Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Hoán dụ

4 45 0
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:00

BÀI 24 - TIẾT 99: TIẾNG VIỆT: HOÁN DỤ I - Mục tiêu cần đạt Kiến thức: - Hiểu khái niệm hoán dụ, kiểu hoán dụ - Phân biệt ẩn dụ với hoán dụ Kĩ năng: - Phân tích tác dụng hốn dụ, biết viết đoạn văn ngắn có sử dụng hốn dụ Phân biệt biện pháp tu từ ẩn dụ hoán dụ - Rèn KN giải vấn đề, Kn tự nhận thức… Thái độ: - Có ý thức làm tập vận dụng phép tu từ nói viết thích hợp II - Chuẩn bị - Gv: Giáo án – sgk – sgv –bảng phụ - Hs: ghi –vở tập – sgk – phiếu học tập III - Tiến trình tổ chức hoạt đông dạy học: (5p) Kiểm tra: ? Ẩn dụ gì? đặt câu có sử dụng ẩn dụ? Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiến thức cần đạt Hoạt động 1: Tìm hiểu hốn dụ (7p) I – Hốn dụ gì? - Y/c học sinh làm tập / - Đọc yêu cầu tập 82 Vớ dụ: Nhận xột: + Từ in đậm ai? + áo nâu – người nông dân + Mối quan hệ? (dấu hiệu vật – vật chứa đựng gọi vật bị chứa đựng) + Tác dụng cách diễn - Suy nghĩ – trả lời + áo xanh – người công nhân đạt? (nêu bật đặc điểm người vật nói đến) + nơng thơn – người sống thơn q + Qua tập - hiểu hốn dụ gì? + thành thị – người sống thành phố - Y/c tìm hốn dụ: → mối quan hệ gần gũi (tương cận) + áo chàm đưa buổi phân li Cầm tay biết nói hơm → hoán dụ - HD: áo chàm - Y/ c học sinh lấy ví dụ - Lấy ví dụ: lớp 6D lao động - Đọc ghi nhớ trang 82 * Ghi nhớ1: sgk/ 82 Hoạt động 2: tìm hiểu kiểu hoán dụ (8p) II - Các kiểu hoán dụ - Treo bảng phụ tập / 83 Thảo luận nhúm - Quan sát - đọc ví dụ - Thảo luận phút - trình bày theo nhóm - bổ xung - Nêu kiểu hoán dụ Vớ dụ: Nhận xột: a Bàn tay - người QH:(bộ phận) thể) b Một (tồn - số Ba - số nhiều - Y/c nhóm trình bày - Qua tập liệt kê số kiểu hoán dụ thường gặp? QH:(SLcụ thể số lượng vụ hạn) c Đổ máu: Sự kiện CMT8/45 Huế (QH dấu hiệu đặc trưng vật) d Cả lớp: hs lớp ( QH: Lấy vật chứa đựng gọi vật bị chứa đựng) - Y/c phép tu từ câu thơ sau: Ngày ngày mặt trời qua… Thấy mặt trời Ngày ngày dòng người Kết tràng hoa 79 mùa xuân - Chỉ giống khác phép tu từ này? - Hai phép tu từ + Mặt trời - ẩn dụ + Mùa xuân - hoán dụ - Thảo luận phút - trình bày bổ xung - Nghe - Gv chốt ý * Ghi nhớ2: sgk / 83 - Đọc ghi nhớ Họat động 3: HDHS làm tập (20p) III –Luyện tập - Y/c làm BT1/ 84 - Đọc y/c tập ? Làm cá nhân - Làm tập lên bảng - Gv theo dâi – y/c học sinh nhận xét - Nhận xét làm - Y/c học sinh đặt câu có sử dụng hoán dụ - Đặt câu Bài / 84: - Hoán dụ - mối quan hệ phép hoán dụ a Làng xóm: ND sống làng xúm (vật chữa) (vật bị chứa) b Mười năm – trăm năm (t/g trước mắt) (t/g lâu dài) ↓ ↓ cụ thể trừu tượng c áo chàm - người Việt Bắc (dấu hiệu) (sự vật) d Trái đát: Loài ng sống trờn trái dất QH: vật chứa đựng vật bị chứa đựng Bài 2: Ẩn dụ Hoán dụ Giống Gọi tờn sv, htg = tờn sv, htg khác Khác Dựa vào MQH tương đồng(ss ngầm) Dựa vào MQH tương cận(gần gũi) đơi - Về hình thức - Bộ phận – toàn thể - Về cách thức - Vật cđ-vật chứa đựng - Về phẩm chất - Dấu hiệu - svật - Về cảm giác - Cụ thể - trừu tượng VD: - Thuyền có nhớ bến chăng…(ẩ dụ - Mồ hôi mà đổ xuống đồng…(H dụ) Củng cố: (3p) - Hệ thống kiến thức - Về nhà học - làm bt3 Dặn dò: (2p) - Viết đoạn văn có sử dụng hốn dụ - Tiết sau tập làm thơ chữ ... ví dụ: lớp 6D lao động - Đọc ghi nhớ trang 82 * Ghi nhớ1: sgk/ 82 Hoạt động 2: tìm hiểu kiểu hoán dụ (8p) II - Các kiểu hoán dụ - Treo bảng phụ tập / 83 Thảo luận nhúm - Quan sát - đọc ví dụ. .. nhóm - bổ xung - Nêu kiểu hoán dụ Vớ dụ: Nhận xột: a Bàn tay - người QH:(bộ phận) thể) b Một (tồn - số Ba - số nhiều - Y/c nhóm trình bày - Qua tập liệt kê số kiểu hoán dụ thường gặp? QH:(SLcụ... y/c học sinh nhận xét - Nhận xét làm - Y/c học sinh đặt câu có sử dụng hốn dụ - Đặt câu Bài / 84: - Hoán dụ - mối quan hệ phép hốn dụ a Làng xóm: ND sống làng xúm (vật chữa) (vật bị chứa) b Mười
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Hoán dụ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Hoán dụ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn