Phân tích các điều kiện làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra. Xây dựng một tình huống tranh chấp có liên quan và đưa ra cách giải quyết theo quan điểm cá nhân

16 138 0
  • Loading ...
1/16 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:04

Nhà cửa, công trình xây dựng khác là những tài sản lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi người. Thông thường nhà ở hay các công trình xây dựng khác có được xây dựng kiên cố nhằm sử dụng trong thời gian dài. Tuy nhiên, nhiều trường hợp do không đủ chi phí hay để tiết kiệm chi phí hoặc các nhà thầu rút lõi công trình làm lợi cá nhân mà xây dựng không đảm bảo chất lượng dẫn đến nhà cửa bị sập đổ, làm công trình xung quanh sụt lún, đổ gây ra thiệt hại về người và tài sản. Ngoài ra, một số nhà cửa, công trình xây dựng khác mặc dù được xây dựng đảm bảo chất lượng nhưng do đã sử dụng quá lâu nên không còn chắc chắn dẫn đến sụp đổ gây ra thiệt hại cho người khác. MỞ ĐẦU Bộ luật Dân năm 2015 Quốc hội thông qua với nhiều quy định sửa đổi, bổ sung theo hướng người, đề cao giá trị phổ biến quyền người ghi nhận Hiến pháp năm 2013 Trong đó, có nhiều thay đổi liên quan đến chế định bồi thường thiệt hại hợp đồng - chế định pháp luật có ý nghĩa quan trọng đời sống dân để đảm bảo lợi ích hợp pháp chủ thể có thiệt hại xảy Đây sở pháp lý quan trọng để quan nhà nước có thẩm quyền giải tranh chấp BTTH hợp đồng ngăn chặn hành vi trái pháp luật gây thiệt hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức Trong số trường hợp quy định cụ thể, có quy định cho sửa đổi theo hướng – quy định trách nhiệm BTTH nhà cửa, cơng trình xây dựng khác gây Nhà cửa, cơng trình xây dựng khác tài sản lớn, có ý nghĩa quan trọng người Thơng thường nhà hay cơng trình xây dựng khác có xây dựng kiên cố nhằm sử dụng thời gian dài Tuy nhiên, nhiều trường hợp khơng đủ chi phí hay để tiết kiệm chi phí nhà thầu rút lõi cơng trình làm lợi cá nhân mà xây dựng không đảm bảo chất lượng dẫn đến nhà cửa bị sập đổ, làm cơng trình xung quanh sụt lún, đổ gây thiệt hại người tài sản Ngoài ra, số nhà cửa, cơng trình xây dựng khác xây dựng đảm bảo chất lượng sử dụng lâu nên khơng chắn dẫn đến sụp đổ gây thiệt hại cho người khác Để tìm hiểu điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại nhà cửa, cơng trình xây dựng khác gây ra, em xin chọn nghiên cứu đề 14: “Phân tích điều kiện làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại nhà cửa, cơng trình xây dựng khác gây Xây dựng tình tranh chấp có liên quan đưa cách giải theo quan điểm cá nhân” NỘI DUNG I Các điều kiện làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại nhà cửa, cơng trình xây dựng khác gây Cơ sở lý luận trách trách nhiệm bồi thường thiệt hại nhà cửa, cơng trình xây dựng khác gây 1.1 Khái niệm trách nhiệm bồi thường thiệt hại tài sản gây Trách nhiệm BTTH nhà cửa, cơng trình xây dựng khác gây trường hợp cụ thể quy định Mục Bồi thường thiệt hại số trường hợp cụ thể Chương XX BLDS Đồng thời, trách nhiệm BTTH nhà cửa, cơng trình xây dựng khác gây thuộc loại BTTH tài sản gây Trong BLDS năm 2005 BLDS năm 2015 quy định khái niệm khơng có quy định chung trách nhiệm BTTH tài sản gây mà quy định trường hợp BTTH cụ thể Tuy nhiên theo quy định liên quan ta định nghĩa sau: Trách nhiệm BTTH tài sản gây hậu pháp lý bất lợi áp dụng cho CSH, người chiếm hữu, người giao quản lý, sử dụng tài sản để tài sản gấy thiệt hại tính mạng, sức khỏe, tài sản quyền lợi ích hợp pháp khác phải BTTH tài sản gây Cũng cần lưu ý trách nhiệm BTTH tài sản gây loại trách nhiệm BTTH hợp đồng 1.2 Khái niệm, đặc điểm nhà cửa, cơng trình xây dựng khác Khơng có văn bảo đưa khái niệm thuật ngữ “nhà cửa” nhiên hiểu theo nghĩa chung nhà cửa “nhà để nói chung” Tức hai khái niệm “nhà cửa” “nhà ở” hai khái niệm đồng mặt ý nghĩa, nói đến “nhà”- loại tài sản hệ thống pháp luật dân Theo khái niệm quy định khoản Điều Luật Nhà năm 2014, “nhà công trình xây dựng với mục đích để phục vụ cầu sinh hoạt gai đình, cá nhân”.Có nghĩa nhà cửa cơng trình xây dựng người tạo nên Chính mà luật gọi tên cơng trình khác nhà cửa “cơng trình xây dựng khác” Theo qui định tị khoản 10 Điều Luật xây dựng năm 2014, “Cơng trình xây dựng sản phẩm tạo thành sức lao động người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào cơng trình, liên kết định vị với đất, bao gồm phần mặt đất, phần mặt đất, phần mặt nước phần mặt nước, xây dựng theo thiết kế Cơng trình xây dựng bao gồm cơng trình dân dụng, cơng trình cơng nghiệp, giao thơng, nơng nghiệp phát triển nơng thơn, cơng trình hạ tầng kỹ thuật cơng trình khác” Ngồi cơng trình xây dựng liệt kê phân tích theo hướng dẫn Điều Nghị định số 46/2015 quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Như chế định không nêu khái niệm công trình xây dựng mà rõ loại cơng trình xây dựng Theo đó, cơng trình xây dựng quy định theo điều văn hướng dẫn gây thiệt hại bị áp dụng Điều 605 BLDS để giải 1.3 Cơ sở pháp lý Trước hết, BLDS dành diều khoản quy định cụ thể trách nhiệm BTTH nhà cửa, cơng trình xây dựng khác gây Điều 605 Ngồi ra, trường hợp cụ thể chế định trách nhiệm BTTH hợp đồng, nên phải chịu điều chỉnh điều khoản phần quy định chung Mục xác định thiệt hại theo Mục chương với văn luật hướng dẫn thi hành 1.4 Các chủ thể phải bồi thường thiệt hại: Cũng giống trường hợp tài sản gây thiệt hại khác, chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường có thiệt hại nhà cửa, cơng trình xây dựng khác gây khơng phải người có hành vi trái pháp luật mà CSH, người chiếm hữu, người quản lý, sử dụng tài sản gây thiệt hại + CSH: CSH xác định người có quyền sở hữu nhà cửa, cơng trình xây dựng khác Việc xác định CSH loại tài sản tương đối đơn giản, nhà cửa, cơng trình xây dựng khác thuộc nhóm bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo luật định Do cần vào giấy chứng nhận quyền sở hữu xác định + Người chiếm hữu: Người chiếm hữu hiểu người nắm giữ quản lý tài sản Người chiếm hữu chiếm hữu có pháp luật chiếm hữu khơng có pháp luật + Người giao quản lý, sử dụng: Người giao quản lý cá nhân, pháp nhân quản lý tài sản thông qua hợp đồng chủ thể khác giao cho quản lý, sử dụng Trong trường hợp CSH chuyển giao quản lý, khai thác, sử dụng nhà cửa, cơng trình xây dựng khác cho người khác thơng qua hợp đồng người chuyển giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công trình xây dựng khác phải BTTH Những trường hợp sau dẫn đến xuất chủ thể người giao quản lý: Nhà nước giao tài sản thuộc sở hữu nhà nước nhà cửa, cơng trình xây dựng khác cho số chủ thể quan tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác sử dụng; CSH cộng đồng dân cư giao tài sản thuộc sở hữu cộng đồng cho chủ thể quản lý; CSH ủy quyền cho người khác quản lý; CSH cho người khác thuê, mượn;…Khi CSH chuyển giao toàn quyền khai thác, sử dụng nhà cửa, cơng trình xây dựng khác, người thê trực tiếp quản lý, trơng coi nhà cửa, cơng trình xây dựng khác để khai thác, sử dụng Các điều kiện làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại nhà cửa, cơng trình xây dựng khác gây  Theo Điều 605 BLDS quy định: “CSH, người chiếm hữu, người giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công trình xây dựng khác phải bồi thường thiệt hại nhà cửa, cơng trình xây dựng khác gây thiệt hại cho người khác Khi người thi cơng có lỗi việc để nhà cửa, cơng trình xây dựng khác gây thiệt hại liên đới phải bồi thường” Theo quy định này, thấy CSH, người chiếm hữu, người giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công trình xây dựng khác phải BTTH nhà cửa, cơng trình xây dựng khác gây dù có lỗi hay không nguyên nhân (tất nhiên trừ trường hợp ngoại lệ quy định khoản Điều 584 BLDS) So với quy định BLDS 2005 khoanh số nguyên nhân định như: “sụp đổ, hư hỏng, sạt lở” quy định mở rộng phạm vi trường hợp BTTH nhà cửa, cơng trình xây dựng khác gây Quy định cũ không bao quát hết trường hợp thực tế, chẳng hạn như: nhà bị cháy, lún, Sự thay đổi phù hợp quy định pháp luật với đời sống xã hội phù hợp với lẽ công Không thế, hai loại trừ bỏ “hoàn toàn lỗi người bị thiệt hại” “sự kiện bất khả kháng” Bởi quy định quy định Điều 584  Tuy nhiên để phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại nhà cửa, cơng trình xây dựng khác gây cần phải đáp ứng phát sinh trách nhiệm BTTH ngồi hợp đồng nói chung hay điều kiện để phát sinh trách nhiệm BTTH tài sản gây nói riêng Tại khoản Điều 584 BLDS quy định: “Trường hợp gây thiệt hại CSH, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm BTTH, trừ trường hợp phát sinh theo quy định khoản Điều này” Đây lần đầu tiên, phát sinh trách nhiệm BTTH tài sản gây tách biệt rạch ròi với trách nhiệm bồi thường thiệt hại hành vi gây Theo đó, tài sản gây thiệt hại mà không thuộc trường hợp loại trừ CSH, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường Tuy nhiên giải cụ việc BTTH tài sản gây nói chung, nhà cửa, cơng trình xây dựng khác gây nói riêng quan có thẩm quyền phải xác định điều kiện cụ thể Có ba điều kiện để phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại nhà cửa, công trình xây dựng khác gây là: Có thiệt hại xảy ra; có kiện gây thiệt hại tài sản có mối quan hệ nhân tác động nhà cửa, cơng trình xây dựng khác thiệt hại xảy Ngoài theo số quan điểm, lỗi coi điều kiện Điều kiện thứ nhất: có thiệt hại xảy Đây điều kiện bắt buộc phải có trách nhiệm BTTH ngồi hợp đồng Do nhà cửa, cơng trình xây dựng khác phải gây thiệt hại cho người khác phải bồi thường, khơng có thiệt hại khơng phải bồi thường Cũng cần lưu ý, trách nhiệm dân sự, cần có thiệt hại dù không nghiêm trọng phải bồi thường Bởi lẽ, thiệt hại xảy tiền đề trách nhiệm BTTH mục đích việc áp dụng trách nhiệm đền bù tổn thất gây cho người bị thiệt hại răn đe hay trừng phạt hình sự, hành Như vậy, cần xác định thiệt hại Có thể hiểu, thiệt hại tổn thất thực tế tính thành tiền, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, tài sản cá nhân, tổ chức Tuy nhiên, tính chất loại trách nhiệm mà loại thiệt hại nhà cửa, công trình xây dựng khác gây bao gồm thiệt hại tài sản, sức khỏe tính mạng cho người khác Riêng thiệt hại danh dự, uy tín, nhân phẩm không thuộc phạm vi tác động gây thiệt hại tài sản Tuy nhiên, có trường hợp gây thiệt hại tinh thần cho người xung quanh Trách nhiệm bồi thường thiệt hại tài sản gây áp dụng tài sản gây thiệt hại “cho người khác” “Người khác” hiểu người xảy thiệt hại, CSH, người chuyển giao quyền chiếm hữu, sử dụng tài sản Nếu tài sản gây thiệt hại cho CSH, họ phải tự chịu rủi ro thiệt hại tài sản gây Trường hợp tài sản gây thiệt hại cho người chiếm hữu, sử dụng tài sản theo nghĩa vụ lao động, người chiếm hữu, sử dụng bị thiệt hại hưởng bồi thường theo chế độ bảo hiểm tai nạn lao động Nếu thiệt hại gây cho người chuyển giao quyền chiếm hữu, sử dụng theo hợp đồng, việc có làm phát sinh trách nhiệm bồi thường hay khơng phụ thuộc vào thỏa thuận bên quy định khác pháp luật Cách tính mức thiệt hại loại thiệt hại tuân theo nguyên tắc chung quy định Điều 589, Điều 590, Điều 591 BLDS Điều kiện thứ hai: có kiện gây thiệt hại tài sản Để áp dụng quy định phân tích phải có diện “nhà cửa, cơng trình xây dựng khác” kiện gây thiệt hại Hay nói cách khác, kiện gây thiệt hại phải tài sản tác động gây Đây điều kiện hoàn toàn tất yếu Bởi lẽ khơng có kiện gây thiệt hại tài sản khơng thuộc vào chế định BTTH nhà cửa, cơng trình xây dựng khác gây Thiệt hại xảy phải nguyên nhân khác nên chịu điều chỉnh quy định khác Bên cạnh cần xem xét tài sản mà gây thiệt hại có đối tượng luật điều chỉnh hay khơng Cụ thể phải nhà cửa, cơng trình xây dựng khác mà nêu phần khái niệm mục trước Còn tài sản khơng quy định khơng điều chỉnh theo chế định Chẳng hạn hang động, nhà di động,… Điều kiện thứ ba: phải có mối quan hệ nhân tác động nhà cửa, cơng trình xây dựng khác thiệt hại xảy Có thể thấy đặc điểm loại đối tượng là bất động sản, gắn liền với đất thuộc loại phải đăng ký lại tiềm ẩn nguy gây thiệt hại cho người mà hành vi tác động trực tiếp người Mặt khác, tính chất khơng di chuyển động vật, người hay loại động sản khác mà nhà cửa, cơng trình xây dựng khác gây thiệt hại phạm vi người định vị Do xác định quan hệ nhân tác động nhà cửa, cơng trình xây dựng khác thiệt hại xảy cần lưu ý đến phạm vi gây thiệt hại loại tài sản Liên quan đến tài sản gây thiệt hại có loại trách nhiệm bồi thường thiệt hại sau phát sinh: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại hành vi người gây có liên quan đến tài sản trách nhiệm bồi thường trường hợp thân tài sản gây thiệt hại Loại trách nhiệm thứ dễ gây nhầm lẫn bị đánh đồng với loại trách nhiệm thứ hai “có liên quan đến tài sản” Trách nhiệm bồi thường thiệt hại tài sản gây áp dụng thiệt hại “do tác động tự thân tài sản” gây Sự kiện gây thiệt hại tài sản nằm kiểm soát, chế ngự người tự thân tài sản gây thiệt hại mà khơng có tác động trực tiếp học người Việc xác định thiệt hại “tác động người” hay “tác động vật”có ý nghĩa vơ quan trọng xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại, điểm mấu chốt để phân định ranh giới hai loại trách nhiệm bồi thường thiệt hại: hành vi người gây tài sản gây Bởi lẽ, nhà cửa, cơng tình xây dựng có khả gây thiệt hại hành vi người tác động (ví dụ A phá dỡ nhà cửa để xây không may làm đổ tường làm gãy chân B) Trong tình trên, thiệt hại gây hoàn toàn hành vi chủ thể xác định Ý chí chủ thể thể thông qua hành vi tác động trực tiếp đến nhà cửa Hay nói cách khác chúng đóng vai trò cơng cụ để chủ thể gây thiệt hại cho người khác dù cố ý hay vô ý Thông qua hành vi người, tài sản gây thiệt hại cho người khác nên việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại dựa phát sinh trách nhiệm dân gây thiệt hại nói chung Chính xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại cần lưu ý để tránh nhầm lẫn tác động người hay tác động tài sản Yếu tố lỗi: Yếu tố lỗi yếu tố gây nhiều tranh cãi Theo quy định BLDS 2005 điều kiện để phát sinh trách nhiệm BTTH có lỗi người gây thiệt hại Tuy nhiên, điều không hợp lý với trường hợp thiệt hại tài sản gây Bởi vì, theo lý luận Nhà nước pháp luật lỗi yếu tố chủ quan thể thái độ chủ thể hành vi trái pháp luật hậu hành vi gây Vậy thì, khơng thể tìm kiếm yếu tố lỗi trường hợp tài sản - vật vô tri, vô giác - gây thiệt hại Ngồi cách hiểu,lỗi chủ thể phải chịu trách nhiệm BTTH Tuy nhiên lỗi điều kiện có nhiều vướng mắc khác Cụ thể theo quy định Điều 604 BLDS 2005, trách nhiệm BTTH hợp đồng yêu cầu người gây thiệt hại phải có “lỗi cố ý vô ý” Với quy định vậy, ngồi việc chứng minh người gây thiệt hại có hành vi trái pháp luật, người bị thiệt hại cần phải chứng minh người gây thiệt hại có lỗi Như phải cam go cho người bị thiệt hại việc chứng inh lỗi trường hợp nhà cửa, cơng trình xây dựng khác gây vơ khó BLDS 2015 khắc phục thiếu sót bổ sung thêm phát sinh trách nhiệm BTTH “tài sản gây thiệt hại” Cụ thể, khoản Điều 584 quy định: “CSH, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm BTTH trường hợp tài sản gây thiệt hại” Sự bổ sung BLDS 2015 sát thực tế tạo nên thống quy định thực tiễn áp dụng pháp luật, góp phần làm ổn định lành mạnh hóa quan hệ pháp luật dân Mặt khác, quy định cụ thể điều 605 khơng u cầu cần có yếu tố lỗi Như BLDS 2015 quy định làm phát sinh trách nhiệm BTTH hợp đồng theo hướng có lợi cho người bị thiệt hại Theo BLDS 2015 hiểu sau: Lỗi không coi chủ yếu phát sinh trách nhiệm BTTH xem để xác định chủ thể chịu trách nhiệm BTTH Nếu lỗi hồn tồn người bị thiệt hại phải tự chịu trách nhiệm hậu xảy Chẳng hạn, thấy ngơi nhà nghiêng ngả, có tượng nứt, lở, bên ngồi có biển cảnh báo đề “Khu vực nguy hiểm, làm ơn khơng lại gần” mà cố tình xơng vào xảy cố làm bị thương CSH hay chịu trách nhiệm BTTH cho Hay lỗi người thi công việc để nhà cửa, cơng trình xây dựng khác gây thiệt hại phải liên đới bồi thường Điều quy định khoản Điều 605 BLDS Đây quy định hoàn toàn BLDS 2015 Trước quy định bổ sung, việc xác định trách nhiệm BTTH nhiều trường hợp thuộc người thi công, CSH hay chủ thể khác vấn đề nhiều tranh cãi Quy định khắc phục khó khăn đó, quy định rõ, riêng người thi cơng có lỗi phải xét trách nhiệm bttth Tuy nhiên, việc áp dụng quy định thực tế đòi hỏi phải thật xác, dễ bị nhầm lẫn trường hợp nhà cửa, cơng trình xây dựng gây thiệt hại với hành vi thi công nhà cửa, cơng trình xây dựng khác gây thiệt hại Mặt khác, quy định Điều 605 BLDS tồn nhiều bất cập chỗ hướng tới trách nhiệm liên đới người thi cộng với CSH chủ thể khác Tuy nhiên quy định phù hợp người thi công CSH chủ thể khác có lỗi nhà cửa, cơng trình xây dựng khác gây thiệt hại Còn trường hợp mà lỗi hoàn toàn lỗi người thi cơng khơng thể buộc CSH chủ thể khác liên đới bồi thường Đối với chủ thể khác quy định khoản Điều 605 BLDS Có thể nhận thấy, quy định điều 605 BLDS chung chung chủ thể phải chịu trách nhiệm mà không hướng dẫn cách xác định thứ tự chịu trách nhiệm chủ thể Về nguyên tắc chung, người phải chịu trách nhiệm bồi thường trước hết người có lỗi nhà cửa, cơng trình xây dựng khác gây Do có nhiều quan điểm cho việc xác định chủ thể chịu trách nhiệm BTTH xác định trường hợp sau:  Thứ nhất, thiệt hại xảy lỗi người quản lý Khi đó, phải xem xét xem thời gian xảy việc chủ thể có nghĩa vụ quản lý nghĩa vụ kiểm tra tình trạng, khắc phục hư hỏng, Nếu CSH người trực tiếp quản lý, sử dụng CSH phải bồi thường Nếu người khác giao quản lý họ khơng thực nghĩa vụ quản lý họ phải BTTH Cần lưu ý, người chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý, trơng coi nhà cửa, cơng trình xây dựng khác ln bị suy đốn có lỗi Bản chất lỗi luật dân “lỗi suy đoán” hay “người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phải có nghĩa vụ chứng minh khơng có lỗi” Sự suy đoán xuất phát từ khả quản lý kiểm soát tồn gần tuyệt đối người quản lý Không giống tài sản khác (động vật hay phương tiện giao thông, ) gây thiệt hại chủ thể khơng kiểm sốt Còn tài sản nhà cửa, cơng trình xây dựng khác, khơng xảy kiện bất khả kháng, người hồn tồn kiểm sốt tồn loại tài sản Việc xác định lỗi người trực tiếp quản lý nhà cửa, cơng trình xây dựng khác xuất phát từ nguyên nhân trách nhiệm trông coi bảo quản không để người khác xâm phạm gây thiệt hại cho tài sản trông coi khơng để tài sản trơng coi gây thiệt hại cho người khác Người giao quản lý phải có trách nhiệm nghĩa vụ phải trông coi nên bị coi có lỗi tài sản mà gây thiệt hại phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại Điều hoàn toàn hợp lý Bởi lẽ trình quản lý, người phải thực biện pháp để phát nguy nhà cửa, cơng trình xây dựng khác có khả gây thiệt hại cho người xung quanh, khắc phục tình trạng hư hỏng, Chẳng hạn người quản lý khu tập thể thấy trần đường bị bong tróc vỡ mảng xi măng, … phải thực biện pháp cảnh báo để người xung quanh tránh xa khu vực nguy hiểm, sửa chữa, thơng báo cho người có trách nhiệm,… Rõ ràng, thấy có biện pháp ngăn chặn kịp thời kể thiệt hại khơng xảy Do đó, CSH đồng thời người trực tiếp quản lý, sử dụng phải chịu trách nhiệm bồi thường Nếu người khác có nghĩa vụ quản lý mà khơng thực tốt nghĩa vụ quản lý họ phải bồi thường thiệt hại  Thứ hai, trường hợp nhà cửa, cơng trình xây dựng khác gây thiệt hại mà khơng có vi phạm quản lý Khơng phải lúc người giao quản lý có lỗi Khi đó, việc xác định chủ thể chịu trách nhiệm BTTH phụ thuộc vào việc người thực quyền khai thác công dụng hưởng lợi lợi ích phát sinh từ nhà cửa, cơng trình xây dựng khác thời điểm gây thiệt hại Nếu CSH người thực quyền tài sản hưởng lợi ích từ tài sản CSH phải bồi thường, kể thời điểm tài sản người khác trực tiếp quản lý (ví dụ nhờ trơng hộ ngày nhà bị sập gây thiệt hại) Nếu CSH chuyển giao quyền khai thác công dụng hưởng lợi ích từ nhà cửa, cơng trình xây dựng khác cho chủ thể khác (người thuê, người mượn,…) nhà cửa, cơng trình xây dựng khác gây thiệt hại người phải chịu trách nhiệm BTTH Tuy nhiên bên có thỏa thuận việc xác định chủ thể bồi thường thiệt hại vào thỏa thuận mà khơng dựa vào yếu tố lỗi quyền chủ thể nhà cửa, cơng trình xây dựng khác  Khơng thuộc trường hợp loại trừ Căn loại trừ trách nhiệm BTTH quy định khoản Điều 584 áp dụng trường hợp tài sản gây thiệt hại nhà cửa, cơng trình xây dựng khác Trách nhiệm chứng minh loại trừ thuộc người phải bồi thường thiệt hại Chủ thể bồi thường phải chứng minh việc gây thiệt hại nhà cửa, cơng trình khác gây hoàn toàn lỗi người bị thiệt hại khơng phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại mà người bị thiệt hại tự chịu Hoặc chủ thể phải chứng minh thiệt hại gây tác động kiến bất khả kháng chủ thể bồi thường khơng phải chịu trách nhiệm bồi thường Khi người bị thiệt hại khơng bồi thường mà coi vụ rủi ro Khơng có quy định cụ thể liệt kê vè trường hợp kiện bất khả kháng Tuy nhiên chứng minh theo đường sau CSH, người giao quản lý, sử dụng mà chứng minh thực nghiêm chỉnh nghĩa vụ quản lý tài sản mà nhận biết khả gây thiệt hại nhà cửa, cơng trình xây dựng khác,thì lúc lỗi thuộc người thi công Bởi thi công tốt, CSH chủ thể khác quản lý chặt chẽ nhà cửa, công trình xây dựng khác chắn phải ngăn chặn thiệt hại Nếu tất nghĩa vụ thực tốt mà xảy trường hợp bất khả kháng họ lường trước Chẳng hạn trường hợp động đất làm sập nhà gây chết người, nhà ven sông nhiên bị sụt lở, Khi đó, trách nhiệm BTTH loại trừ theo khoản Điều 584 BLDS II Tình tranh chấp có liên quan cách giải theo quan điểm cá nhân Tình huống: Anh A thuê kỹ sư B khảo sát địa chất thuê kiến trúc C vẽ thiết kế nhà tầng Sau kí hợp đồng với nhà thầu D xây dựng theo thiết kế Ngôi nhà xây xong vừa bàn giao Ông A cho người chuyển đồ đạc đến, lúc trai 10 tuổi vợ anh đến xem nhà phụ chuyển đồ Khi vợ trai tầng 2, bất ngờ, trần nhà đổ sụp xuống làm vợ trai anh bị thương, trai anh A chuẩn đốn chấn thương sọ não Ngồi trần nhà sụp bất ngờ làm hư hỏng số tài sản vừa chuyển đến, bình pha lê trị giá 3000000 vỡ hoàn toàn tài sản khác tủ lạnh, ti vi, bàn , đèn,… bị hư hỏng nhiều Ơng A đòi B C, D liên đới bồi thường thiệt hại Ông D cho rằng: bàn giao nhà cho ơng A nên ơng A phải tự chịu trách nhiệm Ơng A đòi B C, D liên đới bồi thường thiệt hại Ông C cho biết, vẽ trần có hình dáng lạ, hình chéo lượn lên xuống, phức tạp nhiên có yêu cầu loại nguyên liệu giải pháp kỹ thuật để đảm bảo tính an toàn thiết kế Qua điều tra, phát nguyên liệu làm trần không giống với thiết kế Nhà thầu D giải thích ngun liệu mà ơng C u cầu khơng có bán khu vực, mua tỉnh khác đắt đỏ muốn tiết kiệm cho chủ nhà nên sử dụng xi măng thơng dụng.Tuy nhiên D cho ơng ta có đầy đủ kinh nghiệm để xây dựng trần nhà nên đảm bảo nguyên liệu Nguyên nhân xuất phát từ thiết kế nhân tố khách quan khác Mặt khác, ơng D cho rằng: bàn giao nhà cho ông A nên ông A phải tự chịu trách nhiệm Cơ quan giám định chuyên môn xác định, đến kết luận rằng: nguyên nhân sụp đổ trần nhà chất lượng nguyên liệu chưa đảm bảo phù hợp với yêu cầu thiết kế nên khơng đảm bảo độ an tồn Giải tình huống: Căn vào tình tiết đề với trình nghiên cứu, tìm hiểu quy định pháp luật tư lập luận giải tình sau:  Trước hết xác định chủ thể bao gồm: - Ơng A: Trong đề khơng nêu rõ ông A CSH nhà hay không Do cần xác định CSH cách vào giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà Tuy nhiên chi tiết thuê chủ kỹ sư thiết kế, chủ thầu, ông A phụ trách Do có khả ơng A CSH ngơi nhà Hoặc ơng A người giao quản lý, sử dụng,… Trong tình này, tạm giả sử ông A CSH nhà xây dựng - Ông B kỹ sư khảo sát địa chất - Ông C kiến trúc sư thiết kế ngơi nhà - Ơng D nhà thầu xây dựng ngơi nhà Hay nói cách khác ơng D người thi cơng Dưới góc độ ngơn ngữ, thi công hiểu “tiến hành xây dựng cơng trình theo cách thức đả thêr vẽ kỹ thuật” Dưới góc độ pháp lý “Thi cơng xây dựngcơng trình gồm xây dựng lắp đặt thiết bị cơng tình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ cơng trình; bảo hành bảo trì cơng trình xây dựng” (khoản 38 Điều Luật Xây dựng năm 2014) Như vậy, thấy góc độ ngơn ngữ góc độ pháp lý, người thi cơng tình nhà thầu D Ông D người đại diện cho đơn vị thi cơng Còn B, C có nhiệm vụ tạo vẽ ký thuật để “người thi công” thực vai trò - Vợ ơng A người bị thiệt hại nhà ông A sập Ở rõ ràng chị vợ ông A đứa hồn tồn khơng có lỗi việc trần nhà sập Bởi theo tình đề bài, nhà vừa bàn giao, chị trai đến chuyển đồ bất ngờ trần nhà sập Do vợ trai ông A hoàn toàn nạn nhân – người bị thiệt hại  Điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại Thứ nhất, có thiệt hại thực tế xảy Đây điều kiện tiên quyết, bắt buộc phải có Trong tình này, thiệt hại xảy rõ ràng Trước hết thiệt hại sức khỏe người: trần nhà bị sụp đổ mà khiến vợ anh A bị thương, trai 10 tuổi anh lại bị chấn thương sọ não Tiếp đến thiệt hại tài sản bị xâm phạm: tình CSH người bị thiệt hại, tài sản gia đình anh A bị thiệt hại không nhỏ - bao gồm tài sản bị hủy hồn tồn bình pha lê 3000000 đồng, tài sản khác bị hư hỏng; ngồi ngơi nhà mà anh A bỏ tiền xây dựng bị thiệt hại Do thỏa mãn điều kiện thứ Thứ hai, có kiện gây thiệt hại tài sản nhà cửa, cơng trình xây dựng khác Hiện nay, BLDS chưa đưa khái niệm thuật ngữ “nhà cửa” nhiên hiểu theo nghĩa chung nhà cửa “nhà để nói chung” Tức hai khái niệm “nhà cửa” “nhà ở” hai khái niệm đồng mặt ý nghĩa Theo khái niệm quy định khoản Điều Luật Nhà năm 2014, “nhà cơng trình xây dựng với mục đích để phục vụ cầu sinh hoạt gai đình, cá nhân” Như thấy tình này, chi tiết ông A cho xây dựng nhà tầng, chuyển đồ đạc đến nhà hoàn tất vợ ơng đến xem Do kết luận rõ ràng, ngơi nhà nhà cửa dù ơng A có ý định xây dựng để hay cho thuê Và nhà hoàn thành xảy cố Mặt khác, ngơi nhà gây thiệt hại Trần nhà sụp xuống bất ngờ lúc đồ đạc chuyển lên vợ ông dẫn đến thiệt hại Nếu trần nhà khơng đổ khơng có thiệt hại Sự kiện trần nhà đổ sụp bất ngờ kiện gây thiệt hại dẫn đến trách nhiệm BTTH chủ thể Thứ ba, có mối quan hệ nhân tác động nhà cửa thiệt hại xảy Để làm phát sinh trách nhiệm BTTH tồn thiệt hại kiện gây thiệt hại tài sản chưa đủ Cần phải có mối quan hệ nhân thiệt hại nhà cửa Trong vụ việc này, phía ông C cho rằng, trần tường thiết kế lạ, phức tạp, ơng ta có biện pháp đảm bảo an tồn, sử dụng loại nguyên liệu đặc biệt phù hợp yêu cầu kỹ thuật xây dựng để đảm bảo độ vững chãi cho cơng trình Hơn nữa, phía giám định chuyên môn xác định nguyên nhân vẽ Do đó, ngun nhân gây sụp đổ khơng nằm thiết kế Về phía ơng D cho rằng, ông sử dụng nguyên liệu khác với kinh nghiệm lâu năm nghề nguyên liệu đáp ứng yêu cầu thiết kế Tuy nhiên thấy lời giải thích ơng D khơng có vững chãi Ai kiểm nghiệm kinh nghiệm ơng Mặt khác ông không nguyên nhân sụp đổ khác ngồi lời giải thích chung chung: “do từ thiết kế nhân tố khách quan khác” Mặt khác phía quan giám định chun mơn kết luận: “nguyên nhân sụp đổ trần nhà chất lượng nguyên liệu chưa đảm bảo phù hợp với yêu cầu thiết kế nên không đảm bảo độ an tồn” Do đến kết luận, ngun nhân thiệt hại nguyên liệu mà ông D sử dụng Ở ta chưa vội quy kết trách nhiệm lỗi thuộc mà cần nhấn mạnh nguyên nhân xảy cố không trực tiếp nằm hành vi người mà nhà cửa gây Có thể thấy, nhà cửa xảy cố cơng trình kết thúc, mà cụ thể bàn giao cho CSH ông A Như vậy, thời điểm nhà cửa gây thiệt hại, hoạt động thi công chấm dứt Do dù người thi cơng có lỗi hay khơng kết luận vụ việc hành vi người gây mà tài sản gây Như vậy, thấy, tình kiện trần nhà sụp đổ thiệt hại xảy có mối quan hệ nhân hay nói cách khác thiệt hại xảy tài sản gây  Tóm lại tình thỏa mãn đầy đủ điều kiện để phát sinh trách nhiệm BTTH  Không trường hợp loại trừ trách nhiệm Tình khơng rơi vào trường hợp loại trừ trách nhiệm quy định khoản Điều 584 BLDS Bởi tình này, quan giám định xác định nguyên nhân dẫn tới sụp đổ trần nhà “chất lượng nguyên liệu chưa đảm bảo phù hợp với yêu cầu thiết kế để đảm bảo độ an tồn cho trần nhà” Do khơng có nhân tố khách quan nào, rơi vào trường hợp thiệt hại kiện bất khả kháng Mặt khác không lỗi người bị thiệt hại phân tích  Xác định trách nhiệm phân định trách nhiệm Trong trường hợp ông B, ông C, ông D người ông A, với tư cách chủ đầu tư kiêm CSH nhà thuê để thực người phần việc cụ thể riêng rẽ trình xây dựng nhà Cả không ông A giao cho quản lý, sử dụng nhà thông qua văn bản, hợp đồng Từ đầu đế cuối có ơng A CSH ngơi nhà Theo khoản Điều 584 có quy định: “Trường hợp tài sản gây thiệt hại CSH, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp phát sinh theo quy định khoản Điều này” Khoản nhắc đến trường hợp loại trừ trách nhiệm Trong tình này, thấy A với tư cách CSH tuyệt đối, chiếu theo điều khoản A phải chịu trách nhiệm cho thiệt hại xảy Tuy nhiên cần xem xét vào yếu tố khác để đến kết luận  Có thể thấy, vợ ơng A phân tích phần xác định chủ thể họ hồn tồn người bị thiệt hại khơng có lỗi nên ta loại trừ trách nhiệm họ  Ơng A chủ nhà hồn tồn khơng có lỗi việc sập nhà Bởi lẽ, nhà vừa bàn giao, Với trình độ người bình thường, khơng làm lĩnh vực chun mơn, nhìn bên ngồi, trần nhà vừa xây thời gian nhận biết tính nguy hiểm Ngay người lĩnh vực chun mơn khó nhận biết – ơng D nói có kinh nghiệm không phát nguy hiểm trần nhà Mặt khác, ơng A hồn tồn khơng mong muốn thiệt hại xảy Ơng tự biết trình độ không hiểu biết lĩnh vưc chuyên môn xây dựng nên cẩn thận thuê người có lĩnh vực chun mơn để đảm nhiệm, bao gồm: kỹ sư khảo sát địa chất, kiến trúc sư nhà thầu xây dựng Hơn nữa, thiệt hại lại vợ ơng, tài sản gia đình ông nên cố điều ông mong muốn Do đó, đủ để xác định ông A loại trừ trách nhiệm trường hợp  Đối với ông B kỹ sư khảo sát địa chất không chủ thể phải bồi thường Bởi lẽ theo kết luận giám định ngun nhân gây sụp trần nhà khơng phải nằm địa chất Chính ơng B nằm ngồi chủ thể phải BTTH  Còn ông C kiến trúc sư thiết kế nhà Như trình bày trần nhà thiết kế lạ, hình lượn chéo lên xuống phức tạp, ông ta có biện pháp đảm bảo an tồn, sử dụng loại ngun liệu đặc biệt phù hợp yêu cầu kỹ thuật xây dựng để đảm bảo độ vững chãi cho cơng trình Nghĩa ơng C làm tròn nghĩa vụ thiết kế đảm bảo thiết kế an tỗn kỹ thuật Hơn nữa, phía giám định chuyên môn xác định nguyên nhân vẽ Do đó, ngun nhân gây sụp đổ khơng nằm thiết kế Vậy nên, trường hợp này, ơng C khơng có trách nhiệm BTTH Riêng ông D - “người thi công” phải chịu trách nhiệm BTTH cở sở lỗi ông đối vời thiệt hại xảy Sở dĩ kết luận Điều luật có sử dụng cụm từ “…có lỗi việc để…” Trong tình kết luận ơng D có lỗi rõ ràng thân ông nhận thức khả gây thiệt hại nhà cửa (trong tình cụ thể trần nhà), ơng D để mặc cho thiệt hại xảy Trước hết, ta kết luận ông D nhận thức khả gây thiệt hại nhà cừa rõ ràng ông biết, vẽ thiết kế trần nhà thiết kế lạ, phức tạp khơng thể xây dựng cách thơng thường Ơng C người thiết kế yêu cầu nguyên liệu giải pháp kỹ thuật, mà ông D chắn biết yêu cầu Bởi lẽ ơng D có tìm mua vật liệu khu vực (mà cụ thể phạm vi tỉnh) nên giải thích tỉnh khơng bán Mặt khác lời giải thích ơng hồn tồn khơng có sở khơng chặt chẽ Ông cho mua nguyên liệu tỉnh khác “đắt đỏ muốn tiết kiệm cho chủ nhà nên sử dụng xi măng thơng dụng” Có lẽ phải tự đặt câu hỏi, ơng D chủ nhà có tình thân mà đến mức lo nghĩ cho thế? Trong hồn cảnh này, rõ ràng việc ơng D nên làm báo cho chủ sở hữu nhà ông A biết tình hình để ơng ta có lựa chọn định nên mua nguyên vật liệu yêu cầu hay khơng Việc ơng D cố tình khơng nói mà tự ý làm cho thấy thái độ thờ ông D thiệt hại xảy Những chi tiết cho thấy ông D có dấu hiệu cố tình bỏ mặc thiệt hại xảy Bởi lẽ, giả sử ông D thông báo cho CSH, lí an tồn thân mà hản ơng A không lựa chọn việc sử dụng xi măng thông thường, thiệt hại không xảy Mặt khác tình chưa nhắc tới việc tốn ơng D có khai báo dùng xi măng thơng thường hay loại nguyên liệu “đắt đỏ” hay không, lỗi ơng D lỗi cố ý Tóm lại ơng D người có lỗi thi công nên đủ sở để kết luận ông D phải chịu trách nhiệm BTTH Theo khoản Điều 605 BLDS quy định: “Khi người thi cơng có lỗi việc để nhà cửa, cơng trình xây dựng khác gây thiệt hại phải liên đới bồi thường” Quy định khơng có nghĩa người thi cơng phải chịu trách nhiệm liên đới không chịu ttracsh nhiệm toàn Bởi lẽ trường hợp nhà cửa, cơng trình xây dựng khác gây thiệt hại mà lỗi hồn tồn thuộc người thi cơng tình khơng thể bắt buộc CSH chủ thể khác liên đới bồi thường Đây cách quy định bất cập phân tích phần lý luận Vậy nên, tình này, ơng D phải chịu toàn trách nhiệm BTTH Tuy nhiên, đứng phía ơng D, ơng tự tin vào kinh nghiệm ơng ta nên thực việc điều tra kỹ để xác định kết luận giám định hoàn toàn xác hay chưa Giả sử với thiết kế mà dùng vật liệu ơng C u cầu có hồn tồn chắn hay khơng Nếu ơng chứng minh thiết kế ơng C có vấn đề khơng phải gánh chịu tồn khoản BTTH Như vậy, qua phân tích thấy, theo tình tiết cung cấp ông D người chịu trách nhiệm BTTH Mà ơng D chủ thầu cơng trình xay dựng nhiều năm kinh nghiệm nên tạm thể suy đoán ông D đủ lực chịu trách nhiệm BTTH mà cụ thể phải tự bồi thường theo khoản Điều 586 BLDS (trong thực tế phải kiểm tra) Do đầy đủ phát dinh trách nhiệm BTTH, ông D phải tuân thủ nguyên tắc BTTH phải bồi thường thiệt hại bao gồm:  Đối với thiệt hại sức khỏe vợ ơng A Ơng D phải bồi thường hồn tồn chi phí theo theo Điều 590 quy định Thiệt hại sức khỏe bị xâm phạm  Đối với thiệt hại tài sản ông A (bao gồm bình pha lê 3000000 đồng đồ vật khác, trần nhà bị sụp đổ) Trong tình khơng nhắc đến tài sản đồ vật bị thiệt hại nêu vợ ông A bị thương nặng, ông lại 10 tuổi, nên ta tạm coi tài sản ông A Cần xác định tổng thiệt hại theo cách xác định thiệt hại Điều 589 BLDS để yêu cầu ông D bồi thường KẾT LUẬN Nước ta đan đà phát triển theo hướng trở thành nước công nghiệp đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa Vì vậy, q trình thị hóa diễn với tốc độ nhanh, nhiều dự án đầu tư xây dựng cơng trình triển khai Ngồi ra, đời sống vật chất tinh thần người dân nâng cao nên hoạt động xây dựng gia tăng mà nhà cửa, cơng trình xây dựng tài sản thuộc nhóm có khả gây thiệt hại cho người mặt tài sản, sức khỏe tính mạng, dễ làm phát sinh trách nhiệm BTTH hợp đồng Chế định BTTH hợp đồng chế định dân thể nguyên tắc tôn trọng; bảo vệ quyền dân sự, người gây thiệt hại có lỗi phải bồi thường cho người bị thiệt hại Tuy nhiên thấy, có sửa đổi bổ sung theo hướng dần hoàn thiện, nhiên nhiều điểm hạn chế gây khó khăn thực tiễn áp dụng, đòi hỏi nhà làm luật cần nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp ...Trong BLDS năm 2005 BLDS năm 2015 quy định khái niệm khơng có quy định chung trách nhiệm BTTH tài sản gây mà quy... dựng quy định theo điều văn hướng dẫn gây thiệt hại bị áp dụng Điều 605 BLDS để giải 1.3 Cơ sở pháp lý Trước hết, BLDS dành diều khoản quy định cụ thể trách nhiệm BTTH nhà cửa, cơng trình xây... lỗi hay không nguyên nhân (tất nhiên trừ trường hợp ngoại lệ quy định khoản Điều 584 BLDS) So với quy định BLDS 2005 khoanh số nguyên nhân định như: “sụp đổ, hư hỏng, sạt lở” quy định mở rộng phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các điều kiện làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra. Xây dựng một tình huống tranh chấp có liên quan và đưa ra cách giải quyết theo quan điểm cá nhân, Phân tích các điều kiện làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra. Xây dựng một tình huống tranh chấp có liên quan và đưa ra cách giải quyết theo quan điểm cá nhân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn