Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: Chương trình địa phương: Rèn luyện chính tả

5 47 0
  • Loading ...
1/5 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:12

TiÕt 87: Tập làm văn: CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN TING VIT I- Mục tiêu cần đạt: Qua tiết học gióp häc sinh KiÕn thøc : - Sưa mét số lỗi tả ảnh hởng cách phát âm địa phơng Kỹ : - Có ý thức khắc phục lỗi tả ảnh hởng cách phát âm địa phơng - Rốn KN t nhn thc, KN ỏnh giỏ Thái độ : - Giáo dục học sinh yêu thích học môn II- Chuẩn bị: - GV: Giáo án - sgk sgv tài liệu tham khảo - HS: sgk ghi III- Tiến trình tổ chức hoạt động : (5p) Kiểm tra cũ ? Có cách so s¸nh? LÊy vÝ dơ minh häa? TaiLieu.VN Page Bi mi: Giới thiệu Hoạt động thầy Hoạt động trò Kin thc cn t Hoạt động 1: HDHS viết đoạn, thuộc âm dễ mắc lỗi (12p) - Gv yêu cầu học sinh lắng nghe đoạn văn vợt thác chép vào - Lắng nghe ghi chép - Y.c học sinh đối chiếu với sgk xem có mắc lỗi tả không sửa lỗi - Lắng nghe – thùc hiƯn Bµi tËp 1: - Nghe viÕt đoạn từ: Những động tác thả đến vâng, dạ, văn bản: vợt thác Hoạt động 2: HDHS nhớ lại viết (7p) thơ đoạn văn mà em thích TaiLieu.VN Page - Y/c học sinh nhớ lại Bài tập 2: viết vào thơ đoạn văn mà - Học sinh nhớ lại Nhớ, viết thơ viết đoạn đoạn văn mà em thích văn theo yêu em thích - Gọi học sinh lên bảng cầu thực tập b¶ng - Gäi hs nhËn xÐt - Gv nhËn xÐt chung - Hs lên bảng thực tập - Cá bạn nhận xét - Lắng nghe Hoạt động 3: HDHS làm tập (16p) tả TaiLieu.VN Page Bài tập 3: - Gv treo bảng phụ BT3 - Quan sát BT3 bảng phụ - Gọi hs đọc nội dung tập - Đọc nội dung BT - Y/c em lên bảng làm BT - em lên bảng - Dới lớp làm vào - Làm BT tả Điền chữ vào chỗ trống đoạn thơ sau: a Quê hơng có sông xanh Nớc gơng soi sáng tóc hàng tre Tâm hồn buổi tra hè Toả nắng xuống dòng sông lấp loáng b Anh đội viên mơ màng nh nằm giấc mộng Bóng bác cao lång léng Êm h¬n ngän lưa hång Cđng cè: (3p) ? Theo em nguyên nhân khiến hay mắc lỗi ? Làm để sửa lỗi TaiLieu.VN Page 4 Dặn dò: (2p) - Về nhà em vit tả môi trờng - Mỗi em lập sổ tay tả thờng xuyên ghi từ hay dễ viết lẫn để không mắc lỗi - Xem trớc phơng pháp t¶ c¶nh TaiLieu.VN Page ... tác thả đến vâng, dạ, văn bản: vợt thác Hoạt động 2: HDHS nhớ lại viết (7p) thơ đoạn văn mà em thích TaiLieu.VN Page - Y/c học sinh nhớ lại Bài tập 2: viết vào thơ đoạn văn mà - Học sinh nhớ... chung - Hs lên bảng thực tập - Cá bạn nhận xét - Lắng nghe Hoạt động 3: HDHS làm tập (16p) tả TaiLieu.VN Page Bài tập 3: - Gv treo bảng phụ BT3 - Quan sát BT3 bảng phụ - Gọi hs đọc nội dung tập... Dới lớp làm vào - Làm BT tả Điền chữ vào chỗ trống đoạn thơ sau: a Quê hơng có sông xanh Nớc gơng soi sáng tóc hàng tre Tâm hồn buổi tra hè Toả nắng xuống dòng sông lấp loáng b Anh đội viên mơ màng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: Chương trình địa phương: Rèn luyện chính tả, Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: Chương trình địa phương: Rèn luyện chính tả

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn