Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: So sánh (tiếp theo)

4 65 0
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:13

Tiết 86: SO SÁNH ( TIẾP THEO) A – Mục tiêu cần đạt Kiến thức - Các kiểu so sánh tác dụng so sánh nói viết Kỹ - Phát giống nha ự vật để tạo so sánh đúng, so sánh hay - Đặt câu có sử dụng phép so sánh theo hai kiểu Thái độ - Tìm hiểu qua sách báo để có ví dụ hay B – Chuẩn bị thầy trò - Giáo viên: Giáo án, sách chuẩn kiến thức kĩ - Học sinh: Vở soạn, sách giao khoa C – Tiến trình hoạt động dạy học Bài cũ: - So sánh ? Mơ hình cấu tạo phép so sánh? - Cho ví dụ so sánh? Bài mới: Hoạt động GV, HS - Xét ví dụ (SGK) TaiLieu.VN Nội dung cần đạt I Các kiểu so sánh Page ? Tìm hai phép so sánh hai - Những ngơi thức ngồi khổ thơ đó? Chẳng mẹ thức chúng - Mẹ gió suốt đời ? Từ ngữ ý so sánh phép - Các từ ngữ so sánh khác : “chẳng so sánh có khác ? bằng” “là” ⇒ Đây hai kiểu so sánh : So sánh ngang (là) so sánh (chằng bằng) ? Vậy em thấy có kiểu so sánh - So sánh ngang so sánh thường gặp ? - Giáo viên : Từ rút mơ - A B hình kiểu so sánh - A chẳng B ? Tìm thêm từ ngữ ý so - Ngang : Như, tựa … sánh ngang không ngang - Không ngang : là, kém, không ? bằng, hơn, khác ? Cho ví dụ ? - So sánh ngang : “Trăm co gái tựa tiên sa Múa chày đơi với chày ba rập rình” - So sánh : “Chẳng gái trai Sáu mươi chút tài đò đưa” TaiLieu.VN Page - Cho HS đọc đoạn văn SGK 2/ Tác dụng so sánh ? Tìm phép so sánh đoạn văn ? - Có tự mũi tên nhọn, …khơng dự vẩn vơ - Có chim … phơi đất - Có nhẹ nhàng … - Có sợ hãi … trở lại cành ? Trong đoạn văn phép so sánh - Tạo hình ảnh cụ thể, sinh động, có tác dụng ? giúp dễ hình dung vật, việc miêu tả ⇒ Trong đoạn văn trên, giúp người đọc - Đối với việc miêu tả vật, hình dung cách rụng khác việc ? - Tạo lối nói hàm súc, giúp dễ nắm bắt tư tưởng, tình cảm người viết (người nói) - Đối với việc thể tư tưởng, tình ⇒ Trong đoạn văn phép so sánh thể cảm người viết ? quan niệm tác giả sống chết III Ghi nhớ : - Cho học sinh đọc ghi nhớ - GV nhấn mạnh nội dung kiến thức, yêu cầu HS học thuộc * Củng cố : Các kiểu so sánh tác dụng so sánh TaiLieu.VN Page * Hướng dẫn : Học sinh làm tập 1, lớp, nhà làm tập (trang 43) TaiLieu.VN Page ... so sánh : So sánh ngang (là) so sánh (chằng bằng) ? Vậy em thấy có kiểu so sánh - So sánh ngang so sánh thường gặp ? - Giáo viên : Từ rút mơ - A B hình kiểu so sánh - A chẳng B ? Tìm thêm từ ngữ. .. phép so sánh hai - Những ngơi thức ngồi khổ thơ đó? Chẳng mẹ thức chúng - Mẹ gió suốt đời ? Từ ngữ ý so sánh phép - Các từ ngữ so sánh khác : “chẳng so sánh có khác ? bằng” “là” ⇒ Đây hai kiểu so. .. đơi với chày ba rập rình” - So sánh : “Chẳng gái trai Sáu mươi chút tài đò đưa” TaiLieu.VN Page - Cho HS đọc đoạn văn SGK 2/ Tác dụng so sánh ? Tìm phép so sánh đoạn văn ? - Có tự mũi tên nhọn,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: So sánh (tiếp theo), Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: So sánh (tiếp theo)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn