sử dụng điện (Electrical safety to prevent injury to electric and mechanical users While electrical appliances work, if they not follow safety rules, they can be dangerous to the network and electrical equipment With the view that people are precious capital, should find ways to ensure the safety of electricity users.) I) Tác dụng dòng điện thể người (Effects of electric current on the human body): Khi gắn phận mang điện hay làm việc liên quan đến dòng điện điện áp Cần phải biết nguy hiểm dòng điện gây Trong tổn thương điện, hiệ tường bị điện giật nguy hiểm dòng điệ tác dụng lên hệ thần kinh trung ương( khu trung tâm vỏ não) làm hô hấp bị ngừng trệ, tim đập rối loạn Cùng tri số dong điện qua người tác dụng khác tùy theo đường dòng điện qua người, thời gian trì dòng điện trị số dòng điện Trị số dòng điện qua người chưa gây nên nguy hiểm quy định 10mA với điện xoay chiều 50mA với điện chiều Trị số dòng điện qua người phụ thuộc vào điện áp đặt vào điện trở người Điện trở người phạm vi rộng 1000-10.000Ohm Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ yếu tình trạng lớp da ngồi Ngồi ra, phụ thuộc vào bề mặt tiếp xúc, áp lực tiếp xúc, cường độ thời gian dòng điện qua người, điện áp đặt lên người Nếu ta chạm phải thiết bị có điện áp 220V/380V dòng điện qua người khoảng 0.22_0.38 A ( trường hợp điện trở người khoảng 1.000 Ohm) Vậy mạng điện 220V/380V nguy hiểm, người sử dụng không nắm quy tắc an tồn điện Căn vào trị số dòng điện an toàn, người ta quy định điện áp an toàn cho phép điều kiện bình thường 36V nơi ẩm ướt có bụi dẫn điện 12V (When attaching parts that carry electrical or working currents and voltages Be aware of the dangers of electrical currents In electrical injuries, electric shock is most dangerous because the electric current affects the central nervous system (the central part of the cerebral cortex), causing respiratory depression, heart failure The same number of electric currents per person, but the effect may vary depending on the path of the electric current through the person, the time of maintaining the current and the value of the current The nominal value of the unacceptable current through the person is 10mA with AC power and 50mA with DC power The value of the current through the person depends on the voltage applied and the human resistance Resistance in the very wide range 1000-10,000Ohm It depends on many factors mainly due to the state of the epidermis In addition, it depends on the contact surface, the contact pressure, the intensity and duration of the electric current through the person, the voltage placed on the person If we touch devices with 220V / 380V voltage, the human current is about 0.22_0.38 A (in case of human resistance to about 1,000 Ohm) So 220V / 380V is very dangerous, if the user does not know the electrical safety rules Based on the safe current value, a safe voltage of 36 volts is allowed In a humid or dusty area, conductors are 12V.) II.CÁC TRƯỜNG HỢP THƯỞNG GÂY NÊN TAI NẠN ĐIỆN (THE BOARD OF DEMONSTRATION SHOULD BE SUSPENDED): Các trường hợp gây tai nạn điện có nhiều Để hiểu rõ trường lợp nguyên nhân gây tai nạn điện giật Ta phải biết rõ hệ truyền tải phân phối thành phố sau: Từ nhà máy điện trạm điều hợp điện cận thành phố với điện áp truyền tải cao áp hạ điện áp xuống đưa vào thành phố Trong thành phố nơi khu công nghiệp hoắc vong đai thành phố điện áp hạ thấp xuống 220V/380V, tần số dòng điện 50 HZ Các mạng điện hạ áp mạng điện pha Có dây trung tính ln ln nối đất trực tiếp nhằm bảo vệ thiết bị đường dây tải điện bảo vệ Ở mạng điện pha 220V/380V dây trung tính nối đất trạm biến Có điện áp dây pha dây trung tính 220V, điện áp dây pha 380V Nếu cung cấp vào hộ dùng điện đưa vào mạng điện pha gồm dây dây trung tính Vì vây, trường hợp xảy tai nạn điện phần lớn tiếp xúc đất mà chạm phải dây pha gây (The cases of electric accidents are many To understand the shingles and the cause of electric shock We must know the distribution system in the city today as follows: From the power station to the power station near the city with high voltage transmission voltage and then down to the city In the city where the industrial park is devoted to the city, the voltage is lowered to 220V / 380V, 50HZ current These low voltage networks are three-phase power networks Neutral wire is always grounded directly to protect the equipment and the main power transmission line On the 220V / 380V three-phase power network is grounded at the transformer station The voltage between the phase line and the neutral line is 220V, the voltage between the two phase wires is 380V If supplied to households using electricity, they are put into a single-phase network consisting of wire and neutral wire So, the case of electric accidents is largely due to contact with the earth that touches the phase wire.) 1) Do chạm vào phận có điện: chỗ làm việc chật hẹp, phận mang điện khơng che kín, người sử dụng không ý (By touching an electrical component: it can be caused by a narrow working area, unsealed electrical components, unnoticed by the user.) 2) Do bị chạm vỏ: Do tiếp xúc với phận kim loại vốn không mang điện cách điện bên bị hỏng mà chúng trở thành có điện Trường hợp thường gặp cả.( Due to cushioning: Due to contact with metal parts that not carry electricity, but due to internal insulation, they become electrically charged This is more common.) 3) Do dòng điện hồ quang: trường hợp đóng cắt cầu dao khơng quy cách dù đóng cầu dao cao áp khơng có gây thao tác cầu dao hạ áp khơng có hộp bảo vệ.(Because arc current: In this case when the circuit breaker circuit is not correct specifications, even if the high-voltage circuit breaker does not operate or low-voltage circuit breaker without protective box.) 4) Do điện áp bước: Khi dây truyền tải điện bị đứt , rơi xuống đất, điện áp phân bố không đồng , chân người có điện áp bước tạo nên dòng điện qua người làm gây nên tai nạn điện giật Vì vậy, dây dẫn bị đứt rơi xuống đất cần phải cắt đện đường dây đồng thời cấm người súc vật đến phạm vi gần gần bán kính khoảng 20m.(Because of the step voltage: When the transmission line breaks down and falls to the ground, the voltage is distributed unevenly, between the legs of the person there will be a step voltage that creates current through the person causing the electric shock Therefore, when the wire breaks down to the ground, it must be cut on the line and the person and animal are prohibited from reaching the nearest 20m radius.) III Các biện pháp bảo vệ an toàn ( Safeguard measures): Người ta thường dùng biện pháp sau để bảo vệ an toàn làm việc, sử dụng sửa chữa thiết bị, đường dây điện Nhưng cần phải thấy rằng, khơng có biện pháp đảm bảo an tồn tuyệt đối, chủ yếu phải tuân theo quy định an toàn điện (People often use the following measures to protect their safety while working, using and repairing electrical equipment But it must be noted that no measure can guarantee absolute safety, mainly to comply with electrical safety regulations.) 1) Nối đất bảo vệ (Groud protection): Cách bảo vệ an toàn điện cho người sử dụng cách nối vỏ máy thiết bị điện xuống đất, thường gặp nhà máy sản xuất có dùng điện Biện pháp đơn giản quan trọng Thiết bị nối đất gồm dây dẫn nối phần mang điện xuống đất qua cọc nối đất có điện trở nhỏ chôn sâu đất (How to protect the electrical safety of the user by connecting the electrical equipment to the ground, commonly in any factory that uses electricity This measure is simple but very important The grounding device consists of a wire that connects the conductive parts to the ground through a grounding electrode with low resistance buried below ground.) 2) Nối dây trung tính(Neutral wire connection): Nếu lưới điện có trung tính nối đất nói phận vỏ máy vào day trung tính lưới điện (If the grid is neutral grounded, it can be said that the shell of the machine on the neutral day of the grid.) 3) Nối đẳng thế: Dùng dây dẫn nối phận mà ta tiếp xúc đến với lúc Như vậy, có phận có điện phận tiếp xúc với tay phận tiếp xúc với chân có cung điện nên khơng có dòng điện qua người (Use wires to connect parts that can be contacted together at the same time Thus, if there are parts that are electric, between the contact parts and the contact with the legs will have a supply voltage so no current through the person.) 4) Dùng thiêt bị phương tiện bảo vệ(Use protective equipment): Cầu dao cần có hộp bảo vệ phận có điện nên có lưới chắn hay có hàng rào để tránh người tiếp xúc Các dụng cụ tay phải có vỏ bọc cách điện Ở nơi ẩm ướt cần có găng tay hay ủng cách điện để tăng điện trở tiếp xúc (The circuit breaker should have a protective box for the electrical components so there should be a barrier or a fence to prevent contact Hand tools must have an insulated cover In damp places, insulating gloves or boots are needed to increase the contact resistance.) 5) Chấp hành đầy đủ quy định an toàn điện (Fully comply with electrical safety regulations): -Tôn trọng bảo quản tốt thiết bị bảo vệ -khi sửa chữa cần phải cắt điện, treo bảng cấm đóng điện -Nếu chỗ khơng cắt điện phải thận trọng: dùng găng tay, ủng cách điện, - Ở nơi nguy hiểm cần treo bảng ý -Khi cơng tắc nơi có điện cao áp ta phải tuân thủ quy định ghi phiếu thao tác (Respect and well preserve protective equipment - When the repair needs to cut off electricity, hang the board to power - If not to cut power must be careful: use gloves, insulating boots, - In danger place to hang a note - When the switch in the place of high-voltage power must comply with the provisions of the operation card.) 6) Cấp cứu tai nạn điện (Emergency electrical accidents): +khi xảy tai nạn điện giật mạng điện hạ áp, phải cắt cầu dao hoạc dùng vật cách điện để ngắt mạch điện, cắt dòng điện qua người Lúc kéo người bị tai nạn khỏi mạng điện cần mang găng tay cao su vật cách điện khác +Khi nạn nhân bất tỉnh thở, cần đặt cho người nằm thoải mái, nới thắt lưng cởi áo cho mạch máu dễ lưu thông Dùng khăn cọ sát vào người cho nóng lên, cho ngửi thuốc tỉnh, đắp cho kin gió +Nếu nạn nhân bị khó thở, phải dùng phương pháp hô hấp nhân tạo để người bị điện giật nằm ngửa, kê gối ót kéo lưỡi nạn nhân Rồi qui phía đầu nạn nhân Nắm tay nạn nhân kéo duỗi phía trước đếm 1,2,3 lúc hít vào Sau lại ngả người phía trước ấn hai tay nạn nhân lên ngực nạn nhân thở đếm 4,5,6 kh nạn nhân tự thở dừng lại Mời bắc sĩ đến đưa nan nhân vào bênh viện (+ In the event of an electric shock accident in the low voltage network, immediately cut the circuit breaker or use an insulator to break the circuit, cut the current through the person When pulling the injured person out of the network, wear rubber gloves or other insulators When the victim is unconscious but still breathing, should be placed comfortably lying, loosen the waist for blood vessels to ease circulation Put on a towel to warm up, to smell the drug, then fill the wind If the victim suffers from breathing difficulties, use artificial respiration to cover the person with electric shock and lie down under the tongue pulling the victim's tongue out Then turn over the victim's head Hold the victim's arms stretched forward and count 1,2,3 is inhaled Then lean back forward press the victim's hands on the chest to let the victim breathe out and count 4,5,6 as if the victim breathing himself stopped Invite the brigadier to come or take the victim to the hospital.) C.Thiết kế hệ thống điện nhà (Design of electrical systems in the home): Khi thiết kế hệ thống điện chiếu sáng , thiết bị điện sinh hoạt kể hệ thống điện xí nghiệp sản suất, phải thỏa yêu cầu sau: -An toàn điện, bảo vệ mạch điện kịp thời tránh gây hỏa hoạn -Dễ sử dụng điều khiển kiểm sốt, dễ sửa chữa -Khơng ảnh hưởng lẫn gây bất tiện, gián đoạn sản xuất -Đạt yêu cầu kĩ thuật mỹ thuật (When designing electrical lighting systems, electrical equipment in daily life and including electrical systems in factories, the following requirements must be complied with: - Safe electricity, protect the circuit in time to prevent fire - Easy to use controls and controls, easy to repair - Do not interrupt each other cause inconvenience, interrupt production - Technical and artistic requirements.) I PHƯƠNG THỨC ĐI DÂY (WAY MODE): Để đạt yêu cầu áp dụng phương thức thiết kế hệ điện sau: *Phương thức dây tải rẽ nhánh từ đường dây *Phương thức dây phân tải tập trung lại tủ điện phân phối (To meet the above requirements, the following electrical design methods may be applied: * Wiring mode by branching from the main line * Distributed wiring mode centralized distribution cabinet.) 1.Phân phối tải từ đường dây (Distribute the load from the main line): Khi thiết kế theo phương pháp Từ nguồn điện sau điện kế, suốt đường dây qua khu vực cần cung cấp điện Đến khu vực rẽ nhánh cung cấp điện cho khu vực đó, phòng cuối nguồn Nếu có tải quan trọng máy lạnh, máy bơm nước,…có thể riêng thêm đường dây điện trực tiếp từ nguồn điện Ở phòng, khu vực có bảng điện trang bị CB, cầu chì, cơng tắc để bảo vệ điều khiển đèn, thiết bị điện hệ thống đường dây khu vực *ƯU ĐIỂM: -Đi dây theo phương thức mạch đơn giản, dễ thi cơng, tốn dây thiết bị bảo vệ,nên thông dụng trang bị hệ thống điện nhà Việt Nam móc trình bày theo vị trí lắp đặt, gọi sơ đồ sơ đồ thực hành Sơ đồ chi tiết áp dụng để vẽ chi tiết mạch đơn giản, đường dây, để hướng dẫn dây phần chi tiết tồn vẽ áp dụng cho vẽ mạch phân phối điện kiểm soát.(This diagram shows all the details of the line, drawing each line and the wiring of the lights and switches in the circuit as indicated When a wire has multiple wires in common, it is possible to draw a line and write a number or mark where it goes to the wire group or when leaving the wire group for a simple drawing The position lights of the machine are presented in the correct installation position, so called this diagram is a practice map Detailed diagrams are applied to draw a simple circuit, with few lines, to guide the wiring A detailed section in the entire drawing can be applied to electrical distribution drawings and controls.) SƠ ĐỒ ĐƠN TUYẾN(APPLICATION FORM): Để đơn giản hóa vẽ nhiều đường dây khó đọc, thấy rõ quan hệ mạch, người ta sử dụng sơ đồ đơn tuyến Trong sơ đồ nêu rõ chi tiết, vị trí thực tế đèn, thiết bị điện sơ đồ chi tiết Tuy nhiên đường dây vẽ nét có đánh số lượng đường dây để dễ tiết kiệm nhiều thời gian hơn, vẽ dễ hơn,dễ đọc, dễ hiểu so với sơ đồ chi tiết Sơ đồ đơn tuyến thường áp dụng sơ đồ tổng quát Phức tạp sơ đồ cần thích rõ (In order to simplify the drawing of many lines difficult to read, clearly see the relationship in the circuit, people use the single-line diagram In this diagram also details, the actual location of the lights, electrical equipment such as detailed diagram However, the lines just draw a line and number it in the line so it's easier to save more time, easier to draw, easier to read and understand than the detailed diagram Single-line diagrams are commonly used in all general schemes Complexity in this diagram should be noted more clearly.) SƠ ĐỒ KÍ HIỆU(SIGNATURE CHARTS): dùng để vẽ mạch điện trình bày đơn giản Trong sơ đồ kí hiệu khơng cần tơn trọng vị trí đèn, máy móc, linh kiện mạch, nhằm mục đích thấy rõ tương quan phần tử có mạch Sơ đồ sử dụng để trình bày sơ đồ mạch điện, sơ đồ mắc dây máy móc, nhât sơ đồ mạch điện tử.(Used to draw simpler circuitry In the symbolic scheme no respect for the positions of lights, machines, components in the circuit, is to clearly see the correlation of elements in the circuit Diagrams are used to present circuit diagrams, wiring diagrams of machines, especially electronic circuit diagrams.) D.Tính tốn lựa chọn kiểm tra dây dẫn (Calculate the selection and test the wires): Đối với hệ thống điện gia đình, có nguồn dây cung cấp điện từ nguồn điện đến phụ tải hộ dài công suất tiêu thụ phụ tỉa không lớn Nên chọn dây cung cấp nguồn cho phụ tải này, dựa vào dòng điện định mức chúng Chọn kích thước laoij dây thích hợp Khơng thiết phải kiểm tra tổn thất điện áp *Cách chọn dây diện nhà: Tính toán lựa chọn dây dẫn điện nhà việc cần thiết quan trọng, thứ an toàn cho người tài sản dây điện chất lường gây cháy, chập điện hủy hoại tài sản, thứ hai tiết kiêm chi phí ( tránh việc tháo làm lại thấy không phù hợp) *Cách lắp đặt mạng điện nhà: Tính tốn lựa chọn dây dẫn cần phải thực bước sau -B1: Xác định nguồn điệ dùng -B2: Tính tổng công suất thiết bị tiêu thụ điện -B3: Chọn dây dẫn cho phần nhà bao gồm bước nhỏ: + Lựa chọn đường dây trời + Lựa chọn dây điện tổng nhà + Lựa chọn dây cho nhánh dây đến thiết bị tiêu thụ điện Cách chọn dây điện nhà - xác định nguồn điện dùng: Căn vào thiết bị nhà mà người dùng dùng thiết bị pha hay ba pha, đồng thời phải vào nguồn điện cung cấp điện lực địa phương có loại nguồn điện Hầu hết nguồn điện dùng cho nhà ở Việt Nam nguồn pha hai dây Tính tổng cơng suất thiết bị tiêu thụ điện sở cách chọn dây điện nhà Thiết bị tiêu thụ điện thiết bị họat động lượng điện Các thiết bị tiêu thụ điện nhà kể như: Đèn điện, quạt điện, nồi cơm điện, bàn ủi, tủ lạnh, máy giặt, lò nướng vi sóng, máy điều hòa nhiệt độ, máy bơm nước… Trên thiết bị tiêu thụ điện, hầu hết có ghi trị số cơng suất, có đơn vị W (Woat) kW (Kilô-Woat) HP (Horse Power- Sức ngựa) Một cách gần đúng, xem tất trị số công suất ghi thiết bị cơng suất tiêu thụ điện Tính tổng cơng suất thiết bị tiêu thụ điện liệt kê cộng lại tất trị số công suất thiết bị tiêu thụ điện nhà nhằm xác định công suất tiêu thụ điện tổng nhà Từ ta tra bảng chọn dây điện nhà Khi gặp đơn vị công suất khác quy đổi sang đơn vị sau: 1kW = 1.000W 1HP = 750W Ta dựa vào sơ đồ thiết kế điện để tính tốn dây dẫn cho phù hợp Lựa chọn dây dẫn cho phần là: bước cuối cách chọn dây điện nhà để xác định cỡ dây điện Tùy theo công suất chịu tải nhánh sơ đồ điện, người dùng chọn nhiều loại dây, cỡ dây khác *Lưu ý: -Nên chọn dây có dòng điện cho phép lớn dòng điện định mức tải -Dây đơi mềm nên chọn cho tải không quan trọng dây đặt Với tải lớn dây đặt âm tường nên chọn dây cứng sợi _Khi dây ống ta phải hiệu chỉnh lại dòng điện cho phép dây dẫn Vì khả tỏa nhiệt ống sứ trời Hệ số hiệu chỉnh phụ thuộc vào số lượng dây ống (For home electrical systems, the mains supply from the mains to the load in the apartment is too long and the power consumed on the trimmer is not too large Should choose the power supply cord for these loads, we rely on their rated currents Choose the size and the appropriate tubij It is not necessary to check the voltage losses * How to choose a home line: Calculating the choice of electrical wiring in a home is essential and important, first of all for the safety of people and property when poorly insulated wires can cause fire, electric shock, damage to property, Secondly, it is cost-effective (because it can be avoided by removing it when it is not appropriate) * How to install the electrical network in the house: Calculation and selection of wires need to perform the following steps -B1: Determine which power source to use -B2: Calculate the total power consumption of the equipment -B3: Choose the wire for each part of the house including small steps: + Select outdoor line + Select the whole house wiring Select wire for each branch and wire to each power consuming device How to choose a home wiring - determine the power source to use: Based on the equipment in the home users will use a single-phase or three-phase equipment, and also based on the power supply of the power in their local power sources Most of the power used for housing in Vietnam today is single phase twowire power supply Calculating the total power consumption of the equipment is the basis for choosing the wiring in the house Power consumption devices are electrically operated devices The electrical appliances in the house can be listed as: Electric lamps, electric fans, rice cookers, irons, refrigerators, washing machines, microwave ovens, air conditioners, water pumps On the Each device consumes electricity, most of which have a power rating, either W (Woat) or kW (Kilo-Woat) or HP (Horse Power) Approximately, it is possible to see all the power values written on the devices as the power consumption Calculating the total power consumption of a building is to list and aggregate all the power values of the electrical appliances in the home to determine the total power consumption of the whole house From here we will look at the panel and choose the wiring in the house When meeting different units of capacity, they shall be converted into the same units as follows: 1kW = 1,000W 1HP = 750W We can rely on the electrical design diagram to calculate the wires accordingly Choose the wire for each part is: The last step in choosing the wiring in the house to determine the size of the wiring Depending on the load capacity of each branch in the electrical diagram, users can choose a variety of wire, wire size *Note: It is advisable to choose a wire with a current greater than the rated current of the load Flexible wires should only be selected for non-critical loads and floating wires For large loads and most of the wires in the wall should choose a hard wire When the wire is in the conduit, the conductor's current must be corrected Because the ability to heat in the tube is less than when walking on outdoor porcelain This correction factor depends on the number of wires in the tube.) E.QUY TRÌNH TÍNH TỐN VÀ LẮP ĐẶT ( CALCULATION AND INSTALLATION PROCEDURES): -Bước 1: khảo sát mặt xây dựng yêu cầu phụ tải -Bước 2: xây dựng vẽ sơ đồ vị trí: xác định vị trí lắp đặt thiết bị vẽ mặt -Bước 3: xây dựng vẽ đơn tuyến: Nối tuyến dây từ nguồn điện đến bảng điện thiết bị điện nhà theo hướng ngắn -Bước chọn dây dẫn đến phụ tải chiều dài tổng loại dây sử dụng -Bước 5: lập dự trù vật tư *Quy trình thiết kế: -B1: mặt yêu cầu phụ tải đề cho -B2: xây dựng vẽ sơ đồ vị trí( ta cần xác định vị trí lắp đặt bảng điện, đèn, quạt,…) -B3:xây dựng vẽ sơ đồ đơn tuyến Từ đồng hồ công tơ điện, kẽ dây nối đến bảng điện thiết bị theo hướng ngắn đẹp -B4: tính chọn dây dẫn nối đến phụ tải chiều dài tổng loại dây sử dụng -B5: Lập dự trù vật tư: (- Step 1: survey the construction site and load requirements -Step 2: Construction of the map of location: determine the installation location of the equipment on the site drawing -Step 3: Single-Linear Drawing: Connect a line from the mains to the electrical panels and electrical appliances indoors in the shortest possible direction -Step selects the wire to the load and the total length of the wire used -Step 5: Planning materials * Design process: -B1: ground and load requirements given -B2: construction of a map of the location (we need to determine the location of the installation of electrical panel, lamp, fan, ) -B3: build a single-line diagram From the meter meter, connect a wire to the electrical panel and the device in the shortest and most beautiful -B4: selects the wires connected to the load and the total length of the wires used -B5: Planning material:) F.Lắp đặt hệ thống điện nhà(Installation of electrical systems in the home): 1.Quy trình lắp đăt hệ thống điện nhà: Một hệ thống điện dân dụng coi hoàn thiện lắp đặt đầy đủ hệ thống là: Hệ thống điện âm tường, hệ thống ống điện âm sàn bê tông, hệ thống máng cáp, hệ thống dây dẫn điện kết nối với thiết bị điện, cuối tủ điện Và quy trình thi cơng lắp đặt hệ thống điện dân dụng chuẩn thực sau: Lắp đặt hệ thống điện âm tường: Khi lắp đặt hệ thống điện âm tường, bạn phải định vị vị trí phù hợp cho chiều cao, chiều dài chiều rộng hệ thống điện, tiếp dùng máy cắt, cắt thành đường vị trí định vị Tiếp đó, bạn tiến hành thiết kế hệ thống điện đóng lưới tường theo đường cắt trước Nếu trình sử dụng, hệ thống điện âm tường bạn gặp phải cố rò rỉ điện ẩm ướt tham khảo số cách để khắc phục Tại Đây (1 Installation of home electrical system: A system of residential electricity is considered to be complete when it is fully equipped with the following systems: sound insulation system, concrete floor sound system, cable tray system, electrical wiring system connected to electrical appliances, and finally electric cabinets And a process of installation and installation of civil electrical system standards will be implemented as follows: Installation of sound insulation: When installing a wall-mounted electrical system, you have to locate the right height, length and width of the electrical system, followed by a cutter, cut into lines Locations have been located Next, you conduct the electrical system design and wall lattice along the previously cut lines If your electrical system is experiencing electrical problems due to dampness during use, please refer to some of the ways to remedy this.) Lắp đặt hệ thống ống điện âm sàn bê tông: Khi lắp đặt hệ thống này, bạn cần phải có hộp box trung gian Các hộp box lắp đặt vị trí phù hợp sàn cốt pha Tiếp theo, dùng ống điện để kết nói hộp bõ lại tạo thành đường dẫn ống dây điện nguồn cho thiết bị điện Sau hoàn thiện xong, bạn tiến hành đổ bê tông sàn Khi thực cơng đồn này, bạn nên lưu ý cẩn thận để khơng làm cho óng điện bị dẹp, bị bể hay bị biến dạng làm liên kết (Installation of soundproof concrete floor system: When installing this system, you need to have intermediate box boxes These boxes will be installed in the appropriate position on the floor phase Next, using an electrical outlet to connect these boxes will form a conduit for the electrical wires Once finished, you proceed to pour concrete floor When implementing this union, you should note and be careful not to cause the electric outlet to be flat, broken or deformed to lose linkage.) Lắp đặt hệ thống máng cáp: Máng cáp thiết bị dùng để đưa dẫn đường dây cáp điện, cáp mạng cơng trình Khi lắp đặt máng cáp bạn cần phải định vị cao độ xác định vị trí lắp giá đỡ máng cáp Tiếp đó, bạn lắp đặt giá đỡ máng cáp cho khoảng cách chúng 1,3 đến 1,5 mét Các máng cáp cần phải kết nối đất cáp đồng bọc PVC đồng tạo thành hệ thống tiếp đất an toàn cho tuyến cáp.(Installation of the cable tray system: Cable tray is the device used to lead the power cables, network cables in the works When installing the cable tray you need to locate the height and determine the location of cable tray support Next, you install the cable tray rack so that the distance between them is 1.3 to 1.5 meters Cable trays should be earthed with PVC or copper strips to form a secure grounding system for the cable.) Lắp đặt hệ thống dây dẫn điện: Xác định vị trí lắp đặt xong hệ thống trên, bạn tiến hành thông ống điện kéo dây Khi kéo dây trước tiên bạn cần phải dùng dây nilon luồn vào ống điện Và dây điện cần phải làm dấu tuyến theo màu theo pha Kiểm tra dây lắp thiết bị điện: Sau kéo dây điện xong, bạn cần phải kiểm tra xem nguồn điện thơng chưa, có bị chạm mạch hay khơng Nếu khơng có vấn đề gì, bạn tiến hành lắp đặt kết nối dây dẫn điện với thiết bị điện Thiết kế tủ điện: Tủ điện nơi chữa MCB (thiết bị bảo vệ điện) để có cố bất ngờ hay hư hỏng hệ thống điện, bạn kiểm tra xử lý thông qua tủ điện Các bạn cần phải vẽ sơ đồ định vị vị trí để đặt MCB, sau tiền hành lắp vỏ tủ điện Các bạn cần phải đảm bảo vỏ tủ điện có độ cách điện an tồn Cuối kết nối tủ điện với hệ thống điện nhà bạn đầu cáp vào tủ Kiểm tra, nghiệm thu tất hệ thống: Sau tiến hành thi công lắp đặt hệ thống trên, mạng lưới điện dân dụng hoàn thiện Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tính thẩm mĩ cho hệ thống, bạn cần kiểm tra lại tất hệ thống lắp đặt lần (Installation of electrical wiring: Determine the location and installation of the above systems, you conduct the electrical conduit and pull the wire When pulling the wire, you first need to use plastic wire to the electric pipe And the wires need to be marked individually in color and in phase Check the wiring and electrical installation: After pulling the power cord, you need to check whether the power is ventilated, whether the circuit is touched or not If you not have any problems, you conduct installation and connection of electrical wiring with electrical equipment Cabinet Design: Cabinets are the place to cure the MCBs (electrical protection devices) so that when there are unexpected or any damage to the electrical system, you can check and handle through the cabinet You need to draw a diagram and locate the place to put the MCB, then install the cabinet cover You need to make sure that the cabinet is electrically insulated Finally, connect this electrical cabinet to your home electrical system with the cable outlets of the cabinet Inspection and acceptance of all systems: After the construction and installation of the above systems have been completed, the electricity network has been completed However, to ensure the safety and aesthetics of the system, you need to double check all installed systems again.) 2.Một số vẽ đơn sơ tuyến (Some single-line drawings): a)Mạch đèn công tắc, ổ cắm(Circuit lamp switch, a socket): b) Mạch đèn điều khiểu nơi dạng 3(A two-position control light circuit board of type 3): C) Mạch đènsáng luân phiên(Rotating transducer): D)Mạch đèn sáng tuần tự(Circles of bright light sequentially): **Tài liệu tham khảo: 1.httpscaitaosuanha.comdich-vu-dien-nuocquy-trinh-thi-cong-lap-dat-hethong-dien-2.html 2.httpsuadiennuochanoi.vntin-tuc72cach-chon-day-dien-trong-nha 3.httpwww.haophuong.comhuong-dan-tinh-toan-chon-tiet-dien-day-dan-phuhop-cong-suat-su-dunga600943.html 4.Thiết kế lắp đặt điện nhà(biên soạn Trần Duy Phụng) 5.https://vietfocus.wordpress.com/2011/01/22/cach-tinh-ch%E1%BB%8Dn-day- cho-h%E1%BB%87-th%E1%BB%91ng-di%E1%BB%87n-trong-nha/ Giáo trình thực tập điện bản( thạc sỹ Bùi Văn Hồng) 7.http://lenhan.net/tai-mien-phi-ban-ve-nha-dep-1-tang-dien-tich-8x12m/ ...A Giới thiệu mạng điện pha (Introduction of single phase electricity) : Mạng điện tiêu thụ hộ tiêu dùng mạng điện pha Nhận điện từ mạng phân phối ba pha điện áp thấp, để cung cấp... phối điện đến đồ dùng điện Các thiết bị điện, đồ dùng điện phải có điện áp định mức phù hợp với điện áp mạng điện cung cấp Mạng điện sinh hoạt có thiết bị đo lường, điều khiển, bảo vệ vật cách điện. .. 220V/380V, tần số dòng điện 50 HZ Các mạng điện hạ áp mạng điện pha Có dây trung tính luôn nối đất trực tiếp nhằm bảo vệ thiết bị đường dây tải điện bảo vệ Ở mạng điện pha 220V/380V dây trung
- Xem thêm -

Xem thêm: (song ngữ: việtanh) THỰC HÀNH TÍNH TOÁN THI CONG MẠNG ĐIỆN 1 PHA TRONG SINH HOẠT, (song ngữ: việtanh) THỰC HÀNH TÍNH TOÁN THI CONG MẠNG ĐIỆN 1 PHA TRONG SINH HOẠT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn